ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/05/2012

חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 15), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
21/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 703>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, כ"ט באייר התשע"ב (21 במאי 2012), שעה 13:00
סדר היום
<הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון - צו למניעת עבירה), התשס"ט-2009>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
אורי אריאל
מוזמנים
>
פאריד מחג'נה

משרד המשפטים

דוד ימין
-
עו"ד לשכה משפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה


יצחק קדמן

– המועצה לשלום הילד
אביבית ברקאי -אהרונוף - סגנית מנהלת המחלקה, המועצה הלאומית לשלום הילד

יעקב אביד - רכז המחלקה המשפטית, הנוער העובד והלומד
ייעוץ משפטי
נועה בן שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
לאה קיקיון
<הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון - צו למניעת עבירה), התשס"ט-2009>
היו"ר חיים כץ
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון. היום יום שני בשבוע, כ"ט באייר, 21 למאי, 2012. הנושא – הצעת חוק עבודת נוער (תיקון – צו למניעת עבירה), התשס"ט-2009 של חבר הכנסת אורי אריאל. אז קודם כל, אני רוצה להגיד לך כל הכבוד, כל הכבוד שהגשת הצעת חוק ולא החתמת עליה עוד איזה 700 טרמפיסטים. יש לך הצעת חוק ורעיון שאתה עובד עליו - -
אורי אריאל
נכון. אבל לא אכפת לי שתרחיב בכל הכבוד.
היו"ר חיים כץ
אתה לא צריך טרמפיסטים, והנוהג הה של צירוף טרמפיסטים – אני לא אוהב אותו. פתאום על הצעת חוק אחת רשומים 743 ח"כים. זה לא במקום. אתה, כיו"ר ועדת ביקורת יודע שיש 120 ח"כים בכנסת, בלבד. אתה הגעת לבד, אז יפה שכך. הצעת החוק עברה בקריאה טרומית ואתה מביא אותה לפה כהכנה לקריאה ראשונה. בוא תדבר אתנו, על מה אתה מדבר.
אורי אריאל
אנחנו מדברים על מציאות שאנחנו ניתקל בה בזמן הקרוב, בעוד חודש יוצאים מיליון תלמידים לחופשה. אנחנו מדברים על הבוגרים יותר, אלה שמגיל מסוים, ומדובר לצורך העניין על 200 אלף תלמידים שמחפשים עבודה, וטוב שכך. חלקם הגדול גם הולך לעבודה. אלא שהנערים האלה לא מודעים מספיק לחוקי העבודה, וכו'. זה בשבילם עבודה לכמה ימים, הם לוקחים את הכסף, נוסעים , מטיילים – כל אחד לפי עניינו. יש, לצערנו, מעסיקים רבים מדי שמנצלים את העניין הזה ולא מתנהגים - - -
היו"ר חיים כץ
והצעת החוק הזו – מה אומרת?
אורי אריאל
הצעת החוק הזו אומרת שיש אפשרות, אם קיבל מעסיק הוראה להפסיק את העסקתו של קטין שעובד אצלו - -
היו"ר חיים כץ
מפקח עבודה אזורי.
אורי אריאל
- - - הוא קיבל את ההפסקה על ידי המפקח והוא ממשיך להעסיק אותו, כי פעמים רות המעסיק אומר- מה איכפת לי? אז הוא ייתן לי דוח כזה, אני ממשיך. תהיה יכולת להפסיק את זה בצורה חדה, ברורה, כולל על ידי בית משפט, אם צריך. אני רוצה להגיד תודה למר קדמן שהחוק הזה בא ממשרדם, הגיע אלי מהם. אנחנו מנסים לקדם אותו וברוך השם הגענו לקריאה ראשונה.
היו"ר חיים כץ
ומה יעשו למעסיק הזה, שלמרות המפקח - - ? מה הסנקציות?
אורי אריאל
אז אנחנו נותנים אפשרות לבית המשפט פה להגיד את דברו בצורה רחבה מעבר ל - -
היו"ר חיים כץ
מעבר לקנס.
אורי אריאל
כן.
היו"ר חיים כץ
והקנס – כמה?
אורי אריאל
זה אני לא זוכר להגיד.
נועה בן שבת
כאן לא מוצע לקבוע קנס. מאפשרים לבית המשפט להטיל ערובה כדי להבטיח שיקיימו את הצו שניתן. את צו המניעה או צו העשה, שניתן.
אורי אריאל
אנחנו צריכים משהו יותר חזק כדי שהמעסיקים האלה, שמשתמשים בנערים - -
היו"ר חיים כץ
יש פה מישהו בחדר שמתנגד להצעת החוק?
פאריד מחג'נה
אני ממשרד המשפטים. המטרה של הצעת החוק, ובטוח שמשרד המשפטים בעד , במיוחד אחרי שהיא עברה קריאה טרומית, רק שיש לנו עדיין נקודות שצריך - - -
היו"ר חיים כץ
בסדר, אז אחרי הקריאה הראשונה.
אורי אריאל
בהמשך. נתאם אתכם.
דוד ימין
אני ממשרד התמ"ת. יש בכל זאת משהו שחשוב להבהיר – הצעת החוק הזו עברה בוועדת השרים בקריאה ראשונה - -
היו"ר חיים כץ
ראשונה? אולי יש הצעה ממשלתית דומה, אני לא יודע.
דוד ימין
סליחה, בטרומית. אבל לגופו של עניין – כזה עבר, לא עבר עדיין החוק להגברת האכיפה. מה שהעניקה הצעת החוק הזו זה את השלב הקריטי בין המצב שבו משרד התמ"ת חושש שנעברות באיזה שהוא מקום עבירות כלפי נערים, ואז הוא צריך לעבור את כל ההליך של חקירה פלילית וכתב אישום פלילי, ורק אחרי שנתיים יכול להיות שהוא יגיע להרשעה. ובינתיים, בשנתיים האלה – אין לי שום דבר שעוצר את המעסיק, או משהו שמפחיד אותו להפסיק את העבירה שלו.
וילמה מאור
עשית קיצור הליך.
דוד ימין
הצעת החוק היתה נכונה מאד וגם במקומה, וגם הניסוח המשפטי שלה זה "היה יסוד סביר להניח". זאת אומרת, בית המשפט יצטרך יסוד סביר להניח בשביל להוציא צו, בניגוד להרשעה - -
היו"ר חיים כץ
אוקיי, הבנו. נעבור להקראה.
נועה בן שבת
רק נסביר - כרגע מוצע לאפשר לקבל צו מניעה או צו עשה מיידי על ידי בית המשפט, לא המפקח. המפקח צריך, באמת, יסוד סביר להניח, אבל בראיות אזרחיות. הוא לא צריך - -
אורי אריאל
אנחנו צריכים פה תגובה מהירה, כי הילדים האלה באים לשבועיים לעבוד, והם אינם, בכלל, אז אנחנו צריכים תגובה מהירה.
דוד ימין
והם לא מודעים לעיצומים הכספיים.
היו"ר חיים כץ
את הדיונים נעשה אחר כך.
נועה בן שבת
נערים שעובדים בתקופת הקיץ עובדים לתקופה קצרה. יכול להיות שיש פה איזה שהוא צורך מיידי להורות על הפסקת מציאות מסוימת או הפסקת התנהגות מסוימת, ולכך זה בעצם נועד.
דוד ימין
הערה אחת, מהותית – בנוגע לערובה, רק להבהיר, שהיא לא בשליטת משרד התמ"ת, אלא זו ערובה שמול בית המשפט.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. ואנחנו נעבור להקראה.
נועה בן שבת
" הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון – צו למניעת עבירה), התשע"ב–2012*
1. הוספת סעיף 29א.
הוספת סעיף 29א

