ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/05/2012

תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר יבוא כלי תחרותי וחלקי חילוף), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
36
ועדת החינוך, התרבות והספורט
14/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 610>
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני, כ"ב באייר התשע"ב (14 במאי 2012), שעה 10:30
סדר היום
<תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר יבוא כלי תחרותי וחלקי חילוף), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
אלכס מילר – היו"ר
אנסטסיה מיכאלי
מוזמנים
>
מירב כהן - עורכת-דין, הלשכה המשפטית, משרד התרבות והספורט

יוסי ניסן - ראש הרשות לנהיגה ספורטיבית, משרד התרבות והספורט

יובל מלמד - יועץ הרשות לנהיגה ספורטיבית, משרד התרבות והספורט

יובל שטרן - יושב-ראש התאחדות הקרטינג, משרד התרבות והספורט

ערן יעקב - סמנכ"ל בכיר, רשות המסים, משרד האוצר

קובי בוזו - מנהל תחום בכיר כלכלית, רשות המסים, משרד האוצר

מנחם הסה - עוזר ראשי ליועמ"ש, רשות המסים, משרד האוצר

רקפת ישי - מנהלת תחום יבוא אישי, רשות המסים, משרד האוצר

יעקב פרידברג - עורך-דין, משרד המשפטים

משה ימיני - ראש תחום סחר יבוא וייצור, משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

חוה ראובני - עורכת-דין, מנהלת אגף תקציבים, משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

תהילה ורון - עורכת-דין, הלשכה המשפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

בר לוי - מתמחה, הלשכה המשפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

טל ברנר - יושבת-ראש איגוד יבואני הרכב הדו-גלגלי

בנימין נסים - נציג דו-גלגלי בכנסת

דניאל אוחנה - נציג התאחדות הכידונאים

אמציה גזית - יושב-ראש התאחדות נהגי מירוצים

נועם חצור - איש טכני, עמותת מסלול

גבריאל סרוגו - יושב-ראש התאחדות הראלי

שגיא שוורץ - עורך-דין, יושב-ראש התאחדות האופנועים

לירון וייס - דוברת הוועדה
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
<תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר יבוא כלי תחרותי וחלקי חילוף), התשע"ב-2012>
היו"ר אלכס מילר
בוקר טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. התאריך הוא 14 במאי 2012, כ"ב באייר תשע"ב, הנושא הוא תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר יבוא כלי תחרותי וחלקי חילוף), התשע"ב-2012.

רבותי, אחרי שאישרנו את הצעת החוק של משרד הספורט, שהסמכויות בדבר תיקון תקנות בעניין זה יעברו למשרד הספורט, החוק אושר והתקנות הגיעו לוועדת החינוך. אנחנו נעבור על כל התקנות, נקרא, ואם יש תיקונים כאלה ואחרים, כמובן בכפוף להסכמות עם הגופים הרלוונטיים, בעזרת השם, אנחנו נאשר אותן היום.

משרד הספורט, אתם מקריאים. אחרי כל סעיף שסיימת להקריא אתה עוצר, אני שואל האם יש הערות, וממשיכים הלאה. בבקשה.
יוסי ניסן
בוקר טוב לכולם. אני רוצה להודות קודם כול לכל המעורבים, למירב במיוחד.
היו"ר אלכס מילר
תודות בסוף.
יוסי ניסן
"תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר יבוא כלי תחרותי וחלקי חילוף), התשע"ב-2012

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29 ו-33(ד)(1) לחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר התעשייה, המסחר והתעסוקה ושר התחבורה, ובאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת אני מתקין תקנות אלה:
1.הגדרות
בתקנות אלה –

"אישור המעיד על חזקה" – חוזה שכירות, אישור בעלות על הקרקע, או חוזה חכירה;"
מירב ישראלי
משרד המשפטים צריך להביא לנו הגדרה מדויקת. מדובר או באישור על בעלות או בחוזה שכירות למעשה.
יוסי ניסן
נרשום שאנחנו מקבלים כרגע את הנוסח הזה ואנחנו ממתינים לאישורו הסופי.
מירב ישראלי
המהות ברורה.
יעקב פרידברג
אנחנו נתקן את זה הפרסום.
יוסי ניסן
אם צריך לתקן.
יעקב פרידברג
זה יתוקן בכל מקרה על-ידי מחלקת חקיקת משנה לקראת הפרסום.
יוסי ניסן
בסדר.
" "יבוא אישי" – יבוא כלי מנועי שהוא כלי תחרותי או המיועד להיות כלי תחרותי, או חלקי חילוף לכלי תחרותי על ידי יחיד שלא באמצעות עוסק ובלבד שהטובין אינם מיועדים לצורכי אספקה, ייצור או מתן שירותים, והם מיובאים לשימושו האישי של אותו יחיד או על ידי הורה לקטין או אפוטרופוס של אותו יחיד;
"יבוא מסחרי"- יבוא כלי מנועי שהוא כלי תחרותי או המיועד להיות כלי תחרותי, או חלקי חילוף לכלי תחרותי שאינו יבוא אישי;

"כלי מנועי המיועד להיות כלי תחרותי" – כלי מנועי המיובא כדי לערוך בו שינוי מבנה ולהכשירו ככלי תחרותי ;

"כלי תחרותי חדש" – כלי תחרותי שכל אבזריו וחלקיו חדשים;

"מועד ייצור כלי תחרותי" – לרבות מועד ייצור חלקיו ואבזריו המסומנים;

"מרשם הכלים התחרותיים"- כהגדרתו בתקנות רשיון כלי תחרותי;

"מרשם כלים בבניה עצמית"-מרשם המנוהל על ידי הרשות המוסמכת המציין את מספר השילדה שניתן לכלי בבניה עצמית לצורך קבלת אישור ליבוא חלקי חילוף עבור אותו כלי;

"עוסק"- מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, וכן מי שעושה עסקת אקראי;

"עוסק מורשה"- כהגדרתם בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;
"עסקת אקראי"- מכירת טובין או מתן שירות  שלא באופן קבוע , כשהמכירה או השירות הם בעלי אופי מסחרי;
"צו יבוא חופשי" – צו יבוא חופשי, התשע"ב-2012;מיום 16.2.1979תיקון מס' 3
ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (ה"ח 1332)

החלפת הגדרת "עוסק"
הנוסח הקודם
"צו תעריף המכס" - צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשע"ב-2012;

"תקנות רישיון כלי תחרותי"- תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון כלי תחרותי), התש"ע- 2010;

"תקנות רישיון נהיגה ספורטיבית"- תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון נהיגה ספורטיבית), התשע"א-2010."
היו"ר אלכס מילר
רבותי, יש הערות?
תהילה ורון
תהילה, משרד התמ"ת. בהמשך, יש לנו הערה שנוגעת לצו יבוא חופשי, אנחנו נבקש להוריד את התוספת הזאת.
היו"ר אלכס מילר
נגיע לזה בהמשך.
תהילה ורון
אני אומרת שזה משליך גם על ההגדרות.
מירב ישראלי
אם נחליט להשמיט שם, נשמיט גם כאן.
תהילה ורון
בדיוק, צריך גם להשמיט את זה בהגדרות.
היו"ר אלכס מילר
אין בעיה. עוד הערות להגדרות?
מירב ישראלי
בעניין האביזרים המסומנים רק אומר שצריך לעשות פה התאמה בין ההגדרה של "כלי תחרותי חדש", שכתוב שם כל אביזריו וחלקיו, לבין "מועד ייצור כלי תחרותי", שזה רק החלקים והאביזרים המסומנים.

אסביר במה מדובר. לפי מה שהסבירו לי – אני כמובן לא אשת מקצוע – על חלק מהחלקים והאביזרים של הרכב מסומן תאריך הייצור שלהם, אפשר לדעת מתי זה יוצר.

יש בהמשך הוראה, שאו שיש את תאריך הייצור של הרכב כולו, או אם אנחנו לא יודעים, בודקים את זה לפי התאריך שמסומן על החלקים והאביזרים. לכן זה צריך להיות רק החלקים והאביזרים שהרשות לנהיגה ספורטיבית יודעת לגבי כל כלי וכלי איזה חלקים ואביזרים מסומנים בתאריך. זה יהיה בנוהל שלהם שיעבור גם למכס.
היו"ר אלכס מילר
בסדר גמור.
מירב ישראלי
רק אגיד שצריך אולי לעשות פה סידור בניסוח.
היו"ר אלכס מילר
בסדר, זה משרד הספורט. בבקשה, סעיף 2.
יוסי ניסן
"2. הגשת בקשה לרשות המוסמכת, חובת גילוי והמצאת מסמכים נוספים

(א) המבקש לייבא בייבוא אישי כלי תחרותי, כלי מנועי המיועד להיות כלי תחרותי, או חלקי חילוף לכלי

תחרותי, יגיש בקשה בין בעצמו ובין באמצעות אחר, אם מדובר בחסוי או בקטין, בצירוף התחייבות, הערוכות לפי הנוסח שבתוספת הראשונה ויצרף את המסמכים הנדרשים לפי תקנות אלה.
(ב) המבקש לייבא בייבוא מסחרי כלי תחרותי, כלי מנועי המיועד להיות כלי תחרותי או חלקי חילוף לכלי תחרותי יגיש בקשה בצירוף התחייבות, הערוכות לפי הנוסח שבתוספת השנייה ויצרף את המסמכים הנדרשים לפי תקנות אלה.
(ג) המבקש, או מי שניתן לו אישור לפי תקנות אלה, ימציא לרשות המוסמכת, בכל עת, לפי דרישתה, כל פרט, מסמך או מידע נוסף שתבקש הרשות המוסמכת."
היו"ר אלכס מילר
הערות? אין.
יוסי ניסן
"3. תשובת הרשות המוסמכת

הרשות המוסמכת תיתן את תשובתה לפי תקנות אלה תוך 14 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה והגשת כל המסמכים הנדרשים."
היו"ר אלכס מילר
הערות? אין.
יוסי ניסן
"4. פרסום התקנות

תקנות אלה לרבות נוסח התוספת הראשונה והשנייה כטפסים מקוונים, יפורסמו באתרי האינטרנט המפורטים להלן:

אתר משרד התרבות והספורט שכתובתו http://www.mcs.gov.il;

אתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שכתובתו http://he.mot.gov.il"
היו"ר אלכס מילר
למה לא משרד התמ"ת גם? האם לא צריך את משרד התמ"ת?
תהילה ורון
אל"ף, אנחנו לא מפרסמים את כל התקנות של כל היבואים הקיימים באתר שלנו, כך שזה יהיה סוג של חריג.
יהודית גידלי
כל היבוא הקיים.
היו"ר אלכס מילר
בעניין של המיסוי, נניח רשות המסים ודברים כאלה?
תהילה ורון
הם עושים את זה, אבל מה שנקרא וולונטרי. אני לא בטוחה שיש מקום לחייב אותם דווקא בתקנות.
היו"ר אלכס מילר
מה זה וולונטרי? אבל מדובר פה על מיסוי.
יעקב פרידברג
תחשוב, אדם שיחפש את הטפסים הללו, אינטואיטיבית ילך לשני המקומות האלה, וזה מספיק.
מירב ישראלי
למי הוא מגיש את הבקשה.
היו"ר אלכס מילר
בסדר, אין בעיה.
יוסי ניסן
"5. תנאים ליבוא אישי של כלי תחרותי

(א) הרשות המוסמכת תיתן אישור ליבוא אישי של כלי תחרותי בהתקיים כל אלה:

(1) הוגשה בקשה לפי תקנה 2;
(2) הכלי התחרותי מיובא על-ידי יחיד לשימוש שאינו מסחרי;
(3) המבקש המציא אישור לפיו ביום שהגיע הכלי התחרותי לארץ, חדש או משומש, טרם חלפו 24 חודשים ממועד ייצורו."


אחרי "ייצורו" צריכה לבוא נקודה.
מירב ישראלי
זה צריך להיות (3)(א) ו-(3)(ב) – לא חשוב, זה כבר עניין של ניסוח.
יוסי ניסן
אני חושב שאנחנו מתחילים ב-(א) ואז יבוא (ב).
מירב ישראלי
בסדר, נתקן אחר כך.
יעקב פרידברג
צריך יהיה להזיח את זה חזרה.
יוסי ניסן
"(ב) אם מועד ייצורו אינו ידוע – המבקש המציא אישור לפיו טרם חלפו 24 חודשים מהמועד שבו נרשם לראשונה לתנועה במדינת חוץ או בהתאחדות מוכרת בחו"ל ובלבד שטרם חלפו 24 חודשים ממועד ייצור חלקיו ואבזריו המסומנים." אגב, חלקיו ואבזריו המסומנים - - -
מירב ישראלי
זה מה שדיברנו קודם.
יוסי ניסן
כן, נדבר על זה אחר כך.

