ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/08/2012

תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס) (תיקון), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכלכלה
01/08/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 935>
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, י"ג באב התשע"ב (01 באוגוסט 2012), שעה 9:00
סדר היום
<תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס) (תיקון), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
יצחק וקנין – מ"מ היו"ר
מוזמנים
>
יערה למברגר - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

רננה שחר - יועמ"ש, רשות התעופה האזרחית

אבישי פדהצור - סגן יועמ"ש, רשות התעופה האזרחית

פוול גרנדל - סגן כושר אווירי, רשות התעופה האזרחית

אודי גילאי - ממונה תקינה, רשות התעופה האזרחית

ניסן הדרי - מנהל אבטחת איכות, חברת ישראייר

עודד אילני - מבקר אווירונאוטי ראשי, חברת ארקיע

דוד בן ארי - ביקורת ואבטחת איכות, חברת אל-על

מאיר דיין - ביקורת ואבטחת איכות, חברת אל-על

אמיר דרנגר - עו"ד בלשכה משפטית, חברת אל-על

אסנת איסן - יועצת משפטית, ק.א.ל קוי אויר למטען

שמואל איפרגן - ראש מנהל איכות, התעשייה האווירית
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
מוריה אביגד
<תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס) (תיקון), התשע"ב-2012>
היו"ר יצחק וקנין
רבותי, בוקר טוב, אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכלכלה בנושא: תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס) (תיקון), התשע"ב-2012. כן, מי מקריא? אבישי. המשרד היחידי שאני מכיר את השמות של כל העובדים.
אבישי פדהצור
לכבוד ולזכות הוא לנו.
היו"ר יצחק וקנין
אם אתה יכול להציג בהתחלה את התקנות.
אבישי פדהצור
בוודאי. אנחנו, כמו שדיברנו, כמו שאנחנו מכירים בנפשנו ובגופינו, עוסקים בתיקון מקיף של תקנות המכונים הקיימות. תקנות המכונים הקיימות מסדירות 3 נושאים עיקריים: את הפעילות של מכוני הבדק, את הפעילות של מכוני ההסמכה, שזה סוג של בתי ספר להכשרה של טכנאים, ומה שנקרא אחזקה עצמית, שזה ההסדרים שבהם אדם או גוף מקבל רשות בכלי הטיס של עצמו. חוק הטיס, התפיסה של התעופה היום, שינו קצת את מצב הדברים הזה ובעקבות זאת אנחנו צריכים לשנות את התקנות. בין היתר, בתקנות המכונים הישנות אנחנו מבטלים את המוסד הזה של אחזקה עצמית, שבמהותו הוא סוג של רישוי אישי, ואנחנו מעבירים את ההסדרים האלה לתקנות הרישיונות ובהתאם מצמצמים את ההסדרים בתקנות הרישיונות למגבלות של חוק הטיס, שאומר שתחזוקה עצמית או אחזקה עצמית יכולה להיעשות רק על ידי אדם שהוא בעל המטוס ורק בהפעלה כללית ולא בהפעלה מסחרית וכו'. זו תכלית התיקון שנבקש להציג בפני הוועדה.
היו"ר יצחק וקנין
אוקיי. רבותי, יש הערות כלליות לציבור? מישהו רוצה להגיד משהו לפני שנפתח את התקנות או שנקריא ואז יהיו לכם הערות? אוקיי, אבישי, אתה יכול להקריא.
עודד אילני
רק הערה אחת שאתמול לא הזכרתי וזה ישים לכל דבר. אני רק רוצה להזכיר שהיות וגם ל"ישראייר" וגם ל"ארקיע" אין את ההגדר ברישיון הבדק לבצע תחזוקה על צי המטוסים שלהם, אנחנו נשענים על מדיניות התחזוקה של "אל על", שהוא ספק השירות של שנינו. לכן אנחנו מסכימים עם כל דבר שעולה לדיון פה. שיהיה ברור.
דוד בן ארי
כלומר, הם מזדהים עם כל מה ש"אל על" מבקשת.
עודד אילני
אם אין אינטרסים כן, אם יהיה נגיד.
יערה למברגר
לעניין זה.
פוול גרנדל
אז מתי אתם בעלי רישיון האחזקה הסופי?
עודד אילני
לא חשוב, אבל אין לי הגדר מטוס, גם ל"ישראייר", אין לנו הגדר מטוס 757. היום ב-757 אני נשען על מדיניות תחזוקה - - -
רננה שחר
אתה לא נשען על מדיניות תחזוקה, אתה מקבל שירותי תחזוקה ממכון הבדק. מדיניות התחזוקה היא של חברת "ארקיע". הכול בסדר.
פוול גרנדל
המדיניות היא שלכם.
אבישי פדהצור
זה כבר שיעור פרטי מרננה.
דוד בן ארי
כל מה ש"אל על" מעלה כאן זה גם אינטרס של שאר חברות התעופה במדינת ישראל, זה לא אך ורק אינטרס שאנחנו מייצגים אך ורק עבורנו. יש לדבר הזה משמעות לכל התעופה במדינת ישראל בכך שאנחנו מכוני בדק שנותנים שירותי תחזוקה לכל המטוסים של חברות התעופה שבמדינת ישראל שנוסעים ממדינת ישראל והחוצה.
היו"ר יצחק וקנין
אסנת, יש לך משהו להגיד?
אסנת איסן
איך נשרוד עם - - -
היו"ר יצחק וקנין
לא ישכחו אתכם, תאמיני לי. אפשר לשכוח את "ק.א.ל"?
אבישי פדהצור
זה לא קל לשכוח את "ק.א.ל".
אסנת איסן
בדק נותן ל"ק.א.ל", לנו אין מכון בדק שלנו.
רננה שחר
אבישי, צא לדרך.
אבישי פדהצור
"בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3(ב), 9 ו- 168 לחוק הטיס, התשע"א-2011 להלן - החוק), לפי הצעת רשות התעופה האזרחית (להלן - הרשות) לפי סעיף 168(ב) לחוק ובהתאם לסעיף 197 לחוק, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 1
1.
בתקנה 1 לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981 (להלן - התקנות העיקריות) -
(1) בהגדרת "מכון הסמכה", במקום "תקנות מכוני הבדק" יבוא "תקנות הטיס (מכוני הסמכה), התשל"ט-1979 ";
(2) במקום הגדרת "תקנות מכוני הבדק" יבוא:
"תקנות מכוני הבדק" - תקנות הטיס (מכוני בדק), התשע"ב-2012".
אודי גילאי
אנחנו מקווים שזה יהיה התשע"ב, בעזרת השם אנחנו עוד נהיה שם.
אבישי פדהצור
אנחנו מלאי תקווה. בגדול, תקנה 1 לתקנות הרישיונות היא תקנות ההגדרות. אנחנו מגדירים שם מהו מכון הסמכה, מהן תקנות מכוני הבדק. הואיל והשמות של הדינים משתנים, כי תקנות מכוני הבדק, מכוני ההסמכה ואחזקה עצמית הופכות להיות תקנות מכוני הסמכה, אז אנחנו מבקשים לשנות את השם של התקנות בהפניה, והואיל ואנחנו מוסיפים עכשיו את קובץ התקנות החדש אנחנו מבקשים להגדיר אותו בתקנות.
היו"ר יצחק וקנין
יש הערות, רבותי? כן, דוד.
דוד בן ארי
חשוב להבהיר שבדין היום, לפני שהיה עדכון של כל התקנות, יש זיקה מלאה בין מכוני הבדק למכוני הסמכה. מכון הסמכה לא היה יכול להתקיים ללא מכון בדק כי כתוב בתקנה, בהגדרה של מכון הסמכה: "מכון בדק שהורשה לקיים מכון הסמכה". ברגע שאנחנו מנתקים את הזיקה הזו כרגע היום אנחנו יוצרים כאן מצב שהופכים את מכוני ההסמכה כגופים נפרדים. דיברנו על זה קודם וזה יעלה בהמשך בעניין של מתן רישיונות מוגבלים, שלמכוני ההסמכה עד היום היתה את הסמכות מתוקף הנהלים שלהם - - -
היו"ר יצחק וקנין
נשאל שאלה הפוכה. אם מישהו שרוצה לפתוח רק מכון הסמכה, הוא לא רוצה מכון בדק, יכול להיות מצב כזה, נכון?
דוד בן ארי
הדין עד היום לא אפשר את זה.
רננה שחר
היום זה בלתי אפשרי, בעתיד זה יהיה אפשרי.
דוד בן ארי
כן, אבל הדין היום לא מאפשר את זה.
איתי עצמון
אבל אתם מתקנים במקביל את האפשרות?
רננה שחר
יהיו תקנות חדשות למכוני ההסמכה שגם הן יתאמו את הוראות, במקרה הזה ה-Appendix Two,נספח 1 לאמנה.
לאה ורון
ל"אל על" יש מכוני בדק ומכוני הסמכה, או אך ורק מכוני הסמכה?
דוד בן ארי
ל"אל על" יש מכון בדק ויש מכון הסמכה ומרכז הדרכה. כפי שכתוב בתקנות המכונים הישנות מכון הסמכה זה מכון בדק.
היו"ר יצחק וקנין
שאלתי מבחינת הפרוצדורה, אני רוצה היום לפתוח מכון הסמכה.
דוד בן ארי
נהלים.
אבישי פדהצור
לפי הדין היום, אדוני, אינך יכול. לפי התקנות כפי שהן קיימות היום וימשיכו להתקיים עוד כמה חודשים.
היו"ר יצחק וקנין
אני לא יכול לפי התקנות החדשות?
רננה שחר
לא, לא וימשיכו להיות. סליחה, חברים, אנחנו לא מבטלים את התקנות. ההסדרים לגבי מכוני ההסמכה ימשיכו להיות עדיין. עד שלא נכתוב תקנות חדשות למכוני הסמכה, רק מכוני בדק יוכלו להיות מכוני הסמכה.
היו"ר יצחק וקנין
אז קיבלת תשובה, אדוני.
רננה שחר
בהסדר שיש פה לפנינו, מה שמכוני הסמכה לא יוכלו לעשות יותר זה לתת רישיונות מוגבלים.
היו"ר יצחק וקנין
מה זה אומר "רישיונות מוגבלים"? תסבירי לי.
רננה שחר
רישיון להיות טכנאי במסגרת מכון הבדק. זאת אומרת שאתה לא יכול לעבור – קיבלת רישיון טכבכ"ט ממכון ההסמכה של חברת "אל על", אתה יכול לעבוד רק במכון הבדק של חברת "אל על", אתה לא יכול לעבור אתו למכון בדק אחר. אבל בפועל הדבר הזה כבר מטופל, לא מתקיים יותר, רת"א טיפלה, הופכת אותם לרישיונות עצמאיים שאפשר יהיה לעבור אתם ממקום למקום.
דוד בן ארי
אנחנו מקבלים את זה שמכון ההסמכה ומכון הבדק לא יוכלו יותר להוציא רישיונות מוגבלים, אנחנו מקבלים את זה. הסטטוס כרגע, שכל הנהלים שמבוססים על הסמכות של מכון ההסמכה ומכון הבדק להוציא רישיונות, והנהלים שהם כרגע בתוקף שאושרו על-ידי רת"א, אנחנו מבקשים שתהיה לזה התייחסות בתקנת המעבר, שעד שאנחנו נתאים את הנהלים שלנו לסיטואציה החדשה. כי הסיטואציה החדשה קובעת כאן שלמעשה מתן התוקף - - -
לאה ורון
אני לא מבינה ממה הם חוששים.
היו"ר יצחק וקנין
אם הם לא היו חוששים הם לא היו פה.
לאה ורון
כן, אבל אני לא מצליחה להבין ממה.
דוד בן ארי
זה בוודאי, זה עניין של הכשרה של האנשים שלנו - - -
אודי גילאי
אני מצטרף לאי ההבנה של מנהלת הוועדה. בסופו של דבר - - -
דוד בן ארי
אני מבקש להמשיך, אני לא סיימתי. קצת סבלנות, נתנו לך את הזמן.
אודי גילאי
יש לי הרבה.
היו"ר יצחק וקנין
כן, דוד. אני חושב שאתה מקבל פה את רשות הדיבור הארוכה, אפילו הם לא מדברים כמוך. אבישי לא מדבר כמוך.
דוד בן ארי
מה שאני מבקש הוא שיתנו לנו את תקופת המעבר להתאים את כל הנהלים כי למעשה ב-1 בספטמבר, כשהתקנות יכנסו לתוקף, הנהלים שלנו לא יתמכו בשינוי שמקבלים היום, ואז המשמעות היא שתופעל עלינו אכיפה אם הנהלים שלנו עוד לא תואמים את המצב החדש. לכן אני מבהיר את זה כאן, שיתנו לנו את התקופה לצורך התאמת כל הנהלים לסיטואציה החדשה של הדין החדש ושיאושרו על ידי רת"א.
היו"ר יצחק וקנין
הדברים ברורים. כן, בבקשה.
אודי גילאי
אני מצטער שאני לא כל כך מבין. כמו שעורכת הדין שחר אמרה קודם, מכון הסמכה הוא בית ספר, הוא בסופו של דבר לוקח אדם, מכשיר אותו להיות טכנאי, בסוף תהליך ההכשרה אותו אדם מגיע לרת"א ומקבל רישיון. עד היום – זה גם לא נכון להגיד עד היום, עד לפני תקופה לא קצרה, עד לפני למעלה משנה – יש שני סוגים של רישיונות באופן כללי: יש רישיון טכבכ"ט מלא ויש רישיון טכבכ"ט מוגבל. רישיון טכבכ"ט מלא, אתה מקבל אותו ואתה יכול, בהתאם להגדרים שקיימים בו, לפעול בכל מכון בדק במדינת ישראל. רישיון טכבכ"ט מוגבל מוגבל רק למכון הבדק שצמוד אל מכון ההסמכה.
יש לצורך העניין שני מכוני הסמכה עיקריים במדינת ישראל, אחד זה מכון ההסמכה של חברת "אל על" והשני זה מכון ההסמכה של התעשייה האווירית שנקרא מפעל מהות. ודרך אגב, הוא לא חלק מהבדק, הוא נפרד, זאת אומרת, זו גם איזושהי אנומליה. אבל מה שקורה בסופו של דבר הוא שהאדם סיים את ההכשרה במכון ההסמכה, בא לרת"א ומקבל רישיון מלא. רת"א לא נותנת את רישיונות מוגבלים, האדם הזה מקבל רישיון מלא. לכן אני באמת לא מבין מה הבעיה של נהלים של מכון ההסמכה - - -
רננה שחר
למה אנחנו מדברים על זה עכשיו?
אודי גילאי
אני שואל את עצמי אותו דבר.
דוד בן ארי
אתה שואל את עצמך, אתה לא רואה בעיה, כי אתה לא מכיר את המטריה בכלל.
יערה למברגר
איך זה קשור לתקנות שלפנינו?
רננה שחר
זה יהיה קשור אחר כך להוראת המעבר ואנחנו נסדיר את כל הנושא.
דוד בן ארי
בשביל זה אנחנו מעלים את זה כאן, שהדברים יהיו ברורים. אני מצטער גם לומר, אודי כנראה לא מעודכן במה שנעשה אצלם ברת"א. אנחנו ישבנו עם מחלקת הרישוי של רת"א לפני הדיון הזה, ניהלנו אתם דיון רציני והגענו אתם לסיכום שאנחנו מחליפים את כל בעלי הרישיונות המוגבלים שלנו של סוג 2, וזו היתה דרישה שלהם שאפילו לא ניגע בסוג רישיונות של סוג 1. הם בעצמם אמרו: אנחנו כרגע לא מטפלים בסוג 1, אנחנו מטפלים כרגע אתכם בסוג 2, ונכנסנו לתהליך הזה. אני מציע שהוא פשוט מאוד יתעדכן, הוא לא מעודכן במה שנעשה אצלם.
לאה ורון
מתי התקנות נכנסות לתוקף?
דוד בן ארי
אנחנו מבקשים שתהיה תקופת מעבר.
אבישי פדהצור
באופן עקרוני התקנות האלה אמורות להיכנס לתוקף 30 יום מיום פרסומן ובהדרגה, חלקים מהן אמורים להיכנס. אנחנו קצת מקדימים את המאוחר.
דוד בן ארי
בספטמבר.
איתי עצמון
אבל יש חלקים שתלויים בתחילה של תקנות מכון הבדק.
דוד בן ארי
כבוד היושב-ראש, אנחנו לא רוצים להיות בסיטואציה שאנחנו מפרים את התקנות.
היו"ר יצחק וקנין
דוד, אני הבנתי אותך, אתה לא צריך לדבר עוד פעם ועוד פעם כי זה לא יוסיף כלום.
רננה שחר
אנחנו נסכים לדחיית הוראת התחילה, אדוני, כשנגיע לזה.
אבישי פדהצור
ככל שיידרש.
איתי עצמון
אבל כרגע מדובר רק על שינוי מונחים, אני מבין.
אבישי פדהצור
בדיוק, עוד לא התקנות לגופן.
איתי עצמון
אבל השינוי המהותי הוא לא כאן בכל מקרה.
דוד בן ארי
אנחנו חייבים להבהיר מה המשמעות של הדבר הזה ואיך - - -
היו"ר יצחק וקנין
הדברים הובהרו, זה ברור לנו, אבל אני לא חושב שזה נוגע למה שאנחנו עוסקים בו. זה נוגע בעקיפין. בסופו של יום, גם ככה חלק מהתקנות יכנסו רק בעוד שנתיים, לפחות לגבי מכוני הבדק, רובם בעוד שנתיים, נכון?
איתי עצמון
כן, זה מה שאדוני אישר אתמול.
היו"ר יצחק וקנין
שנתיים מיום הפרסום, כך שיש לנו עוד שנתיים וחצי לערך, זו ההערכה שלי, שנתיים ויותר אפילו.
אודי גילאי
התקף לב, אדוני.
היו"ר יצחק וקנין
שנתיים וחצי. שנתיים נתנו, 24 חודש מיום הפרסום, ניקח עוד איזה חודש – בואו נגיד שנתיים פלוס.
רננה שחר
כן, אדוני, אל תאמר שנתיים וחצי.
היו"ר יצחק וקנין
זאת המציאות שאנחנו יצרנו.
איתי עצמון
כך או כך אפשר לאשר את תקנה 1 שעניינה פשוט שינוי טכני.
היו"ר יצחק וקנין
כן, בדיוק. רבותי, יש עוד הערות? אין הערות. אני מאשר את תקנה 1. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד
תקנה 1 אושרה.
היו"ר יצחק וקנין
אני מאשר את תקנה 1.
אבישי פדהצור
"הוספת פרק שביעי בחלק ד'
2.
אחרי תקנה 218ח לתקנות העיקריות יבוא:"פרק שביעי - הגדר לאחזקה עצמיתכשירות לקבלת הגדר
218ט
(1) טייס יהיה כשיר לקבל הגדר לאחזקה עצמית אם הוא:
(1) בעלו הרשום של כלי טיס שנרשם לפי תקנות 12(ב) או (ג) לתקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונם), התשל"ד-1973;
(2) מחזיק ברישיון טיס תקף ובו הגדר סוג מתאים לכלי הטיס שבנה;
(3) הוכיח, להנחת דעתה של רשות הרישוי, כי הוא הבונה העיקרי של כלי הטיס;
(4) הוכיח לרשות הרישוי כי קיבל הדרכה בנושא אחזקה עצמית של כלי הטיס בהיקף ובנושאים שעליהם הורה לו המנהל;
(5) הוכיח ידע מקצועי ומיומנות כמפורט בפרק זה;
(6) תושב קבע בישראל;
(7) המציא לרשות הרישוי קבלה על תשלום אגרה בעד הגדר אחזקה עצמית."


