ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/05/2012

צו ההגנה (אריזת מצרכים) (ביטול), התשע"ב-2012, תקנות בריאות הציבור (מזון)(מניעת הטעיה באריזות מזון), התשע"ב 2012

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
14/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 696>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, כ"ב באייר התשע"ב (14 במאי 2012), שעה 12:00
סדר היום
<1. תקנות בריאות הציבור (מזון)(מניעת הטעיה באריזות מזון), התשע"ב-2012>
<2. צו ההגנה (אריזת מצרכים) (ביטול), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
>
שרון גוטמן

עו"ד, שירות המזון, משרד הבריאות

אורי מיכאל

דובר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
ייעוץ משפטי
נעה בן-שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה
<תקנות בריאות הציבור (מזון)(מניעת הטעיה באריזות מזון), התשע"ב-2012>
< צו ההגנה (אריזת מצרכים) (ביטול), התשע"ב-2012 >
היו"ר חיים כץ
צהריים טובים, היום יום שני בשבוע, כ"ב באייר, 14 למאי 2012. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא הוא צו ההגנה (אריזת מצרכים) (ביטול), התשע"ב-2012. 2. תקנות בריאות הציבור (מזון)(מניעת הטעייה באריזות מזון).
כן, גברתי.
נעה בן-שבת
אנחנו נענים פה לבקשת משרד הבריאות לבטל את צו ההגנה על מצרכים.

איך נקרא הצו הקודם?
שרון גוטמן
צו ההגנה אריזת מצרכים.
נעה בן-שבת
צו ההגנה אריזת מצרכים שהותקן מכוח הכרזה על שעת חירום במדינת ישראל. כיוון שרוצים להגיע באיזשהו שלב לביטול ההכרזה על שעת חירום מבקשים לבטל את הצו, אבל את ההוראות שלו לקבוע לפי פקודת בריאות הציבור (מזון). ההוראות שלו נגעו לכך שאסור לאדם להחזיק באריזה שמסומנת בשם של מזון, מצרך שאינו מזון גם אם הוא דומה לו בצורתו, וזאת בשביל שלא להטעות ושלא למכור באריזות מזון משהו שהוא לא מזון. כאן מבקשים להוסיף גם איסור על מכירה בתוך אריזה של מזון, גם באריזה שמזוהה בעליל כאריזת מזון. זאת אומרת, אם יש קופסת קטשופ שברור שהיא של קטשופ אבל הוסר ממנה התווית והיא לא מסומנת בשם של מזון אז גם לא יחזיקו בה חומר שהוא איננו מזון. זה לא חל כמובן על צרכן – צרכן, הכוונה יחיד – לגבי מצרך שהוא מחזיק לשימוש עצמי שהוא החליט לשמור אצלו.
היו"ר חיים כץ
האם רצית להגיד משהו?
שרון גוטמן
לא, אין לי מה להוסיף.
היו"ר חיים כץ
איך לך מה להוסיף. תעברי להקראה.
נעה בן-שבת
"תקנות בריאות הציבור (מזון) (מניעת הטעיה באריזות מזון), התשע"ב-2012


בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:הגדרה
1
. בתקנות אלה, "מזון" - לרבות מי שתייה כשהם ארוזים מראש.

מניעת הטעיה
2
.(א)
לא יחזיק אדם באריזה המסומנת בשם של מזון או המזוהה בעליל כאריזת מזון, מצרך שאינו מזון, בין אם הוא דומה לו בצורתו, בטעמו או בריחו ובין אם לאו.(ב)
תקנת משנה (א) לא תחול על צרכן לגבי כמות של מצרך כאמור בה, שהוא מחזיק לצורך עצמי.

אי תחולה
3
. הוראות תקנות אלה לא יחולו על אריזת מזון המכילה חפץ כהגדרתו בתקנות בריאות הציבור (מזון)(אריזת מזון המכילה חפץ), התשנ"ה-1995 אשר נתקיימו לגביה התנאים שבתקנה 2 לתקנות האמורות."


הכוונה היא לאותם מקרים שבהם באריזת מזון יש גם חפץ – למשל, משחק באריזה של דגני בוקר - ויש שם הוראות מסוימות. אם הם מתקיימים אז האיסור לא חל.

אישור הוועדה נדרש גם בגלל שאנחנו מדברים על ענישה. מדובר פה על ענישה לפי החוק. מדובר על מאסר של שנה. נכון שזה העונש שקבוע בצד ההפרה? על העונש העליון.
היו"ר חיים כץ
ומי בעד ירים את ידו? כולם הצביעו.

הצבעה
בעד – פה אחד
תקנות בריאות הציבור (מזון) (מניעת הטעיה באריזות מזון), התשע"ב-2012 אושרה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. התקנה הזאת אושרה.

אנחנו עוברים לצו אריזת מצרכים?
נעה בן-שבת
כן.
"צו ההגנה (אריזת מצרכים) (ביטול), התשע"ב-2012
בתוקף הסמכות לפי סעיפים 5, 15 ו-44(ה) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, אנו מצווים לאמור:

1. ביטול צו ההגנה (אריזת מצרכים), התשט"ז-1955 – בטל.

2. תחילה – תחילתו של צו זה ביום תחילתן של תקנות בריאות הציבור (מזון) (מניעת הטעיה באריזות מזון), התשע"ב-2012."
תחילתן גם כן עם פרסומן, נכון? תחילת שתי הוראות התקנות עם פרסומן.
היו"ר חיים כץ
ומי בעד ירים את ידו?

הצבעה
בעד – פה אחד
צו ההגנה (אריזת מצרכים)(ביטול), התשע"ב-2012 אושר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. התקנות אושרו.

הישיבה נעולה, תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:15.>

קוד המקור של הנתונים