"בכלי התחרותי מתקיימים תנאי סעיף 2(א) לצו יבוא חופשי כמפורט בטור ג', לצד פרט 831 בטור א', בטבלה שבתוספת הראשונה לצו יבוא חופשי."
מירב ישראלי
כאן יש הערה. זוהי הערה של התמ"ת, אני מבינה.
רקפת ישי
מני בוועדת הכספים, הוא כבר יגיע.
מירב ישראלי
מני הוא איש המכס.
קריאה
עוד לא ראינו את פרט המכס הזה.
מירב ישראלי
נכון. באמת העברתי שאלה מה אמור להיות כתוב בצו הזה ומהם התנאים הנוספים בעצם ביחד לתקנות שיהיו בצו הזה, ומה התוכן שלו כדי שנדע מה אנחנו מאשרים. אני מבינה שההערה של התמ"ת היא שבכלל צריך להשמיט את זה.
תהילה ורון
נכון.
מירב ישראלי
אולי תעירי את ההערה.
היו"ר אלכס מילר
תסבירי גם בדיוק מה המשמעות.
תהילה ורון
מבחינת צו יבוא חופשי, כפי שהוא בנוי, יש את התוספת הראשונה, שהיא מתייחסת לדרישות של רישיון, ויש התוספת השנייה שהיא דרישה של אישור, מתי הרשות צריכה לתת אישור.
מבחינה משפטית טהורה, כאשר מפנים פה לסעיף 2(א), זה מדבר על דרישה של רישיון, וכל התקנות מדברות בעצם על אישור, כך שזאת בעיה אחת לכשעצמה.
מירב ישראלי
עקרונית, לא אמור להיות רישיון נוסף של המכס?
תהילה ורון
לא. צו יבוא חופשי זה רישיון, זה קובע רישיון שהרשות לנהיגה ספורטיבית צריכה לתת, כלומר ברגע שמכניסים את הסעיף הזה, למעשה יש כאן כפילות, למעשה מקשים על היבואנים. זה מיותר.
היו"ר אלכס מילר
מה שאת אומרת – במקום ללכת לשני מקומות, תלכו רק למשרד הספורט ושם תקבלו הכול.
תהילה ורון
צו יבוא חופשי הוא בדרך כלל צינור. יש את כל החקיקה שמסביב, וצו יבוא חופשי הוא סוג של - - -
היו"ר אלכס מילר
אני מפשט את זה, אנחנו משתמשים בשפת העם.
מירב ישראלי
אז אפשר להשמיט את זה.
תהילה ורון
בוודאי. אפשר ורצוי כי גם זה יוצר איזשהו מעגל.
היו"ר אלכס מילר
משרד הספורט, אתם מסכימים?
יוסי ניסן
אנחנו רוצים להעביר את התקנות.
היו"ר אלכס מילר
בסדר גמור. הושמט.
מירב ישראלי
את זה השמטנו, אז נשמיט גם - - -
תהילה ורון
גם בסעיפים אחרים.
טל ברנר
טל ברנר, יושבת-ראש איגוד יבואני הרכב הדו-גלגלי. בסעיף קטן (2) של סעיף 5 שעכשיו קראנו, אני חושבת שראוי יהיה בהתאמה לתקן לפי ההגדרה שתוקנה בהתחלה, מהו "יבוא אישי" – שהוא לשימוש אישי – צריך לתקן גם כאן את סעיף קטן (2): הכלי התחרותי מיובא על-ידי יחיד לשימושו האישי, ולא לחזור על הגדרה שהיא הגדרה של נוסח קודם.
מירב ישראלי
צריך לדעתי להגיד ביבוא אישי, ואז זה מפנה לכל ההגדרה.
טל ברנר
בסדר גמור. רק להוריד "שאינו מסחרי" מפני שאלה שני דברים שונים.
מירב ישראלי
הכלי התחרותי מיובא על-ידי יחיד ביבוא אישי, ואז זה מפנה להגדרה.
היו"ר אלכס מילר
מצוין.
יעקב פרידברג
כלומר השמטנו?
מירב ישראלי
כן. השמטנו את המכס, את צו יבוא. "המבקש הוא בעל רישיון נהיגה תקף בכלי תחרותי המתאים לסיווג הכלי התחרותי, בהתאם לתקנות רישיון נהיגה ספורטיבית;" – זה יהיה (4).
יוסי ניסן
נשאלת השאלה אם לא צריך להפנות פה את היבוא לצו יבוא חופשי.
טל ברנר
לא.
יוסי ניסן
רק להפנות לשם, כי בצו יבוא חופשי נכנס פרט המכס החדש למעשה, של הספורט המוטורי.
מירב ישראלי
השאלה – אם לא נזכיר אותו – עדיין הצו תקף מכוח חוקי המכס.
תהילה ורון
לא. מכוח החוקים של משרד התמ"ת.
מירב ישראלי
בסדר. השאלה אם צריך לעשות זיקה בין הדברים, או שלא חייבים.
תהילה ורון
לא, לא חייבים. האמת שאני יכולה להגיד שאני לא מכירה כמעט אף הוראת חקיקה – לא מתיימרת להכיר הכול אבל לפחות מהניסיון שלי – אני לא מכירה דברי חקיקה שמפנים ישירות לצו יבוא חופשי, כי ברגע שיש הוראה על יבוא, בדרך כלל הרשויות המוסמכות פונות אלינו, מבקשות להכניס את זה לצו יבוא חופשי, ואנחנו מכניסים. כפי שהבנתי מהרשות לנהיגה ספורטיבית, מה שצריך להיות רשום בצו יבוא חופשי, שתנאי לייבא את - -
מירב ישראלי
זה כל מה שכתוב פה.
תהילה ורון
- - הדברים האלה זה אישור מהרשות לנהיגה הספורטיבית שניתן בהתאם לתקנות. לכן, לא צריך איזושהי הפניה.
היו"ר אלכס מילר
האם אתה נציג המכס?
מנחם הסה
כן, אני מני.
מירב ישראלי
נשמע את עמדת המכס בעניין.
היו"ר אלכס מילר
היתה לנו כאן סוגיה שנוצרה כפילות באישורים, בהסכמת כולם אמרנו שאין פה צורך באישור כפול, גם של המכס. השארנו את זה במשרד הספורט.
מירב ישראלי
האם ניתן להשמיט את ההפניה? כרגע זה הושמט. זה בסדר?
מנחם הסה
כן.
יוסי ניסן
"המבקש הוא בעל רישיון נהיגה תקף בכלי תחרותי המתאים לסיווג הכלי התחרותי, בהתאם לתקנות רישיון נהיגה ספורטיבית;
(ג) הכלי המיובא כשיר להירשם ולהתחרות לפי כללי הנהיגה הספורטיבית ולפי תקנות רישיון כלי תחרותי;
(ד) המבקש התחייב בכתב שלא למכור את הכלי התחרותי המיובא בטרם חלפו 3 חודשים מיום שחרורו של הכלי מפיקוח המכס, אלא אם כן נתנה הרשות המוסמכת בהחלטה מנומקת בכתב אישור לכך, לפי בקשת המייבא."
היו"ר אלכס מילר
הערות לסעיף.
אמציה גזית
אמציה גזית, התאחדות נהגי המירוצים. לסעיף 5(3), לגבי ה-24 חודשים - לא בכדי נמצאת כאן יושבת-ראש איגוד יבואני הדו-גלגלי ואין פה אף נציג ליבואני הרכב הארבע-גלגלי מכיוון שהסיפור הזה לא משמעותי. אולי יביאו לארץ 20 כלים בשנה, שגם מבחינת המכס לא צריכה להיות בעיה כי הכלים ייעודיים ככלי תחרותי.
ברגע שזה יהיה 24 חודש, לא יוכלו לייבא כלים יותר ישנים, גמרו עם הספורט המוטורי ארבע-גלגלי במדינת ישראל, לא יהיה.
יוסי ניסן
כתוב 36 חודשים, אני מתקן אותך.
אמציה גזית
לא, זו הוראת שעה בלבד. זה גמור. 36 חודשים גם כן לא מספיק, כי יש ענפים, כמו עבירוּת למשל, שיביאו רכבים בני שמונה ותשע, שהם ישנים גם כן, ויבנו אותם בארץ לצורך הספורט המוטורי. צריך לזכור שכל רכב ורכב שנכנס ככלי תחרותי עובר מבחנים מדוקדקים.
היו"ר אלכס מילר
מה אתה מציע, אדוני?
אמציה גזית
לגבי כלי תחרותי מסוג מכונית, לבטל את הגבלת הזמן.
מירב ישראלי
בכלל? לגמרי?
אמציה גזית
לקבוע שמונה שנים מפני שזו הריאליה. משום שאחרת אנחנו הופכים את הספורט של ארבע-גלגלי לדבר אליטיסטי לחלוטין, שאין לו שום קשר למה שקורה.
גבריאל סרוגו
למה שמונה?
אמציה גזית
מה שיותר רחוק.
גבריאל סרוגו
למה לא 15? אני בעד 15.
אמציה גזית
מסכים.
גבריאל סרוגו
שמי גבי סרוגו, אני יושב-ראש התאחדות הראלי. אני בין אלה שמימנו את הבג"ץ בזמנו, בשנת 2002. יש לנו היום רשות, יש אוצר שבאופן מפתיע מוכן לסייע, אנחנו מקבלים הצעות סיוע מכולם. רק שכחנו דבר אחד, אדוני – אין לנו מכוניות.
יש חמישה ענפים מוכרים ברכב, ואין מכוניות. השבוע שמעתי מהרשות שכבר התחילו להשקיע במסלול. ומה נעשה עם המסלול?

התקנה הזאת – ואני מחזק את דבריו – מה שהיא אומרת פה, שכרגע הספורט המוטורי למכוניות הוא לעשירים בלבד, אדוני.
היו"ר אלכס מילר
הבנו. משרד הספורט, המכס, אתם מאשרים את הדברים? מה מבחינתכם? עד כמה הכרחי הסעיף הזה?
אמציה גזית
על כמה מכוניות מדובר, אדוני?
גבריאל סרוגו
לא, לא יקום ספורט בלי מכוניות.
היו"ר אלכס מילר
סליחה, תודה. הבנו. רבותי, הבנו, תודה. את גם בעניין הזה?
טל ברנר
כן. הדגיש ד"ר אמציה גזית את נושא הרכב, ואני רוצה לחזק שבאמת צריכה להיות הפרדה בין רכב לבין דו-גלגלי וטרקטורונים.
גבריאל סרוגו
גם אנחנו מסכימים שצריכה להיות הפרדה.
טל ברנר
צריכה להיות הפרדה בין רכב לבין דו-גלגלי וטרקטורונים, ובהמשך גם יש לי מה להגיד לגבי יבוא מסחרי של רכב, שפה יצרו איזושהי הגבלה לא ראויה.
היו"ר אלכס מילר
מה שאת מציעה לגבי דו-גלגלי – להשאיר 24 חודשים, לרכב – כביכול כמה שיותר רחוק, ולטרקטורונים גם כן ליצור - - -
טל ברנר
גם 24 או 36, אפשר לעשות איזשהו מדרוג אבל יש באמת הבדל בפעילות בין רכבים שהם מאוד יקרים – ואני מסכימה עם מה שהוא אומר – לבין דו-גלגלי.
היו"ר אלכס מילר
רבותי, האם יש הערות לעניין זה?
מנחם הסה
ודאי. קודם כול, אני חייב לציין שהיו דיונים רבים גם בנושא הזה, בשיתוף הרשות לנהיגה ספורטיבית. היה דיון מקיף גם בשבוע שעבר במשרד המשפטים אצל עורך-דין יעקב פרידברג שנמצא כאן, גם כן בהשתתפות משרדים שונים - גם נציגת משרד התחבורה היתה, גם אנחנו היינו שם.
היו"ר אלכס מילר
בסדר. כולכם הייתם.
מנחם הסה
וגם הנושא הזה נדון. כלים חדשים היום למדינת ישראל, כלי רכב, לא מיובאים 24 חודש. מיובאים עד 12 חודש. לא ניתן. יבואן שהביא כלי, לא יכול להכניס אותו לארץ. ניתנה כאן כבר הקלה כשנתנו 24 חודש.
נאמר גם דבר נוסף, שהוא לא מופיע בחוק, מטבעם של דברים, אבל אנחנו אומרים אותו תמיד. מדובר כאן בענף חדש, בחוק חדש, בדברים שאף אחד לא יכול לדעת איך הם יתנהלו במדינת ישראל.

