ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/11/2012

פניית יושב-ראש הכנסת בדבר פעילות ועדות הכנסת בתקופת פגרת הבחירות, מינוי יושב-ראש לוועדת הכנסת המשותפת, לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, והשלמת הרכב הוועדה.

פרוטוקול

 
PAGE
10
ועדת הכנסת
05/11/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

*
<פרוטוקול מס' 312>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, כ' בחשון התשע"ג (5 בנובמבר 2012), שעה 10:30
סדר היום
1. פניית יושב-ראש הכנסת בדבר פעילות ועדות הכנסת בתקופת פגרת הבחירות:

1. כינוס ועדת הכנסת
2. כינוס ועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון לענייני מודיעין
3. כינוס שתי ועדות משנה סודיות נוספות של ועדת החוץ והביטחון
4. כינוס הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון לצורך אישור העברות תקציביות
2. מינוי יושב-ראש לוועדת הכנסת המשותפת, לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי

ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, והשלמת הרכב הוועדה.
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
אורי אורבך
רוברט אילטוב
זאב אלקין
נסים זאב

אברהם מיכאלי

דוד רותם
מוזמנים
ירדנה מלר הורוביץ - מזכירת הכנסת

עו"ד מירי פרנקל שור - יועצת משפטית לוועדת חוץ וביטחון

עו"ד נירה למאעי - יועצת משפטית לוועדת המדע

עו"ד נעמה בן צבי - ממונה יישומים ביומטריים, משרד ראש הממשלה

רם ולדר אבידר - ממונה יישומים ביומטריים, משרד ראש הממשלה

אמנון בן עמי - מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה

עו"ד דניאל סלומון - יועץ משפטי, רשות האוכלוסין וההגירה

גון קמני - מנכ"ל הרשות לביומטריה
ייעוץ משפטי
רחלי הכהן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
1. פניית יושב-ראש הכנסת בדבר פעילות ועדות הכנסת בתקופת פגרת הבחירות:

1. כינוס ועדת הכנסת
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב. אני פותח את הישיבה. על סדר היום מספר נושאים שמחייבים התייחסות שלנו למרות שאנחנו נמצאים בתקופה של פגרת בחירות. הנושא הראשון על סדר היום הוא פנייה של יושב ראש ועדת הכנסת בעניין כינוס ועדות בתקופת פגרת הבחירות. לפנייה הזאת יש לה מספר מרכיבים. קודם כול לעניין ועדת הכנסת, כפי שכולם יודעים ועדת הכנסת היא זו שמוסמכת לאשר שינויים בהרכב הסיעתי של הכנסת לרבות במקרים של התפלגות, שינוי שם סיעה וכדומה. מובן שקיימת אפשרות שנידרש לדבר הזה במהלך התקופה הזאת, וכדי שלא נמצא את עצמנו במצב שתהיה מניעה או נעכב ביצוע מהלך כזה אם יידרש, ונפגע בכך בתהליך התקין גם של ההיערכות לבחירות וגם בזכויותיהם של חברי הכנסת ושל סיעות שהנושא יהיה רלוונטי לגביהם, מוצע לקבוע כסייג להחלטה שקיבלנו בנושא כינוס הוועדות במהלך פגרת הבחירות - -
דוד רותם
שזה לא יחול על ועדת הכנסת.
היו"ר יריב לוין
לא, לא. מוצע רק לקבוע שוועדת הכנסת רשאית לקיים ישיבות בתקופת פגרת הבחירות לצורך אישור שינויים בהרכב הסיעתי של הכנסת או הנוגעים לסיעות הכנסת – התפלגות, פרישה, שינוי שם סיעה וכדומה. ההזמנה תימסר לחברי ועדת הכנסת מוקדם ככל האפשר ולפחות ביום שקדם לקיום הישיבה.


זאת ההצעה בנושא הזה, שנדמה לי שהיא הגיונית ומתחייבת. הערות, התייחסות – אין. לפיכך מי בעד לאשר את ההסתייגות הזאת להחלטה שקיבלנו ביום 15 באוקטובר 2012. מי בעד?

הצבעה

בעד הצעת ההחלטה – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

ההחלטה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה-אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.

