ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 11/07/2012

חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 10), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הפנים והגנת הסביבה
11/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 586>
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום רביעי, כ"א בתמוז התשע"ב (11 ביולי 2012), שעה 09:45
סדר היום
<הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 10) (רשימת מועמדים משותפת), התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
אמנון כהן – היו"ר
דוד אזולאי

דב חנין

אורי מקלב

זאב בילסקי

משה גפני

יריב לוין
מוזמנים
>
עמי ברקוביץ - עו"ד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אייל זנדברג - עו"ד, ראש תחום משפט ציבורי, משרד המשפטים

עדי ז'ורבסקי - עוזר ראשי, לשכת המפקחת על הבחירות, משרד הפנים

שמואל גולן - משנה למנכ"ל ומנהל חטיבה, משרד מבקר המדינה

חנה רותם - סגן מנהל בכיר, משרד מבקר המדינה

פיני קבלו - סמנכ"ל, מרכז השלטון המקומי

דבי בן עמי - עיריית ירושלים

גלעד אזולאי - סיעת ש"ס

משה שיפמן - סיעת אגודת ישראל
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשם פרלמנטרי
רמי בן שמעון
<הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 10) (רשימת מועמדים משותפת),>
התשע"א-2011
היו"ר אמנון כהן
אני פותח את הדיון החשוב בוועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא: הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 10) (רשימת מועמדים משותפת), התשע"א-2011, של הרבה חברי כנסת, כל סיעות הבית ומשה גפני והרב מקלב, אמנון כהן, אזולאי ויריב לוין פה, דב חנין.

בבקשה, אני פותח את הדיון. אני מתחיל. לוין, אתה פותח ומסביר מה העניינים ולאיפה הגעתם או גפני?
יריב לוין
גפני.
היו"ר אמנון כהן
הרב גפני, בבקשה, מה אתה רוצה בהצעת החוק? אני רוצה להצביע – מי בעד הצעת החוק? ככה אנחנו. מי מצביע? מי נגד הצעת החוק? עבר פה אחד – תודה רבה. החוק עבר קריאה שנייה ושלישית, הכול מסודר. בשביל מה באתם?
משה גפני
תאמין לי, אני בא ללמוד אצלך סדנה איך לנהל - - -
יריב לוין
לא, לא. אל תבוא. תבוא לחוק של עיריות איתנות, תראה כי טוב. עולם אחר אתה תראה. אדוני היושב-ראש, המושב נגמר והחוק לא נגמר, מה יהיה?
היו"ר אמנון כהן
אתה מקריא את החוק? תתחיל לקרוא ואחר כך נסביר.
דב חנין
אדוני, אולי כדאי - - -
היו"ר אמנון כהן
היועץ המשפטי, בבקשה.
דב חנין
אדוני היועץ המשפטי, אולי תאמר לנו בגדול, מה ההבדל בין המצב המשפטי היום לבין המצב המשפטי מכוח החוק הזה.
גלעד קרן
כפי שנאמר, גם בדברי ההסבר של הצעת החוק המקורים וגם בדיונים שנערכו פה לקריאה ראשונה, כרגע יש בעצם חסר בחוק הקיים לגבי כל הנושא של רשימות משותפות, כלומר, רשימות של שתי סיעות או יותר שרצות במשותף בבחירות לרשויות מקומיות.

הנושא לא מוסדר בצורה מספקת בחוק הקיים ומבקר המדינה העיר על כך בדוח שהוא הגיש. בעקבות הדוח הזה הגישו המציעים הצעה להסדיר את כל הנושא של רשימות משותפות, זה בגדול.
לגבי הנוסח שמונח לפניכם, הנוסח של הייעוץ המשפטי, נוסח שברובו מתואם גם עם המציעים, גם עם משרדי הממשלה, משרד מבקר המדינה. כמובן שלכל אחד מהגופים האלה יש הערות נקודתיות, אבל נעשתה עבודה מאוד - - -
היו"ר אמנון כהן
הרבה זמן גם.
גלעד קרן
הרבה זמן, בעצם, להגיע להסכמות בנושא הזה.
היו"ר אמנון כהן
תקרא את החוק.
משה גפני
אנחנו היינו, אני הייתי, בכמה דיונים אצל מבקר המדינה, אחרי מערכות בחירות, בעיקר מוניציפליות. כשנבחרתי להיות סגן שר בממשלה, הייתי שצל הרב שך, זכר צדיק לברכה, ושאלתי ואתו: מה אני צריך לעשות? אז הוא אמר לי: לשמור על החוק. זה מה שהוא אמר לי.
יריב לוין
לא אמר לעשות מעשים טובים?
משה גפני
לא. אמר לי לשמור על החוק, ואני משתדל לשמור על החוק. היו לי כמה דיונים והתברר שיש דברים בחקיקה שהם לא מוסדרים באופן מוחלט. אמר לי מבקר המדינה – נציגיו נמצאים פה – הוא אמר לי: תסדירו בחקיקה.

ביקשתי משיפמן, העוזר שלי שהוא מתמצא בעניין הזה, את הדברים האלה שעלו, תנסה להגיע להסדרה בחקיקה. זה החוק הזה – זה לא החוק היחיד.
היו"ר אמנון כהן
אבל תשמור על החוק. שלא יעשה עבירות, חס וחלילה.
משה גפני
לא הגעתי לעבירות.
היו"ר אמנון כהן
לא, לא לשמה. לא להגיע, חס וחלילה.
יריב לוין
אנחנו נעשה החרגה של רמלה.
היו"ר אמנון כהן
כבר לא רמלה.
יריב לוין
לא יעזור לך. אתה מזוהה עם זה.
היו"ר אמנון כהן
בבקשה, נא לקרוא.
גלעד קרן
"הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 10) (רשימת מועמדים משותפת), התשע"ב-2012
תיקון סעיף 8
1.
בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג–1993 (להלן – החוק העיקרי),
במקום סעיף 8 יבוא:
"רשימת מועמדים משותפת
8.
(א) מוגשת רשימת מועמדים אחת לפי סעיף 35(ז) לחוק הבחירות (להלן - רשימה


משותפת), יודיעו בעת הגשת הרשימה באי כוח הסיעות או המפלגות הנוגעות בדבר


(בסעיף זה, ובסעיפים 8א, ו-8ב – הסיעות) לשר במכתב משותף:


(1)
מי הן הסיעות מגישות הרשימה המשותפת;


(2)
את יחס החלוקה בין הסיעות מגישות הרשימה המשותפת אשר לפיו


יוחלו לעניין אותן סיעות הוראות חוק זה כמפורט בסעיף 8א (להלן - יחסהחלוקה), לגבי כל עניין המפורט באותו סעיף, ובלבד שהפרש האחוזים בין חלקה


