ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/09/2012

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תוכנית לניהול הבטיחות), התשע"ב - 2012

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
27/09/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 779>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום חמישי, י"א בתשרי התשע"ג (27 בספטמבר 2012), שעה 11:45
סדר היום
<תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תוכנית לניהול הבטיחות), התשע"ב - 2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
>
יורם אלעזרי - מפקח עבודה ראשי, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

מיכאל אטלן - יועץ משפטי, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

טליה לוי - הלשכה המשפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

זאב דיבסק - מנהל עיסוק בכיר בטיחות בעבודה, משרד התמ"ת

חלי גיא - אלדר - עו"ד, משרד המשפטים

שלמה איצקוביץ - מנהל תחום הנדסה ותורת הבטיחות, המוסד לבטיחות ולגיהות

יהודה אביצור - יו"ר ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל

דן כרמלי - עו"ד, סמנכ"ל איגוד לשכות המסחר

ד"ר אלעזר איל-ביקלס - יו"ר חטיבת הבטיחות, איגוד לשכות המסחר

יפה חובב - מנהלת חטיבת הבטיחות, איגוד לשכות המסחר

זאב פוטרמן - התאחדות התעשיינים בישראל

שלמה פרלוב - ההסתדרות החדשה

צבי גוטווטר - ההסתדרות החדשה
ייעוץ משפטי
נירה לאמעי - רכלבסקי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
חבר המתרגמים והילה מליחי
<תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תוכנית לניהול הבטיחות), התשע"ב - 2012>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום חמישי בשבוע, י"א בתשרי, 27 לספטמבר 2012. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא: תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תוכנית לניהול הבטיחות), התשע"ב – 2012. בבקשה, גברתי. אני מבין שהגעתם להסכמות, דיברתם.
נירה לאמעי – רכלבסקי
כן, אנחנו ישבנו עם נציגי המשרדים.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נקריא את התקנות. ואם יש למישהו הערה על מה שמקריאים, שיגיד.
נירה לאמעי – רכלבסקי
"תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ב-2012
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8ד ו-43 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד- 1954 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר הבריאות, מועצת המוסד לבטיחות ולגיהות, ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה וארגון המעבידים היציג הנוגע בדבר, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה":
"פרק א
פרשנות
הגדרות
1.
בתקנות אלה
"בטיחות ובריאות תעסוקתית" - בטיחות בתעסוקה, בריאות וגיהות תעסוקתית;
"בנייה" ו-"בנייה הנדסית" - כמשמעותן בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970 (להלן – פקודת הבטיחות בעבודה) ובצו הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה הנדסית), התשכ"ב-1961 ;
"בקרת סיכונים" (Risk Control)- בחירה והפעלה של אמצעים לביטול סיכונים או להפחתתם;
"גורם סיכון" (Hazard) - מקור, מצב או פעולה שעשויים להזיק ולהביא לפגיעה גופנית או בריאות לקויה או שילוב של אלה".
היו"ר חיים כץ
אם למישהו יש הערות – אני לא חוזר אחר כך. יש לך הערה?
ד"ר אלעזר איל-ביקלס
כן.
היו"ר חיים כץ
על מה? על איזה סעיף?
ד"ר אלעזר איל-ביקלס
על הנושא של ההגדרות של סיכון, הערכת סיכונים, וכולי. יש לנו - - -
היו"ר חיים כץ
מי אדוני? לפרוטוקול. שם, תפקיד.
ד"ר אלעזר איל-ביקלס
דוקטור אלעזר איל-ביקלס, יושב-ראש חטיבת הבטיחות האיגוד לשכות המסחר. כשלעצמי, אני יועץ בטיחות כמעט 40 שנה.
היו"ר חיים כץ
שאלו אתכם אם יש לכם עמדה לפני זה?
ד"ר אלעזר איל-ביקלס
כן. אנחנו כתבנו שני מכתבים – אחד אני הוצאתי – שהתייחס בדיוק לנושא הזה, עוד ב-7.10.2011. עורך הדין כרמלי אחרי, באותו עניין במכתב נוסף. ההגדרות - - -
היו"ר חיים כץ
אתה קראת את כל התקנות האלה?
ד"ר אלעזר איל-ביקלס
אדוני, כן.
היו"ר חיים כץ
יש לך הרבה הערות לתקנות האלה?
ד"ר אלעזר איל-ביקלס
שלוש הערות עיקריות.
נירה לאמעי – רכלבסקי
אני לא קיבלתי שום - - -
היו"ר חיים כץ
בסדר, אין לי טענות, אבל - - -
נירה לאמעי – רכלבסקי
שאלתי אם יש.
יורם אלעזרי
איגוד לשכות המסחר העביר את ההערות שלו. יש לו הסכמה לגבי התקנות האלה. ההגדרות האלה הן הגדרות תורתיות. הוא מתווכח על דברים תורתיים. יש פה את המוסד לבטיחות ולגיהות שאחראי גם על הגדרות תורתיות. אלה הגדרות תורתיות.
ד"ר אלעזר איל-ביקלס
אולי מילה אחת, אדוני. ישנו תקן בינלאומי – ISO Guide 73 Risk management, שנותן את ההגדרות הבינלאומיות המקבילות להגדרות הללו. מכון התקנים יושב בזמן הזה ומתרגם את התקן הבינלאומי ISO לשפה העברית. חלק גדול מההגדרות הללו מתאימות להגדרות שבתקנות אחרות במדינת ישראל. והנה פתאום יש לנו הגדרות שונות. איך נחיה עם זה?
נירה לאמעי – רכלבסקי
לא, אבל אין הגדרות זהות מהבחינה הזאת. אנחנו לא - - -
ד"ר אלעזר איל-ביקלס
אני הבאתי הנה את תקן ISO שעומד להיות מתורגם – או עדיין, מתרגמים אותו במכון התקנים.
נירה לאמעי – רכלבסקי
בוא נשמע את העמדה של יורם אלעזרי.
היו"ר חיים כץ
אני לא נכנס. אני רוצה שאתם תשבו ביניכם ותגיעו להסכמות. אני לא הולך לעשות פה דיון מה שאני לא עושה בוועדה, שאין דיונים מקדימים, ואתם מגיעים להסכמות ביניכם.
קריאה
יש דיונים מקדימים.
היו"ר חיים כץ
אין. תקשיב, אני שמעתי אותו. ואתם תתאמו ביניכם מועד ותשתדלו בחול המועד סוכות – לשבת בחול המועד סוכות, שנעשה את זה עוד לפני המושב. כי אם לא נעשה אנחנו יכולים למצוא את עצמנו שאנחנו אחרי כנסת ואין מי שיאשר את זה. אז אתם תשבו ביניכם, תתאמו בחול המועד סוכות. אתה שומע אותי, לשכות המסחר?
ד"ר אלעזר איל-ביקלס
כן.
היו"ר חיים כץ
בחול המועד סוכות אתם תתאמו ביניכם, ואז אנחנו נדון בעניין ונסיים את העניין הזה. תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:55.>

קוד המקור של הנתונים