ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/07/2012

הצעת חוק תגמולים לנשים השוהות במקלטים לנשים מוכות (מענק הסתגלות), התשע"א-2011, חוק שירותי רווחה (מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות), התשע"ג-2012

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
22/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 759>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום ראשון, ג' באב התשע"ב (22 ביולי 2012), שעה 15:00
סדר היום
<1. הצעת חוק תגמולים לנשים השוהות במקלט לנשים מוכות (מענק הסתגלות), התשס"ט-2009>
<2. הצעת חוק תגמולים לנשים השוהות במקלטים לנשים מוכות (מענק הסתגלות), התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
אילן גילאון – מ"מ היו"ר
מוזמנים
>
מיכל חנוך אחדות - מפקחת ארצית, אלימות במשפחה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

עו"ד אדוארד ווייס - סגן היועץ המשפטי, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

גיא הרמתי - אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד משולם ברוך - רשות המסים, משרד האוצר

עו"ד פריד מחאג'נה - משרד המשפטים

עו"ד רחלי ירדן - הלשכה לסיוע משפטי, משרד המשפטים

עו"ד מוחמד מסאלחה - משרד ראש הממשלה

עו"ד מאירה בסוק - הלשכה המשפטית, נעמ"ת
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<הצעת חוק תגמולים לנשים השוהות במקלט לנשים מוכות (מענק הסתגלות), התשס"ט-2009>
<הצעת חוק תגמולים לנשים השוהות במקלטים לנשים מוכות (מענק הסתגלות), התשע"א-2011>
היו"ר אילן גילאון
אנחנו פותחים את הישיבה. הישיבה משודרת באינטרנט.
אנחנו דנים היום בהצעת חוק תגמולים לנשים השוהות במקלט לנשים מוכות (מענק הסתגלות), התשע"ב-2012. אנחנו קודם כל צריכים לעשות מיזוג בין מספר מציעים שמציעים את אותו חוק – חבר הכנסת דב חנין וחברת הכנסת זהבה גלאון. יש עוד חברי כנסת?
אייל לב ארי
יש עוד חברי כנסת שהצטרפו אליהם, אבל היוזמים הם אלה.
היו"ר אילן גילאון
הגיעו להסכמה עקרונית עם האוצר לכך שיש להעניק מענק הסתגלות לנשים שיוצאות ממקלט לנשים מוכות בגובה של 8,000 שקלים ועוד אלף שקלים לכל ילד שנמצא עם האישה ששהתה במקלט. שי איזושהי אי הבנה עם האוצר, אבל אני מציע לדחות את זה לקריאה שנייה ושלישית. האוצר מגביל בכך שהאישה שהתה לפחות שישים ימים במקלט ועד שני ילדים בלבד. את הדיון הזה אני מציע שנשאיר לקריאה השנייה והשלישית והיום נעביר את ההצעה לקריאה ראשונה.
אייל לב ארי
הוועדה צריכה להחליט קודם על מיזוג לפי סעיף 79(ג) לתקנון הכנסת. היא רשאית למזג הצעות חוק באותו נושא ואחר כך להביא את ההצעה לקריאה ראשונה.
היו"ר אילן גילאון
אנחנו מצביעים על מיזוג הצעות החוק.

הצבעה
בעד מיזוג הצעות החוק – פה אחד

ההצעות מוזגו
היו"ר אילן גילאון
פה אחד הוחלט על מיזוג הצעות החוק.