וככל שאנחנו עושים רפורמות, ורשות המסים עושה הרבה רפורמות בהרבה תחומים - עשינו לפני כמה זמן את תיקון העמותות שכולם מכירים אותו, אנחנו עושים הרבה תיקונים, תיקונים באלכוהול, כמעט כל תיקון, עכשיו אישרו תיקון מדרגי בעניין הטבק בוועדת הכספים - כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו מתחילים במקום אחד ואחרי כן, ככל שיש צורך, מרחיבים. אי-אפשר להתחיל בשלב 10, מתחילים בשלב 1.
גבריאל סרוגו
אז בוא נתחייב שיהיה מעקב ויהיו דיונים.
מנחם הסה
עם כל הכבוד, לא נכנסתי לדבריך. תודה.
גבריאל סרוגו
סליחה.
מנחם הסה
ישבנו עם רשות הנהיגה הספורטיבית, הם יאשרו שהדברים האלה גם נאמרו להם בצורה מפורשת. אנחנו עכשיו ב-Day-1, נתחיל, אחר כך נראה, הדברים יעבדו כמו שצריך, נראה שהשוק הזה הוא מוסדר, נראה שאין כאן בעיות של הברחות – ולכולם ברור שיש כאן חשש עם זליגה לשוק הרכב, שהוא שוק מאוד מורכב ומאוד בעייתי – שלב שני אנחנו נראה, נבחן.
בנימין נסים
אז אתה מציע – בוא נתחיל, שלא יקרה כלום, ואחר כך נדבר. זה בעצם מה שאתה מציע.
מנחם הסה
אני מציע שאנחנו נתחיל קודם כול. אנחנו היינו מוכנים עם החקיקה הזאת – אמרתי את זה בדיון אחר – בשנת 2008. רשות המסים כבר מוכנה מ-2008 לגבי כל הדברים כאן. יש חיבור מיוחד ממוחשב של מערכת מסלול בין רשות המסים לבין הרשות לנהיגה ספורטיבית כדי לקצר את התהליכים, שכל המסרים יועברו מחשובית כדי לא לטרטר, כשכל התהליכים האלה ישתלבו במערכות שלנו, שגם היום כחלק ממערכת סחר חוץ כל הטפסים אצלנו יהיו ממוחשבים.
היו"ר אלכס מילר
אני רוצה להציע לך. אנחנו ניצור כאן הפרדה, קודם כול. דו-גלגלי, טרקטורונים ורכב. דו-גלגלי וטרקטורונים נשאיר 24, לגבי הרכב נקבע 36 עם אפשרות להוראת שעה, בלי כל המנגנון הזה של תקנות ושינויים. במידה ובאמת נראה שכל הסיפור הזה תקוע – גם 36 חודשים לא מספיק – אז תביאו הוראה.
יוסי ניסן
36 חודשים מופיע בהוראת שעה.
מירב ישראלי
ביבוא אישי.
מנחם הסה
נתנו כבר הוראת שעה לכמה שנים, של 36 חודשים, זה כבר נמצא.
היו"ר אלכס מילר
אז נקבע 48.
מנחם הסה
אבל מדוע? ברכב חדש רגיל זה 12 חודשים.
גבריאל סרוגו
אני יכול לציין כמה עולה אוטו מירוץ בן שנתיים?
קריאות
- - -
היו"ר אלכס מילר
אבל הסבירו למה. זה שונה מהותית מהרכב הרגיל, ופה אנחנו צריכים לפתח ענף חדש, כשאני כבר צופה מה הולך לקרות, ומשרד האוצר אולי יבוא לכאן בעוד שנה, שנה וחצי ויגיד - אלכס, אישרתם כאן מירוצי סוסים, בוא נפתח גם את העניין של מירוצי מכוניות, וזה כסף לטוטו וזה כסף למדינה. אנחנו מכירים את זה.
אני מציע שלפני שאתם תוקעים את המקלות בגלגלים שלכם – כי בסופו של דבר אתם תרצו את זה; ראובן רץ כאן לאשר את זה ואחר כך רצתם עם הסוסים לוועדת כספים – הרי בסופו של דבר נגיע לזה.

מה שאני מציע, רבותי – יש לכם אפשרות. אני קובע לכם שאתם יכולים לעשות את השינויים. אם אתם רואים שיש לכם פה פתאום משהו יוצא דופן וצריך להקטין – אתם תקטינו; אם אתם רואים להיפך, שצריך להגדיל – אתם תגדילו, אבל פה אנשים יתחילו לעסוק בזה, בואו ניתן להם מרחב זמן. זה לא שפתאום כל המדינה פה תיפול ויהיו פה פתאום מאות מכוניות שרצות פה בכבישים.

הרי אתה מבין שיש הבדל מהותי בין רכב רגיל למה שאנחנו מדברים עליו כאן. מדובר כאן על קבוצה מאוד קטנה, שהלוואי וכל מה שאנחנו מדברים כאן יסתדר ויבנו מסלולים ויביאו רכבים ויתחילו להתחרות, ואז בסופו של דבר משרד האוצר כפי שאני מכיר אותו יתפוס על זה טרמפ ויפתחו מירוצים. שוב אני אומר, בואו נתקדם.
מנחם הסה
אולי באמת נגיע ליום הזה שבו אנחנו כל כך רוצים ואנחנו יכולים לפתוח, אבל ביום הראשון, בהתחלה - - -
קריאה
לא נגיע לזה בשיטה הזאת.
היו"ר אלכס מילר
אף אחד לא ילך על זה אם הוא לא רואה פה בכלל אפשרות.
קריאה
מה יש להבריח באוטו מירוץ?
אמציה גזית
הדאגה של האוצר לזליגה, אין לה מקום, משום שבהגדרה זה לא מכונית, זה כלי תחרותי, נקודה.
מנחם הסה
זה סוג מכונית.
אמציה גזית
באפיון שלו הוא שונה לחלוטין ואי-אפשר לנסוע אתו למכולת או לשום מקום אחר, אבל 36 חודשים לא מספיק.
היו"ר אלכס מילר
היה לנו 48.
גבריאל סרוגו
אני יכול להתייחס בבקשה?
היו"ר אלכס מילר
לא, לא, סיימנו. אתם רואים שאתם צודקים, אתם רוצים להוסיף?
גבריאל סרוגו
לא, אני רוצה להגיד לאדון מהמכס שאוטו בן שנתיים עולה 180,000 שקלים.
היו"ר אלכס מילר
תודה. אמרת מה שאמרת. אני מבקש מהיועצת המשפטית, בהסכמה עם המשרדים הרלוונטיים לתקנות, להפריד בין הסוגים של דו-גלגלי - - -
מירב ישראלי
וטרקטורונים.
היו"ר אלכס מילר
לא. דו-גלגלי עם טרקטורונים, וכלי תחרותי.
יובל מלמד
יותר פשוט. זה כידונאים והגה.
מנחם הסה
נעשתה כבר הפרדה. ההפרדה כבר קיימת גם כאן עכשיו.
היו"ר אלכס מילר
בסדר. מה שאני אומר – דו-גלגלי וטרקטורונים אנחנו משאירים על 24, לא נוגעים בזה, ואת העניין הזה אנחנו מרחיבים ל-48 עם אפשרות להוראת שעה לוועדת החינוך.
מירב ישראלי
הם יצטרכו להביא לנו.
מנחם הסה
משרד האוצר מתנגד, אני מבקש לרשום את זה. אני מבקש לרשום גם שהיו דיונים ענפים עם רשות הנהיגה הספורטיבית, נתנו את ההקלה הזאת, מראש. יותר מזה, אין לנו כל כך ברירה בעניין הזה.

אני חייב לציין ולחזור, אני מצטער שאני מחזיר אתכם אחורה - לא הייתי בתחילת הדיון כיוון שהיתה הצבעה בוועדת הכספים - בהקשר של סעיף ההגדרות על "מועד ייצור כלי תחרותי". אני לא יודע איזו החלטה התקבלה, אבל קיבלתי נוסח מתוקן אחרי הישיבה שבה הסכמנו על כל הדברים במשרד המשפטים.
מירב ישראלי
דיברנו על כך שבעצם לא כל החלקים והאביזרים מסומנים בתאריך, זה מה שנאמר לי, ולכן אפשר לבחון רק לגבי חלקים ואביזרים שמסומנים בתאריך. לפי מה שהוסבר לי, יהיה נוהל של הרשות לנהיגה ספורטיבית לגבי כל כלי וכלי שיגיד איזה חלקים ואביזרים צריך לבחון כשזה מיובא. הם ישלחו איש שלהם לבדוק שכל זה מתקיים. אנחנו רק צריכים למצוא לזה את ההגדרה המדויקת.
מנחם הסה
זאת אומרת, ההגדרה תהיה כפי שסיכמנו "לרבות מועד ייצור חלקיו ואביזריו", נקודה. הסימון יהיה בנהלים אחר כך.
מירב ישראלי
לא. אם אתה אומר "מועד חלקיו ואביזריו" זה כאילו כל חלקיו ואביזריו, ואז זו בעיה.
מנחם הסה
לא, אני אסביר. כולם צריכים להיות חדשים, על כך אין מחלוקת. לגבי הסימון שלהם, חלקים שאין להם סימון – אם תשימו לב, לא קבענו כאן איך אני קובע אם הם חדשים או לא. במשרד התחבורה, דרך אגב – יש כאן נציגה של משרד התחבורה – בחלקי חילוף חדשים, מדובר כאן על חדשים, הרוב המכריע מסומנים. יש להם היום חובת רישום של מדינת ייצור, ארץ ייצור, סימון כלים, וכולם כאן יודעים את זה.
מירב ישראלי
זאת אומרת, אתם כן מתכוונים לבדוק את כל החלקים והאביזרים, גם אם הם לא מסומנים.
מנחם הסה
ודאי.
מירב ישראלי
זה לא מה שנאמר לי, אבל בסדר.
יעקב פרידברג
הטענה היתה שלא הכול מסומן.
מנחם הסה
המשמעות היא שכלי חדש הוא כלי חדש. לקחת חלקים משומשים ולהרכיב איתם כלי ולקרוא לו חדש, זה לא כלי חדש.
מירב ישראלי
ברור, אבל השאלה האם כשאתה כותב "כל חלקיו ואביזריו" יש את היכולת הטכנית בכלל לבדוק את זה.
מנחם הסה
השאלה היא שאלה של אכיפה, לא שאלה של הגדרה.
יעקב פרידברג
לא כך זה הוצג.
מנחם הסה
אני אומר שוב. ודאי יהיו נהלים של הרשות לנהיגה ספורטיבית איך בודקים, וכולי. בדרך כלל, אני מניח שרוב החלקים, חלק גדול מהחלקים בכל אופן, הם חלקים שמתאימים גם לכלי רכב והם יהיו מסומנים, וכולי. חלק מהחלקים האלה שהם לא יהיו מסומנים, יהיו להם כל מיני אינדיקציות – לפעמים אפשר לראות כמובן על חלק שהוא לא חדש, כולנו מבינים את זה, לפעמים תהיה מחלוקת, אז יבחנו כל דבר לגופו.
מירב ישראלי
אין בעיה, רק אתה מבין שאתה מטיל עליהם את האחריות לבדוק דבר שאולי הם לא יכולים לבדוק אותו, אני לא יודעת.
מנחם הסה
אני מטיל עליהם אחריות מהיום הראשון כי לי אין מושג בכלים תחרותיים ולהם יש מושג, הם הרשות המוסמכת.
מירב ישראלי
בסדר.
היו"ר אלכס מילר
משרד המשפטים, אתה רוצה להתייחס?
יעקב פרידברג
אני רוצה רק להבין עובדתית האם זה שונה ממה שקורה בכלי רכב רגילים מסוג מכונית, שמשרד התחבורה מתעסק בהם – שם, כמו שעורך-דין הסה אמר, הכול מסומן. אני הבנתי שזה לא המצב.
יובל מלמד
זה לא נכון. גם בתחבורה לא הכול מסומן. מספר שלדה אני מציין את שנת הייצור, על צמיגים יש שנת ייצור, חגורות בטיחות, ובזה נגמר.
קריאה
על חלקי פח יש שנת ייצור?
מנחם הסה
יש עוד חלקים. על בקרים לרכב יש סימונים, על מחשבי רכב יש סימונים, לא נתחיל עכשיו להזכיר, אני לא מומחה לרכב אבל אני מכיר את זה כי ניהלתי תיקים בעניינים האלה.
קריאה
לא סימונים, זה מספרים קטלוגיים. לא כתוב עליהם שנת ייצור, כתוב מספר קטלוגי.
יעקב פרידברג
אינדיקציה שאפשר יהיה להבין ממנה האם זה חדש.
קריאה
אבל על האוטו עצמו אין מספר.
מנחם הסה
יובל, אבל זה עניין של אכיפה. אני לא רוצה גם להגביל אתכם. אתם תוכלו לקבוע בסטנדרטים שלכם איך אתם אוכפים את זה.
היו"ר אלכס מילר
שלא ייווצר מצב שנניח בעוד עשור יהיה מישהו במשרד הספורט שיש לו בעיה עם גוף יבוא כזה או אחר, ואז יש לו פה דלת פתוחה לבדוק כל דבר ודבר, הוא פתאום יבוא, יבדוק משהו, אתה לא יכול להכניס.
מנחם הסה
אנחנו קובעים כאן שצריך להיות חדש. איך אוכפים מה חדש – מה שמסומן ברור לנו, הוא מסומן.
היו"ר אלכס מילר
מה הבעיה שלך עם הנוסח שאנחנו אישרנו?
מנחם הסה
אני לא הבנתי מה הבעיה שלכם עם הנוסח שאושר לפני כן מבחינת כל הגופים.
מירב ישראלי
זו היתה שאלה של יישום. שאלה של יישום בשטח.
מנחם הסה
אני אומר – הם צריכים להיות חדשים. אם יש מחלוקת על חלק מסוים אם הוא חדש או לא, אז יתדיינו, יבואו. בא מהנדס, מראה, בא גורם מוסמך, מראה, יש מהנדסים של הרשות לנהיגה ספורטיבית, זו המומחיות שלהם.
מירב ישראלי
זאת אומרת, אתם כן דורשים שכל החלקים והאביזרים יהיו חדשים.
מנחם הסה
יהיו חדשים, כן.
יעקב פרידברג
אני מסכים עם זה.
מירב ישראלי
בסדר. אז כלי תחרותי חדש – לרבות, זה צריך להיות, אני חושבת.
שגיא שוורץ
אם אפשר להציע הצעה פרקטית לגבי יבוא המכוניות – פשוט להוסיף הוראה שלמשרד הספורט יהיה שיקול דעת, מנימוקים שיירשמו, לגבי רכבים שהם עתיקים יותר.
היו"ר אלכס מילר
בסדר, זה נסגר כבר – 48 – כבר סגור. אחר כך יביאו הוראת שעה אם ירצו.
מירב ישראלי
הוראת השעה הופכת למיותרת, לפחות לגבי המכוניות, למעשה.
טל ברנר
יש לי הערה לסעיף 5, אני רוצה להסב את תשומת הלב של כולם. סעיף קטן (ד) – הסעיף מדבר על העיקרון שאדם שייבא ביבוא אישי, לא יוכל למכור את הרכב, את המוצר שהוא הביא, את הכלי התחרותי, אלא אם חלפו שלושה חודשים.

