ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/08/2012

צו התקשורת (בזק ושידורים) (פטור מאישור סוג ופטור מרישיון סחר), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
9
ועדת הכלכלה
02/08/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 939>
מישיבת ועדת הכלכלה
יום חמישי, י"ד באב התשע"ב (02 באוגוסט 2012), שעה 13:10
סדר היום
<צו התקשורת (בזק ושידורים) (פטור מאישור סוג ופטור מרישיון סחר), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה-הכהן – היו"ר
מוזמנים
>
דפנה גלוק - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

דנה נויפלד - יועצת משפטית, משרד התקשורת

רועי ברית - עו"ד לשכה משפטית, משרד התקשורת

מוהנד נאסר - עו"ד לשכה משפטית, משרד התקשורת

נתי שוברט - סמנכ"ל ספקטרום, משרד התקשורת

דוד בר-דרור - איש בריאות הציבור, הפורום לסלולריות שפויה

רוני קלר - יו"ר, הפורום לסלולריות שפויה

לורה הלר - סגנית יועמ"ש אגף תקשוב פרקליטות צבאית, משרד הביטחון

נתי כהן - ראש מחלקת אג"מ, אגף התקשוב, משרד הביטחון
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
לאה קיקיון
<צו התקשורת (בזק ושידורים) (פטור מאישור סוג ופטור מרישיון סחר), התשע"ב-2012>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון. על סדר היום – צו התקשורת (בזק ושידורים)(פטור מאישור סוג ופטור מרישיון סחר), התשע"ב-2012. בקשת שר התקשורת לדיון מחדש ודיון מחדש בנוסח המתפרסם והוספת סעיף 3. בקשות השר אושרו לדיון מחדש, פה אחד.
דנה נויפלד
אחרי הדיון הקודם בהתאם למה שנאמר בוועדה ועל ידי היו"ר אנחנו קיימנו מספר ישיבות ומספר רב של שיחות עם הנציגים של אגף התקשוב בצה"ל והגענו להסכמה על נוסח כפי שהוא מוגש בפני הוועדה עכשיו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
השינויים פורסמו?
דנה נויפלד
באתר הוועדה, כן.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
למישהו יש הערות לשינויים שפורסמו?
רוני קלר
אני יושב ראש הפורום לסלולאריות שפויה. הפורום מנסה לעשות איזונים בנושא הסלולאר. קראנו את הצו עצמו. ההערות מתייחסות לכמה נקודות. משרד התקשורת מחפש בצו, כשצו זה סוג של הוראה מאד רדיקאלית, הייתי אומר, שמונעת מהציבור לומר את דברו. משרד התקשורת מחפש ליצור מצב שבו הציבור לא יוכל לומר את דברו. למה אני מכוון? היום "בזק" יוצאת בהצהרה שהיא רוצה לצאת בסוג של שירות שנקרא WI FI חברתי. זה אומר שמחר או מחרתיים יהיו בבתים נתבים הרבה יותר חזקים, יותר מקרינים. אם בצו הנוכחי באים ופותחים את האפשרות לייבא כל סוג של מכשיר, בלי שום פיקוח, ואין פיקוח – משרד הבריאות מסתכל על הבעיה - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה קשור לנתבים?
נתי שוברט
לא. לגבי נתבים לא השתנה שום דבר.
קריאה
זה רק לגבי ציוד קצה.
רוני קלר
זה לא קשור לנתבים?
מוהנד נאסר
ציוד קצה רט"ן. טלפונים סלולאריים.
לאה ורון
אני רוצה לומר מילה אחת לגבי הפתיחה לציבור. הבאה של צו לאישור ועדה מוועדות הכנסת גורמת לכך שמתקיים דיון ציבורי והציבור מוזמן. הנה, אתה עצמך הגעת לדיון על ידי פניה של הוועדה. סדר היום מתפרסם באתר האינטרנט של הוועדה, מי שמעוניין להגיע לדיון יכול לפנות לוועדה ולהגיע לדיון. בכך מתקיים דיון ציבורי כלשהו.
רוני קלר
אם יורשה לי להגיב – אני לא פעם ראשונה בכנסת. אני כבר שבע שנים בדיונים בכנסת ומשום מה, כשאני מגיע לוועדת הכלכלה, יש לי קצת בעיות להיכנס פה, למשכן.
לאה ורון
אני מציעה שאחרי הדיון תגיע אלי ואנחנו נברר את זה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא צריכה להיות לך שום בעיה.
דנה נויפלד
שנקרא את התיקונים?
רועי ברית
בסעיף מס' 1 אנחנו מוסיפים הגדרה של תקן בטיחות סוללות. אני קורא:
"תקן בטיחות סוללות" – תקן בטיחות בין-לאומי לתאים משניים אטומים ולסוללות ליתיום המשמשות ביישומים ניידים, שקובע מי שהסמיכו לכך המינהל האמריקאי לבטיחות וגהות תעסוקתית The American Occupational Safety and Health Administration (OSHA)., כגון תקן UL-1642 שקובעות "מעבדות החתמים בע"מ", ה-Underwriters Laboratories Inc. (UL), או תקןIEC 62133 של הארגון העולמי לבדיקות תאימות ולהסמכה של ציוד ורכיבים אלקטרונייםWorldwide System for Conformity Testing and Certification of Electro-technical Equipment and Components (IECEE);
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
למישהו יש הערות על ההגדרה? אין. ההגדרה אושרה.

