ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/05/2012

בקשת יו"ר ועדת החינוך התרבות והספורט למיזוג הצעות החוק הבאות ולהקדמת הדין בהן לפני הקריאה השניה והשלישית., בקשת יו"ר ועדת הפנים למיזוג הצ"ח , בקשת יו"ר ועדת העבודה הרווחה והבריאות להקדמת הדיון בהצ"ח, לפני הקריאה השניה והשלישית, בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק.

פרוטוקול

 
PAGE
22
ועדת הכנסת
07/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 272 >
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ט"ו באייר התשע"ב (07 במאי 2012), שעה 15:30
סדר היום
<1. בקשות הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק.>
<א. הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 13) (הארכת תקופת הגנה), התשע"ב – 2012.>
<2. בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות:>
<א. הצעת חוק הדיור המוגן התשע"ב – 2012 (מ/534).>
<ב. הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי ממשלה (פטורים) (מס' 21) (פטור מארנונה למסגרות שיקום, להכשרה או לתעסוקה של אנשים עם מוגבלות), התשע"ב- 2012 (כ/432), של ח"כ דב חנין.>
<3.בקשת יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט למיזוג הצעות החוק הבאות ולהקדמת הדין בהן לפני הקריאה השנייה והשלישית.>
<א. הצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון מס' 6) (חובת קיום הצבעה), התשע"ב – 2012 (מ/ 681).>
<ב. הצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון – חובת השאלה ספרי לימוד), התש"ע – 2009 (פ/18/1755).>
<4. בקשת יו"ר ועדת הפנים למיזוג הצעות החוק הבאות:>
<א. הצעת חוק שירות הכבאות והחילוץ התשס"ט - 2009, של ח"כ דוד אזולאי (פ/1406).>
<ב. הצעת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה התשע"ב – 2012 (מ/672).>
<1. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות:>
<א. הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 13) (הארכת תקופת הגנה), התשע"ב – 2012.>
<ב. שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 27), התשע"ב- 2012.>
<ג. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות מס לעניין תאגידי מים וביוב בשנות המס 2011-2015, התשע"ב- 2012.>
<ד. הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 11) (נותני שירות עסקי), התשע"ב – 2012.>
<ה. הצעת חוק מס הכנסה (פטור ממס לקופת גמל על הכנסה מדמי שכירות השל השכרת דירות מגורים לטווח ארוך), התשע"ב -2012.>
<ו. הצעת חוק בתי דין מנהליים (תיקון מס' 11) (החלה על בתי הדין לביקורת משמורת), התשע"ב -2012.>
<ז. הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (סיוע לרשות אחרת בשעת חירום) (תיקוני חקיקה), התשע"ב – 2012.>
<ח. הצעת חוק אוויר נקי (תיקון מס' 2), התשע"ב – 2012.>
<ט. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 39) (הוצאה לפועל במסלול מקוצר), התשע"ב – 2012.>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
רוברט אילטוב

