ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/06/2012

תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה)(תיקון מס' 2) התשע''ב- 2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
06/06/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 719 >
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, ט"ז בסיון התשע"ב (06 ביוני 2012), שעה 10:30
סדר היום
<תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה)(תיקון מס' 2) התשע''ב- 2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו
מוזמנים
>
עו"ד אדוארד ווייס - סגן היועץ המשפטי, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

דב בארי - רכז ביטוח לאומי ורווחה, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד מחאג'נה פריד - משרד המשפטים

לימור לוריא - מנהלת אגף גמלאות נכות, המוסד לביטוח לאומי

איילת כהן קלוזנר - מנהלת תחום, נכויות מיוחדות, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד שלומי מור - הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

ד"ר יצחק קדמן - מנכ"ל המועצה לשלום הילד

עו"ד אביבית אהרונוף ברקאי - סגנית היועצת המשפטית, המועצה לשלום הילד

ולרי זילכה - פורום ארגונים והורים למען ילדים עם מוגבלות

סיגל אריאל - פורום ארגונים והורים למען ילדים עם מוגבלות

עוזיהו מרדכי אריאל - פורום ארגונים והורים למען ילדים עם מוגבלות

ענבל דבן אביב - פורום ארגונים והורים למען ילדים עם מוגבלות

הניה מרמורשטיין - מנהלת מעון יום שיקומי "עלה", פורום ארגונים והורים למען ילדים עם מוגבלות

עו"ד שירלי גלאור - סמנכ"לית, אקי"ם ישראל

אבנר עורקבי - יו"ר ארגון אהב"ה

חזקיה ישראל - התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
נועה בן שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה)(תיקון מס' 2) התשע''ב- 2012>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה. יש לנו היום יום חג גדול, מנהלת הוועדה הגיעה לגיל 42 ושלושה חודשים ואנחנו נחגוג לה יום הולדת. אנחנו מברכים אותך על עבודתך ושתהיה לך עוד שנה של ברכה, של אושר, שגשוג, סיפוק ועניין. שיהיו לך הרבה סיבות לחייך בשנה הזאת ובכלל בחיים שלך.
וילמה מאור
אני חייבת לומר שרק בקשה אחת התממשה לי, שנשארת אתנו עוד שנה.
היו"ר חיים כץ
על סדר היום תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) (תיקון מס' 2), התשע"ב-2012. בדיון הקודם היו לנו מספר מחלוקות והגענו להסכמות עם הביטוח הלאומי וההסכמות הן גם על מועד התחולה ואיך יהיו התשלומים. הגדרנו שלא משנה מספר המחלות. למחלה אחת שלושה ביקורים וארבעה ביקורים ולא משנה מספר המחלות. לעוד איזה הסכמות הגענו?
נועה בן שבת
לגבי הנושא של שמיעה.
היו"ר חיים כץ
הגענו להסכמות בנושא השמיעה. אנחנו נקריא ונצביע.
שירלי גלאור
יש הסכמה נוספת שהיא מחוץ לתקנות בנושא של פיגור שכלי בינוני וקשה. אלה גם הסכמות אליהן הגענו עם הביטוח הלאומי. אני מבקשת שזה ייאמר לפרוטוקול.
היו"ר חיים כץ
ייאמר לפרוטוקול.
שירלי גלאור
זה חשוב שזה ייאמר לפרוטוקול לפני ההצבעה.
היו"ר חיים כץ
בסדר גמור. אנחנו נעבור להקראה.
נועה בן שבת
הוועדה כבר אישרה את הורדת המלים "באופן קבוע" מההגדרה "ילד הזקוק להשגחה קבועה של הזולת".

אנחנו עוברים עכשיו לסעיף 7(1).

(1)
בפרט 9 –
(א)
ברישה, אחרי "לשלושה מבין אלה" יבוא "עקב מחלה אחת או הזקוק לארבעה מבין אלה עקב שתי מחלות או יותר ובלבד שאין מדובר בטיפולים חופפים".