אושר סעיף 1.
רועי ברית
בסעיף 2 אנחנו נשנה את הרישה, כך שלאחר השינוי הוא ייקרא:

"ציוד קצה רט"ן, המיובא למטרה שאינה מסחרית, וכן ציוד קצה רט"ן המיובא למטרה מסחרית שמתקיימים לגביו כל אלה אינו טעון אישור סוג."
איתי עצמון
ואז תהיה אבחנה בין מי שמייבא ציוד קצה למטרת סחר למי שאינו עושה כן.
רועי ברית
למטרה שאינה מסחרית.

אני אקרא את הנוסח כמו שהוא אחרי השינויים:


"(1)
בציוד מתקיימות דרישות הדירקטיבה האירופית Directive1999/5/EC, והוא נושא סימון המעיד על כך;

(2)
הציוד מיועד לפעול בטכנולוגיית GSM, בטכנולוגיית UMTS או בשתי הטכנולוגיות האמורות, או בטכנולוגיית רדיו טלפון נייד אחרת בתחומי תדרים שהועדו לטכנולוגיות האמורות, ובלבד שלעניין טכנולוגיות כאמור הציוד יפעל רק בתדרים שהועדו לכך לפי כל דין, והכל כפי שיודיע המנהל; הודעה כאמור תפורסם ברשומות;

(3)
ככל שהציוד מיועד לפעול בטכנולוגיה ובתחום תדרים אחרים שלא נכללו בהודעת המנהל כאמור בפסקה (2), מתקיימים בו התנאים הקבועים בצו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה)(מס' 2), התשמ"ב – 1982".
הורדנו את
"להלן- צו הטלגרף'/