היחסי של סיעה מסוימת בסכום המימון לבין חלקה היחסי בסכום ההוצאות


המותר לא יעלה על 30; לא ניתן יהיה לשנות את יחס החלוקה לאחר ההודעה


כאמור;

(ב) לא צורף לרשימה המשותפת בעת הגשתה מכתב כאמור בסעיף קטן (א), או שנקבע בו

יחס חלוקה שאינו תואם את הוראות סעיף קטן (א)(2), יהיה יחס החלוקה לגבי כל עניין

כאמור בשיעור שווה לכל אחת מן הסיעות מגישות הרשימה".
משה גפני
יש לי הערה. אני לא הייתי בדיונים האלה, שיפמן היה בדיונים, אני אמרתי לו אתמול שלפי דעתי 30 זה לא מספיק.
היו"ר אמנון כהן
שלושים יום? מה זה?
משה גפני
לא. 30%. תיקח יישוב קטן, למשל, מה זה 30%? זה יכול להיות 5,000 שקל או 10,000 שקל.
עמי ברקוביץ
ה-30% זה הפער.
משה גפני
הפער – כן. על זה מדובר. לפעמים זה יכול להיות – אי אפשר יותר אחוזים?
עמי ברקוביץ
אותנו מטרידה בדיוק הנקודה הזאת. להבנתנו, לפחות, במצב הנכון יותר לא אמור היה להיות פער בכלל. בהצעה המקורית שהעברנו למר שיפמן, חשבנו שהיחס צריך להיות קבוע מפני שצריכה להיות זיקה בין אחוז החלוקה בין הרשימות במימון שהן מקבלות לבין האחוז שהן יכולות להוציא בהוצאות.

פה אתה בעצם מנתק לחלוטין בין הדברים ואתה מאפשר לקבוע שלצורך המימון היחס הוא כזה ולצורך חלוקת ההוצאות היחס הוא אחר לגמרי. זה לא היוני ולא רציונלי, זה פותח פתח - - -
משה גפני
לא פותח שום פתח – יש הגדרה בחוק בדיוק מה - - -
עמי ברקוביץ
איזו הגדרה בחוק?
משה גפני
זה לא שמישהו יכול לשחק עם העניין. אני סיעת אם ואני הולך עם רשימה משותפת באיזשהו מקום בארץ. אני רוצה לחזק את הרשימה הזאת, יש לי סיבות פוליטיות לזה.
עמי ברקוביץ
בסדר גמור.
משה גפני
אז למה - - -
עמי ברקוביץ
מפני שהמשמעות היא שאתה, למשל, יכול לקבוע שהחלק שלך במימון הוא 80 או 30 ואתה מוציא 80 או מוציא 50. אנחנו חושבים שלא צריכה להיות - - -
היו"ר אמנון כהן
אתה חושב ש-40% יכול לעזור?
משה גפני
גם לא מספיק, אבל אני יודע? לפחות 40.
היו"ר אמנון כהן
בסדר? נוכל לבוא ככה?
משה גפני
לי לא היה אכפת, אני הסתכלתי – אני לא רוצה אולי להגיד לפרוטוקול, אבל אפשר להגיד גם לפרוטוקול – אני הסתכלתי על המקומות איפה שהלכנו. אנחנו לא מפלגה גדולה. הסתכלתי מה יעשה החוק הזה.
יריב לוין
בינתיים לא.
משה גפני
בינתיים, כן. אחרי שהליכוד יבגוד בנו – נהיה מפלגה גדולה. לא בטוח שהוא יבגוד בנו.
יריב לוין
אחרי שיבגוד בפעם החמישית, אתה מתכוון.
משה גפני
טוב.
היו"ר אמנון כהן
גפני, אם 30 זה מידתי – נשאיר את זה. אם את חושב שעדיין - - -
משה גפני
לא, לא. זה יותר מדי – אני עברתי, אין לנו הרבה מקומות. אני אומר עלי, אני מתאר לעצמי, אנו מנסים לייצג בעניין הזה את כל המפלגות. ראיתי, יש לנו, אני חושב, חמשה מקומות כאלה, המקומות הם מקומות קטנים, שם המשמעות של 30% היא בעצם שאני פוגע בעצמי. לי לא היה אכפת, אני לא חושב שאפשר לעשות את זה בחקיקה שישובים גדולים – לא, וישובים קטנים – כן. 30% זה כלום.
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת גפני, תתלבטו ביניכם ואנחנו נמשיך בינתיים. יש לך עוד הערות, חבר הכנסת גפני? בא נתקדם ונשאיר את זה פתוח בינתיים ונמשיך לסעיפים הבאים. בבקשה, לקרוא סעיף 2.
גלעד קרן
"הוספת סעיפים 8א ו-8ב

2.
אחרי סעיף 8 לחוק העיקרי יבוא:
"תחולת הוראות החוק על רשימה משותפת
8א.
הוגשה רשימה משותפת, יחולו הוראות חוק זה לעניינה של כל אחת מן הסיעות מגישות
הרשימה בנפרד בהתאם להסדרים החלים לגביה, ובשינויים אלה:

(1) סכום המימון אשר הרשימה המשותפת זכאית לקבלו לפי סעיף 7 או 9, לפי העניין,

יחולק בין הסיעות מגישות הרשימה המשותפת לפי יחס החלוקה;

(2) סכום הוצאות הבחירות המותר לרשימה המשותפת לפי סעיף 15 יחושב לגבי הסיעות

מגישות הרשימה המשותפת לפי יחס החלוקה; כל אחת מהסיעות מגישות הרשימה


המשותפת לא תוציא אלא סכום השווה לסכום המותר בהוצאה לרשימה המשותפת לפי

סעיף 15 במכפלת יחס החלוקה כפי שצוין לגביה; היו כל מגישות הרשימה המשותפת

סיעות כנסת לא תחול הוראת פסקה זו אלא הוראת סעיף 26(ז);

(3) זכאות למקדמה לפי סעיף 10 תחושב בנפרד לעניין כל אחת מהסיעות מגישות הרשימה
המשותפת כלהלן
(א)
לעניין סיעה שאיננה סיעת כנסת יהא גובה המקדמה כסכום הקבועבסעיף 10(א) במכפלת האחוז ביחס החלוקה כפי שצוין לגביה;


(ב)
לעניין סיעה מסיעות הכנסת יהא גובה המקדמה בהתאם לבחירת אותה


סיעה כאמור בסעיף 10(ג); בחרה הסיעה לקבל מקדמה כאמור בסעיף 10(ג)(1),


יהא גובה המקדמה כסכום הקבוע בסעיף 10(א) או (ב), לפי העניין, במכפלת יחס


החלוקה כפי שצוין לגביה;


(ג)
ניכוי סכום המקדמה מן התשלום המגיע, או גביית סכום חסר, יעשו לגבי


כל אחת מהסיעות מגישות הרשימה המשותפת בנפרד, לפי ההסדרים החלים


עליה;

