ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/07/2012

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 98), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת החינוך, התרבות והספורט
02/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 658 >
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני, י"ב בתמוז התשע"ב (02 ביולי 2012), שעה 9:30
סדר היום
<הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 98) (קרן ייעודית לחינוך מכספי היטל השבחה), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
עינת וילף – היו"ר

נסים זאב

יריב לוין
מוזמנים
>
יוסי נשרי - ראש העיר קריית אונו

יונתן בר סימן טוב - אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד יעל טישלר - הלשכה המשפטית, משרד החינוך

עו"ד נתן בביוף - הלשכה המשפטית, משרד הפנים
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 98)>
(קרן ייעודית לחינוך מכספי היטל השבחה), התשע"ב-2012
היו"ר עינת וילף
על סדר היום הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 98) (קרן ייעודית לחינוך מכספי היטל השבחה), התשע"ב-2012.
מירב ישראלי
קודם צריך להצביע על עצם הרביזיה.
היו"ר עינת וילף
חבר הכנסת יריב לוין, לפני שאנחנו מצביעים על הרביזיה, תוכל להסביר לנו בכמה מלים מה קרה ומה דורש תיקון.
יריב לוין
כן. אני אסביר בקצרה. קודם כל, תודה רבה על קביעת הדיון הזה. הצעת החוק הזאת, בסופו של דבר גובש איזשהו נוסח שאושר כאן לקריאה שנייה ושלישית אחרי הרבה מאוד התדיינויות. למעשה הנוסח כפי שגובש, הוצג והוצבע כאן, הייתה לי לגביו הערה אחת היא נוגעת לאחד הפרמטרים הכלכליים ליכולתה של רשות מקומית להיכנס לתוך מעגל הרשויות הזכאיות לעשות שימוש בכספים בהתאם להגדרות שישנן בהצעת החוק. היה מדובר על כך שנקבע בנוסח שאנחנו אישרנו שכאשר יש שיעור גירעון מצטבר שאינו עולה על 17.5 אחוזים וכאשר מה שנקרא יתרת האשראי או עומס המלוות אינו עולה על 42.5 אחוזים, במצב הזה תוכל רשות מקומית – זה היה אחד התנאים – להיכנס.

להבנתי הייתה חלופה נוספת לתנאי הזה והיא שרשות מקומית ששיעור הגירעון שלה אינו עולה על 12 אחוזים, גם היא תוכל להיכנס לתוך המסגרת הזאת. לאחר דין ודברים שהיה לי עם נציגי האוצר, הם לא חלקו על העניין הזה אבל אמרו שלתפיסתם הדבר הזה היה מותנה שבמקרה כזה שיעור עומס המלוות המתחייב יהיה חמישים אחוזים. כלומר, במידה שהגירעון המצטבר הוא נמוך יותר, אזי השיעור של עומס המלוות המותר יהיה גבוה יותר אבל עדיין לא מצא של היעדר התייחסות בכלל לקריטריון הזה. בסופו של דבר, אחרי השיחות שניהלנו, היה מוסכם גם עלי להוסיף את החלופה הזאת בנוסח הזה כפי שהוצג על ידם.

לכן מתבקשת הרביזיה, על מנת שנוכל לתקן את המרכיב הזה בתוך ההצעה.
היו"ר עינת וילף
כלומר, אין כאן התנגדות והכל בסדר.
יריב לוין
לא, זה על דעת משרדי הממשלה.
היו"ר עינת וילף
אנחנו קודם כל מצביעים על הרביזיה.

הצבעה
בעד קבלת הרביזיה – פה אחד

הרביזיה התקבלה
היו"ר עינת וילף
הרביזיה התקבלה. עכשיו נצביע על הסעיף.
מירב ישראלי
הפסקה הרלוונטית היא (ב)(3). לקחנו את מה שהיה בנוסח הקודם, הפכנו אותו לחלופה אחת והוספנו חלופה נוספת ברוח הדברים שנאמרו כאן.

(3)
מתקיים אחד מאלה
(א)
היחס שבין יתרת האשראי שקיבלה הרשות המקומית ובין הכנסותיה בתקציב השוטף, למעט הכנסות כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר, והכל כפי שהופיעו בדוח המבוקר השנתי האחרון שהוגש שאינו עולה על 42.5 אחוזים ושיעור הגירעון המצטבר של הרשות המקומית אינו עולה על 17.5 אחוזים, ולעניין רשות מקומית ששיעור הגירעון המצטבר שלה עולה על השיעור האמור – אם בחמש השנים שקדמו לשנת הכספים לא צברה גירעון שוטף וצמצמה את גירעונה המצטבר באותה תקופה בעשרים אחוזים לפחות.

עד כאן זה מה שהיה בישיבה הקודמת. אז הוספנו את החלופה הנוספת:

(ב)
היחס כאמור בפסקת משנה (א) אינו עולה על 50 אחוזים ושיעור הגירעון המצטבר כאמור באותה פסקת משנה אינו עולה על 12.5 אחוזים.
היו"ר עינת וילף
אנחנו מצביעים על הנוסח החדש.
נסים זאב
אפשר להירשם לרשות הדיבור או שזה מאוחר?
היו"ר עינת וילף
בוא נסיים את ההצבעה ותוכל אחר כך להעיר.

הצבעה
בעד אישור הנוסח שהוקרא – פה אחד

הנוסח אושר
היו"ר עינת וילף
התקבל פה אחד.
נסים זאב
אם אפשר להירשם לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר עינת וילף
הסתייגות לרשות דיבור. בסדר גמור.

תודה לחבר הכנסת יריב לוין.
יריב לוין
גם לך על כל העבודה הקשה. הפכנו את ועדת החינוך לסניף של ועדת הכספים שלא בטובתנו.
נסים זאב
לא אנחנו הפכנו אלא אתה.
יוסי נשרי
אם יורשה לי גברתי היושבת ראש גם כן לומר תודה רבה.
יריב לוין
כשושבין הצעת החוק והיוזם האמיתי שלה.
יוסי נשרי
שמי יוסי נשרי, ראש העיר קריית אונו. אני רוצה להודות גם ליריב על המעמסה שהטלנו עליו במשך כמה שנים. אני מקווה שהקריאה השנייה והשלישית תהיה במהרה.
היו"ר עינת וילף
ודאי לא נעכב את זה כאן.

תודה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה 09:35.>

קוד המקור של הנתונים