כמו שאמרנו קודם, כל המוסד של "הגדר אחזקה עצמית", שאדם מורשה לטפל בכלי הטיס שלו עצמו, הוא נושא שצריך להיות מיוחד למקרים ספציפיים. אנחנו מבקשים במקרה הספציפי הזה לאחד את זה לאותו מצב דברים שבו אדם הוא הבעלים של כלי הטיס, הוא בנה אותו, זה כלי טיס שנבנה בידי חובב. זאת אומרת, זה סוג מיוחד של כלי טיס של, נקרא לזה, "הדיוט" בייצור סדרתי ומכירה סיטונאית. הוא לא מקבל קיט, הוא בונה את זה בעצמו. הוא יודע מה הוא בנה ואיך הוא בנה לפי הוראות היצרן שהוא קיבל, כמו שאנחנו בנינו מודלים כשהיינו קטנים. לאיש הזה אנחנו מתירים לתחזק את כלי הטיס שלו על ידי זה שמוסיפים ברישיון הגדר. הוא מקבל הגדר ברישיונו והוא צריך להוכיח למנהל שמתקיימות בו דרישות הידע, הכשירות והמיומנות לקבלת ההגדר הזה.
איתי עצמון
מדובר רק על הפעלה כללית?
אבישי פדהצור
הפעלה כללית. זה החוק מגדיר לנו. כלי טיס שבנוי - - -
אודי גילאי
כלי טיס שבנוי על ידי חובב אינו מורשה בכלל לפעול בהפעלה מהסוג הזה.
היו"ר יצחק וקנין
יש הערות, רבותי?
איתי עצמון
אתם רוצים להוסיף בפסקה (7) "תשלום הגדרה לפי תקנות האגרות"?
אבישי פדהצור
אנחנו לא גובים אגרות שלא לפי תקנות האגרות.
יערה למברגר
לא, כאחד התנאים.
אודי גילאי
זה מופיע אבל בכל מקום בתקנות, זה הנוסח.
אבישי פדהצור
משתמשים באגרה באופן גנרי.
איתי עצמון
לא כתוב? אתם בטוחים? בדקתם את זה? אני רואה שיש הגדרה לתקנות האגרות, אני לא יודע אם זה - - -
אודי גילאי
כן, אבל המונח לא כתוב. בכל מקום לתשלום אגרה אתה לא אומר - - -
יערה למברגר
הם לא חייבים.
רננה שחר
אנחנו נבדוק וניתן לך תכף תשובה.
היו"ר יצחק וקנין
רבותי, לציבור יש הערות? כן, בבקשה.
ניסן הדרי
כל התקנה הזו מדברת רק על טייס שבונה מטוס עצמי אבל אנחנו בתור מכון, גם יש לנו עבודה עצמית, זה לא מזכיר אותנו בכלל.
אבישי פדהצור
יפה, ההערה של ניסן נכונה. התשובה לזה היא כמובן בתיקון לתקנות המכונים שהן לא טעונות את אישור הוועדה. שם אנחנו קובעים הוראת מעבר שבעל רישיון הפעלה אווירית שהחזיק גם ברישיון לאחזקה עצמית, יראו אותו כבעל רישיון מכון בדק לאותם עניינים שבהם הורשה לתחזק את כלי הטיס ולעניין כלי הטיס שלו. הוא לא נותר בוואקום, נותנים לו פשוט רישיון מוגבל. זאת אומרת, אתה היית אחזקה עצמית, עכשיו אתה נהיה מכון בדק, אבל בדיוק מה שעשית קודם זה מה שאתה עושה, אתה מטפל רק בכלי הטיס שלך לפי קובץ כללים שאושר לך במסגרת רישיון אחזקה עצמית וכו', וזאת עד שיעשו, אם יחפצו, רישיון מלא לפי תקנות המכונים החדשות. זו הוראת המעבר וזה נותן מענה.
היו"ר יצחק וקנין
יש עוד הערות?
רננה שחר
אנחנו מסכימים להערה של היועץ המשפטי לכתוב "לפי תקנות האגרות".
היו"ר יצחק וקנין
לפסקה (7).
איתי עצמון
נכון, לפסקה (7), להוסיף: "לפי תשלום אגרה לפי תקנות האגרות".
אודי גילאי
"ששולמה לפי תקנות האגרות", זה המינוח.
היו"ר יצחק וקנין
אוקיי. רבותי, אני מצביע על תקנה 2, כולל כל הפסקאות. מי בעד? מי נגד?
הצבעה

