ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/05/2012

תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי רכב) (תיקון), התשע"א-2011 , תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי רכב בדרך (תיקון), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
13
ועדת הפנים והגנת הסביבה
07/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 538>
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, ט"ו באייר התשע"ב (07 במאי 2012), שעה 12:00
סדר היום
<1. תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי רכב) (תיקון), התשע"א-2011>
<2. תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי רכב בדרך (תיקון), התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
אמנון כהן – היו"ר
מוזמנים
>
אמיר זלצברג - אגף איכות אוויר, המשרד להגנת הסביבה

גלי דינס - לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

עופר בן אברהם - ר' מדור רכב טקטי מפקדת זרוע היבשה, משרד הביטחון

יזהר יצחקי - יועץ משפטי הגנת הסביבה פרקליטות צבאית, משרד הביטחון

אלכס בוגטיקוב - ראש תחום שירותי תחזוקה, משרד התחבורה

שמעון אלקיים - מפקח מוסכים, משרד התחבורה

תמר ברמן - טוקסיקולוגית ראשית, משרד הבריאות
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
מוריה אביגד
<תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי רכב) (תיקון), התשע"א-2011>
<תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי רכב בדרך (תיקון), התשע"א-2011>
היו"ר אמנון כהן
שלום רב. אני פותח את הדיון של ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא <תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי רכב בדרך (תיקון). בבקשה, המשרד להגנת הסביבה.>
אמיר זלצברג
שלום רב. שבוע שעבר הוועדה אישרה את התקנות שעוסקות בבדיקות זיהום אויר מכלי רכב במכוני הרישוי וזה הסט המשלים אותן שעוסק בבדיקות בצד הדרך. במשפט אחד אסביר במה מדובר ונעבור לתוכן. הבדיקות במכוני הרישוי לא מבטיחות שהרכב יהיה תקין במשך כל השנה, הן בודקות את הרכב במועד הבדיקה ואז אפשר לדעת אם הרכב תקין עכשיו או לא, אי אפשר לדעת אם בעוד חצי שנה הרכב יהיה תקין. ורכב, מכיוון שהוא מכונה עדינה, מתקלקל מתישהו ויכול להתחיל לזהם. לנהג ברכב יש אחריות קפידה לוודא בכל עת שהרכב שלו תקין, זה נכון לצמיגים, זה נכון לבלמים וזה נכון גם לזיהום האוויר.
היו"ר אמנון כהן
את זה הוא רואה, אבל איך הוא רואה את זיהום האוויר? צמיגים ובלמים הוא יכול להרגיש ולראות.
אמיר זלצברג
גם בלמים וצמיגים אתה לא בהכרח יכול או יודע לבדוק אבל זיהום אויר, במיוחד כשמדובר ברכב דיזל, אתה רואה את זה בצורה מאוד ברורה, עשן שחור במראה. על מנת לבצע איזשהו אלמנט של אכיפה משלימה יש את אותן ניידות שבודקות בצד הדרך ומשלימות את התפקיד של מכוני הרישוי. מכון הרישוי בודק אחת לשנה, הניידות עושות בדיקות מדגמיות. כלי רכב שאינם תקינים נשלחים לתיקון ולבדיקה מחודשת. במקרה שבו, למשל כמו העשן מדיזל שזה עשן שחור שרואים אותו לעין והנהג מסכן את הציבור בזה שהוא פולט אותו אבל הוא ראה והוא המשיך לנסוע, אז גם יש קנס נוסף על כך. אלו בגדול התקנות.
היו"ר אמנון כהן
ואם הוא לא ידע, מסכן.
אמיר זלצברג
בדיזל אפשר לראות את הזיהום. בבנזין למשל, שאי אפשר לראות את הזיהום, באמת אין קנס והוא רק נשלח לתיקון. זה תלוי אם הוא ידע או לא ידע.
היו"ר אמנון כהן
בכך התקנות מסדירות שבדיזל אפשר לגבות גם קנס וגם הוא ילך לתיקון. זה רק במידה ובודקים את הרכב המדגמי, הוא לא מחויב פעם בחודשיים ללכת.
אמיר זלצברג
נכון. הוא לא מחויב בכלל, יש ניידות שפזורות ברחבי הארץ ועושות בדיקות מדגמיות. הרעיון הוא ליצור איזושהי התרעה שציבור הנהגים יידע שהוא צריך לשמור על תקינות הרכב.
היו"ר אמנון כהן
הוא מבדיל פה בין דיזל לבנזין?
אמיר זלצברג
יש הבדלה ויש גם צו נפרד שעוסק בקנסות, לא כאן, הוא מובא לדיון בוועדה הזו. אבל מה שחשוב להבין הוא שהניידות פועלות כבר כמעט 10 שנים, מה שאנחנו מבקשים פה היום הוא שהוועדה תאשר להצמיד את התיקון שעשינו לבדיקות במכוני הרישוי כך שהוא יחול גם על הבדיקות בצד הדרך. זאת אומרת, שתיקונים שעשינו שם, שיטת הבדיקה – אם שינינו אותה במכון הרישוי, כמובן שאנחנו רוצים לשנות אותה גם בצד הדרך על מנת לשמור על אחידות. זה הכול.
היו"ר אמנון כהן
טוב. מי קורא?
גלי דינס
אני.
היו"ר אמנון כהן
בבקשה.
גלי דינס
"תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך)(תיקון), התשע"ב - 2012