מישהו רוצה להעיר הערות?
גיא הרמתי
גיא הרמתי, אגף התקציבים באוצר. אני רוצה להעיר לגבי הסעיף של המימון. הסעיף הזה אומר שאוצר המדינה ישלם למשרד הרווחה עבור ההוצאות של חוק זה. אנחנו רוצים שכמו בחוקים אחרים, בהם זה לא מצוין מפורשות, הסעיף הזה יורד ולהתייחס לחוק כמו אל כל חוק אחר.
היו"ר אילן גילאון
האוצר לא מעביר את התקציב למשרדים?
גיא הרמתי
משרד האוצר מעביר תקציב למשרד הרווחה שכולל את הביצוע של כל החוקים או התקנות או הנהלים שמשרד הרווחה מבצע ולא באופן ספציפי לכל נושא.
אייל לב ארי
השאלה אם תתנגדו לנוסח דומה לסעיף 23 בחוק שיקום נכי נפש בקהילה שמטפל ספציפית בתקצוב החוק. זה דבר שקיים וזאת רק דוגמה שיכולתי לשלוף כמה דקות לפני הדיון.
גיא הרמתי
זה בכל זאת קיים במקרים מעטים ברוב החוקים הקיימים וברוב החוקים שמקודמים. על אותה לשון אפשר אפילו לומר פרשנות הפוכה, שאז חוקים שמקודמים ולא יכללו את הסעיף הזה, מה זה אומר? זה אומר שמשרד האוצר לא אמור לשלם למשרד הרווחה את העלות שכרוכה ביישום אותם חוקים?
אדוארד ווייס
אני מבקש לציין שבזמנו הסעיף הזה הוכנס כדי להבטיח שהתקציב לא יהיה מתוך התקציב הקיים אלא תהיה תוספת תקציבית. זאת הייתה המטרה.
אייל לב ארי
נכון. זאת גם המשמעות של סעיף התקצוב בחוק שיקום נכי נפש בקהילה, שיהיה סעיף תקציבי ספציפי.
היו"ר אילן גילאון
כסף צבוע לחלוטין.
גיא הרמתי
הכסף הזה בכל מקרה לא בא על חשבון תקציב משרד הרווחה אלא על חשבון תוספת.
היו"ר אילן גילאון
למה יש לך התנגדות שיצוין כך? הרי זה לא שונה ממה שאתה אומר. ברמה הפרקטית זה בדיוק מה שאתה אומר. בגין היה אומר שגם את הדברים שמובנים מאליהם, יש לומר אותם. לכן אנחנו אומרים אותם. אם אתה אומר שבחוקים האחרים זה לא מצוין כך, אולי צריך לציין גם בחוקים האחרים את אותו הדבר.
גיא הרמתי
כך זה במסגרת סדרי העדיפויות של משרד הרווחה, על חשבון תוספות, בהתאם לכלל התוספות שמוחלט לתת לו בכל שנת תקציב חדשה.

בכל מקרה, אנחנו מתנגדים לסעיף הזה.
היו"ר אילן גילאון
בסדר. נקרא את הצעת החוק.
משולם ברוך
רשות המסים, הלשכה המשפטית. יש לנו הסתייגות.
וילמה מאור
תעלו אותה כשנגיע לסעיף.
אייל לב ארי
1.
הגדרות

בחוק זה –
,אישור", "לשכת סעד" ו"מקלט לנשים מוכות" – כהגדרתם בסעיף 7(ג)(5)לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954.

"חוק הביטוח הלאומי" – חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1885.

"השר" – שר הרווחה והשירותים החברתיים.
גיא הרמתי
החלטת ועדת שרים היא שקידום ההצעה היא בתיאום עם המשרדים.
היו"ר אילן גילאון
ברור.
גיא הרמתי
זה לא מתואם אתנו ברגע שהסעיף נכנס. זה לא מתואם עם משרד האוצר.
היו"ר אילן גילאון
אתה מתכוון לסעיף אותו ביקשת להוריד.
גיא הרמתי
כן. אני יודע שבקריאה ראשונה לא דנים על כל סעיף בנפרד, אבל מבחינתנו זה חוסר תיאום עם משרד האוצר.
היו"ר אילן גילאון
נקרא את הנוסח כפי שהוא כאן. המציעים לא נמצאים כאן. בעיקרון יש הסכמה בוועדת שרים.
גיא הרמתי
במקרה כזה, עמדת הממשלה היא להתנגד. אם אין תיאום בין המשרדים, עמדת המשרדים היא להתנגד.
היו"ר אילן גילאון
אנחנו לוקחים את כל הצ'אנסים האלה. אתה יודע ששום דבר בחיים האלה לא ממש סופי. החוק היחיד שאנשים יהיו בני אדם, עוד אי אפשר לחוקק אותו בשום פרלמנט בעולם. לכן תדאגו פחות. אני מניח שבמציאות הנוכחית בסופו של דבר אם לא תסכימו, זה לא יהיה. למדתי את השיעור הזה. שיעור קשה, אבל הוא כזה.
אייל לב ארי
2.
מענק הסתגלות

אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות שישים ימים לפחות ונקבעה לה תוכנית טיפולית שיקומית לקראת יציאתה מהמקלט, לפי אישור שנתנה לשכת סעד או לפי אישור שנתן משרד הרווחה והשירותים החברתיים, זכאית עם יציאתה ממקלט לנשים מוכות, למענק הסתגלות, ובלבד שבמועד יציאתה מהמקלט כאמור היא לא שבה למקום מגוריה הקבוע.


