ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/09/2012

תקנות הדואר (דרכי השירות הבולאי)(תיקון), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכלכלה
23/09/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 951>
מישיבת ועדת הכלכלה
יום ראשון, ז' בתשרי התשע"ג (23 בספטמבר 2012), שעה 14:30
סדר היום
<תקנות הדואר (דרכי השירות הבולאי)(תיקון), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה-הכהן – היו"ר

איתן כבל
מוזמנים
>
יגאל לוי - סמנכ"ל בכיר דואר, משרד התקשורת

פאדיה זידאן - עו"ד, מחלקה משפטית, משרד התקשורת

דפנה גלוק - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

רון פרקין - סגן מנהל המדפיס הממשלתי, המדפיס הממשלתי

ירון רצוןפרלי שר - עו"ד, חברת דואר ישראל

ליאור רותם - דובר ועדת הכלכלה
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מיכל צוקר (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה
<תקנות הדואר (דרכי השירות הבולאי)(תיקון), התשע"ב-2012>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר-היום תקנות הדואר (דרכי השירות הבולאי)(תיקון), התשע"ב-2012. נציגי הדואר, בבקשה.
פאדיה זידאן
שלום. הבאנו לשולחן הוועדה תקנות הדואר (דרכי השירות הבולאי)(תיקון), התשע"ב, שבאות כדי לתקן שני דברים עיקריים. קודם כל, תיקון טכני והוא שם התקנות. בכל מקום שכתוב רשות הדואר יהיה כתוב חברת הדואר כי הרשות כמובן הפכה לחברה והיה צריך לתקן את המונחים בתקנות.
התיקון המהותי שהתקנות באות לתקן הוא תיקון בתקנה 13 שעד עכשיו קבעה שהדפסת הבולים כברירת מחדל תהיה בידי המדפיס הממשלתי אלא אם מנהל השירות הבולאי בהסכמת השר יכול למסור את הדפסת הבולים למדפיס אחר כשהפיקוח על ההדפסה יהיה בידי מנהל השירות הבולאי של חברת הדואר.

היתה המלצה של מינהל הרכש הממשלתי לסגור את המדפיס הממשלתי, לשנות את הפעילות ליחידת מטה ממשלתי והדפסת הבולים תהיה מחוץ לעבודה של המדפיס הממשלתי. לכן, עלה הצורך לשנות את התקנות ולשנות בעצם את ברירת המחדל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
האם יש מישהו פה בחדר שמתנגד להצעה הזאת? האם יש לך התנגדות?
רון פרקין
לא. המדפיס הממשלתי לא מתנגד. להיפך, תומך בזה. אנחנו רוצים להדגיש דבר אחד וזה שהמדפיס הממשלתי לא הפסיק את הפעילות היצרנית שלו אלא מייצר את הדרכונים, כולל הדרכונים הביומטריים החדשים ואת בחינות הבגרות, ועל בסיס עודף כושר ייצור אנחנו עושים עבודות אחרות למשרדים ממשלתיים. מאחר וחברת הדואר היא לא משרד ממשלתי - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תבורכו.
איתן כבל
ומי מדפיס את הבולים?
ירון רצון
ירון רצון, מנהל השירות הבולאי.
היום אנחנו מדפיסים בדרך כלל בדפוס "אנסחדה" בהולנד איפה שבנק ישראל מדפיס את השטרות, ולעיתים גם בבתי דפוס שמתמחים בהדפסת בולים, הדפסות ביטחון והדפסת בולים בפרט.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני אקריא את התקנות.

"תקנות רשות הדואר (דרכי השירות הבולאי)(תיקון), התשע"ב-2012

בתוקף סמכותי לפי סעיף 51(ד) וסעיף 126(א)לחוק הדואר, התשמ"ו-1987, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

שינוי השם 1. בשמן של תקנות רשות הדואר (דרכי השירות הבולאי), התשמ"ז-1987 (להלן – התקנות העיקריות), המילה "רשות" – תימחק."
האם יש למישהו הערות? מי בעד?

