ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/05/2012

תיקון טעויות בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
14/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 698>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, כ"ב באייר התשע"ב (14 במאי 2012), שעה 13:30
סדר היום
<תיקון טעויות בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
>
עו"ד דוד ימין - הלשכה המשפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד דן אורן - משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
נועה בן שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים בע"מ – אהובה שרון
<תיקון טעויות בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011>
היו"ר חיים כץ
צהרים טובים. יום שני, כ"ב באייר, ה-14 במאי 2012 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום תיקון טעויות בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2012.

גברתי היועצת המשפטית.
נועה בן שבת
אנחנו מדברים כאן על תיקונים לפי סעיף 10 לפקודת סדרי שלטון ומשפט. אנחנו מדברים על תיקונים טכניים בלבד. הוועדה צריכה לבדוק ולאשר שאנחנו אכן מדברים בתיקונים טכניים. כמובן שכל תיקון מהותי, משהו שלא חשבו עליו או שכחו, צריך לעבור בשלוש קריאות. אנחנו מדברים על תיקונים טכניים בלבד.

אנחנו מדברים כאן על תיקון והאפשרות להגיש ערר על הטלת עיצום כספי. נושא שאושר בתחילת הדרך ושם מדובר על מעביד או על מזמין. כמובן שגם המנהל הכללי, בסוף דיוני הוועדה התאפשר להטיל גם עליו עיצום כספי וכמובן שהתכוונו שגם לו תהיה זכות ערעור.
היו"ר חיים כץ
זה תיקון טכני?
נועה בן שבת
אני אומר לך מדוע מדובר בתיקון טכני. אחרי כן כשדובר על תוצאות הערעור, דיברו גם על כך שכאשר ידובר על הטלת עיצום כספי, יאמרו שיוטל עיצום כספי על המנהל הכללי וגם אם הוגש ערר. מדובר גם על זה.
היו"ר חיים כץ
מי יגיד שזה תיקון טכני?
דן אורן
לפי החוק זה תיקון טכני כיוון שזאת השמטה.
היו"ר חיים כץ
אני לא חושב שזה עניין טכני.
נועה בן שבת
אם לא, אפשר לא לאשר את הפסקה הזאת.
היו"ר חיים כץ
מהי הפסקה השנייה?
נועה בן שבת
בסעיף 56, הפסקאות סומנו לא נכון. סומן כאילו יש פסקה (1) אבל למעשה אין עוד פסקאות.
היו"ר חיים כץ
לזה ודאי אין התנגדות לא למשרד המשפטים ולא למישהו אחר.
דן אורן
אין לנו התנגדות בכלל.
היו"ר חיים כץ
אני מבין. אני גם מבין מהיכן זה בא.
נועה בן שבת
גם בכותרת השוליים בתיקון לחוק עסקאות גופים ציבוריים, הייתה טעות. בנוסח כפי שעבר יוצא כאילו חוזרים פעמיים על אותן מלים בכותרת השוליים.
דוד ימין
אני יכול לנסות להסביר למה זה טכני?
היו"ר חיים כץ
בסדר.
עו"ד דוד ימין
הטלת עיצום כספי על מנהל בתאגיד, זה עניין של הרחבת אחריות. אחריות מורחבת. אם אנחנו נותנים לתאגיד את הזכות לערער, זה בלתי נתפס שלא ניתן למי שהאחריות שלו הורחבה את אותה זכות.
היו"ר חיים כץ
הבנתי את דבריך אבל זה לא תיקון טכני. זה תיקון מהותי. שיעשה חושבים פעמיים לפני שהוא חותם על מכרז והוא לא מכרז רווח.
דן אורן
לפי הסעיף מכוחו מובאים כל התיקונים, אם המקרה הוא מקרה שבו יש השמטה שלא בכוונה של משהו, וזה ברור שלכך התכוון המחוקק.
היו"ר חיים כץ
לא, לא ברור. אני הייתי שם.
נועה בן שבת
השאלה אם הוועדה חשבה שאפשר להטיל עיצום כספי ולא לתת זכות ערעור.
היו"ר חיים כץ
כן.
דן אורן
זה הגיוני שהוועדה תחשוב כך?
היו"ר חיים כץ
הוועדה חשבה עד שהמדינה הסכימה לכלול את עובדי המדינה בחוק הזה. הוועדה חשבה שאותו עובד מדינה לפני שהוא עושק עובדים, יחשוב שמונה פעמים לפני שהוא חותם על מכרז שעושק עובדים.
דן אורן
זה לא סותר.
היו"ר חיים כץ
זה סותר.

אנחנו נעשה תיקון לשני הסעיפים הטכניים.
נועה בן שבת
זאת אומרת לפסקה (2) שמתקנים את סעיף 56 ולא לסעיף 18, למרות שנראה לי שאם יש עיצום כספי, צריכה להיות זכות ערר.
היו"ר חיים כץ
בסדר גמור.
נועה בן שבת
יכול להיות שאפשר לתקן אותו בשלוש קריאות.
היו"ר חיים כץ
נכון. המדינה תגיש הצעת חוק לתקן בשלוש קריאות. זה יבוא לוועדה.
נועה בן שבת
גם תחילתו של תיקון הטעות, אנחנו מבקשים שיהיה ביום תחולתו של החוק. החוק עומד להיכנס לתוקף.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מסכימים לזה.
דן אורן
אם כן, רק פסקה (2)?
היו"ר חיים כץ
כן, ויום תיקון הטעות.
נועה בן שבת
יש כאן שני תיקונים טכניים ותחילתו של תיקון הטעות.
היו"ר חיים כץ
למען הסר ספק, תקריאי אותם.
נועה בן שבת
החלטה בדבר תיקון טעויות בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011

1.
בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 (להלן – החוק) –
בסעיף 56

(א)
ברישא, במקום "(1) בסעיף 2ב" צריך להיות "בסעיף 2ב".
(ב)
פסקת משנה (א) תסומן "(1)" ובה, במקום "העבודה – תנאי לעסקה עם גוף ציבורי", צריך להיות "העבודה".

(ג)
פסקאות משנה (ב) ו-(ג) יסומנו "(2)" ו-"(3)" בהתאמה.

(ד)
פסקת משנה (ד) תסומן "(4)" ותת פסקאות (1) עד (3) שבה יסומנו "(א)", "(ב)" ו-"(ג)", בהתאמה.

2.
תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של החוק.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור התיקון – פה אחד

התיקון אושר
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. כל חברי הכנסת שנמצאים כאן תמכו בתיקוני הטעויות הטכניות והן יתוקנו.

הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:35>

קוד המקור של הנתונים