ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/07/2012

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 55) (רישיון לשירות מודיעין), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
25
ועדת הכלכלה
23/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 927>
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, ד' באב התשע"ב (23 ביולי 2012), שעה 11:40
סדר היום
<הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 55) (רישיון לשירות מודיעין), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
היו"ר – רוברט אילטוב

חמד עמאר

איתן כבל

אמנון כהן
מוזמנים
>
נתי ביאליסטוק - יועץ מנכ"ל משרד התקשורת

ברוריה מנדלסון - לשכה משפטית, משרד התקשורת

ליאת בן מאיר שלום - מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

דפנה גלוק - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

ניר גרסון - ממונה משפט וטכנולוגיה, הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע

שרון פליישר בן-יהודה - סמנכ"ל רגולציה, חברת "בזק"

איילת כהן - עו"ד, חברת "בזק"

יהל בן-נר - מנהלת אגף רגולציה וקשרי מפעילים, "פרטנר" תקשורת

דוד ברדה - מנהל אגף שיווק וסחר, "פרטנר" תקשורת

עדי ויינברג - מנהלת רגולציה, "מירס" תקשורת

מיכל פליישר - מנהלת רגולציה, חברת "הוט"

זאב גרובר - יועץ מנכ"ל, "דפי זהב"

עמית יריב - יועץ משפטי, "דפי זהב"

וגיף אליאב - יועץ לרשות ההסתדרות לצרכנות, ארגוני צרכנים
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשם פרלמנטרי
רמי בן שמעון
<הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 55) (רישיון לשירות מודיעין), התשע"ב-2012>
היו"ר רוברט אילטוב
טוב, חברים, אני אפתח את הישיבה, אחר כך בהמשך יחליף אותי חבר הכנסת חמד עמאר מסיעתי, שהתבקש להחליף את יושב-ראש הוועדה.
הנושא
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 55) (רישיון לשירות מודיעין). יוזם החוק, אמנון כהן, בבקשה.
אמנון כהן
כן אדוני.
היו"ר רוברט אילטוב
יש עוד יוזמים?
אמנון כהן
היו עוד יוזמים. היוזמים אתי: חבר כנסת ציון פיניאן, פניה קירשנבאום ומירי רגב.
לאה ורון
ב-21 במרץ 2012 ההצעה עברה בקריאה הראשונה והוועדה מכינה אותה עתה לקריאה השנייה והשלישית.
אמנון כהן
תודה, מנהלת הוועדה.
היו"ר רוברט אילטוב
אני לא מבין איך אני לא יוזם החוק, אבל לא חשוב.
אמנון כהן
בעשייה שלך אתה שותף, אתה גם מנהל את הדיון ככה שיש לך חלק בנושא. אנחנו העברנו את החוק בקריאה הראשונה ואמרנו, לקראת קריאה שנייה ושלישית, היו פה כמה סעיפים שאמרנו לתת עליהם את הדעת.

אני גם ביקשתי מכל אלו שיש להם עניין בהצעת החוק להעביר את הערותיהם לנוסח והעברתי את ההערות לייעוץ המשפטי של הוועדה שעשה עבודה, גם תיאם את מה שאפשר מול משרד התקשורת שגם הם שותפים להצעת החוק והם צריכים אחר כך להוציא את זה לפועל.
אני מציע, כבוד היושב-ראש, שנתחיל בדיון בקריאת הסעיפים ואיפה שיש לנו תיאומים, נעשה את זה תוך כדי הדיון.
היו"ר רוברט אילטוב
יש הערות כלליות לפני שאנחנו מתחילים בהקראה? בבקשה, נא להתחיל.
איתי עצמון
"הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 55) (רישיון לשירות מודיעין), התשע"ב–2012‏
הוספת פרק ג'1
1.
בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982‏ (להלן – החוק העיקרי), לפני כותרת
פרק ד' יבוא
"פרק ג'1: רישיון לשירות מודיעין
הגדרות – פרק ג'1
10א.
בפרק זה –
"בעל רישיון" – בעל רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים או למתן שירותי רדיו
טלפון נייד, לרבות בעל רישיון כללי ייחודי ובעל רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת;
"מאגר מודיעין" – אוסף נתונים הכולל את השם, הכתובת ומספר הטלפון של מי שהוא מנוי של
בעל רישיון, למעט מנוי חסוי;".

אתם רוצים שאני אקרא קודם את כל ההגדרות ולאחר מכן יישמעו הערות?
היו"ר רוברט אילטוב
כן.
אמנון כהן
תקרא, תגמור את ההערות.
איתי עצמון
"מאגר פרטים נוספים" – אוסף נתונים הכולל את מספר הפקסימיליה, כתובת הדואר האלקטרוני,
כתובת אתר האינטרנט ומשלח יד או עיסוק של מי שהוא מנוי של בעל רישיון, שפרטיו כלולים
במאגר המודיעין ונתן את הסכמתו, כאמור בסעיף 10ד;
"מנוי חסוי" – מנוי של בעל רישיון שביקש כי פרטיו לא יהיו כלולים במאגר מודיעין שברשותו של
בעל הרישיון, כאמור בסעיף 10ג(א);
"רישיון לשירות מודיעין" – רישיון שניתן לפי סעיף 10ב;
"שירות בסיסי" – שירות למתן מספר טלפון או מספר טלפון וכתובת הנכללים במאגר מודיעין של
בעל רישיון, לפי שם או לפי שם וכתובת בלבד, של מי שהוא מנוי של בעל רישיון, למעט מנוי חסוי;
"שירות מודיעין" – כל אחד מאלה:

(1)
השירות הבסיסי;

(2)
השירות הבסיסי ושירות למתן פרטים נוספים הניתנים יחד;
"שירות למתן פרטים נוספים" – שירות למתן פרטים הנכללים במאגר פרטים נוספים, לפי שם או
שם וכתובת בלבד, בכפוף להוראות סעיף 10ד.".
היו"ר רוברט אילטוב
בבקשה, יש הערות להגדרות?
אמנון כהן
כן, ל"בזק" היו ההערות.
שרון פליישר בן-יהודה
ההערה שלנו היא להגדרה של "מאגר פרטים נוספים": בסוף הפסקה נאמר: "ונתן את הסכמתו, כאמור". כיידוע, אנחנו כבר מפעילים את השירות הזה כבר הרבה שנים, עשרות שנים, ולא הגיוני שנתונים שיש לנו כבר היום ממנויים, נצטרך עכשיו להתחיל לבקש מהם הסכמה.