בתוקף סמכויותיי לפי סעיפים 4, 35 49(א) ו- 81 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 (להלן – החוק), בהתאם לסעיף 96 לחוק האמור, לאחר התייעצות עם שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, ובאישור וועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד הכנסת וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:

שינוי השם
1.
בתקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשס"א-2001 (להלן- התקנות העיקריות), בשם התקנות, במקום "למניעת מפגעים" יבוא "אוויר נקי".

תיקון תקנה 1
2.
בתקנה 1 לתקנות העיקריות -(1) ההגדרות "האצה חופשית", "הנחיית הקהילה האירופית", ו- "ערך בליעת האור" - יימחקו;(2) לפני הגדרת "לוח רינגלמן זעיר" יבוא:
""הדירקטיבה"- דירקטיבה 2009/40/EC של הקהילייה האירופית על תיקוניה מזמן לזמן, כפי שהיא מתפרסמת באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה ועותק הימנה מופקד לעיון הציבור בלשכה הראשית של המשרד להגנת הסביבה בשעות העבודה המקובלות בו;"(3) בהגדרת "מעבדה מוסמכת" בסופה יבוא "או מעבדה אחרת שהכיר בה הממונה לעניין תקנות אלה";(4) במקום הגדרת "רכב" יבוא:
""רכב" - רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה למעט אופנוע וטרקטורון כהגדרתם בתקנות התעבורה ורכב הפועל באמצעות מנוע חשמלי בלבד".(5) בהגדרה "תמיסת אוראה" במקום הסיפה החל במילים "המכילה אוראה בריכוז" יבוא "העומדת בדרישות תקן ישראלי ת"י 5852 - תמיסת אוריאה מימית לחיזור פליטות של תחמוצות חנקן ממנועי דיזל, על תיקוניו מזמן לזמן, אשר עותק הימנו מופקד לעיון הציבור בלשכה הראשית של המשרד להגנת הסביבה בשעות העבודה המקובלות בו (להלן- תקן לתמיסת אוראה);".

תיקון תקנה 3
3.
בתקנה 3 לתקנות העיקריות
(1) בתקנת משנה (א), במקום המילים "מהרכב שלמה" יבוא "ומערכת בקרת הפליטות של הרכב תקינות, שלמות ותואמות להנחיות יצרן הרכב".
(2) במקום תקנת משנה (ג) יבוא:

"(ג)
לא ימכור אדם, לא יציע למכירה ולא ישווק בדרך אחרת תמיסת אוראה לשימוש ברכב, ולא ימלא תמיסת אוראה במכל המיועד לכך ברכב, אלא אם כן היא עומדת בדרישות התקן לתמיסת אוראה.".

תיקון תקנה 4
4.
בתקנה 4(ב) לתקנות העיקריות -
(1) ברישה, המילים "לעניין תקנות אלה" יימחקו;
(2) במקום פסקאות (1) ו-(2) יבוא :

"(1) זיהום אוויר בלתי סביר מרכב דיזל כמשמעותו בתקנה 2 לתקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב), התשע"ב - 2012 (להלן- תקנות זיהום אוויר מכלי רכב);

(2) זיהום אוויר בלתי סביר מרכב בנזין, כמשמעותו בתקנה 2א לתקנות זיהום אוויר מכלי רכב;".
(3) בפסקה (3) במקום הסיפא החל במילים "עולה על דרגה 2 בלוח רינגלמן זעיר" יבוא "לאחר נסיעה של שלוש דקות לפחות, הוא בדרגה 1 ומעלה בלוח רינגלמן זעיר במשך עשר שניות לפחות;".