2. כינוס ועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון לענייני מודיעין
3. כינוס שתי ועדות משנה סודיות נוספות של ועדת החוץ והביטחון
4. כינוס הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון לצורך אישור העברות תקציביות
היו"ר יריב לוין
הנושא השני הוא כינוס ועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון לענייני מודיעין, וכינוסן של שתי ועדות משנה סודיות נוספות של ועדת החוץ והביטחון שהתבקשנו לא לנקוב בשמן, וכמובן גם הוועדה המשותפת לעניין תקציב הביטחון לצורך אישור העברות תקציביות. ביקשנו גם בעניין הזה לסייג את אותה החלטה שקיבלנו ב-15 באוקטובר בסייג הבא: "הוועדות הבאות רשאיות לקיים ישיבות בתקופת פגרת הבחירות ביוזמת יושב הראש שלהן ובאישור יושב ראש ועדת החוץ והביטחון. ההזמנה תימסר לחברים מוקדם ככל האפשר אף אם פחתה תקופה זו מארבעה ימים. הוועדות הן: ועדת המשנה של ועדת החוץ וביטחון לענייני מודיעין, שתי ועדות משנה נוספות של ועדת החוץ והביטחון, שלבקשת יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, שם הוועדות אינו מצוין מטעמי סודיות, והוועדה המשותפת לתקציב הביטחון לצורך אישור העברות תקציביות".
רוברט אילטוב
כבוד היושב ראש, יש שם שבע ועדות סודיות.
היו"ר יריב לוין
אני יודע, ביקשו שתיים. שתי ועדות שביקשו ששמותיהן לא יפורטו.
דוד רותם
הוועדה לתקיפה - -
היו"ר יריב לוין
זה אתה יודע. לי אין מושג. אני חושב שהבקשה היא בקשה סבירה.
משה גפני
אני מבקש להתייחס.
היו"ר יריב לוין
כן, רק שנייה.

אני לא רואה מקום לשתק לחלוטין את עבודתן של ועדות משנה של ועדת החוץ והביטחון שנדרשות לפיקוח השוטף למשך תקופה כל כך ארוכה. לכן לטעמי, ההצעה גם מאוזנת מהבחינה הזאת שהיא קובעת מנגנון שמחייב גם יוזמה של יושב ראש ועדת המשנה וגם אישור של יושב ראש ועדת החוץ והביטחון. נדמה לי שבנסיבות האלה גם הסייג הזה הוא נכון. חבר הכנסת גפני, בבקשה.
משה גפני
אדוני היושב ראש, אי אפשר לשתק את המדינה בצורה הזאת של מה שקורה בוועדת הכספים. פה הבקשה של כינוס הוועדה המשותפת. מה שמתבקש על-ידי ועדת החוץ והביטחון זה ועדה משותפת של כספים וחוץ וביטחון בנושא תקציב הביטחון.
נסים זאב
זה לא הסעיף הזה.
היו"ר יריב לוין
לא, זה אותו סעיף. שלושתם באותו עניין.
משה גפני
זה הסעיף. אני לא מדבר על סעיף 2 ו-3, אני חושב שזאת בקשה מוצדקת – אני מדבר על סעיף 4 שאני גם חושב שזאת בקשה מוצדקת. אבל הוועדה המשותפת היא ועדת כספים וועדת חוץ וביטחון. כדי לאשר סעיפים בתקציב הביטחון או את תקציב הביטחון או כל מה שנוגע לתקציב הביטחון קודם כול צריך אישור של ועדת הכספים כדי שזה יובא לוועדה המשותפת כדי ששם ימסרו את הפרטים הנוספים. אבל אי אפשר לאשר תקציב ביטחון – אם יש, למשל, תקיפה בבני ברק - -
דוד רותם
בוא נאמר ככה, אחרי שאתה הצהרת שאתה בעד גיוס חרדים כבר לא תוקפים בבני ברק. אתה יותר גרוע ממני.
משה גפני
אם אני הייתי יושב ראש הוועדה לא הייתי נותן לך לדבר עכשיו. אתה מפריע לי.
על כל פנים, אני כל הזמן מקבל פניות, כל הזמן. לא על תקיפה בבני-ברק, זה סתם היה בשביל בדיחה כדי לעורר את דודו רותם אחרי שהם התאחדו עם הליכוד.

