ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/07/2012

תקנות המל"ג (אגרות), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת החינוך, התרבות והספורט
25/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 685>
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום רביעי, ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012), שעה 10:45
סדר היום
<תקנות המל"ג (אגרות), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
עינת וילף – היו"ר
זאב אלקין
מסעוד גנאים

נסים זאב

אלכס מילר
מוזמנים
>
משה ויגדור - מנכ"ל, מל"ג

יעל טור כספא - פליישמן - הלשכה המשפטית, מל"ג

נתן יהב - מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות, מל"ג
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית פרלמנטרית
הדס צנוירט
<תקנות המל"ג (אגרות), התשע"ב-2012>
היו"ר עינת וילף
שלום רב, אני מתכבדת לפתוח את הישיבה. הדיון בנושא של תקנות המועצה להשכלה גבוהה (אגרות), התקיים אתמול. אני רושמת לטובת הפרוטוקול, שמנכ"ל המל"ג ציין בפנינו בשיחה, שהדברים טופלו והוסכמו אתמול, גם על נציגי המכללות הלא מתוקצבות. האם יש דבר נוסף שיש להוסיף לטובת הפרוטוקול לפני ההצבעה?
מירב ישראלי
נקריא את התקנות - יש דברים שרצינו להוסיף.

בתוקף סמכותי... על-פי סעיפים אלה ואלה... באישור ועדת החינוך. חובת תשלום אגרה. בעד הגשת בקשה מן המפורטות בטור א בתוספת, תשולם האגרה שנקבעה בטור ב לצדה. האגרה תשולם עם הגשת הבקשה, לפי העניין, זולת אם נאמר אחרת בתוספת. לא תתקבל בקשה כאמור בתקנת משנה (א), אלא אם כן שולמה האגרה בעד הגשתה.

לגבי המילים "האגרה תשולם עם הגשת הבקשה" – למעשה, האגרה משולמת לפני הגשת הבקשה בבנק הדואר – תכף נראה את זה. הערתי, שצריך לעשות רק את ההתאמה הניסוחית בעניין הזה.

הצמדה לממד. בתקנה זו, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. סכומי האגרה הנקובים בתוספת ישתנו ב–1 באוקטובר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש יולי שקדם ליום השינוי לעומת המדד שפורסם בחודש יולי שקדם ליום השינוי הקודם, ולעניין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה, המדד שפורסם בחודש יולי 2012. האגרה תשולם בבנק הדואר.
המילים
"העתק הקבלה של בנק הדואר יחד עם הודעה על ייעוד האגרה והבקשה שאליה היא מתייחסת, יימסרו למועצה להשכלה גבוהה" – כאמור, זה יתוקן, שבעצם הם ישלמו בבנק הדואר, והקבלה תצורף לבקשה – זה מה שסוכם.


יש תיקון שאני ביקשתי, והשר מסכים, אם אני מבינה, להכניס, שזה: השר או מי שהסמיכו לכך יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת, כפי שהשתנה, לפי תקנה זו, כדי שהמוסדות יידעו מה הסכום המעודכן.

תחילתן של תקנות אלה ביום 1 בספטמבר.

בעניין הסכומים, תכף אדבר על שני הדברים שהוסכמו אחרי אתמול. סוג הבקשה – זה התוספת. בקשת מוסד לקבלת תעודת היתר לפי סעיף 21א לחוק ולהכרה בו לפי סעיף 9 לחוק – זה 68,864 – זה נשאר כפי שהוא.

בקשה להסמכת מוסד מוכר להעניק תואר מוכר לפי סעיף 23 לחוק, שהאגרה בעדה תשולם בעת הגשת בקשה לפתיחת תכנית לימודים – כאן אני מבינה שיש הסכמה – אולי רק תציגו אותה.
משה ויגדור
ההסכמה היא שביום הבקשה תשולם חצי האגרה- - -
מירב ישראלי
וה-42,849 יחולק.
משה ויגדור
יחולק לשניים, חצי שנה אחרי זה.
אלכס מילר
עד היום לא שילמו?
משה ויגדור
לא שילמו, והמכללות הסכימו לזה. את זה עשינו לפי בקשתם, כדי שיהיה להם קל יותר לשלם את האגרה.
מירב ישראלי
אז חצי ביום הגשת הבקשה, וחצי אחרי ששה חודשים.

