ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/08/2012

חוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
14
ועדת הכספים
06/08/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1184>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, י"ח באב התשע"ב (06 באוגוסט 2012), שעה 16:20
סדר היום
<הצ"ח לצמצום הגרעון ולהתמודדות עם השלכות המשבר בכלכלה העולמית מ/723>
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
אורי אורבך

דוד אזולאי

רוברט אילטוב

טלב אלסאנע

אורי אריאל

אבישי ברוורמן

זהבה גלאון

מגלי והבה

יצחק וקנין

נסים זאב

שי חרמש

חיים כץ

גאלב מג'אדלה

שלמה מולה

חנא סוייד

ציון פיניאן

עמיר פרץ

פניה קירשנבאום

מירי רגב

שכיב שנאן
מוזמנים
דורון ארבלי - מנהל רשות המסים, משרד האוצר

אייל אפשטיין - סגן ראש אגף התקציבים, משרד האוצר

ערן יעקב - סמנכ"ל בכיר, תכנון וכלכלה, רשות המסים, משרד האוצר

ליאת גרבר - מנהלת מחלקה בכירה, שוק ההון, רשות המסים, משרד האוצר

עו"ד טלי ארפי - סגנית היועץ המשפטי, משרד האוצר

עו"ד טלי דולן - משרד האוצר

דב בארי - אגף התקציבים, משרד האוצר

עדי חכמון - אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד דלית זמיר - מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד רועי קרת - המשנה ליועץ המשפטי, המוסד לביטוח לאומי

חיזקיה ישראל - מנהל המחלקה לביטוח סוציאלי, התאחדות התעשיינים

ניר קלינגר - מנכ"ל התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל

ליאת גור - מנהלת הסברה והדרכה, התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל

יהודה טלמון - לה"ב, ארגון העצמאים

רו"ח עופר מנירב - יו"ר ועדת המסים, לשכת רואי החשבון בישראל

אברהם יוסף סלומה - יו"ר עמותת אנשי"ם

אורן רונדל - המשמר החברתי
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<הצ"ח לצמצום הגרעון ולהתמודדות עם השלכות המשבר בכלכלה העולמית מ/723>
היו"ר משה גפני
אני מחדש את הישיבה. אנחנו נמצאים בסעיף 121ב כפי שכתוב כאן, מס על הכנסות גבוהות. בבקשה, תקריאי.
שגית אפיק
זה סעיף 1(3).

(3)
לפני סעיף 122 יבוא -


"121ב.
מס על הכנסות גבוהות

(א)
יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 800 אלף שקלים, יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על 800 אלף שקלים חדשים (בסעיף זה – הכנסה החייבת במס נוסף) בשיעור של שני אחוזים.(ב)
על הכנסה החייבת במס נוסף לא יחולו הוראות סעיף 91(ד) לעניין מקדמות.(ג)
הוראות סעיף זה יחולו על אף האמור בכל חיקוק.

(ד)
על אף האמור בכל דין, בחישוב ההכנסה החייבת לעניין סעיף זה, סעיף 8(ג) יחול על ההכנסה החייבת לגבי ההכנסות הקבועות בו.

(ה)
בסעיף זה, "הכנסה חייבת" – הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף 1 וכמשמעותה בסעיף 89 לרבות שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין ולגבי מכירת דירת מגורים ששווי מכירתה עולה על ארבעה מיליון שקלים חדשים ושאינה פטורה ממס לפי כל דין, הסכום האמור יתואם בהתאם להוראות סעיף 9(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין ולעניין זה המדד הבסיסי, המדד שפורסם ביום ד' בשבט התשע"ג (ה-15 בינואר 2013) למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 88 וסכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין.

פסקה ד(2) נמחקה מהנוסח שבפניכם.
היו"ר משה גפני
לקדימה יש הסתייגויות?
מגלי והבה
לא לסעיף הזה.
היו"ר משה גפני
למפלגת העבודה יש הסתייגויות?
אבישי ברוורמן
לסעיף הזה, לא.
היו"ר משה גפני
ל-מרצ יש הסתייגויות?
קריאה
מרצ לא הגיעו לדיון.
היו"ר משה גפני
רבותיי, אני מבקש להגיד שעל פי בקשת משרד האוצר, רשות המסים, אני הסרתי את העניין של בני זוג כאשר יש הכנסות שונות של הבעל והאישה. אני מחכה לוועדה שדורון ארבלי, מנהל רשות המסים, הודיע שהוא מקים לגבי הנושא של חישוב מאוחד של בני זוג. הוא אמר את זה אתמול גם בוועדה, שבתוך שלושה שבועות יגיעו ההמלצות של הצוות. אני מחכה בכליון עיניים לעניין הזה. אני לא אוותר על הנושא הזה ואני מודיע לפרוטוקול, אפילו יתהפך העולם. אני לא מוותר בעניין הזה.
אבישי ברוורמן
יתהפך העולם, זה משפט קשה.
היו"ר משה גפני
לא יתהפך העולם. אני חוזר בי מהמשפט הזה. לא יהיה. לא יתכן שאנחנו נגרום לבני זוג בגלל כל מיני קומבינות ובגלל שהחליטו שהם יעשו גירושין של פיקציה. בעניין הזה אני לא אוותר.