בעד – פה אחד
תקנה 2(א) אושרה
היו"ר יצחק וקנין
תקנה 2(א) אושרה, כולל התיקון בפסקה (7). (ב).
אבישי פדהצור
"(ב) היה כלי הטיס כזה שבבנייתו השתתפו מספר בעלים רשומים, יהיו שלושה מבין בעליו הרשומים, לכל היותר, כשירים לקבל הגדר אחזקה עצמית לפי תקנת משנה (א), ובלבד שהוכיחו, כל אחד מהם, להנחת דעתה של רשות הרישוי, כי נטל חלק של ממש בבניית כלי הטיס."


פה אנחנו מדברים על מצב שהוא די שכיח אצלנו. מתארגנת קבוצת חברים, רוכשים ביחד את המטוס הזה לאחזקה עצמית, קיט, את הסט הזה, בונים אותו יחדיו ועולה השאלה – נניח והם 10 חברים – מי מהם אחראי, מי מהם יקבל רישיון. הואיל וכאשר 10 אנשים בונים את כלי הטיס הזה מי שמקבל את הרישיון צריך להיות מעורב בחלק ממשי של הבניה. לא בא ושם את המדבקה, מישהו שמכיר את הקרביים של מטוס, שיודע איך הוא נבנה וממה הוא נבנה. ולכן במצב דברים כזה אנחנו מבקשים להגביל את קבוצת מקבלי הרישיון הפוטנציאלים. אנחנו אומרים: אתם 10, אתם 20, אתם 30, בחרו 3 מכם שהיו מעורבים בקרביים של הבניה, יבואו, יוכיחו ויקבלו רישיון. כי אם יש לנו 10 אז כנראה שלא כולם יודעים את כל מה שצריך לדעת.
היו"ר יצחק וקנין
אוקיי. הערות, רבותי? אין הערות. אני מצביע על סעיף (ב). מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד
סעיף (ב) אושר.
היו"ר יצחק וקנין
הסעיף אושר. "הדרכה לקבלת הגדר".
אבישי פדהצור
"הדרכה לקבלת הגדר
218י.
המבקש הגדר אחזקה עצמית יוכיח כי קיבל, ממכון בדק בעל הגדר מתאים למין כלי הטיס שהוא בעלו הרשום, הדרכה בהיקף של 16 שעות לפחות, בקורס אימונים שאישר לו המנהל, בנושאים אלה:


(1) הדרכה בהיקף של 9 שעות לפחות בנושא מנוע כלי הטיס;


(2) הדרכה בהיקף של 6 שעות לפחות בנושא גוף כלי הטיס;


(3) הדרכה בהיקף של שעה לפחות בנושא הרישומים הנדרשים לעניין כלי הטיס לפי הפרק השביעי לתקנות ההפעלה."


אנחנו נכנסים פה יותר לקרביים של התכנים או של הידע שאותו אדם צריך להפגין. הוא צריך לקבל הדרכה ממכון בדק כי האיש הוא הדיוט, הוא בנה מטוס, עכשיו הוא צריך לקבל את ההדרכה ממישהו שמבין ויודע איך מתחזקים כלי טיס והוא צריך ללכת למכון בדק שיש לו הגדר מתאים למין כלי הטיס, זאת אומרת, למשפחה של כלי הטיס הזה, לקבל ממנו הדרכה. אלה הנושאים, זה היקף השעות המזערי וכמובן שהתוכנית מאושרת על ידי המנהל.
היו"ר יצחק וקנין
הערות?
איתי עצמון
לי יש הערה קטנה. אני מפנה אתכם פשוט להגדרה לקורס אימונים בתקנה 1: "קורס אימונים – שהמתנהל בהתאם לתוכנית לימודים בתוכנית פיקוח שקבעה רשות הרישוי לנותן הקורס", אז אני חושב שאולי צריך למחוק את "שאישר לו המנהל".
אבישי פדהצור
תודה רבה.
היו"ר יצחק וקנין
כן.
ניסן הדרי
לנושא הדרכה, אני מבקש שיוסיפו פה גם אפשרות הדרכה מחו"ל, של מכון בדק מחו"ל, כי לא כל אחד יכול להדריך את המטוסים שלנו בארץ.
רננה שחר
אלה לא המטוסים שלכם, זה כטב"ח.
אבישי פדהצור
זה לא המטוסים שלכם, ניסן, אני מקווה שזה לא המטוסים שלכם, אנחנו מדברים בתקנה הזו על כלי טיס שנעשים על ידי חובב מתוך קיט.
לאה ורון
גם אנחנו בתור ציבור הנוסעים מקווים.
דוד בן ארי
אני לא הייתי שולל את מה שהוא ביקש. יכול להיות שבמדינת ישראל אין מכון בדק שיש לו את הדגל לאותו סוג טיס שהוא בונה, צריך לתת לזה גם חשיבה.
רננה שחר
אז זה לא קשור לתקנות האלה.
דוד בן ארי
אז מה עושה אותו אדם? אז הוא לא עושה בכלל שום דבר כי אין מכון בדק במדינת ישראל?
אבישי פדהצור
מה הקשר?
דוד בן ארי
מה הקשר? מה הקשר.
רננה שחר
אנחנו עוסקים, כותבים עכשיו, אוספים, הצענו פרק שביעי בתוך תקנות הרישיונות, קוראים לו "הגדר אחזקה עצמית", הוא מטפל אך ורק בכלי טיס שבנוי על ידי חובב.
היו"ר יצחק וקנין
זה רק כלי טיס חובבני. זה לא ג'מבו, בסדר?
דוד בן ארי
אנחנו מבינים, אני פשוט מסתכל על שאר התעשייה במדינת ישראל.
רננה שחר
אנחנו לא תוך כדי נמציא פה הסדרים חדשים על דברים שחסרים. אנחנו באנו לאשר בוועדה תקנות שאנחנו מבקשים לאשר אותן עבור כלי טיס הבנויים על ידי חובב. אני מבקשת ומציעה, אם יש לכם רעיונות ובעיות וחוסרים כדי שאנחנו נעשה ייזום של תקנות חדשות שחסרות אולי, אנא פנו אלינו כמו שצריך. זה לא דרך אגב לדיון הזה.
דוד בן ארי
אבל דרך המלך היא שהייתם צריכים לחשוב לפני זה, כשהתחלתם לראות שיש אנשים כאלה שאין מכוני בדק ולהביא את הפתרון - - -
לאה ורון
דוד, האגודה הישראלית לתעופה הספורטיבית הוזמנה לדיון, יכלה להיכנס לאתר הוועדה, לראות מה נוסח התקנות והם לא מצאו לנכון להעיר את ההערות האלה.
היו"ר יצחק וקנין
רבותי, עוד הערות? אין. אני מצביע על 218י(1),(2),ו-(3), כולל התיקון. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד
תקנה 218י אושרה.
היו"ר יצחק וקנין
אושר.
אבישי פדהצור
"הוכחת ידע מקצועי
218יא.

אלה הנושאים שהבקיאות בהם דרושה להוכחת הידע המקצועי לצורך קבלת הגדר אחזקה עצמית:


(1) מנוע - פירוק והרכבה של מכל שמן; החלפת מסנן שמן; החלפת שמן; פירוק, ניקוי, הרכבה וסינכרון המאייד; פירוק, הרכבה והידוק המדחף; החלפת מצתים; ניקוז והחלפת נוזל קירור; החלפת צנרת הדלק ומסנן הדלק;


(2) גוף - ביצוע ביקורת כללית; אבטחת ברגים; פירוק והרכבה של גלגלים; בדיקת זווית הגאים; תיקוני מבנה (פח, בד וחומרים מרוכבים);


(3) רישום ותיעוד - אופן מילוי מסמכי כלי הטיס, לרבות מסמכים בנושא משקל ואיזון, ושמירתם;


(4) הדינים, הכללים, החובות והזכויות החלים על בעל הגדר אחזקה עצמית."


