ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 11/07/2012

רביזיה לקבלת הסתייגותו של ח"כ אורי אריאל לעניין הסדרת שירותי הדת בשירות כבאות והצלה, חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הפנים והגנת הסביבה
11/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 587>
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום רביעי, כ"א בתמוז התשע"ב (11 ביולי 2012), שעה 10:50
סדר היום
<הצעת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012>
<רביזיה לקבלת הסתייגותו של ח"כ אורי אריאל לעניין הסדרת שירותי הדת בשירות כבאות והצלה>
נכחו
חברי הוועדה: >
אמנון כהן – היו"ר

אריה ביבי

אבישי ברוורמן

ניצן הורוביץ

דב חנין

אורי מקלב

פניה קירשנבאום

אורי אריאל

זאב בילסקי

אברהם מיכאלי
אלכס מילר
מוזמנים
>
שחר איילון - נציב כבאות והצלה, המשרד לביטחון פנים

שמעון בן נר - סגן נציב כבאות והצלה, המשרד לביטחון פנים

ישעיהו בר דב - סמנכ"ל למנהל, המשרד לביטחון פנים

עודד ברוק - ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

אייל כספי - רח"ט מבצעים, המשרד לביטחון פנים

תומר לוי - יועץ משפטי, המשרד לביטחון פנים

יורם לוי - דובר נציבות כבאות והצלה, המשרד לביטחון פנים

שמעון לייני - ממונה ארגון ובקרה, המשרד לביטחון פנים

נועה עסיס וינשטוק - ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

אורי שובל - רח"ט הדרכה, המשרד לביטחון פנים

חיים תמם - רח"ט בטיחות אש, המשרד לביטחון פנים

אהרון עוזיאלי - סגן הממונה על השכר, משרד האוצר

ארז אנצויג - עו"ד, סגן היועץ המשפטי, הממונה על השכר, משרד האוצר

ודים גורדון - רפרנט בטחון פנים, משרד האוצר

אסף יצחקי - רפרנט מערכת הביטחון, אגף החשב הכללי, משרד האוצר

מאיר בינג - סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

מאיה לסר-וייס - עו"ד, לשכה משפטית, משרד האוצר

גבריאלה פיסמן - ייעוץ וחקיקה - פלילי, משרד המשפטים

מיכל אלעני - לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

יזהר יצחקי - סגן יועמ"ש הגנת הסביבה, מפצ"ר, צה"ל, משרד הביטחון

יוחאי וג'ימה - ראש מנהל בטחון, מרכז השלטון המקומי

כפיר כהן - יועמ"ש מש"מ, מרכז השלטון המקומי

מירה סלומון - ע. יועמ"ש משפטי, מרכז השלטון המקומי

איתן אטיה - מנכ"ל פורום ה-15, עיריית תל אביב-יפו

יוסי כץ - עו"ד, ארגון גמלאי כיבוי אש

יואב גדסי - יו"ר, ארגון הכבאים בישראל

אילן נועם - חבר מזכירות, ארגון הכבאים בישראל

רוני פרץ - חבר מזכירות, ארגון הכבאים בישראל

יעל שילוני - חבר מזכירות, ארגון הכבאים בישראל

יהושע אוחנה - חבר מזכירות, ארגון הכבאים בישראל

אושרי אורן - חבר מזכירות, ארגון הכבאים בישראל

אבי אנקורי - חבר מזכירות, ארגון הכבאים בישראל

אשר ביטון - חבר מזכירות, ארגון הכבאים בישראל

איציק בן אבו - חבר מזכירות, ארגון הכבאים בישראל

קובי דדון - חבר מזכירות, ארגון הכבאים בישראל