בדיון הקודם באפריל 2011, כשעברנו על התקנות האלה, עלתה נקודה - וגם צוינה, נדמה לי על-ידי היועצת המשפטית של הוועדה, אף רשמתי זאת לפניי – חריגה מאיסור המכירה תהיה רק בוועדת חריגים, ומטעמים מיוחדים שיירשמו. נדמה לי שתוכלו לראות זאת בפרוטוקול.

מה שעשו כאן עכשיו זה "אלא אם כן נתנה הרשות המוסמכת, בהחלטה מנומקת בכתב". אני מצטערת, אבל אני חושבת שוועדת חריגים, עם טעמים מיוחדים שיירשמו, זה משהו שהוא הרבה יותר נוקשה ומובנה מאשר החלטה מנומקת של רשות, בלי לרמוז שום דבר, כי הרעיון הוא באמת לא לאפשר לאדם למכור את הכלי התחרותי שהוא הביא ביבוא אישי, אלא חלילה קרה דבר – קטסטרופות תמיד יש, תאונות, אסונות, וזה באמת טעמים מיוחדים, לא בכל סיטואציה.
היו"ר אלכס מילר
כן, אבל הרי את מבינה שאם אני עושה פה עכשיו ועדת חריגים, אני צריך לבנות אותה.
מירב ישראלי
אצלי לא רשום משהו כזה.
טל ברנר
יש גם בפרוטוקול בדיון הקודם.
מירב ישראלי
אני לא רואה. יש לי את הנוסח שאושר ב-13 ביולי 2011, ומבחינתי הנוסח היה אותו נוסח.
טל ברנר
ואז נרשמה הערה, הסכמנו עליה בעל-פה.
מירב ישראלי
לא, זה הנוסח שאושר. עד כמה שאצלי רשום, זה הנוסח כפי שאושר.
טל ברנר
ואז דובר על הגבלה בעניין זה ביבוא אישי, והיה כתוב – ורשמתם את זה בפרוטוקולים, זה לא נרשם בתיקון בתקנה – ששחרור מהאיסור הזה, מההגבלה הזאת, ייעשה רק בשיקול דעת, במקרים חריגים ומטעמים שיירשמו, ובעיני זה קריטי.
מירב ישראלי
זה בהחלטה מנומקת בכתב.
טל ברנר
זה אותו דבר מבחינת משמעות?
מירב ישראלי
בוודאי.
יעקב פרידברג
בוודאי. את יוצאת מתוך הנחה שהרשות המוסמכת נוהגת בסבירות, וזה אותו דבר.
מירב ישראלי
זה למעשה מה שאת אומרת.
היו"ר אלכס מילר
בסדר. רבותי, צריך להתקדם.
יוסי ניסן
"6. תנאים ליבוא אישי של חלקי חילוף

הרשות המוסמכת תיתן אישור יבוא אישי של חלקי חילוף בהתקיים כל אלה:

(1) על המבקש לייבא חלפים לכלי שבבעלותו להציג אישור על השתתפות הכלי במירוצים להנחת דעתה של

הרשות;

(2) הוגשה בקשה לפי תקנה 2;
(3) המבקש הוא בעל רישיון נהיגה תקף בכלי תחרותי המתאים לסיווג הכלי התחרותי שלו מתאים חלק החילוף המיובא , לפי תקנות רישיון נהיגה ספורטיבית;
(4) המבקש המציא רישיון כלי תחרותי על שמו, על- שם ילדו, או על-שם חסוי, אם מונה לו אפוטרופוס לפי דין לפי העניין, וימציא מסמכים לרשות המוסמכת, לפי דרישתה, שיהיה בהם כדי להוכיח שחלקי החילוף, אותם מבוקש לייבא, ישמשו עבור הכלי התחרותי כאמור;

(5) בחלק החילוף מתקיימים תנאי סעיף 2 לצו יבוא חופשי" – שאת זה אנחנו מוחקים.
מירב ישראלי
זה גם מוחקים, נכון?
קריאה
אוקיי.
היו"ר אלכס מילר
האם סיימנו את סעיף 6? הערות, בבקשה.
טל ברנר
בסעיף קטן (4), "על-שם ילדו" – אני חושבת שאולי כדאי להוסיף "הקטין" כי אנחנו הולכים על אותו עיקרון לאורך כל הדרך.
מירב ישראלי
כן, זאת המשמעות. בסדר.
שגיא שוורץ
שגיא, התאחדות האופנועים. בסעיף (1) כתוב "אישור על השתתפות הכלי במירוצים". צריך להיות כתוב: אישור על השתתפות הכלי בנהיגה ספורטיבית. יכול להיות שאנשים רק יתאמנו, לא חייבים להשתתף במירוצים עם כלי ספורטיבי. לכן, ההגבלה של מירוצים היא לא נכונה.
היו"ר אלכס מילר
משרדים, בבקשה.
יוסי ניסן
מקבלים.
היו"ר אלכס מילר
סעיף 7, בבקשה.
יוסי ניסן
"7. תנאים ליבוא מסחרי של כלים תחרותיים
הרשות המוסמכת תיתן אישור ליבוא מסחרי של כלים תחרותיים בהתקיים כל אלה:

(1) הוגשה בקשה לפי תקנה 2;
(2) המבקש הוא תאגיד רשום כדין בישראל או עוסק מורשה;
(3) המבקש המציא, כל מסמך שדרשה הרשות להנחת דעתה שהכלי התחרותי חדש, ובלבד שטרם חלפו 12 חודשים ממועד ייצורו.

בכלי התחרותי...." – שוב, את זה אנחנו מוחקים?
מירב ישראלי
כן.
יוסי ניסן
"(4) הכלי המיובא כשיר להירשם ולהתחרות לפי כללי הנהיגה הספורטיבית ולפי תקנות רישיון כלי תחרותי;

(5) המבקש התחייב לדווח בכתב לרשות המוסמכת על כל פגם או תקלה ביצורו של דגם רכב או דגם כלי תחרותי שיפרסם יצרן הרכב או יצרן הכלי תחרותי , בסמוך למועד שבו יוודע לו על פגם או תקלה, כאמור ולפעול לפי הוראות הרשות המוסמכת;
(6)(א) המבקש המציא את המסמכים שלהלן:
(1) אישור המעיד על חזקה בבית מסחר ששטחו לא יפחת מ- 50 מטרים רבועים, לתקופה שלא תפחת מ-6 חודשים ;

(2) התחייבות המבקש שבית המסחר מיועד לאחסון ושיווק של כלים תחרותיים בלבד או חלקי חילוף של כלים תחרותיים בלבד;

(3) הצהרת המבקש כי בבית המסחר קיימת מערכת ממוחשבת שתאפשר ניהול ומעקב אחר קבלה ושיווק של כלים תחרותיים;
(4) התחייבות המבקש שבחזית בית המסחר ייקבע שילוט בו יצוין שם העסק או שם התאגיד, מענו, מהות העסק, ושם בעל העסק במידה ואינו תאגיד;

(ב) הרשות רשאית לפטור מתנאי פסקה א' כולם או חלקם את מי שהציג רישיון יבוא רכב תקף, שניתן מאת משרד התחבורה."
היו"ר אלכס מילר
הערות?
טל ברנר
אנחנו מדברים על יבוא מסחרי, וכבר שמענו את הדברים של עורך-דין הסה. סעיף קטן (3) – אני מבקשת שיאפשרו יבוא מסחרי לרכבים בני 24 חדשים, חדשים כמובן, וכל זה כדי בעצם להתחיל את הפעילות של הענף הזה.
נכון שמשרד התחבורה מגביל יבוא רכב חדש למכירה לציבור ל-12 חודשים – כולנו חיים לפי הנהלים האלה – אבל אני חושבת שביבוא מסחרי, בפעילות כזו, כדי לאפשר הבאה של רכבים – וזה חל גם על רכבים, גם על דו-גלגלי וגם על טרקטורונים – שהם חדשים אבל זולים יותר מאת היצרן, ראוי שנוכל להביא גם כלים בני 17 חודש, בני 18 חודש. הם יוצאים מהיצרן חדשים, הם עוברים תהליך של בדיקה טרם יצוא, PDI, וראוי שנאפשר כדי שבאמת נוכל להזרים לשוק כלים, שנרים את הענף הזה.
שגיא שוורץ
אנחנו בעד.
היו"ר אלכס מילר
אתם תמיד בעד.
שגיא שוורץ
מה שטוב, אנחנו בעד.
היו"ר אלכס מילר
משרדים, בבקשה.
יוסי ניסן
אנחנו בעד. אני חושב שאם אפשר להביא כלי משומש עד 24 חודשים - - -
קריאות
- - -
טל ברנר
בטח חדש.
שגיא שוורץ
ליבואנים יש את האמצעים והיכולת הכי טובה למצוא כלים - - -
היו"ר אלכס מילר
בסדר. אם משרד הספורט בעד, אנחנו בעד.
מנחם הסה
רשות המסים מציינת שוב את ההתנגדות שלה. אני חייב לציין גם שהטענה הזאת לא נשמעה בכל הדיונים האחרונים שאני זוכר אותם בכלל עם הרשות לנהיגה ספורטיבית, מפתיעים אותנו כאן בוועדה. חבל, אבל טוב – שר האוצר, יש לו סמכות הרי לקבוע איזה כלים מיובאים למדינת ישראל ואיזה לא.
יוסי ניסן
באמת לא דנו בסוגיה הזאת כי - -
מנחם הסה
אני חושב שזה לא נעשה פשוט, עם כל הכבוד - - -
יוסי ניסן
- - לא נתנו באמת את הדעת על הנושא הזה.
היו"ר אלכס מילר
כשנגיע לשר האוצר, נגיע לשר האוצר.
מירב ישראלי
אני מוכרחה להגיד שאם אנחנו קובעים את זה פה בתקנות, ואתם בצווים של יבוא תקבעו דברים שסותרים את התקנות, זאת שאלה. למעשה הוא אומר שהוא הולך כבר לסתור את החלטות הוועדה.
מנחם הסה
לא, אין לי כל כך ברירה. מניסיוני בוועדות הכנסת, משתדלים להגיע כמה שניתן לאיזשהן הסכמות. כאן היו הסכמות, אנחנו פתאום מגיעים לוועדה, וההסכמות הן אחרות – ויש סמכות לוועדה להכריע.

