ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/10/2012

חוק שירותי רווחה (מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות), התשע"ג-2012

פרוטוקול

 
PAGE
15
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
15/10/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 783>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, כ"ט בתשרי התשע"ג (15 באוקטובר 2012), שעה 10:15
סדר היום
<הצעת חוק שירותי רווחה (מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
זהבה גלאון
דב חנין
מוזמנים
>
גיא הרמתי - רפרנט בטל"א באג"ת, משרד האוצר

עו"ד אדוארד וייס - משרד הרווחה

עו"ד פריד מחאג'נה - משרד המשפטים

עירית עמיאל - מרכזת בכירה תחום הבטחת הכנסה, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד כרמית נאור - לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי
ייעוץ משפטי
נועה בן שבת; איל בן ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
<
הצעת חוק שירותי רווחה (מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות),
התשע"ב-2012>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. עדיין בוקר. הריצה היומית שלנו היום, יום שני בשבוע, כ"ט בתשרי 15 באוקטובר 2012. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא הצעת חוק שירותי רווחה (מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות), התשע"ב-2012 של חברת הכנסת זהבה גלאון ועוד כמה שאני לא אקריא את שמם כי הם אינם פה. בסדר?
זהבה גלאון
מקובל.
היו"ר חיים כץ
למה התפשרת כל כך בהכנה לקריאה השנייה?
זהבה גלאון
לא התפשרתי. הם הוציאו לי את הנשמה, ואני הוצאתי להם, ועכשיו הגענו לאיזו הבנה.
היו"ר חיים כץ
שהיא הרבה פחות טובה ממה שאנחנו - -
זהבה גלאון
לא, לא, היא לא פחות טובה.
היו"ר חיים כץ
היא זהה למה שאנחנו העברנו בקריאה הראשונה?
זהבה גלאון
מה את אומרת על זה יערה? מה השתנה לנו? התפשרנו על הילדים שזה לא נורא.
שתי פשרות
בזמנו ביקשנו אחרי 30 יום - -
היו"ר חיים כץ
ואני רואה 60.
זהבה גלאון
כן. גם מנהלות המקלטים ביקשו 60 יום אז החלטנו שזה בסדר. ואני ביקשתי בזמנו עבור שלושה ילדים, והם התעקשו על שני ילדים.
היו"ר חיים כץ
לא יותר משניים. ואת שמחה? מרוצה מזה?
זהבה גלאון
קודם כול אני מרוצה שאישה שיוצאת ממקלט לנשים מוכות תהיה לה הזדמנות - -
היו"ר חיים כץ
אני עצוב שאישה נכנסת למקלט לנשים מוכות.
זהבה גלאון
זה נכון. אבל שתהיה לה הזדמנות למענק הסתגלות. לא מדובר כאן בסכומי עתק, אבל מענק הסתגלות כדי שהיא תוכל לרכוש את הדברים הבסיסיים לצורכי הצטיידות כדי שהיא לא תצטרך לחזור למעגל הגבר המכה. אז בעניין הזה אני מאוד מרוצה, אני חייבת להגיד. יש כמה הערות קטנות, אבל גם היועצת המשפטית תעלה אותן.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. תקריאי, בבקשה.
נועה בן שבת
הצעת חוק שירותי רווחה (מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות), התשע"ג-2012
הגדרות
1.
בחוק זה –"אישור", "לשכת סעד" ו"מקלט לנשים מוכות" – כהגדרתם בסעיף 7(ג)(5) לחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954;"ילד" – כהגדרתו בסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995;"השר" – שר הרווחה והשירותים החברתיים.

מענק הסתגלות
2.
אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות, באישור לשכת הסעד או משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 60 ימים לפחות, ונקבעה לה תכנית טיפולית שיקומית ליציאתה מהמקלט, זכאית עם יציאתה מהמקלט, למענק הסתגלות, ובלבד שבמועד יציאתה מהמקלט כאמור היא לא שבה למקום מגוריה הקבוע.