המציאות הזאת שבה המדינה נעצרת, אני צריך לבקש אישור. באים אליי עכשיו עם ערבות של חברת החשמל - -
רוברט אילטוב
מתי אתם מתאגדים עם ש"ס?
דוד רותם
לא צריך להגזים. למה אתה מעניש את ש"ס?
רוברט אילטוב
אנחנו רוצים בלוקים.
משה גפני
אגב, אני לא נגד.
היו"ר יריב לוין
אני רוצה להגיד לך, חבר הכנסת גפני, שנראה לי שחברי הכנסת אילטוב ורותם הפנימו את האיחוד עם הליכוד מצוין. הם הפכו בלתי ניתנים לשליטה באופן מיידי.
משה גפני
אדוני היושב ראש, ההחלטה בעניין פגרת הבחירות מול ועדת הכספים היא פשוט בלתי הגיונית. המדינה תיעצר. אי אפשר לעשות פעולות שהן חיוניות להמשך תפקוד המדינה גם בנושא של סעיפים שונים שצריך מבחינה סטטוטורית את האישור של ועדת הכספים, דברים שמגיעים מדי שבוע. לי פשוט נמאס מהעניין הזה של לרוץ אחרי אישורים.

אדוני היושב ראש, פעם ראשונה מאז שאני יושב ראש הוועדה אני חושב שלא עשיתי ישיבה השבוע. ולא שאין לי נושאים - -
היו"ר יריב לוין
יש לך פריימריס.
משה גפני
גם בגלל הפריימריס, אבל קודם כול הסיבה האמיתית: נמאס לי לרוץ אחרי האישורים האלה.