יעקב דיין - חבר מזכירות, ארגון הכבאים בישראל

אבי יהודה - חבר מזכירות, ארגון הכבאים בישראל

אייל כהן - חבר מזכירות, ארגון הכבאים בישראל

משה כהן - חבר מזכירות, ארגון הכבאים בישראל

אלי לוי - חבר מזכירות, ארגון הכבאים בישראל

משה מלכה - חבר מזכירות, ארגון הכבאים בישראל

פולי ציון - ארגון הכבאים בישראל
ייעוץ משפטי
מירי פרנקל-שור
עידו בן-יצחק
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשם פרלמנטרי
רמי בן שמעון
<הצעת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012>
היו"ר אמנון כהן
שלום לכולם. אפשר לשבת. אני פותח את הדיון של ועדת הפנים והגנת הסביבה. הנושא: הצעת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה. יש לנו מספר סעיפים שאנחנו צריכים לסיים בהצעת החוק. אפשרנו לממשלה, להסתדרות ולעובדים להגיע להסכמות וסיכומים כי הסעיפים האלה עדיין פתוחים.
אברהם מיכאלי
בהסתדרות כבר היו בחירות.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו הבנו שהדברים סוכמו ולכן אנחנו רוצים להצביע על הסעיפים האלה שדיברו על הנושא של העברת עובדים, סעיף 105, כן? בואו נתחיל בסעיף 105, צריך לדון בו ולהצביע. איפה נציג העובדים?
יואב גדסי
כן, אני פה.
היו"ר אמנון כהן
יואב, המצב שלנו בסדר?
יואב גדסי
המצב כרגע בסדר. בחוץ נמצאים אנשי האוצר עם נציגים. אני מאוד מקווה שמה שסגרנו אתמול עד 06:00 בבוקר לא ישתנה בעקבות איזושהי דרישה של נציגת האוצר – אני לא יודע מה התפקיד שלה – לגבי הגמלאים.
היו"ר אמנון כהן
חתמו כבר?
יואב גדסי
מה שנחתם – שלא יעשו שינוי.
היו"ר אמנון כהן
אוקיי, נחתם?
יואב גדסי
אבל שלא יעשו שינוי. אני מאוד מקווה שלא יעשו את השינוי.
היו"ר אמנון כהן
איזה שינוי? חתימה זה חתימה. בבקשה, נא להקריא את סעיף 105.
עידו בן-יצחק
"סימן ד': תקופת המעבר
105.
(א)
מי שהיה עובד של איגוד ערים או של מחלקה לשירותי כבאות ברשות מקומית

ערב יום כינון הרשות, והתקבל לעבודתו כדין, יהיה ביום כינון הרשות לעובד הרשות;

הנציב יקבע את שיבוצו של עובד למשרה ברשות, בכפוף לתקן המאושר ברשות.


(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), מי שהיה עובד של איגוד ערים או של מחלקה


לשירותי כבאות ברשות מקומית ערב יום כינון הרשות, והתקבל לעבודתו לפני 1 בינואר

2000, יהיה ביום כינון הרשות לעובד הרשות; הנציב יקבע את שיבוצו של עובד למשרה

ברשות, בכפוף לתקן המאושר ברשות.

(ג)
מי שהתקבל לעבודתו שלא כדין כאמור בסעיף קטן (א), ולא חל לגביו האמור

בסעיף קטן (ב), יראו אותו כעובד שפוטר או כעובד שפרש.".
היו"ר אמנון כהן
תודה, תודה. זה לאחר שהגיעו לסיכומים. מי בעד סעיף - - -
ניצן הורוביץ
אפשר לשאול אם העובדים מסכימים?
יואב גדסי
אני חוזר ואומר: מה שסוכם אתמול בבוקר - - -
היו"ר אמנון כהן
לא צריך להגיד, לא צריך. הוא דיבר, מה? עשר פעמים? מה עכשיו?
ניצן הורוביץ
לא. הבנתי - - -
היו"ר אמנון כהן
אז הבנת. נגמר הסיפור.
מי בעד סעיף 105 כפי שהוקרא?

