ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/05/2012

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות רכב השכרה ואוטובוסים), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
29/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 707>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שלישי, ח' בסיון התשע"ב (29 במאי 2012), שעה 12:30
סדר היום
<תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות רכב השכרה ואוטובוסים), התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
אילן גילאון – היו"ר
מוזמנים
>
עדי גולדינגר
– משרד המשפטים
יעל ניסן - עוזרת מנהלת ריפוי בעיסוק, משרד הבריאות

אפרים חוצ'ה - משרד הרווחה

הרצל רבינאין - לשכה משפטית, משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

נמרוד הגלילי - נציגי נכים

שמואל חיימוביץ' - ממונה נגישות ארצי, נציבות שיוויון לאנשים עם מוגבלות

ערן טמיר - ריטיינר של הנציבות, נציבות שיוויון לאנשים עם מוגבלות

ישראל אבן זהב - רכז תחום נגישות, פורום האירגונים לתקנות הנגישות

אבנר עורקבי
אבי בלאו
ייעוץ משפטי
איל לב ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
לאה קיקיון
<תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות רכב השכרה ואוטובוסים), התשע"א-2011>
היו"ר אילן גילאון
שלום לכולם, אני פותח את ישיבת הוועדה. אנחנו סוגרים כמה ניסוחים קטנים של הדיון הקודם – הקראה של העקרונות, ובסביבות שעה 13:00 נתחיל לדון בתקנות שירות. עכשיו אנחנו מסיימים את הפרק הקודם של השכרת רכב.
איל לב ארי
אנחנו מביאים לאישור הוועדה את תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – נגישות רכב השכרה ואוטובוסים, התשע"א-2012 שהוגשו לוועדה על ידי שר התחבורה. התקנות באופן כללי מסדירות את נושא השכרת רכבים, רכבי נסיעה בחברות ההשכרה, שיהיו מותאמים לאנשים עם מוגבלות בניידות, ואת נושא האוטובוסים של חברות השכרת אוטובוסים לקבוצות טיולים וסיורים.

תקנה 1 היא תקנת ההגדרות. תקנה 2 קובעת את החובה של מי שעוסק בהשכרת רכב להחזיק רכבי השכרה ובלבד שהוא מחזיק לפחות 100 כלי רכב. התקנה גם קובעת את המנגנונים השונים שיותקנו ברכבי השכרה, כפי שמפורט בתוספת הראשונה. תקנה 3 מגדירה מה יהיה ברכב השכרה שמיועד לנהיגה עצמית של אדם עם מוגבלות, כמו מנגנוני יד, גלגל הגא שמותקן בו תפוח הגא, וכדומה. נושא רכב גבוה, תקנת משנה (ב) נקבעו המידות למיקום חופשי בכיסא גלגלים וגם למעבר ממקום שבו נקשר כיסא הגלגלים לכיסא שישה מצבים, נושא מתקן הרמה שיהיה ברכב הזה, כמו כן התקנת המנגנון יד תיעשה לבקשת אדם עם מוגבלות. כיסא שישה מצבים כפי שנקבע בדיון בוועדת המשנה יהיה קבוע. חודד נושא איסור דרישת תשלום למי ששוכר רכב שמותאם לאדם עם מוגבלות בניידות. כן נקבע שחברת השכרת הרכב תעמיד - -
היו"ר אילן גילאון
דרישת תשלום מיוחדת, כמובן. לא מדובר על חינם.
איל לב ארי
המחיר שיוצע יהיה מחיר זהה לכלל הציבור.
היו"ר אילן גילאון
אין תוספת.
איל לב ארי
בדיוק.