זה הסילבוס, התכנים, זה מדבר בעד עצמו.
היו"ר יצחק וקנין
יש לכם הערות, רבותי?
עודד אילני
אני רוצה להבין, נכון של "ארקיע" יש מכון בדק לסוג כלי הטיס שאתה דיברת, אבל אם מחר "ארקיע" כן קולטת מטוס שאין לו את המאייד ואין לו את מה שציינת ואין לו בד ואין צבע?
אבישי פדהצור
הוא בנוי בבניה עצמית?
עודד אילני
לא.
אבישי פדהצור
אז כל התקנה הזו, עודד, אנא, זה הקיט.
דוד בן ארי
אולי אני ארצה לבנות מטוס, אולי בפנסיה נרצה לבנות מטוס.
אבישי פדהצור
כשאתה בונה את המטוס בקיט אתה בונה את זה על חשבון הזמן שלך.
אודי גילאי
חבר'ה, זה 16 שעות הדרכה כללית - - -
רננה שחר
אודי, שקט גמור.
היו"ר יצחק וקנין
מה, היא נותנת את ההוראות?
רננה שחר
מה לעשות?
דוד בן ארי
אתה צריך לראות את הדיונים ברת"א, היא הבוס ואני מסיר את הכובע בפניה וכל הכבוד לה.
רננה שחר
אין ברירה. אדוני, זה מחוסר ברירה.
אבישי פדהצור
ביום טוב היא נותנת הוראות, ביום פחות טוב - - -
היו"ר יצחק וקנין
זה מה שנקרא עזר כנגדו.
רננה שחר
בדיוק.
היו"ר יצחק וקנין
האמת שלאישה יש איזה יתרון אחד על הגבר, אתם יודעים למה, כי לקחו אותה מהעצם שלו, האדם הוא עפר מן האדמה. האדם יותר רך מהאישה, תדעו לכם, כי הוא מהעפר, האישה מהעצם, היא קשה.
דוד בן ארי
את הציטוט הזה אני אומר היום לאשתי.
היו"ר יצחק וקנין
כתוב: "ויבן ה'". מה זה "ויבן"? את האדם הוא יצר, "ויצר ה' את האדם עפר מן האדם", ואת האישה כתוב "ויבן", לקח אחת מצלעותיו ויבן. מה זה בנה? "ויבן" – שנתן לה בינה יתרה. "ויבן" מלשון בינה, שנתן לה בינה יתרה. מה זו בינה? תיקחו כלל ואני אומר לכם באחריות, תנסו את זה, אם לא מצליח תבואו אלי בטענות, יש איזה פגם בייצור מה שנקרא. לאישה יש כוח אבחנה גדול פי כמה משל הגבר. אי אפשר להבין את זה בכלל בשכל. רק מי שיש לו ניסיון בחיים יושב ויודע שזה נכון. אם אישה יושבת בצד ומסתכלת בשיחה של בעלה עם מישהו היא יכולה להגיד לו באותו רגע: תשמע, תתרחק מהאיש הזה, הוא לא נראה לי טוב. אוי ואבוי לך אם אתה לא שומע לך. אני אומר לכם את זה באחריות.
אבל, לעומת זאת, לגבר יש חוכמה. הוא מעולם החוכמה. לכן, בקבלת עצה – אם אני אבוא ללאה עכשיו ואני אגיד לה: לאה, אני רוצה להתייעץ אתך, תגידי לי, אני רוצה לעשות אחד, שניים. תדע שאתה בסכנה גדולה. אתה בסכנה. למה? זה לא ניתן לה. לגבר יש פלוס בדבר הזה. אבל באבחנה, כשהיא יושבת בצד ומסתכלת, כל מה שהיא תגיד לך תעשה, אל תהרהר אפילו שניה אחת כיוון שיש לה בינה יתרה. זה עניין של אבחנה. אבל בחוכמה, לשאול עצה, להגיד לה: תשמעי, אני רוצה עכשיו – תראו, לכן יש בעיה שאישה תהיה ראש ממשלה.
לאה ורון
בכלל לא נעלבתי.
היו"ר יצחק וקנין
זה שני דברים. מצד אחד זה שבח גדול כי ברוב העשייה היומיומית לאישה יש את הדבר הזה. אני יכול להגיד לך את זה מניסיון, היה לי מקרה – במיוחד לפוליטיקאים, אתה יושב עם כל מיני אנשים ואתה לא מכיר אותם, פעם ראשונה בא אליך מישהו ואתה לא מכיר אותו בכלל, ואשתי אומרת לי: תשמע, האיש הזה לא נראה לי טוב. היא במטבח, מכינה את הקפה ועד שהיא מביאה את הקפה היא שומעת פה ושם דיבורים, היא אומרת: תשמע, אני אומרת לך, זה לא בסדר. ואם לא שמעת בקולה אתה נפלת בפח. זו בינה. אבל לעומת זאת, חוכמה, אם אני צריך לעשות משהו, זו בעיה רצינית. עדיף שאני אקח את עצמי ואני אתייעץ - - -
לאה ורון
עם גבר אחר.
היו"ר יצחק וקנין
כן.
ניסן הדרי
ביום כיפור שמענו לגולדה מאיר ונפלנו.
היו"ר יצחק וקנין
לא הייתי לוקח את זה לשם.
אבישי פדהצור
דווקא זרש נתנה להמן עצות טובות כשהוא התייעץ אתה, אדוני.
היו"ר יצחק וקנין
אבל מה היא אמרה לו ברגע מסוים שהיא ראתה: כאשר התחלת ליפול בפניו - - -
אבישי פדהצור
היא ידעה על מה היא מדברת, אדוני.
היו"ר יצחק וקנין
כן, היא ידעה בדיוק.
לאה ורון
חבר'ה, גם אני יודעת על מה אני מדברת, בואו נמשיך בתקנות, חבר הכנסת יצטרך ללכת לוועדת הכספים.
איתי עצמון
יש לנו עוד סט של תקנות.
לאה ורון
ויש לנו עוד סט אז אנחנו מוכרחים להמשיך.
היו"ר יצחק וקנין
מה, הבאתם עוד?
לאה ורון
הבאנו עוד, כן.
היו"ר יצחק וקנין
כל מה שאמרתי לא שייך לוועדת הכלכלה, פה זה עולם אחר. כל מה שאמרתי לא שייך לוועדה, לוועדה הזו יש בוס, אחלה בוס. כן, אבישי.
אודי גילאי
אדוני הצביע על 218יא?
לאה ורון
לא.
היו"ר יצחק וקנין
לא, לא הצבענו.
איתי עצמון
הוקרא ולא הוצבע.
היו"ר יצחק וקנין
יש הערות? אז אני מצביע על 218יא. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד
תקנה 218יא אושרה.
היו"ר יצחק וקנין
אושר. 218יב.
אבישי פדהצור
"זכויות טייס בעל הגדר
218יב.
טייס בעל הגדר אחזקה עצמית רשאי לבצע בכלי טיס כמפורט בתקנה 218ט, שהוא בעליו הרשום -


(1) אחזקה עצמית לכלי הטיס, לרבות ביצוע פעולות תיקון, אחזקה, ביקורת ובדיקות מצב (Condition Inspection), ולמעט פעולות בדק העשויות להשפיע על ביצועי כלי הטיס ותיקוני מערכות אוויוניקה;


(2) תחזוקת קו, כהגדרתה בתקנות מכוני הבדק למנוע, למדחף או לציוד תעופתי של כלי טיס.".


מתארים את תכולת הזכויות שלו. בגלל שהוא בונה את זה בעצמו והוא לא איש מקצוע וכו', מאפשרים לו לעשות הרבה אבל לא הכול.
איתי עצמון
ברורה ההבחנה בין הפעולות שמותר לו לבין הפעולות שאסור לו? כלומר, מה זה "פעולות בדק העשויות להשפיע על ביצועי כלי הטיס ותיקוני מערכות אוויוניקה"?
אודי גילאי
באופן כללי, פעולות בדק שעשויות להשפיע על ביצועי כלי הטיס אלה שינויים, תיקונים גדולים, דברים שהם משנים את התכונות של כלי הטיס.
איתי עצמון
אני פשוט רוצה לוודא שהאיסור ברור.
רננה שחר
בוא נקווה.
איתי עצמון
מי שעוסק בתחום מבין על מה מדובר?
רננה שחר
כן, חד משמעית.
אודי גילאי
צריך להבין. אתה יכול לשאול את הציבור.
איתי עצמון
אני גם שואל אתכם.
רננה שחר
כן, לדעתנו כן.
היו"ר יצחק וקנין
רבותי, יש הערות? כן, בבקשה.
ניסן הדרי
למה ההגדר שאסור לתקן אוויוניקה? אם יש לו רישיון טכבכ"ט באוויוניקה, אז מה, אסור לו לתקן את זה?
אבישי פדהצור
ניסן, לא מדובר על מישהו שיש לו - - -
ניסן הדרי
לא אני.
אבישי פדהצור
לא רק זה, אנחנו עושים עוד צעד. לא מדובר על מישהו שיש לו רישיון טכבכ"ט, מדברים פה על מישהו טייס בעל הגדר אחזקה עצמית. אם הוא גם טכבכ"ט אז הוא מתקן את אוויוניקה מכוח רישיון הטכבכ"ט שלו, אבל מכוח הרישיון עם הגדר אחזקה עצמית הוא איננו יכול לדעת באוויוניקה. הוא רוצה לגעת באוויוניקה, יתכבד, ילך, יעשה את הבחינות ויקבל רישיון טכנאי לבדק כלי טיס עם הגדר אוויוניקה.
אודי גילאי
ניסן, הוא עבר 16 שעות הדרכה במכון בדק, אתה מאשר לאדם כזה לטפל באוויוניקה?
ניסן הדרי
לא.
דוד בן ארי
אבל, סליחה, בהמשך למה שהוא אומר, רק תהיו ערים לזה שבסעיף (2) תחזוקת קו כוללת ביצוע של שינויים. כלומר, אתה מתיר לו כבר כאן לבצע שינויים זעירים.
אודי גילאי
ולכן בסעיף (1) כתבנו: "למעט פעולות בדק העשויות להשפיע על ביצועי כלי הטיס". אנחנו חושבים שאדם כזה ששם את הישבן שלו על כלי הטיס מספיק בוגר בשביל לדעת - - -
יערה למברגר
רגע, זה נכנס בתוך (1) ואז בתוך (2)? זה יכול ליצור סתירה, אז אולי זה צריך להיכנס לרישה?
דוד בן ארי
זה מה שאני חושב שצריך לשים לב אליו.
אבישי פדהצור
לא הבנו.
יערה למברגר
זאת שאלה מקצועית. אם (2) כולל בתוכו פעולות בדק העשויות להשפיע על ביצועי כלי הטיס, אז מיעטת את זה מ-(1) אבל אתה מתיר לו את (2)?
רננה שחר
לא, תחזוקת קו כוללת רק שינויים זעירים ולא כאלה שמשפיעים על ביצועי כלי הטיס וכו'.
איתי עצמון
זו ההגדרה שאושרה בתקנות מכוני בדק.
דוד בן ארי
שינויים זעירים.
רננה שחר
כן, הכול בסדר.
אודי גילאי
זה גם תחזוקת למנוע או למדחף, זו לא תחזוקת קו לכלי הטיס.
היו"ר יצחק וקנין
רבותי, יש עוד הערות? אין הערות. מי בעד 218יב(1) ו-(2)?

