ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/07/2012

בקשת יושב ראש ועדה להקדמת הדיון בהצעת חוק, הצעת חוק-יסוד: נשיא המדינה (תיקון מס' 8) (שינוי סדרי ההצבעה) , הצעת חוק העונשין (תיקון - תקיפת עובד סוציאלי), התשע"א-2010, חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת (תיקון מס' 15), התשע"ב-2012, חוק למניעת אלימות במוסדות רפואיים (תיקון), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
23/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 298>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ד' באב התשע"ב (23 ביולי 2012), שעה 12:30
סדר היום
1. <הצעת חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת (תיקון מס' 15) (שיפוט משמעתי), התשע"ב-2012, הכנה לקריאה ראשונה מטעם ועדת הכנסת והקדמת הדיון בהצעת החוק>
2. <קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק יסוד: נשיא המדינה (תיקון -שינוי אופן בחירת נשיא המדינה ומבקר המדינה) (פ/4351/18), הצעת חברי הכנסת משה גפני, אורי מקלב, יוחנן פלסנר, אברהם מיכאלי ויריב לוין>
3. <בקשת יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות למיזוג הצעות החוק הבאות בהתאם לסעיף 84(ד) לתקנון:
א. הצעת חוק למניעת אלימות כלפי עובדי רווחה, התשע"ב-2012 (כ-467)
ב. הצעת חוק העונשין (תיקון - תקיפת עובד סוציאלי), התשע"א-2010 (פ/2781/18)>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
אברהם מיכאלי
מוזמנים
>
יוסף גריף - קצין משמר הכנסת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
1. <הצעת חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת (תיקון מס' 15) (שיפוט משמעתי), התשע"ב-2012, הכנה לקריאה ראשונה מטעם ועדת הכנסת והקדמת הדיון בהצעת החוק>
היו"ר יריב לוין
אני פותח את הישיבה. על סדר יומנו: הנושא הראשון - הצעת חוק משכן הכנסת ורחבתו ומשמר הכנסת (תיקון מס' 15) (שיפוט משמעתי), התשע"ב-2012, הכנה לקריאה ראשונה. הצעת חוק מטעם הוועדה ובקשה להקדמת הדיון בהצעת החוק. מדובר, כפי שאני מבין, באיזשהו עניין טכני אחרי תיקונים שנעשו בפקודת המשטרה בעקבות חקיקת חוק המשטרה שבעקבותיו נשארנו עם חוסרים בצד בכל מה שנוגע להליך המשמעתי. ארבל, בבקשה. את יכולה להציג את ההצעה?
ארבל אסטרחן
חוק משכן הכנסת שמסדיר את כל נושא אנשי משמר הכנסת משווה אותם בעניינים שונים לשוטרים. אחד העניינים האלה זה הנושא של השיפוט המשמעתי. בעבר עד שנת 2005 קבע חוק המשכן שלעניין חובת משמעת ושיפוט משמעתי, דין אנשי משמר הכנסת יהיה כדין שוטרים, לפי פקודת המשטרה. כל הוראות הדין המשמעתי שחלו על שוטרים חלו גם על אנשי המשמר.

בשנת 2005 תוקנה פקודת המשטרה, וכמעט כל ההוראות בנושא דין משמעתי עברו לחוק חדש. היום הוא נקרא חוק המשטרה, בהתחלה היה לה שם ארוך יותר. חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות והוראות שונות), אבל היום הוא פשוט נקרא "חוק המשטרה". ואז כשההוראות בענייני משמעת עברו מפקודת המשטרה לחוק המשטרה שינו גם את ההפניה בחוק המשכן, ואמרו שעל אנשי המשמר יחול הדין המשמעתי כמו שהוחל על שוטרים לפי חוק המשטרה.