העמדת רכב השכרה נגיש תוך 24 שעות לפחות – זה הכלל. בהמשך נקבע שעד יולי 2014 ההעמדה תהיה תוך 48 שעות לכל היותר. בנושא הסעה מיוחדת באוטובוס, פרק שלישי, תקנה 5- נקבע שמשרד ההסעות יעמיד להשכרה אוטובוס לקבוצות שיהיה אוטובוס מיוחד, נגיש. תקנה 6 קובעת את התנאים שבהם אוטובוס מיוחד יהיה אוטובוס מיוחד נגיש, גם שטח מקום שמיועד לכיסא גלגלים, רוחב למקומות שממוקמים בהם כיסאות גלגלים, רוחב דלת, מתקן הרמה. עוד – נושא שאנחנו מחדדים אותו כאן – נושא הריתום של כסא הגלגלים, פסקה (6). תקנה 6(6) – נושא ריתום והריסון של היושב בכיסא גלגלים. קבענו שכל עוד לא נקבע תקן ישראלי ייקבעו הוראות טכניות לעניין ריתום כיסא גלגלים וריסון היושב בו. כאן אנחנו מוסיפים: אם נקבע תקן באיזשהו שלב – בין אם לפני שנקבעו הוראות טכניות ובין אם אחרי, ייקבעו הוראות התקן בלבד, ולא ההוראות הטכניות ככל שיהיו.
נושא הריתום וההתרה של אדם שיושב בכיסא גלגלים ייעשה רק על ידי נהג האוטובוס או עובד משרד ההסעות. אמצעי ההפעלה – מאחזי יד, מסעדי יד יסומנו גם בנראות חזותית, נראות מישושית אם צריך.

נושא מערכת הגברת שמע סביבתית שתהיה באוטובוסים מהסוג הזה – תקנה 6(א) קובעת שגם באוטובוסים מיוחדים שאינם אוטובוסים מיוחדים נגישים, ייעשו בהם התאמות נגישות חושיות לצורך העניין. כמו כן, אוטובוס שמוזמן יועמד לרשות המזמינים חמישה ימי עבודה לפני המועד המבוקש. כאן אני רוצה להעיר – למה יש לנו חמישה ימי עבודה לפחות. אם זה לא אמור להיות חמישה ימי עבודה מקסימום.
קריאה
עד חמישה ימי עבודה.
איל לב ארי
ההזמנה היא עד חמישה ימים לפחות. ימי עבודה.
הרצל רבינאין
המילה "לפחות" נשארת?
איל לב ארי
כן. אז לא צריך את המילה "עד". זה יישאר ככה.
היו"ר אילן גילאון
המילה "לפחות" זה אומר שהוא לא ייתן לך את זה בפחות מחמישה ימי עבודה.
איל לב ארי
אם הוזמן חמישה ימים, לפחות.

נושא התחילה – נקבע שהתחילה של תקנה 2 – רכב השכרה לנהיגה עצמית, תקנות 3(א) ו –4, - שישה חודשים.
אבנר עורקבי
שישה חודשים – ממתי?
איל לב ארי
מיום התחילה. יום התחילה זה 30 יום מיום הפרסום.

תקנה 2 לעניין נגישות רכב השכרה לאדם עם מוגבלות, תקנות 3(ב) ו-5 לאוטובוס מיוחד. - - רישיון לאחר יום התחילה, תשעה חודשים. תקנה 5 – עניין אוטובוס מיוחד שניתן לו רישיון לפני יום התחילה. תקנה 7 – 15 חודשים מיום התחילה, ותקנה 3 (ג)- שנה מיום התחילה, אבל החובה על יותר מרכב אחד שיעמוד בדרישות תקנה 3(ג) בהתאם למה שנקבע בתוספת הראשונה, שנתיים מיום התחילה.
ערן טמיר
שכחנו את 6(א)– הנגשה חושית של אוטובוסים. לא נתנו להם זמן – אבל למה מתחילים חודש מיום הפרסום, למה לא מיום הפרסום? ממילא אין כאן – שום חובה לא קורית יחד, זה רק מתחיל - -
איל לב ארי
אבל נהוג לתת 30 יום.