(5) החשבונות והדו"ח הכספי האמורים בסעיף 22(א) יוגשו בנפרד על-ידי כל אחת


מהסיעות מגישות הרשימה המשותפת ויתייחסו להכנסותיה ולהוצאותיה הן בתקופה

שלפני הגשת הרשימה המשותפת והן בתקופה שלאחר הגשתה;

(6) סבר מבקר המדינה במהלך עריכת הדו"ח המוגש על-ידיו לפי סעיף 23 כי הוצאה


הנוגעת לרשימה משותפת איננה ניתנת לייחוס לאף אחת מן הסיעות מגישות הרשימה,

תיוחס ההוצאה לכל אחת מאותן הסיעות לפי היחס החלוקה כפי שצוין לגביה לעניין

סכום ההוצאות המותר.
איסור על העברת כספים
8ב.
סיעה שהיא ממגישות הרשימה המשותפת לא תעביר לסיעה אחרת ממגישות אותה
הרשימה כספים בכל דרך שהיא, למעט בדרך של העמדת הלוואה או ערבות; כספי ההלוואה או
הערבות יוחזרו לסיעה שהעמידה אותם במלואם לא יאוחר מתום חודשיים אחרי הבחירות; לא
הוחזרו עד לאותו מועד, ייחשבו ההלוואה או הערבות להוצאה אסורה מצד הסיעה שהעמידה
אותם, ולקבלת תרומה אסורה מצד הסיעה שקיבלה אותם.".
תיקון סעיף 16
3.
בסעיף 16(ד) לחוק העיקרי, אחרי "(ב1)" יבוא "או סעיף 8ב, לעניין קבלת תרומה
אסורה,".
תיקון סעיף 23

4.
בסעיף 23(א)(2) לחוק העיקרי, במקום "בגבולות האמורים" יהיה "בהתאם לאמור",
ואחרי "בסעיפים", יבוא "8ב,".
תיקון חוק הרשויות המקומיות (בחירות)

5.
בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה–1965, בסעיף 35(ז), בסופו יבוא "בצירוף
הסכמתם להגשת הרשימה במשותף עם כל אחד מהגופים".".
היו"ר אמנון כהן
בבקשה, הערות.
משה גפני
סעיף 8א(6) "סבר המבקר" – אני אתר על מה מדובר: מדובר על שאני הלכתי ברשימה משותפת עם ירוחם. בירוחם הייתה מודעה לתמוך במיכאל ביטון לראשות המועצה – למה אני אומר ירוחם ולמה מיכאל ביטון? בגלל שאתמול היה דיון על ירוחם בוועדת הכספים.

הייתה מודעה והמבקר גילה את זה. המודעה לא מופיעה בספרים, לא אצלנו ולא ברשימה העצמאים. הוא הלך לבית הדפוס ושם הוא לא מצא מי הזמין את זה. על זה מדובר.
היו"ר אמנון כהן
קורים מקרים כאלה.
משה גפני
כן, קורים מקרים כאלה. אם הוא מוצא מי הזמין את זה, אם אנחנו המרכז הזמנו את זה או הרשימה המקומית – אז הוא מייחס את זה כמובן. מדובר שאין לזה ייחוס. אם אני הולך ברשימה משותפת עם ירוחם, אני פוחד שיעשו לי שם דברים כאלה ולכן אני רוצה להגיע איתם להסכם שאם יקרה דבר כזה – זה יהיה או על חשבוננו או על חשבונם, או שזה יהיה בהתאם לחלק היחסי שלנו, כמו שכתוב כאן.

אבל לאפשר לי להגיע להסכם כזה. אם יקרה מצב כזה שבו ימצאו כזאת מודעה – זה לא חייב ליפול עלי, בהתאם לייחס העניין. אתה מבין מה המשמעות? שאני אקבל על זה דוח - - -
היו"ר אמנון כהן
אבל איך נמנע? שלא יהיה מצב שאני מפעיל מישהו מאחורה שהוא יעשה את זה בעילום שם. כל אחד ישתמש בזה עכשיו, איך יהיה?
משה גפני
שאלה טובה. התשובה היא כזאת: אין דבר כזה שמישהו יתחמק מעונש. אם יהיה דבר כזה שבו תהיה הוצאה שלא מיוחסת למישהו – יש הסכם לפני הבחירות, כמו שיש הסכם כמה כסף אנחנו נותנים וכמה כסף הם נותנים, יהיה גם הסכם שאם יקרה דבר כזה ומישהו יצטרך לקבל עונש – מי יקבל את העונש.