(5)(6)
לעניין ציוד שמותקנת בו סוללת ליתיום, בסוללה מתקיימות הוראות תקן בטיחות סוללות"
דנה נויפלד
הכוונה היא לחדד באיזה טכנולוגיות ובאיזה תדרים הציוד יפעל, ורק לגבי אלה הוא אינו טעון אישור סוג. זה בעקבות הערה שקיבלנו מהצבא. לגבי אחרים – עשינו התאמות בנוסח, בפסקה (3) לתקנה, בנוסח, ולעניין סוללת הליתיום – כמו שראיתם, הפננו לתנאים הקבועים בהגדרה.
איתי עצמון
התנאי לגבי ציוד מקורי, חדש, שטרם נעשה בו שימוש - נותר על כנו.
דנה נויפלד
כן.
איתי עצמון
כלומר, קראת רק את השינויים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אושר.
רועי ברית
3. "סייג לפטור מטעמים ביטחוניים
1.על אף האמור בסעיף 2, ציוד קצה מסוגים מסוימים כפי שיודיע המנהל, יהיה טעון אישור סוג, ובלבד שהוצגה בפני המנהל חוות דעת מטעם נציג צבא ההגנה לישראל, אשר לפיה השימוש בציוד כאמור עלול להביא לפגיעה במערכות טכנולוגיות אשר תפגע בביטחון המדינה; הודעה כאמור תפורסם ברשומות."
דוד בר-דרור
אני רוצה להעיר הערה אחת – כל נושא הבריאות- היכן הוא נמצא? סוג מסוים, רמת תדרים – אין בעיה. כל נושא רמת הקרינה של המכשירים.
נתי שוברט
רמת הקרינה מוסדרת על פי תקנות של משרד התמ"ת – הגנת הציבור, רמות קרינה ממכשיר טלפון נייד. שם זה מוגדר, והן מחייבות.
דוד בר-דרור
אמרה זיוה פתיר פה בוועדה הזו לפני הרבהשנים – אנחנו לא יודעים לבדוק. מן הראוי לבדוק את זה מחדש.
נתי שוברט
אני לא הבנתי מה זיווה פתיר אמרה ומה זה קשור לעניין.
דוד בר-דרור
היה דיון בזמנו, על כל הנושא של הפלאפון. לא פעם, היה דיון בוועדת הפנים. שאלתי שאלה פשוטה. סוגי תדרים – אין לי ויכוח. יש לי שאלה פשוטה: מה עם נושא הקרינה? היכן זה עומד? הנזק הבריאותי. אנחנו היום עומדים על 40% טיפולי פוריות של חברה' צעירים כתוצאה מכל מיני פלאפונים שהם מסתובבים אתם בכיסים.
איתי עצמון
איך ההערה של אדוני קשורה לסעיף?
דוד בר-דרור
מדברים בסעיף הזה – מגבילים בנושא הזה שנקרא סוג תדרים. הגבלה של מערכת הביטחון. היכן ההגבלה של הנושא הבריאותי?
איתי עצמון
אני מצטער, אני לא מבין איך זה קשור לסעיף שעכשיו הוקרא על ידי נציג משרד התקשורת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הוא העיר את הערתו.

סעיף 3 אושר.

סעיף 4 נשאר כמו שהוא.
דנה נויפלד
סעיף 4 נשאר כמו שהוא.
רועי ברית
כן. זה סעיף 4 לפי המיספור החדש. פטור מרישיונות.

לגבי הסעיף הבא – אישור בדבר התקיימות תנאי הפטור. בסעיף קטן (ב) הוספנו שינוי. אני אקרא:

"
(א)
המנהל ימסור למי שעומד בתנאי המפורט בסעיף 4 אישור המעיד כי הוא פטור מרישיון סחר כאמור, ויכלול פירוט של סוגי הציוד, בהתאם להודעת העוסק, לפי סעיף קטן (א), ורשאי הוא שלא למסור אישור כאמור למי שהפר את תנאיו של רישיון סחר או של התנאים למתן פטור מרישיון כאמור."
דנה נויפלד
התיקון מוסיף שהאישור יכלול גם פירוט של סוגי הציוד.
רועי ברית
אני ממשיך בקריאה:
"(א)
המנהל רשאי שלא למסור אישור כאמור בסעיף קטן (ב)-
(1)
למי שעסק בסחר בציוד קצה בניגוד להוראות סעיף 3;
(2)
אם לדעת המנהל מתן האישור עלול להביא לפגיעה בביטחון המדינה; החלטה שלא לתת אישור לפי פסקה זו לא תתקבל אלא לאחר שמשטרת ישראל ביקשה זאת;
(3) אם קיים לגבי העוסק רישום במרשם הפלילי בדבר הרשעה שלדעת המנהל יש בה כדי למנוע מתן אישור.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
ב (ד) אין שינוי.