אנחנו מצביעים על אישור כפי שהקריאה אותו היועצת המשפטית.

הצבעה

בעד אישור סעיף (3) –

נגד אישור סעיף (3) – 3

הסעיף אושר
היו"ר משה גפני
הסעיף התקבל.
שלמה מולה
זהבה גלאון נואמת ברגע זה.
היו"ר משה גפני
בסדר. נצטרך להצביע על ההסתייגויות שלה. חשבתי שהיא לא כאן.
שלמה מולה
לא, היא נואמת.
היו"ר משה גפני
אני מצביע על ההסתייגויות של זהבה גלאון כפי שהיא נימקה אותן. אני מצביע על כל הסתייגות בנפרד. אנחנו מצביעים על ההסתייגות הראשונה של זהבה גלאון.

הצבעה

בעד קבלת ההסתייגות –

נגד קבלת ההסתייגות –

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על ההסתייגות השנייה של זהבה גלאון.

הצבעה

בעד קבלת ההסתייגות –

נגד קבלת ההסתייגות –

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו עוברים לסעיף תקרות ההכנסה בפקודת מס הכנסה (הוראת שעה) לעניין סעיף 120א.
שגית אפיק
3.
סעיף 120א לפקודה – הוראת שעה


(א)
בשנת 2013 ההגדרה "תקרות הכנסה" שבסעיף 120א לפקודה תיקרא כך:

"תקרות ההכנסה" – סכומי ההכנסה לעניין קביעת שיעורי המס לפי סעיף 121(ב)(1)(א) ו-(ב), סכום ההכנסה המזערי לצורך קביעת שיעורי המס לפי סעיף 121(ב)(1)(ג) וכן הכנסה החייבת במס נוסף, כמשמעותה בסעיף 121ב".


המשמעות היא שהעדכון ייעשה רק לגבי שלוש מדרגות המס הנמוכות וכן לגבי מס היסף. לא יהיה עדכון לגבי שלוש המדרגות הגבוהות.
היו"ר משה גפני
הכוונה עד 14 אלף.
שגית אפיק
כן.
היו"ר משה גפני
עד 14 אלף יהיה עדכון.
שגית אפיק
כן.
היו"ר משה גפני
מעמד הביניים לא ייפגע מכך.
שגית אפיק
כן.
היו"ר משה גפני
בזכות חיים כץ.
שכיב שנאן
לא רק.
היו"ר משה גפני
לא רק. גם ראש הממשלה ושר האוצר.
שכיב שנאן
הבנו שזאת גם מירי רגב. גם אתה. תאמין לי שגם אתה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו ממשיכים.
מגלי והבה
לסעיף 3 יש לנו הסתייגות.
היו"ר משה גפני
בסדר. רגע.
שגית אפיק
(ב)
ב-1 בינואר של שנת 2014 יתואמו סכומי ההכנסה לעניין קביעת שיעורי המס לפי סעיפים 121(א)(1) עד (3) לפקודה וסכום ההכנסה המרבי לצורך קביעת שיעורי המס לפי סעיף 121(ב)(1)(ג) לפקודה, כפי שהיו ב-1 בינואר של שנת 2013, לפי שיעור עליית המדד בשנת המס 2013".
היו"ר משה גפני
קדימה, יש הסתייגויות?
מגלי והבה
כן.
שגית אפיק
ההגדרה "תקרות ההכנסה" תימחק ובמקומה יבוא: "תקרות ההכנסה – סכומי ההכנסה לעניין קביעת שיעורי המס על פי סעיף 121(ב)(1)(א), (ב), (ג) ו-(ד) ולעניין שיעורי הזיכוי על פי סעיף 121(א)". כלומר, אתם רוצים עדכון של ארבע מדרגות המס הראשונות במקום של שלוש.
שלמה מולה
אנחנו אומרים או שהסעיף יימחק ולחילופין כפי שהקראת.
היו"ר משה גפני
על הסעיף יימחק, אני לא מצביע. אני מצביע על לחילופין.

אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד קבלת ההסתייגות לחילופין של קדימה –

נגד קבלת ההסתייגות לחילופין של קדימה –

ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר משה גפני
יש עוד הסתייגויות?
שגית אפיק
ל-מרצ אין הסתייגות לסעיף 3.
חנא סוייד
לחד"ש, למחוק את הסעיף.
שגית אפיק
זה בהצבעה רגילה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על אישור סעיף 3 כהצעת הוועדה. מי שמצביע בעד, מצביע נגד ההסתייגויות למחוק.

הצבעה

בעד אישור סעיף 3 –

נגד אישור סעיף 3 –

הסעיף אושר
היו"ר משה גפני
הבקשה למחיקה לא התקבלה. הסעיף אושר כהצעת הוועדה.
שגית אפיק
4.
תחילה ותחולה

תחילתו של פרק זה ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) (להלן – יום התחילה) והוא יחול על הכנסה שהופקה ביום התחילה או לאחריו.
היו"ר משה גפני
יש הסתייגויות לסעיף הזה?
שגית אפיק
לקדימה.
היו"ר משה גפני
מה קדימה מציעה?
שגית אפיק
אתה מציע שהוא לא יחול על הכנסה שהופקה ביום התחילה או לאחריו. אין לזה בעצם משמעות. זה אומר מחיקת הסעיף.
היו"ר משה גפני
על מחיקת הסעיף, תכף נצביע. יש עוד הסתייגויות?

שגית
שגית אפיק
אין הסתייגויות לסעיף 4.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על אישור סעיף 4 כהצעת הוועדה.

הצבעה

בעד אישור סעיף 4 –

נגד אישור סעיף 4 –

הסעיף אושר כהצעת הוועדה
היו"ר משה גפני
סעיף 5, הוראת מעבר.
שגית אפיק
4.
פקודת מס הכנסה – הוראת מעבר

לעניין סעיף 120ב לפקודה, יראו את הסכומים הנקובים בסעיף 121ב לפקודה כנוסחו בסעיף 1(3) לחוק זה, כאילו תואמו לאחרונה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).

זה תיאום של מס היסף.
היו"ר משה גפני
יש הסתייגויות?
שגית אפיק
אין הסתייגויות.
שלמה מולה
למה? לנו יש.
שגית אפיק
סליחה. אתם מבקשים שהתיאום ייעשה ב-1 בינואר 2013 ולא כאילו הסכום תואם ב-1 בינואר 2012.
שלמה מולה
נכון.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על ההסתייגות של סיעת קדימה.

הצבעה

בעד קבלת ההסתייגות של סיעת קדימה -

נגד קבלת ההסתייגות של סיעת קדימה –

ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על אישור סעיף 5 כהצעת הוועדה.

הצבעה

בעד אישור סעיף 5 –

נגד אישור סעיף 5 –

הסעיף אושר
היו"ר משה גפני
סעיף 5 אושר כהצעת הוועדה.

אני מציע לקרוא את כל הפרק בהמשך והוא יהיה הסעיף האחרון בחוק.
שגית אפיק
פרק ב': ביטוח לאומי

6.
תיקון חוק הביטוח הלאומי

בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי) –

(1)
בסעיף 32(ג1)(1)(א), במקום השיעור הנקוב בו יבוא "7.10 אחוזים".

(2)
בלוח י', בטור ג' שכותרתו "אחוזים מההכנסה או מהשכר לפי סעיפים 337(א) ו-340(א), בכותרת המשנה "על חלק העולה על שישים אחוזים מהשכר הממוצע" בטור המשנה "לעובד", במקום האחוזים המפורטים בו יבוא:
היו"ר משה גפני
האמת היא שזה צריך להידון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. כך אמרה היועצת המשפטית של הוועדה וכך אמרתי אני. אמרו לי שהגיעו אתך להסכמה שזה יהיה כאן בוועדה. אם יש הסכמה שלך, אני יכול להתנגד?
שכיב שנאן
לכן ביקשו שהוא יצטרף להצבעות.
היו"ר משה גפני
לא, הוא חבר ועדה ואותו אי אפשר להחליף.
שגית אפיק
האחוזים שמופיעים לכם בפסקה 6(2) שאין צורך להקריא אותם.

7.
חוק הביטוח הלאומי – תחילה ותחולה

(א)
תחילתו של סעיף 32(ג1)(1)(א) לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 5(1) לחוק זה, ביום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015).