הצבעה

בעד – פה אחד
תקנה 218יב אושרה.
היו"ר יצחק וקנין
אושר. 222.
אבישי פדהצור
"תיקון תקנה 222
4.
בתקנה 222(א) לתקנות העיקריות, פסקה (4) - תימחק."


פסקה (4) עניינה בבקשות לרישיון טכנאי לבדק עלי טיס מוגבל סוג 1 או 2. אנחנו מבטלים את מוסד הטכנאים המוגבלים, טכנאי צריך להיות טכנאי מלא לפי התקנות החדשות. יש הוראות מעבר לגבי – נגיע אליהם כשנגיע.
דוד בן ארי
רק לחדד, מה שדיברנו קודם מתייחס לתקנה הזו.
אבישי פדהצור
אז בגלל זה כשנגיע להוראת המעבר נגיע אליה, כפי אמרתי, מוקדם כמאוחר.
היו"ר יצחק וקנין
אוקיי, יש עוד הערות? אין. מי בעד תיקון תקנה 222?
הצבעה

בעד – פה אחד
תיקון תקנה 222 אושר.
היו"ר יצחק וקנין
אושר. 230.
אבישי פדהצור
"תיקון תקנה 230
5.
בתקנה 230 לתקנות העיקריות, תקנה משנה (ב) - בטלה."


תקנת משנה (ב) בתקנה 230 עוסקת בתקופת התוקף של רישיון טכנאי לבדק כלי טיס, מדובר על סוג 1 ו-2, מבטלים את הרישיון מהתקנות, מבטלים גם את ההוראות הנלוות.
היו"ר יצחק וקנין
יש הערות? אין הערות. מי בעד התיקון? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד
תיקון תקנה 230 אושר.
היו"ר יצחק וקנין
אושר.
אבישי פדהצור
"תיקון תקנה 236


6.
בתקנה 236 לתקנות העיקריות, בפסקה (1), המילים "או במסגרת מחזיק רישיון אחזקה עצמית לפי תקנות מכוני הבדק" - יימחקו."


כמו שאנחנו אומרים, רישיון אחזקה עצמית מתקנות מכוני הבדק בוטל, עבר לתקנות הרישיונות, ולכן אנחנו מסירים את ההפניה הזו.
היו"ר יצחק וקנין
הערות? אין. מי בעד תיקון תקנה 236?
הצבעה

בעד – פה אחד
תיקון תקנה 236 אושר.
היו"ר יצחק וקנין
התקנה אושרה.
אבישי פדהצור
"תיקון תקנה 241
7.
בתקנה 241 לתקנות העיקריות, המילים "או מועסק על ידי מחזיק ברישיון אחזקה עצמית שניתן לפי תקנות מכוני הבדק" - יימחקו."


אותו טעם כמו קודם.
היו"ר יצחק וקנין
הערות? אין. מי בעד תיקון תקנה 241?

הצבעה

בעד – פה אחד
תיקון תקנה 241 אושר.
היו"ר יצחק וקנין
התקנה אושרה.
אבישי פדהצור
"ביטול תקנות 242-255
8.
תקנות 242 עד 255 לתקנות העיקריות - בטלות."


אלו התקנות שעוסקות ברישיונות טכנאי לבדק כלי טיס מוגבל סוג 1 וטכנאי לבדק כלי טיס מוגבל סוג 2, אנחנו ממוטטים את ההסדר הזה מהתקנות.
היו"ר יצחק וקנין
אוקיי. הערות? אין הערות.
דוד בן ארי
אפשר לחזור לתקנה 230?
היו"ר יצחק וקנין
כן.
דוד בן ארי
בתקנה 230 כתוב: "תקופת תוקפו של רישיון טכנאי לבדק כלי טיס מוגבל תקבע על ידי מנהל ההסמכה". השאלה איפה ההסדר כרגע מופיע לגבי תוקף של הרישיון של המוגבל?
רננה שחר
בהוראת המעבר בסוף התקנות. עוד לא הגענו אליה.
היו"ר יצחק וקנין
אוקיי, אנחנו ב-242.
איתי עצמון
ביטול תקנות 242-255.
היו"ר יצחק וקנין
מי בעד?
הצבעה

בעד – פה אחד
ביטול תקנות 242-255 אושר.
היו"ר יצחק וקנין
ביטול התקנות אושר. 9.
אבישי פדהצור
"תחילה
9.
(1) תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן (להלן - יום הפרסום).
(2) על אף האמור בתקנת משנה (א), תהיה תחילתה של תקנה 1 -(1) לגבי מי שברישיונו להפעלת מכון בדק מפורט הגדר גוף כלי טיס או הגדר מנוע כלי טיס, אחד או יותר, שביום הפרסום הוא הגוף המוסמך לביצוע פעולות בדק לגבי מטוס המופעל לפי הפרק השלושה-עשר לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 (להלן - תקנות ההפעלה) - שמונה עשר חודשים מיום הפרסום;"