(ב)
בפרט משנה (ה), אחרי "ליקוי גופני" יבוא "או נפשי".
(ג)
בפרט משנה (ז), במקום "ילד הזקוק לנוכחות מתמדת" יבוא "ילד הזקוק להשגחה קבועה של הזולת".
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור סעיף 7(1) – פה אחד

סעיף 7(1) אושר
היו"ר חיים כץ
כל חברי הכנסת הנוכחים אישרו את הסעיף.
נועה בן שבת
אני רוצה להתייחס לפרט (2) אותו כבר הקראנו אבל הוא עדיין לא אושר.הייתה כאן מחלוקת לעניין הנושא של ביצוע פעולות, האם יפורטו הפעולות כגון עמידה, הליכה, אחיזת חפצים או אכילה. אני רואה שרוצים להתייחס לנושא.
היו"ר חיים כץ
הם לא מבינים שלא יהיה להם את זה.
ענבל דגן אביב
אנחנו רק שמבקשים למחוק את המילה "או". במקום "או" יהיה פסיק.
נועה בן שבת
אנחנו מדברים על דוגמאות שהן כגון עמידה והליכה. אלה רק דוגמאות. המוסד לביטוח לאומי ציין בפנינו – ואני רוצה לברר שאכן זאת עמדתו ושהם אומרים את הדברים לפרוטוקול – שלמעשה העניין של תפקוד לקוי התכוון גם להכניס קבוצה מסוימת של ילדים.
לימור לוריא
נכון מאוד. את ילדי ה-CP ולכן זה כגון וזה בעצם מכניס את כל הילדים שלא נכנסים במבחן התלות. לזאת הכוונה.
נועה בן שבת
מורידים את המילה "או"?
היו"ר חיים כץ
זה לא משנה. אם אפשר, תורידו.
נועה בן שבת
אלה דוגמאות. זאת לא קבוצה סגורה של פעולות. זה לא אמור להיות דווקא מקביל.
היו"ר חיים כץ
לא הצבענו על זה.
נועה בן שבת
לא.
היו"ר חיים כץ
תקריאי ואנחנו נצביע.
רחל אדטו
המילה "כגון" פותרת את הבעיה כי זה לא מקבע את זה.
נועה בן שבת
(2)
בפרט 11, האמור אחרי המלים "ילד אשר" יסומן (א) ואחריו יבוא:
"(ב)
בשל תפקוד לקוי של שתי גפיים מתקשה במידה ניכרת מהרגיל אצל בני גילו בביצוע פעולות כגון עמידה, הליכה, אחיזת חפצים ואכילה".
ענבל דגן אביב
לא, לא ואכילה אלא פסיק, אכילה. זה עניין של עברית.
היו"ר חיים כץ
אם זה עניין של עברית, עורכי הדין ישבו על כך.

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור סעיף (2) – פה אחד

סעיף (2) אושר
היו"ר חיים כץ
הסעיף אושר כפי שהוקרא.
נועה בן שבת
הסעיף הבא הוא סעיף 8 בנושא השמיעה. בהצעה המקורית של התקנות הוצע להגביל אותם רק ללקויי שמיעה של לפחות ארבעים דציבלים בכל אחת מהאוזניים אבל להוציא את הבעיות אבל כעת מוצע להשאיר במצב הקיים את כל הבעיות שמגיעות לארבעים דציבלים.
היו"ר חיים כץ
ולא משנה עקב מה.
נועה בן שבת
נכון. כל התנאים שקבועים היום בסעיף.

8.
תיקון התוספת השנייה
בתוספת השנייה לתקנות העיקריות, בפרט (4)(ב), במקום "של לפחות ארבעים דציבלים בכל אחת מאוזניו" יבוא "בכל אחת מאוזניו של לפחות ארבעים דציבלים בתדירויות הדיבור (בלא תיקון)".
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור סעיף 8 – פה אחד

סעיף 8 אושר
היו"ר חיים כץ
הסעיף אושר.
אנחנו בסעיף 9, תחילה ותחולה.
שלומי מור
הערה קצרה לפרוטוקול.
היו"ר חיים כץ
תכף יהיו לך הערות לפרוטוקול, גם על מה שהתחייבת כאן.
שלומי מור
ממש בקצרה אדוני. אני רק רוצה לבקש שהאישור כפי שהוא יהיה כפוף לתיקונים קלים של נוסח על ידי נסחית משרד המשפטים.
היו"ר חיים כץ
מה שאתה מבקש, זה לא דבר קטן. זה משפט קצר אבל דבר גדול.
נועה בן שבת
אני אומר לאדוני מה קורה בדרך כלל. אם אנחנו כתבנו בכל אחת מאוזניו של לפחות ארבעים דציבלים, התיקונים האלה הם ברמת תיקוני ניסוח שמקובל שמשרד המשפטים יכול להעיר.
שלומי מור
אין שום כוונה לתיקון מהות בשום צורה או אופן, אלא זאת רק פרוצדורה שאנחנו חייבים לעשות.
נועה בן שבת
לא צריך לומר על זה שום דבר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. תחילה ותחולה.
נועה בן שבת
9.
תחילה ותחולה

(א)
תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 4(2), ביום ט"ז בחשוון התשע"ג (1 בנובמבר 2012) (להלן – יום התחילה), והן יחולו על גמלאות המשתלמות בעד התקופה שמיום התחילה, בגין תביעות ובקשות לבדיקה מחדש אשר הוגשו ביום התחילה ואילך.