(ב)
תחילתו של לוח י' לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 6(2) לחוק זה, ביום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015), והוא יחול על דמי ביטוח המשתלמים בעד התקופה שמיום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) ואילך.

8.
חוק הביטוח הלאומי – הוראת שעה לעניין סעיף 32

(א)
בתקופה שמיום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) ועד יום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013) ייקרא סעיף 32(ג1)(1)(א) לחוק הביטוח הלאומי, כך שבמקום השיעור הנקוב בו יקראו "7.49 אחוזים - הסכום הנקוב בו כרגע הוא 7.75 אחוזים – והסעיף בנוסחו כאמור יחול על הקצבות אוצר המדינה המשתלמות בעד אותה תקופה.

(ב)
בתקופה שמיום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) ועד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) ייקרא סעיף 32(ג1)(1)(א) לחוק הביטוח הלאומי, כך שבמקום השיעור הנקוב בו יקראו "7.29 אחוזים", והסעיף בנוסחו כאמור יחול על הקצבות אוצר המדינה המשתלמות בעד אותה תקופה.

9.
חוק הביטוח הלאומי – הוראות שעה לעניין לוח י'

(א)
בתקופה שמיום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) ועד יום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013), ייקרא לוח י' לחוק הביטוח הלאומי כך: בטור ג' שכותרתו "אחוזים מההכנסה או מהשכר לפי סעיפים 337(א) ו-340(א)", בכותרת המשנה "על חלק העולה על שישים אחוזים מהשכר הממוצע", בטור המשנה "לעובד" במקום האחוזים המפורטים בו יקראו:

האחוזים שמפורטים לכם בסעיף הקטן הזה.

(ב)
בתקופה שמיום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) ועד יום ט' בטבת התשדע"ה (31 בדצמבר 2014), ייקרא לוח י' לחוק הביטוח הלאומי כך: בטור ג' שכותרתו "אחוזים מההכנסה או מהשכר לפי סעיפים 337(א) ו-340(א)", בכותרת המשנה "על חלק העולה על שישים אחוזים מהשכר הממוצע", בטור המשנה "לעובד", במקום האחוזים המפורטים יקראו בו:


האחוזים מפורטים בנוסח שלפניכם.

10.
חוק הביטוח הלאומי – תחולה לעניין הוראות השעה בלוח י'

לוח י' בחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו –

(1)
בסעיף 9(א) לחוק זה, יחול על דמי ביטוח המשתלמים בעד התקופה שמיום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) ועד יום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013).


(2)
בסעיף 9(ב) לחוק זה, יחול דמי ביטוח המשתלמים בעד התקופה שמיום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) ועד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014).

הסעיף האחרון הוא סעיף שהתווסף בעקבות דיוני הוועדה.

11.
תיקון חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה) (תיקון הוראת השעה לעניין לוח ב' -

בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה) בתשע"א-2011, בסעיף 10(ב), במקום "י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012" יבוא "י' בסיוון התשע"ב (31 במאי 2012)".
היו"ר משה גפני
יש הסתייגויות?
מגלי והבה
כן. לסעיף 6.
שגית אפיק
לסעיף 6. אחד האחוזים המופיע 2.08 – אתם מציעים שבמקומו יבוא 1.47.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על ההסתייגות של קדימה.

הצבעה

בעד קבלת ההסתייגות של קדימה –

נגד קבלת ההסתייגות של קדימה –

ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
במקום 1,96, יבוא 0.47.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד קבלת ההסתייגות -

נגד קבלת ההסתייגות

ההסתייגות לא התקבלה
שגית אפיק
אתה יכול להצביע.
אבישי ברוורמן
יש לי הסתייגויות לסעיף 6, 7, 8, 9, 10. אנחנו מציעים למחוק את הכול והסיבה לכך היא מאוד פשוטה. רק במשפט אחד אדוני היושב ראש. אנחנו מבינים שבאמת הבעיות של קרנות בביטוח הלאומי, צריך לתקן אותן אבל אנחנו חושבים שהתקנה הזאת שכרגע הולכת לפגוע במעסיקים והאבטלה בישראל תגדל, זה לא הזמן וזה לא המקום. אם חסר כסף, באמצעות מס חברות. לכן אנחנו דורשים למחוק את כל הסעיפים 6, 7, 8, 9, 10.
שגית אפיק
יש עוד הסתייגות לקדימה. לסעיף 8, במקום 7.49 אחוזים יבוא 7.75 אחוזים. אתם בעצם מחזירים את מה שהיה קודם לכן.
מגלי והבה
כן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד קבלת ההסתייגות של קדימה –

