ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/05/2012

תיקון טעות בחוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה - חובות דיווח ומרשם), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
2

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

<פרוטוקול מס' 542 >
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, כ"ג באייר התשע"ב (15 במאי 2012), שעה 9:00
סדר היום
<תיקון טעות בחוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
אמנון כהן - היו"ר
מוזמנים
>
עו"ד אורן תמיר - ייעוץ וחקיקה, משפט כלכלי-פיסקאלי, משרד המשפטים

עו"ד נעמה שחל - לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
שפירא יפה
קצרנית פרלמנטרית
אתי אפלבוים


<תיקון טעות בחוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם), התשע"ב-2012>
היו"ר אמנון כהן
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר-היום. תיקון טעות בחוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם), התשע"ב-2012.

המשרד להגנת הסביבה, מה הטעות?
נעמה שחל
הטעות היא בתוספת השנייה, בפריט 48. פריט 48 מתייחס לאחסון זמני של פסולת מסוכנת לקראת פעילויות שהן מהסוג של טיפול בפסולת מסוכנת. נפלה טעות והסעיפים שאליהם הפריט הזה מתייחס - - -
היו"ר אמנון כהן
מסוכנת שהיא לא זיהומית?
אורן תמיר
זיהומית היא גם מסכנת.
נעמה שחל
מספרי הפריטים שאליהם הטקסט מתייחס בטעות הם מספרי פריטים של פעילויות שקשורות לתעשיית הכימיה ולא לתעשיית הטיפול בפסולת מסוכנת. זאת טעות טכנית וצריך לתקן אותה.
היו"ר אמנון כהן
איך זה ייקרא?
נעמה שחל
אני אקריא את התיקון:

"בחוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם), התשע"ב-2012.

בתוספת השנייה, בפרט 48, בטור ב', במקום: "43, 45, 46 או 49" צריך להיות: "47, 49, 50 או 53".

2. תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של החוק".
היו"ר אמנון כהן
מתי היה תחילתו של החוק?
נעמה שחל
ב-1.4.2012.
היו"ר אמנון כהן
צריך לתקן את זה גם במליאה?
תומר רוזנר
כן.
היו"ר אמנון כהן
ליועץ המשפטי של הוועדה יש מה לומר?
תומר רוזנר
לא.

יושב ראש הכנסת פנה אלינו לבקש את תיקון הטעות והוועדה צריכה להחליט ולהפעיל את שיקול דעתה בכובד ראש.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו משתדלים להיענות לבקשותיו של יו"ר הכנסת.

אנחנו מעמידים להצבעה את תיקון הטעות, כפי שהוקרא על-ידי היועצת המשפטית של המשרד להגנת הסביבה.

מי בעד? מי נגד? אושר פה אחד. אנחנו נעלה את זה למליאה.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:05.>

קוד המקור של הנתונים