ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/08/2012

תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (גוף אישור ובקרה)(תיקון), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכלכלה
02/08/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
פרוטוקול מס' 941

מישיבת ועדת הכלכלה
יום חמישי, י"ד באב התשע"ב (02 באוגוסט 2012), שעה 14:45
סדר היום
<תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (גוף אישור ובקרה)(תיקון), התשס"ט-2009>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה-הכהן – היו"ר
מוזמנים
>
מיכל סגן כהן

סגנית יועמ"ש, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

פנינה אורן

מנהלת תחום סטנדרטים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אליקום ברמן

רופא וטרינר ממשלתי למחלות עופות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אברהם וסרמן

מנהל לשכה וטרינרית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מרים פרוינד

מנהלת השירותים להגנת הצומח, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

רינה ורסנו

מנהלת היחידה לניהול סיכונים, שירות המזון, משרד הבריאות

לירון אדלר- מינקה

ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

יעקב כהן

חבר בארגון, ארגון לחקלאות אורגנית

אורנית רז

מנכ"ל, ארגון לחקלאות אורגנית

מיכאל לסר

ביצי לסר, סמנכ"ל תפעול ומכירות, יצרני ומשווקי ביצים
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
לאה קיקיון
<תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (גוף אישור ובקרה)(תיקון), התשס"ט-2009>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
שלום, אנחנו עוברים לישיבה הבאה – תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (גוף אישור ובקרה), התשס"ט-2009.
מיכל סגן כהן
אישור התקנות האלה, מחייב תיקון לתקנות להסדרת תוצרת אורגנית (גוף אישור ובקרה) שיאפשר את הפיקוח של גופי הבקרה, גם על תוצרת אורגנית מן החי. התקנות האלה שישנן הן תקנו שיבטיחו את האפשרות של גופי בקרה לפקח על תוצרת אורגנית מן החי, לפי התקנות שהוועדה אישרה.

אני קוראת:

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(א)(4) לחוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה – 2005 , בהתייעצות עם שר הבריאות, השר להגנת הסביבה ועם הארגון היציג, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 3
1.
בתקנה 3(3) לתקנות להסדרת תוצרת אורגנית,(גוף אישור ובקרה), התשס"ח - 2008 (להלן – התקנות העיקריות), בסופה יבוא "או בתקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן החי – ייצורה ומכירתה), התשס"ט - 2009 , לפי העניין";
תיקון התוספת הראשונה
2.
בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, בפרט 7, בסופו יבוא "או לתקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן החי – ייצורה ומכירתה), התשע"ב-2012, לפי העניין".
תיקון התוספת השניה
3.
בתוספת השניה לתקנות העיקריות, בטפסים 1 ו-5, לפני "מן הצומח" יבוא:
"

מן החי

תוצרת טרייה

תוצרת מעובדת "
תיקון התוספת הרביעית
4.

בתוספת הרביעית לתקנות העיקריות, בפרט 5, בסוף הפסקה המתחילה במילים "תאריך ביקורת מתוכנן" יבוא "או לפי תקנה 56...."

נצטרך לבדוק אם לא השתנה המספור של התקנות האלה.
איתי עצמון
אולי תאמרי למה הכוונה – לאיזו תקנה מפנים, מבחינה מהותית.
מיכל סגן כהן
זה ביקורות.
"...לפי תקנה 56 לתקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן החי – ייצורה ומכירתה), התשע"ב -2012, לפי העניין".
תחילה
5

תחילתן של תקנות אלה...." – ואנחנו רוצים כאן, הציעו לי לשנות את זה, במקום שזה יהיה "ביום תחילתן של התקנות לתוצרת אורגנית מן החי" שזה יהיה כבר עכשיו כדי שתבוצע בקרה.
פנינה אורן
כדי שנוכל להסמיך אותם.
מיכל סגן כהן
אבל לא תוכלי להסמיך אותם.
איתי עצמון
התקנות אינן בתוקף. אני חושב שהמועדים חייבים להיות כרוכים זה בזה.
מיכל סגן כהן
- - -
פנינה אורן
ברור לי שהם לא יכולים לאשר עד שהתקנות האלה - - אבל אני יכולה את ההתארגנות מולם – להתחיל.
איתי עצמון
את יכולה להתחיל את ההתארגנות בלי שום קשר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הערות? אין. כל התקנות מ-1 עד 5 אושרו.
אם כך, כל התקנות להסדרת תוצרת אורגנית. תודה רבה לכולם.
לאה ורון
מהפך. רגע היסטורי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:55.>

קוד המקור של הנתונים