דיברנו אתמול על 24 חודשים אז כאן זה יהיה בהתאמה.
אמיר דרנגר
שאלה לגבי (1), "מי שברישיונו להפעלת מכון בדק", ומכון הסמכה? ורישיון למכון הסמכה גם?
דוד בן ארי
כי היום זה שני רישיונות. יש רישיון של מכון הסמכה, מה שאמרנו, מכון ההסמכה שואב את סמכותו ממכון הבדק.
אבישי פדהצור
צר לי, אני לא הבנתי.
דוד בן ארי
אתה מתייחס ל"מי שברישיונו קיים היום" נכון? הרישיון שלנו היום של מכון ההסמכה מותנה ברישיון של מכון הבדק.
אבישי פדהצור
הוא חלק מרישיון מכון הבדק.
דוד בן ארי
אז אני חושב שכאן צריך להיות כתוב: "מי שברישיונו להפעלת מכון בדק ומכון הסמכה".
אבישי פדהצור
אבל הרישיון שלך, גם אתה אמרת את זה, הוא קודם כל רישיון להפעלת מכון בדק.
דוד בן ארי
נכון, אבל יש לנו גם מכון הסמכה.
אבישי פדהצור
אבל רישיון ההסמכה, כמו שזה מוגדר היום, הוא נגזר מזה שיש לך רישיון מכון בדק. קודם כל יש לך רישיון מכון בדק.
אמיר דרנגר
יש לך אותו אבל יש לך אותו בנפרד.
אבישי פדהצור
עדיין התחולה של התקנות האלה היא על בעל רישיון מכון הבדק. יש לך גם את רישיון מכון ההסמכה. עיקר הנפקות של זה למעשה, אם אנחנו מסתכלים, זו תחילתה של תקנה 1. תקנה 1 היא תקנת ההגדרות שמתייחסת למעשה לשני התיקונים שעשינו עכשיו, שבמקום תקנות מכוני הבדק יקראו לזה "תקנות מכוני ההסמכה" ויתווסף על כך תקנות מכוני הבדק – וכל זה למה? כי תקנות המכונים העיקריות נכנסות לתוקף רק בעוד שנתיים, לכן אני לא יכול לכתוב כבר עכשיו הפניה בתקנות הרישיונות לתקנות שיכנסו לתוקף רק בעוד שנתיים.
דוד בן ארי
אבל, כמו שאמרנו, כרגע, מצב הדין היום הוא שמכון ההסמכה הוא חלק ממכון הבדק. אם אתה מחיל את תקופת המעבר של 24 החודשים רק על מכון הבדק, מה אתה מחיל על מכון ההסמכה? כי זה צריך להיות ביחד.
אודי גילאי
אבל זה ביחד, זו בדיוק הנקודה.
דוד בן ארי
לא, כתוב "לגבי מי שברישיונו להפעלת מכון בדק", לגבי מכון בדק יש תאריך נפרד.
אודי גילאי
עוד פעם, היום התקנות קשורות בטבור, מכון הסמכה הוא חלק ממכון הבדק. יש 24 חודשים למכוני הבדק לפי הפרק ה-13 לעבור רישוי מחדש ולעבור לתקנות החדשות. אחת שזה קרה, מכון הבדק פועל לפי תקנות מכוני הבדק החדשות, מכון ההסמכה – עדיין יש לו 24 חודשים, אחרי זה, התקנות האלה, לגביהן ימות בכלל. באמת שאני לא מצליח להבין.
היו"ר יצחק וקנין
מה הבעיה להוסיף את זה? אני לא רואה בזה בעיה.
רננה שחר
יש לי פה בעיה, אדוני. זאת לא בעיה שקשורה להערה של חברת "אל על".
איתי עצמון
על איזה רישיון מדובר בפסקה (1)?
רננה שחר
מדובר ברישיון האישי של האדם. יכול להיות שהטעות פה היא שצריך להיות כתוב: "לגבי מי שברישיונו מפורט הגדר גוף כלי טיס או הגדר מנוע כלי טיס אחד או יותר שביום הפרסום הועסק במכון בדק שהוא גוף - - -
איתי עצמון
כלומר, לא מדובר על מכון הבדק?
דוד בן ארי
לא מדובר, בדיוק.
רננה שחר
לא, מדובר על האדם.
דוד בן ארי
על האדם הספציפי ולא על הרישיון של המכון.
איתי עצמון
אז צריך לשנות בכלל את הניסוח.
רננה שחר
כן, "להפעלת מכון בדק", התוספת הזו פה בנוסח - - -
איתי עצמון
לא, אבל כתוב שביום הפרסום הוא הגוף המוסמך.
רננה שחר
בסדר, זה צריך להיות "שביום הפרסום מועסק במכון בדק שהוא גוף מוסמך לביצוע פעולות בדק לגבי מטוס המופעל לפי הפרק השלושה-עשר". אלה טכנאים שעובדים במכוני בדק גדולים, אחר כך, טכנאים שעובדים במכוני בדק - - -
אודי גילאי
איך זה קשור לתקנה?
רננה שחר
זה קשור לתחילה שלה. התחילה של תקנה (1), לגבי טכנאי שמועסק במכון בדק גדול, היא כשיתחילו תקנות המכונים הגדולים.
איתי עצמון
השאלה אם זה עולה בקנה אחד עם מה שהוועדה אישרה אתמול?
רננה שחר
כן. את 18 החודשים צריך לשנות ל-24.
איתי עצמון
לא, אני מתכוון דווקא לרישה כי ברישה, אני חושב, כתוב אותו דבר.
רננה שחר
זה בסדר, כי שם אתה מדבר על התחילה של המכון ופה אתה מדבר על תחילה של הטכנאים שעובדים במכון.
איתי עצמון
אוקיי.
דוד בן ארי
בשביל זה אנחנו ראינו שיש לנו פה פער בין מה שכתוב פה.
איתי עצמון
בואו תגידו בצורה מסודרת מה צריך להיכתב.
רננה שחר
"לגבי מי שברישיונו מפורט הגדר גוף כלי טיס או הגדר מנוע כלי טיס אחד או יותר, שביום הפרסום הוא מועסק במכון בדק, שהוא גוף המוסמך לביצוע פעולות בדק לגבי מטוס המופעל לפי הפרק השלושה-עשר לתקנות הטיס...". ואותו דבר ב-(1), צריך להעביר את זה ל-24 חודש, כמו שאדוני החליט. ואותו תיקון בנוסח, שבעצם מדובר על האדם ולא על המכון, צריך להיות גם ב-(2) וגם ב-(3).
איתי עצמון
כלומר, הוא מועסק במכון בדק שהוא הגוף המוסמך.
רננה שחר
כן, וב-(3) אפשר פשוט למחוק את "להפעלת מכון בדק", כי יהיה כתוב: "לגבי בעל רישיון שלא כאמור בפסקאות (1) ו-(2)".
איתי עצמון
אוקיי. יש לי עוד שאלה, מכיוון שרק לתקנה 1 יש הוראות תחילה מיוחדות, מכיוון שמפנים בתקנה 218יב המוצעת לתקנות מכוני בדק, אולי צריך לקשור גם את זה? כי בעצם זה יכנס לתוקף לפני שתקנות מכוני בדק יכנסו לתוקף לפי מה שאתם מציעים. כתבתם "תחזוקת קו כהגדרתה בתקנות מכוני בדק".
אבישי פדהצור
נכון.
רננה שחר
זה נכון.
יערה למברגר
יש אפשרות להעתיק את הגדרה ואז לא צריך להסתמך על - - -
איתי עצמון
אולי כדאי להעתיק את ההגדרה פשוט?
רננה שחר
בסדר, אנחנו מסכימים.
איתי עצמון
אז הגדרת תחזוקת קו תועתק. אתם רוצים רק להזכיר על מה מדובר?
רננה שחר
בטח.
היו"ר יצחק וקנין
כן, דוד.
דוד בן ארי
שאלת הבהרה, חשוב לשים לב כאן.
היו"ר יצחק וקנין
רננה, תקשיבו לו.
דוד בן ארי
רננה, מה שאת קובעת כאן לגבי אותם אנשים שהם עובדים במכוני בדק, הדין כרגע הוא שיש גם עובדים שעובדים בחברות תעופה שהם לא מכוני בדק כי הדין התיר להם לעבוד תחת המפעיל האווירי עם רישיונות של טכנאים של בדק כלי טיס.
רננה שחר
לא הבנתי.
דוד בן ארי
המצב היום הוא שיש אנשים בעלי רישיונות שיכולים לעבוד גם בחברת תעופה ולא אך ורק במכון בדק כי זה מתיר להם. בעל רישיון לטכנאי בדק כלי טיס יכול לעבוד בחברת תעופה ולא אך ורק במכון בדק.
רננה שחר
איפה זה כתוב? סליחה, אני מאוד מצטערת, תקנה 128 לתקנות ההפעלה, מי רשאי לתחזק כלים.
דוד בן ארי
גם מפעיל אווירי תראי איך לתחזק.
רננה שחר
מה פתאום, דוד, אני מבקשת.
דוד בן ארי
זה היה חלק מהאנשים. אדם שהוא בעל רישיון שמתחזק כלי טיס, הדין היום שאתם הולכים - - -
רננה שחר
"128. לא יתוחזק כלי טיס אלא על ידי אחד מאלה: (1). מכון בדק בעל הגדר מתאים; (2). יצרן כלי הטיס המחזיק בתעודת סוג" – זה לא אתה, ביצרן אין טכבכ"ט – "(3) בעל רישיון אחזקה עצמית לפי תקנות מכוני הבדק" – זה הם, זה לא אתה – "שהינו בעל הגדר מתאים". מה קורה עם הטכנאים שעובדים בחברות? זה משהו חדש?
עודד אילני
לא, הוא התכוון אולי לעבוד במכון הבדק. התכוונת אולי לטכבכ"ט של מכון הבדק שלך או שלי שלא שייכים - - -
אבישי פדהצור
אני מניח שרק הוא יודע למה הוא התכוון.
רננה שחר
"129. לא יבצע אדם אלא אם הוא בעל רישיון טכנאי לבדק כלי טיס בעל הגדר מתאים". אין מצב שטכנאים מועסקים בחברות תעופה ועושים לא במסגרת מכון הבדק. אין.
דוד בן ארי
יש חברת תעופה שאין לה מכון בדק?
רננה שחר
כן, יש חברת תעופה. אסנת.
אסנת איסן
חברת התעופה ללא מכון הבדק נמצאת בידנו.
דוד בן ארי
לא, אל תיקחי אותם, הם לא מבצעים אחזקה שלהם.
רננה שחר
בוודאי.
דוד בן ארי
אז יש אנשים שיש להם אחזקה עצמית שהם מחזיקים רישיון של טכנאי?
רננה שחר
לא, מה זה הדבר הזה?
דוד בן ארי
קחי את "ארקיע".
אודי גילאי
זה מכון, זה לא אדם.
דוד בן ארי
זה מכון אחזקה עצמית, פה את כתבת רק מכון בדק.
אודי גילאי
הוא מכון, הוא לא אדם.
רננה שחר
הוא יהיה מכון בדק, הוא מכון בדק.
היו"ר יצחק וקנין
רבותי, אולי הוא לא מבין, תהיו סבלניים.
דוד בן ארי
תהיו סבלניים, לאט לאט.
היו"ר יצחק וקנין
אם אני סבלני, אז אתם בטח צריכים להיות סבלניים.
עודד אילני
בואו נעשה סדר. ל"ארקיע" יש עוד מטוסים שיש להם הגדר מכוני בדק שלה ולכן אנחנו מתחזקים מטוסים נוספים בהתאם להגדרים ומעסיקים אנשים להגדרים האלו, יש לנו כ-60 טכבכ"טים והם מקבלים רישוי מרת"א על מנת לבצע את פעולת תחזוקה שמכון הבדק רשאי לעשות. אנחנו מבצעים תחזוקה של מטוסי מנהלים, כ-13 מטוסי מנהלים, מתחזקים את חיל האוויר, עוזרים לחיל האוויר ואת מטוס האמברייר. התהליך של מכון הבדק שהוא קשור למפעיל האווירי הוא בדיוק כמו ב"אל על". ל"ארקיע" יש מכון בדק ואנשים מועסקים ומפוקחים על ידי מכון הבדק. הכול נמצא תחת המטריה של מכון הבדק.
אודי גילאי
ומי שמעסיק אותם זה מכון הבדק, זה לא המפעיל האווירי.
דוד בן ארי
לגבי מה שכתוב בתקנה 128, מדובר בבעל רישיון שיכול לבצע אחזקה כשהוא בעל רישיון של אחזקה עצמית, נכון? האדם הזה רשאי לעשות - - -
רננה שחר
אין אדם, זה מכון בדק. תקרא, בבקשה.
דוד בן ארי
מכון בדק, אבל כאן את מגדירה את זה רק כמכון בדק. זה מה שאת מגדירה כאן.
רננה שחר
זה בסדר. חברים, אני עוד פעם אסביר.
דוד בן ארי
מה הדין לגבי בעלי מכון אחזקה עצמית?
רננה שחר
מכון אחזקה עצמית לפי הוראות המעבר, קודם כל לפי תקנות מכוני הבדק, הוא מכון בדק לאחזקה עצמית. מה זה מכון אחזקה עצמית?
דוד בן ארי
מכון בדק, מכון אחזקה עצמית, מכון הסמכה. יש הבחנה.
רננה שחר
מכון אחזקה עצמית הוא מכון בדק, חברים, הוא פשוט מורשה - - -
אודי גילאי
לבצע אחזקה אך ורק בכלי הטיס שלו.
היו"ר יצחק וקנין
הדברים ברורים, דוד.
רננה שחר
זה מאוד ברור, דוד, מאוד ברור.
דוד בן ארי
צריך להבהיר את זה.
איתי עצמון
רק מבחינת ההתאמה הטכנית, אני מציע שתקריאו את הגדרת תחזוקת קו שתיכנס לתקנות האלה במקום להפניה לתקנות מכוני בדק, שלא יכנסו לתוקף לפני כניסתן לתוקף של התקנות האלה.
אבישי פדהצור
בוודאי, תודה על ההערה. ההגדרה של תחזוקת קו שאישרנו לעניין תקנות המכונים היא:
""תחזוקת קו" – ביצוע פעולת בדק בכלי טיס לפני טיסה, בכדי לוודא שכלי הטיס כשיר לטיסה המיועדת, בנסיבות בהן פעולת האחזקה בת-ביצוע מחוץ לשטח מכון הבדק, ולרבות:

(1) איתור וזיהוי תקלות (Troubleshooting);


(2) תיקון ליקויים, אשר נוכח פשטות אופן תיקונם אין הם מפורטים בספר התחזוקה של כלי הטיס;


(3) החלפת פריטים בכלי הטיס, לרבות מנוע ומדחף;


(4) ביצוע תחזוקה מתוכננת, וכן ביקורות מתוכננות, העשויות לחשוף חריגות ותקלות שטחיות, לרבות בדיקות בראייה באמצעות פתחי גישה מיוחדים, ולרבות ביקורות שאינן מורכבות;