זאב אלקין

נסים זאב

ציון פיניאן

דוד רותם

דב חנין
אמנון כהן
מוזמנים
>
מירי פרנקל-שור - יועצת משפטית, ועדת הפנים של הכנסת

וילמה מאור - מנהלת ועדת עבודה, רווחה ובריאות של הכנסת

גלעד סממה - יועץ שר המשפטים

צחי דיקשטיין - יועץ שר החינוך

חיים זקס - משרד המשפטים

סיון שומרון - משרד המשפטים

דין לבנה - משרד המשפטים

שמרית גולן - משרד המשפטים

ערן גרוסברגר - רכז תקציבים, משרד הביטחון

גיא ירמיהו - משרד הביטחון

הילה פאר - משרד החינוך

ליאת גרבר - רשות המסים

צחי דוד - רפרנט שיקום באגף תקציבים

גלי בינס - הלשכה המשפטית, המשרד להגנת הסביבה

פיני קבלו - סמנכ"ל מרכז שלטון מקומי

נסים עוג'ר - המשמר החברתי
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
רחלי הכהן (מתמחה)
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
הילה מליחי
<1.בקשות הממשלה להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות:>
<א.הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 13) (הארכת תקופת הגנה), התשע"ב – 2012.>
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני פותח את הישיבה המי יודע כמה שלנו היום. זו גם לא האחרונה ככל הנראה. נדמה לי שכמות בקשות הפטור שמונחות בפנינו היא יותר גדולה ממה שאישרנו כאן בכל הקדנציה כולה יחד, ואני אומר את זה בפרט לגבי הפטורים הממשלתיים שנהגתי שהם ביד מאוד מצמצמת, מתוך מחשבה שראוי ונכון לשמר את בסדרי הדין בכנסת באופן מסודר.
יחד עם זאת, ברור שהיום איננו ככל הימים, ואנחנו נמצאים במצב שבאמת, מה שלא יעשה עכשיו יידחה לתקופה ארוכה מאוד, אם בכלל. ולכן בכל זאת, עד כמה שניתן, אני בהחלט מוכן לנסות לסייע לקדם את ההצעות שמונחות כאן בפנינו, גם הממשלתיות וגם הצעות שבאות מטעם הוועדות, לא בבחינת תקדים, אלא, שוב, משום הנסיבות המיוחדות האלה.