אנחנו עשינו פה איזושהי הפנייה לסעיף 10ד שבו נאמר שאם מדובר בלקוח שנתן בעבר את פרטיו, אז החל מהיום תצטרך לקבל הסכמה, אבל לא יכול להיות על כל הנתונים שנמצאים כבר היום במאגר.
איתי עצמון
את מכוונת כרגע להוראות מעבר, זה משהו אחר. יש איזשהו שינוי בנוסח כפי שהקראתי אותו כרגע, לא לגבי הוספת הוראות מעבר?
איילת כהן
כן, נתן את הסכמתו בהתאם ל-10ד. אם 10ד לא ישונה אז אני לא רואה הסכמה חדשה, פוזיטיבית.
איתי עצמון
אבל שוב אתן מדברות על הוראות מעבר, אתן מדברות על מה קורה בעצם אם ייכנס החוק המוצע לתוקף, מה יקרה עם הפרטים שאתם כבר אספתם.
איילת כהן
אם זה יוסדר ב-10ד באופן ברור אז צריך להסדיר את זה שם, אבל כשנאמר כרגע "ונתן את הסכמתו, כאמור בסעיף 10ד" אז זה לא כך הוא אמור לתת את הסכמתו.
נתי ביאליסטוק
את מדברת על מאגר הנתונים הנוספים?
איילת כהן
כן, כן. מדובר בפרטים נוספים שכבר קיימים אצלנו.
היו"ר רוברט אילטוב
אני מציע שכשנגיע לסעיף 10ד נחזור לנקודה הספציפית הזאת, בסדר? אם זה לא תואם אז נראה איך אנחנו פותרים את הבעיה.
לאה ורון
אל תאשר את ההגדרה כדי של נידרש לקיים דיון מחדש.
היו"ר רוברט אילטוב
את ההגדרה הספציפית הזאת או את כל סעיף ההגדרות.
לאה ורון
אני חושבת שאת ההגדרות האחרות, אם לא תהינה הערות, אפשר יהיה לאשר. אני מציעה לאדוני לא להעמיד להצבעה את - - -
איתי עצמון
הבעיה היא שהגדרת "מאגר פרטים נוספים" נעשה בה שימוש גם בהגדרות אחרות כאן.
לאה ורון
נכון, נכון. אבל הוועדה תחזור אליה.
אמנון כהן
יש לה עוד הערה.
היו"ר רוברט אילטוב
כן?
אמנון כהן
"בזק", יש לכם עוד הערה? להוסיף עוד הגדרה.
היו"ר רוברט אילטוב
בבקשה.
שרון פליישר בן-יהודה
לטעמנו חסקה הגדרה של שירות מודיעין טלפוני.
איתי עצמון
לשם מה היא נועדה? מה השימוש בסעיף אופרטיבי באותה הגדרה?
שרון פליישר בן-יהודה
משתמשים בה אחר כך.
איתי עצמון
אתם מבקשים להוסיף הוראה חדשה שכרגע לא קיימת ולצורך אותה הוראה להוסיף הגדרה. אני מציע שאם הוועדה תקבל את ההצעה שלכם להוסיף הוראה אופרטיבית – אנחנו נגדיר שם.
היו"ר רוברט אילטוב
אז אנחנו נוסיף אם יהיה צורך.
ברוריה מנדלסון
"בזק", בדיון הקודם אמרתם שיש לכם בעיה לאבחן האם מספר טלפון הוא מספר פקס או מספר טלפון, זה נכון?
שרון פליישר בן-יהודה
כן.
ברוריה מנדלסון
אז אם ככה, אנחנו לא מתנגדים שמספר פקסימיליה יתווסף להגדרה של מאגר מודיעין, זאת אומרת הוא ירד ממאגר פרטים נוספים והוא יהיה חלק מהשירות הבסיסי. אבל שיהיה ברור שגם את הפקס נותנים רק לפי שם, נכון? לפי שם או לפי שם וכתובת. זאת אומרת, אי אפשר יהיה לתת לפי פקס את הטלפון.
איתי עצמון
הגדרת השירות הבסיס נשארת בעינה. אתם מבקשים לתקן את הגדרת מאגר מודיעין?
ברוריה מנדלסון
זה יהיה שירות למתן מספר טלפון או פקסימיליה או מספר טלפון, פקסימיליה וכתובת, גם בשירות הבסיסי.
איתי עצמון
יכול להיות שצריך אולי לתקן את הגדרת מאגר מודיעין כי הרי יש לנו אבחנה בין הפרטים הבסיסיים לבין - - -
ברוריה מנדלסון
וגם את השירות הבסיסי. כי גם בשירות הבסיסי מה שתיתן זה מספר פקס וטלפון ולא רק טלפון.
נתי ביאליסטוק
הבעיה היא שאם תחפש שם של אדם פלוני ותקבל מספר טלפון, אין בידי "בזק" או בידי מפעיל אחר, בעל רישיון אחר, לדעת אם מדובר במספר טלפון או במספר שמחובר אליו מכשיר פקס או שניהם.
איתי עצמון
האם הוא טלפקס או מספר פקס בלבד.
נתי ביאליסטוק
אלא אם כן יש להם את זה במאגר הנתונים הנוסף.
איתי עצמון
אז אם כך, אנחנו נידרש לתקן את הגדרת מאגר מודיעיני ואת הגדרת השירות הבסיסי?
ברוריה מנדלסון
וגם את מאגר פרטים נוספים – להוריד משם פקסימיליה.
נתי ביאליסטוק
לא צריך להוריד. זה יכול להיות בשניהם.
היו"ר רוברט אילטוב
אין התנגדות.
איתי עצמון
השאלה אם מאשרים את הגדרת מאגר "פרטים נוספים"?
היו"ר רוברט אילטוב
עוד לא מאשרים.
לאה ורון
לא, בינתיים לא אבל כשהוא יאושר תוסיף - - -
איתי עצמון
נעשה את התיקון. כי הם רוצים, בעצם, להסיר את מספר הפקס ממאגר "פרטים נוספים" ולהעביר אותו למאגר "מודיעין" ולתקן בהתאם את - - -
היו"ר רוברט אילטוב
זה ניתן לעשות כבר עכשיו, לדעתי. אין בעיה לעשות את זה עכשיו. אנחנו מעבירים את נושא הפקסימיליה לנושא מאגר "מודיעין" ואת מאגר "פרטים נוספים" אנחנו כרגע משאירים אותו, עליו אנחנו לא מצביעים – אנחנו נראה בהמשך.
אמנון כהן
בסדר.
היו"ר רוברט אילטוב
אבל בכל הנושא של ההגדרות – אני מעלה את זה להצבעה עכשיו.
לאה ורון
רגע, היו לכם עוד הערות לאיזושהי הגדרה או רק להגדרה של מאגר "מודיעין" ומאגר "פרטים נוספים"? זהו.
איתי עצמון
אני רק מפנה את תשומת הלב שיש לנו שירות למתן פרטים נוספים ככל שלא אישרנו עדיין את הגדרת מאגר "פרטים נוספים", אני לא בטוח אם אפשר לאשר גם את ההגדרה הזאת. זה שירות למתן פרטים הנכללים במאגר "פרטים נוספים".
היו"ר רוברט אילטוב
אז אנחנו נחריג את שניהם. אנחנו משאירים ללא הצבעה את "מאגר פרטים נוספים" ו"שירות למתן פרטים נוספים" בהגדרות. את כל שאר ההגדרות אני מעלה להצבעה. מי בעד?