ההגבלה של שישים הימים והצורך בתוכנית טיפולית שיקומית, זה נוסח שתואם עם משרד האוצר ועם משרד הרווחה והשירותים החברתיים. אני מיידע את הוועדה. זה לא מה שמופיע בנוסחים שעברו את הקריאה הטרומית. השאלה אם הוועדה מאמצת את הנוסח שהוקרא או את הנוסח שעבר בקריאה טרומית.
אדוארד ווייס
אני רוצה לציין שהתיאום שלנו היה לגבי התכנית הטיפולית השיקומית. עוד לא הגענו לתיאום מלא לגבי העניין של שישים ימים.
היו"ר אילן גילאון
נראה אם להעביר לקריאה הראשונה או לדחות, כולל ההערה שהערת.
אייל לב ארי
אנחנו משאירים את הנוסח שעבר בטרומית.
היו"ר אילן גילאון
כן. יש התחייבות של המציעים לעשות את זה רק בתיאום עם משרד האוצר. לכן אנחנו בסך הכול מעבירים כאן שלב, כדי שלחוק הזה יהיה דין רציפות בכל מקרה שיקרה משהו. הסר דאגה מלבך כי בסופו של דבר חפצך ימולא וזה ברור לגמרי אלא אם כן ישתנה שר אוצר אחר ואז בכלל לא תהיה לך בעיה כזאת. כרגע אין לך מה לדאוג. המציעים לא נמצאים כאן ואני לא יודע מה עמדתם לגבי הנושא הזה.
גיא הרמתי
אני רוצה לשאול כי אני לא מבין. אם הנוסח של הקריאה הטרומית הוא זה שמאושר ולא הנוסח שהובא לדיון, מה זה אומר מבחינתכם? אתם מתייחסים לעמדת הממשלה?
היו"ר אילן גילאון
כדי שחוק יגיע לפרקו, הוא צריך לעבור את כל הקריאות שלו. בסך הכול אנחנו מעבירים אותו לקריאה ראשונה על פי הנוסח הטרומי ובקריאה שנייה ושלישית צריך להכין את החוק כדי שהוא ימשיך לקבל את האישור של ועדת שרים לענייני חקיקה. אין פרשנות אחרת.
אייל לב ארי
3.
מועד תשלום המענק
מענק ההסתגלות ישולם לאישה לא יאוחר מתך שלושים ימים מיום יציאתה מהמקלט לנשים מוכות, לאחר ששהתה בו כאמור בסעיף 2.
אדוארד ווייס
כאן הייתה לנו הערה. לידי יושבת הגברת מיכל חנוך אחדות שאחראית על הנושא של מקלטים והיא מבקשת למחוק את הסעיף הזה כי היא אומרת שזאת גזרה שהציבור לא יכול לעמוד בה. אני מבקש ממנה להסביר מדוע יש בעייתיות.
היו"ר אילן גילאון
אתם לא מקבלים את העצה שלי.
מיכל חנוך אחדות
אני אומר למה ההתחייבות הזאת היא גזרה שאולי לא נוכל לעמוד בה. זה מהסיבה שיש פרויקטים דומים לחוק הזה שפועלים בשנים האחרונות לא באופן קבוע ולא על פי חוק. מהניסיון הרב שלי יש שירותים שניתנים מיידית ומשולמים מיידית לאישה ויש שירותים שלא. למשל, אם אנחנו מסייעים לה בטיפולי שיניים, לא הייתי רוצה שיהיה מצב בו רופא השיניים מקבל את כל הסכום כרגע כי בכל מקרה היא הרי לא מקבלת ביד כלום. מי שמקבל, זה השירות שאותו היא צורכת, בין אם זה מחסני חשמל ובין אם זה רופא השיניים או המתנ"ס עבור החוג לילד.
היו"ר אילן גילאון
אני רק שואל. אמרתי שאני רוצה לבקש באופן טכני להעביר את זה למעלה. בכל הדברים האלה נדון אחר כך ולא נפתח את הדיון עכשיו כי אני גם הייתי רוצה שהמציעים יהיו כאן. היינו יכולים לומר שהמציעים לא כאן ולכן אנחנו לא דנים בשם דבר, אבל אני מבקש שנקדם את זה. כל ההערות האלה יישמעו. אי אפשר יהיה להעביר את ההצעה הזאת ללא הסכמת המשרדים.
אייל לב ארי
אני מבהיר לגבי סעיף 2, כיוון שכנראה הייתה אי בהירות. לא מדובר באישה ששהתה במקלט לנשים מוכות במשך שישים ימים עם תוכנית שיקומית אלא כמו בטרומית, מי ששהתה לפחות שלושים ימים.