החלפת תקנה 5
5.
במקום תקנה 5 לתקנות העיקריות יבוא:"ביצוע בדיקות זיהום אוויר מרכב בדרך
5.
בדיקות זיהום אוויר מרכב לעניין תקנה 4(ב)(1) ו-(2) יבוצעו לפי נוהל בדיקת זיהום אוויר מרכב בדרך, בנוסחו המעודכן מזמן לזמן, המתפרסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה ואשר עותק הימנו מופקד לעיון הציבור בלשכה הראשית של המשרד להגנת הסביבה; הבדיקות יבוצעו באמצעות מכשור העומד בדרישות הדירקטיבה שאושר על ידי מעבדה מוסמכת."

ביטול תקנה 6
6.
תקנה 6 לתקנות העיקריות - בטלה.

תיקון תקנה 7
7.
בתקנה 7 לתקנות העיקריות, הסיפא החל במילים "שבידי בוחן רכב או מפקח" תימחק.

תיקון תקנה 7א
8.
בתקנה 7א לתקנות העיקריות -
(1) בפסקה (1), במקום "בריכוז כאמור בהגדרתה שבתקנה 1" יבוא "בדרישות תקן לתמיסת אוראה";
(2) בפסקה (2), במקום "צנרת וברזי אספקת האוראה" יבוא "מערכת אספקת האוראה".

תיקון תקנה 8
9.
בתקנה 8 לתקנות העיקריות -(1) בתקנת משנה (א)-
(1) ברישה, במקום "בתקנות 5, 6, 7 ו-7א" יבוא "בתקנות אלה".
(2) במקום פסקה (2) יבוא-

"(2)
ממונה, מפקח או מפקח הגנת הסביבה כהגדרתם לפי החוק;

(3)
פקח שהוסמך לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), תשס"ח-2008 לעניין החוק."(2) במקום תקנת משנה (ב) יבוא-
"(ב)
לא יבוצעו בדיקות כאמור בתקנות אלה, אלא אם כן מבצע הבדיקה קיבל הכשרה לפי תכנית הכשרה שאישר הממונה ויש ברשותו תעודה המעידה על כך, אשר תוצג לפי דרישה.";

הוספת תקנה 8א
10.
אחרי תקנה 8 לתקנות העיקריות יבוא:"סייג לתחולה על צבא הגנה לישראל
8א.
תקנות אלה לא יחולו על כלי רכב שהוצא לגביו רישיון רכב צבאי לחירום לפי פקודות הצבא, ששנת יצורו היא עד שנת 2000; לעניין זה, "פקודות הצבא" – כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו - 1955."