השאלה באמת – תוך כמה זמן התאמות נגישות, רק החושיות, ייעשו.
היו"ר אילן גילאון
כמה צריך?
קריאות
שישה חודשים.
ערן טמיר
אני אסביר – אנחנו באנו לקראתכם, עשינו בשבילכם את העבודה, אתם לא שמתם לב. יש כאן חובה חדשה עליכם שעוד לא היתה בנוסחים הקודמים. זו חובה שנכנסה בדיון הקודם. אבל לא התייחסנו לשאלה כמה זמן אתם צריכים כדי לעמוד בדרישה הזו. אם לא היינו מעירים עכשיו את ההערה אתם הייתם צריכים לעשות את זה תוך 30 יום ואנחנו באנו עכשיו לקראתכם ואמרנו – תוך חצי שנה.
שוקי שדה
אני ממש מודה לך. הכל ברור.
ערן טמיר
זה בתנאי שהם יעמדו עם כל הרכבים בזמן, כמו שהם צריכים לעמוד.
שוקי שדה
הכל ברור. רק לא יעמדו כמו שאתה רוצה.
היו"ר אילן גילאון
לא יעמדו – תשלמו.
איל לב ארי
הוראת השעה – כמו שציינו, עד יולי 2014 לגבי מתן הודעה מוקדמת למי שעיסוקו בהשכרת רכב השכרה – יעמיד לרשות אדם עם מוגבלות רכב השכרה נגיש במקום 24 שעות שהוזמן רכב, 48 שעות, לאור הנקודות שהועלו בדיון בוועדת המשנה. בתוספת הראשונה חילקנו את המפתח של 12 אלף רכבי השכרה ואילך – החל מ- 12,001 רכבי השכרה יתווספו רכבים בהתאם למפתח שבטבלה. על כל אלף ראשון – המפתח היה בעצם על כל שישה אלפים, לפי מנות של אלף. מנגנון יד שמאל, מנגנון יד ימין, דוושה, הסעת אדם מוגבלות, הסעת אדם ברכב העומד בתנאי תקנה 3(ג):
על כל אלף ראשון – אחד, אפס, אפס, אפס.
על כל אלף שני – אחד, אפס, אפס, אפס.
מ-12,001 ואילך, לפי המפתח הזה –

אלף שלישי – אפס, אפס, אחד, אחד, אפס.
אלף רביעי – אחד, אפס, אפס, אפס, אפס.

אלף חמישי - אחד, אפס, אפס, אפס, אפס.

אלף שישי – אפס, אחד, אפס, אפס, אחד.
התוספת השניה דנה במספר האוטובוסים המיוחדים הנגישים ומספר האוטובוסים המותאמים לקבוצת נוסעים, החל ממי שיש לו 21 אוטובוסים ומעלה.
היו"ר אילן גילאון
הצבעה

בעד אישור התקנות– 1
נגד – אין
נמנעים – אין

התקנות אושרו.
היו"ר אילן גילאון
תודה, התקבל פה אחד.
אבנר עורקבי
אני רוצה להודות לך ולכל הוועדה על הבאת הנושא הזה, במיוחד של השכרת הרכב, היות וזה נושא שהתעורר אצלנו, בארגון אצלי, שיש הרבה אנשים שפונים, גם מחו"ל. עשינו פה שירות ממש טוב לכלל הנכים, לכלל הנכים בכל העולם, גם אלה שיבואו לפה בתור תיירים. זה אחד הדברים שיכולים לציין את כנסת ישראל שעשתה את הנושא הזה יחד אתכם, כולכם. תודה רבה לכם.
היו"ר אילן גילאון
בהחלט, אבנר פנה תקופה מאד ממושכת ונעשתה עבודה נהדרת. וזה תפקידנו – אנחנו משייפים.
קריאה
עד כמה שאני יודע, אנחנו הראשונים בעולם שמוציאים כאלה תקנות בתחום השכרת הרכב.
היו"ר אילן גילאון
אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:46.>

קוד המקור של הנתונים