סכום המענק
3.
(א)
מענק ההסתגלות יהיה בסכום של 8,000 שקלים חדשים, ולגבי אישה שילדיה עמה – סכום נוסף של 1,000 שקלים חדשים, עבור כל ילד, אך לא יותר משני ילדים.(ב)
הסכומים האמורים בסעיף קטן (א) יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון) בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; בסעיף זה –"המדד הבסיסי" – המדד שפורסם בחודש ינואר 2012;"המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש נובמבר שלאחר יום העדכון;"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מועד תשלום המענק
4.
(א)
מענק הסתגלות כאמור בסעיף 2, ישולם לאישה לא יאוחר מתום 60 ימים מיום יציאתה מהמקלט לנשים מוכות.(ב)
בקשה לקבלת מענק הסתגלות תוגש למשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
היו"ר חיים כץ
תנשמי רגע, ואני רוצה לציין שעל הצעת החוק הזאת חתום גם חברנו דב חנין. לא ציינתי את שמך מכיוון שאלא באת.
דב חנין
באתי מוקדם מדי, בישיבה הקודמת.
היו"ר חיים כץ
שם זה לא עניין אותך כל כך.
דב חנין
מאוד עניין אותי, אבל ראיתי שאתה מבטא אותי כל כך טוב, אז אמרתי שאלך למקומות שאף אחד לא מבטא אותי.
זהבה גלאון
איפה זה היה?
דב חנין
בוועדת הפנים.
נועה בן שבת
על הסעיף הזה, אדוני, היו כל מיני טענות. משרד הרווחה אומר שהם רוצים להוריד בכלל את מועדי התשלום של מענק ההסתגלות. אני רוצה לבקש שבכל זאת ייקבע מועד לתשלום המענק.
היו"ר חיים כץ
יש פה נציגים של משרד הרווחה?
אדוארד וייס
כן. אדוני רוצה שאתייחס עכשיו?
היו"ר חיים כץ
נגמור את סעיף 5 ואחר כך תתייחס.
נועה בן שבת
תובענה

5. "לא אישר משרד הרווחה והשירותים החברתיים בקשתה של אישה לקבלת מענק הסתגלות, רשאית היא להצגיש תובענה לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 12 חודשים מיום יציאתה מהמקלט לנשים מוכות לאחר ששהתה בו כאמור בסעיף 2".
היו"ר חיים כץ
בבקשה. לפרוטוקול – שם ותפקיד.
אדוארד וייס
שמי עו"ד אדי וייס, אני סגן היועץ המשפטי של המשרד. לצערי, הממונה על המקלטים תקועה בדרך אבל אני מקווה שהיא תיכנס.
היו"ר חיים כץ
הייתה קמה רבע שעה יותר מוקדם.
אדוארד וייס
לגבי סעיף 4 אנחנו סבורים שצריך בכלל למחוק את הסעיף הזה. אנשי המקצוע שלנו סבורים שלא ניתן לעמוד בסעיף הזה. הסעיף הזה אכן הופיע בחוק של שנת 2002, אבל מאז הצטבר ניסיון של עשר שנים. הדברים האלה נמסרו לי מפי הממונה על המקלטים. היא סבורה שלא ניתן לעמוד בזה. יש פה כל מיני משתנים - -
היו"ר חיים כץ
למה לא יכולים לשלם תוך 60 יום, תסביר לי.
אדוארד וייס
היא הציגה לי דוגמה של טיפול שניים. לא רוצים לתת מראש את הכסף לרופא שיניים כדי שהאישה תוכל לקבל את הטיפול. לפעמים זה יכול לקחת חודשים.
היו"ר חיים כץ
למה אי אפשר לשלם תוך 60 יום, תסביר לי.
אדוארד וייס
אני מסביר - -
היו"ר חיים כץ
לא, אתה לא מסביר. תסביר לי למה אי אפשר לשלם תוך 60 יום.
אדוארד וייס
ככלל ניתן, אבל יש פה כל מיני משתנים ולא רוצים לקבוע חובה בחוק שתהפוך את מי שצריך לטפל בחוק הזה למפרים של חוק; כי האנשים בשטח אומרים שהם לא יכולים לעמוד בלוח הזמנים שנקבע פה.
היו"ר חיים כץ
הם עובדים בעמידה או בישיבה במשרד הרווחה?
אדוארד וייס
גם זה וגם זה.
היו"ר חיים כץ
אז שיישבו כשהם עושים את זה.
אדוארד וייס
בסדר, אנחנו עובדים די קשה בכל מיני תחומים. דבר שני בדרך כלל לא נהוג לקבוע בחוק מועד לתשלום.
היו"ר חיים כץ
התשלומים האלה צמודים?
אדוארד וייס
כן, אני חושב שיש מנגנון.
זהבה גלאון
עכשיו הצמדנו.
היו"ר חיים כץ
למה, למדד?
זהבה גלאון
כן.
היו"ר חיים כץ
פלוס?
אדוארד וייס
המנגנון שנקבע בחוק.
היו"ר חיים כץ
ואם לא יהיה תאריך של 60 יום, תוך כמה זמן ישלמו?
אדוארד וייס
תוך זמן סביר, זה תלוי. לפעמים זה לפני 60 יום ולפעמים זה אחרי.
היו"ר חיים כץ
כמה זה אחרי?
אדוארד וייס
אני לא יכול להגיד. אני צריך את הממונה על המקלטים. קודם כול שוני אחד בין החוק הזה לבין החוק המקורי הוא שהחוק המקורי מתייחס אך ורק למיטלטלין. פה אנחנו מרחיבים את זה מעבר למיטלטלין, ויש כל מיני דברים שזה לאו דווקא חפצים.