הצבעה

בעד סעיף ההגדרות – פה אחד
סעיף ההגדרות, למעט "מאגר פרטים נוספים" ו"שחירות למתן פרטים נוספים", נתקבל.
היו"ר רוברט אילטוב
אין מתנגדים. אושר פה אחד. אמנון, את מי אתה מחליף?
אמנון כהן
אני יכול להחליף את וקנין שלנו.
איתן כבל
אני מחליף את עמיר פרץ.
היו"ר רוברט אילטוב
בסדר. לפרוטוקול, אני מחליף את היושב-ראש אבל מצביע בשמי.
אמנון כהן
הלאה.
איתי עצמון
"רישיון לשירות מודיעין
10ב.
(א)
לא ייתן אדם שירות מודיעין אלא אם כן קיבל מאת השר רישיון לכך לפי סעיף

זה.

(ב)
בלי לגרוע מסמכויות השר לפי סעיף 4, השר רשאי להעניק רישיון לשירות מודיעין

ולקבוע בו תנאים, ורשאי הוא להורות כי הרישיון יוענק בדרך של מכרז; במתן רישיון

לשירות מודיעין ובקביעת התנאים בו יביא השר בחשבון את השיקולים המפורטים בסעיף

4(ב), בשינויים המחויבים.

(ג)
השר יקבע את התנאים למתן רישיון לשירות מודיעין.

(ד)
בקשה לרישיון לשירות מודיעין תוגש לשר בכתב ויפורטו בה פרטי שירותי


המודיעין המוצעים ודרכי ביצועם; השר רשאי לקבוע פרטים נוספים שייכללו בבקשה.

(ה)
על רישיון לשירות מודיעין ועל מי שפועל מכוחו יחולו ההוראות כמפורט להלן,

החלות לגבי רישיון מיוחד ומי שקיבל רישיון מיוחד, לרבות סמכויות השר המוקנות לפי

ההוראות האמורות לגבי רישיון ובעל רישיון כאמור, הכול לפי העניין ובשינויים
המחויבים
(1)
הוראות פרק ב', למעט סעיף 4(ו)(2), והוראות פרקים ד', ה' ו־י"א;


(2)
הוראות כל חוק אחר ותקנות שהותקנו מכוחו.".
למעשה, זה הסעיף שמסדיר את מתן הרישיון החדש שיוענק לפי החוק המוצע, שייקרא רישיון לשירות מודיעין. כל הפרטים וההסדר, בעצם, לגבי מתן אותו רישיון, ייקבעו בתקנות שיתקין שר התקשורת. מוצע גם להחיל גם על אותו רישיון הוראות שחלות לגבי רישיון מיוחד כי בעצם רואים את הרישיון הזה כרישיון שדומה באופיו לרישיון מיוחד, אם אני מבין נכון.
השאלה היא לגבי סעיף (ה)(2), האם צריך לכתוב שיחולו "הוראות כל חוק אחר ותקנות שהותקנו מכוחו". זאת שאלה שעלתה גם בעת הדיון בוועדה בעת הכנת הצעת החוק לקריאה ראשונה והתבקשנו לבדוק את השאלה. רציתי לדעת האם למשרד התקשורת יש תשובה בעניין?
ברוריה מנדלסון
אנחנו בדקנו את זה, מבחינתנו אפשר להסיר את סעיף קטן (2).
איתי עצמון
פשוט למחוק את זה ורק ההוראות המנויות בפסקה (1) יחולו?
ברוריה מנדלסון
כן.
היו"ר רוברט אילטוב
יש הערות לסעיף?
שרון פליישר בן-יהודה
לפחות לפי מה שאנחנו מבינים, אנחנו נשמח לשמוע פה מגורמי ממשלה, לפי איך שהחוק מנוסח כרגע, למעשה מי שכבר יש לו היום רישיון, כל חברות התיקשורת בעלות הרישיון הכללי כמו "בזק" "הוט" כל בעלי רישיון הרט"ן, יש להם היום חובה ברישיון הנוכחי שלהם לתת שירותי מודיעין.
לפחות איך שאנחנו מבינים את זה, איך שהנוסח כרגע, אנחנו נצטרך לבקש עכשיו רישיון חדש. זה נראה לנו לא נכון שחברה שנותנת כבר 50 שנה שירות תצטרך עכשיו פתאום לבקש רישיון לשירות הזה, במיוחד כשבעבר, במהלך השנים, היו הרבה דברים דומים - - -
היו"ר רוברט אילטוב
אתם חוששים שלא תקבלו רישיון?
שרון פליישר בן-יהודה
לא, אבל אנחנו לא רוצים עכשיו להיכנס לתהליך של בקשות רישיון ממשרד התקשורת, שהוא תהליך ביורוקרטי ארוך ומייגע.
היו"ר רוברט אילטוב
אבל כל עסק צריך רישיון, בסופו של דבר.
איילת כהן
אבל לנו יש.
שרון פליישר בן-יהודה
יש לנו רישיון. כתוב לי ברישיון, כחלק מהרישיון שלי - - -
היו"ר רוברט אילטוב
למה אתם דורשים גם מהם לעשות את הרישיון, אם יש להם?
ברוריה מנדלסון
אנחנו רוצים שתהיה הסדרה אחידה. המטרה של הצעת החוק היא לפתוח את התחום הזה לתחרות, לאפשר לעוד גורמים לספק את השירותים האלה ואנחנו רוצים שההסדרה תהיה אחידה – לכולם יהיו את אותם כללים.
היו"ר רוברט אילטוב
אבל להם יש רישיון.
ברוריה מנדלסון
יש להם רישיון למתן שירותי תקשורת. בין היתר מותר להם גם ברישיון לספק שירות מודיעין.
שרון פליישר בן-יהודה
לא מותר לנו – יש לנו סעיף שמחייב אותנו - - -
נתי ביאליסטוק
אני אסביר. החוק, בין היתר, קובע כללים ודרכים להטיל חובות ולהטיל מגבלות על אופן מסירת המידע ועל היקף מסירת המידע ועל איך אתה מוסר מידע ממאגר הפרטים הנוספים ואיך אתה מאשר אותו וכדומה. כל הדברים האלו לא קיימים היום ברישיון של "בזק".
לאה ורון
במשך השנים שהיה לחברת "בזק" רישיון, לא הכנסתם שינויים, תנאים, בקשות אחרות וכולי? זה אותו רישיון או סעיף ברישיון שניתן להם לפני שנים רבות?
ברוריה מנדלסון
הוכנסו הרבה תיקונים בשנים האחרונות ברישיון של "בזק".
היו"ר רוברט אילטוב
השאלה היא כזאת: להם יש רישיון. אתם עכשיו עושים חוק שמסדיר את הנושא והם מחויבים לעבוד על פי החוק. מה אתם רוצים מהם, שהם יעשו את זה מחדש?
ברוריה מנדלסון
אפשר להבין מה החשש הגדול של "בזק" - - -
היו"ר רוברט אילטוב
אני שאלתי - - -
לאה ורון
זה לא רלוונטי.
אמנון כהן
אם יש להם רישיון – הם עומדים בסטנדרטים שאתם קבעתם.
ברוריה מנדלסון
הסטנדרטים ייקבעו בתקנות.
היו"ר רוברט אילטוב
נתי, לא סיימת?
נתי ביאליסטוק
שאלת שאלה, אני לא הספקתי לענות. הכללים והסטנדרטים שבעל רישיון למתן שירותי מודיעין יצטרך לפעול על פיהם יהיו בחוק הזה וברישיון שיינתן מכוחו. כרגע – אני לא יכול לתת לך תשובה מלאה בעניין הזה – על "בזק" חלים כללים שהם כלליים מתוקף החובה שלה לתת בצורה - - -
היו"ר רוברט אילטוב
אבל אתה עושה חוק, הם לא - - -
נתי ביאליסטוק
אני אומר שחלק מהדברים - - -
היו"ר רוברט אילטוב
אתה חושב שהם יעבדו בניגוד לרישיון?
נתי ביאליסטוק
אני באמת לא מבין את החשש של "בזק". אין ספק שהם יקבלו את הרישיון הזה. מן הסתם הם יעמדו ויתאמצו לעמוד בכל הדרישות והסטנדרטים. היא לא צריכה להיות מופלת לטובה בהקשר הזה.
ברוריה מנדלסון
להדגיש כי זו מדיניות המשרד.
שרון פליישר בן-יהודה
ממש לא נכון.
ברוריה מנדלסון
גם שירותים נוספים שהם חלק מרישיונות כלליים פיצלנו אותם והיום הם קיבלו רישיונות מיוחדים לדוגמה: ISP. זאת המדיניות של המשרד.
שרון פליישר בן-יהודה
זה לא "בזק". זה לא נכון, ברוריה, את אומרת דברים לא נכונים.
היו"ר רוברט אילטוב
רגע. עכשיו ל"בזק" את זכות הדיבור ואת תגיבי אחר כך, בסדר? ואז נחזור ל"בזק", אם יהיה צורך.
שרון פליישר בן-יהודה
שני דברים מאוד עקרוניים: קודם כל, יש עשרות שירותים ש"בזק" נתנה אותם בער והם נפתחו לתחרות, וברגע ש"בזק" המשיכה לתת אותם, הם המשיכו להיות ברישיון הרגיל שלה, כמו: שירותי תמסורת, תקשורת נתונים. שירותים שנפתחו לתחרות – חברות אחרות קיבלו רישיון מיוחד ול"בזק" זה נשאר ברישיון הרגיל שלה. אין שום סיבה. זה מעולם לא נעשה בצורה הזאת.

