ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/05/2012

מתן פטור ממס לפי סעיף 37 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1975

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
15/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1087>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, כ"ג באייר התשע"ב (15 במאי 2012), שעה 13:20
סדר היום
<מתן פטור ממס לפי סעיף 37 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1975>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
מוריה אביגד
<מתן פטור ממס לפי סעיף 37 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1975>
היו"ר משה גפני
אנחנו חוזרים לעניין של מתן פטור ממס לפי סעיף 37 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975. מי הגיש את הרביזיה? אני לא הייתי בישיבה.
קריאה
וקנין הגיש.
היו"ר משה גפני
אני מצביע על הרביזיה של חבר הכנסת וקנין. מי שבעד אישור הרביזיה ירים את ידו.
הצבעה

בעד אישור הרביזיה – פה אחד
אושר.
היו"ר משה גפני
אין מתנגדים, אין נמנעים, הרביזיה אושרה. מי בעד אישור מתן פטור ממס לפי סעיף 37 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו -1975?
שגית אפיק
זו הצעת החלטה למליאה.
היו"ר משה גפני
אוקיי. מי בעד אישור ההחלטה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד
אושר.
היו"ר משה גפני
אני חייב לציין שזה אושר פה אחד. תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:30.>

קוד המקור של הנתונים