לגבי סעיף (ב) שהבקשה תוגש – בדרך כלל זה לא דבר שמתאים להכניס לחקיקה ראשית. אפשר להכניס את זה לתקנות כי מדובר בפרוצדורות איך בדיוק עושים את זה.
היו"ר חיים כץ
תוך כמה זמן השר יגיש תקנות?
אדוארד וייס
תוך זמן סביר.
היו"ר חיים כץ
מה זה סביר?
אדוארד וייס
קודם כול נראה שהחוק עובר.
היו"ר חיים כץ
הבנתי. 60 יום. תמשיכי.
אדוארד וייס
רק רציתי לציין – על-פי ההחלטה של ועדת שרים המשך ההליכים פה היו צריכים להיות בתיאום עם כל משרדי הממשלה, וזה לא בתיאום אתנו, הסעיף הזה.
היו"ר חיים כץ
תודה. תמשיכי.
נועה בן שבת
אדוני, רק לנושא של התיאום אני רוצה לציין שברגע שאנחנו עוברים ל-60 ימים, לפי ההערכה של מרכז המחקר והמידע, עלות החוק לא עולה על 4.4 מיליון שקלים. אז אנחנו מבהירים שהשינוי לגבי נשים ששהו ל-60 ימים לפחות, הצעת החוק לא אמורה להיות תקציבית.
היו"ר חיים כץ
זה ברור. גם להם זה ברור.


תמשיכי להקריא, בבקשה.
נועה בן שבת
6. מענק הסתגלות לא ייחשב הכנסה לעניינים אלה:
אדוני, פה הופיעו שני עניינים
אחד זה פקודת מס הכנסה או תשלומי חובה או היטלים אחרים;

שנית, מה שנשאר פה, זה גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980.