תחילה
11.
תחילתן של תקנות אלה שנה מיום תחילתן של תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב)(תיקון), התשע"ב – 2012."
היו"ר אמנון כהן
למה כל כך הרבה זמן? צריך שנה להיערך כדי להיערך?
אמיר זלצברג
אני אסביר. מכיוון שהבדיקות האלה משלימות את הבדיקות במכוני הרישוי אנחנו רוצים שכל רכב על הכביש יעבור פעם אחת במכון רישוי לפני שנתפוס אותו בצד הדרך על מנת לשמור על אחידות.
היו"ר אמנון כהן
בסדר. צה"ל, מה רציתם? אם הגעת בטח יש לך מה להגיד.
יזהר יצחקי
שלום, אדוני. אין לנו מה להוסיף. כלומר, הסעיף הזה הוא למעשה סעיף המראה של הסעיף שאושר בדיון הקודם בוועדות מניעת זיהום אויר מכלי רכב. אנחנו עומדים מאחוריו.
היו"ר אמנון כהן
חשוב מאוד מה שאמרת, חשוב מאוד. מישהו מתנגד לתקנות החשובות האלה? יש מישהו שמייצג את האזרחים ומפריעות לו התקנות האלה? מטרידים אתכם כל הזמן, תבדוק את הרכב, אתה מזהם? אנחנו אומרים שהם מסכימים, אנחנו מייצגים אותם. בבקשה, תומר.
תומר רוזנר
קודם כל אני רוצה לברך את המשרד על שיתוף הפעולה שנעשה שתקנות האלה, נעשו הרבה שינויים בעקבות הערות שלנו, שיתוף הפעולה ראוי לציון לטובה. הערה טכנית אחת היא שבמקום לכתוב את מועד התחילה כפי שנקבע בתקנות אנחנו נקבע תאריך והוא יהיה 1 בספטמבר 2013. לגבי התקנה שמדברת על בדיקות עשן, וזאת יותר הערה שהוועדה תצטרך לשקול, על פי המצב הנוכחי אדם שנפלט לו עשן מרכב והמפקח רואה אותו, הוא בודק אותו 3 דקות ברציפות ואם הוא רואה שיש עשן 3 דקות ברציפות הוא נותן לו קנס. כאן מציעים שהוא יחכה 3 דקות, יראה שיש עשן ורק אז ימדוד 10 שניות ואם הוא רואה שבמשך 10 שניות יש עשן הוא ייתן לו קנס. אנחנו חושבים שיכול להיות ש-10 שניות זה קצר מדי ויכול להיות שכדאי - - -
היו"ר אמנון כהן
אחרי 3 דקות עוד 10 שניות?
תומר רוזנר
כן. אנחנו חושבים ש-10 שניות זה קצר מדי ויכול להיות שיש מקום להאריך, אבל זה להחלטה שלך.
היו"ר אמנון כהן
כמה זמן אתה חושב שזה סביר?
תומר רוזנר
אני חושב ש-30 שניות זה סביר.
היו"ר אמנון כהן
אין מניעה, לא? בעייתי 10 שניות?
אמיר זלצברג
אנחנו פשוט עוקבים פה אחר התקינה הזרה ומאמצים את משכי הזמן למשל ממדינת קליפורניה שהיא מאוד מתקדמת בנושא הזה וממדינות נוספות בארצות הברית ומחוצה לה.
היו"ר אמנון כהן
מה הממוצע?
אמיר זלצברג
10 שניות.
היו"ר אמנון כהן
יש כאלה פחות?
אמיר זלצברג
כן, יש 5 שניות.
היו"ר אמנון כהן
למי יש 30 שניות?
אמיר זלצברג
אני לא מכיר אף מקרה עם 30 שניות. יש מקרים של מקורות נייחים, לא כלי רכב, מקורות נייחים, שיש שם לפעמים 3 דקות ולפעמים 6 דקות. התקנות המקוריות מבוססות על תקנות משנת 1980, על תקנות בריאות העם. אני לא יודע למה קבעו שם את ה-3 דקות למרות שבתקינה הזרה 3 דקות מתייחס למקורות נייחים, לא לכלי רכב, מפעלים למשל, ארובות וכדו'. מהסקירה שאנחנו עשינו, וגם שלחנו את התקינה הזרה הזו גם לוועדה, בחו"ל משך הזמן הנהוג הוא 10 שניות.
תומר רוזנר