הצבעה

תקנה 1. אושרה
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תקנה 1. אושרה.
לאה ורון
חבר הכנסת כבל מצביע במקום חבר הכנסת עמיר פרץ.
איתן כבל
גם בהצבעה הקודמת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
"תיקון תקנה 2 3. בתקנה 2 לתקנות העיקריות –
(1) בתקנת משנה (א), במקום "הרשות יבוא "החברה";
(2) בתקנת משנה (ב), בפסקאות (2) ו-(3), במקום "הרשות יבוא "החברה".
תיקון תקנה 3
4. בתקנה 3(א) לתקנות העיקריות, במקום "הרשות יבוא "החברה".
תיקון תקנה 9
5. בתקנה 9(ג) לתקנות העיקריות, במקום "הרשות יבוא "החברה".

תיקון תקנה 12
6. בתקנה 12 לתקנות העיקריות, במקום "מנהל הרשות" יבוא "המנהל הכללי של החברה"."
הכול זה אותו עיקרון. האם יש למישהו הערות לתקנות האלה? מי בעד?

הצבעה

התקנות אושרו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
התקנות אושרו פה אחד.

" החלפת תקנה 13 7. במקום תקנה 13 לתקנות העיקריות יבוא:

הדפסת בולים 13(א) הבולים יודפסו בידי מדפיס שיבחר המנהל, בהסכמת השר, ובלבד שהפיקוח המלא על עבודת ההדפסה יהיה בידי המנהל או בידי מי מטעמו; בבחירת מדפיס כאמור, יובאו בחשבון, בין השאר, שיקולים של איכות עבודת ההדפסה, הבטחת אספקה סדירה של בולים וכן טובת הציבור.


(ב) המנהל יפנה לשר בכתב לצורך קבלת הסכמתו לבחירת מדפיס כאמור בתקנת משנה (א), לא יאוחר מ-60 ימים לפני המועד המתוכנן לביצוע ההתקשרות עם המדפיס, ויפרט בפנייתו את זהות המדפיס והנימוקים לבחירתו."

הערות, בבקשה.
איתי עצמון
יש לי הערת נוסח קטנה. בתקנת משנה (א) המוצעת כתוב: "או בידי מי מטעמו". אני מציע להבהיר ולומר: בידי עובד מקרב עובדי החברה.
יגאל לוי
יגאל לוי, סמנכ"ל בכיר דואר, משרד התקשורת.

יש לנו כאן התייחסות קטנה. המעמד של מנהל השירות הבולאי הוא מעמד מיוחד בחברת הדואר. הוא על-פי חוק גם יועץ שר התקשורת לענייני בולאות וכן חשוב לשמר את המעמד שלו. לכן, רצינו שזה כן יהיה מטעמו של מנהל השירות הבולאי.
איתי עצמון
פשוט להוסיף מטעם המנהל שהוא עובד החברה או משהו בסגנון הזה.
יגאל לוי
שזה יהיה מישהו מטעם המנהל מקרב עובדי החברה.
איתי עצמון
שהוא עובד החברה.
יגאל לוי
הוא יהיה גם מטעמו של המנהל.
לאה ורון
ואז מה שייאמר זה יהיה בידי המנהל או בידי עובד מקרב עובדי החברה?
יגאל לוי
או מי מטעמו מקרב עובדי החברה, להשאיר לו את המעמד.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אוקיי.
איתי עצמון
אני מניח, רק לשם ההבהרה, שכמובן ההליך הזה יהיה לפי חוק חובת המכרזים.
פאדיה זידאן
לפי כל דין. כמובן כל הוראות חקיקה אחרות חלות.
איתי עצמון
רק רציתי שזה יובהר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי בעד התקנות עם השינויים?

הצבעה

התקנות אושרו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אושרו.
לאה ורון
תקנה 7. מאושרת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
"8. בתקנה 21, לתקנות העיקריות, במקום "מנהל הרשות" יבוא "המנהל הכללי של החברה".

9. בתקנה 22(א) לתקנות העיקריות, במקום "הרשות" יבוא "החברה".

10. בתקנה 23 (א) לתקנות העיקריות, במקום "הרשות" יבוא "החברה".
11. בתקנה 26 לתקנות העיקריות, במקום "הרשות" יבוא "המנהל הכללי של החברה".
12. בתקנה 28 לתקנות העיקריות, במקום "הרשות" יבוא "החברה"."

כל התיקונים הם בעקבות המעבר.
פאדיה זידאן
כן.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי בעד?

הצבעה

התקנות אושרו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
התקנות אושרו פה אחד.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:45.>

קוד המקור של הנתונים