הצבעה

בעד סעיף 105 – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין
סעיף 105 נתקבל.
היו"ר אמנון כהן
סעיף 119, בבקשה. גם זה מדבר על גמלאות.
עידו בן-יצחק
"תיקון חוק שירות המדינה (גמלאות)
119.
בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל–1970‏‏ -

(1)
בסעיף 105, בסופו יבוא:"(ג)
על אף האמור בכל דין או הסכם החל ביום כינון הרשות תשולםלגמלאי איגוד לכבאות, ולגמלאי רשות מקומית, מאוצר המדינה, קצבהשלה הוא זכאי בהתאם להוראות הסדר פנסיה תקציבית קיים, אשריחולו עליה הוראות חוק זה, והרשויות הפועלות לפי חוק זה יהיו
מוסמכות לפעול
גם לגבי הגמלאים האמורים, כאילו היו עובדי המדינה.
(ד)
בסעיף זה –"גמלאי איגוד לכבאות" – מי שפרש לקצבה מאיגוד ערים לכבאות לפנימועד הקמת הרשות, והיה זכאי לקבלת קצבה לפי הסדר פנסיה
תקציבית קיים מקופת האיגוד;"גמלאי רשות מקומית" – מי שפרש לקצבה מרשות מקומית שיש להמחלקה לשירותי כבאות, לפני מועד הקמת הרשות, ערב פרישתו הועסקבמחלקה האמורה והיה זכאי לקבלת קצבה לפי הסדר פנסיה תקציביתקיים מקופת הרשות;"הסדר פנסיה תקציבית קיים" – כהגדרתו בסעיף 107ג(ב);"יום כינון הרשות", "רשות הכבאות וההצלה" – כמשמעותם בחוק
הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב–2012‏.";

(2)
אחרי סעיף 107ב יבוא:

"עובד איגוד כבאות עובר ועובד רשות מקומית וגמלאי

107ג.
(א)
על אף הוראות סעיף 107א והאמור בכל דין או הסכם, הוראות חוק זה


יחולו על עובד כבאות בפנסיה תקציבית שהתמנה לפי חוק המינויים ביום כינון


הרשות (בסעיף זה – עובד קיים), בשינוי זה: תקופות עבודתו של עובד קייםבאיגוד ערים לכבאות או ברשות מקומית שיש לה מחלקה לשירותי
כבאותשאלמלא הוראות חוק רשות הכבאות וההצלה היו נושאות זכות לגמלאות לפי


הסדר הפנסיה התקציבית הקיים, יראו אותה כתקופת שירות לעניין חוק זה.

(ב)
בסעיף זה –


"הסדר פנסיה תקציבית קיים" – הסדר תשלומים המשולמים למי שפרש מאיגוד


ערים לכבאות או ממחלקה לשירותי כבאות ברשות מקומית או לשאירו, מדי


חודש בחודשו באופן רציף, לפי הסכם, מקופת האיגוד או הרשות המקומית,


במשך כל ימי חייו, והכל בכפוף להוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב,התשמ"ה–1985‏, הוראות סעיף 23 לחוק התקציב לשנת הכספים 1982, התשמ"ב–


1982, הוראות סעיף 24 לחוק התקציב לשנת הכספים 1983, התשמ"ג–1983,


והוראות סעיף 24 לחוק התקציב לשנת הכספים 1984, התשמ"ד–1984;"חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה" – חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה,


התשע"ב–‏2012;


"יום כינון הרשות" – כהגדרתו בחוק הרשות הכבאות וההצלה;


"עובד כבאות בפנסיה תקציבית" – עובד עובר, שהסדר הפנסיה החל לגביו ערב


יום כינון הרשות הוא הסדר פנסיה תקציבית;