דבר שני, ההסבר שנותנים פה אנשי משרד התקשורת, שלכאורה בגללו זה נדרש, זה הרצון ליצור אחידות. עם כל הכבוד, הדבר היחיד שהם לא יוצרים פה זו אחידות היות והשירות העיקרי ש"בזק" נותנת, שהוא השירות הכי כבד, עם העלויות הכי גבוהות בנושא של שירות מודיעין הוא השירות הקולי.

אותם בעלי רישיון חדשים בכלל לא יידרשו לתת שירות מענה קולי. אין לי שום בעיה, אם רוצים, אנחנו גם נבקש רישיון, אבל אחידות – כמו שעכשיו אמר נתי ביאליסטוק, יועץ מנכ"ל משרד התקשורת – זה אומר שגם אותם בעלי רישיון חדשים יהיו מחויבים לתת שירות מענה קולי.
אם הוא רוצה אחידות – אחידות עד הסוף. או אם אין אחידות, אין שום סיבה שאנחנו נפעל עכשיו לקבל רישיון חדש עם כללים חדשים לשירות שאנחנו נותנים אותו כבר 50 שנה.
איתי עצמון
השאלה אם השירות שאתם נותנים היום זה אותו שירות שאנחנו מדברים עליו כאן?
שרון פליישר בן-יהודה
בדיוק אותו שירות.
איתי עצמון
רגע, סליחה. כאן מדובר על שירות למתן פרטים נוספים. מדובר על פרטים מעבר לשם ולמספר טלפון.
שרון פליישר בן-יהודה
בדיוק אותו שירות. אנחנו נותנים היום שירות, אנחנו נותנים פרטים נוספים, אנחנו שומרים על המידע. כל החובות שיש פה כבר נעשות היום.
איתי עצמון
אם ככה, מה הבעיה?
נתי ביאליסטוק
השירות שהם נותנים, של פרטים נוספים, זה לא מכוח הרישיון שלהם. זה מכוח יוזמה פרטית ויצירתיות עסקית מבורכת של "בזק". אין על זה מילה ולא חצי מילה ברישיון שלהם. ברישיון שלהם הם מחויבים למסור מספר טלפון לפי שם וכתובת.
היו"ר רוברט אילטוב
ואתם חוששים ש"בזק" תנצל את הרישיון ותפר את החוק?
שרון פליישר בן-יהודה
מה שלא עשינו במשך 20 שנה.
נתי ביאליסטוק
אם יוגדרו כללים - - -
היו"ר רוברט אילטוב
תראו, ברמת העיקרון לחברה יש רישיון, היא פועלת, היא גם יוזמת, כמו שאתה אומר, דברים שהם צרכניים. אז מה הסיבה, מה החשש שלכם שהם לא יעמדו בסטנדרט שאתם קובעים?
נתי ביאליסטוק
דרך ההסדרה שלנו – גם חוק אחר שמונח כבר על שולחן המליאה – זה הנושא של עיצומים כספיים. אנחנו יודעים להטיל עיצומים כספיים על בעל רישיון אם הוא חרג מתנאי הרישיון שלו. אם לא כתוב לו ברישיון תנאים – אז אני לא אוכל לבוא ולאכוף עליו, למשל, מסירה של מידע ממאגר הפרטים הנוספים ללא הסכמת המנוי.
לאה ורון
אז זו השאלה: האם אפשר להוסיף לרישיון תנאים? שמענו מעורכת הדין מנדלסון שבמשך השנים הוספתם לחברת "בזק" תנאים שונים ברישיון.
נתי ביאליסטוק
לא לנושא הזה.
לאה ורון
לא לנושא הזה. אבל כשם שהוספתם ברישיון תנאים לנושאים אחרים, אם תמצאו לנכון, תוסיפו תנאים נוספים.
שרון פליישר בן-יהודה
גם בנושא הספציפי הזה הוסיפו לנו הרבה תנאים.
אמנון כהן
אני רק שואל: יש להם רישיון כרגע. אם אתה אומר: כרגע אני מייצר שוק חדש, תחרות חדשה, וכתוצאה מכך תה מכין את הנהלים איך ייצא רישיון. מספר סעיפים באותו רישיון חסרים מפעילה "בזק". אז אתה יכול להוסיף את התוספת הזאת שלא מופיעה אצלם? אתה יכול להוסיף. אם אתה יכול להוסיף – אז לא צריך רישיון חדש.
רק אם יגידו
עד היום הייתם כפופים לתנאים כאלה או אחרים, היום נוספו, בגלל התחרות, עוד שני תנאים, לכן לא צריך להחליף את כל הרישיון אלא תעמדו גם בעוד שני הסעיפים הנוספים הלאה.
נתי ביאליסטוק
ההליך המנהלי שלפיו מתקנים רישיון הוא הליך של שימוע, קבלת עמדה מהחברה שעשויה להיפגע מזה, מהציבור. גם ההליך הזה ניתן לתקיפה. אם החוק אומר ש"בזק" לא חייבת - - -
היו"ר רוברט אילטוב
אז הכי פשוט לקחת רישיון? זאת אומרת, אני דרקוני, אני אקח את הרישיון ואתה תסדר.
ברוריה מנדלסון
אנחנו לא לוקחים רישיון.
היו"ר רוברט אילטוב
אם אתה אומר: אני צריך לעשות לחברה שימוע. זה דבר הגיוני – יכול להיות שאתם צודקים, יכול להיות שאתם לא צודקים. אבל כשאתה אומר: אני לא רוצה לשמוע אתכם, יש חוק, אני מטיל עליכם להזדכות על מה שהיה לכם ועכשיו אתם תעשו הכול מחדש - - -
נתי ביאליסטוק
לא אמרתי להזדכות על הכול - - -
היו"ר רוברט אילטוב
אז דרקוני זה בסדר. השאלה היא אם אנחנו מקבלים? אני אומר לך שהוועדה, כפי שזה נראה לי כרגע, לא בדיוק מסכימה לתהליך שאתם מציעים לוועדה.
אמנון כהן
אתה יכול להוסיף תנאים.
היו"ר רוברט אילטוב
אפשר להוסיף. יש לך הליך שימוע – תעשה אותו. יכול להיות שיש היגיון.
נתי ביאליסטוק
קודם כל, אדוני, אני מוחה על הביטוי דרקוני. אני חושב שאנחנו לא פועלים בדרך דרקונית אלא אנחנו פועלים בדרך - - -
היו"ר רוברט אילטוב
לקחת רישיון מחברה – מה זה? זה ידידותי לדעתך?
נתי ביאליסטוק
אני לא לוקח רישיון.
ברוריה מנדלסון
אנחנו לא לוקחים רישיון אבל המשרד כבר עשה את זה בעבר - - -
היו"ר רוברט אילטוב
מה זה, "דובון אכפת לי"? סליחה, מה זה המהלך הזה? לקחת רישיון מחברה, עם כל הכבוד, זה לא ידידותי.
ברוריה מנדלסון
אבל אף אחד לא לוקח רישיון, סליחה. אנחנו לא לוקחים רישיון.
שרון פליישר בן-יהודה
אתם כן לוקחים.
ברוריה מנדלסון
אנחנו לא לוקחים רישיון, שרון, תדייקו. אנחנו לא לוקחים רישיון.
נתי ביאליסטוק
אדוני אני אסביר: ברגע שאנחנו פותחים תחום חדש לתחרות, בעבר מה שעשו זה לא רק שלקחו את זה מהרישיון של "בזק" אלא גם הכריחו את "בזק" לפתוח חברה נפרדת על מנת שתתמודד בתנאים שווים מול הגורמים החדשים שנכנסים לשוק.
היו"ר רוברט אילטוב
יש פה שאלה שכרגע קפצה לאוויר: כשהכנסתם את חברת "פרטנר" לשוק, אתם לקחתם מכל האחרות את הרישיון והכרחתם אותם לעשות הכול מחדש?
נתי ביאליסטוק
לא.
ברוריה מנדלסון
לא. אבל מה הקשר? זה לא אותו דבר. זאת לא פעילות שנעשתה במסגרת אותו רישיון של "בזק". לקבוצת פלאפון היה רישיון נפרד.
שרון פליישר בן-יהודה
כשפתחתם את שוק התמסורת לתחרות לקחתם ל"בזק" את רישיון התמסורת?
ברוריה מנדלסון
ב-ISP כן.
שרון פליישר בן-יהודה
זה לא "בזק".
ברוריה מנדלסון
- - -
נתי ביאליסטוק
ברוריה, סליחה. אני מבקש ממך לא לצעוק.
היו"ר רוברט אילטוב
את רוצה שאני אוציא אותך? שלוש פעמים מתייחס אני אלייך, את פשוט לא מסתכלת לכיוון.
נתי ביאליסטוק
אדוני, אני אסביר שוב. בעבר, "בזק" נתנה בעצה את כל שירותי התקשורת שנותנת קבוצת "בזק". כשהממשלה החליטה שהיא רוצה לפתוח את תחום התקשורת הבינלאומית לתחרות, היא הורתה ל"בזק" להפריד אצת הפעילות הזאת מהפעילות העיקרית, לקחת רישיון אחר, רישיון נפרד שהוא היה רישיון כללי לשירותי מב"ל ולא לשירותי התקשורת שלה, ולעבוד ככל חברת תקשורת אחרת. אז גם ניתנו רישיונות לגורמים אחרים.
לאה ורון
אז מה שהיא עשתה זה לקחת את הרישיון של "בזק" לתחום הזה של השיחות חוץ?
נתי ביאליסטוק
בדיוק. הפכה אותו לרישיון נפרד מהרישיון הכללי שהיה לה ויותר מהמצב פה, גם הורתה לה להקים חברה נפרדת שתהיה עצמאית ותהיה בינה לבין "בזק" הפרדה מבנית – אם אתה רוצה להשתמש במילה דרקונית, זה המקום – הפרדה מבנית מהותית בין החברה הבת שעוסקת בשירותי "בזק" בינלאומי לבין חברת האם - - -
היו"ר רוברט אילטוב
אתם לא ראיתם לנכון לעשות את זה במקרה הזה.
נתי ביאליסטוק
במקרה הזה לא חשבנו שנכון - - -
היו"ר רוברט אילטוב
ולכן, אם אתם הלכתם במתווה אחר – אז יכול להיות שכדאי שתעשו שימוע.
נתי ביאליסטוק
במקרה הזה חשבנו שלא נכון לדרוש הפרדה מבנית מהותית בין חברת "בזק" לבין הגורם שיקים את שירותי המודיעין, אבל חשבנו שעל מנת לעשות הסדרה שוויונית שתוכל לתת לכולם את השירותים באותם סטנדרטים שיחייבו את פעילותם במסגרת רישיון דומה, תתכבד "בזק" ותעשה את הפעילות הזאת בתוך החברה במסגרת רישיון נפרד.

אגב, כש"פרטנר" רצתה, גברתי לשאלתך, לתת גם שירותי תקשורת פנים-ארציים, התכבדה ולקחה רישיון נפרד והקימה חברת בת לצורך העניין הזה.
היו"ר רוברט אילטוב
בבקשה, היועץ המשפטי של הוועדה.
איתי עצמון
אני רק רוצה להזכיר נקודה, כיוון ששמענו כאן שהשירות למן פרטים נוספים לא ניתן מכוח רישיון אלא מכוח איזושהי יוזמה עסקית, כפי שהזכיר מר ביאליסטוק, אני מזכיר כי בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה, הוועדה שמעה התחייבות מנציגי הממשלה כי בתנאים ברישיון החדש לשירות מודיעין שיינתן, ייקבעו גם תנאים לאבטחת פרטיות המנויים שפרטיהם יימסרו.

