ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/10/2012

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 11), התשע"ג-2012

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
15/10/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 782>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, כ"ט בתשרי התשע"ג (15 באוקטובר 2012), שעה 10:00
סדר היום
<הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 9), התש"ע- 2010>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
דב חנין
מוזמנים
>
עו"ד אדוארד ווייס - סגן היועץ המשפטי, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

אפרים חוג'ה - סגן מנהל אגף השיקום, משרד הרווחה

יעקב גילת - אדריכל דיור ממשלתי, חשב כללי, משרד האוצר

עו"ד עדי גולדינר - מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד אילן שפירא - חברת דואר ישראל

אחיה קמארה - נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

עו"ד ערן טמיר - ריטיינר של נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות

רינה קליין - עוצמה, פורום ארצי של משפחות נפגעי נפש

עו"ד צביה אדמון - ריטיינרית של נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות

יערה קלמנוביץ' - רכזת פורום הארגונים, מטה מאבק הנכים
ייעוץ משפטי
איל בן ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
<הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 9), התש"ע- 2010>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. היום יום שני בשבוע, כ"ט בתשרי, 15 באוקטובר 2012. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 9), התש"ע-2010 של חבר הכנסת אילן גילאון. לצערי, אילן גילאון לא יכול להיות איתנו היום בבוקר. אנחנו נעשה את עבודתו. אדוני, היועץ המשפטי, בוא תסביר. הצעת החוק נדונה כהכנה לקריאה השנייה והשלישית.
איל בן ארי
ההצעה הזאת נועדה לדחות את המועד האחרון לביצוע התאמות הנגישות לפי סעיף 19יב לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שנושאו העיקרי הוא מתן השירות הציבורי לאנשים עם מוגבלויות מ-2015 כפי שתוקן בקיץ האחרון ל-2017.
היו"ר חיים כץ
מאחר שאילן עושה את זה, ובמהלך כל הקדנציה הזאת הוא עמד בראש תת ועדה בנושאים שנוגעים לאנשים עם מוגבלויות, אז כנראה הוא יודע מה הוא עושה, ואנחנו בוועדה נגבה אותו; אחרת אם זה לא היה אילן אני – לא בלב קל – הייתי דוחה את המועדים. אנשים צריכים לדעת להתכנס ולעמוד בתאריכים. הכי פשוט והכי קל זה לדחות מועדים. להגיד לכם את האמת? אני לא אוהב את זה. יש מועדים, צריך לעמוד במועדים, לא צריך לדחות אותם. אבל יחד עם זה אני חוזר בשביל דב חנין: מאחר שאילן גילאון שעמד בראש תת ועדה לנושא נגישות, ביקש לדחות את המועדים – למרות שאני לא אוהב את זה – אני אאשר לו את זה. אני לא אוהב את זה. המגזר הציבורי צריך לדעת שלכל דבר - -
קריאה
זה רק המגזר הפרטי.
היו"ר חיים כץ
אז המגזר הפרטי במקרה הזה צריך לדעת שלכל דבר יש סוף, וצריך להתחיל ולהתכנס ולבצע ולעשות.

בבקשה, גברתי.
רינה קליין
אני מעמותת עוצמה למשפחות של פגועי נפש. אני רציתי, בבקשה, לדעת את הנימוקים של חבר הכנסת אילן - -
היו"ר חיים כץ
אני באמת לא יכול להגיד לך את הנימוקים.
רינה קליין
לא?
היו"ר חיים כץ
אני לא יודע אותם. הוא היה צריך לנהל את הדיון הזה, ומסיבות צודקות הוא לא יכול להיות פה, אז לא תדעי את הנימוקים. אנחנו נעביר לך אותם בכתב.
רינה קלין
אבל זה אחרי המעשה.
היו"ר חיים כץ
לא חשוב. גם בית משפט כשהוא פוסק הוא אומר שאת הנימוקים יקבלו אחר כך לא פעם, לא פעמיים ולא שלוש. ברוב המשפטים המסובכים הוא אומר שאת ההסברים יקבלו אחר כך.
יערה קלמנוביץ'
אני מייצגת פורום של עשרים וחמישה ארגוני בעלי מוגבלות.
היו"ר חיים כץ
איך קוראים לך, גברת?
יערה קלמנוביץ'
עורכת דין יערה קלמנוביץ'. הארגונים ממש זועמים על הדבר הזה; מתנגדים לזה שלא שיתפו אותם. זה קרה מהיום למחר, אני לא יודעת איך זה.
קריאה
זה לא נכון.
יערה קלמנוביץ'
מה שהתבקשתי להעביר זה שלא מוכנים לקבל את הדבר זה.
היו"ר חיים כץ
אוקיי, העברת, זה נרשם בפרוטוקול.

היועץ המשפטי, תקריא.
איל בן ארי
ברשות אדוני אני מבקש להבהיר את ההליך. מכיוון שבפעם הקודמת פיצלנו את הצעת החוק קבענו שייוותר ממנה נושא דחיית המועד לרשויות הציבוריות. אנחנו משתמשים בפלטפורמה הזאת כדי לדחות שוב את המועד לגופים הפרטיים. רק לשם הבהרה בפרוטוקול למרות החלק השני שאמור לדון בהארכת המועד לרשויות הציבוריות, בעצם אנחנו מאריכים בשנית לגבי הגופים הפרטיים.
היו"ר חיים כץ
תקריא, בבקשה.
איל בן ארי
הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' ____), התשע"ג-2012.

תיקון סעיף 19יב

1. בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, בסעיף 19יב(ג),


במקום "תשע שנים" יבוא "11 שנים", ובמקום "י"ט בחשוון התשע"ו (1
בנובמבר 2015)" יבוא "י"ב בחשוון התשע"ח (1 בנובמבר 2017)".
היו"ר חיים כץ
מי בעד?

הצבעה

בעד הצעת החוק – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

הצעת החוק אושרה.
היו"ר חיים כץ
כל חברי הכנסת שנמצאים פה אישרו את הצעת החוק.
יערה קלמנוביץ'
אפשר לשמוע את עמדת הנציבות?
היו"ר חיים כץ
נכון שאת עורכת דין אבל את לא מתפרצת. תודה רבה, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 10:05.>

קוד המקור של הנתונים