ככל הנראה, לא שמו לב שנותרו הוראות או בעצם נושא אחד שקשור לדין המשמעתי בפקודת המשטרה, וזה הנושא של האפשרות להשעות שוטר. ברגע שחוק המשכן מפנה רק לדין המשמעתי, לפי חוק המשטרה, לא קיימת סמכות להשעות במידת הצורך איש משמר כאשר מתקיימת נגדו חקירה, כפי שניתן להשעות שוטר. לכן ההצעה הזאת באה לקבוע שהיא לא משנה את המהות, שלפיה על אנשי משמר הכנסת יחול הדין המשמעתי שחל על שוטרים, אבל היא מציעה להוסיף הפניה גם לחוק המשטרה, כפי שקבוע היום, וגם לפקודת המשטרה. זה תיקון אחד שמופיע בפסקה 1 בנוסח שלפינכם. זאת אומרת מוצע שייקבע שלעניין חובת משמעת לשיפוט משמעתי, דין איש משמר הכנסת כדין שוטר, לפי חוק המשטרה ופקודת המשטרה.
בנוסף חוק המשכן קובע התאמות שונות לחוק המשטרה ולפקודת המשטרה, כי לפעמים יש מונחים שצריך להתאים אותם. למשל קבוע בחוק המשכן שבכל מקום בחוק המשטרה או בפקודת המשטרה שכתוב "המפקח הכללי", לעניין הכנסת יקראו את זה כ"קצין הכנסת"; וכשכתוב "השר לביטחון הפנים" יקראו את זה כ"יושב ראש הכנסת".

כעת כשאנחנו מפנים גם להוראות בעניין השעיה בפקודת המשטרה יש הוראה שאומרת ששוטר שמתנהלת נגדו חקירה על ביצוע עבירה או עבירת משמעת "רשאי המפקח הכללי" – שזה אצלנו קצין הכנסת – "להשעותו ממשרתו, ובלבד שלא יושעה קצין משטרה בכיר, אלא באישור השר". אז לגבי השר יש לנו התאמה שזה יושב ראש הכנסת, אבל אני רוצה לקבוע התאמה ל"קצין משטרה בכיר". היום בחוק זה סגן ניצב ומעלה. לכן גם בהתייעצות עם קצין הכנסת מוצע שזה יהיה לפי התארים במשמר – סגן גונן ומעלה.
זה התיקון בפסקה 3. פסקה 2 זה משהו אפילו עוד יותר טכני בעניין אחר, אבל זה פשוט באותו סעיף: סעיף 19 לחוק המשכן שמפנה לעניין הדין המשמעתי לחוק המשטרה, וקובע התאמות, יש בו גם התייחסות ללשכה המשפטית של הכנסת בכל מה שקשור לבית דין למשמעת – מי יהיו החברים שלו וכולי. פעם אחת כתוב שיושב ראש הכנסת ימנה נשיא לבית הדין למשמעת שהוא עורך דין, עובד הלשכה המשפטית בכנסת, ובסעיף אחרי זה כתוב, שזה עורך דין שהוא עובד הלשכה המשפטית. רצינו להוסיף פה את המילים שהושמטו "של הכנסת". היה ברור שזאת הכוונה.
אלה התיקונים – כולם בסעיף 19 לחוק המשכן.
היו"ר יריב לוין
הקצין, זה על דעתך ומוסכם עליך?
יוסי גריף
מוסכם על דעתי ומקובל.
היו"ר יריב לוין
יופי. הערות?

מי בעד לאשר את ההצעה בנוסח המונח לפנינו לקריאה הראשונה?

הצבעה

בעד תיקון סעיף 19 – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

תיקון סעיף 19 אושר.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

אני לא בטוח בנסיבות שנוצרו באמת לסיים את זה במהלך השבוע הזה, אבל ננסה לפחות להתחיל את התהליך.
אברהם מיכאלי
במה זה תלוי, בנסחים?
היו"ר יריב לוין
זה תלוי בעיקר בלוח הזמנים שלנו, כי מחר תהיה פה בוועדת הכנסת ישיבה ארוכה.
אברהם מיכאלי
נותנים עכשיו שלושה ימים להעביר חוקים.
היו"ר יריב לוין
מי בעד לתת פטור מחובת הנחה לקריאה הראשונה להצעה?

