ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/05/2012

חוק המפלגות (תיקון מס' 18), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת הכנסת
07/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 271 >
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ט"ו באייר התשע"ב (07 במאי 2012), שעה 14:00
סדר היום
<הצעת חוק המפלגות (תיקון מס' 18) (מסירת פרטים מזהים של חברי מפלגה ממרשם האוכלוסין), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
מוזמנים
>
עו"ד עמי ברקוביץ - מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד מורן רוזנבלום - מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד אורית מלמד - הלשכה המשפטית, משרד הפנים
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
קצרנית פרלמנטרית
אסתר מימון
<הצעת חוק המפלגות (תיקון מס' 18) (מסירת פרטים מזהים של חברי מפלגה ממרשם האוכלוסין), התשע"ב-2012>
היו"ר יריב לוין
אני פותח את הישיבה. על סדר-היום הצעת חוק המפלגות (תיקון מס' 18) (מסירת פרטים מזהים של חברי מפלגה ממרשם האוכלוסין), התשע"ב-2012 (כ/452), הכנה לקריאה השנייה והשלישית. הצעת חוק ביוזמתם של חברי הכנסת יריב לוין, איתן כבל ויוחנן פלסנר. אני מבין שהיתה איזו התדיינות. אני מציע שתציגו את הדברים.
מורן רוזנבלום
חשוב להגיד שמאז הישיבה האחרונה של הוועדה קיימו נציגי הממשלה ישיבה אצל השר מיכאל איתן, שמונה על-ידי הממשלה לתאם את הנושא. השאלה היתה מי יהיה הגורם עליו יוטל למסור את המידע למפלגות. בישיבה סוכם שיהיה זה שר הפנים, והנוסח שמובא כעת לפניך הוא נוסח שגם נכלל בו שר הפנים וגם הוא נוסח לאחר התייעצויות ודיונים שקיימו משרדי הממשלה בנושא. מדובר על נוסח מתואם על-ידי משרד המשפטים, לרבות הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע ומשרד הפנים.
היו"ר יריב לוין
אני מציע שנקרא את הדברים ונבהיר את השינויים.
ארבל אסטרחן
בגלל הקדמת הישיבה חלק מהנציגים הנוספים של משרד המשפטים והרשות לטכנולוגיה לא באו, אבל הנוסח מתואם אתם, וידאנו את זה.
היו"ר יריב לוין
עשינו את זה בלית ברירה, מאחר שאם לא נסיים את זה היום, זה לא יהיה.
ארבל אסטרחן
עשינו את זה רק אחרי שדיברנו אתם ווידאנו שזה תואם וכו'.

אני אגיד איפה יש שינויים לעומת הנוסח הכחול. מונח בפניכם תיקון שמוסיף את סעיף 20א לחוק המפלגות, וכותרתו תהיה "מסירת פרטים מזהים ממרשם האוכלוסין". קודם כול, יש כאן הגדרות. "בחירות מקדימות" לעניין הזה יהיו "בחירות לבחירת מועמדי המפלגה לאחד מהתפקידים האלה, תהא שיטת הבחירות אשר תהא" – שזה מינוח שקיים גם בהקשר של הפריימריז, שזה גם מוסדר בחוק המפלגות – "יושב ראש המפלגה, ראש הממשלה, שר, חבר הכנסת, וכן בחירות לתפקיד אחר במוסד של המפלגה שרוב חברי המפלגה זכאים להשתתף בהן". דיברנו על זה בישיבה הקודמת. הרעיון שלא מספר מועט של חברים יכול להשתתף, אלא רק אם זה כמעט כל החברים. כתוב "רוב", למשל למקרה שבו יש איזו תקופת הכשרה, ואז יש חברי מפלגה מסוימים שלא יכולים. הרעיון הוא שכאשר זה בחירות נרחבות.

אגב, מורן, הסיפה "שרוב חברי" זה רק לגבי בחירות לתפקיד אחר, נכון? זה לא על הכול.
מורן רוזנבלום
אני חושבת שהכוונה היתה על הכול.
ארבל אסטרחן
צריך להגיד "והכול" – "והכול אם רוב חברי המפלגה". אני אסביר עוד פעם. בחירות לכל אחד מהתפקידים האלה, רק אם רוב חברי המפלגה זכאים להשתתף. זאת אומרת, אם מרכז מפלגה בוחר למשל או איזה גוף מצומצם, כל החוק הזה לא יחול.
היו"ר יריב לוין
בסדר גמור.
ארבל אסטרחן
"חבר מפלגה" – נכלל פה גם מי שביקש בכתב ובמפורש להירשם ועדיין לא נרשם.

