ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/07/2012

עבודת ועדות הכנסת בפגרת הקיץ., בקשת סיעה למינוי ממלא מקום קבועים בוועדות

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
16/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 295>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, כ"ו בתמוז התשע"ב (16 ביולי 2012), שעה 13:00
סדר היום
<1. בקשת סיעה למינוי ממלאי מקום קבועים בוועדות>
<2. עבודת ועדות הכנסת בפגרת הקיץ>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
דוד רותם
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
קצרנית פרלמנטרית
לאה קיקיון
<בקשת סיעה למינוי ממלאי מקום קבועים בוועדות>
היו"ר יריב לוין
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון. הנושא הראשון – בקשת סיעת ישראל ביתנו להוספת ממלא מקום קבוע בוועדת החוץ והביטחון.

בהתאם להוראת סעיף 103א(ב) לתקנון הכנסת, הודיעני יו"ר סיעת ישראל ביתנו, חבר הכנסת רוברט אילאטוב כי הוא מבקש להוסיף ממלא מקום קבוע בוועדת החוץ והביטחון, למנות את חברת הכנסת פאינה קירשנבאום כממלאת המקום הקבועה בוועדה. בנוסף הוא ביקש להודיע על חילופי אישים מטעמו בוועדת החוץ והביטחון, שזו הודעה טכנית שאני פשוט מעביר במליאה, ואין צורך לאשר אותה כאן, וגם על חילופי אישיים בוועדת הפנים והגנת הסביבה, שגם את זה אני לא צריך לאשר כאן. מה שאנחנו כן צריכים לאשר – אישור הוספת ממלא מקום קבוע לסיעת ישראל ביתנו. מי בעד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – אין

נמנעים – אין
בקשת הוספת ממלא המקום אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים.
ארבל אסטרחן
יש שם עוד מקום?
אתי בן יוסף
מקום אחד מאויש- דוד רותם, ואחד - - שני חברים, וממלא מקום קבוע אחד.
היו"ר יריב לוין
אז מי בעד מינויה של חברת הכנסת פאינה קירשנבאום כממלאת מקום קבועה?
הצבעה

בעד – 2
נגד – אין

נמנעים – אין
מינויה של חברת הכנסת פאינה קירשנבאום כממלאת מקום קבועה אושר.
היו"ר יריב לוין
אושר פה אחד. לגבי שאר הדברים – פשוט צריך להודיע אותם במליאה.
<עבודת ועדות הכנסת בפגרת הקיץ>
היו"ר יריב לוין
אנו עוברים לנושא הבא: עבודת הוועדות בפגרת הקיץ.
ועדת הכנסת, עפ"י סמכותה לפי סעיף 112(א) לתקנון הכנסת, מתירה לוועדות הכנסת, לרבות ועדות מיוחדות וועדות חקירה פרלמנטריות, להמשיך בעבודתן בימי פגרת הקיץ, אולם מספר הישיבות שוועדה כלשהי תקיים לא יעלה על 12, אלא אם כן יושב ראש הכנסת אישר ישיבה או ישיבות נוספות. ישיבות ועדות משנה וסיורים כמוהם כישיבות ועדה.
לעניין ועדות משנה יובהר כי ישיבה של ועדת משנה תבוא במכסה האמורה של מליאת הוועדה ואולם בכל מקרה ניתן לכנס ועדת משנה רק כאשר מדובר בוועדה שהתכנסה כעניין שבשגרה ובאופן סדיר במהלך כנס הכנסת האחרון, אלא אם כן ועדת המשנה הוקמה בסמוך לסיום הכנס והתכנסותה הדחופה נדרשת להשלמת נושאים שבטיפולה במהלך הפגרה.

ההגבלה האמורה בסעיף 1 לעניין מספר הישיבות לא תחול על ועדת החוץ והביטחון, ועדת הכספים, ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הכנסת. לעניין ועדת החינוך, התרבות והספורט יהיה מספר הישיבות המירבי – 15, נוכח הקרבה לפתיחת שנת הלימודים.
מיום כ"ד באב התשע"ב – 12.8.2012, עד ליום ט' באלול התשע"ב – 27.8.2012 - לא תתקיימנה ישיבות ועדות בכלל, בשל חופשה מרוכזת של עובדי הכנסת, למעט עד 3 ישיבות של ועדת החינוך, התרבות והספורט הקשורות לתחילת שנת הלימודים, ולמעט ישיבות שאותן יתיר יושב ראש הכנסת באופן חריג. ישיבות בתקופה זו יבואו במניין הישיבות המירבי המותר כאמור לעיל.

על יושבי ראש הוועדות להודיע לחברי הוועדה על קיום ישיבה בפגרה ועל סדר היום לפחות 3 ימים מראש, כפי שאנחנו נוהגים תמיד.
מי בעד לאשר?

הצבעה

בעד – 2
נגד – אין
נמנעים –אין

סדרי עבודת הוועדות בפגרת הקיץ אושרו.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים ואין נמנעים.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:08.>

קוד המקור של הנתונים