זאת עוד נקודה חשובה בהקשר של הסדרת התחום החדש הזה ומתן הרישיון החדש וצריך לזכור גם את זה כאשר דנים בהסדרת או בפתיחת התחום הזה לתחרות.
אמנון כהן
אני מציע לגבי הסעיף הזה – תן להם לעשות שעורי בית ואנחנו נתקדם. עד הדיון הבא תבדקו. אני חושב שרישיונות חדשים שתנפיקו, תשוו את התנאים לאותם אלו שרוצים לתת שירות מודיעין חדש, תגידו: עכשיו נוספו עוד שני סעיפים. הם יעמדו בתנאים.

אני חושש שבסופו של דבר אולי לא יקום אף שירות מודיעין חדש ובסוף הם יצטרכו לעבוד ברישיון חדש. אני לא רוצה להטיל עליהם גזירה שהם לא צריכים לעמוד בה.
נתי ביאליסטוק
תשים לב מה כתוב בהמשך.
אמנון כהן
מה כתוב?
נתי ביאליסטוק
יש כאן הליך. ההסדרה על "בזק" תחול רק כשיקום אחד חדש.
אמנון כהן
אני מבין, אני מבין. אבל גם זה - - -
נתי ביאליסטוק
לא צריכה לשנות את דרכיה עד שלא יבוא מישהו ויגיד: גם אני רוצה להתחרות בזה.
אמנון כהן
בסדר, אבל אני אומר שגם פה לא צריך סתם - - -
איתי עצמון
אתה מדבר על הקצאת מספר הטלפון 144, לא על כל - - -
שרון פליישר בן-יהודה
אני רוצה להתייחס למה שנאמר פה על-ידי נציגי משרד התקשורת. לטעמנו הדברים לא מדויקים. כשפתחו את שוק השיחות הבינלאומיות, אכן הקימו חברה חדשה ו"בזק" עצמה הפסיקה לתת את השירות. זה שונה מהמקרה כאן ש"בזק", אותה חברה, אותם אנשים, אותם עובדים, אותו דבר בדיוק, ממשיכים לתת את השירות.