4.
שיעור המענק

(א)
מענק ההסתגלות יהיה בסכום של 8,000 שקלים חדשים, לגבי אישה שעימה ילדים – סכום נוסף של 1,000 שקלים חדשים, עבור כל ילד. בסעיף קטן זה "ילד" – כהגדרתו בסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי.

אנחנו מוחקים את הסיפא האומרת בנוסח שלפניכם "אך לא ישולם לה עבור יותר משני ילדים", בהתאמה לטרומית.
(ב)
הסכומים האמורים בסעיף קטן (א) יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון) בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי -

"המדד הבסיסי" – המדד שפורסם בחודש ינואר 2012.


"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה בחודש נובמבר שלפני יום העדכון.


"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

5.
הוראות מיוחדות


מענק הסתגלת לא ייחשב כהכנסה לעניינים אלה:


(1)
פקודת מס הכנסה או תשלומי חובה או היטלים אחרים.


(2)
לעניין גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980.
עו"ד משולם ברוך
אנחנו מתנגדים לחלק הראשון בסעיף קטן (1) לעניין פקודת מס הכנסה. לגישתנו התגמול הזה בכלל לא בא בבסיס המס ואין לנו שום מקור בפקודה לחייב אותו, כך שזה פשוט לא רלוונטי.

יתרה מזאת, אם נשאיר את הסעיף כך, יכול להיות שיש כאלה שיבינו שמענקים אחרים שגם פטורים ולא צוינו במפורש, אנחנו כן צריכים למסות אותם בניגוד למקום שקבוע במפורש שהוא פטור.
היו"ר אילן גילאון
אני מקבל את ההערה שלך. שוב, בגלל שאני לא רוצה לשנות את הנוסח המקורי של ההצעה הטרומית, אני לא אגע בסעיף אבל אני מאוד מקבל את מה שאתה אומר.

זה נרשם בפרוטוקול.
אייל לב ארי
6.
מימון


(א)
מענק לפי חוק זה ישולם מאוצר המדינה באמצעות משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

(ב)
אוצר המדינה יעביר למשרד הרווחה והשירותים החברתיים את כל הכספים הדרושים לו לביצוע תשלומים לפי חוק זה.

7.
ערר וערעור

אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות כאמור בסעיף 2, רשאית לערור על החלטה בעניין מענק הסתגלות בפני ועדת ערר כמשמעותה בסעיף 2 לחוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958 והוראות סעיף 2 לחוק האמור לעניין ערר וערעור יחולו בשינויים המחויבים.


גם הסעיף הזה עבר שינוי.
אדוארד ווייס
רציתי להעיר כאן. בנוסח המקורי של החוק המקורי, ערכאת הערעור הייתה בית הדין לעבודה. כאן קיבלנו את הערת הוועדה שהציעה ועדה פנימית. יש לנו ועדות ערערים לפי חוק שירותי הסעד ולכן הצענו את הוועדות האלה. זה נראה לנו ראוי.
היו"ר אילן גילאון
גם זה אפשרי.
אייל לב ארי
על הערר והערעור כפי שהקראתי, סעיף 7, יישאר ערר בפני ועדת ערר לפי חוק שירותי הסעד והערעור עליה יהיה הסעיף המתוקן של סעיף 2.

8.
תקנות

השר הממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי לקבוע, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, הוראות לביצועו.
היו"ר אילן גילאון
אנחנו מצביעים על אישור הצעת החוק.

הצבעה
בעד אישור הצעת החוק – פה אחד

הצעת החוק אושרה
היו"ר אילן גילאון
אושר. היות והדבר הזה הוא בהסכמה, אין עלות תקציבית. תודה רבה. אנחנו נשוב וניפגש לקראת הקריאה השנייה והשלישית כדי שכל ההערות – של האוצר, של משרד הרווחה ורשות המסים – יעלו כאן. תודה.

<הישיבה ננעלה בשעה 15:20>

קוד המקור של הנתונים