"עובד עובר" – כהגדרתו בסעיף 86 לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה,התשע"ב–2012.".
עלתה באיזשהו שלב הערה לגבי סעיף 107ג(א): האם בסופו יתווספו המילים: "ולא יחולו לגבי תקופות העבודה האמורות הוראות הסדר הפנסיה התקציבית הקיים."?
היו"ר אמנון כהן
אתה העלית.
עידו בן-יצחק
לא. את זה העלה האוצר בנוסף, בסוף, או לא?
היו"ר אמנון כהן
אהרון, גמלאות. אוצר, אתה לא עוקב? תגיד מה העמדה, מה רציתם להעלות פה.
אסף יצחקי
אם אני מבין נכון את ההערה, הכוונה היא כך: לא ליצור מספר מקורות נורמטיביים שבגינם עובד זכאי לקצבה. הכוונה היא שהוא לא יהיה זכאי מכוח הסעיפים הכלליים שהעבירו התחייבויות וזכויות למדינה, אלא אך ורק מהסעיפים האלה בחוק הגמלאות והם יחליפו את ההסדר הקיים בהסכם עצמו, כלומר, לא יהיה לו מקור נורמטיבי גם מההסכם, גם מחוק וגם מהסעיף הכללי.
היו"ר אמנון כהן
השאלה רק אם מוסיפים את המילים האלה או לא.
מירי פרנקל-שור
אסי, השאלה היא מאוד ממוקדת בשלב הזה של הדיון – האם הסיפא: "ולא יחולו לגבי תקופות העבודה האמורות הוראות הסדר הפנסיה התקציבית הקיים", האם יש להוסיף את זה או אין להוסיף את זה?
אסף יצחקי
יש להוסיף את זה.
מירי פרנקל-שור
יש להוסיף.
אסף יצחקי
יש להוסיף כי זה מבהיר, כמו שאמרתי, שאין תחולה כפולה, זה הרעיון.
היו"ר אמנון כהן
כץ, רצית להגיד משהו? סגרתם את הפינות?
יוסי כץ
לא. יש שני דברים: הראשון – יש לדעתי עטות משפטית בניסוח של הסעיף הזה. כשאתם כותבים בו שהסדר התשלומים המשולמים במשך כל ימי חייו, זו טעות, לפי דעתי.
מירי פרנקל-שור
זאת אומרת מדובר בהגדרה של הסדר פנסיה - - -
יוסי כץ
בהגדרה של הסדר פנסיה תקציבית קיים. זו טעות - - -
היו"ר אמנון כהן
אז מוחקים את זה.
אסף יצחקי
לא, לא. רק שנייה. יש לי הצעה להעביר - - -
היו"ר אמנון כהן
אין הצעות עכשיו – צריך לקבל הכרעות.
אסף יצחקי
בסדר, תהיה הכרעה והיא תתקבל, רק תן לי להשלים משפט אחד.
היו"ר אמנון כהן
למה אתם לא עושים את זה קודם? למה אתם מביאים - - -
אסף יצחקי
ההערה נשלחה אתמול בלילה והועברה אלינו. אני אציע עכשיו הצעה שתהיה מקובלת על כולם, להבנתי. התיקון לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190) והוראות שעה, שעבר לפני חודשיים, הגדיר את ההגדרה של הסדר פנסיה תקציבית.

הרישא שלה מתאימה לכך והיא אומרת: "לפיו תשולם קצבה מדי חודש בחודשו באופן רציף - - -
יוסי כץ
אתה מוכן להקריא יותר לאט?
אסף יצחקי
לעשות את ההתאמות המתחייבות – זה הסדר תשלומים משולמים - - -
היו"ר אמנון כהן
כן, הלאה.
אסף יצחקי
ההתאמה הנדרשת כאן בנוסח אומרת את הדבר הבא: למעשה, התשלומים של קצבה מדי חודש בחודשו באופן רציף מקופת המעביד לעובד שפרש מעבודתו במשך כל ימי חייו, ולאחר מותו – לשארו.
יוסי כץ
זה בסדר.
אסף יצחקי
בלי ההגבלה של תוחלת החיים לשאר.
יוסי כץ
התיקון הזה הוא בסדר גמור משפטית. שנית - - -
היו"ר אמנון כהן
שנייה אחת.
יוסי כץ
אדוני היושב-ראש, לפני ההצבעה אדוני פנה - - -
היו"ר אמנון כהן
מקובל?
יוסי כץ
התיקון הזה מקובל. אדוני פנה לנציג האוצר וביקש ממנו שייכתב מכתב ליושב-ראש הוועדה - -
היו"ר אמנון כהן
כן, נכון.
יוסי כץ
- - שמבטיח שתלושי השכר של הגמלאים ימשיכו להשתלם בצילום מצב ויעודכנו כפי שמעודכנת הפנסיה של כל עובדי המדינה. לא קיבלנו מכתב כזה. קיבלנו מכתב שמבטיח את המשך ביצועם של הסדרי הרווחה שנעשו בעבר, גם בעתיד כלפי הגמלאים – הנושא הזה הוסדר. נושא הרווחה הוסדר במכתב שאנחנו אמורים לקבל לפי נוסח מסוים, רק צריכים לחתום עליו, כמובן, נציב שירות המדינה והממונה על השכר.