אני עובר לנושא הראשון, והוא בקשות הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק, כאשר ההצעה הראשונה – אבל, זאב, מה אנחנו עושים עם - - -
זאב אלקין
נתחיל מ-2 ו-3.
<2. בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות:>
<א. הצעת חוק הדיור המוגן התשע"ב – 2012 (מ/534).>
<ב. הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי ממשלה (פטורים) (מס' 21) (פטור מארנונה למסגרות שיקום, להכשרה או לתעסוקה של אנשים עם מוגבלות), התשע"ב- 2012 (כ/432), של ח"כ דב חנין.>
היו"ר יריב לוין
אז אנחנו נתחיל מ-2 ו-3, כי אני רואה שאין קוורום. אז אנחנו נעבור ל-2 ו-3. בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות: הצעת חוק הדיור המוגן התשע"ב – 2012 (מ/534); והצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי ממשלה (פטורים) (מס' 21) (פטור מארנונה למסגרות שיקום, להכשרה או לתעסוקה של אנשים עם מוגבלות), התשע"ב- 2012 (כ/432), של ח"כ דב חנין. וילמה, רק אם את יכולה להציג לנו בשני משפטים - - -
וילמה מאור
את שתי ההצעות?
היו"ר יריב לוין
כן, את שתי ההצעות.
וילמה מאור
הצעת החוק הממשלתית בנושא הדיור המוגן מסדירה את הרישיון שניתן לאנשים שמפעילים בית לדיור מוגן, והיא מסדירה את ההסכמים שבין הדיירים למי שמפעיל את הדיור המוגן. הצעת החוק הפרטית של דב חנין נותנת פטור מארנונה בעבור מרכזי יום שמעסיקים אנשים עם מוגבלות. עלות ההצעה הפרטית היא 700,000 שקל.
היו"ר יריב לוין
הבנתי. טוב, רבותי, הערות, התייחסויות. מי בעד לאשר את בקשת הפטור הראשונה של הצעת חוק הדיור המוגן? מי בעד?
הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים. אין נמנעים. מי בעד לאשר את הפטור להצעת החוק השנייה, הצעת החוק של חבר הכנסת דב חנין?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים. אין נמנעים. אושר. תודה רבה.
<3.בקשת יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט למיזוג הצעות החוק הבאות ולהקדמת הדין בהן לפני הקריאה השנייה והשלישית.>
<א. הצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון מס' 6) (חובת קיום הצבעה), התשע"ב – 2012 (מ/ 681).>
<ב. הצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון – חובת השאלה ספרי לימוד), התש"ע – 2009 (פ/18/1755).>
היו"ר יריב לוין
אני עובר לבקשת יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט למיזוג הצעות החוק הבאות ולהקדמת הדין בהן לפני הקריאה השנייה והשלישית. כאן מדובר בהצעות חוק – הצעת החוק הממשלתית היא הצעה שכבר נתנו לה פטור מחובת הנחה לקראת הקריאה הראשונה מחמת דחיפותה, כפי שהיה מפורט בהרחבה באותה ישיבה קודמת. הצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון מס' 6) (חובת קיום הצבעה), התשע"ב – 2012 (מ/ 681), ומיזוגה עם הצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון – חובת השאלה ספרי לימוד), התש"ע – 2009 (פ/18/1755), נדמה של חברת הכנסת רונית תירוש, נכון?
קריאה
כן.
היו"ר יריב לוין
בבקשה. אתה רוצה רק - - -
צחי דיקשטיין
אנחנו מבקשים המשך פטור, כמו שקיבלנו בשבוע שעבר, בגלל הדחיפות, על מנת שהפרויקט הזה יצא לדרך. הנה לדוגמא, אנחנו חייבים לסיים את החוק הזה על מנת שהוא יחול כבר בשנת הלימודים הקרובה. פרויקט השאלת ספרי לימוד.
היו"ר יריב לוין
בסדר. רבותי, הערות, התייחסויות. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים. אין נמנעים. לפיכך אנחנו מאשרים את בקשת המיזוג. והבקשות להקדמת הדיון בשתי ההצעות, נצביע עליהן במשותף. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשות אושרו.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים. אין נמנעים. אושר.
<4. בקשת יו"ר ועדת הפנים למיזוג הצעות החוק הבאות:>
<א. הצעת חוק שירות הכבאות והחילוץ התשס"ט - 2009, של ח"כ דוד אזולאי (פ/1406).>
<ב. הצעת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה התשע"ב – 2012 (מ/672).>
היו"ר יריב לוין
מכאן אני עובר לבקשת יושב-ראש ועדת הפנים. יש כאן מישהו מטעם ועדת הפנים? לא. יש? את פה. סליחה. אז בבקשה. בקשת יו"ר ועדת הפנים למיזוג הצעות החוק הבאות: הצעת חוק שירות הכבאות והחילוץ התשס"ט - 2009, של ח"כ דוד אזולאי (פ/1406); והצעת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה התשע"ב – 2012 (מ/672), שעליהן נאמר שאין פוקדים עוון אבות על בנים, ולכן אנחנו לא נקפח את חבר הכנסת דוד אזולאי וננסה לסיים את העניין הזה. בבקשה, כמה מילים, שיהיה לפרוטוקול לגבי במה מדובר ולשם מה נדרש המיזוג.
מירי פרנקל-שור
מדובר על הצעת חוק ממשלתית לעניין הרפורמה בכבאות. חבר הכנסת דוד אזולאי עוד טרם הנחת הצעת החוק הממשלתית הניח הצעת חוק גם בעניין הרפורמה, ואנחנו מבקשים לדון ביחד, בצוותא, בהצעת החוק הממשלתית ובהצעת החוק הפרטית, ועל כן נדרש המיזוג.
היו"ר יריב לוין
טוב, רבותי, מי בעד הבקשה?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים. אין נמנעים. אושר.
<1.בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות:>
<א. הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 13) (הארכת תקופת הגנה), התשע"ב – 2012.>
היו"ר יריב לוין
ומכאן אני הייתי רוצה לעבור לסעיף הראשון, אבל לא נראה לי שיש לי קוורום. מה אנחנו עושים, זאב?
זאב אלקין
- - - זו הדרך היחידה.
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני עושה הפסקה עד שיהיה כאן קוורום.
<(הישיבה נפסקה בשעה 14:45 ונתחדשה בשעה 15:50.)>
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני מחדש את הישיבה. אנא לשבת. רבותי, הצעת החוק הראשונה, הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 13) (הארכת תקופת הגנה), התשע"ב – 2012. בבקשה. מי מציג?
שמרית גולן
שמרית גולן ממשרד המשפטים. הצעת החוק הזו היא אחת מהצעות החוק שממשלת ישראל התחייבה להגיש לכנסת לפי הסכם שנחתם בין הממשלה לבין נציג הסחר של ארצות הברית בשנת 2010. היא נוגעת לקניין רוחני ותרופות. הצעת החוק עברה ועדת שרים כמקובל, והעבודה על הנוסח נמשכה עד עתה. מכיוון שהכנסת עומדת להתפזר, אנחנו זקוקים לפטור מחובת הנחה כדי שההצעה תעבור בקריאה ראשונה היום ונוכל להמשיך את הדיון בה, שכל העבודה שהושקעה בה לא תרד לטמיון.
היו"ר יריב לוין
הערות, התייחסויות? זאב, אני צריך אותך להצבעה, אחרת אין קוורום. לדעתי גם ככה אין לנו.
ציון פיניאן
יש, שישה.
אמנון כהן
רוברט פה. מי בעד?
היו"ר יריב לוין
רבותי, מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
נגד – אין. נמנעים – אין.