(ב)
תחילתה של תקנה 4(ג)(1) לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 4(2) לתקנות אלה, ביום י"ג באב התשע"ב (1 באוגוסט 2012) והיא תחול על גמלאות המשתלמות בעד התקופה שמיום תחילתה ואילך.

10.
הוראות מעבר
(א)
בתקופה שמיום התחילה עד יום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012) יראו, על אף האמור בתקנה 4(1) לתקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) (תיקון), התשע"ב-2012, ובתקנה 2(3) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 2(2) לתקנות אלה, כאילו במקום "128 אחוזים" נאמר "123 אחוזים".
(ב)
מיום י"ג באב התשע"ב (1 באוגוסט 2012) ועד ליום התחילה -
(1)
יקראו את הוראת תקנה 3 לתקנות העיקריות, כאילו הסיפה החל במלים "אם מתקיימים בו אחד מאלה" – נמחקה.

(2)
יקראו את הוראת תקנה 5(ד) לתקנות העיקריות, כאילו הסיפה החל במילה "ובלבד" – נמחקה.

כך אנחנו בעצם מאפשרים כבר מה-1 באוגוסט לשלם את הגמלאות הגבוהות יותר, כולל עשרים האחוזים שהיו תלויים עד עכשיו באישור לימודים, לשלם אותן ללא צורך באישור לימודים. זה פותר את הבעיה לגבי תחילת שנת הלימודים.

אני מבינה שהייתה עוד הסתייגות לפרוטוקול לגבי הוראות מעבר, לגבי ילדים שעד היום קיבלו לפי שתי מחלות, שלושה טיפולים בלבד. ילדים שהייתה לגביהם פסיקה שהם זכאים, למרות פרשנות הביטוח הלאומי שהייתה עד היום, שגם אם יש שתי מחלות, אפשר להסתפק בשלושה טיפולים בלבד. אם הייתה פסיקה כזאת, המוסד לביטוח לאומי ימשיך ויכבד אותה לגבי ילדים אלה.
שלומי מור
מובן שהמוסד לביטוח לאומי ימשיך לכבד פסיקה שניתנה בתיקים ספציפיים אבל צריך לזכור שבכל תיק שכזה בדרך כלל ההחלטות הן זמניות. לכן, מרגע שתוגש תביעה חדשה או בקשה לבדיקה מחדש בתום שנתיים או שלוש והדבר יובא שוב לוועדה, הרי שהוועדה תבדוק על פי נוסח התקנות הקיים במועדן. זאת אומרת, על פי הנוסח הזה. מה שכן הצהרנו ואמרנו הוא שבכל תיק כזה שחלילה ייווצר בו איזשהו עיוות, הוא יובא אלינו בקשר ישיר על מנת שנעשה כל מאמץ כדי שלא ייפגע ילד אחד.
היו"ר חיים כץ
תודה. אנחנו מודים לך.
סיגל אריאל
אני אימא לילד עם צרכים מיוחדים וחברה בפורום של הורים וארגונים. מה קורה עם ילדים שנמצאים כרגע בהמתנה לדיון בבית המשפט בדיוק בנושא הזה?
היו"ר חיים כץ
הם יכבדו את כל הפסיקה שתבוא. בית המשפט יקבל את החוק ויגיד שזה החוק. כאימא לארבעה ילדים כאלה את חושבת שאנחנו צריכים לעכב את התקנות ו לא לאפשר לילדים לקבל בגלל אלה שנמצאים בבית משפט?
סיגל אריאל
לא, אני לא חושבת שצריך לעכב אבל צריכה להיות התחשבות.
היו"ר חיים כץ
תהיה התחשבות בפסיקה, אבל השופט כשיבוא לפסוק, הוא יסתכל על התקנות.
סיגל אריאל
אנחנו מדברים על התקופה הקודמת.
היו"ר חיים כץ
אני אומר לך מה לדעתי יהיה. אני לא השופט ואני אומר לך מה הוא יעשה לדעתי אבל יכול להיות שאני טועה.
ענבל דגן אביב
לגבי הסעיף הזה אנחנו מבקשים מביטוח לאומי לבדוק מי נכנס דרך הסעיף החדש ומי נדחה דרכו ולהציג את הנתונים לוועדה. כמו כן גם לבחון את הצורך בתיקון הסעיף מחדש לאור הנתונים.
ולרי זילכה
אם אפשר, בטווח של חצי שנה. אני מפורום ארגונים והורים, עורכת דין ולרי זילכה. אם אפשר בטווח של חצי שנה מיום התחולה, כך שיהיה לנו איזשהו אומדן להסתכלות עתידית.
לימור לוריא
לימור לוריא, ביטוח לאומי. חצי שנה זה זמן קצר מדי כי בהתחלה כשמעבירים את התקנות, יש גידול בבקשות שמוגשות לביטוח לאומי. אני מציעה לתת קצת יותר זמן ואנחנו נעקוב ביחד אתכם באופן שוטף.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על סעיפים 9 ו-10.