עכשיו תראה מה עומד לי על סדר היום: היה אצלנו חוק שהפחית מעמלות ההפצה של הבנקים. על-פי המלצת היועצת המשפטית של הוועדה, כדי שההפחתה תגיע לציבור, ביקשתי לאשר סעיף בחוק שנמצא אצלנו שתהיה סמכות להפחית את דמי הניהול לרשות לניירות ערך. ביקשתי לפצל את זה, להביא את החוק ולאשר את התקנות. אז נתנו לי, ואני באמת משבח את יושב ראש הכנסת, אבל ידיו כבולות. הוא אישר לי להביא היום את הפיצול, אני אצטרך לחכות למליאה הבאה כדי להביא את החוק עצמו, שזה הכול טכני – אין פה שום דבר מהותי. הזמנתי ארבעה ימים מראש ועשיתי הכול בסדר. אני עומד וידיי כבולות - -
דוד רותם
אתה יכול היום לדון בזה ולהביא את זה למליאה לקראת סוף היום ונאשר לך את זה.
משה גפני
אבל אני צריך אישור של פטור מחובת הנחה.
דוד רותם
ניתן לך פטור מחובת הנחה.
היו"ר יריב לוין
לא ייתנו. קודם כול זה לערב שני דברים שהם שונים. אתה הרי יודע שהייתה גם החלטה בנושא של הפטורים.
משה גפני
פנו אליי מהמשרד לפיקוד העורף, ביקשו ממני שאעשה פעולות השבוע בוועדת הכספים – אני לא עושה.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת גפני, זה ברור.
משה גפני
אם יש חוסר אחריות כזה, אז לא. אני אעמוד להתחנן כעני בפתח? מה, אני צריך את זה בשבילי?
היו"ר יריב לוין
לא, לא. אני אומר לך - -
דוד רותם
כדי להאריך את תקופת כהונתם של רבנים ראשיים אני אעשה היום ישיבות, ואני אגמור עם זה.
משה גפני
בסדר. זה הסכם עם ש"ס, זה לא אני. אני כולה יהדות התורה.
דוד רותם
אתה רוצה לגייס את החרדים, שמעתי.
משה גפני
נמאס כבר מהעניין הזה, אף אחד לא מדבר על זה - - -
דוד רותם
אתה רוצה לגייס את החרדים, שמעתי.
זאב אלקין
זה הכול טוב ויפה, אבל אם יש חוקים בקריאה שנייה ושלישית שאתה רוצה להביא, אני מציע שתביא בקשה כבר עכשיו. בשביל מה לכנס שוב את ועדת הכנסת?
היו"ר יריב לוין
לא, לא.
דוד רותם
- - - כבר בזמן.
זאב אלקין
אני לא מתחייב שיהיה פה קוורום בשעה - - -
היו"ר יריב לוין
לא יהיה, לא יהיה, כי לא תהיה ישיבה משתי סיבות: א', משום שצריך להודיע ארבעה ימים מראש ולא נשבור את העיקרון הזה אחרת כבר נפרוץ פה הכול לכל רוח; ב', משום שלפחות כרגע בהצעה אחת עם יושב ראש הכנסת, ועל-פי עמדתו, ההחלטה היא שכרגע לא ניתנים פטורים בכלל.
זאב אלקין
על חוק הבחירות התחננו אליי בשמו של יושב ראש הכנסת לשים את זה בהתחלה כי רוצים לסיים היום.
ירדנה מלר הורוביץ
חוק הבחירות קיבל פטור לשלוש קריאות.
היו"ר יריב לוין
קיבל, קיבל. לכן עשינו את זה אז מתוך המחשבה הזאת בדיוק שאנחנו לא רוצים - וזה נכון גם לגבי הדברים שאמר כאן חבר הכנסת גפני, שהם כולם נכונים, אבל כולנו גם מבינים את הרגישות ואת החשש שכל אחד, מה שייראה בעיניו חשוב, מה שייראה בעיניו דחוף בסופו של דבר נימצא פה - -
משה גפני
- - -
היו"ר יריב לוין
- - במצב בעייתי, ולכן התקבלה ההחלטה הזאת שיש לה חסרונות ברורים, אבל יש לה היגיון רב שכולנו - -
משה גפני
- - -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת גפני, אני עונה לך.
משה גפני
עוד החלטה לא טובה.
היו"ר יריב לוין
אני עונה לך. אני ער למה שאתה אומר, והחסרונות של המצב הקיים הם ברורים. מצד שני גם כולנו מבינים מה הבעייתיות בתקופה הזאת במצב שבו כל אחד מיד יביא ויאשר וידון בנושאים שנראים בעיניו חשובים ודחופים, על-פי סדר יומו הענייני, וכמובן, יש גם חשש, שלפעמים גם הלא ענייני. לכן ההחלטה הזאת היא מאוזנת, היא נכונה. היא נותנת מצד אחד מרווחי זמן מספיקים כדי שאף אחד לא יופתע, היא נותנת מסלול שבו אפשר ללכת כאשר באמת רוצים לטפל במשהו וצריך לטפל במשהו, והיא מונעת ניצול לרעה של הדברים.
משה גפני
אני שואל האם לוועדת כספים צריך שתהיה איזושהי פריבילגיה בעניין הזה שיהיו דברים שלא - - - כמו חוץ וביטחון.
היו"ר יריב לוין
אני מוכרח לומר לך, חבר הכנסת גפני, שבאופן אישי ובהתעלם מהעובדה שאתה מניח שאני בוודאי לא חושב שאתה דווקא האיש שיש מה לחשוד בו או לדאוג בעניינו, אבל ועדת הכספים אולי הכי רגישה בהיבטים האלה.
זאב אלקין
לוועדת חוץ וביטחון אין שום פריבילגיה בהיבט של חקיקה.
היו"ר יריב לוין
לכן ככלל הכלל שקבענו הוא נכון. גם ההחרגות שביקשה ועדת חוץ וביטחון שנוגעות לעניינים של פיקוח שוטף בנושאים של ביטחון המדינה בתהליכים שאינם חשופים ואינם מאפשרים ניצול לרעה של המנגנון כדי לקדם אג'נדה כזאת או אחרת בתקופה של בחירות, המבנה הוא נכון. אני לא מציע שניגע בו כי הוא חושף את כולנו למצבים שעלולים להיות בעייתיים.
משה גפני
אני רק מבקש להוסיף לזה אף על פי שקיבלתי אישור גם מוועדת ההסכמות וגם מיושב ראש הכנסת לגבי העברות תקציביות. הרי אתה הולך לאשר פה עכשיו בוועדה משותפת כמה העברות תקציביות של ועדת הכספים שהממשלה מבקשת. יש לי אישור לזה.
היו"ר יריב לוין
אני לא אאשר גם מה שלא הופיע פה בסדר היום.
זאב אלקין
חבר הכנסת גפני, המשמעות פה מאיפה היא נבעה? אמרה ועדת החוץ והביטחון על הדברים שמופיעים כאן ברשימה שזה לכאורה ישיבות סודיות. עצם קיום הישיבה הוא סודי. לכן לכאורה ההודעה לוועדת ההסכמות היא בעייתית. אז במקרה 50% מוועדת ההסכמות – שאני חבר ברוב אותן הוועדות, אז אני יודע על קיומן, אבל אם מחר ידיחו אותי וישימו במקומי מישהו אחר זה יהיה אחרת. לכן יש פה היגיון שאם עצם קיום הישיבה הוא סודי אז לא צריך לבקש אישור של ועדת ההסכמות. לעומת זאת בדברים שאתה מדבר עליהם ברור שאם זאת בקשה ממשלתית גם לא צריך את ועדת ההסכמות, מן הסתם, ולכן יש לך אישור מיושב ראש הכנסת. אבל שם אין שום בעיה ליידע בשונה ממה שמופיע כאן ברשימות.
היו"ר יריב לוין
רבותיי, מי בעד הבקשה הזאת של יושב ראש הכנסת?
הצבעה

בעד הבקשה של יושב ראש הכנסת – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

בקשת יושב ראש הכנסת נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
הבקשה אושרה פה-אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הבקשה אושרה על כל שלושת מרכיביה. סעיף 2. סעיף 1 אישרנו כבר קודם.
משה גפני
על - - - ההפצה אנחנו לא נדון היום.
היו"ר יריב לוין
לא.