אבל, אני רוצה להזכיר ששר האוצר בא גם לקראת הספורט המוטורי, ונתן גם הקלות ביבוא במיסוי וכל מיני דברים.
היו"ר אלכס מילר
הבנו.
מנחם הסה
גם היינו שותפים מלאים לכתיבה של הדבר הזה, חלק ממנו אנחנו כתבנו בעצמנו.
יוסי ניסן
מני, אין בעיה, אבל אם אתה מתנגד להעלות את זה מ-12 ל-24 חודשים – לא נתנו את הדעת על זה, זה נכון – אבל יש פה טענה שהיא נשמעת הגיונית.
מנחם הסה
נתנו את הדעת, אני אסביר. הטענה היחידה שעלתה על-ידי הרשות לנהיגה ספורטיבית היתה ביחס למכונית, בגלל העלויות הגבוהות של מכוניות. זו הטענה היחידה. שאר הדברים, לא מצאנו לעשות, ולכתחילה כבר, כשעוד ישבו עם בועז סופר לפני מספר שנים – כבר התחלף סמנכ"ל רשות המסים מאז – הוא אמר, אנחנו בשלב הראשון נלך כמה שיותר צמוד לשוק הרכב, ולאט לאט אם יהיה צורך - - -
יוסי ניסן
זה לא אנחנו עכשיו העלינו את זה. יש פה טענה.
בנימין נסים
מה הבעיה להביא כלים יותר זולים?
מירב ישראלי
אבל הסמכות לקבוע את תנאי היבוא לגבי נהיגה ספורטיבית – הם נקבעו – בחוק הנהיגה הספורטיבית יש סעיף מיוחד לגבי יבוא של כלים ושל חלקי חילוף. הסמכות ניתנה בזמנו לשר התמ"ת, ואז זה התחלף, וטענו שמי שהמומחיות שלו היא בעניין הזה הוא שר הספורט והוא צריך להתייעץ, אפילו לא קבעו שר האוצר. קבעו שר התחבורה ושר התמ"ת, זאת הסמכות.

ברגע ששר הספורט – שזאת הסמכות שלו – נתן את דעתו לעניין, ויש פה גם אישור ועדה, והוועדה נתנה את דעתה לעניין וכתבה משהו בתקנות, כמובן השר יכול לקבל או לא לקבל, האישור הוא לנוסח שהשר קובע, השר הוא זה שמפרסם בסופו של דבר, אבל זו ההערה של הוועדה. הוועדה אומרת – אני מוכנה לאשר, בתנאים האלה.
ספק רק בעיני – נגיד ככה – אם אחרי כל שיקול הדעת הזה, לגבי אותו עניין, אפשר לעשות משהו אחר, אבל אני לא נותנת פה חוות-דעת.
יוסי ניסן
מני, עכשיו אני באמת שואל שאלה. מה ההיגיון להגביל את זה ל-12 חודשים, כשמשומש אנחנו מאשרים 24 חודשים? באמת אני לא מבין את ההיגיון.
היו"ר אלכס מילר
הבנו. רבותי, תודה, אני רוצה להתקדם.
יוסי ניסן
אם יש לך היגיון – משהו שהוא מנומק – אני רוצה באמת לשמוע. אני לא עושה פה משהו שהוא בניגוד להסכמות שהיו, אני לא רוצה שזה ישתמע כך.
מנחם הסה
קודם כול, זה משתמע כך.
יוסי ניסן
לא, עלתה פה טענה שהיא נשמעת לי כרגע הגיונית, אז בוא נדון בה.
מנחם הסה
אמרתי כבר לפני כן. בשלב הראשון לא עושים רפורמות בצורה שקופצים ישר לשלב 10, מתחילים עם שלב 1. אחר כך רואים את המצב, ומתקדמים.
היו"ר אלכס מילר
אם הייתי קובע לך עכשיו 48 או 64 – מה עשית פה, אתה בסך הכול מרחיב את הענף הזה.
מנחם הסה
כמו שאמרה היועצת המשפטית, אם יש לכם סמכות – אתם יכולים לפעול לפי סמכותכם.
היו"ר אלכס מילר
בסדר, אין בעיה, זה יהיה 24.
מנחם הסה
אני חושב שצריך להגיע בהסכמות.
היו"ר אלכס מילר
תודה. 24. הלאה.
תהילה ורון
סליחה, יש לי הערה נוספת לגבי סעיף קטן (ב). הנוסח הקודם בסעיף קטן (ב), ששר התמ"ת אישר אותו, היה: מי שהציג רישיון של יבואן רכב. כאן רשום: מי שהציג רישיון יבוא רכב. השאלה היא מה הכוונה של הסעיף הזה – לגבי רכב ספציפי שהציגו לגביו רישיון של משרד התחבורה או יבואן רכב מסחרי שיש לו רישיון לייבא רכב.
מירב ישראלי
לדעתי זה יבואן, זאת המשמעות. זה לפחות מה שאמרתם לי. רישיון לייבא.
תהילה ורון
כלומר, מי שיש לו רישיון כיבואן של משרד התחבורה - - -
מירב ישראלי
זה מה שאני הבנתי.
יובל מלמד
יבואן מסחרי של משרד התחבורה.
קריאות
- - -
טל ברנר
קוראים לזה אישור יבואן – יש פה נציגים אבל הם מהחלפים - הרשות רשאית לפטור מתנאי פיסקה (א) כולם או חלקם את מי שהינו יבואן מוכר על-ידי משרד התחבורה.
מירב ישראלי
כן, זה המורשה בעצם.
טל ברנר
יבואן מורשה.
תהילה ורון
ברור, אבל יש כאן משהו בנוסח, צריך למצוא את הפרייזינג הנכון.
מירב כהן
אני רואה פה בנוסח קודם – נוסח שהגענו איתו לקראת הישיבה במשרד המשפטים שבה נכחה גם נציגה של משרד התחבורה, עורכת-דין שרית זוכוביצקי, אם אינני טועה – אכן מופיע שם "לגבי מי שהציג רישיון יבואן רכב מורשה בתוקף". כנראה שזו נו"ן סופית שנשמטה.
מירב ישראלי
יבואן רכב מורשה תקף. נכון? למעשה, אם הוא מורשה, הרישיון שלו בתוקף.
תהילה ורון
דיברתי אחרי כן עם שרית בטלפון, וזאת באמת היתה הכוונה. מי שהוא יבואן מטעם משרד התחבורה - - -
מירב ישראלי
בואו נסכם שמשרד התחבורה יגיד לנו שזאת המשמעות, הוא יגיד לנו איך להגיד את זה, ואת זה נרשום.
תהילה ורון
בסדר. רק רציתי שזה יהיה ברור.
יוסי ניסן
"8. תנאים ליבוא מסחרי של חלקי חילוף

הרשות המוסמכת תיתן אישור ליבוא מסחרי של חלקי חילוף בהתקיים כל אלה:

(1) הוגשה בקשה לפי תקנה 2;

(2) המבקש המציא מסמכים לרשות המוסמכת, לפי דרישתה, המעידים כי חלקי החילוף, אותם מבוקש לייבא, הם מהסוג המשמש לכלים תחרותיים וישמשו עבור הכלים התחרותיים עבורם יובאו חלקי החילוף בלבד.

(3) (א) המבקש המציא את המסמכים שלהלן:

(1) אישור המעיד על חזקה בבית מסחר ששטחו לא יפחת מ-30 מטרים רבועים לתקופה שלא תפחת מ-6חודשים ;

(2) התחייבות המבקש כי הוא מיועד לאחסון ושיווק של כלים תחרותיים או חלקי חילוף של כלים תחרותיים בלבד;

(2) הצהרת המבקש כי בבית המסחר קיימת מערכת ממוחשבת שתאפשר ניהול ומעקב אחר קבלה וניפוק מוצרי חלקי חילוף;

(3) התחייבות המבקש שבחזית בית המסחר ייקבע שילוט בו יצוין שם העסק או התאגיד, מענו, מהות העסק, ושם בעל העסק במידה ואינו תאגיד;"


את סעיף קטן (4) אנחנו מוחקים?
מירב ישראלי
כן. זה הצו יבוא חופשי.
יוסי ניסן
"(4) התחייבות המבקש בכתב לנהל רישום ולציין בחשבוניות המס, בעת מכירת חלק החילוף, את מספר הכלי התחרותי שעבורו נמכר חלק החילוף, או מספר שילדה – אם מדובר במכירת חלק חילוף עבור כלי המיועד לבניה עצמית ככלי תחרותי;

(ב) הרשות רשאית לפטור מתנאי פיסקה (א) כולם או חלקם את מי שהציג רישיון סחר מוצרי תעבורה תקף, שנתן משרד התחבורה;"
מירב ישראלי
האם זה הנוסח, חוה?
חוה ראובני
אני חושבת שהניסוח פה לא כל כך מוצלח.
יהודית גידלי
הניסוח הוא קטסטרופה בכל הסעיפים.
יעקב פרידברג
זה יעבור ניסוח.
חוה ראובני
שלא לדבר על כך שמשרד התחבורה זה משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים.
מירב ישראלי
הניסוח עוד ייעשה במשרד המשפטים.
חוה ראובני
כן, אבל יש לנו רישיון סחר, בהחלט, ומוצרי תעבורה.
מירב ישראלי
בסדר.
היו"ר אלכס מילר
בסדר.
יוסי ניסן
"(ג) הרשות רשאית לדרוש תנאים נוספים לצורך הבטחת ייעודם של החלפים;" – הכוונה שהחלפים לא יזלגו לתחבורה.
היו"ר אלכס מילר
רבותי, הערות לסעיף 8.
שגיא שוורץ
בסעיף (3)(א)(2) צריך להחליף את המילה "הוא" ב"בית מסחר" – זה נשמע כאילו המבקש מתחייב לאחסן את עצמו.
מירב ישראלי
כן, זה פשוט פוצל.
יעקב פרידברג
בסדר.
חוה ראובני
השם הוא "רישיון לסחר במוצרי תעבורה".
מירב ישראלי
בסדר.
יוסי ניסן
"9. תנאים ליבוא כלי מנועי המיועד להיות כלי תחרותי וחילוט ערבות
(א) הרשות המוסמכת תאשר יבוא כלי מנועי המיועד להיות כלי תחרותי בהתקיים כל אלה:

(1) הוגשה בקשה לפי תקנה 2;
(2) במקרה של יבוא אישי- המבקש מילא אחר התנאים האמורים בתקנה 5 , למעט פסקה (5); במקרה של יבוא מסחרי- המבקש מילא אחר התנאים האמורים בתקנה 7, למעט פסקה (4);
(3) המבקש הצהיר כי הכלי המנועי אכן מיועד להסבה להיות כלי תחרותי באופן שיהא כשיר להירשם ולהתחרות לפי כללי הנהיגה הספורטיבית ולפי תקנות רישיון כלי תחרותי ויצרף אישור בוחן מוסמך שהוא מתאים לכך וכי הוא מתחייב להסב אותו להיות כלי תחרותי ולקבל רישיון כלי תחרותי בתוך 6 חודשים מיום שחרורו מפיקוח המכס; הרשות המוסמכת רשאית להאריך את התקופה האמורה, לפי בקשת המבקש, לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים נוספים בהחלטה מנומקת בכתב;

(4) המבקש המציא אישור מרשות המיסים, אגף המכס ומס ערך מוסף (להלן- רשות המיסים) בדבר הפקדת ערבות בנקאית שאינה מוגבלת בזמן לטובת רשות המיסים בגובה הפרש מיסי היבוא שבין מסי היבוא החלים על הכלי המנועי לאחר שיותאם להיות כלי תחרותי לבין מסי היבוא החלים על אותו כלי מנועי כאשר הוא מסווג בפרק 87 לצו תעריף המכס (להלן – הערבות) לצורך מילוי התחייבותו;
(5) המבקש המציא כל מסמך שדרשה הרשות להנחת דעתה, לפיו –

(א) במקרה של יבוא אישי- ביום שבו הגיע הכלי המיועד להסבה לארץ, חדש או משומש, טרם חלפו 24 חודשים ממועד ייצורו.