לא קיבלנו את המכתב שמבטיח שתלושי הפנסיה יהיו צילום מצב. אנחנו לא רוצים שייווצר מצב שבו מחר בבוקר גמלאי של רשות הכבאות, שקיבל תלוש שכר מסוים, תלוש פנסיה מסוים, ימצא את עצמו בשירות המדינה עם תלוש פנסיה אחר שיכול להיות שיורידו ממנו רכיבי שכר. אנחנו רוצים צילום מצב.
היו"ר אמנון כהן
תודה, תודה. אהרון, איפה זה עומד? ביקשנו מכתב, כמו שביקשנו אז וקיבלנו לגבי החוזים האישיים.
אהרון עוזיאלי
אני חושב שברגע שתהיה הכרה בתוספות הפנסיוניות - - -
היו"ר אמנון כהן
עזוב. ביקשנו מכתב. אתה אמרת שתביא מכתב.
אהרון עוזיאלי
אני לא זוכר שהתחייבנו דווקא למכתב.
מירי פרנקל-שור
כן. אתה התחייבת להביא לוועדה – אני אזכיר לך: התבקשה הוועדה לראות בנושא הבטחה שלטונית ואני אמרתי שבנושא כזה, הודעה לפרוטוקול היא לא הבטחה שלטונית. בהנחיית היושב-ראש אתם התבקשתם להביא מכתב. זה נאמר בישיבה הקודמת.
ודים גורדון
לגבי חוזים אישיים.
מירי פרנקל-שור
לגבי בקשתו של חבר הכנסת לשעבר יוסי כץ. הייתה הנחיה של יו"ר הוועדה שאתם תתנו מכתב.
היו"ר אמנון כהן
אתה מביא מכתב כדי לגמור את החוב? עכשיו אני צריך את המכתב. אני צריך להצביע.
יוסי כץ
אני מבקש שיצהירו לפרוטוקול ויודיעו שייכתבו מכתב.
מירי פרנקל-שור
זה כבר היה.
היו"ר אמנון כהן
אהרון, איפה המכתב? דיברנו על מכתב. קח פרוטוקול ותקרא אותו.
יוסי כץ
חד-משמעית – דיברנו על מכתב.
אהרון עוזיאלי
אני לא חושב. אני חושב שמה שנאמר זה - - -
היו"ר אמנון כהן
אל תגיד מה חושב, תקרא את הפרוטוקול. מה אנחנו מדברים פה? אני סנילי? אני בחור צעיר.
דב חנין
- - -
היו"ר אמנון כהן
יש לי אישור להמשיך את הדיון.
דב חנין
אבל איך יכול להיות - - -
היו"ר אמנון כהן
ידידי, יש לי אישור מיושב-ראש הכנסת להמשיך עד להצבעות.
דב חנין
עד ההצבעות? אני יוצא. לא יהיו הצבעות?
היו"ר אמנון כהן
איפה לא יהיו הצבעות? אני מדבר על המליאה.
דב חנין
במליאה יש לי שאילתה. אדוני יודע מה זה שאילתה.
היו"ר אמנון כהן
אני יודע מה זה שאילתה, אבל יש לי אישור – תתקזז עם מישהו.