<ב. שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 27), התשע"ב- 2012.>
היו"ר יריב לוין
ההצעה השנייה, רבותי, והיא באמת הצעה חשובה שדובר בה רבות, הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 27), התשע"ב- 2012. בבקשה.
ערן גרוסברגר
מדובר בשינוי חוק שירות הקבע (גמלאות), כך שגמלאות משרתי הקבע יהיו צמודים למדד, בדומה להצמדה הנהוגה לגבי עובדי המדינה החל משנת 2008. הצעת החוק באה בהמשך למשא ומתן וסיכום עם משרד האוצר בנושא. אנו פונים בבקשה לפטור מחובת הנחה גם לקריאה ראשונה היום בערב וגם בין ועדת העבודה והרווחה לקריאה השנייה והשלישית, על מנת שאפשר יהיה לתקן את העיוות ולפצות על השחיקה שהיתה לגמלאים שלא קיבלו את הפיצוי בדומה ליתר עובדי המדינה בשנת 2008.
היו"ר יריב לוין
אנחנו נאשר את הפטור כמובן כרגע בקריאה ראשונה. במידה ונצטרך, אני אמרתי, אנחנו נתכנס לפי ההיתר שקיבלנו מיושב-ראש הכנסת במהלך ישיבת המליאה היום, ונאשר גם את הפטורים הנוספים.
אמנון כהן
אדוני היושב-ראש, יש לי עוד שני חוקים שלנו.
היו"ר יריב לוין
איפה הם? אני שואל ברצינות.
אמנון כהן
אני לא רואה אותם בסדר היום.
היו"ר יריב לוין
הם לא היו בסדר היום. הם לא הגיעו אלי גם.
אמנון כהן
לא הגיעו?
היו"ר יריב לוין
לא, הם הגיעו אלי עכשיו. הם הגיעו אחרי שסדר היום יצא, והם בינתיים לא בסדר היום. אתה רואה טוב, הם לא בסדר היום, זה נכון.
אמנון כהן
הבנתי.
היו"ר יריב לוין
זה נכון, מה לעשות, הם לא בסדר היום. אני לא מתווכח. אני למדתי שלא מתווכחים. טוב, רבותי, מי בעד הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 27)?
הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים. אין נמנעים. הפטור בקריאה ראשונה אושר.

<ג. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות מס לעניין תאגידי מים וביוב בשנות המס 2011-2015, התשע"ב- 2012.>
היו"ר יריב לוין
אני עובר להצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות מס לעניין תאגידי מים וביוב בשנות המס 2015-2011), התשע"ב- 2012. מטעם משרד האוצר, אני מניח.
ליאת גרבר
ליאת גרבר מרשות המסים. ההצעה באה בעקבות הצוות שמינה ראש הממשלה בראשות יושב-ראש אגף תקציבים לשעבר, אודי ניסן, לבחינת נושא תאגידי וביוב. על מנת לעודד את פעילותם ואת הקמתם של תאגידים שטרם הוקמו, מוצע לתת להם הטבות מס כך שיהיה פטור ממס לדיבידנד שישלם תאגיד למים וביוב לרשות מקומית ששולטת בו, וכן יינתן פטור ממס לתאגיד עצמו; וכל זה בשנות המס 2015-2011 כהוראת שעה.
היו"ר יריב לוין
אני מבין שהמטרה היא בעצם לסייע לתאגידים שנמצאים במצב של הפסדים. זאת התכלית הסופית, אני מבין שזה גם מהלך ארוך טווח.
ליאת גרבר
זו כרגע הוראת שעה, אבל זה באמת נועד לעודד את הפעילות של תאגידים קיימים, אבל גם את ההקמה של תאגידים של רשויות שעדיין לא הקימו תאגידים.
היו"ר יריב לוין
אני מבין שזה לא משהו שהצרכן אמור להרגיש אותו ברמה המידית, כמה שאני מבין מפה.
ליאת גרבר
אנחנו מניחים שבסופו של דבר זה כן יורגש באיזושהי צורה, אבל נכון שבאופן מידי זה לא - - -
היו"ר יריב לוין
אוקיי. רבותי, מי שהאזין ומודע לפרטים. דב, אם באת למיזוג של ההצעה שלך, זה כבר מאחורינו מזמן. רבותי, מי בעד בקת הפטור? מי בעד הבקשה הזו? גם אני כמובן.
הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
מי נגד? אין. נמנעים – אין. פה אחד. אושר הפטור מחובת הנחה לקריאה ראשונה.