(ב) אם מועד ייצורו אינו ידוע - טרם חלפו 24 חודשים מהמועד שבו נרשם לראשונה לתנועה במדינת חוץ או בהתאחדות מוכרת בחו"ל ובלבד שטרם חלפו 24 חודשים ממועד ייצור חלקיו ואבזריו המסומנים;
(ג) במקרה של יבוא מסחרי- הכלי הוא כלי תחרותי חדש וטרם חלפו 12 חודשים ממועד ייצורו. ואם מועד ייצורו אינו ידוע טרם חלפו 24 חודשים ממועד יצור חלקיו ואביזריו המסומנים."
מנחם הסה
"המסומנים" צריך לרדת כאן.
מירב ישראלי
בסדר, יורד.
יוסי ניסן
"(ב) לא מילא המבקש אחר התחייבות כאמור בסעיף קטן (א)(3), ולא קיבל רישיון כלי תחרותי תוך הזמן האמור בה, תחלט רשות המיסים את הערבות שהופקדה ."
היו"ר אלכס מילר
הערות, בבקשה.
חוה ראובני
הערה ניסוחית קלה. המונח צריך להיות "רכב מנועי" ולא "כלי מנועי". אנחנו מדברים על מעבר מרכב מנועי לכלי תחרותי, אבל זה מתחיל בתור רכב מנועי.
מירב ישראלי
אוקיי.
טל ברנר
בסעיף קטן (3) דובר על שישה חודשים בהם יאפשרו לאדם לבצע הסבה, ועכשיו יש אפשרות נוספת – שזה דבר חדש לעומת הנוסח הקודם.
קריאה
מדובר על מכוניות, לא?
טל ברנר
מכוניות? אז שיהיה רשום שמדובר על מכוניות.
קריאה
באופנועים לא עושים הסבה של שישה חודשים.
טל ברנר
בוא ננעל את זה בצורה מסודרת, יוסי.
יוסי ניסן
אין שום בעיה.
טל ברנר
דבר אחרון, בסעיף קטן (ג), אני חושבת שבעקבות הדיון הקודם, צריך לתקן - הכלי הוא כלי תחרותי חדש וטרם חלפו 24 חודשים, כלומר לאמץ את התיקון שקודם אישרנו.
היו"ר אלכס מילר
בסדר.
קריאה
48.
אמציה גזית
צריך להדגיש מכוניות בקטע הזה, ו-48 חודש ולא 24 חודשים.
מירב ישראלי
זאת אומרת, זה יחול רק על מכוניות, זאת היתה הכוונה?
יוסי ניסן
כן.
מירב ישראלי
אז צריך להגיד את זה – מסוג מכונית. צריך לנסח. מה דיברנו לגבי התאריכים?
אמציה גזית
48 חודשים.
יהודית גידלי
48 חודשים, ב-(ג), בסוף.
מירב ישראלי
"במקרה של יבוא מסחרי – הכלי הוא כלי תחרותי חדש..." – זה כלי רכב, לא כלי תחרותי פה, נכון?
קריאה
כלי רכב.
מירב ישראלי
"כלי רכב" צריך להיות. כלי רכב חדש.
(א) ו(ב) זה 24, ועכשיו אנחנו מדברים על (ג): במקרה של יבוא מסחרי- הכלי הוא כלי רכב חדש וטרם חלפו 12 חודשים – פה אתם רוצים 48 - ממועד ייצורו. ואם מועד ייצורו אינו ידוע טרם חלפו 48 חודשים ממועד יצור חלקיו ואביזריו- לא המסומנים.
חוה ראובני
שאלה אם מוצדק פה לעבור כל כך - - -
היו"ר אלכס מילר
אמרנו - במקום 12 יהיה 24 ובמקום 24 יהיה 48. הערות?
ערן יעקב
ערן יעקב, סמנכ"ל בכיר, רשות המסים. ראשית, זה לא מקובל על רשות המסים. אנחנו בעצם בתהליך הזה רצינו לקדם את הספורט המוטורי, עשינו צעד מאוד גדול לתהליך הזה, אבל אני אומר חד-משמעית – אנחנו לא נסכים, לא ל-36, לא ל-24 חודש ברכב חדש, באופן חד-משמעי. כל מה שעשינו, עשינו בצורה שמאפשרת מצד אחד לאפשר ספורט מוטורי; מאידך, לאפשר הגנה על היכולת שלנו לאכוף זליגות, את האפשרות שלנו במגבלות שלנו ליישם את התהליך הזה. נתנו את זה כהוראת שעה מתוך כוונה שנוכל גם לעקוב אחרי התהליך, מתוך רצון טוב לקדם את הספורט המוטורי.
אני אומר באופן מאוד ברור מבחינתנו, ככל שהדברים נאמרים פה, אנחנו נתנגד – זה כמובן יובא לשר.
מירב ישראלי
אני רוצה לשאול שאלה. לפני זמן קצר ביותר הממשלה הביאה הצעת חוק לתיקון סעיף ההסמכה, בחוק הזה, שההסמכה עוברת משר התמ"ת לשר הספורט – תיקון שהוועדה ישבה עליו והכינה שלוש קריאות.
ערן יעקב
לא לגבי מסים.
מירב ישראלי
למה לא הכנסתם לשם הסכמת שר האוצר אם זה כל כך חשוב לכם?
ערן יעקב
אני אסביר. אנחנו, מתוך הבנה שאנחנו עושים - - -
מירב ישראלי
לא, אבל - - -
ערן יעקב
לא, לא מצליח להבין את ההערה. הערת, אוקיי, שמענו.
מירב ישראלי
אתה נכנס פה לסמכות. אין לך סמכות פה.
ערן יעקב
בעולם המס יש לנו סמכות, כידוע לך. מי שקובע את מדיניות המס במדינת ישראל, כפי שאני יודע- תשאלי - - -
מירב ישראלי
זה לא המס.
ערן יעקב
אם השתנה משהו, אז תודיעי לי. רק בגלל שהתהליך הזה נעשה מתוך הבנה של הצדדים – של משרד הספורט עם רשות המסים – מתוך הבנה למכלול ההגבלים, אז מן הסתם אם הגיעו להסכמות מסוימות, אני חושב שמן הראוי ללכת באופן שהותווה. זה כל מה שאני אומר.
מירב ישראלי
מן הראוי – ועדת החינוך של הכנסת היא לא חותמת גומי, כידוע.
ערן יעקב
שום דבר לא חותמת גומי.
מירב ישראלי
יש פה אישור, זה הכול. אם אתם חושבים שאתם צריכים וטו על ההחלטה של שר הספורט, תכניסו את זה בחוק. אין לכם סמכות אפילו בחוק.
יעקב פרידברג
תאפשרו לי בבקשה. את צודקת לגבי הסמכויות, בהחלט. משרד האוצר טוען כאן שהדברים נעשו בהסכמות ולכן הם לא הכניסו את עצמם בשלב ההוא.
מירב ישראלי
אבל אם אתם מכניסים אישור ועדה - - -
ערן יעקב
אני רגיל לקיים - - -
מירב ישראלי
אבל זה התהליך.
קריאות
- - -
היו"ר אלכס מילר
סליחה. זה שאתם סיכמתם ביניכם דברים, זה לא מחייב אותנו.
מירב ישראלי
אתם הגשתם לנו את זה, בהתייעצות עם שר התחבורה, אז למה לא כתבתם בהסכמות, למה כתבתם בהתייעצות?
יעקב פרידברג
מירב, מה שבעצם טוענים במכס זה שהם ינסו לחזור לשרת הספורט, שהיא המוסמכת, שצריך לקבל את אישורה לתקנות - -
מירב ישראלי
אין בעיה.
יעקב פרידברג
- - ולשכנע אותה בצדקת הטיעונים שלהם, ואז זה בעצם אומר שיש כאן פגם.
מירב ישראלי
היא לא תחתום על זה.
יעקב פרידברג
היא לא תחתום על זה, בדיוק.
מירב ישראלי
אמרתי את זה. אמרתי שאנחנו יכולים רק להגיד לשרה שאנחנו נאשר את זה בתנאים האלה, והיא תחליט האם לחתום או לא.
יעקב פרידברג
נכון.
מנחם הסה
אנחנו אומרים יותר מזה, כדי שיהיה ברור. זה נכון שהסמכות ניתנה לוועדה – המצב החוקי הוא ברור, אין מחלוקת על העניין הזה – אבל נכון גם שכשרשות המסים באה לתת איזשהן הקלות במסים, יש לה גם חובה, היא לא נותנת רק הקלות. במסגרת זה מגיעים לאיזשהן הסכמות שנותנים הקלות מכל מיני סוגים, כמערכת.
מירב ישראלי
אין בעיה. אנחנו לא נכנסים לעניין של המיסוי.
היו"ר אלכס מילר
רבותי, לכנסת יש סמכות לדון כאן. אתם הגעתם להסכמות מינימליות, שמבחינתכם הן הסכמות מינימליות. אנחנו שמענו כאן דברים, שאותן הסכמות שהגעתם אליהן, הן מאוד רחוקות מכך שהעסק הזה יעבוד. אנחנו נתנו קצת יותר כדי שהעסק הזה בכלל יזוז, יש לכם אפשרות דרך משרד הספורט בהוראת שעה לשנות את הסוגיות האלה. מדובר אך ורק על הנושא של ארבע-גלגלי כי בנושא הדו-גלגלי אנחנו אישרנו את זה באותו מקום, לא נגענו בזה.
אם אתם רואים שהעסק הזה תקוע, לא עובד, אני מבטיח לכם שבמקום לבוא ולצמצם אתם תבואו אלי בעוד חצי שנה, שנה, ותרחיבו את זה בעוד 48 חודשים, כי העסק לא יזוז. אמרו לכם פה הארבע-גלגלגי – אנחנו לא יכולים לעמוד בכלל בתאריכים האלה.

תבדקו, יש לכם בסך הכול כמה רכבים שצריכים להביא. אם יעבוד – יעבוד, מקסימום תביאו הוראת שעה, תצמצמו אם אתם פתאום רואים שיש פה המונים שהולכים להביא את כלי הרכב לכאן לעניין של המירוצים. רבותי, קצת גמישות, אתם בוועדת הכנסת.
גבריאל סרוגו
אני יכול גם לדבר, אדוני?
היו"ר אלכס מילר
לא.
מנחם הסה
אולי נסביר. ניתנו גם הקלות במסים לחלק מהטובין. חלק מההקלות במסים נועדו כדי שהגיל של הכלים יהיה יותר צעיר, בעצם שהכלים יהיו יותר חדשים. ככל שאין צורך בזה, זאת אומרת אפשר להביא כלים שהם כבר יותר ותיקים ואין צורך בהקלות, אז בסדר. ההחלטות הן שלכם, אלה לא החלטות שלנו.
היו"ר אלכס מילר
אתם יורים לעצמכם ברגל.
ערן יעקב
לא, אדוני היושב-ראש, אני רוצה להגיד משהו.
היו"ר אלכס מילר
בסופו של דבר אתה הולך להפעיל את המנגנון הזה, אני כבר הבנתי שאתם הולכים להפעיל את המנגנון הזה לטובת הכנסות נוספות לאוצר בעניין של המירוצים. אתם רוצים שהסיפור הזה יעבוד אבל - - -
ערן יעקב
אבל ההיפך, ההיפך. אדוני היושב-ראש, אני חושב שעלינו קצת לטונים שלא לצורך. יכול להיות שאני התחלתי עם זה, אבל התחלתי עם זה מסיבה שאני לפחות - - -
קריאות
- - -
היו"ר אלכס מילר
סליחה. זה לא עובד ככה. אתה לא לוקח והוא לא לוקח זכות דיבור על עצמו. בן אדם מדבר, תנו לו לסיים, כל אחד יכול להתייחס. תתחילו להירגע, אתם לא יושבים פה על חוק טל.
ערן יעקב
אדוני היושב-ראש, במס עשינו כברת דרך ארוכה. נכון שחלק מהדברים זה שר הספורט, בסופו של דבר אנחנו מנסים לראות את זה ברמה משקית. אין לנו שום מטרה לקחת מסים עודפים, נהפוך הוא – המסים פה מופחתים. אם אנחנו רוצים להגיד – זה בסדר, עדיין זה בסמכותו של שר האוצר להחליט אם זה 12% או 83%.
מירב ישראלי
זה נכון.
ערן יעקב
אוקיי. אז אני אומר לכם שאנחנו, בעקבות הדיון הזה – ואני לפחות יודע לקיים דברים, לעמוד תחת מגבלות שיש להן רציונל מסוים – וחשבנו שהדרך לעשות את זה בהוראת שעה ובאופן כפי שמובא כרגע, מתוך הבנה עם הגורמים שמבינים – שמענו, אני חושב שהיה שיח ודברים מעל שנתיים בתהליך הזה כדי להגיע למה שאנחנו מביאים כרגע, מתוך הבנה שאנחנו עושים חשיפות מאוד גדולות בתהליכים מסוימים כהוראת שעה.

אתה יודע, אם נראה שזה תקוע – נבוא לפה שוב, אני אומר לך, ונשמח אולי לשנות את זה, אבל באופן כמו שזה כרגע יכול מאוד להיות שהמשמעות של זה תהיה שייתנו לזה גם עשר שנים, רק זה יחזור ל-83% מס, אין לנו שום בעיה עם זה, וזה עדיין בסמכות שר האוצר.

אז המשמעות של לעשות את זה ולפרום את המבנה, כמו שהבאנו אותו כרגע - כשהיה פה משרד התחבורה - - -
היו"ר אלכס מילר
זה לא יעבוד בארבע-גלגלי. סגור. לא יעבוד. המבנה שאתם הבאתם יכול לעבוד בדו-גלגלי – הבנו את זה, בדקנו – יכול לעבוד לטרקטורונים, הוא לא יכול לעבוד בארבע-גלגלי, אני אומר לך.
זה כמו שעכשיו קבעת משהו, עשית את כל כברת הדרך, נתקעת במשהו ואתה אומר – אני נשאר שם. אני אומר לך משהו אחר – תחשבו, בסופו של דבר החוק הזה כל כך הרבה שנים רץ כאן. אם יושבים אנשים שמתעסקים בתחום הזה ואומרים לא יעבוד, אז למה עשית את כל זה? אני אומר לך – תבדקו, יש לך מעכשיו והלאה כל כך הרבה זמן לבוא ולבדוק. תעשו את זה בפיקוח, תעשו את זה בבדיקה. אם אתה רואה שיש פה פריצה או עלולה להיות פריצה של מה שקבעת – אין בעיה, תבוא ונשנה את זה. אני מתחייב לך שאני המצביע הראשון אם אני יושב אתך ואתה מוכיח לי שיש בעיה עם מה שאנחנו קבענו.
להערכתי, זה יהיה הפוך. אתה תבוא ותגיד - אלכס, בדקנו, נתקענו, צריך להרחיב את זה כי זה לא עובד, אין בכלל. בנינו פה מגרשים, אין רכבים בארץ.