אני רק רוצה להבהיר, בתי משפט בישראל במספר לא מבוטל של פסקי דין העירו הערה לגבי מבחן לוח רינגלמן שזה מבחן מאוד מיושן שכבר לא נהוג בעולם כמעט בשום מקום חוץ מכמה מדינות בארצות-הברית שממשיכות לנהוג לפי המבחן הזה. למבחן הזה יש הרבה בעיות, הוא מבחן שמתבסס על הראיה של המפקח. זאת אומרת שאם למפקח יש ראיה לא כל כך טובה הוא יכול גם לפספס בבדיקה. זה מבחן שהוא לא אובייקטיבי, הוא מבחן שיש בו אלמנטים סובייקטיביים מסוימים.
היו"ר אמנון כהן
יכול להיות שהאזרח סתם ישלם כסף בגלל שהמפקח לא הסתכל נכון?
תומר רוזנר
לכן אני חושב ש-10 שניות זה קצר מדי.
היו"ר אמנון כהן
מה זה בדיוק? מה ההבדל בין 10 שניות? מה המכשיר עושה בדיוק?
תומר רוזנר
זה לא מכשיר, הוא מסתכל במין לוח ומסתכל בעין.
היו"ר אמנון כהן
אבל הוא מצמיד את האגזוז שלו, כן?
תומר רוזנר
לא, לא, זה מבחן של ראיה.
היו"ר אמנון כהן
על ראיה אתה מדבר או בדיקה של האגזוז שמוציא את העשן?
תומר רוזנר
ראיה. אם זה אגזוז זה מבחן אובייקטיבי, זה מכשיר.
היו"ר אמנון כהן
לא הבנתי מהן ה-3 דקות?
אמיר זלצברג
אולי אני אסביר איך הבדיקה מתבצעת?
היו"ר אמנון כהן
זו בדיקת ראיה?
תומר רוזנר
זו בדיקת ראיה, כן.
אמיר זלצברג
יש פה טבלה שיש בה 4 גוונים של אפור. 1 – זה אומר ש-20% מהאור לא עובר, שזה האפור הבהיר ביותר. 2 – זה אומר ש-40% מהאור לא עובר, נבלע, הכוונה היא שאתה רואה שחור, בגלל העשן אתה לא רואה את זה. 3 – זה 60% ו-4 – זה אומר ש-80% מהאור לא מצליח לעבור בגלל העשן השחור. זו טבלה, כמו שאמרנו, שנהוגה נניח בקליפורניה, מה שאנחנו מציעים פה הוא שהמפקח יעקוב אחר רכב 3 דקות, והסיבה העיקרית לכך היא לוודא שהמנוע של הרכב לא קר, שהוא נוסע כבר כמה דקות. הוא עוקב אחריו 3 דקות, לאחר מכן הוא מחזיק את הלוח ככה ומשווה את גוון העשן לדרגת ההשחרה שיש לך בלוח דרך החריץ שהוא מסתכל. יש לכך הנחיות. אם במשך 10 שניות דרגת ההשחרה עולה על הדרגה שאנחנו קבענו פה, שזו 1 ומעלה - - -
היו"ר אמנון כהן
מתי הוא מקבל את הדוח, אחרי 4?
אמיר זלצברג
לא, מ-1. כמו שזה נהוג בכל המדינות שמשתמשות בזה.
היו"ר אמנון כהן
הוא חייב להיות יותר טוב מ-1? יותר לבן?
אמיר זלצברג
כן.
היו"ר אמנון כהן
אז בשביל מה צריך 2, 3 ו-4? הקנס יהיה יותר כבד?
אמיר זלצברג
לא, הקנס הוא אחיד.
היו"ר אמנון כהן
אז בשביל מה?
אמיר זלצברג
זה לוח שמשמש למספר מטרות אבל זה בעיקר בעבר, לדוגמה, לכלי רכב מאוד מאוד ישנים, לפני שנות ה-70', הרשו דרגה 2. אבל היום זה כבר לא רלוונטי, אין לנו מנועי דיזל כאלה.
היו"ר אמנון כהן
גרסתם את כולם.
אמיר זלצברג
אני מקווה. לכן דרגות ההשחרה הגבוהות יותר לא רלוונטיות. בנוגע לבתי משפט, יש לנו ניסיון עם זה וזה נכון עד לשלב שבו אנחנו מוציאים את התמונות.
היו"ר אמנון כהן
איך האזרח יכול להוכיח שפקח טעה? שרכבו מצוין והפקח טעה בראיה שלו? מה הוא עושה?
אמיר זלצברג
על כל קנס הוא יכול להגיש בקשה לביטול קנס ובקשה להישפט, כל קנס שנותנים לו.
היו"ר אמנון כהן
איך הוא יוכיח אבל שהוא צודק? שזה עבר? אחרי יומיים או שלושה הוא בא והפקח אומר: אתה אולי תיקנת אבל באותו יום שבדקתי אותך הרכב שלך היה מזהם. איך שיקול הדעת של בית המשפט? איך הוא יקבל החלטה מי צודק, פקח שהוא חלק מהממסד או האזרח הפשוט? אתה יודע מה? טוב, נו, כולם כשרים, אבל נגיד.
