ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/07/2012

בקשה לחידוש דיון לפי סעיף 89 לתקנון הכנסת בהצעת חוק למניעת אלימות במוסדות רפואיים (תיקון), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
25/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 769>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012), שעה 17:00
סדר היום
<בקשה לחידוש דיון לפי סעיף 89 לתקנון הכנסת בהצעת חוק למניעת אלימות במוסדות רפואיים (תיקון), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
>
נועם פליק - יועץ משפטי , משרד הרווחה והשירותים החברתיים

ליאת יעקובוביץ - עו"ד, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

גבריאלה פיסמן - עו"ד, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אביגיל סון - עו"ד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עודד ברוק - עו"ד, המשרד לביטחון פנים

פיני קבלו - סמנכ"ל רווחה, מרכז השלטון המקומי

עידו בן יצחק - יועץ משפטי, ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת
ייעוץ משפטי
אייל לב-ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
מוריה אביגד
<בקשה לחידוש דיון לפי סעיף 89 לתקנון הכנסת בהצעת חוק למניעת אלימות במוסדות רפואיים (תיקון), התשע"ב-2012>
היו"ר חיים כץ
אחר הצהרים טובים. יום רביעי בשבוע, סוף מושב ואנחנו נמצאים פה בשביל לנסות לעזור לעובדים הסוציאליים. היום ו' באב, ה-25 ביולי 2012. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא הוא בקשה לחידוש דיון לפי סעיף 89 לתקנון הכנסת בהצעת חוק למניעת אלימות במוסדות רפואיים (תיקון), התשע"ב-2012, כ/467, הכנה לקריאה השנייה והשלישית. אז קודם כל אנחנו נצביע שאנחנו מושכים את ההצעה?
אייל לב ארי
כן, לפי סעיף 89 לתקנון.
היו"ר חיים כץ
לפי סעיף 89 לתקנון אנחנו נצביע שאנחנו מושכים את ההצעה חזרה. מי שבעד ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד
אושר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. כל חברי הכנסת שיש להם זכות הצבעה אישרו את זה. אדוני היועץ המשפטי, בבקשה, מה יש לך להגיד?
אייל לב ארי
בדיון הקודם בהצעת החוק הסמיכה אותנו הוועדה לתקן את נושא סמכויות המאבטחים במקום שנותן שירותי רווחה בהלימה לנוסחים שמתגבשים בוועדת הפנים. הוכנס בנוסח תיקון בתוך חוק למניעת אלימות במוסדות רפואיים, לאור חוות דעת של משרד המשפטים התבקש שהתיקון יעשה במסגרת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור והדבר הנדרש כבר במסגרת דיון חדש של הוועדה בהצעת החוק ולא במסגרת לוח התיקונים כיוון שאין מדובר בתיקון טכני גרידא. התיקון שתכף נקרא אותו הוא למעשה הנוסח שהתגבש בשינויים קלים בוועדת הפנים, הוא כרגע מצטמצם רק למאבטחים במקומות שנותנים שירותי רווחה.
היו"ר חיים כץ
אוקיי, משרד המשפטים רוצה להגיד משהו או שנעבור להקראה?
גבריאלה פיסמן
אפשר לעבור להקראה.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז.
פיני קבלו
רגע, אני רוצה להגיד משהו. רציתי לשאול אם השינוי הזה לא משנה את סמכויות המאבטחים, מה שדובר.
אייל לב ארי
לא.
פיני קבלו
והשאלה השנייה שלי לגבי הסמכויות בחוק למנהלי רווחה וכל העובדים הסוציאליים – עם שינוי המיקום יישאר בתוקף מה שבעצם הכריז השר לביטחון פנים לגבי ההסמכה של המאבטחים? יש לזה משמעויות תקציביות על משרדי הרווחה כי ההתחייבות היא של המשרד לביטחון פנים.
גבריאלה פיסמן
אז אני בכל זאת אסביר במספר מילים. הסמכויות הן בדיוק אותן סמכויות שדובר עליהן, סמכויות למניעת אלימות למאבטחים. השינוי הוא שינוי באכסניה של התיקון, הרעיון הוא לתקן את חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור ולעגן את הסמכויות בחוק שמסדיר - - -
היו"ר חיים כץ
מה שאת אמרת עכשיו בעברית הוא שבאופן מהותי לא עשינו שום שינוי מהותי למה שעבר פה בוועדה.
גבריאלה פיסמן
שום שינוי למעט שינוי המיקום של החוק.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז, תודה רבה. אנחנו נעבור להקראה.
פיני קבלו
בהתחייבות המשרד?
היו"ר חיים כץ
הכול נשאר אותו דבר.
עודד ברוק
המשרד לביטחון פנים לא מממן כוח אדם.
היו"ר חיים כץ
פעם הבאה שאתה רוצה לדבר תרים את היד ותקבל רשות, אם לא אל תדבר. נעבור להקראה.
אייל לב ארי
למען הסדר הטוב, אדוני, בנוסח שמונח פה לפניכם סעיפים 1-6 הם אותם סעיפים שהוקראו בוועדה ושמתקנים את החוק למניעת לאלימות במוסדות רפואיים. השינוי הבא הוא השינוי שאני אקריא.
"תיקון חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור
7.
בחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה–2005‏ –(1)
בסעיף 2, אחרי ההגדרה "עובד ציבור" יבוא:
""עיכוב" – הגבלת חירותו של אדם לנוע באופן חופשי;".(2)
בסעיף 6, סעיף קטן (א) – בטל.(3)
אחרי סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא:"סמכויות למניעת מעשה אלימות במקום המספק שירותי רווחה
6א.
(א)
ביצע אדם מעשה אלימות במחלקה לשירותים חברתיים או בכל מקום שמספק שירותי רווחה, בפני מאבטח או בפני אדם אחר הקורא לעזרה והמצביע עליו בפני מאבטח, או נוכח המאבטח כי בשל איום או מעשה של אדם בפניו או בפני אדם אחר הקורא לעזרה והמצביע עליו בפני מאבטח, הוא עומד לבצע מעשה אלימות במקום כאמור, רשאי המאבטח –
(1)
לדרוש מאותו אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו שהוא חייב בהחזקתה על פי כל דין;
(2)
לפעול בדרכים אלה, ואף להשתמש בכוח סביר לשם כך:

(א)
למנוע מאותו אדם כניסה למקום;

(ב)
להוציא את אותו אדם מהמקום;

(ג)
לעכב את אותו אדם עד לבואו של שוטר, אם יש חשש שאותו אדם יימלט, או שזהותו אינה ידועה; על עיכוב לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיף 6(ד).(ב)
לא יוסמך מאבטח בסמכויות לפי סעיף זה אלא אם כן מעסיקו ביטח אותו לשם הבטחת פיצויו, אם ייפגע בעת מילוי תפקידו לפי סעיף זה; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו של מאבטח לפיצוי על פי כל דין.(ג)
בסעיף זה –
"מחלקה לשירותים חברתיים" ו"מקום שמספק שירותי רווחה" – כהגדרתם בחוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול, התשע"א-2011;" – זה השם החדש שיהיה לחוק למניעת אלימות במוסדות רפואיים.

"מעשה אלימות" – "הכאת אדם, דחיפתו או הפעלת כוח על גופו בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית".
היו"ר חיים כץ
ואלימות מילולית?
אייל לב ארי
נושא האלימות המילולית, השחתת הרכוש והאלימות הפיזית הוסדרו גם בהצעת החוק למניעת אלימות במוסדות רפואיים שלגביהם יש סמכות מינהלית.
היו"ר חיים כץ
הבנתי, מאה אחוז. אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד הצעת החוק כפי שהוקראה?
הצבעה

בעד – פה אחד
הצעת החוק אושרה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. כל חברי הכנסת שנמצאים פה ויש להם זכות הצבעה אישרו את הצעת החוק למניעת אלימות במוסדות רפואיים כהכנה לקריאה השנייה והשלישית. אני מקווה שוועדת הכנסת תאשר את זה עכשיו ונעלה את זה היום לקריאה השנייה והשלישית, והלוואי ולא נצטרך להשתמש בחוק הזה. תודה רבה, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 17:10.>

קוד המקור של הנתונים