כן, אהרון, אני צריך מכתב. אל תשב פה – לך תדפיס מכתב. קח את הפרוטוקול, תעבור עליו בדיוק. נתקדם הלאה. אנחנו מצביעים על סעיף - - -
יעל שילוני
יו"ר הוועדה, אנחנו מבקשים להתייחס, בבקשה.
היו"ר אמנון כהן
לסעיף 119?
יעל שילוני
כן. התוספת לסעיף הזה, כפי שציינתי לפני יומיים, יכלה להיות מקובלת עלינו לו היה לנו הסכם. דא עקא, שדווקא בסעיף הזה, לפני פחות משעה, הודיעו לי שהנוסח שהגענו אליו בשעה 06:30 בבוקר היום לא מקובל על משרד האוצר.

בנסיבות האלה, כרגע, אין לי סעיף שמכיר בתוספות הפנסיוניות. אין לי עדיין סעיף מוסכם כזה מאחר שמרד האוצר חזר בו. כרגע, אם מוסיפים את הסיפא הזאת – אני בבעיה. ההסדר שיש לי היום ומבטיח את זכויותיי לא יהיה קיים יותר ואני אהיה נתונה לחסדים שאולי יסכימו איתי או לא יסכימו איתי אחר כך.

אני מאוד מבקשת לא לשנות את הסעיף הזה. יש סעיף אחר, בסעיף 90, בו הסכמנו שהזכויות שעוברות יהיו כפופות לכל הסכם קיבוצי או חוזה שיוסכם – שיסתפקו בסעיף הזה. אם נגיע להסכם בתוך ההסכם הקיבוצי, ממילא שיחול סעיף 90.
היו"ר אמנון כהן
היא צודקת. מה אתה אומר, אוצר?
אהרון עוזיאלי
אנחנו מסכימים לזה. אנחנו צריכים לסכם סופית את הקטע של הפנסיה.
היו"ר אמנון כהן
מתי תסכם?
אהרון עוזיאלי
זה נכון שהנושא הזה עלה לדיון מחודש בשעות האחרונות ואנחנו ננסה להגיע עכשיו לעמק השווה.
היו"ר אמנון כהן
הסעיף הזה פתוח. אני לא יכול הצביע עליו.
אהרון עוזיאלי
הסעיף הזה כרגע פתוח במובן הזה - - -
היו"ר אמנון כהן
אוקיי, סעיף 119 פתוח. הממשלה לא רוצה להעביר את החוק. אני את שלי עשיתי. התקדמנו – איזה יש לנו תיקונים בסעיפים 90 ו-99? מי אומר לנו?
מירי פרנקל-שור
בני נמצא?
היו"ר אמנון כהן
מי זה בני, בבקשה. מי זה בני?
מירי פרנקל-שור
צריך להסביר - - -
היו"ר אמנון כהן
ממשלה. ישתבח שמו, הקדוש ברוך הוא, תשמור עלינו מהממשלה. אם לא הקדוש ברוך הוא, מה היינו עושים במדינה הזאת? לא יודע מה הייתי עושה. הקדוש ברוך הוא, תשמור על עמך ישראל באהבה.
אורי מקלב
יש תפילה מיוחדת על "להעביר ממשלת זדון מן הארץ" יש לזה נוסח.
אבישי ברוורמן
אתה חבר בממשלה.
היו"ר אמנון כהן
יש ממשלה בישראל? שופטים הבנתי שיש בירושלים. ממשלה יש בירושלים?
ארז אנצויג
אני סגן היועץ המשפטי של הממונה על השכר. סעיף 90 עוסק - - -
היו"ר אמנון כהן
אנחנו יודעים במה הוא עוסק. מה התיקון?
ארז אנצויג
התיקון הוא להבהיר שהאמור בסעיף הזה כפוף לשני עניינים: אחד, לסעיף 29 לחוק יסודות התקציב; הדבר השני, הוא לא גורע מתוקפו של הסכם עבודה שהמדינה תגיע אליו. הנוסח הזה תואם. העברנו נוסח שתואם עם ההסתדרות הכללית.
יעל שילוני
הנוסח מקובל עלינו.
היו"ר אמנון כהן