אני רוצה שזה יתאפשר בחוק, הסכם שאם יקרה - - -
אורי מקלב
אתה בעצם רוצה הסכם שיטיל אחריות על מישהו.
משה גפני
כן, תהיה אחריות.
היו"ר אמנון כהן
למה לא נחייב את בית הדפוס לא לקבל הזמנה בעילום שם?
משה גפני
למה דווקא אני צריך לשלם את זה בהתאם לחלקי היחסי, כשאני ניסיתי לשמור? אני מגיע להסכם, אני יודע שיש אנשים שאני לא רוצה – או להפך, הוא אומר: אני לא רוצה לקחת על עצמי אחריות. מישהו לוקח אחריות. הרי מה המצב היום?
היו"ר אמנון כהן
הבנתי. זה מוסדר עכשיו.
יריב לוין
זה מגן, בעצם, על הסיעות הארציות - - -
משה גפני
נכון, נכון.
היו"ר אמנון כהן
זה בסדר אתכם?
שמואל גולן
אצלנו, מה שתגדירו זה בסדר.
יריב לוין
זה נותן תשובה, זה מגן על הסיעות הארציות מול הסיעות המקומיות, כי בדרך כלל, הסיע הארצית נותנת איזשהו Backing לסיעה המקומית אבל היא לא שולטת בתהליכים שנעשים בשטח מבחינת - - -
משה גפני
אנחנו בחוק מזהירים את הרשימה המקומית: שתדעי, תעשו שטויות – אתם תשלמו.
אורי מקלב
זה גם אומר סור מרע. לרשימה המקומית הוא אומר: אל תחשוב שאתה תעשה מה שאתה רוצה ותזרוק את זה כי יש לך אבא ואימא, אז האחריות עליך.
משה גפני
תעשה מה שאתה רוצה ותזרוק עלינו. זה קורה הרבה פעמים.
היו"ר אמנון כהן
חברה, אתם מדברים ביניכם. בואו נשמע מה יש - - -
דוד אזולאי
כל האחריות עוברת לסיעת - - -
יריב לוין
אם זה ההסכם ביניהם, לא באופן גורף.
היו"ר אמנון כהן
גפני, היועץ הציע משהו. יריב – תקשיב, בוא נתקדם.
גלעד קרן
אני אסביר את מה שהצענו בנוסח שמונח בפניכם. מכיוון שמדובר בהוצאה שלא ניתנת לייחוס, כלומר, מבקר המדינה לא יודע מי הוציא את ההוצאה, אנחנו הצענו שהייחוס של זה יהיה לפי הייחוס של ההוצאות.
כלומר, אם נקבע מראש שסיעה מסוימת מוציאה 80% מההוצאות – הולכים לפי מבחן הסתברותי שיש סיכוי של 80% שההוצאה הייתה על-ידי הסיעה הזאת, ו-20% סיכוי שההוצאה הייתה - - -
משה גפני
אני אגיד לך, במבחן ההסתברותי – אני לא למדתי לימודי ליבה, זאת אומרת שאני, במבחן הסתברותי - - -
יריב לוין
- - - למה? ירוץ בתל אביב, יוציא מיליונים בלי - - -
היו"ר אמנון כהן
תן לו לסיים. יריב, תן לו לסיים. בואו נקשיב לנקודה עד הסוף. הסתברות של 80% מול 20%, תמשיך.
גלעד קרן
לפי ההצעה של חבר הכנסת גפני, יכולה להיווצר בעיה הפוכה לבעיה שהוא הציג, כלומר שהסיעה שנקבע מראש שהיא לא אחראית בשום מקרה להוצאה שלא ניתנת לייחוס, יהיה לה אינטרס - - -
היו"ר אמנון כהן
לעשות את זה.
אורי מקלב
כאן תכניס את מבחן ההסתברות, בדיוק.
היו"ר אמנון כהן
אם עשיתי הסכם שאומר 80%, ואתה מקומי שמה – ואם תעשה כל מיני תחבולות זה יהיה עליך על פי הסכם.
אורי מקלב
הוא צודק.
היו"ר אמנון כהן
יש משהו יצירתי שזה נהנה וזה לא חסר?
משה גפני
אני בא מהאוניברסיטה של החיים, אני אספר לכם מה שקורה במבחן ההסתברות: אנחנו מפלגה ארצית ואנחנו רוצים שיהיו לנו כמה שיותר רשימות מקומיות. ברשימות המקומיות יושב אחד שאומר: זה, הגפני הזה, מבלבל במוח, יושב על הכיסא שלו בוועדת הכספים ולא מעניינות אותו הבעיות, הוא נותן לנו פה הנחיות – אני אראה לו מה זה.
זאב בילסקי
אני עוד לא שמעתי אף אחד שמדבר ככה. אם היה אחד כזה – הוא בטח סיים את תפקידו.
אורי מקלב
אפילו לא הרשימה המקומית ברעננה.
משה גפני
בקיצור, הרי על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על זה שנעשה דבר לא בסדר באופן מוחלט: מישהו נכנס לבית דפוס, לא שם הזמנה, לא עשה שום דבר. עשה מעין פשקוויל כזה ואמר: אתה יודע מה? שעכשיו הם יידפקו.

הרי אני לא מסיר אחריות. אני אומר שקודם כל, בנורמה, שזה כנראה יהיה בכל המקומות – הנורמה היא לפי מה שקבעתם. יש מקרים שבהם אני יכול לעשות הסכם, אחרת אני לא רוצה להיות סיעת אם.

יש מקרים שאני עושה הסכם – האיש בשטח, אני פוחד ממנו. אני יודע שיש שמה אחד שהוא מופרע, שהוא מסוגל ללכת בלילה לאיזה בית דפוס ולהוציא מודעות ולדפוק אותי. אני רוצה את האפשרות, זה לא מסבך שום דבר, זה לא גורם לאף אחד כלום – עונש מקבלים. האיש המקומי יכול לא לעשות איתי הסכם.
אייל זנדברג
אתה נוגע בשאלה הבסיסית של מה מהות השותפות הזאת. אני חושב שנקודת המוצא הנכונה היא ששותפות אמורה לשקף אחריות משותפת, הגם שאתה בחוק עושה הפרדה חשבונאית, חוזרים לדיון הראשון וגם הסיעה הארצית לא יכולה להגיד יש משוגע למטה.