למישהו יש הערות?
רוני קלר
אני רוצה לחדד את ההערה של חברי, דוד בר דרור. אנחנו עוסקים פה בצו ונשאלת השאלה – הצו צריך לתת כיסוי למכלול של דברים. ההיבט הבריאותי בתוך הצו – איננו. לא מתייחסים לנושא של הקרינה. אמר נתי שוברט שבאיזה שהן תקנות יש התייחסות ומצד שני נאמר פה בחדר הוועדה – שזה לא שווה שום דבר. אנחנו עושים פה איזושהי רגולציה מחודשת, מן הראוי היה שתהיה פה התייחסות לבריאות, לרמת קרינה.
דנה נויפלד
הסוגיות שמטרידות אותך הן סוגיות שהן לגיטימיות לדיון, קר שזו לא המסגרת שבה אנחנו נמצאים כרגע. הבדיקה, לפי חוק התקשורת, אישור הסוג ורישיון הסחר נעשים מכוח סמכויות לפי פקודת הטלגרף וחוק התקשורת, וזה לא הסמכויות שמוענקות לנו.
איתי עצמון
התכלית היא לא בריאותית, גם.
דנה נויפלד
נכון. הכוונה פה היא לעשות קיצור למתן אישור סוג שממילא אנחנו נותנים אותו, ואין בו היבטים בריאותיים. אין התייחסות בריאותית. זה לא סותר סמכויות של גורמים אחרים, ככל שיש בעיות קרינה או בעיות בריאותיות, לפעול מכוח סמכויותיהם שמוענקות להם. זה רק לא הסמכויות שיש לשר התקשורת.
דוד בר-דרור
שר התקשורת הוא הרגולטור. הוא נותן רישיון, רבותיי.
רוני קלר
אז אולי היה ראוי, לבוא ולהרחיב את הדיון לא רק למשרד התקשורת, אלא לעוד - -. יש את משרד הבריאות, יש את המשרד להגנת הסביבה, ולראות מה כל אחד מהם אומר. אנחנו כאן עוסקים ברגולציה ומן הראוי היה לשמוע את כל המכלול של התמונה. שר התקשורת הוא לא - -
דנה נויפלד
הסוגיה שאתה מזכיר זו שאלה שחורגת מגדר הדיון פה, מי מסדיר את הנושא של הקרינה והסוגיות הבריאותיות שנובעות מהשימוש בטלפונים הסלולאריים, ככל שהם נובעים, או לא נובעים. שוב, זו לא השאלה כאן. תחום האחריות הזו מחולק באופן כזה שמשרד התקשורת עוסק בהיבטים מסוימים ושרים אחרים עוסקים בהיבטים אחרים. כרגע אנחנו נמצאים בדיון מאד מצומצם. שוב, אני לא אומרת שהשאלות הללו אינן ראויות לדיון או לתגובה, אבל אנחנו לא הגורם המוסמך בעניין הזה. אנחנו באים פה, במסגרת הצו הזה, לבוא ולפתור בהיבטים ששר התקשורת מוסמך בהם, וזה לא ההיבטים הללו.
רוני קלר
אבל הצו הוא צו מרחיב, לא מצמצם.
דנה נויפלד
הוא צו שמקל לעניין אישור סוג ורישיון סחר, בהיבט מסוים. הוא לא משנה את המצב הקיים במובן של - - הוא לא מוסיף סמכויות לשר התקשורת.
דוד בר-דרור
את מדברת על הרחבה. אין לי ויכוח אתך. אבל אני אומר: ברגע ששר זה או אחר – ממונה, הוא נותן את היתר הייבוא. ברגע שהוא נותן היתר יבוא אנחנו צריכים להסתכל על - -
דנה נויפלד
נותנים רישיון סחר.
דוד בר-דרור
גם כן, זה אותו הדבר. זה היינו הך.
דנה נויפלד
זה לא אותו הדבר. אני לא אומרת שאין שום היבט כזה או אחר נוסף, על ההיבטים שאנחנו דנים בהם, רק כרגע זה לא היבטים ששר התקשורת מוסמך לדון בהם כעת. אנחנו מביאים בסך הכל צו שאמור להקל על ייבוא, על הסחר ועל מתן אישור - - -
דוד בר-דרור
יביאו מסוף העולם מכשירים שאת לא יודעת בכלל איזה אסון לאומי הם יביאו. אף אחד לא בודק אותם.
דפנה גלוק
גם במצב הנוכחי, משרד התקשורת לא בודק את ההיבטים שעליהם אתה מדבר.
דוד בר-דרור
זה לא רק משרד התקשורת. אף אחד לא בודק. הצו הזה היה צריך להגביל את זה.
דפנה גלוק
לא, אדוני. הצו הזה – מה שהוא עושה, זה שהוא פוטר מהצורך לקבל את אישור משרד התקשורת בהיבטים שאינם בריאותיים.
דוד בר-דרור
את מזכירה לי את הסיפור היפה – היה דיון ב- 25.4 באוניברסיטת תל אביב. אז אומרים: לא, יש חור בתקציב. אבל מצד שני יש חור יותר גדול בתקציב מנזקים.
לאה ורון
בהגדרה של "כוחות הביטחון" בפקודת הטלגרף הכוונה היא גם לצה"ל?
לורה הלר
כן. נציג משרד הביטחון לפי חוק התקשורת והסעיפים הביטחוניים לצורך סעיף 13 הוא ראש אגף תקשוב.
דנה נויפלד
דרך אגב, הצו הזה הוא צו מתוקף שני דברי חקיקה.
איתי עצמון
חוק התקשורת ופקודת הטלגרף.
צבי לביא
את פקודת הטלגרף צה"ל עוד לא עדכן. זה מ- 1927.
לאה ורון
יש נוסח חדש משנת 1972 אבל אתה לא ברשות דיבור בכלל.
דנה נויפלד
אבל הוא צודק.
לאה ורון
מ-72. תשל"ב.
דנה נויפלד
יש דברי חקיקה יותר מודרניים.