הייתה פה עמדה גם בקריאה הראשונה שיש למחוק את פקודת מס ההכנסה. אנחנו ראינו שזה מופיע בחוקים שונים, ואנחנו רוצים להבטיח שהסכום הזה לא ימוסה בהכנסה.
היו"ר חיים כץ
אני רואה שמחקתם פה את פקודת מס הכנסה. הגעתם להסכמה?
זהבה גלאון
כן, בדיוק.
היו"ר חיים כץ
הגיעו להסכמה למחוק את פקודת מס ההכנסה.
נועה בן שבת
אז אני רק רוצה לשנות את הניסוח כיוון שהעמדה של רשות המסים הייתה - -
היו"ר חיים כץ
נועה, לשנות את הניסוח את יכולה, אבל לא את המהות. הגיעו להסכמות? אני אכבד את ההסכמות שהגיעו אליהן.
נועה בן שבת
אני רוצה להבהיר מהן ההסכמות. ההסכמות הן שזה מיותר לכתוב את פקודת מס ההכנסה, אבל אין להם כוונה למסות. אני רוצה לבקש מהאוצר את ההבהרה שלו.
זהבה גלאון
לוודא את זה, בדיוק.
היו"ר חיים כץ
מי אדוני, לפרוטוקול?
גיא הרמתי
גיא הרמתי, אגף תקציבים. זה לא ייחשב כהכנסה, וכך נקבע גם בחוות הדעת שהעבירה רשות המסים.
היו"ר חיים כץ
יש לכם עורך דין שלכם?
גיא הרמתי
לא.
היו"ר חיים כץ
לא הבאתם עורך דין איתך? אני רוצה שאחרי הדיון תגמרו ניסוחים. אין לנו יותר מדי ימים.
נועה בן שבת
יש חוות דעת של רשות המסים בנושא הזה, נכון? שזה לא ייחשב הכנסה לעניין מס הכנסה, לא כרווח ולא הכנסה בכל צורה אחרת.
אנחנו נשארים בכך
6. מענק הסתגלות לא ייחשב הכנסה לעניין גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1980.

ביצוע ותקנות
7.
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

תיקון חוק בית הדין לעבודה
8.
בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, בתוספת השלישית, בסופה יבוא:"(8)
תובענה לפי סעיף 5 לחוק שירותי רווחה (מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות), התשע"ג–2012".


למעשה, התיקון הזה נועד כדי להבטיח שכשזה יגיע לבית הדין לעבודה הדיון יהיה במעמד שופט יחיד.
אדוארד וייס
אני מבקש רשות דיבור כדי להעיר לגבי סעיף 7.
היו"ר חיים כץ
בבקשה.
אדוארד וייס
אנחנו סבורים שלא צריך את ההסכמה של שר האוצר כדי להתקין את התקנות כי מדובר בדברים טכניים בעיקר, שלא קשורים לתחומו - -
היו"ר חיים כץ
גם אני חושב כמוך, שלשר האוצר אין זמן, הוא עסוק. אבל מה יעשו הפקידים שלו אם לא יוכלו לעבוד במקומו?
אדוארד וייס
זאת עמדתנו. אנחנו סבורים שלא צריך.
היו"ר חיים כץ
אתם תחיו עם זה.
אדוארד וייס
אוקיי.