שמה קמה חברה חדשה לגמרי שהתחילה לתת את השירות ולכן זה היה הגיוני. בנוסף, זה בדיוק היה העניין, כשפתחו את שוק השיחות הבינלאומית נתנו ל"בזק" בינלאומי רישיון זהה במאה אחוז לרישיונות שמתנו לשאר החברות. במקרה הזה לא מתכוונים לתת רישיון זהה - -
נתי ביאליסטוק
למה את אומרת - - -
שרון פליישר בן-יהודה
- - לדוגמה, מחייבים את "בזק" לתת שירות מידע קולי ולעומת זה את המפעילים האחרים לא מחייבים לתת שירות מידע קולי.
ברוריה מנדלסון
כל החברות מחויבות, לא רק "בזק". כל חברות התקשורת מחויבות.
שרון פליישר בן-יהודה
נכון. ואותו מפעיל חדש לא חייב, ולכן - - -
היו"ר רוברט אילטוב
זהו, הבנו. משרד התקשורת, בבקשה תגיבו.
ברוריה מנדלסון
אני רק רוצה לדייק: לא רק "בזק", כל חברות התקשורת מחויבות לתת שירות מודיעין טלפוני.
איילת כהן
כן, אבל לא החדש. לא המפעיל החדש.
שרון פליישר בן-יהודה
לא אותו חדש שאת רוצה לתת לו רישיון, כמו שאת אומרת, שהוא יהיה זהה לשלי. הוא לא יהיה זהה לשלי.
אמנון כהן
תן להם לבחון את זה.
היו"ר רוברט אילטוב
אז את הסעיף הזה אנחנו נותנים לכם לבחון מחדש ואנחנו ממשיכים. בבקשה.
איתי עצמון
אני לא כל-כך מבין איך אנחנו בדיוק יכולים להתקדם עם הצעת החוק אם את סעיף הליבה אנחנו כרגע לא מאשרים? סעיף 10ב מדבר על הרישיון החדש וכל יתר הסעיפים בעצם מדברים על החובות שיחולו על בעל הרישיון החדש במתן פרטים מהמאגר הבסיסי ובמתן פרטים - - -
אמנון כהן
בסדר, אנחנו דנים על זה כרגע ומקסימום נמצא את המינוח ל"בזק", נגיד: שמי שכבר יש לו את הרישיון, יראו בו כך וכך. אני עוד לא יודע, בוא נראה.
איתי עצמון
אני לא כל-כך בטוח שאני מבין למה אדוני מתכוון.
אמנון כהן
אז מה? אפשר למצוא איזו נוסחה?
נתי ביאליסטוק
אני לא יודע. אני צריך ללכת ולחשוב. הרי החוק הזה הוא פרי עבודה וחשיבה של הרבה מאוד חודשים. גם חלק מההכנה שעשינו היה שימוע שעשינו לצורך העניין לציבור ולמדנו על הנושא.
שרון פליישר בן-יהודה
יש לנו רעיון לנוסח, אם אתם רוצים לשמוע.
היו"ר רוברט אילטוב
בבקשה.
נתי ביאליסטוק
אני לא יכול - - -
אמנון כהן
למעט בעל רישיון, בכפוף לתנאי רישיונו?
ברוריה מנדלסון
- - - שינוי מהותי של הצעת החוק. אנחנו צריכים לשקול מהתחלה את תמיכת הממשלה בהצעת החוק ולראות מה המשמעויות של זה.
שרון פליישר בן-יהודה
כשהממשלה תמכה בהצעת החוק, הדברים האלה ממש לא היו. אלו דברים שאתם הוספתם אחרי שהממשלה - - -
היו"ר רוברט אילטוב
סליחה, גברתי הנכבדה. הממשלה יש לה את הסמכות למשוך את החוק, לא לתמוך בחוק - - -
איתי עצמון
זה לא חוק ממשלתי.
היו"ר רוברט אילטוב
זה לא חוק ממשלתי, דרך אגב. אני לא בטוח שאתם יכולים לחזור מתמיכה בחוק אם הוספו פה דברים, לא בטוח. כי אם ועדת שרים אישרה דברים אחרים ואתם הוספתם - - -
אמנון כהן
יחד אישרנו.
היו"ר רוברט אילטוב
אבל אנחנו נשמע - - -
אמנון כהן
יש פה תוספת שאני אקרא ונראה אם הם יכולים לחיות עם התוספת שהכניסה "בזק". יועץ משפטי, שים לב, זה מה שהעברתי לך אז: "10ב(א). לא ייתן אדם, למעט בעל רישיון בכפוף לתנאי רישיונו, שירות מודיעין אלא אם כן קיבל מאת השר רישיון לכך לפי סעיף זה.". זאת אומרת, למעט אחד שיש לו רישיון כבר.
איתי עצמון
זה חותר תחת כל התכלית, כך אני מבין, של הצעת החוק, לא?
דפנה גלוק
כך או אחרת, גם משרד התקשורת ישקול ויחליט איך בדיוק הוא מעוניין להסדיר את זה ואיך הוא מתקדם הלאה בהתחשב בערה. אבל נדמה לי שככל שיוחלט כך לעשות, עדיף יהיה לעשות את זה במסגרת הוראה שפשוט תקבע שמי שניתן לו רישיון כבר או מי שמכוח רישיונו מחויב, יחולו עליו הוראות - - -
איתי עצמון
הוראות מעבר?
דפנה גלוק
משהו בסגנון הזה. ככה זה מונע מאתנו צורך לעשות תיקונים בסעיפים המהותיים.
ליאת בן מאיר שלום
ומכל מקום, כל ההוראות המהותיות של החוק אמורות לחול על כל מי - - -
אמנון כהן
בוודאי.
ניר גרסון
למשל האיסור על העברת מאגר המודיעין לצד שלישי, אין שום מניעה לעשות את זה גם ברישיונות הקיימים.
היו"ר רוברט אילטוב
הכנה לקריאה שנייה ושלישית – הדברים פתוחים פה לחלוטין, אי אפשר - - -
אמנון כהן
לא, לא פתוח. זאת הערה שהוסיפו אותה ואנחנו צריכים לשקול אם מקבלים אותה או לא מקבלים. "בזק" רוצה להחריג אותה בגלל שיש לה רישיון. היא אומרת: אני כבר יש לי שנים את הרישיון הזה, אם לא משנים בתנאי הרישיון כלום, למה לקחת לי את הרישיון?
