ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/06/2012

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק לפני הקריאה הראשונה

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
18/06/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 287>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, כ"ח בסיון התשע"ב (18 ביוני 2012), שעה 10:00
סדר היום
<בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לפני הקריאה הראשונה>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
זאב אלקין

אופיר אקוניס

שלמה מולה

ציון פיניאן

דוד רותם
מוזמנים
>
ד"ר שוקי פרידמן - יו"ר ועדת הסנקציות נגד איראן, משרד ראש הממשלה
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשם פרלמנטרי
רמי בן שמעון
<בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לפני הקריאה הראשונה>
היו"ר יריב לוין
אני פותח את הישיבה כאשר על סדר יומנו בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק המאבק בתוכנית הגרעין של איראן, התשע"ב-2012, לפני הקריאה הראשונה.

אני רוצה, בפתח הדברים, להעיר שתי הערות: אחת, כפי שאתם יודעים, אני בדרך כלל, ממעט לאפשר להביא לכאן בקשות פטור של הממשלה, בוודאי שאני מקפיד על כך שזימון ייצא יום לפני הישיבה ועל כך שתונח בפני חברי הכנסת באופן מסודר הצעת החוק, בליווי בקשה של מזכיר הממשלה.

התנאים האלה היו אמורים להתקיים גם בבקשה שהייתה אלי מטעם המשרד לביטחון פנים, שגם היא הייתה עניין דחוף, אלא שהם לא הביאו – ועד רגע זה – לא את החוק ולא שום דבר דומה לזה ולכן לא נותרה לי ברירה אלא להסיר את הנושא הזה מסדר היום.

גם בהצעה שבפנינו טרם הגיע לידיי הנוסח הסופי של הצעת החוק כפי שהוא אמור להיות, אבל נדמה לי שמדובר במקרה נדיר ויוצא דופן של משהו - -
זאב אלקין
פרסמתם משהו במייל.
אתי בן-יוסף
אני שלחתי את זה לחברים.
היו"ר יריב לוין
- - שחשיבותו ודחיפותו הן כל-כך ברורות - - -
דוד רותם
אני לא מבין. אני רוצה להבין למה זה דחוף?
היו"ר יריב לוין
אני אתן לך לדבר, אבל תן לי להשלים. בעיני, לפחות, חשיבותו ודחיפותו הן כל-כך ברורות שמצאתי לנכון באופן חריג, חד-פעמי ומבלי שזה יהווה תקדים למשהו, להסתפק בקבלת הטיוטה של הצעת החוק בליווי דברי ההסבר שלה, וכמובן, בנוכחות נציג משרד ראש הממשלה, מר שוקי פרידמן, שייתן לנו כאן את ההתייחסות לדברים.

אני מציע, דודו, שאנחנו נשמע את מר פרידמן ואחר כך אתה, כמובן, יכול לשאול אותו.
דוד רותם
תשדל רק להסביר לי גם למה זה דחוף כל-כך.
היו"ר יריב לוין
בבקשה.
זאב אלקין
ותשתדל לקצר.
ד"ר שוקי פרידמן
בוקר טוב רבותי, אני מודה ליושב-ראש הוועדה שכינס את הוועדה באמת בדחיפות ובהתראה קצרה. העניין הוא בעל חשיבות רבה. רבה עד כדי כך שהממשלה מצאה לנכון לבקש את הפטור מחובת הנחה, על אף שמדובר בזמן לא ארוך וזאת משום שאנחנו נמצאים בנקודת זמן שבה, במקומות שונים בעולם, יש מאמצים לקדם סנקציות נוספות נגד איראן. כעניין של ימים, גם הזירה המדינית וגם בפעילות מול האיראנים, אמורות להתקבל החלטות, ובתוכן החלטות על קבלת סנקציות.

בעת הזאת נכון שמדינת ישראל תציב מודל לסנקציות על איראן, שבהצעת החוק, יחד עם הצעדים הנוספים שהמליצה עליהן ומימשה הוועדה שאני עומד בראשותה, ועדת הסנקציות נגד איראן - - -
דוד רותם
הממשלה הרי לא תעשה כלום.
היו"ר יריב לוין
לא. לא נכון, לא נכון.
שלמה מולה
אתה יושב-ראש הוועדה?
ד"ר שוקי פרידמן
יחד עם הצעדים הנוספים שהוועדה המליצה עליהם וכבר מומשו, והצעת החוק הזאת, מדינת ישראל תוכל להציב בפני שאר המדינות מודל מתקדם, מחמיר מאוד – המחמיר, כמעט, הקיים בעולם – של סנקציות נגד איראן. התזמון, הטיימינג, של הסיום של התהליך הזה הוא חשוב מאוד בגלל התהליכים שציינתי קודם, ומכאן נובעת הדחיפות הרבה והחריגה שיש בקידום הצעת החוק הזאת.
אני מקווה ומאמין שגם לאחר הצבעה בקריאה הראשונה, העבודה תיעשה כך שנוכל לסיים לעבוד על החוק בהקדם האפשרי, עוד הרבה לפני סוף מושב הקיץ, משום שלא רק חשיבות עצם קיומן של סנקציות בישראל היא קריטית לעניין אלא גם התזמון – אנחנו נמצאים, מיום ליום, בסיטואציה בינלאומית משתנה שבה לאמירה הישראלית על-ידי חוק, יש משמעות רבה.
דוד רותם
אם החוק הזה עובר, זה אומר שלא מפציצים? אני רוצה להבין.
זאב אלקין
זה אומר שלא מפציצים אותנו לפחות מהצד של מדינות המערב שעושות סנקציות על איראן – גם זה משהו.
ד"ר שוקי פרידמן
אדוני, אני בגזרתי, אמון על העברת החוק, ומי שאמון על ההפצצות – יישאר על ההפצצות.
דוד רותם
מי אחראי על ההפצצות?
אתי בן-יוסף
לא לפרוטוקול.
ד"ר שוקי פרידמן
את זה אני מציע לשאול את הדרג המדיני.
היו"ר יריב לוין
אני אענה לך: אתה יכול לפנות לשר החוץ. הוא יודע מי אחראי על ההפצצות.
דוד רותם
הוא לא יודע – זאת הבעיה, כי אין מישהו שאחראי על זה.
היו"ר יריב לוין
בהכירי אותו – הוא יודע. טוב, רבותי, יש הערות, התייחסויות? אין. מי בעד לאשר את בקשת הפטור?

הצבעה

בעד אישור הבקשה – פה אחד
בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לפני הקריאה הראשונה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה-אחד. אין מתנגדים ואין נמנעים. אושר. תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:10.>

קוד המקור של הנתונים