ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/07/2012

חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 40), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
25/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 770>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012), שעה 17:00
סדר היום
<הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 40), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
>
איה דביר - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

דב בארי - אגף תקציבים, משרד האוצר

אורנה ורקוביצקי - סמנכ"ל גמלאות, המוסד לביטוח לאומי

מרים שמלצר - מינהל המחקר, המוסד לביטוח לאומי

כרמית נאור - לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי
ייעוץ משפטי
שמרית גיטלין-שקד
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
מוריה אביגד
<הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 40), התשע"ב-2012>
היו"ר חיים כץ
אחר צהרים טובים. בתקווה שזה דיון אחרון למושב הזה לפני צאתנו לפגרה, זה לא אומר שבפגרה לא יהיו דיונים אבל לתקופה המוגדרת. שלא נשכח, אנחנו ביום רביעי בשבוע, 17:15 אחר-הצהרים, אני מקווה שלא נקבל תלונות ממשרד המשפטים על השעה המאוחרת.
איה דביר
תעשו לי שעות נוספות, זה בסדר.
היו"ר חיים כץ
משלמים לך שעות נוספות?
איה דביר
לי כן, למעט מהבית.
היו"ר חיים כץ
לפי איזו תוכנית?
איה דביר
לפי הסכמים קיבוציים בשירות המדינה.
היו"ר חיים כץ
כמה זה? 125 שעתיים ראשונות?
איה דביר
נראה לי, אם אינני טועה.
כרמית נאור
החל מהשעה 16:00. עד השעה 16:00 זה 100% ולאחר מכן זה 125%.
היו"ר חיים כץ
לא, אחרי שעתיים ראשונות זה עולה ל-150.
איה דביר
נכון.
היו"ר חיים כץ
תסדרי לך, שלא יהיו לנו צרות.
איה דביר
אבל זה חופף את חוק שעות העבודה והמנוחה.
היו"ר חיים כץ
שלא יהיו לנו צרות. את יכולה לסדר שגם אני אקבל שעות נוספות? טוב, אם הייתי מסדר לי שעות נוספות הייתי מושך את זה עד ז' באב אבל בסדר. היום ו' באב, ה-25 ביולי 2012. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא: הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 40), התשע"ב-2012, פרוטוקול 770. אנחנו מדברים על שתי הצעות החוק, גם הממשלתית וגם הצעת החוק שהוצמדה של חברי הכנסת מיכאלי, אמנון כהן ושלי יחימוביץ. אני רוצה להודות לכם שסוף כל סוף הגענו להסכמות והגענו לפשרות ואני מקווה מאוד שאני לא אהיה מופתע, ב-9 באוגוסט קבענו?
שמרית גיטלין-שקד
כן, קבעתי אפילו בחוק.
היו"ר חיים כץ
ב-9 באוגוסט פתאום לא נראה את משרד המשפטים בגלל שלא משלמים להם שעות נוספות.
היו"ר חיים כץ
איך אמרנו? אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה – גברתי, היועצת המשפטית, בבקשה.
שמרית גיטלין-שקד
הקראנו את סעיפים 1, 2 ו-3, אני עוברת להקראה של סעיף 4.
"תחילה, תחולה והוראת מעבר
4.
(א)
תחילתו של חוק זה ב- 1 בחודש שלאחר יום פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול לגבי גמלה המשתלמת בעד יום התחילה ואילך.(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), מי שבתקופה הקובעת לא היה זכאי לגמלה רק בשל הוראות הדין הישן, אך התקיימו בו במהלך התקופה הקובעת התנאים לזכאות לפי הדין החדש, יהיה זכאי לגמלה בעד התקופה החל מתחילת התקופה הקובעת ועד ליום ט"ז בכסלו התשע"ב (30 בנובמבר 2012) לפי הוראות הדין החדש, ובלבד שהגיש תביעה עד ליום כ"ט בטבת התשע"ד" – לא, זה לא הולך להיות כ"ט בטבת, זה יהיה כ"ח בטבת התשע"ד.
היו"ר חיים כץ
תבדקי אם זה נופל בשבת, זה לא משנה?
שמרית גיטלין-שקד
לא, לא משנה, יש הוראות בפקודת הפרשנות.


"ובלבד שהגיש תביעה עד ליום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013), והתקיימו בו יתר תנאי הזכאות לפי החוק העיקרי.(ג)
תשלומים לתובע שזכאי לגמלה לפי הדין החדש או לפי סעיף קטן (ב), ישולמו רק החל מיום י"ז בכסלו התשע"ב (1 בדצמבר 2012)" – זה היום לתשלום אבל הם ישולמו או בתקופה שקדמה לפי התחילה או לגבי מי שהגיש את התביעה עוד קודם, על התקופה של ה-1 במרץ 2012."(ד)
מי שהיה זכאי לגמלה ערב יום התחילה בשל הוראות פסקאות (6)
או (7) של סעיף 9א(ג) לחוק העיקרי, כנוסחן ערב ביטולן בחוק זה, לא יפחת שיעור גמלתו רק בשל הוראות חוק זה, כל עוד מתקיימות בו ברציפות הוראות הפסקאות האמורות.(ה)
בסעיף זה –"הדין הקודם" – סעיף 9א(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום התחילה;"הדין החדש" – סעיף 9א(ב) ו-(ב1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה."התקופה הקובעת" – התקופה שמיום ז' באדר התשע"ב (1 במרס 2012) ועד ליום י"ד באלול התשע"ב (1 בספטמבר 2012).

תקנות ראשונות
5.
תקנות ראשונות לפי סעיף 9א(ב) ו-(ב1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יובאו לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת עד ליום כ"א באב התשע"ב (9 באוגוסט 2012)."
היו"ר חיים כץ
יש למישהו פה רצון להגיד משהו? אתה רוצה להגיד? בבקשה.
דב בארי
להגיד בקצרה. אל"ף, אני רוצה כן להודות ליושב-ראש הוועדה ולוועדה עצמה שעשו את תהליך - - -
היו"ר חיים כץ
ב-9 באוגוסט נודה.
דב בארי
לא, זה צעד ראשון. דבר שני, כן חשוב לי לציין בעניין המהות של התקופה הקובעת פה. ביוזמת המוסד לביטוח לאומי אנחנו עושים פה תיקון חריג, יש פה בעצם פסיקת בג"ץ שפסלה חוק ונתנה חצי שנה להסדר ומתוך זה נוצרה הכוונה של התקופה הקובעת והתקופה לתשלום רטרואקטיבי כפי שקבעה פה הוועדה. תודה.
היו"ר חיים כץ
לפני שאני אעבור להצבעה אני אגיד שאני מקווה, כמו בהרבה חוקים פה, שהלוואי ולא יהיו אנשים שיזקקו להשתמש בחוק הזה. אנחנו נעבור להצבעה. מי שבעד ירים את ידו. חכו, אנחנו נספור את כולם.
הצבעה

בעד – פה אחד
החוק אושר.
היו"ר חיים כץ
אז כל חברי הכנסת שנמצאים פה ויש להם זכות הצבעה בוועדה תמכו בחוק ולכן החוק התקבל פה אחד, תרתי משמע. הוועדה אישרה את החוק להכנה לקריאה השנייה והשלישית ואני מקווה שהיום יאשרו אותו במליאה בקריאה השנייה והשלישית. תודה רבה, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 17:20.>

קוד המקור של הנתונים