ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/06/2012

בקשת יושב ראש ועדה למיזוג הצעות חוק., חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 27), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
13/06/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 285>
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, כ"ג בסיון התשע"ב (13 ביוני 2012), שעה 8:50
סדר-היום
<בקשת יושב-ראש ועדה למיזוג הצעות חוק.>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
מוזמנים
>
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
רונית יצחק
<בקשת יושב-ראש ועדה למיזוג הצעות חוק>
היו"ר יריב לוין
אני פותח את הישיבה. על סדר-היום: בקשת יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות למיזוג הצעות החוק הבאות:

1. הצעת חוק שירותי הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 27), התשע"ב–2012, (מ/683).
2. הצעת חוק שירותי הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון – אי-תחולה על זכאי לקצבת פרישה שמשתכר מקופת הציבור כעובד הוראה), התשע"א–2011, (פ/3125/18).
שתי ההצעות עוסקות באותו נושא, ומשכך, מבקש יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לאפשר לנו למזג אותן על מנת לדון בהן על בסיס הנוסח הממשלתי, שאושר בקריאה הראשונה, ולהביא אותן במיוחד לקריאה השנייה והשלישית.
מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות למיזוג הצעות החוק אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים, אושר. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 08:54.>

קוד המקור של הנתונים