לגבי סעיף 4 רציתי להבהיר למען הסדר הטוב שאנחנו מסתייגים מההחלטה להשאיר את סעיף 4 בחוק.
היו"ר חיים כץ
מה זה "מסתייגים"? מה פירוש המילה? אתם הולכים להגיש הסתייגות?
אדוארד וייס
כנראה, כן.
היו"ר חיים כץ
אין "כנראה". תגיש הסתייגות עכשיו.
אדוארד וייס
לשכת השר צריכה לעשות את זה. אני צריך לדבר עם השר.
נועה בן שבת
צריך עוד היום.
היו"ר חיים כץ
אם אתה הולך להגיש הסתייגות אתה צריך להביא אותה עכשיו.
וילמה מאור
עכשיו כדי להצביע.
זהבה גלאון
אז כדאי שתוותר על ההסתייגות.
אדוארד וייס
העמדה של המשרד היא שלא צריך להשאיר את הסעיף הזה - -
היו"ר חיים כץ
השר עכשיו עסוק, אין לו זמן.
נועה בן שבת
אם אתם מורידים את ההגבלה של התקופה בעצם אנחנו יוצרים בעיה בהגשת תובענה.
היו"ר חיים כץ
מי מוריד את ההגבלה של התקופה?
נועה בן שבת
אני מסבירה מדוע הטענה לא נכונה.
היו"ר חיים כץ
נועה, היינו שם כבר.
נועה בן שבת
אולי צריך תיקון נוסח כדי להבהיר בנוסח.
היו"ר חיים כץ
בנוסח, בסדר.
נועה בן שבת
אנחנו אומרים שאם המשרד לא אישר את הבקשה היא יכולה להגיש את הבקשה תוך 12 חודשים מיום היציאה מהמקלט או בתוך שישה חודשים ממועד ההחלטה בבקשתה, לפי המאוחר. כי בעצם אחרת אנחנו יוצרים מצב שאתם יכולים להחליט עשרה חודשים - -
דב חנין
זאת הצעה מאוד סבירה. זה פותר לכם את כל העניין.
היו"ר חיים כץ
דב. מה התפרעות הזאת?
דב חנין
באתי רק לעזור למשרד הרווחה.
אדוארד וייס
תודה רבה.
דב חנין
מתוך אהדה לשר שלהם, פשוט.
היו"ר חיים כץ
דב, אתה רוצה להגיד משהו לסיכום המושב?
דב חנין
אדוני היושב ראש, אני מאוד שמח שביום האחרון של המושב אנחנו מעבירים את החוק הזה.
היו"ר חיים כץ
אתמול חזרתי מחו"ל וחזרתי ישר לישיבות ועדת העבודה והרווחה. אני רוצה שתדע. אולי תייצג את הסיעה שלך, אבל יכול להיות שתבוא ליושב ראש הכנסת כדי לתת הסכמה שנעלה את הצעות החוק האלה בקריאה השנייה והשלישית כי הן הצעות חוק פרטיות. והן לא רק אלה בודדות.
רונית חייקין
עכשיו דיברו על זה בוועדת הכנסת. ב-12:00 יש נשיאות, והם לוחצים שזה יהיה. הם יודעים שיש הרבה הצעות במחלוקת, ואני מקווה שכן. רציתי רק לעדכן.
היו"ר חיים כץ
אז אנחנו צריכים את התמיכה שלכם. אתם לא הרבה אבל - -
דב חנין
זאת לא הכמות, אלא האיכות.
זהבה גלאון
יש לנו יושב ראש ועדה אופטימי בהחלט.
דב חנין
אדוני היושב ראש, אני רוצה לומר שזה יהיה אקורד סיום מאוד יפה לכנסת הזאת ולעבודה המרשימה שאתה עשית בוועדה הזאת - -
היו"ר חיים כץ
חזור שנית, חזור שנית.
דב חנין
אני יכול להגיד את זה הרבה פעמים, אתה יודע שאני חושב ככה. אני אומר את זה בכל הזדמנות, וזה נכון. אתה עשית עבודה נפלאה בקדנציה הזאת, ואין דבר יפה מאשר לסיים בחוק הזה.

אני גם רוצה להגיד הערכה לחברתי זהבה גלאון שאת המערכה הזאת התחילה עוד לפני הכנסת הזאת, אבל כנראה הייתה צריכה להמתין לכך שחיים כץ יהיה יושב ראש הוועדה כדי שאפשר יהיה לייצר את הרוח הגבית.
זהבה גלאון
אדוני, אני רוצה לומר שתי הערות ברשותך.
היו"ר חיים כץ
בבקשה.
זהבה גלאון
אני רוצה להגיד שתי הערות: אחת לגופו של החוק ואחת לגופו של יושב ראש הוועדה, ברשותך. אני לא חברה בוועדה. אבל אני חייבת לומר שבכל חוק שאני קידמתי בוועדה הזאת הנכונות שלך, הפייטריות הזאת שלך – אני אנסח את זה בלשון לא פרלמנטרית, ותסלחו לי לרגע – אתה לא רואה אף אחד ממטר. במובן הזה – לא מעניין אותך. אתה מאמין שזה הדבר הנכון. זה ראוי להערכה. אני חברת כנסת הרבה שנים, למעט הפסקה קצרה, וזה ראוי להערכה. אין הרבה דברים כאלה, ואתה יודע שאני חושבת את זה. זאת הזדמנות גם להודות לצוות הוועדה.
היו"ר חיים כץ
תגידי את זה במערכת הבחירות: "אנחנו מרצ, אבל".
זהבה גלאון
אל תגזים.
זהבה גלאון
אני אומרת את זה בכל הרצינות, אני מתכוונת לזה מקרב לב.