הצבעה

בעד פטור מחובת הנחה – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

פטור מחובת הנחה אושר.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.
תודה, הקצין.
יוסי גריף
תודה לכם.
אברהם מיכאלי
כל טוב. שלא נצטרך להזדקק לסעיפים האלה.
אתי בן יוסף
רגע. היינו צריכים את הפטור עם קוורום. אז נעשה אותו מחר. ממילא החוק לא יעלה היום.
היו"ר יריב לוין
נכון, היינו צריכים את הפטור עם קוורום.


אז אני מודיע שהפטור לא אושר מאחר שלא היה קוורום. אמנם היה רוב, אבל לא היה קוורום. תודה ל- - - ששמרה עלינו.
אתי בן יוסף
אז מחר נביא פטור.

2. <קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק יסוד: נשיא המדינה (תיקון -שינוי אופן בחירת נשיא המדינה ומבקר המדינה) (פ/4351/18), הצעת חברי הכנסת משה גפני, אורי מקלב, יוחנן פלסנר, אברהם מיכאלי ויריב לוין>
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא השני על סדר היום: קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק יסוד: נשיא המדינה (תיקון – שינוי אופן בחירת נשיא המדינה ומבקר המדינה) (פ/4351/18) של חברי הכנסת מקלב, פלסנר, מיכאלי ואנוכי.
אברהם מיכאלי
אתה תציג את זה כי אתה אחרון ברשימה.
היו"ר יריב לוין
במליאה נשמעו הצעות להביא את זה לוועדת הכנסת או לוועדת החוקה. בתיאום עם יושב ראש ועדת החוקה שבכל זאת ביקש שהנושא הזה יידון אצלו מאחר שמדובר בחוק יסוד, הגענו להסכמה שאכן כך יהיה, תוך שהוא ייתן לנושא עדיפות, וכבר סוכם שיהיה דיון בהכנה לקריאה ראשונה כבר ביום רביעי הקרוב בהנחה שאנחנו נאשר כאן.
אברהם מיכאלי
אם זה בהסכמה זה בסדר.
היו"ר יריב לוין
זה גם על דעתו של חבר הכנסת גפני שעדכנתי אותו בעניין הזה.

מי בעד לאשר את ההחלטה להעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט?
הצבעה

בעד ההחלטה להעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

ההחלטה להעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.
3. <בקשת יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות למיזוג הצעות החוק הבאות בהתאם לסעיף 84(ד) לתקנון:
א. הצעת חוק למניעת אלימות כלפי עובדי רווחה, התשע"ב-2012 (כ-467).
ב. הצעת חוק העונשין (תיקון - תקיפת עובד סוציאלי), התשע"א-2010 (פ/2781/18)>
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא השלישי: בקשת יושב ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות למיזוג הצעות החוק הבאות בהתאם לסעיף 84(ד) לתקנון:

1. הצעת חוק למניעת אלימות כלפי עובדי רווחה, התשע"ב-2012 (כ-467).
2. הצעת חוק העונשין (תיקון – תקיפת עובד סוציאלי), התשע"א-2010 (פ/2781/18).

חבר הכנסת חיים כץ ביקש למזג את שתי ההצעות האלה שעוסקות, כמובן, באותו עניין. אני לא רואה שום בעיה עם הבקשה הזאת, ומציע לאשר אותה.
אברהם מיכאלי
אישרנו שם את החוק לפני חמש דקות.
היו"ר יריב לוין
מי בעד לאשר את בקשת המיזוג?
הצבעה

בעד המיזוג – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

המיזוג אושר.
היו"ר יריב לוין
אושר פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. תודה רבה, הישיבה נעולה. יש לי תחושה שהישיבה הבאה תהיה ארוכה יותר. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:50.>

קוד המקור של הנתונים