<ד. הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 11) (נותני שירות עסקי), התשע"ב – 2012.>
היו"ר יריב לוין
אני עובר להצעה הבאה, הצעת חוק איסור הלבנת הון. רבותי, אומנם זו – איך אומרים – אווירת סוף עונה - - הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 11) (נותני שירות עסקי), התשע"ב – 2012. כן, מי מנמק את ההצעה הזו?
גלעד סממה
אני מנמק את ההצעה. יש לנו ביקורת בינלאומית בפברואר 2013, ואנחנו צריכים להעביר את כל המסמכים ואת כל החקיקה עד אוגוסט 2012. אחת החקיקות, מדובר - - הצעת החוק הזו היא אחת מהדרישות הבינלאומיות - - -
היו"ר יריב לוין
רבותי, גם ככה הישיבה הזאת, שצריך לאשר כמות כזאת של פטורים בסרט נע, זה לא שיא - - -
אמנון כהן
המצב לא פשוט.
היו"ר יריב לוין
לא בדיוק השיטה הכי טובה, אז לפחות בואו נעשה את זה בצורה מסודרת, שאפשר יהיה לשמוע משהו.
גלעד סממה
אני מזמין את כבוד היושב-ראש לוועדת שרים לחקיקה. בכל אופן, הצעת החוק הזו היא אחת מההצעות שאנחנו מנסים להעביר לצורך הביקורת הבינלאומית בנושא הלבנת הון. ההצעה לא פשוטה. אנחנו עדיין במגעים מול גופים כאלה ואחרים, ואני מניח שעוד יהיו שינויים, אבל בינתיים אנחנו מבקשים לאשר אותה, להראות את ההתקדמות.
היו"ר יריב לוין
שאכן מתכוונים לממש את העניין.
נסים זאב
למה, לקריאה ראשונה?
דוד רותם
- - -
היו"ר יריב לוין
רבותי, מי בעד?
נסים זאב
אני רוצה לדעת מה החוק אומר. מה צריכים להעביר?
זאב אלקין
עזוב, קריאה ראשונה.
נסים זאב
לא, אכפת לי לדעת על מה החוק מדבר.
היו"ר יריב לוין
מי בעד?
נסים זאב
אני מצביע נגד.
היו"ר יריב לוין
בבקשה.
נסים זאב
אני רוצה לדעת מה החוק אומר.
היו"ר יריב לוין
אין בעיה, בבקשה, חבר הכנסת זאב.
נסים זאב
אני רוצה לשמוע, בשביל זה אני פה.
היו"ר יריב לוין
ודאי, זו זכותך, אין ויכוח.
נסים זאב
אני רוצה לדעת מה החוק אומר.
היו"ר יריב לוין
לא בטוח שבשביל זה - - - פה - -
נסים זאב
אני בשביל זה פה.
היו"ר יריב לוין
- - אבל זו זכותך בלי שום ויכוח. בבקשה, חבר הכנסת זאב.
נסים זאב
אני רוצה לשמוע איזו רשימה, על מה מדובר.
גלעד סממה
איזו רשימה לגבי מה?
נסים זאב
לגבי נכסים, לגבי כספים. בנושא של - - -
דוד רותם
אני יודע מה זה הלבנת הון, תאמין לי.
נסים זאב
אתה לא יודע.
דוד רותם
אני יודע.
נסים זאב
נו, אז אני רוצה לשמוע ממנו. מה המחויבות של מדינת ישראל כלפי הגופים הבינלאומיים? אני רוצה לדעת מה המחויבות.
דוד רותם
- - - לקבוע ששירותים עסקיים יצטרכו לדווח על עסקאות במזומן ודברים כאלה. החוק הזה לא אומר מה אתה צריך לתת. זה חוק שקובע מי ייתן דיווחים.
גלעד סממה
מי ייתן דיווח.
דוד רותם
באיזו ועדה זה יהיה?
גלעד סממה
ועדת חוקה.
דוד רותם
יש עכשיו פגרה, לא?
גלעד סממה
כן.
זאב אלקין
למה אנחנו מחכים?
היו"ר יריב לוין
מחכים שחבר הכנסת זאב יאשר שהסתיימו שאלותיו, התשובות מניחות את דעתו ונוכל לעבור להצבעה.
נסים זאב
מניח את דעתי שהבנתי, אבל לא שאני מסכים.
היו"ר יריב לוין
אוקיי, אבל אם הבנת אתה יכול – איך אומרים – להצביע כפי שתמצא לנכון. רבותי, מי בעד לאשר את בקשת הפטור?

