ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/07/2012

תקנות האזרחים הוותיקים (שליחה ופרסום של חוברת מידע), התש"ב - 2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
22/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 760>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום ראשון, ג' באב התשע"ב (22 ביולי 2012), שעה 15:30
סדר היום
<תקנות האזרחים הוותיקים (שליחה ופרסום של חוברת מידע), התשע"ב - 2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
אילן גילאון – מ"מ היו"ר
מוזמנים
>
עו"ד סורל הר לב - היועץ המשפטי, המשרד לאזרחים ותיקים

עו"ד אורית בקר - עוזרת ליועץ המשפטי, המשרד לאזרחים ותיקים

מיכל ברנד - עוזרת למנכ"ל המשרד לאזרחים ותיקים

צביה שיף - ראש מטה סגנית השר לאזרחים ותיקים

עו"ד פריד מחאג'נה - משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<תקנות האזרחים הוותיקים (שליחה ופרסום של חוברת מידע), התשע"ב - 2012>
היו"ר אילן גילאון
אני פותח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום תקנות האזרחים הוותיקים (שליחה ופרסום של חוברת מידע), התשע"ב-2012.
אנשי המשרד לאזרחים ותיקים, יש משהו שאתם עוד לא הסדרתם וזה הנושא של פרסום היכן יש הנחות, באיזה מקומות ניתנות הנחות על רכישת כרטיסים.
אייל לב ארי
במסגרת תיקון מספר 11, היו שני נושאים לגביהם באה הסדרה בתקנות. נושא אחד הוא חוברת מידע שזה נוסח התקנות שמונח בפני הוועדה היום. הנושא השני הוא שנקבעה חובה שרשות ציבורית – שהיום מנויה בתוספת הראשונה ובתוספת השנייה – שנותנת זכות או הטבה שמתבטאת בהנחה בתשלום דמי כניסה או דמי נסיעה - תפרסם הודעה על ההנחה במקום הנראה לעין לציבור. נקבע שהשר שהרשות הציבורית פועלת בתחום סמכותו, השר לאזרחים ותיקים, יקבע הוראות בדבר פרסום אותה הודעה.
היו"ר אילן גילאון
תעדכנו אותנו היכן זה עומד כדי שנעבור לאישור.
סורל הר לב
אנחנו כאן היום בעניין התיקון לחוק שמדבר על אופן היידוע. בזמנו עבר תיקון לחוק האזרחים הוותיקים שקבע שרשויות ציבוריות שמנויות בחוק יעדכנו את המשרד לאזרחים ותיקים דבר ההנחות וההטבות שהן נותנות לאזרחים ותיקים. התיקון לחוק קבע שהשר לאזרחים ותיקים יתקין תקנות לגבי אופן היידוע של האזרחים הוותיקים לגבי המידע שהמשרד קיבל.

היום אנחנו נמצאים כאן לגבי אותן תקנות של אופן היידוע כאשר בתקנות שהכנו ציינו את הדרכים הבאות: דרך אחת היא מסירת חוברת לאזרח הוותיק בהגיעו לגיל הקובע, הדרך השנייה היא פרסום החוברת באתר האינטרנט של המשרד, הדרך השלישית היא פרסום מדי שנה של הודעה לציבור בשפות שונות, ברוסית, באמהרית, בעברית ובערבית, של האפשרות לקבל את החוברת מהמשרד. זאת אומרת, גם אם לא הגענו לבית של מישהו כי הכתובת שלו לא נכונה במשרד הפנים, יהיו מודעות בעיתונים שיאמרו שיוכלו לקבל את זה בדואר באופן ישיר.
היו"ר אילן גילאון
תודה. אנחנו עכשיו מקריאים. אין התייחסות כי אנחנו מקריאים ומאשרים.
אייל לב ארי
לגבי 15(ב), תקנות של פרסום ההודעה בדבר הנחה. היו בעצם שני חלקים בתיקון 11 לגביהם היה צורך לקבוע הוראות. האחד, חוברת המידע שנמצאת בפנינו. השני, היידוע.
סורל הר לב
החוק לא מולי, אבל עד כמה שאני זוכר סעיף 15(ב) מדבר על הנחות בדמי כניסה או נסיעה שנותנות רשויות והן אמורות לקבוע הוראות שזה יהיה במקום גלוי לעין.
אייל לב ארי
נכון.
סורל הר לב
המשרד שלנו לא נותן הנחות כאלה. אנחנו, כמשרד שיש לו אינטרס, כמובן עדכנו את כל הרשויות לגבי ההוראות האלה וגם הוצאנו תזכורות. לאחרונה קיבלנו איזושהי פנייה כדי שבכל זאת יותקנו ההוראות האלה. אנחנו נכין איזושהי דוגמה לאותה פנייה ואחרי כן נפיץ אותה בין שאר המשרדים.
היו"ר אילן גילאון
אנחנו מקריאים ומאשרים. אין דיון.
אייל לב ארי
תקנות האזרחים הוותיקים (שליחה ופרסום של חוברת מידע), התשע"ב - 2012
בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א(ג) לחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1989 (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר ושר המשפטים, בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1.
הגדרה

בתקנות אלה, "אמצעי תקשורת נפוץ" – עיתון יומי בעל תפוצה ארצית או שידורי רדיו בשידורים ארציים, היוצא לאור או המשודרים, לפי העניין, באחת מהשפות הבאות: עברית, ערבית, רוסית או אמהרית.

2.
שליחת חוברת מידע לאזרח ותיק

(א)
המשרד ישלח לאזרח ותיק, בהגיעו לגיל הקובע כמשמעות בחוק, חוברת המאגדת את תמצית המידע שנמסר למשרד לפי סעיף 15א(ב) לחוק (להלן – חוברת מידע).

(ב)
ראה השר כי נבצר מהמשרד לשלוח חוברת מידע במועד כאמור בתקנת משנה (א), רשאי השר לדחות מועד זה לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים. דחה השר את מועד שליחת חוברת מידע, המשרד יפרסם באמצעי תקשורת נפוץ בשפות העברית, הערבית, הרוסית והאמהרית הודעה על הדחייה כאמור, אשר תכלול בנוסף פרטים כאמור בתקנה 3(א).

(ג)
חוברת מידע תישלח בדואר לפי מענו של האזרח הוותיק, כפי שהוא מופיע במרשם האוכלוסין.

3.
פרסום אודות חוברת מידע

(א)
המשרד יפרסם אחת לשנה הודעה לציבור על האפשרות לקבל חוברת מידע מהמשרד, את התנאים והאופן לקבלתה וכן את האפשרות לעיין בה באתר האינטרנט של המשרד. ההודעה תפורסם באמצעי תקשורת נפוץ בשפות העברית, הערבית, הרוסית והאמהרית.


(ב)
חוברת מידע תפורסם גם באתר האינטרנט של המשרד.

4.
תחילה


תחילתן של תקנות אלה 180 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).

5.
הוראת מעבר

על אף האמור בתקנה 2, המשרד ישלח חוברת מידע גם לאזרח ותיק שהגיע לגיל הקובע לפני יום התחילה, וזאת בתך 180 ימים מיום התחילה.
היו"ר אילן גילאון
תודה רבה. אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור התקנות – פה אחד

התקנות התקבלו
היו"ר אילן גילאון
אושר. התקנות התקבלו. אני מברך אתכם ומודה לכם.

<הישיבה ננעלה בשעה 15:40>

קוד המקור של הנתונים