אמיר זלצברג
אני מניח שזה דומה להרבה מקרים שיש אכיפה של שוטר או של מפקח, שמסתמכים על העדות של השוטר והמפקח. לא הכול תמיד מתועד במכשור, גם אצל שוטרים, אם הוא כן שם חגורה, לא שם חגורה, ואני יכול לתת עוד הרבה דוגמאות אחרות. המפקח עובר הכשרה, למפקח אין שום אינטרס שהוא, אין לו שום מכסה של קנסות או משהו כזה.
היו"ר אמנון כהן
אין לו – השכר שלו נקבע על פי 100 קנסות בשבוע, לא?
אמיר זלצברג
לא, חס וחלילה, אין שום דבר כזה, בוודאי שלא אצלנו. אין דבר כזה. בנוסף, הנחייה שלנו היא לצלם את כלי הרכב האלה וברגע שרואים את התמונות עם העשן השחור שיוצא מאותם - - -
היו"ר אמנון כהן
הוא גם מצלם?
אמיר זלצברג
כן, עם מצלמה רגילה. המצלמה היא לא הגורם שמאפשר לנו לאכוף את הקנס, זה מה שהחוק קובע, אבל המצלמה היא זו שעוזרת לשכנע כל בית משפט שהוא שכזה עשן שחור, ושוב פעם, עשן שחור מדיזל – ויש פה גם נציגים של משרד הבריאות – הוא אחד מהגורמים הבעייתיים ביותר מבחינת איכות האוויר שיש לנו כיום בערים ולא רק אצלנו. זה משהו שצריך לזכור, שהתפקיד שלו הוא להגן על הציבור, לא משהו אחר. אני יכול להגיד לך שאנחנו עדים לעשרות פניות שמגיעות אלינו מאזרחים מוטרדים שרואים שהם עולים את הקסטל ומולם עולה איזה אוטובוס או טנדר שמעשן עננים של עשן ואין מה לעשות. זו בעיה שבאמת מטרידה חלק גדול מהציבור.
היו"ר אמנון כהן
מישהו יכול לעצור אותו בדרך עם זה? שוטר יכול לעצור אותו אם הוא מזהם, אם הוא רואה את העשן השחור כמו שאמרת, אוטובוס או רכב פרטי?
תומר רוזנר
כן, יכול.
אמיר זלצברג
שוטר יכול לא בגלל זה, מתקנות אחרות.
היו"ר אמנון כהן
מתוקף תפקידו לשמור על בריאות הציבור.
אמיר זלצברג
מתוקף תפקידו.
היו"ר אמנון כהן
ופה, עכשיו, מפקח שלכם גם יכול לעצור אותו או רק אם הוא עושה את הבדיקה המדגמית הזו בכביש ובדיוק הוא נתפס?
אמיר זלצברג
גם מפקח. הבדיקות האלו עוסקות במפקח. לשוטר יש סמכות מתקנות התעבורה, סמכות אחרת.
היו"ר אמנון כהן
אוקיי. מה עם הזמן? יש פשרה?
אמיר זלצברג
אנחנו מעדיפים להיצמד לתקינה הזרה ואז אנחנו מתבססים על משהו. אם הוועדה לא תאשר את ה-10 שניות אנחנו - - -
היו"ר אמנון כהן
אנחנו לא חייבים.
אמיר זלצברג
לא חייבים, אנחנו מעדיפים.
תומר רוזנר
אני רוצה להבהיר, התקנות המקוריות שאתם הגשתם בכלל לא דיברו על שום שינוי בתקנה הזו. פתאום אנחנו נצמדים למשהו – הם לא ביקשו לתקן את זה בכלל, הם ביקשו להשאיר 3 דקות.
גלי דינס
לא נכון. תומר, גם אתה הערת לנו ביחס לתקנה הזו בנוגע ל-1 או 2 ואנחנו עשינו בחינה מחדש ובדיקה מחדש של התקינה הזרה וראינו לנכון קודם כל להכניס את משך הזמן שבו המפקח עוקב אחר הרכב על מנת לוודא שהרכב חם. באמת יש בעיה. אני, לצערי, נאלצת לנסוע מתל-אביב לירושלים אחרי רכבים מעשנים וזו באמת בעיה שצריך לתת לה מענה. אנחנו חושבים שאם התקינה קובעת – ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שלאדם שמחזיק את הרכב שלו באופן תקין לא אמורה להיות בעיה. אני נוסעת ברכב ואם יעצרו אותי אז כנראה שהרכב שלי לא תקין ואני צריכה ללכת ולתקן אותו. המשמעות של התקינה היא שהרכב כנראה לא תקין, אם הוא פעל במשך 3 דקות והוא ממשיך להוציא עשן הוא לא תקין. לכן אנחנו מעדיפים לא ללכת לאיזשהו מבחן שאנחנו לא מכירים, לא בחנו ולא נבחן בתקינה זרה.
