ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 24/07/2012

בקשת יושב ראש ועדה למיזוג הצעות חוק., קביעת הרכב הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הכספים על פי חוק ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לעניין אבנר), תשנ"ז- 1997., הצעה לסדר-היום בנושא: "שמירת זכויות אזרחי ישראל בשטחי A שהמשפט הישראלי לא חל בהם", הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון- ביטול פטור מטעמי מצפון לאישה), התשע"א- 2011, הצעת חוק סיוע חוץ לארגוני מגזר שלישי במדינות תומכות, התשע"ב-2012, הצעה לסדר היום בנושא: "דו"ח הוועדה בראשות אדמונד לוי בנושא הכשרת מאחזים", הצעת חוק הקמת מאגר מידע לעניין מחירי מוצרים ברשתות שיווק, התשע"ב-2012, חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון מס' 2), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
24/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 299>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, ה' באב התשע"ב (24 ביולי 2012), שעה 10:00
סדר-היום
<1. בקשת יושב-ראש ועדה למיזוג הצעות חוק>
2. קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר-היום ובהצעות החוק הבאות:

א. הצעת חוק סיוע חוץ לארגוני מגזר שלישי במדינות תומכות, התשע"ב–2012

<ב. הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון - ביטול פטור מטעמי מצפון לאישה), התשע"א–2011>
ג. הצעה לסדר-היום בנושא
דוח הוועדה בראשות אדמונד לוי בנושא הכשרת מאחזים
ד. הצעה לסדר-היום בנושא
שמירת זכויות אזרחי ישראל בשטחי A שהמשפט הישראלי לא חל בהם
<ה. הצעת חוק הקמת מאגר מידע לעניין מחירי מוצרים ברשתות שיווק, התשע"ב–2012>
<3. קביעת הרכב הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הכספים על-פי חוק ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לעניין אבנר), תשנ"ז–1997>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
רונית יצחק


<1. בקשת יושב-ראש ועדה למיזוג הצעות החוק הבאות:>
1. הצעת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון), התשע"ב–2012, (מ/707)

2. הצעת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון – סיוע ואיתור חובה), התשע"ב–2012, של חבר הכנסת זאב בילסקי (פ/4289/18)
היו"ר יריב לוין
אני פותח את הישיבה. על סדר-היום הנושא הראשון – בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט למיזוג הצעות החוק הבאות – הצעת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון), התשע"ב–2012, (מ/707); הצעת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון – סיוע ואיתור חובה), התשע"ב–2012, של חבר הכנסת זאב בילסקי (פ/4289/18).

מטבע הדברים, שתי הצעות החוק עוסקות באותו נושא, באותו עניין. חבר הכנסת בילסקי שעוסק רבות בטיפול בעניינם של ניצולי השואה ויורשיהם, בוודאי ראוי שהצעת החוק שלו תידון ותמוזג עם הצעת החוק הממשלתית.
ארבל אסטרחן
גם יורשיהם של נספי השואה, לא רק של ניצולים.
היו"ר יריב לוין
כן, של נספי השואה ושל ניצולי השואה, נכון. וראוי באמת שההצעה שלו תמוזג, כך שהיא גם תירשם בשמו בסופו של דבר לכשהחוק יושלם בקריאה השנייה והשלישית.

לפיכך, אני מציע לאשר את הבקשה.

הצבעה

בעד בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט למיזוג הצעות החוק – פה אחד
בקשת יושב-ראש הוועדה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.
<2. קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר-היום ובהצעות החוק הבאות:>
<א. הצעה לסדר-היום אשר הוסבה מהצעת חוק סיוע חוץ לארגוני מגזר שלישי במדינות תומכות>
<(הצעת חבר הכנסת אריה אלדד)>
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא השני – קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר-היום ובהצעות החוק הבאות – ההצעה הראשונה: הצעה לסדר-היום שהוסבה מהצעת חוק סיוע חוץ לארגוני מגזר שלישי במדינות תומכות – הצעת חבר הכנסת אריה אלדד.
ההצעות היו להעביר לוועדת החוץ והביטחון והחוקה, חוק ומשפט. אמר לי חבר הכנסת אלדד שהוא מבקש להעביר את ההצעה לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט.
משכך, אני מציע להיעתר לבקשתו. מי בעד?
הצבעה

בעד ההצעה להעביר את הנושא לוועדה המשותפת– פה אחד
ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.
<ב. הצעה לסדר-היום אשר הוסבה מהצעת חוק שירות ביטחון – ביטול פטור מטעמי מצפון לאישה, התשע"א–2011> (פ/3255/18)
(הצעת קבוצת חברי הכנסת)
היו"ר יריב לוין
ההצעה השנייה – הצעה לסדר-היום אשר הוסבה מהצעת חוק שירות ביטחון – ביטול פטור מטעמי מצפון לאישה, התשע"א–2011, של חברי הכנסת אורית זוארץ ומירי רגב, פ/3255/18.
היו הצעות להעביר לוועדת החוץ והביטחון, לוועדה לקידום מעמד האשה, לוועדת החוקה, חוק ומשפט או לוועדת הכספים.

נדמה לי שהנושא הזה מתאים לוועדת החוץ והביטחון, ואני מציע שיועבר לשם.