רבותי, תהיו גמישים. ביקשו פה בכלל להוריד את כל הנושא של התקופה. נתנו 12 חודשים למה שאתם הבאתם – ייפלו השמים – אבל צריך קצת גמישות.
ערן יעקב
אדוני היושב-ראש, אבל זה לכלים חדשים, לכלים חדשים נתנו 12 חודשים.
היו"ר אלכס מילר
אתם הבאתם 36 חודשים, בצו, אני הרחבתי את זה ל-48.
ערן יעקב
אבל לחדש. אין סיבה שכלי חדש - - -
קריאה
לא. מדובר על משומש.
ערן יעקב
לא, דיברו על חדשים ודיברו על משומשים – עשו פה אחד 36 חודשים ואחד 12.
מירב ישראלי
24.
ערן יעקב
ביקשתם להעלות את זה מ-24 ל-36, אם אני לא טועה.
היו"ר אלכס מילר
לא, זה יש כבר בהוראת שעה. יש הוראת שעה לגבי 36, ביקשתם להעלות את זה ל-48 – זה רק לגבי ארבע-גלגלי. לגבי הדו-גלגלי וטרקטורונים השארתי את זה על 24, לא נגענו בזה. זה דבר ראשון.

דבר שני בעניין התוקף – כתוב פה 12, החלטנו על 24. אותם רכבים שייצרו אותם, 17 חודשים - - -
ערן יעקב
אז אני מציע שנשאיר את זה כמו שהיה. בוא נקבע שבאים לכאן לוועדה בעוד חצי שנה – כשאתה תקבע – ונראה מה קורה.
קריאות
- - -
טל ברנר
אני רוצה בבקשה להתייחס.
היו"ר אלכס מילר
סליחה, רבותי, אני סיימתי. בואו נמשיך. אני אומר לך – לא תהיה שום בעיה לכנס את ועדת החינוך במידה שמגיעים לכאן עם נימוקים שהרחבה ב-12 חודשים בשני המקרים עושה איזשהו נזק בלתי הפיך בעניין של הרכבים. אם תבוא ותשכנע אותנו, אני אומר לך – הערכתי שזה יהיה הפוך, כי לפי מה שבדקתי ולפי מה ששמעתי על נושא הארבע-גלגלי, לא כל כך רצים להביא את זה.
קריאה
גם זה לא יעבוד.
ערן יעקב
בסדר. אז מה שנעשה, אם אתם רוצים להרחיב – זה בסמכות הוועדה - אנחנו פשוט נתאים את המס לגובה ההטבה הנוספת. נעלה את המס פשוט באופן שזה יתאים לשנתיים.
יובל מלמד
זה לא הגיוני.
גבריאל סרוגו
סליחה, אני יכול לדבר דקה? השבוע קיבלתי מהאוצר מיליון שקלים לשלם ביטוח. ומה אני אעשה עם הכסף? מה אני אעשה עם הביטוח? איך אני אסע, תגיד לי. אתה רוצה שאני אביא אוטו שהעלות ההתחלתית שלו היא 180,000 שקלים. כמה אנשים יכולים להביא? הבן של ההוא יביא, והבן של ההוא יביא, ומה אנחנו נעשה? נעמוד ונמחא כפיים?
היו"ר אלכס מילר
רגוע, רגוע.
גבריאל סרוגו
סליחה, אני רוצה להציע משהו בבקשה. כלי תחרותי בחוץ-לארץ זה רכב מירוץ, קוראים לו רכב. אני הבאתי פה כמה דוגמאות של מודעות למכירה. אם לא נגיע לכך שנוכל להביא מכוניות של 30–40 אלף שקלים, לא יהיה פה כלום. יהיו פה ארבעה עשירים – הבן של ההוא, סליחה שאני חוזר על זה, והבן של ההוא יביאו מכוניות ברבע מיליון שקלים, ב-500,000 שקלים, ומה אני אעשה? אחר כך, כשהאדון הזה יתקצב אותי, מה אני אעשה עם הכסף? אני אעביר אותו לעשירים, וילדים שצריכים לקנות אוטו ב-30,000 שקלים, מה יעשו? ימשיכו להשתולל ברחובות. אני לא מאמין שאתם לא משתדלים להבין את זה.
ואני מציע עוד משהו, אדוני. בוא נאשר להביא אוטו מירוץ בלבד. לא שיהיה להסבה. ברגע שהאוטו עבר תהליך של - - -
קריאה
אנחנו גם ביקשנו, אתם התעקשתם.
גבריאל סרוגו
סליחה, לא, לא. אוטו להסבה, שנתיים-שלוש, אפשר לחיות עם זה. אוטו מירוץ – אני צריך ללכת לאנגליה, לקנות את האוטו הזה ב-35,000 שקלים ולהביא אותו לארץ. זה מה שאני צריך, אדוני.
היו"ר אלכס מילר
טוב, הבנו. משרד התחבורה.
חוה ראובני
לגבי הכלים התחרותיים בסעיפים הקודמים אנחנו לא התנגדנו לתקופות. כאן אנחנו מדברים על יבוא של רכב מנועי.
מירב ישראלי
הסבה.
חוה ראובני
יש לנו חשש שהוא רכב מנועי, שתיאורטית כשיר לרישום כרכב – אנחנו חוששים שהיבוא הזה, תחת הכותרת של יבוא לצורכי הסבה, יהפוך למסלול עוקף הגבלות על יבוא רכב חדש והגבלות על גילאי מועד ייצור, ולכן אנחנו מפחדים לפתוח פה את הפערים - - -
גבריאל סרוגו
על זה אני מוכן לוותר. תנו לי להביא אוטו מירוץ בן עשר שנים, על זה אני מוכן לוותר. אני לא רוצה הסבה.
היו"ר אלכס מילר
סליחה. תודה. גברתי, בבקשה.
טל ברנר
אני רוצה להתנצל בפני אדון ערן יעקב. הנושא של 12 חודשים לרכב חדש נודע לי בפעם הראשונה שראיתי את התקנות האלה ביום חמישי, ואני זאת שהעליתי את זה, ואני מתנצלת.
בדיונים הקודמים – ואני כבר בהיסטוריה בדיונים האלה עם בועז, שקבע את המיסוי ברגע - שיתוף הפעולה איתכם באמת היה מאה אחוזים.
ערן יעקב
אתה שומע, היושב-ראש?
טל ברנר
ולא דיברו על תקופות בכלל, לא דיברו על תקופות. החליטו לדבר על תקופות ופתאום באה ההפתעה ואמרו - יבוא אישי יפתחו ל-24, כולל משומש, ויבוא מסחרי ל-12.
קריאה
חדש.
טל ברנר
יבוא מסחרי חדש – ל-12. אני נעמדתי על הרגליים האחוריות ואני חושבת שהשוק הזה לא יתרומם - -
היו"ר אלכס מילר
ערן, קבל את עמדתי. תאמין לי, לא תתחרט.
טל ברנר
אני יכולה להביא יבוא של רכב חדש כדי שהפעילות הזאת תקרה – אני ויבואנים אחרים. כלומר, אני זאת שהעליתי את זה ואני לא ידעתי שתהיה המגבלה הזאת.
היו"ר אלכס מילר
תודה. רבותי, אנחנו לא נסיים את זה היום אם אתם תתחילו בנאומים.
טל ברנר
ניתן לזה לפעול, ואתה תשמור שלא יהיה עוקף יבוא מסחרי.
יוסי ניסן
ערן, קודם כול את הסיכומים שלנו אני רוצה לכבד, ובאנו לפה כדי לכבד את הסיכומים. הועלו פה דברים על-ידי חברים, שגם שכנעו את יושב-ראש הוועדה שאנחנו הולכים בדרך שהיא לא נכונה.
שנית, אנחנו צריכים לזכור. מדובר על בין 10 ל-20 כלים עד הוראת השעה שתסתיים, זה מה שאנחנו מדברים, להתחיל עם הספורט הזה – וכבוד היושב-ראש החליט להעלות את זה ב-12 חודשים – לא צריך לעשות מזה - - -
ערן יעקב
אז אתה אומר שנגביל עשרה כלים בשנה?
יוסי ניסן
תגביל 20 כלים.
קריאות
לא, לא - - -
יוסי ניסן
תגביל את היבוא של רכב להסבה בשנתיים. אחרי שנה אני מבטיח לך לשבת אתך. ערן, אתה יודע בדיוק כמה כלים יביאו במהלך השנה. נשב אחרי שנה, נחליט – אפשר, לא טוב. אין לנו בעיה עם זה. אני לא רוצה לעמוד פה כשאתה תגיד לי - לא קיימת סיכום, זה אני לא רוצה.

ערן, באמת, אני לא רוצה לעמוד פה במצב שאתה אומר לי – לא קיימת את ההסכם בינינו, לא רוצה.
קריאה
- - -
היו"ר אלכס מילר
סליחה, אדוני.
גבריאל סרוגו
אני מייצג הרבה אנשים שרוצים לנסוע.
היו"ר אלכס מילר
אז מה, גם אני מייצג הרבה אנשים אבל אתה רואה אותי קופץ?
גבריאל סרוגו
הבעיה שיש פה אי-הבנות.
יוסי ניסן
חבל שלא היית בתחילת הדיון. ערן, בפתיחת הדיון דיברו פה וביקשו לא להגביל בכלל את היבוא כי זה לא נכון ואי-אפשר לקיים את הספורט עם 36 חודשים.
גבריאל סרוגו
גם אף אחד לא יביא.
היו"ר אלכס מילר
רבותי, בואו נמשיך. ערן, אני מבקש ממך בעניין זה להתחשב בבקשתי. אני מתחייב לך שכל פעם שאתה תראה – ואני בטוח שברשות המסים יפקחו, זה ענף חדש, אתם תהיו עם יד על הדופק בסוגיה הזאת- אם תהיה בעיה אתם מוזמנים לבקש כאן דיון ולשנות את הסוגיה הזאת. אני לא צופה זאת. אני דווקא צופה שאנחנו נשב כאן בדיון על כך שאין יבוא רכבים לישראל.
קריאה
אז מה הוחלט?
מירב ישראלי
אין תיקון. ההסבה נשאר 12 ו-24.
אמציה גזית
אדוני, מילה לאוצר.
היו"ר אלכס מילר
לא. הלאה.
ערן יעקב
אני רוצה לציין לפרוטוקול שבעצם אנחנו נבחן את שיעור המס הראוי בהינתן, כפי שזה מובא כרגע, עם אופציה להעלות.
יוסי ניסן
עזוב, בוא נחזור - - -
היו"ר אלכס מילר
הם גם כך יכולים לעשות את זה.
קריאות
- - -
ערן יעקב
בסדר, אני רק אומר - אם אנחנו נעשה את זה, שלא יהיו הפתעות. שלא תגידו לא אמרתי או משהו – אני לפחות אוהב להגיד משהו וגם לקיים אותו ולעשות אותו – אז אני אומר שאנחנו נשקול את זה וככל שנמצא לנכון אנחנו נעלה את שיעור המס.
היו"ר אלכס מילר
אין בעיה, אנחנו בפינג-פונג הזה כבר שנים רבות כאן בוועדות הכנסת. אתם שוקלים, אנחנו שוקלים, אתם משנים, אנחנו מצביעים, בסופו של דבר יודעים להסתדר.
יוסי ניסן
כדי לסגור את הסוגיה - - -
היו"ר אלכס מילר
הם יבחנו. הם יבחנו.
יוסי ניסן
בוא נחליט שה-36 חודשים נשארים במס הזה, על ה-12 חודשים הנוספים תחליטו.
ערן יעקב
אמרתי שלא, שאנחנו נבחן את זה, ואם נמצא לנכון נעלה את שיעור המס.
יוסי ניסן
לגבי 36 חודשים כבר סיכמנו את אחוזי המס.
היו"ר אלכס מילר
עזוב, לא יהיה שום שינוי. בבקשה.
יוסי ניסן
"10. חובת רישום ראשון של כלי תחרותי מיובא

כלי תחרותי שיובא ביבוא אישי ירשם לראשונה ברישיון הכלי התחרותי על- שם מי שייבא אותו ביבוא אישי; כלי- תחרותי- שיובא ביבוא מסחרי- ירשם לראשונה על שם היבואן המסחרי שייבאו.