רק להשלמת השאלה – פקודת הטלגרף מפנה גם להגדרה בסעיף 13.
איתי עצמון
אני מבקש להעיר לגבי סעיף קטן (ג), פסקות (2) ו-(3) – אני מבין ששאבתם את התנאים האלה מתקנות הטלגרף האלחוטי, רישיונות, תעודות ואגרות, והכוונה היתה שתנאי כשירות לקבלת רישיון לסחר לא יופרו, נכון? אז השאלה אם לא כדאי פשוט, ברמה של נוסח, להפנות לסעיפים האלה. כלומר, להגיד: למי שלא מתקיים בו תנאי לפי תקנה 5(א)(1) או (3) לתקנות הטלגרף האלחוטי.
דנה נויפלד
מקובל עלינו, אין שום בעיה.

אתה רוצה להקריא?
איתי עצמון
נוסח מאד גולמי: "במקום פסקאות (2) ו-(3) תהיה פסקה (2), שתקבע למי שלא מתקיים בו תנאי לפי תקנה 5(א)(1) או (3) של התנאים – שכתובים כאן, כרגע – לתקנות הטלגרף האלחוטי, רישיונות, תעודות ואגרות, התשמ"ז-1987.
את הניסוח המדויק נסגור לאחר הדיון.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אושר, עם השינויים.
רועי ברית
אני אקרא את סעיף 6 החדש:
"הודעה על שינוי
.

עוסק בסחר בציוד קצה פטור יודיע למנהל בכתב על כל שינוי בפרטים שבהודעה כאמור בסעיף 5(א) בתוך 30 ימים ממועד השינוי, ואולם הודעה בדבר סוג נוסף של ציוד קצה פטור, כאמור בסעיף 2, שבכוונתו לסחור בו, תימסר 15 ימים לפחות לפני מועד השינוי. לרבות כל סוג נוסף של ציוד קצה פטור כאמור בסעיף 2 שבכוונתו לסחור בו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש הערות על התוספת? אין. אושר.
רועי ברית
" הודעות לפי סעיפים ו- 6 יימסרו בדואר רשום בלבד, ויהיו נתמכות בתצהיר המאמת את העובדות המפורטות בהן."
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הערות? אין. הסעיף אושר, התקנות אושרו. תודה רבה.
נתי כהן
אני ראש מחלקת אג"מ של אגף התקשוב. סביב האירוע הזה היו דיונים ודיבורים רבים. אני רוצה להגיד כאן ליושב ראש שתיקון הצו מאפשר את הרפורמה של משרד התקשורת ושמירה על ביטחון תושבי מדינת ישראל בכפיפה אחת. אנחנו מבינים שהעיצומים שנמצאים כאן בצו מקנים למשרד התקשורת סמכות גם לענישה וגם לאי מתן רישיון אם הם יופרו, ועל כך אני רוצה להודות לך, יושב ראש הוועדה, על כך שאיפשרת את הזמן הזה לתת לנו לעבוד על תיקון הצו ולראות שבהחלט הרפורמה מתאפשרת וגם ביטחונה של מדינת ישראל נמצאים בכפיפה אחת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כל הכבוד לכם על הערנות ועל היכולת להגיע להסכמות. גם דיברתי אתמול עם אלוף התקשוב, ואמרתי לו שוועדת הכלכלה, למרות שאתם לא אורחים קבועים פה – רואה בצה"ל ובעמדותיו והערותיו, למרות כל אירועי הדיון הקודם אתם תמיד מבורכים, תרתי משמע. גם במהות וגם בנוכחות.

תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:45.>

קוד המקור של הנתונים