כן. מה עם הסעיף השני?
מירי פרנקל-שור
אותו דבר.
היו"ר אמנון כהן
אותו דבר?
מירי פרנקל-שור
כן, אותו דבר. פעם אחת זה איגוד ערים ופעם אחת רשות - - -
היו"ר אמנון כהן
אז זה סעיף 90. מה עם סעיף 99?
מירי פרנקל-שור
עורכת דין מאיה לסר?
היו"ר אמנון כהן
מאיה? אז אנחנו לא מצביעים על זה. סוכם – אז זה בסדר. בבקשה, סעיף 99, מה את רוצה? תיקון קטן?
מאיה לסר-וייס
בסעיף קטן (8) ביקשנו לשנות את הפתיח לפסקה כך: "הודעת הממונה תינתן בתוך 90 יום מיום העברת הבקשה לשמאי ולחשב הכללי". כפי שזה כתוב כרגע, פרק הזמן שניתן לצורך גיבוש התחשיב הוא שבועות בודדים בלבד - - -
היו"ר אמנון כהן
אורי, סעיף 119 לא גמור. שיידע השר. אנחנו עושים מאמצים אבל הממשלה לא עושה מאמצים. תסגרו את הפינה של סעיף 119.
מאיה לסר-וייס
בגלל לוחות הזמנים הפנימיים שמרגע העברת הבקשה ועד רגע העברת לשמאי ולחשב הכללי, נוצר מצב שהזמן שיינתן הוא של שבועות בודדים. לכן ביקשנו לקבוע כי הודעת הממונה תינתן בתוך 90 יום מיום העברת הבקשה לשמאי ולחשב הכללי.
היו"ר אמנון כהן
מקובל? יעל, תסתכלי עלי?
יעל שילוני
לא קשור אלי הסעיף הזה. אני לא מפריעה כזה לא קשור אלי.
היו"ר אמנון כהן
כן, בסר, אושר. אושר על פי התיקון הזה. אנחנו נמצאים כרגע בסעיף - - -
מירי פרנקל-שור
אני רוצה רק להבהיר: במקרה בו מתעורר חשד לביצוע עבירה שהמשטרה הצבאית מוסמכת לחקור, אבל כבר הייתה התחלת חקירה של רשות הכבאות וההצלה, החלטה להמשך החקירה על-ידי המשטרה הצבאית והפסקת החקירה על-ידי רשות הכבאות וההצלה, תהיה בידי קצין שיפוט בכיר שמשרת במשטרה הצבאית.
היו"ר אמנון כהן
הסברנו. סעיף תקציב. צבא, מה רצים להעיר פה? במקרה של חקירת דליקות מעורבת – כאשר גם הם וגם אתם מעורבים.
יזהר יצחקי
אנחנו מדברים פה על סעיף 65(ד)(2). היה חסר שם – יש שם אמירה שלנציב ולגורם הממונה הצבאי יש סמכות להסכים הסכמה גנרית על זהות הגורם החוקר. כלומר, הם לא יצטרכו כל דליקה ודליקה להסכים אלא הם יקבעו – חוץ מהאפשרות של ההתייעצות שנמצאת בתת-הסעיף הראשון – הם יוכלו להסדיר בנוהל את זהות הגורם החוקר לכל עניין ועניין.
אנחנו קבענו שם כרגע בנוסח "נסיבות נוספות" – צריך לקבוע "נסיבות כלליות" כך שזה יהיה ברור.
מירי פרנקל-שור
שיהיה ברור ושפשוט אנחנו ניישר קו. הנציב, בהתייעצות עם גורם צבאי. וכל עוד שלא הייתה התייעצות, יש בהחלט, לרשות אפשרות לחקור. אנחנו נוסיף את התוספת שלך, אבל הנוסח נשאר כמות שהוא.
יזהר יצחקי
הנוסח מאפשר להם לחקור בכפוף לסייגים של סעיף 85, שגם הם קיימים לגבי חוקר דליקות, כמובן.
מירי פרנקל-שור
הנוסח, כמו שהוצבע בוועדה בפעם הקודמת.
יזהר יצחקי
מדויק.
היו"ר אמנון כהן