(5) תיקון תקלות וביצוע שינויים זעירים שאינם דורשים פירוק מורכב, וניתן להשלימם באמצעים פשוטים, ולמעט תיקון גדול."
רננה שחר
אם אתם כבר מציעים שנאמץ את ההגדרה לתוך התקנות אז אנחנו רק מבקשים את השינוי הזה ברישה: "ביצוע פעולת בדק בכלי טיס לפני טיסה, בכדי לוודא שכלי הטיס כשיר לטיסה המיועדת", אנחנו לא צריכים את "בנסיבות בהן פעולת האחזקה בת-ביצוע מחוץ לשטח מכון הבדק" כי אין פה שטח מכון בדק, בסדר?
אבישי פדהצור
כי אין מכון בדק גם.
אודי גילאי
גם לא צריך את (3) כי זו לא החלפת פריטים בכלי טיס, כי אם מדובר פה רק על תחזוקת קו למנוע, מדחף וציוד אווירי.
איתי עצמון
אתם תעבירו את ההגדרה הנכונה?
אבישי פדהצור
אנחנו נעביר הגדרה בשינויים המתחייבים.
היו"ר יצחק וקנין
אני מציע שזה יועבר בהתאם למה שאתם הקראתם פה.
אמיר דרנגר
לא הבנתי רק מה היה השינוי. הכניסו פה הגדרה?
יערה למברגר
של תחזוקת קו. קודם הפננו להגדרה בתקנות המכונים ועכשיו פשוט הכניסו אותה.
רננה שחר
בתוך הכטב"חים, לבנוי על ידי חובב.
אבישי פדהצור
בשביל למנוע מתי זה נכנס לתוקף ומתי זה נכנס תוקף.
היו"ר יצחק וקנין
רבותי, יש עוד הערות?
ניסן הדרי
אני רוצה לחזק את דבריו של דוד. אנחנו, בתור חברת הפעלה של "ישראייר", החזקנו בן-אדם בעל רישיון עם הגדר מתאים לאיירבסים ולמעשה רק מכון הבדק יכול לתת לנו שירותים ובכל אופן רת"א אישרה את הבן-אדם שלנו שייתן עבודה, שיעשה עבודה מסוימת.
רננה שחר
אז אני מתנצלת, אני לא יכולה כרגע להתייחס למה שנראה לי על פניו כפרקטיקות לא חוקיות. אני בוודאי לא ממליצה לוועדה לכתוב הסדרים על בסיס העניין הזה, זה מנוגד באופן ברור גם לחוק הטיס וגם לתקנה 128 לתקנות - - -
דוד בן ארי
הפתרון פה היה להוסיף בנושא מכוני בדק ומכון אחזקה. זה היה נותן את הפתרון.
היו"ר יצחק וקנין
רבותי, אל תתפזרו יותר מדי כי אחרת אנחנו לא נתקדם. עוד הערות, רבותי?
רננה שחר
יש לי הערה לתקנת משנה (א). אני מתנצלת, אדוני, חברת "אל על" אמרה ש-30 ימים זה לא מספיק, רציתם יותר ימים. כמה ימים רציתם?
דוד בן ארי
להתאים את זה לפי סעיף 10, שיהיה שנתיים, או לפחות שנה, עד שנתאים את הנהלים ושאתם תאשרו אותם.
איתי עצמון
לא, אלה שני דברים שונים.
דוד בן ארי
או ללכת לפי מה שכתוב בסעיף 10, בתוך שנתיים.
איתי עצמון
אני חושש שיש כאן איזה בלבול.
דוד בן ארי
כדי שלא יהיו תקופות.
רננה שחר
אז אני אגיד ככה, קודם כל, כל הנושא של כטב"ח, לא אכפת לכם שזה יכנס לתוקף לא בעוד שנתיים, נכון?
דוד בן ארי
אין לי בעיה שאני לא יאשר אותם, שאתם תאשרו אותם.
רננה שחר
לא, כטב"ח, כלי טיס בנוי על ידי חובב, זה בכלל לא אכפת לך שיכנס לפני.
דוד בן ארי
לא, אין לי בעיה. הכוונה טכבכ"ט.
רננה שחר
יופי, אז כטב"ח שמנו בצד. עכשיו יש את הנושא של הרישיונות המוגבלים, שמבטלים אותם, ואנחנו יודעים שבפועל אתם מזה זמן רב לא נותנים רישיונות מוגבלים.
דוד בן ארי
אנחנו בתוך התהליך.
רננה שחר
אתם בתהליך. מה שאתה אומר לנו הוא שעדיין הנהלים שלך, של נהלי מכון הבדק ונהלי מכון ההסמכה, מחוברים אחד בתוך השני ואתה חושש שיאכפו נגדך - - -
דוד בן ארי
לא רק זה, לא רק יאכפו. אני כרגע יעבוד על פי נהלים שלא מאושרים על ידי רת"א.
אבישי פדהצור
אתה לא עובד על פי נהלים כי אסור לך להכשיר יותר את המוגבלים.
דוד בן ארי
בוודאי, אז זה אומר שאני מפסיק לעבוד ממחר בבוקר עם הנהלים שיש לי.
אבישי פדהצור
אז זה לא שאתה עובד בניגוד.
רננה שחר
אז זה לא שאתה עובד לפי נהלים, אתה מפסיק לעבוד - - -
דוד בן ארי
לא, אני צריך להפסיק לעבוד, להגיד לאנשים שלי: אל תעבדו יותר. לפי מה אני עובד? אני צריך לעבוד על פי נהלים שאתם מכתיבים ושאתם מאשרים, בשביל זה אני מבקש את פרק הזמן הזה.
רננה שחר
דוד, כל העניין הוא לבטל את הנושא של הרישיונות המוגבלים.
דוד בן ארי
מקובל.
רננה שחר
אם יש לך נהלים שאומרים איך אתה מוציא רישיונות מוגבלים אבל אתה לא פועל לפיהם, אתה לא מוציא יותר רישיונות מוגבלים.
שמואל איפרגן
אבל שנים לא מוציאים אותם.
רננה שחר
אנחנו יודעים ששנים לא מוציאים אותם וימשיכו לא להוציא אותם, אז נגיד שלא צריך 30 יום להתארגן בשביל זה, אז 60 יום, אבל שנתיים בוודאי לא צריך כדי להפסיק לעבוד לפי נהלים שלא עובדים לפיהם במשך שנים.
דוד בן ארי
אני הבאתי דוגמה של נוהל, נוהל שמאושר על ידי רת"א והוא בכלל גם בנוי על ההודעות של רת"א שנגזרות מהתקנות הקודמות. כלומר, גם רת"א תצטרך לעדכן את הציבור בהודעות איך מכוני ההסמכה נדרשים לפעול. כלומר, אנחנו גם תלויים בנהלים שלכם.
רננה שחר
מה הדוגמה? תן לנו את הדוגמה.
היו"ר יצחק וקנין
אתה מתאר מצב שכרגע אתה נמצא לא פה ולא שם.
דוד בן ארי
לא פה ולא שם, בדיוק.
היו"ר יצחק וקנין
אני לא יכול לעבוד לפי הנהלים הישנים, אין לי את הנהלים החדשים עדיין ואני נמצא בין הפטיש לסדן מה שנקרא. ככה אני מבין.
דוד בן ארי
כן, אני רוצה להיערך לזה וגם לסגור את זה אתם. זה מה שאני מבקש.
איתי עצמון
מה המועד שאתה מבקש במקום 30 יום?
דוד בן ארי
אני חושב שנה כי זה גם תלוי בהם.
יערה למברגר
6 חודשים זה נראה לי סביר.
אבישי פדהצור
אבל אין פה בעיה. אין פה בעיה, אדוני, אם אני הבנתי נכון ויכול להיות שאני לא ואני מתנצל.
היו"ר יצחק וקנין
אבישי, אני רוצה להבין, יש פה מצב שאתם בעצם אומרים: הנהלים הישנים פאסה, אין יותר.
אודי גילאי
מזה שנה.
דוד בן ארי
אל תגיד מזה שנה, אתה מטעה את הוועדה. אתה מטעה את הוועדה.
היו"ר יצחק וקנין
דוד, אתה כועס על הזמן, אנחנו לא באווירה של כעס.
דוד בן ארי
הוא מטעה.
היו"ר יצחק וקנין
הוא לא מטעה אף אחד ואין לו רצון להטעות. תפסיקו לעשות את זה. ברצינות, חבר'ה, קצת כבוד ביניכם.
אבישי פדהצור
מה שאנחנו אומרים הוא, אם אני מבין נכון, שלדוד היום יש נהלים לעניין הכשרה של טכנאי לבדק כלי טיס מוגבל סוג 1 וסוג 2. אלה הנהלים שלו. הוא לא הכשיר עד היום טכנאים רגילים, הוא לא לימד אותם כלום, יש לו רק נהלים לעניין טכנאי מוגבל. היום באות התקנות ואומרות: אין יותר מוגבל. מה שזה אומר הוא שלדוד אין על מה להפעיל את הנהלים שיש לו. זה לא אומר שהוא פועל לפי נהלים אסורים או נהלים שלא אושרו, כי מצד אחד דוד גם עד היום לא הכשיר טכנאים מלאים, ומצד שני אסור לו להפעיל היום טכנאים מוגבלים ודינו כמו כל אחד אחר שפותח היום מכון הסמכה ומבקש שרת"א תאשר לו להסמיך טכנאים מלאים, או להדריך, כי אי אפשר להסמיך אותם. לכן לדעתי אין פה צורך בהוראת מעבר. זה לא קשור.
אמיר דרנגר
אבל אין לנו את הנוהל החדש הזה.
אבישי פדהצור
הנוהל החדש הזה לא קשור לכלום, כי באותה מידה דוד היה יכול לבקש אתמול או שלשום או מחרתיים להכשיר טכנאים מלאים כי ההכשרה של טכנאים מלאים היא מופרדת מההכשרה של טכנאים מוגבלים.
היו"ר יצחק וקנין
ולהכשרת הטכנאים המלאים, יש לו את ההוראות?
אבישי פדהצור
גם לא היו לו אתמול ושלשום.
רננה שחר
יש לו, חבר'ה.
דוד בן ארי
וזו הטעות שלהם כי בנהלים שלנו שמאושרים על ידם כתוב איך מסמיכים, איזה הדרכות הוא מקבל, וכרגע אין את זה וזה מה שהם לא מבינים. וזה לא רק אחד, זו רק דוגמה אחת, מדובר על עשרות נהלים שמאושרים, זה מערך הדרכה שמאושר איך מסמיכים אנשים.
אבישי פדהצור
אבל עד היום הכשרתם רק מוגבלים.
דוד בן ארי
הכשרנו מוגבלים סוג 1 וסוג 2.
אבישי פדהצור
ועכשיו אתם לא יכולים להכשיר אותם.
דוד בן ארי
כרגע למעשה, אם אתה אומר שאתה עוצר את זה מחר - - -
רננה שחר
זה לא נכון.
היו"ר יצחק וקנין
אותך הבנתי, דוד. אולי אני לא ירדתי לסוף דעתכם, לסוף דעתו ירדתי. תסבירו לי איך הוא צריך להתנהל ממחר.
רננה שחר
כל העניין זו לא ההכשרה. ההכשרה, אתה לומד את המכניקה ואת הפיזיקה ואת הכימיה ואת ה"whatever". אדוני, אני לא הייתי טכבכ"ט, לא אהיה גם, ואתה עושה את הסטאז' שלך במכון הבדק והכול בסדר. בסוף השאלה היא החותמת שאתה מקבל, מוגבל מהם שאתה יכול לעבוד רק אצלם או שאתה תקבל מלא מרת"א.
אמיר דרנגר
רננה, זה לא מדויק.
דוד בן ארי
אבל זה לא תומך בזה, הנהלים לא תומכים בזה היום.
רננה שחר
עכשיו נניח שצריך לשנות את הנהלים האלה, מקובל עלינו חצי שנה, כמו שיערה הציעה. ננסה חצי שנה, אדוני, זה בסדר.
היו"ר יצחק וקנין
אוקיי, חצי שנה.
רננה שחר
עדיין אבקש, אדוני, בכל זאת שתקנה 2, שהיא התקנה שמוסיפה את פרק החובב, תהיה תוך 30 יום כדי שאפשר יהיה לתת לאנשים האלה רישיונות אחזקה עצמית.
איתי עצמון
התיקונים האחרים לא קשורים?
רננה שחר
אני מסתכלת על התיקונים האחרים, הם סוג 1 וסוג 2.
איתי עצמון
אז כל תקנה 2 שמוסיפה את הפרק לגבי חובב - - -
אבישי פדהצור
היא תישאר 30 יום.
היו"ר יצחק וקנין
כן, מה רצית להגיד?
מאיר דיין
מה שרציתי להוסיף הוא יש בסוגיה הזאת, אדוני, שתי קומות. הקומה הראשונה, הציגו אותה, לא אחזור עליה, לגבי הנהלים. זו קומה אחת. הבעיה השנייה שזיהינו זו הבעיה של הפרקטיקה איך מיישמים את זה. לצורך כך ישבנו עם מחלקה אחרת ברת"א, עם המחלקה שמטפלת ברישיונות, והגענו אתם להבנה והבנה מוחלטת שאנחנו מתחילים בתהליך לגבי רישיונות של סוג 2 כדי להפסיק להנפיק ויש תהליך מאוד מורכב. אדוני, מדובר בסביבות 900 או 1,000 רישיונות. זה הרבה מאוד רישיונות. זה תהליך לגבי סוג 2, התחלנו מול המערכת. לגבי סוג 1, בהסכמה מלאה אתם הסכמנו לדחות את זה, לא מתעסקים עם זה השנה אלא רק בשנה הבאה.
דוד בן ארי
וזה לפי בקשה שלהם.
מאיר דיין
כי יש מורכבות גדולה בזה. לכן הבקשה של שנה היא בהחלט לא מוגזמת, היא פרקטית ואני מאוד מקווה שנוכל לעמוד בזה.
אודי גילאי
אבל אלה שני דברים נפרדים, אדוני.
מאיר דיין
זה אותו דבר, למה שני דברים נפרדים? זה בדיוק אותו דבר.
היו"ר יצחק וקנין
הבנתי אותך. חבר'ה, כן.
אודי גילאי
מה שהוא מדבר עליו זו הוראת המעבר, תקנה 10, שתכף נדון בה, איך מטפלים באנשים שקיימים.
היו"ר יצחק וקנין
יש לו הוראות איך לטפל בהם?
אודי גילאי
וזה, אני חושב, שקבענו פה הוראות מעבר ב-18 חודשים.
דוד בן ארי
זו רק החלפה של הרישיונות.
אודי גילאי
על זה בדיוק אתה מדבר.
דוד בן ארי
פה מדובר על הסמכה, אתה לא מבין.
אודי גילאי
אני לא הפרעתי לך, אל תפריע לי.
היו"ר יצחק וקנין
דוד, באמת.
אודי גילאי
בואו נפריד רגע. מה שדיברו קודם זה לעניין ה-900,000 איש שקיימים במאגר שיש להם רישיונות מוגבלים, איך בתקופת המעבר, בשנה-שנתיים הקרובות, הם עוברים מסטטוס 1 לסטטוס 2. מה שאמר מר בן ארי קודם מתקשר לאנשים שנמצאים בתהליך ההכשרה כרגע, לא על ה-1,000 איש. על כמה אתה מדבר? תגידו אתם, 10? 20 כאלה יש?
דוד בן ארי
אני לא יודע, יש לי כל הזמן אנשים שמגיעים לארגון שאנחנו מסמיכים אותם. אני לא מבין את ההתעקשות הזאת.
איתי עצמון
אני מציע שאולי תקראו את תקנת הוראת המעבר כדי שכל התמונה תהיה לוועדה.
היו"ר יצחק וקנין
חבר'ה, רק דקה. בואו תעצרו. תקריא את הוראת המעבר, את הפסקה האחרונה. את (ג) לא הקראת.
אבישי פדהצור
את (ג) אנחנו מבקשים להוריד.
היו"ר יצחק וקנין
אוקיי. תקריא את 10.
אבישי פדהצור
"הוראת מעבר
10.
מי שהחזיק ביום הפרסום ברישיון טכנאי לבדק כלי טיס סוג 1 מוגבל או ברישיון טכנאי בדק כלי טיס סוג 2 מוגבל לפי התקנות העיקריות, רואים אותו כמי שמחזיק ברישיון טכנאי בדק כלי טיס סוג 1 או ברישיון טכנאי בדק כלי טיס סוג 2, בהתאמה, ובלבד שנטל ממשרדי הרשות את תעודת הרישיון המתאימה בתוך שנה מיום הפרסום."