הצבעה

בעד – 5
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
כמה זה? חמישה? מי נגד? אין. נמנעים – אין. לפיכך אושר פה אחד.

<ה. הצעת חוק מס הכנסה (פטור ממס לקופת גמל על הכנסה מדמי שכירות השל השכרת דירות מגורים לטווח ארוך), התשע"ב -2012.>
אני עובר להצעה הבאה. הצעת חוק מס הכנסה (פטור ממס לקופת גמל על הכנסה מדמי שכירות השל השכרת דירות מגורים לטווח ארוך), התשע"ב -2012. בבקשה.
צחי דוד
צחי דוד, רפרנט שיקום באגף תקציבים. מטרת הצעת החוק הינה ליצור כדאיות כלכלית להשקעה של גופים מוסדיים במבני השכרה לטווח ארוך. גופים מוסדיים נמצאו כקנדידטים טובים מבחינת משך ההשקעה הנדרש על-ידם, התשואה הנדרשת על-ידם להשקעה בדיור להשכרה לטווח ארוך. הפטור בעצם מביא את זה לסף הכדאיות הכלכלית. הדחיפות נובעת מהעובדה שישנם מכרזים של מנהל מקרקעי ישראל, שמנהל מקרקעי ישראל ממתין להוציאם לציבור. התמונה המלאה, החבילה המלאה כוללת גם את הצעת החוק, ואנחנו רוצים שזה יאושר ביחד.
היו"ר יריב לוין
תודה. רבותי, מי בעד הבקשה הזו?
הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים. אין נמנעים. אושר.

<ו. הצעת חוק בתי דין מנהליים (תיקון מס' 11) (החלה על בתי הדין לביקורת משמורת), התשע"ב -2012.>
היו"ר יריב לוין
אני עובר מכאן להצעת חוק בתי דין מנהליים (תיקון מס' 11) (החלה על בתי הדין לביקורת משמורת), התשע"ב -2012.
דין לבנה
חוק בתי דין מנהליים הוא חוק מסגרת הקובע הוראות שונות בנוגע - - - והפעלתם של גופים מעין שיפוטיים – ועדות ערר, ועדות ערעור, כל גוף מעין שיפוטי. הצעת החוק באה להחיל את הוראות חוק בתי דין מנהליים על בתי הדין לביקורת משמורת לפי חוק הכניסה לישראל והחוק למניעת הסתננות. וזאת על מנת שניתן יהיה לקבוע להם סדרי דין אחידים וברורים. היום, לפי החוק, כל בית דין קובע לעצמו את סדרי הדין, כך שכל דיין קובע לעצמו את סדרי הדין בפניו, מה שעושה הרבה בלגאן הן בשביל המדינה והן בשביל העוררין.
הדחיפות בחוק הזה – ובשביל זה אנחנו מבקשים את הפטור – היא בעקבות החלטת הממשלה בעניין התמודדות עם תופעת ההסתננות, הולכים להקים הרבה מאוד בתי דין לביקורת משמורת של מסתננים. על מנת שניתן יהיה לנהל אותם כיאות, נדרשת החלה פה.
היו"ר יריב לוין
תודה. רבותי, הערות, התייחסויות. אין. מי בעד?
הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. נגד – אין. נמנעים – אין. אושר פה אחד. שוב, הכול כמובן פטור לקריאה הראשונה.

