ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/05/2012

חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 9), התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב רביעי

<פרוטוקול מס' 605>
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, ט"ו באייר התשע"ב (07 במאי 2012), שעה 12:00
סדר היום
<הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון- סמכויות פיקוח), התש"ע-2009>
נכחו
חברי הוועדה: אלכס מילר – היו"ר

יעקב כץ

דב חנין
מוזמנים
שירי איל - מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

לירון אדלר- מינקה - מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

ג'ריס גנטוס - עו"ד, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

רחל וידל - עו"ד, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

נירית ציפורי-ברכי - ממונה חוק צער בעלי חיים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

זהר טחוש - המשרד להגנת הסביבה

גלי דוידסון - המשרד להגנת הסביבה

יזהר יצחקי - סרן, יועץ משפטי הגנת הסביבה, הפרקליטות הצבאית

עינת פלינט - מנהלת תחום וטרינריה, מרכז השלטון המקומי

יוסי וולפסון - אחראי חיות המשק, עמותת תנו לחיות לחיות

ענת אייל - פעילה, המשמר החברתי
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמת פרלמנטרית
הילה מליחי

< הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון- סמכויות פיקוח), התש"ע-2009>
היו"ר אלכס מילר
צהריים טובים לכולם. רבותי, אנחנו ממשיכים בסדר היום. הנושא: הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון- סמכויות פיקוח), התש"ע-2009, של חברי הכנסת כבל, אורי אריאל, חנין, הורוביץ, זבולון אורלב, וחבר הכנסת יואל חסון. פ/1710 פרוטוקול 605. אנחנו מתחילים בדיון על הצעת החוק. אני מציע שעד שחברי הכנסת יגיעו, שהיועצת המשפטית של הוועדה תקריא לנו את הצעת החוק. יגיע - - -
יעקב כץ
למה, הגיע חבר כנסת, שווה את כולם.
היו"ר אלכס מילר
- - ינמק לנו מה הוא רצה בדיוק לעשות עם הצעת החוק הזו. אנחנו נקריא, הערות, ובעזרת ה' גם נצביע. בבקשה, גברתי.
מירב ישראלי
אני רק אומר שהמטרה של הצעת החוק היא להגביר את סמכויות האכיפה והפיקוח בנושא צער בעלי חיים גם לאכיפה ופיקוח שוטפים, לא רק כשיש חשד לעבירה. זו מהות ההצעה. אני מבינה – אולי רק נציגי הממשלה יגידו – היו דיונים בין נציגי הממשלה השונים, ומה שמונח לפנינו פה הוא נוסח שמוסכם על כל משרדי הממשלה. אולי רק תגידו כמה מילים על - - -
היו"ר אלכס מילר
כל זה נוסח?
מירב ישראלי
כן, כל זה נוסח, עד פה.
היו"ר אלכס מילר
איך משני דפים אתם מגיעים לספר שלם, אני יכול להבין?
יעקב כץ
אני רוצה להבין למה זה שייך לוועדת חינוך.
היו"ר אלכס מילר
צער בעלי חיים הוא לפי החוק בוועדת חינוך, אדוני. ברוכים הבאים לוועדה. כן.
ג'ריס גנטוס
שלום, בוקר טוב, שמי עורך הדין ג'ריס גנטוס, מהלשכה המשפטית במשרד החקלאות. אכן מדובר בהצעת חוק פרטית שמשרדנו קיבל - - -
היו"ר אלכס מילר
המציעים מודעים לכל השינויים שעשיתם?
ג'ריס גנטוס
אנחנו מסכימים לשינויים, כמובן. השינויים תואמו יחד עם המשרד להגנת הסביבה, הביטחון, ביטחון פנים ומשרד המשפטים.
היו"ר אלכס מילר
לא, המציעים. כל המשרדים, זה שהם מסכימים, אני יודע שאתם מסכימים. המציעים מסכימים לשינויים? מציעי החוק, החוק פרטי, הוא לא ממשלתי.
ג'ריס גנטוס
אנחנו לא דיברנו איתם.
היו"ר אלכס מילר
דיברת איתם?
ג'ריס גנטוס
לא.
היו"ר אלכס מילר
הם לא יודעים שעשיתם את השינויים?
ג'ריס גנטוס
לא יודע.
היו"ר אלכס מילר
מה זה הקרקס הזה? אתם עושים שינויים בהצעת חוק פרטית בלי לדבר עם מי שמגיש את הצעת החוק?
לירון אדלר
כן היה. אני חושבת שכן היה דיבור עם - - סליחה, לירון אדלר, ממשרד המשפטים.
היו"ר אלכס מילר
הם יודעים שאלו השינויים? שלחתם להם את הנוסחים? זו הצעת חוק פרטית. אתם, הממשלה מציעה את התיקונים שלכם. כאשר אתם באים ומבקשים תיאום, ועדת השרים לחקיקה מאשרת תיאום ומאשרת את החוק. חברי הכנסת צריכים להיות חלק מהתיאום.
לירון אדלר
אני רק אגיד שבאופן עקרוני השינויים פה מההצעה הפרטית הם בעצם התאמה של ההצעה הפרטית לנוסחים הרגילים שיש בענייני סמכויות פיקוח ואכיפה בחוקים - - -
היו"ר אלכס מילר
הם לא מהותיים, זאת אומרת. השינויים הם לא מהותיים.
לירון אדלר
לא שינינו להם, אני חושבת, הרבה ממה - - -
מירב ישראלי
הם בעצם מתאימים את - - לחקיקה הכי מודרנית - - -
היו"ר אלכס מילר
אין לנו איזשהו שינוי דרמטי בנוסח של החוק ממה שהיה?
מירב ישראלי
אני לא חושבת שלמציעים יש סיבה להתנגד, וכמובן אני לא מדברת בשמם, אבל - - -
היו"ר אלכס מילר
לא, אבל להבא, רבותי. תעשו לי טובה, באמת.
מירב ישראלי
במליאה באמת נאמר על-ידי השר שייצג את הממשלה שחלק מהסמכויות המוקנות בתיקון קיימות בחוקים אחרים, ולכן יש מקום לציין שתמיכת הממשלה כפופה לתיאום עם המשרדים הרלוונטיים.
היו"ר אלכס מילר
אין בעיה, אבל מי שמתחייב לתיאום זה הח"כ.
מירב ישראלי
כן, ודאי.
היו"ר אלכס מילר
והממשלה צריכה להיות בקשר עם הח"כ ולא להכתיב בצורה חד-צדדית. אין בעיה, אז בבקשה, תתחילו להקריא לי את כל מה שכתבתם פה. אם יש הערות, רבותי, נא להודיע לי שאתם רוצים להתייחס לסעיף כזה או אחר. מי מקריא?
מירב ישראלי
אתם רוצים להקריא?
היו"ר אלכס מילר
כן, תני להם.
ג'ריס גנטוס
"חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים,) התשנ"ד-1941 (להלן - החוק העיקרי), במקום סעיפים 5 ו-6 יבוא: מינוי מפקחים – 5(א) השר רשאי למנות מבין עובדי משרדו או המשרד להגנת הסביבה מפקחים שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי חוק זה, כולן או חלקן, לשם ביצוע הוראות חוק זה.