הצבעה

בעד ההצעה להעביר את הנושא לוועדה – פה אחד
ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
בעד פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.
ג. הצעה לסדר-היום בנושא
דוח הוועדה בראשות אדמונד לוי בנושא הכשרת מאחזים
(הצעת קבוצת חברי הכנסת)
היו"ר יריב לוין
הנושא השלישי – הצעה לסדר-היום בנושא: דוח הוועדה בראשות אדמונד לוי בנושא הכשרת מאחזים של חברי הכנסת – עתניאל שנלר, נסים זאב, אריה אלדד, אברהים צרצור, ג'מאל זחאלקה, אופיר אקוניס, גאלב מג'אדלה ומירי רגב.
היתה הצעה להעביר את ההצעה לוועדת החוקה, חוק ומשפט או לוועדה למאבק בנגע הסמים.
נדמה לי שאין ספק שראוי שהנושא יידון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. כך אני מציע.
הצבעה

בעד ההצעה להעביר את הנושא לוועדה – פה אחד

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אושר. אין מתנגדים ואין נמנעים.
ד. הצעה לסדר-היום בנושא
שמירת זכויות אזרחי ישראל בשטחי A שהמשפט הישראלי לא חל בהם
(הצעת חבר הכנסת נסים זאב)
היו"ר יריב לוין
אני עובר להצעה הרביעית – הצעה לסדר-היום בנושא: שמירת זכויות אזרחי ישראל בשטחי A שהמשפט הישראלי לא חל בהם. הצעתו של חבר הכנסת נסים זאב. לבקשתו של חבר הכנסת נסים זאב, פנינו לראשי ועדת החוץ והביטחון וועדת החינוך, התרבות והספורט על מנת לקבל את הסכמתם להקמת ועדה משותפת בת שישה חברים, שלושה מכל ועדה.
יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון סבר שהנושא שייך לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולא אליו. נוכח המצב הזה, ביקש חבר הכנסת זאב שתהיה ועדה משותפת עם ועדת הפנים והגנת הסביבה, וממנה גם קיבלנו את הסכמת היושב-ראש, שנתן גם שמות מטעם הוועדה שלו.

על כן, אני מציע שתוקם ועדה משותפת של ועדת החינוך, התרבות והספורט וועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בנושא הזה. כאשר מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט הנציגים יהיו: נסים זאב, יעקב כץ וישראל אייכלר, כאשר חבר הכנסת זאב יהיה יושב-ראש הוועדה. מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה, יכהנו בוועדה המשותפת חברי הכנסת: ציון פיניאן, מירי רגב ואריה ביבי.
אני מבין שהם כולם, כל אחד מהשישה, חבר בוועדה הרלוונטית שמטעמה הוא מוצא. ולפיכך אני מציע לאשר את הבקשה הזו ואת הרכב הוועדה המשותפת כפי שהקראתי כאן.
הצבעה

בעד ההצעה להעביר את הנושא לוועדה המשותפת – פה אחד

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החינוך, התרבות והספורט ולוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
אושר פה אחד. אין מתנגדים ואין נמנעים.
<ה. הצעת חוק הקמת מאגר מידע לעניין מחירי מוצרים ברשתות שיווק, התשע"ב–2012 (פ/4360/18)>
(הצעת קבוצת חברי הכנסת)
היו"ר יריב לוין
מכאן אני עובר לנושא החמישי – קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הקמת מאגר מידע לעניין מחירי מוצרים ברשתות שיווק, התשע"ב–2012, של חברי הכנסת כרמל שאמה-הכהן ושכיב מוראד שנאן, פ/4360/18.
הלשכה המשפטית המליצה להעביר לוועדת הכלכלה. היתה הצעה להעביר לוועדת הכספים. בסופו של דבר, בהתדיינות בין ראשי הוועדות היתה הסכמה על כך שתוקם ועדה משותפת – לוועדת הכלכלה והכספים בראשות יושב-ראש ועדת הכלכלה – בת שישה חברים, שלושה מכל ועדה. מטעם ועדת הכלכלה – היושב-ראש יכהנו חברי הכנסת: כרמל שאמה-הכהן, שיהיה גם יושב-ראש הוועדה המשותפת, יצחק וקנין ויואל חסון. ומטעם ועדת הכספים חברי הכנסת: ציון פיניאן, שכיב שנאן וליה שמטוב. מי בעד לאשר את הרכב הוועדה המשותפת?
הצבעה

בעד ההצעה להעביר את הנושא לוועדה המשותפת – פה אחד

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה ולוועדת הכספים נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים.
<3. קביעת הרכב הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הכספים על-פי חוק ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לעניין אבנר), תשנ"ז–1997>
היו"ר יריב לוין
מכאן אני עובר לנושא השלישי – קביעת הרכב הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הכספים על-פי חוק ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לעניין אבנר), תשנ"ז–1997.
אנחנו נדרשים לקבוע ועדה משותפת כאמור על-פי הוראות חוק ביטוח רכב מנועי, שנזכר קודם. חברי הכנסת המוצעים לכהן בוועדה המשותפת, כפי שהועברו אלי על-ידי ראשי הוועדות הרלוונטיות – מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט יכהנו: דוד רותם, דורון אביטל ואורי מקלב, כשדוד רותם ישמש יושב-ראש הוועדה המשותפת. ומטעם ועדת הכספים: ציון פיניאן, גאלב מג'אדלה ויצחק וקנין.

ואני כמובן מציע לאשר את הרכב הוועדה המשותפת כפי שהקראתי כאן. שוב, בעד?
הצבעה

בעד ההצעה להעביר את הנושא לוועדה המשותפת – פה אחד

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים ואין נמנעים. אושר. תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:08.>

קוד המקור של הנתונים