תומר רוזנר
מה זאת אומרת? במבחן שרציתם להשאיר בתקנות היה מדובר על 3 דקות לעקוב.
גלי דינס
זה היה המצב הקיים - - -
תומר רוזנר
זה המצב הקיים היום שאתם לא ביקשתם לשנות אותו, אז פתאום אתם מעדיפים?
גלי דינס
אני רוצה לציין שאנחנו ביטלנו באישור הקודם של התקנות - - -
היו"ר אמנון כהן
יש פשרה על עוד כמה שניות? עוד כמה שניות לא יקרה כלום, לא ישימו אותנו מחוץ לזירה בעולם.
גלי דינס
אני רק רוצה לעלות עוד דבר אחד, שיכול להיות שהארכת משך הזמן תקשה עלינו באכיפה. היום פקחים לא עושים את הבדיקה לבד כי הם לא יכולים גם לנהוג וגם להחזיק את הלוח ולעשות את הבדיקה. אנחנו חושבים ש-10 שניות זה אפשרי.
תומר רוזנר
אנחנו חושבים שלא, חד משמעית.
היו"ר אמנון כהן
שמה?
תומר רוזנר
שאפשר לעשות את הבדיקה תוך כדי שהוא נוהג, המפקח מחזיק מצד אחד את הלוח ומצד שני נוהג ויש לו גם שעון שהוא צריך להפעיל.
היו"ר אמנון כהן
אסור שהוא ינהג, מה פתאום. אני דואג לבטיחותו גם, חס וחלילה, שלא יקרה כלום.
גלי דינס
יצוין שבתקנות הקודמות שאישרנו היה סעיף שאומר שזוהמה – שזה עשן גז עם אבק וחלקיקים אחרים מפחיתי ראות הנפלטים ממפלט של רכב – זה אסור, בלי הגדרה, בלי בדיקה ובלי כלום. לכן אפשר לטעון שזו החמרה ואפשר לטעון שאנחנו בעצם הולכים ומקלים כי אנחנו ביטלנו את אותה הגדרה ואת אותו סעיף.
תומר רוזנר
לא בתקנות האלו, לא שידוע לי.
גלי דינס
היה סעיף כזה.
תומר רוזנר
לא בתקנות של רכב.
היו"ר אמנון כהן
כמה זמן?
אמיר זלצברג
30 שניות.
היו"ר אמנון כהן
30 שניות? אני לא רוצה את הכול.
גלי דינס
20 שניות.
אמיר זלצברג
אנחנו נשמח אם אפשר להגיע ל-20 שניות, זה יהיה מבחינתנו עדיף.
היו"ר אמנון כהן
20 שניות. אנחנו באמצע, אנחנו אנשי פשרה.
אמיר זלצברג
למדתי עכשיו להבא.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו אנשי פשרה, זה בסדר 20 שניות.
גלי דינס
רק עוד שאלה אם אפשר ליועץ המשפטי של הוועדה?
היו"ר אמנון כהן
בבקשה.
גלי דינס
אמרנו שגם את הנוסח הזה נחליף מכיוון שהתיקון הוא תיקון - - -
תומר רוזנר
אתם מבקשים להחליף את הנוסח בנוסח חדש?
גלי דינס
כן.
תומר רוזנר
מבחינתנו אין בעיה, רק שהוועדה תסמיך את הייעוץ המשפטי לכך.
היו"ר אמנון כהן
זו בעיה, צריך לבוא עוד פעם לדיון פה, חברי כנסת לא היו מודעים שמחליפים פה את המקום. מה אתה אומר? בסדר, אנחנו מסמיכים את הייעוץ המשפטי של הוועדה למצוא לזה נוסח מתאים בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה. אנחנו מעמידים להצבעה, חברי כנסת, תהיו ערניים. <תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי רכב בדרך (תיקון).> מי בעד הסעיפים שהוקראו עם התיקון ועם ההתאמות שאנחנו מסמיכים את הייעוץ המשפטי של הוועדה? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד
התקנות אושרו.
היו"ר אמנון כהן
אושר פה אחד. יישר כוח, תמשיכו לעבוד. הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 12:50.>

קוד המקור של הנתונים