2. מינוי יושב-ראש לוועדת הכנסת המשותפת, לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, והשלמת הרכב הוועדה.
היו"ר יריב לוין
אני עובר לסוגיה שסחבנו אותה זמן ארוך עד שאני שמח לברך על ההסכמה שהצלחנו להגיע אליה בסוגיית ועדת הכנסת המשותפת לפי חוק הכללת אמצעי זיכוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התש"ע-2009. על-פי החלטת ועדת הכנסת מיום 29 במרס 2011 הוקמה ועדה בת שישה חברים שבה מיוצגות שלוש ועדות: ועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה. בשעתו נקבע חבר הכנסת מאיר שטרית שכיהן כיושב ראש ועדת המדע והטכנולוגיה כיו"ר הוועדה המשותפת. חבר הכנסת שטרית חדל לכהן כחבר בוועדת המדע והטכנולוגיה, ועל כן מאליה פקעה גם חברותו בוועדה המשותפת. לאחר הידיינות שהייתה בין הגורמים השונים הנוגעים בדבר גובשה הסכמה, שלפיה, חבר הכנסת אברהם מיכאלי שכבר מכהן כחבר בוועדה יתמנה ויכהן כיושב ראש הוועדה במקומו של חבר הכנסת שטרית, ואילו חברת הכנסת רונית תירוש שהיא היום יושבת ראש ועדת המדע והטכנולוגיה תיכנס ותהיה חברה בוועדה במקום שפינה חבר הכנסת שטרית.


אני מבין שיש כאן שורה ארוכה של נציגים, שאני מודה לכם שהגעתם, שעוסקים בנושא הזה בצד המקצועי. אני לא יודע אם יש נגיעה - -
זאב אלקין
זה לא קשור - -
היו"ר יריב לוין
אני יודע, הם ביקשו לבוא. בוודאי אני מברך אותם.
אברהם מיכאלי
כי שאלו קושיות מה פתאום עכשיו לוחצים לכנס את הוועדה. היה בג"ץ, ואמרתי שאני לא רוצה להסביר את הבג"ץ.
היו"ר יריב לוין
הבנתי, מאה אחוז. אבל בכל אופן נדמה לי שזה באמת נכון שהסוגיה הפרסונלית היא פחות במגרש שלכם. נדמה לי שסוגיית הצורך היא ברורה, היא גם הובהרה. לפעמים דברים מתעכבים לא כי אנחנו רוצים, אלא מכיוון שזה מקום שצריך להגיע להסכמות ולהבנות, ואני שמח שבסופו של דבר חילצנו את הנושא הזה והצלחנו להגיע כאן להבנה.
אברהם מיכאלי
אני רוצה לציין לשבח את יושב ראש ועדת החוקה שגילה בעניין הזה גמישות עניינית.
זאב אלקין
למה הפעם? מניסיוני הוא תמיד מגלה גמישות עניינית.
דוד רותם
מאז שהצטרפת לליכוד הפכתי להיות גמיש.
היו"ר יריב לוין
רבותיי, אני מציע לאשר את ההחלטה. אנחנו נעשה שתי הצבעות: האחת על אישורו של חבר הכנסת מיכאלי כיושב ראש הוועדה המשותפת. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

בעד אישורו של חבר הכנסת מיכאלי ליו"ר הוועדה המשותפת – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
מינויו של חבר הכנסת אברהם מיכאלי ליו"ר הוועדה המשותפת אושר.
היו"ר יריב לוין
המינוי אושר פה-אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים.


ההצבעה השנייה היא על מינויה של חברת הכנסת רונית תירוש לחברה בוועדה מטעם ועדת המדע והטכנולוגיה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד מינויה של חברת הכנסת רונית תירוש לחברה בוועדה – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

מינויה של חברת הכנסת רונית תירוש לחברה מטעם ועדת המדע והטכנולוגיה אושר.
היו"ר יריב לוין
המינוי אושר פה-אחד. אין מתנגדים ואין נמנעים בשתי ההצבעות.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:50.>

קוד המקור של הנתונים