בחוק עבודת הנוער, התשי"ג–1953 אחרי סעיף 29 יבוא:"צו בית הדין לעבודה למניעת עבירה
29א.
(א)
היה למפקח עבודה יסוד סביר להניח כי מתקיימים תנאים המהווים עבירה על חוק זה או שעלולים להוות עבירה על חוק זה, רשאי בית הדין לעבודה, לפי בקשה של היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, או של מפקח עבודה בכיר ששר התעשייה, המסחר והתעסוקה הסמיך לעניין זה,, ליתן צו –
(1)
המורה למעביד להימנע ממעשה שיש בו עבירה לפי חוק זה ;
(2)
המורה על ביצוע פעולה הדרושה למניעת עבירה כאמור;
(3)
המורה על מתן ערובה לקיום צו כאמור בפסקה (1) או (2), לפי העניין, בשיעור ולתקופה שייקבע בית הדין, אם נוכח בית הדין כי יש בנסיבות או בעבירה משום סיכון שלומו או בריאותו של ילד או נער.(ב)
בית הדין רשאי לתת צו לפי סעיף קטן (א) במעמד צד אחד; ניתן צו במעמד צד אחד, יתקיים הדיון במעמד שני הצדדים בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבעה ימים מיום מתן הצו.(ג)
סמכות למתן צו כאמור בסעיף קטן (א) אינה גורעת מכל סמכות אחרת לפי חוק זה או לפי כל דין אחר.(ד)
אין בהגשת ערעור על מתן צו כאמור בסעיף קטן (א) להתלות את תקפו של צו כאמור, אלא אם כן הורה בית הדין הארצי לעבודה אחרת.(ה)
בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד), צו כאמור בסעיף קטן (א) יכול שיינתן גם לבקשת תובע כשהוגש כתב אישום בשל עבירה לפי חוק זה".
היו"ר וחיים כץ
ואנחנו, אורי אריאל, אם זה יעבור במליאה בקריאה הראשונה, את ההמשך אתה תתאם עם משרד המשפטים. הוא יגמור את כל העניינים שיש לו לעשות, ויבוא לציון גואל. מי בעד?
אורי אריאל
אני מצביע במקום חבר הכנסת הפרופ' אריה אלדד.
היו"ר חיים כץ
הצבעה

בעד – 2
נגד –אין

נמנעים –אין

החוק אושר לקריאה ראשונה.

הוועדה אישרה את הנוסח לקריאה ראשונה. אתה תתאם עם משרד המשפטים והתמ"ת ויבוא לציון גואל.
אורי אריאל
אנחנו מודים למועצה הלאומית לשלום הילד.
היו"ר חיים כץ
תודה, ישיבה זו נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:20.>

קוד המקור של הנתונים