נגד קבלת ההסתייגות של קדימה -

ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
הסתייגות לסעיף 8, סעיף קטן (ב). במקום 7.29 אחוזים יבוא 7.75 אחוזים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד קבלת ההסתייגות של קדימה –

נגד קבלת ההסתייגות של קדימה -

ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
חברי הכנסת מקדימה, אתם מבקשים להוסיף מס יסף על מיליון שקלים חדשים אבל זה פחות מחמיר ממה שיש לנו בסעיף עצמו. השאלה אם אתם עומדים על ההסתייגות הזאת.
שכיב שנאן
אם קדימה ביקשו, נאשר.
היו"ר משה גפני
לפי ההצעה שלנו זה 800 אלף.
דורון ארבלי
אתם רוצים מיליון שקלים.
אבישי ברוורמן
אל תביישו את עצמכם. כבר ביישתם מספיק.
היו"ר משה גפני
לא. זה מלבין פני חברו ברבים. לא. זה לא בסדר.
שלמה מולה
את ההסתייגות לסעיף 9, אנחנו מורידים.
שגית אפיק
אתה יכול להצביע.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על הסעיפים שהקריאה היועצת המשפטית של הוועדה. מי שמצביע בעד הסעיפים, מצביע נגד ההסתייגות של מחיקת הסעיפים, ומי שמצביע נגד הסעיפים, מצביע בעד המחיקה. זאת תהיה הצבעה אחרונה בחוק.
שלמה מולה
רגע. אני רק רוצה לרענן את זיכרוננו. כל ההצעות של זהבה, הצבענו עליהן.
שגית אפיק
כן, הצבענו עליהן. הן נפלו.
זהבה גלאון
תודה לאדוני.
היו"ר משה גפני
יש תקווה כי אפשר להעביר אותן במליאה.

רבותיי, לפני שנצביע, אני מבקש להודות לצוות של הוועדה, אני מבקש להודות למזכירות של הוועדה, למנהל הוועדה. אנחנו נמצאים בפגרה. אני רוצה להודות ליועצות המשפטיות של הוועדה. אני רוצה להודות ליועצת המשפטית של הוועדה. אני רוצה להודות לאנשי משרד האוצר, למנכ"ל האוצר, למנכ"ל משרד ראש הממשלה שאתמול ישבנו עם חיים כץ עם המנהל של רשות המסים ועם הסמנכ"ל של רשות המסים. אני רוצה להודות לאייל אפשטיין, ליועצות המשפטיות של משרד האוצר וליועצת של השר. העבודה אתכם מעצבנת, מאתגרת ומהווה תענוג, הכול ביחד.
זהבה גלאון
אבל אתה אוהב את זה.
היו"ר משה גפני
אבל לפעמים הם מעצבנים.
זהבה גלאון
אתה אוהב את זה. אנחנו משלמים את המחיר, אבל אתה אוהב את זה.
היו"ר משה גפני
אני מבקש מחברי הוועדה שהגישו את ההסתייגויות, אם אפשר – אני מבקש – בהסתייגויות שהן פחות מהותיות להוריד אותן כדי שהזמן יתקצר יותר.
שגית אפיק
אפשר להמיר לכם את ההסתייגויות ברשות דיבור.
אבישי ברוורמן
לגבי הסתייגויות דיבור, אנחנו כולנו רשומים.
שגית אפיק
כן.
שלמה מולה
אנחנו נדבר עם יושב ראש הקואליציה. נתחם את הזמן.
אבישי ברוורמן
גפני, יהיה בסדר.
היו"ר משה גפני
שגית צריכה לדעת עכשיו כדי לנסח. אתם צריכים מהר להחליט. אני מבקש שתחליטו כדי להקל עליה את העבודה ולייעל אותה.


אנחנו מצביעים על הסעיפים שהוקראו על ידי היועצת המשפטית של הוועדה.

הצבעה

בעד אישור הסעיפים 6 עד 11 –

נגד אישור סעיפים 6 עד 11

הסעיפים אושרו
היו"ר משה גפני
הסעיפים התקבלו. החוק אושר לקריאה שנייה ושלישית.
חיים כץ
אני מקווה שזה יעבור במליאה בשנייה והשלישית.
היו"ר משה גפני
אני עוד לא נועל את הישיבה אלא עושה הפסקה כי בסוף סדר היום תהיינה העברות כפי שמופיע בסדר היום.

תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 17:00.>

קוד המקור של הנתונים