המשוגע הזה משותף שלכם אידאולוגית, פוליטית, ציבורית, ולכן אתה גם לוקח אחריות. אתה לא יכול עד כדי כך להתרחק ולהגיד אני לא יודע מה הוא יעשה אז אני לא יחול להתחלק. זה לא דרמטי, זה נכון. אבל זה פשוט לשקף נכון יותר סוג של אחריות שהסיעה הארצית לוקחת: 80/20.
יריב לוין
אבל באופן אמתי אתה לא יכול לשלוט בזה. מה שאתה אומר הוא נכון מבחינת - - -
אייל זנדברג
צריך להתאמץ - - -
יריב לוין
אין. אתה לא יכול, אתה לא יכול.
היו"ר אמנון כהן
חברי הכנסת, תחליטו כי אני צריך לקבל החלטות. תחליטו. גפני, יריב – תחליטו, אני רוצה לקבל החלטה. יריב, אתה גם משפטן, איך מנסחים? תקבל החלטה, אתה או הם. מה אתה מציע?
משה גפני
אני מציע שזה מה שיהיה כתוב - - -
היו"ר אמנון כהן
מה יהיה כתוב? תנסח. יריב, מה יהיה כתוב?
יריב לוין
צריך להחליט על העיקרון קודם.
היו"ר אמנון כהן
אם זה אחד שאתה לא סומך עליו – אל תעשה אתו הסכם בכלל.
יריב לוין
אמנון, חסרים לך מקרים כאלה?
משה גפני
זה לא שחור לבן, אין מציאות כזאת. אני גם לא מכיר אחד כזה.
יריב לוין
אם אתה רוצה לעבור את אחוז החסימה, אין לך ברירה – אתה מתחבר עם מישהו שהוא, איך אומרים, באופן רגיל לא היית רץ אתו.
משה גפני
שאלת אותי מה ההצעה שלי: לקבל את מה שכתוב כאן, אלא אם כן נעשה הסכם. כמו שנעשה הסכם על ההוצאות – נעשה הסכם שאם יהיה דבר שהוא איננו - - -
היו"ר אמנון כהן
על פי ההסכם.
משה גפני
ילכו על פי ההסכם הזה.
אייל זנדברג
חבר כנסת גפני, הכוונה היא לאו דווקא, נניח, להסכם אלא במבנה של החוק שהם יוכלו להודיע על יחס חלוקה לפי ההוצאות שלהם.
תומר רוזנר
יחס חלוקה אחר לגמרי.
היו"ר אמנון כהן
אוקיי, סגרת את זה?
גלעד קרן
אלא אם הודיעו מראש - - -
משה גפני
כן. בהודעה - - -
היו"ר אמנון כהן
הבנו אחד את השני? הבנו, כן? משרד המבקר, בסדר? אתה יכול לחיות עם זה?
שמואל גולן
חיים עם זה.
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה. תתקדם הלאה.
משה גפני
הם חיים עם דברים יותר קשים.
היו"ר אמנון כהן
מה יש עוד? הערות? אין יותר הערות.
גלעד אזולאי
רגע, רגע.
היו"ר אמנון כהן
ש"ס, יש לכם הערות?
גלעד אזולאי
סעיף 8.
היו"ר אמנון כהן
תאמתם, מה אתה אומר לי עכשיו?
גלעד אזולאי
הערה קטנה. הסעיף עלול להתפרש כאילו הוא חל גם על העברות שהן לא העברות כספיות, זאת אומרת, העברות של פלאיירים ודברים כאלה. אולי רק נחדד את העניין הזה.
שמואל גולן
כסף ושווה כסף.
גלעד אזולאי
זה אומר: למעט בדרך של העמדת הלוואה או ערבות ולהוסיף כאן גם אפשרות של רכישת טובין.
חנה רותם
זה ברור.
אייל זנדברג
הכיוון הזה ברור, לא צריך חלילה ליצור מצבים אחרים – ההנחה הייתה שהוצאה - - -
היו"ר אמנון כהן
עצם ההוצאה.
אייל זנדברג
- - - חותמת על ההוצאה הזאת – זאת הוצאה שלה: היא מדווחת, היא אחראית ואין בעיה. אם היא משלמת לבית הדפוס ומי שמחלק את הפלאיירים הם הפעילים המקומיים, אין עם זה בעיה.
גלעד אזולאי
הנוסח, כמו שהוא היום, לטעמנו, הוא פתוח לפרשנות במישור הזה.
היו"ר אמנון כהן
עוד הערות?
עמי ברקוביץ
קודם כל, הערת נוסף לסעיף 8(א): "מוגשת רשימת מועמדים אחת". אנחנו מצעים שיהיה ברור שזה לפי סעיף 35(ז), על-ידי שניים או יותר מהגופים המפורטים באותו סעיף, פשוט להבהיר - -
היו"ר אמנון כהן
גפני, אתה שומע מה אומרים?
עמי ברקוביץ
- - שלא יתפרש זה חל גם על גוף אחד.
משה גפני
שיפמן אמר לי להגיד שזה בסדר.
זאב בילסקי
כל מה שהוא אומר זה בסדר.
היו"ר אמנון כהן
מקובל. הניסוח מקובל. יש עוד הערות? בילסקי, יש הערות?
משה גפני
מה שגפני אומר אני יכול - - -
היו"ר אמנון כהן
הבנתי. משרד מבקר המדינה, בבקשה אדוני.
שמואל גולן
אני חושב שהצעת החוק הזאת לא נתנה פתרון בסוגיית התרומות. סוגיית התרומות - -
היו"ר אמנון כהן
לנו בש"ס אין תרומות.
שמואל גולן
- - לא כל-כך ברור לי למה זה לא נכנס פה. אנחנו מדברים פה במצבים של סיעת אם וסיעה מקומית, תרומה של סיעת אם היא תרומה מוקטנת, תרומה של סיעה מקומית היא תרומה מוגדלת, יש נקודת מפגש באיזשהו מקום – 33 יום לפני. דברים שאנחנו כמבקר המדינה, מבקשים שתתנו לנו הבהרה כי אחרת זה נכנס לפרשנות ואנחנו לא - - -
היו"ר אמנון כהן
לוין, מה אתה אומר?
גלעד קרן
יש לי הבהרה. כתוב בסיפא של סעיף 8(א): הוראות חוק זה יחולו הוראות חוק זה לעניינה של כל אחת מן הסיעות מגישות
הרשימה המשותפת בנפרד כל עוד לא הוסדר אחרת". גם לעניין התרומות, כל סיעה תוכל לקבל תרומה לפי הדינים שחלים עליה היום בלי קשר לרשימה המשותפת לא תהיה תרומה לרשימה המשותפת כרשימה משותפת - -
היו"ר אמנון כהן
אלא לכל אחת בנפרד.
גלעד קרן
- - לכל אחת בנפרד לפי - - -
חנה רותם
המשמעות היא - - -
שמואל גולן
רגע. אם זה מה שמוחלט, אני רק רוצה שתדעו שהמשמעות היא שהתרומה גדלה פה.
גלעד קרן
אני לא מסכים עם - - -
אייל זנדברג
היא גדלה ל-7,000 לא?
שמואל גולן
במקום 5,000 שהיו המקסימום, זה 2,000 ועוד 5,000. נניח שזו סיעת אם ביחד עם סיעת - - -
היו"ר אמנון כהן
לא, לא. זה כל אחד בנפרד. לא כל אחד יתרום גם 5,000 וגם 2,000.
אייל זנדברג
אבל יש רשימה אחת, רשימה משותפת.
היו"ר אמנון כהן
מה זה משנה? אלו שתי סיעות. אני רוצה שיקבל שמונה מנדטים, לא ארבעה.
אייל זנדברג
החוק מדבר על רשימות - - -
עמי ברקוביץ
יש רשימת מועמדים שמקבלת כפל תרומה.
גלעד קרן
אבל שתי הסיעות האלה יכלו לקבל אותם 7,000 שקלים יום אחד לפני האיחוד ועדיין אותו כסף הם יקבלו אותו לפני או אחרי – השאלה היא באיזה מועד? זה לא מגדיל את סכום התרומות.
יריב לוין
הבעיה נמצאת הרי במקום אחר. אם אני היום רוצה לתרום למערכת הבחירות המוניציפלית של הליכוד – אני שואל אתכם, אני לא יודע – אני יכול לתת לליכוד 10 תרומות מתוך הנחה שאני מבקש שאחת תלך לגדרה? לא. אני אומר לא.
מכיוון שלא, כל שיטת התרומות היא נעשית בעצם בצורה כזאת שאני יכול לתרום למפלגת האם ואני יכול לתרום פעם אחת, למרות שמפלגת האם מריצה שורה שלימה של רשימות. לצבוע את התרומה ולהגיד שהאלף שקל שנתתי למפלגת האם מיועדים לרשימה בגדרה – אין שום דרך, אין שום שיטה לעשות את זה.