איתי עצמון
קודם כל, אין לה את הרישיון למתן פרטים נוספים. היא עשתה את זה, כמו ששמענו, מכוח יוזמה עסקית שלה. זה גם לא נכון בדיוק לומר שכיום היא נותנת - - -
אמנון כהן
שרון, אפשר להסדיר את זה איכשהו בהוראות מעבר?
שרון פליישר בן-יהודה
לא, לא, לא. זאת סוגיה מאוד-מאוד קריטית.
נתי ביאליסטוק
אדוני, אתה לא יכול לחוקק – "בזק" מתנגדת. שמעת את מה שהיא אמרה.
לאה ורון
סליחה?
היו"ר רוברט אילטוב
הוא לא יכול לחוקק אם "בזק" מתנגדת? הוא יכול לחוקק גם אם אתם מתנגדים.
אמנון כהן
אני רוצה לתאם עד כמה שאפשר.
נתי ביאליסטוק
אני רק לא כזה בוטה, כן?
שרון פליישר בן-יהודה
אם אפשר הערה ליושב-ראש הוועדה, דווקא בגלל ההערה שנאמרה פה על-ידי משרד התקשורת. הצעת החוק המקורית וזאת שגם אושרה בממשלה, לא היה בה בכלל את כל ההסדר הזה. לכן, לפחות כמו שאני רואה את הדברים, אם הוועדה פה - - -
היו"ר רוברט אילטוב
אז למה זה קפץ?
שרון פליישר בן-יהודה
כי משרד התקשורת - -
איתי עצמון
תמך בתיאום.
שרון פליישר בן-יהודה
- - לקח את ההצעה הפרטית של חבר הכנסת אמנון כהן והכניס פה כל מיני דברים בכלל שהם הצעת חוק ממשלתית, שלטעמי, במצב תקין משרד התקשורת היה צריך להגיש הצעת חוק ממשלתית כי הוא רצה להסדיר את הדבר הזה. אבל בהצעת החוק - - -
לאה ורון
הכנסת שינויים בסיוע משרדי הממשלה מקובלת מאוד.
היו"ר רוברט אילטוב
סליחה, סיימנו.
אמנון כהן
אז בוא תוריד את זה, נתקדם הלאה וזהו. אנחנו לא מקבלים את התיקון שלהם וכמו שסיכמנו ואמרנו, אם אפשר לתאם – טוב. אם אי אפשר לתאם – זה מעוות לנו את החוק, זה מעקר לנו את החוק, אז יעמדו בתנאי רישיון כמו שעומדים כולם.
לאה ורון
או יגישו בקשה לרישיון, זאת השאלה.
אמנון כהן
ימשיכו בינתיים עד - - -
איתי עצמון
הם לא יוכלו לתת את שירות המודיעין אלא אם כן הם קיבלו רישיון נפרד. זאת המשמעות.
נתי ביאליסטוק
בסדר, בהוראת המעבר ניתן מספיק זמן על מנת - - -
איתי עצמון
ככל שתתקבל הוראת מעבר. כרגע אנחנו מאשרים את הסעיף הזה. אנחנו לא יודעים עדיין אם תהיה הוראת מעבר ומה יהיה לשונה. כרגע מאשרים את הסעיף שמחייב רישיון.
נתי ביאליסטוק
בהוראת מעבר אנחנו צריכים ליצור מצב - - -
אמנון כהן
אז לא נצביע עליו כרגע. נשאיר אותו כרגע.
היו"ר רוברט אילטוב
אמנון, אנחנו לא נצביע על הסעיף הזה.
לאה ורון
על סעיף 10ב. חבר הכנסת כהן מציע לדלג בשלב זה על - - -
אמנון כהן
סעיף 10ב(א).
איתי עצמון
כל סעיף 10ב מכיל את הרישיון.
לאה ורון
רישיון לשירות מודיעין, בינתיים להמתין עם זה ולראות אם אפשר לדון ולשמוע הערות לסעיף הבא.
אמנון כהן
כן. הלאה.
היו"ר רוברט אילטוב
בבקשה, תמשיך לקרוא. אני חושב שיהיה לך נתק פה.
אמנון כהן
נשאיר את זה בינתיים כהצעת הוועדה, כהצעת המציע.
איתי עצמון
אני לא כל-כך מבין מה ההחלטה לגבי סעיף 10ב.
אמנון כהן
נשאר כמו שכתוב אצלך.
איתי עצמון
מה זאת אומרת "נשאר"? מאשרים את זה או כרגע לא מאשרים את זה?
היו"ר רוברט אילטוב
בוא נעשה סדר.
אמנון כהן
אם אדוני היושב-ראש היה שומע למציע החוק, אני אומר שאנחנו נאשר את זה כהצעת המציע, כהצעת הוועדה. ניסינו לעזור ל"בזק" שנחריג אותם, אם זה מעקר את החוק – זאת לא כוונתי. אני מתקדם על פי מה שאנחנו קבענו.
היו"ר רוברט אילטוב
אז אתה רוצה להצביע על סעיף 10ב - - -
אמנון כהן
סעיף 10ב (א), (ב), (ג), (ד) – עד איפה הגענו? עד (ו), למעט מה שהיא מחקה, התיקון (2) שהיא מחקה, נגמר עד כאן. אני רוצה להצביע.
היו"ר רוברט אילטוב
כלומר על כל סעיף 10ב?
אמנון כהן
כן.
שרון פליישר בן-יהודה
יש לנו עוד הערה. אנחנו רוצים להוסיף סעיף 10ב(ה) - - -
אמנון כהן
כרגע יש סעיף קטן (ה).
שרון פליישר בן-יהודה
להוסיף (ה) ולהפוך את (ה) ל-(ו).
לאה ורון
לא משנה. חזקה על היועץ המשפטי שהוא יידע לקבוע את הפסקאות.
היו"ר רוברט אילטוב
אנחנו נשאיר את זה ליועץ המשפטי, תגידו מה אתם רוצים.
שרון פליישר בן-יהודה
זה גם מתחבר למה שנאמר פה קודם. נכון להיום, אני מאמינה שחברי הוועדה יודעים שהתעריף ש"בזק" גובה בשירות מודיעין 144 בשירות הקולי הוא תעריף שמפוקח על-ידי הממשלה ונקבע על-ידי משרד התקשורת בתקנות.