בקשה להכרה בתואר של מוסד לפי סעיף 28א – שזה יו"ש, כפי שאמרנו – זה 42,849. גם זה אותו דבר?
משה ויגדור
לא, זה נשאר ככה.
מירב ישראלי
בקשה לרישיון לפתיחת תכנית לימודים במוסדשהוא שלוחה או סניף של מוסד להשכלה גבוהה

הפועל בארץ אחרת לפי סעיף 25ג לחוק – זה גם נשאר כך.

השינוי הנוסף הוא שמי שמתחרט, ומושך את בקשתו ל-2, לגבי תוכנית לימודים, יקבל החזר של האגרה.
היו"ר עינת וילף
מצוין, ואני מברכת על ההסכמות האלה. אתמול קיימנו על כך דיון ארוך.
נסים זאב
איך הגענו לסכום הזה?
היו"ר עינת וילף
אתמול היה על זה דיון ארוך. במשפט, בבקשה.
משה ויגדור
הסכומים האלה נגזרו מתחשיב כלכלי – הכלכלן שעשה את זה יושב כאן – נתן. התחשיבים הללו כוללים לא את ההוצאות שבתוך מל"ג – לא את שעות העבודה שלנו, לא את ההוצאות שיש בפנים, אלא רק הוצאות חיצוניות. כשאנחנו הולכים לבדיקה של תוכנית, לוקחים ועדה מקצועית, שמשלמים לה. בדרך כלל הסכומים מגיעים עד 120-100 אלף שקל. לקחנו רק חלק מזה, לא את הכול, כי זו תוכנית שנבדקת על פני מספר שנים. תוך שנה נותנים את האישור להיתר ולפרסום, ולאחר מכן ממשיכים את הליווי לשלב ההסמכה. מדובר באנשי מקצוע. כל ועדה מקצועית כזו, ויש כאלה כ-60 ועדות במל"ג, מקבלת תשלום עבור עבודתה.
אלכס מילר
זה לא רטרואקטיבית, נכון?
משה ויגדור
נכון. זה מ-1 בספטמבר והלאה.
נסים זאב
נראה לך שיעמדו בזה?
משה ויגדור
בהחלט. קודם כל, כל המוסדות מסכימים- האוניברסיטאות, המכללות המתקצבות, המכללות לחינוך והמכללות הלא מתוקצבות. כולם מסכימים לעניין הזה.
אלכס מילר
אתה משנה גם מנגנון של אישור והכול?
משה ויגדור
<
דיברנו על זה אתמול, שעשינו ייעול מוחלט, ושינינו את תהליך העבודה כדי להבטיח שבתוך שנה תהיה תשובה לגבי העניין של מוסד חדש ולגבי תוכנית חדשה. אני אומר פה לפרוטוקול – גם אומר את זה – סוכם, על-ידי המכללות בעיקר, שהביעו רצון לשמוע את זה, שהמינהל של מל"ג יעשה כמיטב יכולתו כדי לעמוד בתוך המסגרת של שנה – כמובן, בתלות, שנקבל תשובות במועד מהמוסדות. הן מעוניינות - זה מזרז להן, נותן להן אפשרות לקבל את התשובות הרבה יותר מהר, והם לא תלויים במערכות של ועדות – יש תקציב, אין תקציב, אלא הכול נכנס פנימה.>
היו"ר עינת וילף
תודה רבה. מי בעד אישור האגרות?

הצבעה

בעד – פה אחד

האגרות אושרו.
היו"ר עינת וילף
5 בעד, פה אחד. האגרות אושרו. אני מברכת על קבלת ההסכמות.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:00.>

קוד המקור של הנתונים