לכן, אם אני החלטתי לתרום אלף שקל למפלגת האם הזו ואלף שקל למפלגת אם אחרת, אין לי דרך אמתית לבוא ולהגיד שזה דווקא לגדרה, אני אגיד לך: לא, אני בכלל תרמתי למודיעין. זה שהם החליטו להעביר עוד אלף שקל לגדרה, זה לא מעניין אותי.
לכן אני חושב שאין ברירה אלא לבוא, אם החלטנו שההתייחסות שלנו לעניין התרומות היא מול מפלגת האם, זה צריך ללכת כך לאורך כל הקו.
עמי ברקוביץ
זה ברמה של רשימה משותפת שמורכבת מארצית ומקומית. אבל קח שתי רשימות מקומיות, שתי סיעות מקומיות, שהתאחדו, לעומת סיעה מקומית שרצה – אתה מאפשר למשותפת הזאת כפל תרומה.
יריב לוין
כן, אבל אני לא רוצה להפלות אותה לעומת המצב של רשימת אם ורשימה מקומית.
אייל זנדברג
אתה מפלה אותה לעומת – זאת של הארצית אין לך ברירה כי אתה לא יכול - - -
יריב לוין
אני לא חושב.
זאב בילסקי
יש לי הערה בעניין הזה: אתה מדבר לפני האיחוד ואחרי האיחוד. לפני האיחוד הן שתי רשימות נפרדות, אז אתה לא יכול לעשות פה שום דבר. אם אני רוצה - - -
עמי ברקוביץ
אז בגלל זה אני גם צריך לא לעשות אחרי האיחוד, זאת ואמרת להמשיך את המצב - - -
יריב לוין
אם אתה במצב של מימון - - -
עמי ברקוביץ
זה בסדר?
יריב לוין
עמי, אני אומר לך עוד פעם. תסתכל, כאשר האיחוד הוא של רשימה ארצית עם מקומית – אפשר. כאשר התרומה היא לפני האיחוד – אפשר. אז לבוא היום ולתפוס דווקא את זה – לא נראה לי נכון.
היו"ר אמנון כהן
עוד הערות?
שמואל גולן
מבחינתנו – מה שתחליטו, אני רק מסב את תשומת לבכם, היקף התרומות גדל.
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה, עוד הערות?
משה גפני
בתרומות, מה שיוחלט מקובל עלי.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו מעמידים להצבעה. גפני, לגבי 30% נשאיר או שאתה רוצה להגדיל את זה בשניים-שלושה אחוזים? עד 10%.
משה גפני
כמה שאפשר להגדיל יותר - - -
היו"ר אמנון כהן
כמה להגדיל?
משה גפני
אני לא מעז להגיד 50%, אבל לפחות 40%.
היו"ר אמנון כהן
טוב, סגרנו 40%. חברי הכנסת מחליטים, בסופו של דבר. אתם לא מתנגדים ל-50%?
אייל זנדברג
אנחנו חשבנו שלא צריך להיות בחקיקה 30%.
היו"ר אמנון כהן
בסדר, בסדר, אבל תמיד יש לנו את הרגע האחרון - - -
אייל זנדברג
- - - של חודשים, אבל קיווינו לטוב.
משה גפני
מה?
אייל זנדברג
הגענו ל-30% אחרי דיון ממושך והרבה שעות עבודה – זאת הייתה פשרה.
משה גפני
בסדר. אתמול אני ישבתי וביקשתי משיפמן – אני לא בתוך העניין – הראש שלי נמצא בכלל במקום אחר, כפי שאתה מתאר לעצמך. אבל ישבתי אתמול, לקראת הישיבה, ובקשתי את הרשימה: בסך הכול יש לנו חמש מקומות.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו תיקנו את זה, אדוני חבר הכנסת גפני, למרות - - -
משה גפני
יש הערה לגבי העניין הזה.
היו"ר אמנון כהן
איזה עניין?
משה גפני
אני לא זוכר בדיוק את ההערה. אם אני מחליט לקחת את המימון שבועיים אחרי הבחירות, אני אוכל לקחת, נכון?
משה שיפמן
לאפשר להגיש בקשה של מימון עד שבועיים אחרי הבחירות.
שמואל גולן
זה החוק היום. תיקנו את החוק שיהיה אפשר לקחת שבועיים אחרי הבחירות.
משה שיפמן
לא תיקנו עדיין.
שמואל גולן
זה היה חמישה ימים.
היו"ר אמנון כהן
לא הבנתי כלום. אתם רוצים משהו חדש שלא היה?
משה שיפמן
אחרי כל בבחירות באים ומעסיקים את מנהלת הוועדה יפה עם הוראות שעה. אחריך כל בחירות - - -
היו"ר אמנון כהן
מבקשים להאריך.
משה שיפמן
לקבוע את זה מראש שבקשה של מימון יכולה להיות עד שבועיים אחרי הבחירות.
היו"ר אמנון כהן
איך הם יספיקו?
משה שיפמן
יספיקו. עד שבועיים אחרי הבחירות.
היו"ר אמנון כהן
מה יהיה שבועיים אחרי הבחירות?
משה שיפמן
עד אז יוכלו להגיש בקשה למימון. מועד הגשת הבקשה למימון יהיה עד – היום זה עד חמישה ימים לפני הבחירות – יהיה עד שבועיים אחרי הבחירות.
היו"ר אמנון כהן
מה אחרי הבחירות? לפני הבחירות אתה הולך ברשימה משותפת.
משה גפני
אני הלכתי לבחירות - - -
היו"ר אמנון כהן
מה זה קשור לחוק?
משה גפני
תכף תשמע, אני אסביר לך.
אייל זנדברג
זה לא קשור.
משה גפני
לא קשור, לא חשוב. אני אסביר לך תכף מה קשור.
זאב בילסקי
יש לי רעיון: בואו נצמיד את זה לרשויות איתנות ונעביר מעכשיו - - -
אייל זנדברג
הקשר הוא אותו קשר.
משה גפני
אני הלכתי בבחירות - - -
היו"ר אמנון כהן
לא תיאמנו את זה.
משה גפני
בסדר. לא, אז לא. אני מציע. אני חושב שזה תיקון טוב, אני חושב שצריך - - -
היו"ר אמנון כהן
אתם לא מתנגדים? זה לטובת העניין.
אייל זנדברג
אנחנו לא תומכים. הממשלה לא ראתה את הדבר הזה - - -
משה גפני
אבל אתה יותר גרוע מגפני – אתה אומר לא לפני שאתה שומע.
היו"ר אמנון כהן
משרד הפנים, יש לכם תסקיר חוק על זה שאתם רוצים את זה?
עדי ז'ורבסקי
יש תסקיר חוק אבל הוא לא מדבר על שבועיים אחרי הבחירות, הוא מדבר על חמישה ימים אחרי הבחירות.
היו"ר אמנון כהן
הוא קיים היום.
עדי ז'ורבסקי
שר הפנים רשאי להאריך במקרים שמיוחדים שיירשמו את המועד ב-21 יום בכפוף לניכוי 10% מסכום המימון שהרשימה זכאית לו. זה במקרים מאוד מסוימים ששר הפנים לא ממהר לעשות את זה. לא כלאחר יד.
היו"ר אמנון כהן
איפה זה עומד, משרד הפנים?
משה גפני
מה שקורה היום זה שבאים לפה לאשר את הבקשות. זה רשימות מקומיות, לא ארציות. הוא מגיע לפה ומקבל אחרי זה אישור. אנחנו מבקשים להסדיר את זה בחוק. אם יש התנגדות - - -
אייל זנדברג
משרד הפנים עובד על העניין - - -
היו"ר אמנון כהן
אבל יש בחירות בשנה הבאה. שיהיה מוכן שיידע איפה אנחנו עומדים. הם עוד 20 שנה לא – אני יודע איך תסקיר חוק עובד.
עמי ברקוביץ
למה לאפשר - - - הוא מקבל על זה עונש – אתה מנכה לו מהמימון.
אייל זנדברג
הציפייה היא, כפי שנאמר, לעבוד לפי החוק.
משה גפני
עם כל הכבוד לכם, כאן כבר אני נכנס לעצבים, הממשלה כל הזמן עובדת לאט חוץ מדברים – יש דברים שהיא עובדת מהר. יש תסקיר חוק שמתנהל כבר שנתיים. כתוב בסעיף 11 לחוק סעיף קטן (א) – למה לא הראית לי את זה קודם? הייתי בא עם עצבים - - -
עמי ברקוביץ
זאת הצעה של משרד הפנים שמשרד המשפטים לא מקבל אותה.
משה גפני
באמת?
עמי ברקוביץ
ברמה העקרונית אנחנו חושבים שיש קושי בהצעה הזאת.
משה גפני
למה?
עמי ברקוביץ
חושבים שזה לא נכון לאפשר את האפשרות הזאת להגיש בקשת מימון אחרי הבחירות בהיוודע התוצאות שלהן.
משה גפני
למה לא?
היו"ר אמנון כהן
מה אומר משרד מבקר המדינה?
שמואל גולן
זאת בעיה שלכם כי זאת בעיה אתית. אני רק רוצה - - -
משה גפני
זאת לא בעיה אתית. זאת בעיה טכנית לחלוטין.
שמואל גולן
אדוני חבר הכנסת, במערכת הבחירות הקודמת יצאה הוראת שעה, מספר חודשים אחרי מערכת הבחירות, כי באו כל מיני מפלגות כאלו ואחרות, שנזכרו אחרי ארבעה-חמישה חודשים שהם לא לקחו - - -
היו"ר אמנון כהן
הוא תוחם את זה.
שמואל גולן
הם אמרו ככה: אם אנחנו לוקחים מימון – אנחנו צריכים להחזיר אותו אם אנחנו לא זוכים באף מנדט.
משה גפני
נכון.
שמואל גולן
אז עדיף ללכת לבחירות. אם נזכה – נגיש את החשבון.
משה גפני
נורא יפה.
שמואל גולן
לכן המדינה נתנה לעניין הזה חמישה ימים, עכשיו רוצים להעלות את זה? היה פה דיון סוער בוועדת הפנים עם שוסטר, ראש מועצה בדרום, שבא ואמר: ירו עלינו, עניינים, סיפורים, ולכן שכחתי לבקש את המימון במערכת הבחירות של המועצות האזורית. הוא קיבל פה הוראת שעה מיוחדת רק לו כדי לקבל את המימון.