אנחנו חושבים שברגע שהשוק הזה יפתח לתחרות – ראשית, אנחנו חושבים שכבר היום היה נכון להסיר את הפיקוח מהשירות הזה. אנחנו לא חושבים שזה שירות שנכון שהממשלה תקבע בו מחירים, אבל בטח ככל שיש כוונה לפתוח את השוק הזה לתחרות, לא הגיוני שחברה אחת תמשיך להיות מפוקחת ויהיו לה תעריפים שנקבעים על-ידי הממשלה ולעומת זאת יהיו חברות חדשות שהן יכולות לקבוע את התעריפים שלהן באופן עצמאי. זה מתחבר לעניין שמשרד התקשורת מסביר פה שנורא חשוב לו ליצור שוויוניות - - -
היו"ר רוברט אילטוב
הדברים ברורים. בבקשה, משרד התקשורת.
נתי ביאליסטוק
קודם כל, זה הגיוני. מדובר פה בבעל מונופולין. בעל מונופולין חלות עליו מגבלות, לראיה: התעריפים של "בזק" בתחום הטלפוניה הפנים-ארצית הנייחת הרגילים, תעריף השיחה – הוא תעריף מפוקח. לעומת זאת, לכל מתחריה – התעריף אינו מפוקח.

אני מסכים עם הטענה שככל שתתרחב התחרות בתחום הזה ותהפוך להיות אפקטיבית יותר ויותר ומ"בזק" באמת ייגרעו נתחי שוק, ראוי שמשרד התקשורת ישקול גם הסרת הפיקוח או הקלה בתחום קביעת התעריפים.
איילת כהן
לא נקבע שאנחנו בעלי מונופולין במתן שירות מודיעין.
נתי ביאליסטוק
אני מסכים עם עורכת הדין כהן-מעגן, אין הכרזה של הממונה ש"בזק" היא בעלת מונופולין בתחום הזה. יחד עם זאת היא הגורם היחיד שמספק את השירות כיום.
אמנון כהן
אבל כשתהיה תחרות?
נתי ביאליסטוק
אז בהחלט מן הראוי שמרד התקשורת ישקול את ההסרה של הפיקוח או הקלה לפחות בפיקוח.
אמנון כהן
כשהחוק יכנס לתוקף. אי אפשר להכניס - - -
נתי ביאליסטוק
כשהחוק יכנס לתוקף עדיין לא תהיה תחרות. אם נסיר את הפיקוח מ"בזק" עם כניסת החוק לתוקף – כנראה שגם לא תהיה תחרות.
היו"ר רוברט אילטוב
עוד משהן? אני חייב לסיים את הישיבה.
שרון פליישר בן-יהודה
נאמר פה על-ידי נציג משרד התקשורת ש"בזק" היא היחידה שמספקת את השירות הזה. זה לא נכון. כל מפעילי התקשורת מחויבים במתן שירות מודיעין קולי, חברות הסלולר יש להן שירות מתן מודיעין קולי ואתה יכול להתקשר אליו ולקבל בו את המספרים.
נתי ביאליסטוק
את יודעת את המספר של "פרטנר"?
שרון פליישר בן-יהודה
1244 - - -
היו"ר רוברט אילטוב
מישהו מחברי הכנסת רוצה להעלות את הנושא הזה לסעיף הזה? מה ש"בזק" ביקשה. רק חברי כנסת יכולים להעלות.
אמנון כהן
אני אומר שיש היגיון בזה שהם הגוף היחיד שמפעיל את השירות הזה ולכן נקבע התעריף על-ידי משרד התקשורת. כשתהיה תחרות, וניתן את התקופה הזאת שייכנסו שחקנים חדשים – אז השוק יקבע את המחיר וכמובן הם יצטרכו להסיר את המגבלה הזאת שהם יקבעו את התעריפים. כרגע צריך להשאיר את זה ככה.
שרון פליישר בן-יהודה
צריך להכניס את הסעיף הזה כבר היום בחקיקה.
היו"ר רוברט אילטוב
למה?
שרון פליישר בן-יהודה
שיהיה סעיף שאומר שברגע שיש תחרות – יש לנו פה נוסח, אם אתם רוצים – שאומר שברגע שניתן רישיון לגורם אחר - - -
היו"ר רוברט אילטוב
חברים, יש פה עוד סעיפים ואת הנושא הזה אפשר, אם יושב-ראש הוועדה יחשוב לנכון, לפתוח את זה. אני כרגע מעלה את הסעיף כמות שהוא להצבעה.
לאה ורון
איזה סעיף, אדוני?
אמנון כהן
סעיף 10ב.
איתי עצמון
אני מסב את תשומת הלב שככל שתעלה את הסעיף הזה והוא יתקבל, ולא תתקבל הוראת מעבר – בעצם, כל מה שחברת "בזק" מבקשת כרגע לא יכנס לתוך נוסח הצעת החוק.
אמנון כהן
אז נכתוב שיש הוראת מעבר.
איתי עצמון
אנחנו לא יודעים אם תהיה ומה יהיה לשון הוראת המעבר. הדברים קשורים אחד בשני.
היו"ר רוברט אילטוב
אמנון, צריך להגיע להסכמות. הסעיף הוקרא, הוא מוכן להצבעה, אבל יש בו דברים פתוחים.
נתי ביאליסטוק
בעניין הוראת המעבר, אני מציע שכשנגיע לחקיקה נעביר את זה כי יכול להיות שיש יותר מדבר אחד - - -
היו"ר רוברט אילטוב
ואז ייפתחו סעיפים כי אתם לא תגיעו להסכמה.
איתי עצמון
אבל בלאו הכי אנחנו לא נסיים היום את הכנת הצעת החוק.
אמנון כהן
אבל אני רוצה לסיים עד סעיף 10ג. טוב אז אנחנו נפנה את זה לסעיף אחרון.
היו"ר רוברט אילטוב
חברים, אני נועל את הישיבה. תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:30.>

קוד המקור של הנתונים