"פרטים מזהים" – תיכף נפרט את המשמעות, אבל הכוונה פה היא לשם משפחה, לשם פרטי, מען, מספר תעודת זהות ואם נפטר.
עמי ברקוביץ
רוב חברי המפלגה לפי הנוסח זה רק בתפקיד אחר, לא בכל התפקידים.
ארבל אסטרחן
לפני רגע אמרנו שיהיה כתוב "והכול אם רוב חברי המפלגה". אני שמחה שקלעתי לדעת גדולים.

סעיף קטן (ב) הוא הסעיף האופרטיבי שאומר ש"מפלגה רשאית לפנות לשר הפנים" – אגב, מפלגה זה כל מפלגה, גם אם אינה מיוצגת בכנסת – "ב-75 הימים שלפני עריכת בחירות מקדימות" – כפי שקראנו בהגדרה – "ולבקש עדכון ואימות הפרטים המזהים של חברי המפלגה בלבד, לשם יצירת קשר עם חברי המפלגה וניהול הבחירות המקדימות". כלומר, ברור שהיא תצטרך לתת את הפרטים, היא לא תקבל כמו בבחירות רגילות דיסק של כל מרשם האוכלוסין, והמטרה של אותו הליך ועדכון ואימות זה רק כדי שהמפלגה תוכל ליצור קשר עם חברי המפלגה וניהול הבחירות.
"לבקשה תצורף התחייבות בכתב כי עדכון ואימות הפרטים המזהים מתבקש רק על חברי המפלגה" – זו הוראה ברורה, מטעמי הגנת הפרטיות וכו' – "וכי לא ייעשה שימוש במידע שנמסר לפי סעיף זה, לרבות העברתו לאחר, אלא למטרות המפורטות בפסקה (1);" – אמרנו שזה יצירת קשר עם חברי המפלגה וניהול הבחירות – "התחייבות כאמור תיחתם בידי מי שעומד בראש הגוף המופקד על ניהול ענייני המפלגה ועל ביצוע החלטותיה כאמור בסעיף 18(2)" – חוק המפלגות אומר שלכל מפלגה יהיה גוף כזה – "ובידי האחראי לטיפול במידע מטעם המפלגה כאמור בסעיף 39(ג) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969." – זה הסעיף שמאפשר למפלגות לקבל מידע ממרשם האוכלוסין לפני הבחירות הכלליות לכנסת, ושם כתוב שיהיה בעל התפקיד הזה. אחראי לטיפול במידע מטעם המפלגה הוא אחראי שם, אז העתקנו את זה גם לפה.

סעיף קטן (ג) אומר ש"שר הפנים" – שר הפנים כמובן, כי המידע של מרשם האוכלוסין נמצא בידי משרד הפנים – "בהסכמת שר המשפטים" – הוא זה שממונה על ביצוע חוק המפלגות – "ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת יקבע הוראות בעניין – (1)
אופן הליך העדכון והאימות" – כמו שאתם רואים לא מפורט פה בחוק, הוא יהיה צריך להיות מפורט בתקנות – "ובלבד שיובטח כי לא ייחשף במסגרתו, בפני כל גורם שאינו המפלגה, כל מידע על זהות חברי המפלגה;" – בתקנות ייקבעו גם – "(2) מספר הימים לביצוע הליך העדכון והאימות מיום הגשת הבקשה לפי סעיף קטן (ב)." – כתוב מספר הימים ולא התקופה כדי להבהיר שזה אמור להיות עניין של ימים בודדים, כמו שדובר כאן.
מורן רוזנבלום
אחד העקרונות החשובים שנקבעו על-ידי הממשלה ובהידברות עם המציע, יושב-ראש הוועדה, שמידע אודות שיוך מפלגתי של אדם לא יימסר לגורם מוסר המידע, ולכן חשוב לציין שהפעלתו של החוק למעשה תלויה במידה רבה במנגנון הטכני, כפי שהוא משתקף בהוראות בסעיף קטן (ג).
ארבל אסטרחן
סעיף קטן (ד) אומר ש"מפלגה תיידע בכתב את המבקש להירשם כחבר בה כי פרטיו המזהים יעודכנו ויאומתו לפי הוראות סעיף זה", ויש כאן הוראת עונשין שדומה להוראה שקיימת בחוק הבחירות לכנסת לגבי מפלגה שמקבלת מידע ממרשם האוכלוסין לפני הבחירות. שם קובע סעיף 118א לחוק הבחירות שמי שעושה שימוש ב"מידע פנקס", כך זה מכונה שם, או שמוסר מידע שלא לצורכי התמודדות בבחירות או קשר עם ציבור הבוחרים, דינו – מאסר שנתיים או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, שזה הרף הגבוה מבחינת הקנסות. מוצע להעתיק את אותו הסדר לכאן. "העושה שימוש במידע שנמסר לפי סעיף זה, שלא לשם יצירת קשר עם חברי המפלגה או ניהול הבחירות המקדימות כאמור בסעיף קטן (ב)(1), דינו – מאסר שנתיים או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין" – אותו דבר.
ההוראה האחרונה אומרת שתחילתו של החוק שנה מיום פרסומו, שוב בשביל לאפשר לקבוע את המנגנון ולשר לקבוע את - - -
היו"ר יריב לוין
השאלה היחידה שמטרידה אותי היא זאת: סביר להניח שלא יהיו תקנות. מורן, השאלה היחידה שאני שואל היא איך אנחנו מתגברים על העניין שסביר להניח שעד ששר הפנים, בהסכמת שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, יקבע תקנות לא יהיו תקנות?