(ב) לא ימונה מפקח אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:

(1) משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מיום קבלת פרטי העובד, כי אינה מתנגדת למינוי מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי;

(2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה, כפי שהורה השר, בהסכמת השר לביטחון פנים;

(3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר בהתייעצות עם השר לביטחון פנים".

"סמכויות פיקוח – 5א.
לשם פיקוח על הוראות לפי חוק זה, רשאי הממונה או המפקח שהוסמך לפקח על ביצוע חוק זה" - - -
מירב ישראלי
כאן אני רק אגיד: היה פה "לאחר שהזדהה". מה שאנחנו עשינו, אני ודפנה הנסחית, זה היה רק לגבי סמכויות הפיקוח ולא לגבי סמכויות האכיפה. ולדעתנו, זה צריך להופיע – תגידו לי אם יש לכם הערות לזה – בסעיף הזיהוי כאחד התנאים להפעלת על הסמכויות. האם יש לכם התנגדות?
שירי איל
בסעיף 5(א) נמחק "לאחר שהזדהה" - - -
מירב ישראלי
אבל הוא הוסף – תסתכלי בהמשך – ב-6א. את רואה?
שירי איל
כן.
מירב ישראלי
הוא הוסף בסעיף של הזיהוי. את רואה? "זיהוי מפקח – 6א.
המפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה" – זאת אומרת כל הסמכויות, גם פיקוח וגם אכיפה – "אלא בעת מילוי תפקידו לאחר שהזדהה ובהתקיים שניים אלה".
שירי איל
אין לי התנגדות.
מירב ישראלי
מקובל עליכם?
שירי איל
כן.
מירב ישראלי
אוקיי.
ג'ריס גנטוס
"(1) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג בפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת מזהה אותו;

