ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/06/2012

תקנות שירותי הובלה (תיקון), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

<פרוטוקול מס' 877>
מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, ט"ו בסיון התשע"ב (05 ביוני 2012), שעה 13:00
סדר היום
<תקנות שירותי הובלה (תיקון), התש"ע-2010>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה-הכהן – היו"ר
מוזמנים
>
בני אביעד - סגן מנהל אגף מטענים, משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

חוה ראובני - סגנית בכירה ליועצת המשפטית, משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
ייעוץ משפטי
אלקנה אפרתי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
יפה קרינצה

<תקנות שירותי הובלה (תיקון), התש"ע-2010>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
צהרים טובים, אני פותח את הישיבה. על סדר היום תקנות שירותי הובלה (תיקון), התש"ע-2010. בבקשה.
חוה ראובני
תודה רבה. התקנות האלה הן ליישום מדיניות רוחבית של הממשלה לשנות את מנגנוני עדכוני אגרות בחקיקה ולאחד אותם. היום בתקנות שירותי הובלה האגרות מתעדכנות פעמיים בשנה לפי שיעור עליית המדד, מה שאומר שאם המדד יורד אז האגרות לא יורדות. מדובר בתהליך שנעשה פעמיים בשנה, שאין לו הצדקה מבחינת קצב האינפלציה ושחיקת הערך הכספי. זה רק מעמיס על המערכת המנהלית לטפל במנגנון העדכונים הזה בתדירות גבוהה. אז בהתאמה למדיניות הרוחבית של הממשלה רוצים לעבור למצב של עדכון אחת לשנה, ב-1 באפריל, כאשר על כל שינוי למעלה או למטה יעודכנו האגרות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה עושה העדכון הזה בפועל לסכום האגרות שכרגע משלמים?
חוה ראובני
כרגע הוא לא משנה דבר. אבל העדכון הבא, במקום שהוא יהיה ב-1 בספטמבר הקרוב - רק אם יעלה המדד, ואם ירד המדד אז לא יהיה שינוי - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כרגע, אם אנחנו מאשרים, לא משתנה הסכום?
חוה ראובני
אנחנו לא משנים את סכומי האגרות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
וכשזה ישתנה בספטמבר, מה ישתנה?
חוה ראובני
לא ישתנה בספטמבר. אחרי שיאושרו התקנות, העדכון הבא יהיה ב-1 באפריל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
ומתי מדד הבסיס?
חוה ראובני
זה על בסיס האגרות הקיימות, שעודכנו לאחרונה על-פי מדד דצמבר 2011. ב-1 באפריל זה יעודכן בהתאם.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אז הטענה שאחד מחברי הכנסת אמר לי שזה מכפיל, משלש ומרבע את האגרות - - -
חוה ראובני
אנחנו לא נוגעים בשקל אחד בסכומים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אז אני צריך הפסקה לדקה כדי לעדכן אותו. את יכולה לקרוא את התקנות בינתיים.
חוה ראובני
"תקנות שירותי הובלה (תיקון), התש"ע-2010. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו-24 לחוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה- 1985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 27. בתקנה 27 לתקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001 (להלן-התקנות העיקריות), במקום תקנת משנה (א) יבוא: "(א) סכומי האגרות שבתוספת השישית ישתנו ב-1 באפריל של כל שנה (להלן-יום השינוי) לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן-המדד), בחודש ינואר שקדם ליום השינוי לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר בשנה שקדמה לה."

"2. הוראת שעה. על אף האמור בתקנה 27 (א) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה, ישתנו האגרות ביום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה לפי שיעור שינוי המדד שפורסם בחודש ינואר שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 2011".אני מבקשת לתקן פה לדצמבר 2011 כי זה בהתאמה לזמן שזה מונח בוועדה. יוני 2010 התאים למועד שבו זה הוגש.

התקנה הראשונה אומרת שאנחנו עוברים למנגנון עדכון שנתי ב-1 באפריל יחסית למדד שפורסם בינואר. הוראת השעה באה לתווך את החודש שחסר, כיוון שמנגנון עדכון האגרות כיום מבוסס על מדד דצמבר והמנגנון החדש מבוסס על מדד ינואר, אז בורח פה חודש אם לא נוסיף הוראת שעה, שבעדכון הראשון לא יסתמך על ינואר 2012 אלא על דצמבר 2011. פשוט שהחודש הזה לא ייפול בחוץ. זה מן הסתם אגורות עד לא קיים בכלל, אבל למען הסדר הטוב והרציפות. זהו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש הערות? טוב. דיברתי עם חבר הכנסת וקנין, שחשש שזה משלש ומרבע את האגרות.
חוה ראובני
ממש לא. אדוני שמע, הקראנו את התקנות.
לאה ורון
אין שום העלאה בשיעור האגרות.
חוה ראובני
אין שום העלאה, זה פשוט משנה את התאריכים שבהם מתבצעים העדכונים. העדכונים הם עדכונים מדדיים, שינויים מהותיים מונחים בכלל על שולחנה של ועדת הכספים.
לאה ורון
את העדכונים בגובה האגרות מאשרת ועדת הכספים.
חוה ראובני
אם היינו רוצים עדכון ריאלי היינו מגישים לוועדת הכספים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי בעד התקנות?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

התקנות נתקבלו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה, התקנות אושרו. אני נועל את הישיבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:15.>

קוד המקור של הנתונים