החוק הראשון שהעברתי פה היה חוק של סיוע משפטי למעוטי יכולת, שלשכת עורכי-הדין אמורה לתת, ואמורות היו להיות תקנות שמסדירות את זה. החוק הזה עבר במחצית הראשונה של 2009, והכללים האלה לא קיימים עד היום. עמי ברקוביץ מכיר את זה טוב מאוד, ובמקרה הזה לאו דווקא באשמת משרד המשפטים, אלא בעיות שהיו מול הלשכה ומקומות אחרים. לכן התחושה שלי שעד ששר הפנים ושר המשפטים יגיעו להסכמה באישור ועדת החוקה, זה פשוט לא יקרה.
ארבל אסטרחן
בלי תקנות אי-אפשר יהיה להפעיל את זה.
עמי ברקוביץ
אפשר לקבוע בתקנות מתי להביא אותן לוועדה.
היו"ר יריב לוין
השאלה מה עושים גם בנושא של מספר הימים. התקנות יכולות להתנפץ על הסלע הזה שמישהו יגיד שהליך העדכון והאימות יתבצע בתוך 30 יום. אז זה לא שווה כלום, כי התהליכים מאוד מאוד קצרים. תראי מה קורה עכשיו, אנחנו נכנסים לפריימריז בעוד כ-30 יום אולי וצריך לפרסם ספר בוחרים ראשון, ספר בוחרים שני, לשלוח הודעות לבוחר, לעשות את כל התהליכים האלה.
מורן רוזנבלום
אני רוצה לציין שלגבי מספר הימים הוסכם בממשלה יחד אתך, המציע, שמדובר על מספר ימים מוסכם של ימי עבודה וכי מסירת המידע תהיה מהירה ככל הניתן, ולכן גם ההסכמות הללו תקפות ולא יהיה מדובר על 30 יום, יהיה מדובר על מספר ימים מוסכם. דבר נוסף, כמובן תחילתו של חוק זה "שנה מיום פרסומו" זה לבקשת שר הפנים, כיוון שייקח להם עוד זמן.
היו"ר יריב לוין
עם זה אין לי בעיה, לו בתוך שנה יהיו תקנות. השאלה אם זה באמת יקרה. זה החשש שלי. אין לי בעיה להשאיר את הדבר כמות שהוא, אבל לומר בסעיף קטן (ג)(2) שמספר ימים לביצוע הליך העדכון יהיה נניח שבעה ימים מיום הגשת הבקשה אלא אם נקבע בתקנות אחרת, ואז בתקנות יקבעו מה שיקבעו, אבל אני לא אעמוד במצב שסעיף קטן (ג)(2) יוצר מצב שאם לא עודכנו תקנות, לא ניתן יהיה להפעיל את החוק.
עמי ברקוביץ
בכל מקרה לא יהיה ניתן להפעיל, כי כל ההליך מופנה לתקנות.
ארבל אסטרחן
לחוק אין משמעות בלי תקנות, כי את כל ההליך לא קבענו בחוק.
היו"ר יריב לוין
אבל אז יש לך הזכות הקנויה, מה שאין לך במקרה הזה.
ארבל אסטרחן
מספר הימים אפשר לפתור, כי אפשר להגיד: מספר הימים ובלבד שלא יפחת - - -
מורן רוזנבלום
אני מציעה לא לקבוע את זה, מכיוון שהמנגנון הטכני, איננו יודעים מהו. לא הייתי רוצה לציין כאן מספר ימים כלשהו.
היו"ר יריב לוין
איך אנחנו פותרים את העניין שלא תבוא מפלגה בעוד שנה וחצי ויגידו לה: זה נכון שיש חוק, אבל מכיוון שלא הותקנו תקנות, אנחנו לא יכולים לספק לכם שום דבר, ובזה נגמר? זאת הבעיה, וזה חשש אמיתי.
עמי ברקוביץ
הבעיה שאתה מחוקק כשהמערך הטכנולוגי עוד לא לגמרי פותח, לכן זה לא רק עניין התקנות, אלא זה עניין של כל המערך שעד שהוא לא יקרום עור וגידים וברגע נתון זה הוא עדיין לא במצב הזה, קשה פה לקבוע מסמרות ולקבוע דברים מחייבים בחוק כשאחרי זה ממילא תצטרך לתקן את החוק אם המערכת לא תוכל לפעול.
אורית מלמד
אדוני, זה כמו כל חוק אחר שקבוע בו שיש חובה על איזה שר להתקין תקנות.
היו"ר יריב לוין
הבעיה היא כפולה: בעיה אחת, בהרבה מקרים באמת לא מתקינים תקנות. יש לנו בעיה קשה בעניין הזה. הבעיה העיקרית שהתקנת התקנות בחוק הזה היא תנאי לכניסתו של החוק לתוקף. במצב הזה, לא מתקינים את התקנות, לאף אחד לא אכפת, וזהו.
מורן רוזנבלום
היו שתי אפשרויות, אפשרות אחת היתה שהיה לוקח לנו זמן רב להגיע לנוסח - - -
היו"ר יריב לוין
זה ברור, אבל גם ברור לי מה יקרה. נגיע בעוד שנה, ופשוט לא יהיו תקנות.
עמי ברקוביץ
הבעיה היא לא התקנות, הבעיה היא המערך הטכני שהתקנות אמורות לשקף.
ארבל אסטרחן
תקיים ישיבה בעוד חצי שנה ותקרא לנציגי המשרדים ותשאל איך הם מתקדמים עם זה.
היו"ר יריב לוין
בכוח איזה סמכות? אני מבין שאין ברירה במציאות הזאת. צריך יהיה לראות שזה קורה, כי אחרת זה יהיה ברכה לבטלה. ארבל, יכול להיות שאתם צריכים לעשות מעקב, לשלוח הודעה בעוד שלושה חודשים.
ארבל אסטרחן
בסדר. אני מוכנה לרשום אצלי.
היו"ר יריב לוין
את הגורם שיציבותו מובטחת בהיבט הזה. אתם כולכם עוד תהיו פה בעוד שנה, אני לא יודע מה יהיה מצבי ואיפה אני אהיה, אם בכלל. לכן נראה לי שתנסו לייצר מנגנון שזה לא יישכח וייפול, כי אחר-כך זה יתעורר. כשנגיע לבחירות פנימיות נוספות זה יתעורר במלוא העוצמה.
ארבל אסטרחן
יש חוקים שאומרים שתקנות יותקנו בתוך X זמן - - -
היו"ר יריב לוין
אז אומרים ולא מתקינים.
עמי ברקוביץ
צריך להתאים את זה לתחילה.
ארבל אסטרחן
לא צריך, כי זה ברור פה.
היו"ר יריב לוין
סעיף התחילה הוא הגיוני.