בעניין הזה יש איזו בעיה. יש לזה גבול עליון שצריך לתחום את הגשת המימון. מעבר לזה, אם לא – ישלם על זה, מעבר לזה, אם זה חמישה ימים או שבועיים, זה לא ענייננו.
משה גפני
הדבר נורא פשוט: אני הולך לרשימה ולא רוצה לקחת כספי ציבור – אולי אני לא אעבור ואני איש ישר לא יהיה לי מאיפה להחזיר – אני מסתדר עם מה שיש לי. עברתי את הבחירות ועברתי את אחוז החסימה וקיבלתי מנדט או שניים. אני מבקש שאני לא אהיה שונה מאחרים – אני רוצה מימון.

מה אני עושה היום? כמו שהוא אמר נכון, אני בא אחרי כמה חודשים ואני מבקש א ת האישור ואני מקבל את האישור - - -
שמואל גולן
זה מסבך לנו את הביקורת. אנחנו לא יכולים לעשות ביקורת.
היו"ר אמנון כהן
מה אתה מבקש היום?
משה גפני
רגע, שנייה. אני אומר - - -
שמואל גולן
לא, אם לא זוכים - - -
משה גפני
רגע - - -
היו"ר אמנון כהן
תנו לו להסביר.
משה גפני
בואו נעשה סדר בעניין – הרי האדם לא עבר עבירה, לא עשה משהו לא אתי. יש אנשים שלא רוצים לקח אחריות ולקחת כספי ציבור, כספי מדינה, אם לא יהיה להם מאיפה להחזיר את זה. הוא אומר: אני אחיה - - -
עמי ברקוביץ
מה הם עושים?
משה גפני
הם מוציאים מכספם הפרטי - - -
עמי ברקוביץ
אסור להם.
משה גפני
אז אני לא יודע איך. למה אתם מכניסים את זה? אם אחד עובר על החוק אז יש מה לעשות אתו. זה הנושא? מדובר שהוציא כספים כחוק - - -
היו"ר אמנון כהן
לקח הלוואה, מה זה משנה?
משה גפני
הוא הוציא כספים כחוק: לקח הלוואה, עשה את מה שהוא יכול לעשות ואת מה שמותר לו. מה שאסור לו – יטפלו בו בכל מקרה, אנחנו לא באים להכשיר פה שרץ. מדובר במקרה שהוא לא ביקש את המימון.
היו"ר אמנון כהן
עבר את אחוז החסימה והכול בסדר.
משה גפני
אז הוא בא אחרי ארבעה חודשים.
היו"ר אמנון כהן
למה ארבעה חודשים?
משה גפני
זה מה שקורה בפועל. הוא מסבך את מבקר המדינה עם הדוחות - - -
היו"ר אמנון כהן
אתה רוצה לתחום את זה בזמן עד - - -
משה גפני
הוא בא אליך לוועדה ומבקש פה אישור ובסוף הוא מקבל. אנחנו אומרים ככה: אתה נותן לו שבועיים אחרי הבחירות, אם הוא לא הגיש בקשה – זהו. בתוך השבועיים האלה אם אתה מחליט להגיש בקשה – תגיש בקשה.
היו"ר אמנון כהן
עברו השבועיים – מה יהיה?
משה גפני
עברו שבועיים – נגמר.
היו"ר אמנון כהן
עוד פעם יבוא אלי?
משה גפני
הוא לא יכול לבוא. עושים סדר בעניין.
היו"ר אמנון כהן
תכתוב, תכתוב.
עמי ברקוביץ
אבל גם היום הוא יכול להגיש את הבקשה עד 21 יום אחרי הבחירות.
משה גפני
אמרתי, אמרתי. לכן צריך את זה בחקיקה.
היו"ר אמנון כהן
איך זה יהיה?
משה גפני
יהיה כתוב שבועיים - - -
עמי ברקוביץ
מה לא בסדר בסעיף היום?
משה גפני
עם כל הכבוד, מי שמחליט הם חברי הכנסת.
עמי ברקוביץ
אני שואל.
משה גפני
אז אני עונה. תקשיבו. יש היררכיה במדינה.
היו"ר אמנון כהן
איך יהיה כתוב? מה מנוסח שמה?
משה גפני
שיהיה כתוב, במקום היום החמישי לפני הבחירות – היום ה-14 אחרי יום הבחירות.
היו"ר אמנון כהן
הבנת את זה?
אייל זנדברג
הנושא הזה, אני חייב לעמוד על כך, הצעת החוק כפי שראיתם, גיבשנו אותה במשך זמן רב. הקדשנו הרבה תשומת לב להגיע למשהו שישיג את התוצאה המקווה בצורה ראויה ומאוזנת. הנקודה הזאת אינה קשורה כלל ועיקר להצעת החוק, היא לא קשורה לרשימות משותפות, היא ראויה לדיון כפי שעולה מהדיון הקצר פה.
יש פה היבטים פרקטיים של מבקר המדינה, יש פה היבטים שבעיניהם הם לא טכניים. הממשלה עובדת על הצעת חוק. אפשר לבקר אותה שזה לוקח יותר זמן. הנושא הוא מורכב, הוא לא נושא עד כדי כך פשוט. הוא לא קשור להצעת החוק.