בסדר גמור. מקובל? טוב, נתקדם – מה עוד יש פתוח? הבהרות? סעיף 82 – תקציב. איפה אנחנו עומדים עם התקציב, משרד האוצר? התקציב של הכבאות, התקינה, כוח אדם, הערכות, בניית מקומות חדשים, לצמצם את לוח הזמנים של ההגעה לשטח, כוח אדם נוסף, תקינה – כל הנושאים האלה – הכסף. ודים, אתה בר-סמכא או שיבוא גל הרשקוביץ?
ודים גורדון
לא. בימים האחרונים ניסינו להגיע לסיכום עם המשרד לביטחון פנים. אנחנו עכשיו ממש קרובים לסיכומים – עדיין לא הגענו לסיכום.
היו"ר אמנון כהן
300 מיליון תוספת?
ודים גורדון
לא. אנחנו - - -
היו"ר אמנון כהן
מה שאמר ראש הממשלה. אני לא רוצה יותר.
ודים גורדון
אדוני היושב-ראש, התוספת הרבה יותר גבוהה מ-300 מיליון כי יש כל מיני דברים שקשורים גם להסכם קיבוצי, גם לרשויות מקומיות וגם לדברים אחרים.
היו"ר אמנון כהן
אני כותב 300 מיליון תוספת?
ודים גורדון
לא. אנחנו מבקשים, אדוני היושב-ראש, לא לכתוב סכומים בסעיף 82(ב) כמו שהתבקש על-ידי הוועדה כי הסעיף הזה כובל את הממשלה מבחינת - - -
היו"ר אמנון כהן
או שיש פה פתרון ברמה לאומית או שאנחנו אומרים: "כאילו רפורמה". אנחנו לא רוצים כאילו רפורמה, הוועדה פה היא ועדה רצינית מאוד. בממשלה אתם יכולים להגיד יש דיונים, מחר, מחרתיים. בלי תקציב אי אפשר לבצע את הרפורמה. כבוד הנציב, אני צודק, נכון?
שחר איילון
זה מפתיע אותי שכל העבודה הגדולה שהשקעתם פה אין שום בסיס תקציבי. ב-2012 מערך הכיבוי לא קיבל אגורה.
מאיר בינג
קיבלת 150 מיליון שקל. אני לא מוכן שיהיו פה שקרים.
היו"ר אמנון כהן
לא שקרים, לא.
שחר איילון
אם כך, אני אומר שאין טעם להעביר את חוק הכבאות במושב הכנסת. אין טעם.
היו"ר אמנון כהן
מאיר, יש לך תוצאה? אני מדבר על חוק עכשיו, חוק.
מאיר בינג
לא קיבלתם כסף? אומרים פה דברים שהם לא נכונים.
היו"ר אמנון כהן
למימוש החוק, לתקינה, לרכישת ציוד חדש, פריסה מחדש, לצמצם את לוח הזמנים להגעה, כבאיות, כוח אדם – אנחנו צריכים ברמה לאומית, בשביל זה יש רפורמה. בשביל זה ייבשנו אותם 10 שנים.
ודים גורדון
נכון מאוד, יש רפורמה. התקבלו עכשיו יותר מ-250 מיליון שקל בשנתיים וחצי האחרונות. בשנה האחרונה התקבלו 150 מיליון שקל. מה שנאמר פה עכשיו זה פשוט לא נכון.
היו"ר אמנון כהן
בסדר. מה אנחנו אומרים? מה יהיה התקציב של רשות הכבאות החדשה? מאיר.
מאיר בינג
אנחנו לא יודעים מה יהיה התקציב. אנחנו בדיונים - - -
היו"ר אמנון כהן
איך אני אעביר את החוק בלי?
מאיר בינג
אנחנו בדיונים ביומיים האחרונים ועדיין לא הגענו להבנות.
היו"ר אמנון כהן
טוב. אז כשתגיעו להבנות – תודיעו לוועדה ואנחנו נתכנס עוד פעם. תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:15.>

קוד המקור של הנתונים