עוד הערות – אין. תודה רבה על כל העזרה, כל הנכונות וכל העבודה הקשה שכולם פה השקיעו. מי בעד לאשר את החוק בנוסחו כפי שהקריאה ארבל, בתיקון קטן שהיה לנו בדרך?
הצבעה
בעד – פה אחד
הצעת חוק המפלגות (תיקון מס' 18) (מסירת פרטים מזהים של חברי מפלגה ממרשם האוכלוסין), התשע"ב-2012, אושרה ותעלה לקריאה השנייה ולקריאה השלישית.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק אושרה לקריאה השנייה ולקריאה השלישית.
עכשיו נעבור לסעיף המשנה השני בתוך אותו נושא, והוא מתן פטור להקדמת הדיון בהצעת החוק לפני הקריאה השנייה והשלישית. לאור העובדה שככל הנראה היום זה יהיה היום האחרון שבו עוד אפשר יהיה להעביר חקיקה ללא מגבלות של הסכמות כלליות ותיאומים מהסוג הזה, אני מעמיד גם את זה להצבעה.

הצבעה

בעד פטור מחובת הנחה – פה אחד
אושר פטור מחובת הנחה להצעת חוק המפלגות (תיקון מס' 18) (מסירת פרטים מזהים של חברי מפלגה ממרשם האוכלוסין), התשע"ב-2012.
היו"ר יריב לוין
אני מאשר פה אחד, ללא מתנגדים וללא נמנעים את מתן הפטור. תודה רבה לכולם. הישיבה הזאת נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 14:19.>

קוד המקור של הנתונים