ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/10/2012

חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 41), התשע"ג-2012

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
15/10/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
פרוטוקול מס' 781
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, כ"ט בתשרי התשע"ג (15 באוקטובר 2012), שעה 9:30
סדר היום
<הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 41) (זכאי בגיל פרישה שיצא את ישראל), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
רוברט אילטוב
מוזמנים
>
גיא הרמתי - רפרנט ביטוח לאומי באג"ת, משרד האוצר

פאני יוז - סגנית מנהלת השירות לזקן, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

עו"ד פריד מחאג'נה - מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

גבריאלה היילברון - מינהל המחקר, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד כרמית נאור - המוסד לביטוח לאומי

לילה איאושפה - מתנדבת, כן לזקן

אספיר סושנסקי - רכזת הקו החם ברוסית, עמותת כן לזקן
ייעוץ משפטי
נועה בן שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
<הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 41) (זכאי בגיל פרישה שיצא את ישראל),>
התשע"ב-2012
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שני בשבוע, כ"ט בתשרי 15 באוקטובר 2012. אני מתכבד לפתוח את ישיבת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 41) (זכאי בגיל פרישה שיצא את ישראל), התשע"ב-2012 של חברי הכנסת רוברט אילטוב, זאב אלקין, אברהם מיכאלי, עינת וילף. הכנה לקריאה השנייה והשלישית.
אדוני, בבקשה. לפרוטוקול, שם ותפקיד.
רוברט אילטוב
יושב ראש סיעת ישראל ביתנו חבר הכנסת רוברט אילטוב. נעים מאוד.

ממש בקצרה כי אני יודע שהיום ארוך והצעת החוק עברה את כל ההסכמות והסיכומים. היא באה להסדיר את נושא יציאתם וחזרתם של פנסיונרים לישראל וממנה. אני מבין שיש הסכמה, ואני מבקש להמשיך בחקיקה.
היו"ר חיים כץ
אוקיי, אנחנו את החגיגה נעשה עכשיו או נעשה אחר כך? עכשיו.


במסגרת סיום המושב אנחנו לא רוצים להשאיר דברים פתוחים, ואנחנו גם דנים בהצעת החוק הזאת. לאחרונה, לפני כעשרה ימים נועה בן-שבת הפכה להיות היועצת המשפטית הראשית של הוועדה. היא זכתה במכרז בהתמודדות שבה אנחנו עמדנו על כך שהמועמדים יהיו מבפנים ולא מבחוץ. היה קרב לא פשוט ומשכו את זה לא מעט זמן, כחצי שנה עד שנגמר הקרב הזה, ואנחנו באים לכאן לברך על המוגמר. לברך אותך. תשמעי, את זכית, אבל אני חושב שהוועדה קיבלה אישה ראויה, בעלת יכולות, בעלת ראייה נכונה, ראש טוב, הבנה מתאימה. אני חושב שאת תמשיכי פה לתרום מיכולתך לעזור לציבור העובדים, הנזקקים, החלכאים והנדכאים במדינת ישראל. אני שמח שהייתה בחלקי הזכות להיות בתקופה שאת זכית.
נועה בן שבת
תודה.
היו"ר חיים כץ
את רוצה להגיד משהו?
נועה בן שבת
אני רוצה להגיד תודה רבה לוועדה על הברכות. אני באמת מאוד מקווה שנמשיך בעבודה מוצלחת ופורייה – אם לא בכנסת הזאת אז בכנסת הבאה.
וילמה מאור
היושב ראש יבחר להישאר פה.
היו"ר חיים כץ
לא יודע אם תרצי אותי כל כך.
נועה בן שבת
אני מקווה להצליח ולהמשיך בעבודה מוצלחת ופורייה. השנה יש 124 וחוקים - -
היו"ר חיים כץ
יש 123, לא?
נועה בן שבת
123. בכנסת הבאה יהיו גם.
היו"ר חיים כץ
אתמול אחד ועוד היום כמה. אני לא יודע איך זה ייגמר; אבל ראיתי היום בעיתון שהכנסת הזאת חוקקה 500 חוקים. כמה ועדות קרואות יש בכנסת?
וילמה מאור
12.
היו"ר חיים כץ
אז אנחנו עשינו רבע.