(2) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוע הוראות לפי חוק זה; בפסקה זו, "מסמך" – לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

(3) לדרוש בדיקות או מדידות או ליטול דוגמאות לשם בדיקה וכן להורות על מסירת דוגמאות לבדיקת מעבדה או על שמירתן לתקופה שיורה, או לנהוג בהן בדרך אחרת;

(4) להיכנס למקום לרבות לכלי רכב, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על-פי צו של בית משפט".
"סמכויות אכיפה – 6.
התעורר חשד לביצוע עבירה" - - -
מירב ישראלי
יש פה הבחנה בין פיקוח שוטף לפיקוח שיש שלוחות נוספות, שכבר מתעורר חשד לביצוע העבירה.
ג'ריס גנטוס
"התעורר חשד לביצוע עבירה על הוראות חוק זה, רשאי הממונה או המפקח –

(1) לחקור כל אדם הקשור לעבירה כאמור, או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור; על חקירה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), בשינויים המחויבים;

(2) לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה כאמור, על תפיסה לפי פסקה זו יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 (בסעיף זה – פקודת מעצר וחיפוש), בשינויים המחויבים; על אף האמור על תפיסת בעל חיים יחולו הוראות סעיפים 8 ו-9 לחוק זה;

(3) לבקש מבית משפט צו חיפוש על-פי סעיף 23 לפקודת מעצר וחיפוש, ולבצעו; על חיפוש לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 24(א)(1), 26 עד 28 ו-45 לפקודת מעצר וחיפוש, בשינויים המחויבים".
"זיהוי מפקח – 6א." - - -
מירב ישראלי
זיהוי מפקח, רצית - - להמשיך או - - -
היו"ר אלכס מילר
כן, בינתיים תעצרו לי כאן. רבותי, הערות על מה שהקראנו עד עכשיו יש? אין?
יוסי וולפסון
יש דבר אחד שאולי אפשר להשאיר אותו גם לקריאה השנייה והשלישית - - -
היו"ר אלכס מילר
אני מכיר אותך אישית. אמרתי את זה כבר בדיון הקודם. הציבור בישראל – אומנם אתה אדם שמכירים אותו, אבל לא כולם. תציג את עצמך בבקשה.
יוסי וולפסון
יוסי וולפסון מ"תנו לחיות לחיות". זאת רק הערה לפרוטוקול, אפשר לעשות את זה בקריאה השנייה והשלישית. היום ניתן למנות מפקחים מכל משרדי הממשלה, פה הגבילו את זה למשרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה. אני לא רואה סיבה להגבלה הזאת, אבל זה לא משהו שחייבים לסגור כרגע.
היו"ר אלכס מילר
אוקיי, הלאה.
מירב ישראלי
אפשר להכניס את זה לדברי ההסבר גם.
שירי איל
שירי איל ממשרד המשפטים. אנחנו מתנגדים באופן עקרוני למתן סמכויות פיקוח ואכיפה באופן גורף לכל עובדי המדינה, ואנחנו מקפידים - - -
היו"ר אלכס מילר
רגע, הרשות המקומית לא יכולה לקחת על עצמה את הפיקוח בעניין כזה - - -
יוסי וולפסון
לרשות המקומית יש סמכויות ממילא לפי חוק האכיפה הסביבתית.
היו"ר אלכס מילר
טוב, בסדר. הלאה.
מירב ישראלי
בסדר. אז אפשר לדון בזה בשנייה-שלישית.
ג'ריס גנטוס
"זיהוי מפקח – 6א.
המפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה, אלא בעת מילוי תפקידו, לאחר שהזדהה ובהתקיים שניים אלה:
(1) הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו ולובש מדי המפקח, בצבע ובצורה שהורה השר לעניין זה, ובלבד שהמדים כאמור אינם נחזים להיות מדי משטרה".
היו"ר אלכס מילר
אפשר להוסיף הערה קטנה? ייצור כחול-לבן, את המדים. שלא תקנו את זה מסין, כמו שאני מכיר אתכם.
ג'ריס גנטוס
"(2) יש בידו תעודה החתומה על-ידי השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו של המפקח, שאותה יציג על-פי דרישה."
"תיקון סעיף 8" – בעצם זו תוספת שהיתה תוספת של המשרד בנוסף להצעה המקורית. "בסעיף 8 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (א) יבוא:
"(א) הממונה, שוטר, מפקח או פקח כמשמעותו בחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), התשס"ח-2008, רשאים לתפוס בעל חיים שיש להם יסוד סביר לחשוד שנעברה בו עבירה לפי חוק זה, אולם אין לתפוס בעל חיים במקום המשמש למגורים אלא על-פי צו של בית משפט."