11.חובת דיווח על פגם או תקלה של כלי מנועי או כלי תחרותי

מי שקיבל אישור לייבא כלים תחרותיים ביבוא מסחרי כאמור בתקנה 7 , ידווח בכתב לרשות המוסמכת על כל פגם או תקלה ביצורו של דגם כלי מנועי או דגם כלי תחרותי שיפרסם יצרן הכלי מנועי או הכלי התחרותי , בסמוך למועד שבו יוודע לו על פגם או תקלה כאמור ויפעל לפי הוראות הרשות המוסמכת."
היו"ר אלכס מילר
הערות.
חוה ראובני
גם כאן אני מבקשת לתקן "כלי מנועי" ל"רכב מנועי", וגם בתקנת ההגדרות, בתקנה 1.
היו"ר אלכס מילר
טוב.
יהודית גידלי
את זה תגידי למשרד המשפטים, לא לנו.
יוסי ניסן
"12. בדיקת הרשות המוסמכת ודיווח לרשות המיסים

(א) הרשות המוסמכת תנהל רישום של כלים תחרותיים או כלים המיועדים להיות כלים תחרותיים או חלקי חילוף לכלים תחרותיים שלגביהם ניתן אישור יבוא אישי או מסחרי.

(ב) לא נרשם כלי תחרותי במרשם הכלים התחרותיים תוך 90 ימים מיום שחרורו מפיקוח המכס, או שלא נרשם כלי המיועד להיות כלי תחרותי תוך התקופה האמורה בתקנה 9(א)(3) תדווח על כך הרשות המוסמכת לרשות המיסים."
היו"ר אלכס מילר
הערות. אין. הלאה.
יוסי ניסן
"13. איסור מכירת כלי תחרותי או כלי מנועי המיועד להיות כלי תחרותי שיובא ביבוא אישי

בעליו של כלי תחרותי או כלי מנועי המיועד להיות כלי תחרותי שניתן לו אישור לייבוא אישי לפי תקנות אלה לא ימכור את הכלי במהלך שלושה חודשים מיום שחרורו של הכלי מפיקוח המכס.

14. סירוב הרשות למתן אישור

(א) הרשות המוסמכת רשאית לסרב לבקשה לאישור גם אם התקיימו התנאים בתקנות אלה באחד מהמקרים הבאים:

(1)המבקש לא הסב כלי מנועי לכלי תחרותי בתקופה האמורה בתקנה 9(א)(3);

(2) המבקש לא קיבל רישיון לגבי כלי תחרותי בתקופה האמורה בתקנה 9(א)(3);

(3) המבקש הפר את חובת הדיווח כאמור בתקנה 11;
(4) המבקש לא פעל לפי הוראות הרשות המוסמכת כאמור בתקנה 11;
(5) המבקש ניסה לייבא כלי תחרותי או כלי מנועי המיועד להיות כלי תחרותי ללא אישור הרשות המוסמכת או בניגוד להוראות כל דין;
(6) ניתן למבקש אישור לייבא כלי תחרותי או כלי מנועי המיועד להיות כלי תחרותי על בסיס מידע כוזב.
(ב) לעניין המקרים המנויים בתקנת משנה (א) תבחן הרשות המוסמכת את התקופה של 6 חודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה ובלבד שמדובר  במקרים שאירעו לאחר יום תחילתן של התקנות."
חוה ראובני
גם כאן וגם בתקנה הקודמת – אולי לא אחזור על זה כל פעם – כל מקום שבו נאמר "כלי מנועי" זה צריך להיות "רכב מנועי".
יעקב פרידברג
גברתי, התקנות הללו לא עברו נסחות. כשהן יעברו נסחות, הדברים האלה לא יהיו.
מירב ישראלי
אני רושמת.
יוסי ניסן
"(ג) סירוב כאמור בתקנת משנה (א) יינתן רק לאחר שהרשות המוסמכת נתנה למבקש הזדמנות להשמיע טענותיו בפניה."

אנחנו עוברים להוראת שעה.
מירב ישראלי
(א) מיותר, לאור החלטת הוועדה. נכון?
היו"ר אלכס מילר
כן. הוראת השעה.
מירב ישראלי
כן, הגדלנו את זה.
קריאה
לאופנועים צריך.
מירב ישראלי
(ב) – סוג מכונית – זה יורד. (ב) יורד. אני שואלת אתכם, יוסי.
טל ברנר
להשאיר לאופנוע ולטרקטורונים.
יובל מלמד
אופנועים צריכים להישאר, מכוניות לרדת.
מירב ישראלי
אוקיי. אני לא מנסחת כרגע. המכוניות יורדות, דו-גלגלי נשאר.
מנחם הסה
אתם נמצאים כרגע בסעיף 15?
מירב ישראלי
כן.
מנחם הסה
יכול להיות שאין צורך להיכנס, מבחינת הניסוח וצורת הבנייה של הסעיפים, צריך לחלק את זה – לרבות תיקון של התוספת הראשונה כי מספר החודשים שמתירים בהוראת השעה צריך להיות תיקון גם להוראת השעה כאן, בסעיף 15.
מירב ישראלי
אוקיי.
היו"ר אלכס מילר
אתה אומר כך - במקום מה שאמרנו 36, אנחנו קובעים בהוראת שעה 48.
מנחם הסה
שוב, הוועדה מחליטה כפי שהיא מחליטה, אני רק אקריא את המבנה.
היו"ר אלכס מילר
אני אלך איתם על הנושא של הוראת השעה.
מירב ישראלי
אז אתה כן הולך איתם, כי קודם חשבתי שאתה עושה הוראה קבועה.
היו"ר אלכס מילר
לא, אני אלך איתם בהוראת שעה. הם עשו הוראת שעה 36, נעשה 48.
מירב ישראלי
אם כך, אני הבנתי לא נכון.
מנחם הסה
רק שאני אבין. בצו עצמו המצב נשאר 24, בהוראת השעה זה הופך להיות 48?
מירב ישראלי
רק לשנתיים וחצי זה יהיה 48, בעוד שנתיים וחצי זה חוזר ל-24. זאת המשמעות.
יוסי ניסן
מסכימים.
מירב ישראלי
באופן קבוע.
יוסי ניסן
מסכימים, כן.
אמציה גזית
באופן קבוע כמה זה יהיה?
מירב ישראלי
24.
מנחם הסה
להסכים לזה כרגע אני לא יכול.
קריאות
- - -
היו"ר אלכס מילר
נתנו לך שנתיים וחצי. בעוד שנתיים וחצי נבחן את הענף.
יוסי ניסן
מצוין.
מנחם הסה
אני אומר שוב - כמובן, אני כרגע לא יכול לתת לכם תשובה שרשות המסים מסכימה לזה כי העמדה שלנו נאמרה.
יוסי ניסן
אבל זה עדיף לכם מאשר להוריד את זה בכלל.
מנחם הסה
אני רוצה להבין מה ההצעה שנמצאת על השולחן. את ה-24 חודשים להשאיר, הוראת השעה תהיה 48.
היו"ר אלכס מילר
במקום 36 יהיה 48.
מנחם הסה
ובכלים חדשים, עמדת משרד התחבורה מתקבלת, שזה יהיה כמו כלי רכב?
היו"ר אלכס מילר
לא. על ההסבות. בכלים חדשים – 24, הרחבתם.
מירב ישראלי
כלים שהם רגילים, לא תחרותיים.
חוה ראובני
רכב מנועי שמיועד להסבה.
מנחם הסה
כלים להסבה יישארו 12 חודשים, בכל מקרה.
קריאות
כן.
מירב ישראלי
אנחנו מתקנים את הוראת השעה ל-48 לגבי מכוניות.
היו"ר אלכס מילר
זה מה שהתכוונתי.
מירב ישראלי
חשבתי שאתה מתכוון באופן קבוע.
היו"ר אלכס מילר
לא, דיברתי על הוראת השעה.
מנחם הסה
בסעיף 15, לעניין מבנה הוראת השעה, ככל שהדברים האלה נשמרים, מירב, אנחנו נעמוד בקשר?
מירב ישראלי
אין שום בעיה. לגבי כל הניסוח. ברגע שזה לא מהותי, אין לי בעיה.
לגבי התוספות, האם יש למישהו הערות? בעיקרון אגיד שהתוספות אלה טפסים שאמורים לגבות את ההוראות ולא להוסיף עליהן. האם למישהו יש הערה לתוספות?
טל ברנר
בהצהרת המבקש, עמוד 9, בסעיף (א): "אני מצהיר שהכלי התחרותי המיובא נועד לשימוש" – צריך להיות "לשימוש אישי" ולא "לשימוש שאינו מסחרי" – ברוח מה שאמרנו קודם.
מירב ישראלי
אבל פה - - -
טל ברנר
בדיוק אותו דבר כי זה טופס של יבוא אישי.
מירב ישראלי
יכול להיות - נועד ליבוא אישי, ולהפנות להגדרה.
טל ברנר
נועד לשימוש אישי.
מירב ישראלי
לא, אני חושבת שכדאי להגיד "ליבוא אישי" ואז זה כולל הפניה להגדרה.
טל ברנר
אוקיי, זה שולח להגדרה. ובסעיף 4, עמוד 10, d, שורה 2: "ומיועד לשימוש" – שוב, להוריד "שאינו מסחרי" ולכתוב "לשימוש אישי". כאן זה צריך להיות שימוש אישי מפני שמדובר על חלפים ולא על יבוא אישי.
מירב ישראלי
נעתיק פה.
היו"ר אלכס מילר
תודה רבה. רבותי, עם כל התיקונים שנעשו כאן - - -
מירב ישראלי
בעיקרון, האם אפשר להכניס את התקנות לתוקף באופן מיידי או שיש צורך בהיערכות כלשהי? צו יבוא, משהו אחר.
מנחם הסה
אני כן צריך לציין – במקביל, הפרסומים של צו יבוא חופשי והפרסום, הם צריכים להיות ביחד.
מירב ישראלי
השאלה ברגע שזה יפורסם, כמה זמן נחוץ לכם.
תהילה ורון
אנחנו בעיקרון כבר סיכמנו עם משרד המשפטים ששלושת הצווים יפורסמו ביחד – גם צו יבוא חופשי שלנו, גם תיקון לצו תעריף המכס שמוסיף את פרט 831, וגם התקנות.
אנחנו נצטרך היערכות של כמה ימים לעשות שיפוצים אחרונים בהתאם לתקנות.
מירב ישראלי
ברגע שאנחנו מעבירים את האישור הפורמלי שלנו, לכאורה משרד המשפטים צריך להתחיל לפרסם, הוא לא יכול לעכב את זה זמן ארוך בפרסום.
תהילה ורון
לא, לא. אפילו יום-יומיים, גג. לא משהו רציני.
מירב ישראלי
בסדר, אז לא צריך - - -
מנחם הסה
כפי שאמרתי, הצו אצלנו מוכן מ-2008. אני צריך לראות את ההתאמות שאני צריך לעשות.
מירב ישראלי
מאה אחוז.
תהילה ורון
אצלנו, דרך אגב, גם מוכן ונשלח אבל צריך לעשות בו תיקונים בהתאם לתקנות.
שגיא שוורץ
שאלה אחת. אנחנו מחכים לתקנה הזאת כבר שבע שנים. האם אפשר לקבל איזשהם לוחות זמנים משוערים?
מירב ישראלי
זה בדיוק מה שדיברנו עכשיו. אנחנו מכניסים את התקנות מבחינתנו לתוקף מיידי, זה אומר שביום הפרסום זה נכנס לתוקף.
שגיא שוורץ
תוך כמה זמן זה מגיע לפרסום?
מ<מירב ישראלי
הפרסום בדרך כלל לוקח – יעקב.
יעקב פרידברג
חודש.
שגיא שוורץ
חודש מהיום?
מירב ישראלי
עד חודש.
מנחם הסה
יש את חתימת השרה.
שגיא שוורץ
ישבנו פה גם לפני שנה, זה היה עוד חודש.
מירב ישראלי
כן, כי השר לא חתם בסוף, זה אחרת. זה לא היה אישור סופי.
שגיא שוורץ
אנחנו צופים שתוך חודש יש לנו תקנת יבוא ואפשר להתחיל לייבא.
יעקב פרידברג
אני הייתי מסייג ואומר – יכול להיות שהנקודה שעליה התווכחנו כאן הרבה, תחזור לשרים.
מנחם הסה
היא תעלה גם אצל השרה.
שגיא שוורץ
אני חושב שהסכמתם שזה עובר להוראת שעה.
יובל מלמד
הוראת שעה, לא צריך לעשות מזה עניין כזה גדול.
היו"ר אלכס מילר
יהיה בסדר, רבותי.
מירב ישראלי
זה עד סוף 2014.
היו"ר אלכס מילר
רבותי, אני מאשר את כל התקנות - עם כל התיקונים, עם כל הנספחים. תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר יבוא כלי תחרותי וחלקי חילוף), התשע"ב-2012, אושרו.
תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:50.>

קוד המקור של הנתונים