הצבעה
בעד אישור סעיפים 9 ו-10 – פה אחד

סעיפים 9 ו-10 אושרו
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. כל חברי הכנסת הנמצאים אישרו למעשה את כל התקנות אבל יש כאן מחויבות של הביטוח הלאומי לדבר לפרוטוקול לגבי פיגור בינוני וקשה ולגבי הכוונות העתידיות. בבקשה.
לימור לוריא
נכון. אנחנו רוצים לומר שהיום כל הילדים שהם עם פיגור בינוני וקשה נכנסים אבל לצערנו עדיין יש את הבירוקרטיה שמזמנים אותם לוועדות. אנחנו חושבים שנכון להקל על המשפחות האלה ואנחנו נוציא בתדריך לרופאים שלנו שכל ילד שיש לו אבחון של משרד הרווחה עם פיגור בינוני, קשה או עמוק, יוכל לקבל גמלה על סמך מסמכים ללא צורך בזימון ההורים לוועדה. אין לזה משמעות תקציבית אבל זה יקל על המשפחות וזה יקל עלינו ואני חושבת שזה נכון.
שירלי גלאור
ההסכמה הייתה שלאחר הוצאת ההנחיות, בתוך פרק זמן, סדר גודל של חצי שנה, הנושא יובא ויתוקנו התקנות בהתאם כך שכל ילד עם פיגור שכלי, בינוני וקשה שעבר ועדת אבחון, לא צריך לבוא.
היו"ר חיים כץ
אם אנחנו נהיה כאן עד אז.
שירלי גלאור
לגבי התדריכים, כדי שנדע היכן אנחנו עומדים ושנוכל לעקוב אחרי זה.
לימור לוריא
יש לנו תקופת היערכות.
שירלי גלאור
שזה אומר?
לימור לוריא
ברגע שאנחנו צריכים להיכנס ליישום עד ה-1 בנובמבר, עד אז נצא עם כל התדריכים וההנחיות לרופאים. יכול להיות שיהיה לנו עיכוב קל, אבל בעיקרון נעשה את כל המאמץ.
היו"ר חיים כץ
המטרה היא לסיים את זה בשנה זאת.
לימור לוריא
בדיוק.
אבנר עורקבי
הרבה זמן לא שמעת אותי. כבודו, אנחנו מברכים אותך על אישור התקנות האלה. אנחנו מקווים שהתקנות האלה יבואו עם החבילה שהציע האוצר. אנחנו מבקשים להעיר את תשומת לבכם שהיות ואנחנו מרכזים את כל הנכים בישראל, פורום הנכים בישראל, אנחנו מבקשים לדעת מכבודו מה קורה עם התקנות של השר"ם.
וילמה מאור
בשבוע הבא.
היו"ר חיים כץ
הביטוח הלאומי, אמרת שתדברי על הכוונות העתידיות שלכם.
ולרי זילכה
רצית להשלים על ה-CP.
לימור לוריא
ביקשו ממני לחדד ולומר מה הכוונה ב"כגון אכילה", לסעיף הזה של תפקוד לקוי בשני גפיים. כמו שאמרתי, הכוונה להכניס את ילדי ה-CP. יש ילדים עם ניוון שרירים קל שיכול להיות שיכולים לעשות שניים-שלושה צעדים אבל מעבר לזה זה קשה להם. בתדריך לרופאים אנחנו ננחה אותם לתת את הדעת לזה והכוונה היא בהחלט להכניס את הילדים האלה. לזה זה נועד.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה.
יצחק קדמן
אני באמת רוצה להודות גם לביטוח הלאומי, אפילו לאוצר ובוודאי לוועדה הזאת, מפני שבין התקנות האלה בשקט תיקנו היום עוול היסטורי לפיו ילדים שאושפזו באשפוז פסיכיאטרי, הקצבה שהם קיבלו נשללה מהם ברגע שהם אושפזו וזאת ללא שום צדק אלא בגלל עיוות חשיבה היסטורי שתוקן היום. אני מודה לך ולכל מי שהיה שותף לזה על תיקון העוול הנוראי הזה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על כל התקנות.

הצבעה
בעד אישור התקנות – פה אחד

התקנות אושרו
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. התקנות אושרו. תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:50>

קוד המקור של הנתונים