אני רוצה להגיד משהו על החוק: אני מודה שאני מתרגשת שהחוק הזה עובר היום. אני מקווה - -
היו"ר חיים כץ
לא בטוח.
זהבה גלאון
הוא ירד, הוא ירד. הוא יעבור, זאת אומרת.
היו"ר חיים כץ
לא בטוח.
זהבה גלאון
למה אתה עושה לי את זה עכשיו?
היו"ר חיים כץ
אני לא בטוח.
זהבה גלאון
בסדר, נגיע להבנה על הניסוחים.

אני רוצה לספר שאנחנו ניהלנו משא ומתן מול משרד האוצר. אני דיברתי עם שר האוצר פעמיים, ובאמת הוכנסו הרבה עזים – ואני אומרת את זה גם לשבחו של שר האוצר. הוצאו העזים בשיתוף פעולה עם היועצת המשפטית ועם וילמה, ותקתקנו את זה - -
היו"ר חיים כץ
את יודעת שהיועצת המשפטית זכתה במכרז, ועכשיו היא היועצת המשפטית – ה-ה יועצת המשפטית.
זהבה גלאון
ברכות.
היו"ר חיים כץ
אחרי מלחמה גדולה שלא ישתתפו מבחוץ היא זכתה, ואנחנו לחצנו שזה יסתיים.
זהבה גלאון
מדהים, איזה יופי.
היו"ר חיים כץ
אישה ראויה. היא ראויה.
זהבה גלאון
ברור. אז יש לנו הרבה שמחות פה היום.


התחלתי לקדם את החוק הזה ב-2002, וכבר העברנו אותו פעם כחוק והעיפו אותו בחוק ההסדרים. זה חוק כל כך נכון, כל כך צודק לנשים מוכות; שיהיו להם אמצעים מינימליים כדי שהן לא יצטרכו לחזור למעגל הגבר המכה.
היו"ר חיים כץ
אז את רוצה שנעביר את זה?
זהבה גלאון
יאללה, בסדר.
היו"ר חיים כץ
מי בעד אישור החוק כהכנה לקריאה השנייה?
נועה בן שבת
אדוני, רציתי רק לוודא שאנחנו מוסיפים את התוספת שבתוך שישה חודשים היא יכולה להגיש תובענה או בתוך שישה חודשים ממועד ההחלטה בבקשתה, לפי המאוחר.
זהבה גלאון
כן, זה פותר להם את הבעיה.
וילמה מאור
אדי?
אדוארד וייס
זה משהו חדש. נראה לנו - -
היו"ר חיים כץ
אתה רוצה חודש ללמוד.
אדוארד וייס
לא, אני חושב שאפשר להסתפק בנוסח המקורי. זה נלקח מהחוק המקורי.
היו"ר חיים כץ
זה יותר טוב לך מהנוסח הקודם?
אדוארד וייס
לדעתי, הנוסח הקודם הוא הנוסח שצריכים לאשר. אני לא דנתי עם אף אחד.
היו"ר חיים כץ
מה המחוקקים מבקשים?
זהבה גלאון
אנחנו – אני מרשה לעצמי לדבר בשמו של חבר הכנסת חנין – חושבים שההצעה שהציעה היועצת המשפטית נותנת מענה.
היו"ר חיים כץ
אז אנחנו נאשר לפי הנוסח הזה. אתה שמח עם זה. אם אתה לא יודע שאתה שמח, אז אתה שמח.

אני רוצה לציין שאין לחוק הזה עלות תקציבית, ולכן לא צריך רוב מיוחס. אנחנו נצביע על הצעת החוק. זהבה גלאון מצביעה במקום אילן גילאון, ודב חנין מצביע במקום עפו אגברייה.

הצבעה

בעד הצעת החוק – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

הצעת החוק אושרה.
היו"ר חיים כץ
כל חברי הכנסת שנמצאים פה אישרו את החוק כהכנה לקריאה השנייה והשלישית. כולי תקווה שהחוק הזה יעבור בכנסת הזאת בקריאה השנייה והשלישית, ויירשם בספר החוקים של מדינת ישראל. אני גם מקווה שלא יצטרכו להשתמש בו, שלא יצטרכו להיות נשים במקלטים לנשים מוכות. תודה רבה, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 10:40.>

קוד המקור של הנתונים