אז אנחנו נעבור על החוק ואחר כך נשתה - -
רוברט אילטוב
אם כבר פתחת במסיבה אז אני רוצה להצטרף ולהודות לצוות שלך ולך, יושב ראש הוועדה, על קיום ענייני של ישיבות הוועדה – קצר, ברור, חד. אין לי ספק שהחקיקה היא לא רק בכמות אלא גם באיכות, ואפשר להגיד שאיכות החקיקה שלך היא מאוד חשובה בתחומים שאתה חוקקת, והעברת את החוקים של חברי כנסת רבים מכל סיעות הבית ללא שום יתרון לאף אחד, כולם היו שווים בעיניך. אני רוצה להודות לך באופן אישי גם בשמי וגם בשם סיעת ישראל ביתנו.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה.

אנחנו נעבור להקראה של החוק. אם מישהו ירצה להגיד משהו הוא יוכל להגיד.
רוברט אילטוב
אמרתי פנסיונרים, ואני רוצה לתקן לפרוטוקול – זה נוגע לאלה שמקבלים הבטחת הכנסה.
נועה בן שבת
הבטחת הכנסה, אבל הם בגיל פרישה. זה נכון שמדובר על אנשים בגיל פרישה, והיום בעצם נשללת מהם הקצבה רטרואקטיבית לכל התקופה שבה הם שהו בחו"ל אם הם יצאו ארבע פעמים לחו"ל או שהו יותר מ-72 ימים בחו"ל. הצעת החוק הזאת משפרת את המצב ובפעם הרביעית עדיין לא נשללת רטרואקטיבית כל הקצבה, אלא רק הקצבה לאותם חודשים שבהם הם שהו בחו"ל וכנ"ל אם הם יצאו 100-73 ימים אז נשללת להם רק הקצבה לתקופה הזאת. מעבר ל-100 ימים או מעבר לפעם הרביעית הקצבה נשללת לכל התקופה הקצבה.
רוברט אילטוב
אני מודה לך על התוספת.
נועה בן שבת
אנחנו מדברים פה על נוסח בקריאה ראשונה שזה אותו נוסח, פרט לסעיף תחולה שאנחנו מציעים להוסיף שזה יחול על גמלה שמשתלמת מחודש ינואר 2013 ואילך.
היו"ר חיים כץ
אוקיי, תודה.
נועה בן שבת
הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 41), התשע"ג-2012
תיקון סעיף 14א

1. בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (להלן – החוק העיקרי) בסעיף 14א(ג1) –(1) במקום פסקה (1) יבוא:
"(1) הזכאי ובן זוגו יצאו את ישראל, במצטבר, ארבע פעמים באותה שנה

קלנדרית – בעד כל חודש שבו, במלואו או בחלקו, שהו מחוץ לישראל בפעם

הרביעית;
(1א) הזכאי ובן זוגו יצאו את ישראל, במצטבר, יותר מארבע פעמים באותה

שנה קלנדרית – בעד כל אחד מהחודש, באותה שנה קלנדרית שבהם שהו

בכל החודש ובחלקו מחוץ לישראל;
(2) בפסקה (2), במקום הסיפה החל במילים "בעד כל אחד מהחודשים" יבוא:

"(א) בעד כל אחד מהחודשים, כולם או חלקם, מהיום ה-73 ועד ליום ה-

100 שבו שהו מחוץ לישראל באותה שנה קלנדרית;

(ב) בעד כל אחד מהחודשים באותה שנה קלנדרית שבהם שהו, בכל

החודש או בחלקו, מחוץ לישראל, אם שהו מחוץ לישראל יותר מ-

100 ימים באותה שנה קלנדרית".

תחולה


2. הוראות סעיף 14א(ג1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יחולו על גמלה

המשתלמת בעד חודש ינואר 2013 ואילך.
היו"ר חיים כץ
יש פה מישהו שרוצה להגיד משהו? אף אחד לא רוצה להגיד כלום? אוקיי, אנחנו נצביע על הצעת החוק כהכנה לקריאה השנייה והשלישית. מי בעד, ירים את ידו. חבר הכנסת אילטוב מחליף את חברת הכנסת אורלי לוי אבוקסיס.
הצבעה

בעד תיקון הצעת החוק – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

הצעת החוק אושרה.
היו"ר חיים כץ
כל חברי הכנסת שנמצאים באולם הצביעו ואישרו את הכנת החוק הזה כהכנה לקריאה השנייה והשלישית. אני מקווה שבמושב הזה החוק הזה יעבור בקריאה השנייה והשלישית. תודה רבה, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 09:40.>

קוד המקור של הנתונים