(3) בסעיף 16 לחוק העיקרי, בסופו יבוא: "מי שהוסמך לפי חוק זה להפעיל סמכויותיו כאמור בסעיפים 5א, 6 ו-8 לחוק, רשאי להפעיל את סמכויותיו לפי חוק זה כלפי המדינה ומוסדותיה".
מירב ישראלי
כאן יש לי שאלה, אתם עשיתם סעיף אחד שנוגע להפעלת סמכויות הפיקוח כלפי המדינה, ואז סייג לגבי מערכת הביטחון. מה שאנחנו עשינו, החזרנו את זה לסעיף של דין המדינה, כי חשבנו שזה צריך להיות שם, אבל בכל זאת יש לי שאלה. הסעיף היום אומר כך: "דין המדינה – לעניין חוק זה, דין המדינה כדין כל אדם". עכשיו אתם מוסיפים את ההוראה הזאת שאומרת: מי שהוסמך להיות מפקח רשאי להפעיל את סמכויות הפיקוח גם כלפי המדינה ומוסדותיה. מה זה אומר? שבחוקים אחרים שכתוב: "לעניין חוק זה, דין המדינה כדין כל אדם" ויש פיקוח, המפקחים לא רשאים להפעיל את הסמכויות? זאת אומרת, אני שואלת למה זה נדרש לאור ההוראה הכללית שהחוק חל על המדינה. כי זה יכול לעורר לנו בעיות פרשניות בחוקים אחרים.
לירון אדלר- מינקה
לא, רגע, הסעיף מי שהוסמך – כאן התוספת היתה - - התוספת שלכם, של הוועדה?
מירב ישראלי
לא. בנוסח שהעברתם, יש התייחסות מיוחדת לזה שמפקח רשאי להפעיל את סמכויות כלפי המדינה ומוסדותיה. כבר היום החוק חל על המדינה, בסעיף 16. עכשיו, אנחנו לא השמטנו את זה, כי חשבנו שאולי יש לכם סיבה לזה. אבל השאלה היא אם זה לא יעורר לנו בעיות פרשניות בחוקים אחרים, שבהם זה לא מופיע. כי למעשה, אם כתוב בסעיף 16: "לעניין חוק זה, דין המדינה כדין כל אדם", אז אפשר להפעיל כלפיה גם סמכויות פיקוח. למה צריך את ההבהרה הזאת?
שירי איל
בעיקרון התאמנו את הנוסח הזה לנוסח שאנחנו כעת מתאימים בכל החוקים כשאנחנו מדברים על תחולה כלפי מערכת הביטחון. אבל אין - - באופן עקרוני - - -
מירב ישראלי
כי כבר היום את ההוראה הכללית יש בחוק. את מבינה, היא לא נחוצה למעשה. פשוט צריך לא להגיד את זה פעמיים.
שירי איל
אני לא רואה הבדל משמעותי כרגע, אפשר יהיה לעשות דיון - - -
מירב ישראלי
אז אתם רוצים שנשאיר את זה באמת בסעיף 16, דין המדינה, ואז - - -
שירי איל
אפשר, ומקסימום אם נחליט לעמוד על זה, נדון בזה לקראת קריאה שנייה ושלישית.
מירב ישראלי
אוקיי, אז אני משאירה את זה בנוסח שתיקנו את זה, ובשנייה-שלישית תגידו האם אתם רוצים להתאים את זה לנוסחים אחרים. בסדר. 16א.
ג'ריס גנטוס
"(א) סייג לתחולה על מערכת הביטחון – על אף הוראות סעיף 16, לא יפעיל מי שהוסמך לכך לפי חוק זה שימוש בסמכויותיו כלפי מערכת הביטחון, אלא לאחר שעבר התאמה ביטחונית כמשמעותה בסעיף 15 לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002;
(ב) השר, בהסכמת השר הממונה, יקבע בנהלים" - - -
מירב ישראלי
גם, התאמנו את זה לנוסחים של חקיקה אחרת.
ג'ריס גנטוס
"יקבע בנהלים תנאים לשימוש בסמכויות לפי חוק זה כלפי מערכת הביטחון;

(ג) הוראות סעיף קטן (ב) יחולו גם על שינוי התנאים שנקבעו לפי אותו סעיף קטן;

(ד) בסעיף זה –
"מערכת הביטחון" – כל אחד מאלה:

(1) משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו;