<ז. הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (סיוע לרשות אחרת בשעת חירום) (תיקוני חקיקה), התשע"ב – 2012.>
היו"ר יריב לוין
אני עובר להצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (סיוע לרשות אחרת בשעת חירום) (תיקוני חקיקה), התשע"ב – 2012. מי מציג את ההצעה הזאת? גלעד, דיני רשות מקומיים, אני רוצה שמישהו יציג. אין? אין. כנראה שזה לא ממש חשוב.
גלעד סממה
אם הנציג של המשרד הרלוונטי לא הגיע – אז הוא לא הגיע.
היו"ר יריב לוין
אין.
דוד רותם
- - - כדי לאפשר - - -

<ח. הצעת חוק אוויר נקי (תיקון מס' 2), התשע"ב – 2012.>
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני עובר להצעה הבאה. הצעת חוק אוויר נקי (תיקון מס' 2), התשע"ב – 2012. המשרד להגנת הסביבה, אני מניח. בבקשה.
גלי בינס
גלי בינס, מהלשכה המשפטית במשרד להגנת הסביבה. לאחרונה הודיע המשרד לאנרגיה ומים על מחסור צפוי בחשמל בקיץ 2012. כחלק מההערכות למחסור הצפוי, ביקש משרד האנרגיה מחברת החשמל לבדוק אפשרות להתקין טורבינות נוספות אשר יספקו חשמל בשעות מחסור, כתחנות כוח לגיבוי בקיץ הקרוב. אותן טורבינות נדרשות בהיתר פליטה לפי חוק אוויר נקי. לוחות הזמנים בחוק אינם מאפשרים את בחינת הבקשות להקמתן של הטורבינות בזמן והשלמת הליך הרישוי.
הצעת החוק בעצם באה לקצר את לוחות הזמנים על מנת לאפשר את השלמת הליך הרישוי של אותן טורבינות עד הקיץ הקרוב, במידה ויידרש. אנחנו מבקשים את הפטור מחובת ההנחה לקריאה הראשונה, השנייה והשלישית.
היו"ר יריב לוין
אנחנו עושים לקריאה הראשונה. אם יהיה צורך - - אני לא כזה אופטימי שזה ייגמר עוד היום בקריאה השנייה והשלישית, אבל אם כן, תהיה ישיבה ונעשה את זה. רבותי, מי בעד?
הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. נגד – אין. נמנעים – אין.
<ט. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 39) (הוצאה לפועל במסלול מקוצר), התשע"ב – 2012.>
היו"ר יריב לוין
אני עובר לסעיף האחרון, הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 39) (הוצאה לפועל במסלול מקוצר), התשע"ב – 2012. בבקשה.
חיים זקס
חיים זקס, ממשרד המשפטים. הצעת החוק מטרתה להפוך את המסלול המקוצר בהוצאה לפועל למסלול קבוע. כרגע המסלול המקוצר קבוע בהוראת שעה. הוראת השעה מסתיימת ב-16 בספטמבר. אנחנו מבקשים להפוך עוד בכנסת הזאת את המסלול למסלול קבוע בהוצאה לפועל.
היו"ר יריב לוין
רבותי, הערות, התייחסויות? מי בעד?
הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. מי נגד? אין. נמנעים – אין. רבותי, הוחלט לתת פטור מחובת הנחה בקריאה ראשונה גם להצעה זו. למעשה, לכל ההצעות, למעט הצעת החוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (סיוע לרשות אחרת בשעת חירום) נוכח העובדה שנציגי המשרד - -
דוד רותם
אני יכול להסביר אותו?
היו"ר יריב לוין
- - לא הגיעו. לא. רבותי, תודה רבה, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 16:10.>

קוד המקור של הנתונים