ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/10/2012

תקנות הטיס (מכוני בדק), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכלכלה
21/10/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

*
<פרוטוקול מס' 963>
מישיבת ועדת הכלכלה
יום ראשון, ה' בחשון התשע"ג (21 באוקטובר 2012), שעה 9:00
סדר היום
<תקנות הטיס (מכוני בדק), התשע"ב 2012 – בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש בתקנה 46(ד) לתקנות (תקנה 46(ג) כפי שמוספרה בנוסח שהיה בפני הוועדה בתאריך 31.7.12) בנושא פטור מתשלום אגרת רישיון לבעל רישיון קיים להפעלת מכון בדק המבקש לקבל רישיון חדש להפעלת מכון בדק לפי התקנות האמורות.>
נכחו
חברי הוועדה: >
יצחק וקנין – היו"ר
מוזמנים
>
שירן ברזילי

יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
גיורא רום

מנכ"ל רשות התעופה האזרחית
עו"ד רננה שחר

יועמ"ש, רשות התעופה האזרחית
עו"ד אבישי פדהצור

רשות התעופה האזרחית
פוול גרנדל

סגן כושר אוירי, רשות התעופה האזרחית
אפריים זילברשטיין

מפקח כושר אוירי, רשות התעופה האזרחית
אברהם ליבלינג

מנהל מחלקת מובילים אוויריים, רשות התעופה האזרחית
אודי גילאי

ממונה תקינה, רשות התעופה האזרחית
רון חובב

כושר אווירי, מפקח כשירות אווירית, רשות התעופה האזרחית
ישראל אקריש

כושר אווירי, מפקח כשירות אווירית, רשות התעופה האזרחית
גדי רגב

ראש המטה, רשות התעופה האזרחית
דוד בן ארי

מנהל אבטחת איכות, חברת אל-על
עו"ד אמיר דרנגר

לשכה המשפטית, חברת אל-על
אפרים לוי

סמנכ"ל אחזקה, חברת ישראייר
עו"ד אסנת איסן

יועצת משפטית, ק.א.ל, קוי אויר למטען
עודד אילני

סמנכ"ל הבטחת איכות, ארקיע
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
<תקנות הטיס (מכוני בדק), התשע"ב-2012 – בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש בתקנה 46(ד) לתקנות (תקנה 46(ג) כפי שמוספרה בנוסח שהיה בפני הוועדה בתאריך 31.7.12) בנושא פטור מתשלום אגרת רישיון לבעל רישיון קיים להפעלת מכון בדק המבקש לקבל רישיון חדש להפעלת מכון בדק לפי התקנות האמורות>
היו"ר יצחק וקנין
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. תקנות הטיס (מכוני בדק), התשע"ב-2012. יש בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש בתקנה 46(ד) לתקנות (תקנה 46(ג) כפי שמוספרה בנוסח שהיה בפני הוועדה בתאריך 31.7.12) בנושא פטור מתשלום אגרת רישיון לבעל רישיון קיים להפעלת מכון בדק, המבקש לקבל רישיון חדש להפעלת מכון בדק לפי התקנות האמורות.

מי מציג את העניין?
אבישי פדהצור
אדוני, בוקר טוב. ברשותך, אציג את הרקע, ואחרי זה גם אקרא את ההסדר. בדיון האחרון חתמנו את התיקון האחרון לתקנות המכונים. תקנה 46 קובעת את הוראות המעבר. זאת אומרת את ההתייחסות לשאר המעבר מהתקנות הישנות לתקנות החדשות, ובין היתר, הטלנו שם חובה על כל מי שבערב תחילת התקנות מחזיק ברישיון בדק, לפי התקנות הישנות, לקבל רישיון מחדש, לפי התקנות החדשות – בחינת ישן בפני חדש תוציא.
הסוגיה הזאת עוררה שאלה שברת"א התייחסו אליה, וגם אתם, מקרב הציבור, מה דינו של מי של מי שהחזיק ברישיון כאמור, לפי התקנות הישנות, ערב תחילת התקנות, שילם את האגרה, ועכשיו צריך לעבור רישוי מחדש. לפי תקנות האגרות, הוא צריך לשלם אגרה על כל בקשה לרישיון. עלתה השאלה האם מי שיבקש את הרישוי מחדש יצטרך שוב לשלם אגרה. למשל, אתמול קיבלתי מרת"א רישיון – עכשיו אני מבקש רישיון מחדש, ואני משלם בשבוע פעמיים את האגרה.
היו"ר יצחק וקנין
אני הערתי על כך בזמנו.
אבישי פדהצור
בהחלט, אדוני. בעקבות ההערות שעלו כאן גיבשנו תיקון ברוח זו; קיבלנו לכך את אישור שר האוצר, ואני אבקש, ברשות אדוני, לקרוא את מה שאנחנו מבקשים להכניס לתקנה.
היו"ר יצחק וקנין
אני צריך לאשר את הבקשה מכיוון שזה דיון חדש. מי בעד הבקשה? מי נגד?

הצבעה

בעד הבקשה – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

הבקשה אושרה.
היו"ר יצחק וקנין
הבקשה אושרה.
אבישי פדהצור
תודה, אדוני. אנחנו מבקשים להכניס את התיקון בסיפה לתקנה 46(ד), והלשון תהיה כדלקמן:

"בעל רישיון כאמור לא ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה לפי תקנה 14(א) לתקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התש"ע-2009 (להלן – תקנות האגרות), ובלבד שהגיש את הבקשה בתוך התקופה שהוא שילם בעדה אגרת חידוש לפי תקנה 16(א) לתקנות האגרות ושהבקשה מתייחסת לאותם הגדרים שהיו ברישיונו ערב הגשתה".
בתמצית
מי שיבקש לקבל את רישיונו מחדש תחת התקנות החדשות בבחינת – נקרא לזה "cut & paste", כלומר הוא לא יבקש להרחיב או להגדיל את הרישיון, אלא יבקש את הרישיון שהיה לו ערב תחילת התקנות - -
לאה ורון
אותו הרישיון.
אבישי פדהצור
אותו הרישיון, עם אותם הגדרים, עם אותה רשימת יכולת. אם הוא מבקש לקבל אותו מחדש מבחינת התקנה הוא לא יצטרך לשלם אגרה, ובלבד שהוא מבקש את זה בתוך תקופה שהוא שילם עבור אגרת חידוש. לפי תקנות האגרות, יש שני סוגי אגרה שמשלמים מכוני בדק: אחד, בעת הגשת בקשת הרישיון וכל שנה בעת חידוש הרישיון. מי שיבקש רישוי מחדש בתוך תקופה שהוא שילם בעד האגרה לא יהיה חייב גם באגרה בעד בקשת הרישיון. זה ההסדר שאנחנו מבקשים להציע לוועדה.
היו"ר יצחק וקנין
הערות? תודה.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
איתי עצמון
אני רק אציין שמכיוון שהתיקון בנושא האגרות לא היה בעת הדיון בוועדה ב-31 ביולי אנחנו נתקן גם את הפתיח לתקנות ונוסיף שם שבהתאם לחוק הטיס הראשי וגם בהתאם לחוק יסודות התקציב התיקון הוא גם בהסכמת שר האוצר.
אבישי פדהצור
בהחלט.
היו"ר יצחק וקנין
תודה. הצבעה.

הצבעה

בעד התיקון – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

התיקון אושר.
היו"ר יצחק וקנין
התקנה אושרה, כולל השינויים שהוצעו בה.

אנחנו נמשיך מיד בדיון הבא.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:05.>

קוד המקור של הנתונים