(2) צבא הגנה לישראל

(3) יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה, שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה;

(4) מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותם בסעיף 20 לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, שאינם יחידות כאמור בפסקה (3), ואשר שר הביטחון הודיע עליהם לשר;

(5) משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר והרשות להגנה על עדים".
""השר הממונה" – כמפורט להלן, לפי העניין
(1) לעניין הגופים המנויים בפסקאות (1), (2) ו-(4) להגדרת "מערכת הביטחון" – שר הביטחון;

(2) לעניין הגופים המנויים בפסקה (3) להגדרה "מערכת הביטחון" – ראש הממשלה;

(3) לעניין הגופים המנויים בפסקה (5) להגדרה "מערכת הביטחון" – השר לביטחון הפנים".
היו"ר אלכס מילר
חבר הכנסת חנין.
דב חנין
תודה רבה אדוני היושב-ראש. קודם כל, אני רוצה להודות לך על קיום הדיון הזה, ועל המאמץ להשלים את ההכנה של הצעת החוק הזו בימים שבהם אנחנו עומדים ועובדים בעומס רב כדי לקדם חקיקה ולהשלים אותה בנושאים חשובים לציבור. אני מתנצל על האיחור שלי, אתה יודע, אני מנסה גם להגן על בעלי חיים, אבל גם על בני אדם. אנחנו הצלחנו להשלים בוועדת הפנים של הכנסת הצעת חוק חשובה ביותר בנושא זכויות של אסירים בבתי סוהר, ולכן עד שלא סיימנו אותה לא יכולתי להגיע לכאן.

הצעת החוק הזו, אדוני, עוסקת בסוגיה שהיא סוגיה מאוד חשובה, אם אנחנו באמת רוצים לממש הגנה על בעלי חיים במציאות. הגנה על בעלי חיים במציאות מחייבת לא רק עקרונות מאוד יפים, ונורמות, ואפילו חקיקה מאוד מתקדמת. אנחנו צריכים את המנגנונים ואת הכלים שיאפשרו לדברים האלה להפוך למציאות. והמנגנונים והכלים שיאפשרו לדברים האלה להפוך למציאות הם סמכויות אכיפה. ולכן – כמו בנושאים סביבתיים – החוק הזה מצטט חוק אחר שהייתי היוזם שלו, חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית) – אם אנחנו לא נייצר סמכויות אכיפה אמתיות, אפקטיביות וחזקות לפקחים, אנחנו משאירים את הרעיונות היפים שלנו בספרים, ואנחנו לא מאפשרים להם להתממש במציאות.

לכן, אדוני היושב-ראש, אני חושב שקידומו של החוק הזה, עם כל המנגנונים האופרטיביים שישנם בו, הוא משהו שיאפשר לנו באמת לעלות מדרגה את תחום הגנת בעלי החיים בישראל, ואני חושב שזה דבר חשוב וראוי מאוד. ישנם בוודאי עוד כמה סוגיות שאנחנו נמשיך ונברר אותן בהמשך הדרך, לקראת ההכנה לקריאה שנייה ושלישית. אולי אם נעבוד מהר, נצליח לעשות את זה אפילו בכנסת הנוכחית. תודה רבה.
היו"ר אלכס מילר
רבותיי, הערות לחוק, יש? אין? חבר הכנסת חנין, היו פה שינויים שהממשלה עשתה מהנוסח המקורי. אדוני מקבל את כל השינויים?
דב חנין
כן. אני ראיתי את - - -
מירב ישראלי
בעיקרון זו התאמה לחוקים - - -
דב חנין
אני ראיתי את השינויים, הם מקובלים עלי, ואנחנו ממילא גם הסכמנו מראש שאנחנו נקדם את החוק הזה בהבנה ובהסכמה.
היו"ר אלכס מילר
מצוין. אז קודם כל אני רוצה לברך את חברי הכנסת המציעים, גם חבר הכנסת איתן כבל – שעסוק עכשיו בבחירות עוד לפני הבחירות הגדולות – וגם, כמובן, את חבר הכנסת אורי אריאל ואותך, חבר הכנסת חנין, על כך שהבאתם הצעת חוק כה חשובה לאישור של הכנסת.
הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת החוק אושרה.
היו"ר אלכס מילר
הצעת החוק הזו מאושרת פה אחד. תודה רבה.
דב חנין
תודה רבה.
שירי איל
רק לפרוטוקול, משרד האוצר הודיע לנו שאין לנו תקציב לחוק.
דב חנין
ותודה למשרד האוצר.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:30.>

קוד המקור של הנתונים