דיברתי אתמול עם מר מילטשטיין שאחראי אצלנו והוא אמר שאין בעיה שזה יהיה שנה וחצי.
רננה שחר
מקובל עלינו שנה.
איתי עצמון
שנה? כלומר, כל התקנות, חוץ מתקנה 2 ותקנה 1, שנה?
היו"ר יצחק וקנין
אוקיי, יש עוד הערות? כן, בבקשה.
שמואל איפרגן
סליחה, לא שמעתי את המשפט האחרון, שנה וחצי אמרת?
היו"ר יצחק וקנין
בתוך שנה מיום הפרסום.
אבישי פדהצור
יש פה שני דברים. לגבי התיקון של תקנה 9, מה שנאמר מקודם, תחילתן של התקנות 6 חודשים, הוסכם להעמיד את תחילת התקנות על שנה.
איתי עצמון
למעט תקנות 1 ו-2.
אבישי פדהצור
למעט תקנות 1 ו-2 שתחילתן 30 ימים מיום הפרסום.
רננה שחר
הקראת את (ג)?
איתי עצמון
(ג) נמחק, זה מה שאבישי אמר.
אבישי פדהצור
ביקשנו למחוק את (ג).
רננה שחר
אוקיי.
אמיר דרנגר
אתה מדבר על 9(א), שהוא עכשיו 6 חודשים? אני לא עקבתי, סליחה.
אבישי פדהצור
נעשה שוב סדר, ברשותכם, למען לא נחמיץ דבר.
היו"ר יצחק וקנין
ולפני שאני מצביע.
אבישי פדהצור
תקנה 9(א), אנחנו מבקשים שתקנה 2 תתחיל 30 ימים מיום הפרסום, אנחנו מבקשים שיתר התקנות, 3-7, יחולו שנה מיום הפרסום. ואז יש לנו את תקנה 1 - - -
איתי עצמון
שלגביה יש הוראות מיוחדות.
אבישי פדהצור
לגביה יש הוראות מיוחדות שקראנו אותן מקודם.
איתי עצמון
יש לי שאלה לגבי הוראות המעבר. אתם כותבים כאן שמי שהחזיק מיום הפרסום ברישיונות סוג 1 או סוג 2 מוגבל, רואים אותו כמי שמחזיק ברישיון סוג 1 או סוג 2, האם הם יחויבו באגרה נוספת או שהם פשוט באים לקחת את הרישיון המתאים?
אבישי פדהצור
לפי הפרקטיקה היום הם באים ולוקחים, לא גובים מהם עוד אגרה בעד זה. הצטעלע המודפס החדש, למיטב ידעתי, על חשבון רת"א.
דוד בן ארי
חשוב להבהיר את זה כאן כי אנחנו הולכים להחליף פה מאות של רישיונות, שלא יחייבו אותנו באגרה נוספת.
רננה שחר
אי אפשר לחייב.
היו"ר יצחק וקנין
נאמר בפרוטוקול.
אודי גילאי
הפרקטיקה היא שרישיון טכנאי בדק כלי טיס ממילא מוגבל לשנתיים ואז בתום התוקף אתה ממילא בא להחליף אותו. הרי הוא לא עושה את זה כאן. אם הוא בא להחליף זה דבר אחד אבל הפרקטיקה היא שבאים לרת"א במסגרת - - -
איתי עצמון
לא, תוך תקופת תוקפו של הרישיון הוא בא להחליף ולקבל מכם רישיון אחר מתאים.
היו"ר יצחק וקנין
הוא לא משלם.
אודי גילאי
באופן עקרוני הוא היה צריך לקבל את הרישיון המוגבל הקודם, אבל מה שהוא עושה, הוא בא עם המוגבל, מקבל מלא.
דוד בן ארי
זה מה שחשוב, שיהיה מוגדר בפרוטוקול שהוא לא ישלם הגדרה כי אנחנו, במסגרת הרישום מחדש עכשיו - - -
היו"ר יצחק וקנין
תקשיב, תקופת הרישיון היא לשנתיים לדוגמה, בתוך השנתיים האלה, אם קרה משהו לרישיון ואתה בא להחליף, אתה לא צריך לשלם. זו תקופת האגרה. כל שנתיים אתה משלם אגרה, בתוך התקופה הזו לא. כשאתה צריך לחדש את האגרה בעת תקופת החידוש אתה צריך לשלם.
איתי עצמון
אני שאלתי רק לגבי החלפת הרישיון, לא על רישיון שתם תוקפו.
מאיר דיין
זה ברור.
אבישי פדהצור
פה זו רק החלפה תחת הוראת המעבר. שיהיה ברור, שלא יגיעו עכשיו נחילים של מחדשי רישיון.
אודי גילאי
ואם הוא בא תוך כדי החידוש הוא צריך לשלם את אגרת החידוש.
איתי עצמון
לא, אני לא דיברתי על החידוש. דיברתי על רישיון שיש לי לשנתיים ובאמצע תקופת תוקפו של הרישיון אני צריך לקבל רישיון אחר.
אודי גילאי
אתה לא משלם.
איתי עצמון
לא משלם אגרה?
רננה שחר
לא, אתה לא. זו תקנה 18(ה) לתקנות האגרות, כדי לשלם אגרה אתה צריך לבקש רישיון או לחדש או לאשר, מאחר שאתה לא בא לבקש רישיון ולא לחדש ולא לאשר אלא יש פה החלפה מכוח הדין אז לא חלה חובת תשלום האגרה.
איתי עצמון
אין בעיה, רציתי שהדברים יהיו ברורים.
היו"ר יצחק וקנין
הדברים ברורים. עוד דברים, רבותי? כן, ידידי.
שמואל איפרגן
אני חוזר ל-10. אני שואל את רת"א, יש 800 או 900 רישיונות ב"אל על", גם בבדק יש בערך את אותה כמות, אתם חושבים שתוך שנה רת"א יכולה לעמוד בכל - - -
אודי גילאי
תיקנו את זה ל-18 חודש.
היו"ר יצחק וקנין
18 חודשים. הוספנו עוד 6 חודשים.
שמואל איפרגן
אוקיי, תודה.
היו"ר יצחק וקנין
כן, בבקשה.
אמיר דרנגר
המספור אצלי שונה, אצלי אין 3, אני רק רוצה להבין, אבישי, כי דיברת על תקנה 3 ובדף שלי אני לא רואה אותה.
היו"ר יצחק וקנין
אתה תקבל את הכול מסודר.
אמיר דרנגר
אני רוצה לוודא.
רננה שחר
אמיר, פרק הכטב"ח בלבד נכנס ל-30 ימים.
אמיר דרנגר
והיתר?
רננה שחר
שנה, כפי שסוכם אתכם.
היו"ר יצחק וקנין
אוקיי, רבותי, אני מצביע על כל התקנות שהקראנו, כולל כל התיקונים, סעיף 9, סעיף 10. מי בעד, רבותי? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד
התקנות אושרו.
היו"ר יצחק וקנין
התקנות אושרו. חג שמח.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:30.>

קוד המקור של הנתונים