ברירת המחדל, אני חייב לומר בצורה פורמלית, של הממשלה היא להתנגד. יכול להיות שהאמירות שלי הן רק לפרוטוקול, לא מרגשות אף אחד, אבל כן – אני חושב שראוי לאפשר לנושא הזה להתברר. אם רוצים לצרף אותו להצעת החוק, לפחות לאפשר לנו להיערך ולברר ולהציג טיעונים, לא תחת תחושה שמצביעים עוד רגע.

אם לא רוצים לצרף להצעת החוק, הצעת החוק חשובה וכבר גובשה, אפשר לפעול בדרך אחרת. הצעת חוק פרטית בהצעת חוק ממשלתית – אנחנו חושבים שזה לא לעניין - - -
משה גפני
אבל אי אפשר ללכת להצעת חוק פרטית בגלל שהולכים עוד מעט לבחירות.
אייל זנדברג
אם יש עניין לקדם את הנושא – אנחנו מבקשים לפחות שיתאפשר לנו לטעון את הטענות בצורה סדורה ולא תחת התחושה שהדיון - - -
משה שיפמן
איל, הנושא הזה, נכון שהוא לא עלה בהצעת החוק, אבל הוא עלה בכל הישיבות - - -
משה גפני
לא שמעתי.
משה שיפמן
עלה בכל הישיבות.
אייל זנדברג
אין לי שום טענה נגדך, מר שיפמן.
היו"ר אמנון כהן
לא עלה? זה עלה לדיונים.
אייל זנדברג
זה הועלה בינינו ומר שיפמן אמר שהוא לצרף את זה. כבר אז אמרנו שזה לא קשור להצעת החוק. עם כל הכבוד, להוסיף נושא להצעת החוק זה לא עניין של לגבש נוסח – זה עניין פורמלי של הוועדה. זה נושא מורכב שלדעתנו הוא ממש לא טכני, הוא משפיע על המהויות.
אני מזכיר לכם שאין סנקציות כלפי מי שלא מקבל מימון - - -
משה גפני
אל תגיד לי את המילה "סנקציות", זה מעצבן. תחפש מילה אחרת.
היו"ר אמנון כהן
גפני, תחליט.
משה גפני
אני חושב שצריך להכניס את זה.
משה שיפמן
זה לא נוגע לסיעות אם. זה נוגע לסיעות קטנות שרצות ביישובים מסוימים.
היו"ר אמנון כהן
מה זה משנה? יושב-ראש ועדת הכספים, מה שתחליט. יושב-ראש ועדת הכנסת, מש שתחליט – אתם מצעי החוק.
זאב בילסקי
אני אומר "תפסת מרובה – לא תפסת".
היו"ר אמנון כהן
אבל הם מצעי החוק – שיחליטו מה שהם רוצים.
תומר רוזנר
- - - יש תיקונים נוספים בהצעה, למחוק סעיפים אחרים.
היו"ר אמנון כהן
שיפמן, למחוק סעיפים אחרים, הוא אומר.
אייל זנדברג
זה לא טכני. זה ממש לא טכני.
עמי ברקוביץ
לא ברור גם מה זה עושה לסעיף שכן מאפשר היום להאריך. צריך לראות את היחס ביניהם.
יריב לוין
הם צודקים, זה לא ילך.
היו"ר אמנון כהן
בסדר. אתם תבחנו.
משה גפני
אני מקבל את העמדה שלכם, אבל אתם עושים טעות. הממשלה עובדת לאט - - -
אייל זנדברג
מסתבר שאנחנו עובדים טוב מאוד עם מר שיפמן. אנחנו יכולים לשבת גם על זה.
היו"ר אמנון כהן
תביאו עוד הצעת חוק.
משה גפני
אבל מה היה? ישבתם עם מר שיפמן, עמד על העניין הזה – אתם מסבכים את מבקר המדינה עם כל דקדוקי העניות האלה.
היו"ר אמנון כהן
תודה, תודה רבה לכל המשתתפים. שכנעת את חברי הכנסת גם ולכן תעשו בינתיים עבודת מטה. יכול להיות שמיד אחרי הפגרה נביא הצעת חוק חדשה, אז תהיה מוכן כבר עם עבודת מטה. אני מעמיד להצבעה את הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 10) (רשימת מועמדים משותפת), התשע"א-2011. אנחנו מצביעים לקריאה שנייה ושלישית.
אני מודה לכל אלו שעסקו במלאכה ועם כל השינויים – אנחנו יודעים כבר את התיקון – הדברים הנוספים שהכנסת. מי בעד הצעת החוק?

הצבעה

בעד הצעת החוק – פה אחד

הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 10) (רשימת מועמדים משותפת), התשע"א-2011, כולל התיקונים, נתקבלה.
היו"ר אמנון כהן
פה אחד. אושר פה אחד. נשתדל להביא את זה כמה שיותר מהר למליאה כדי שנוכל להצביע בקריאה שנייה ושלישית ושיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.
משה גפני
תודה רבה. אני מודה לך אדוני היושב-ראש, אני מודה לכולם.
היו"ר אמנון כהן
יישר כוח, תמשיכו. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:30.>

קוד המקור של הנתונים