ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 30/04/2012

חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 18), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכלכלה
30/04/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 833>
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, ח' באייר התשע"ב (30 באפריל 2012), שעה 12:30
סדר היום
<הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 18) (מסירת מידע על עמלות ללקוח שהוא אזרח ותיק), התשע"ב-2012, של חבר הכנסת רוברט אילטוב (כ/452)(פ/2258/18).>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה-הכהן – היו"ר
רוברט אילטוב
מוזמנים
>
אסף תכלת - מחלקת ייעוץ וחקיקה-אזרחי, משרד המשפטים

עירית גוטמן - מרכזת בכירה פניות ציבור, המשרד לאזרחים ותיקים

טל הראל - פיקוח על הבנקים, בנק ישראל

רונן ניסים - עורך-דין, המחלקה המשפטית, בנק ישראל

זאב פרידמן - יועץ משפטי, המועצה הישראלית לצרכנות

שלומי דגן - מנהל מחלקת כלכלה, המועצה הישראלית לצרכנות

רן ונגרקו - עורך-דין, ראש תחום שוק ההון, איגוד הבנקים

טיבי רבינוביץ - מנהל קשרי חוץ, איגוד הבנקים

רועי קציר - מנהל רגולציה, בנק הפועלים

ברכיה רוזנברג - מנהל רגולציה, בנק לאומי
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
<הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 18) (מסירת מידע על עמלות ללקוח שהוא אזרח ותיק), התשע"ב-2012, של חבר הכנסת רוברט אילטוב (כ/452)(פ/2258/18)>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
צהרים טובים. אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכלכלה בעניין הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 18) (מסירת מידע על עמלות ללקוח שהוא אזרח ותיק), התשע"ב-2012, של חבר הכנסת רוברט אילטוב (פ/2258), הכנה לקריאה שנייה ושלישית. בבקשה, חבר הכנסת.
רוברט אילטוב
כבוד היושב-ראש, קודם כול תודה רבה שבימים חמים אלה החלטת להעלות את החוק ולסיים אותו.

החוק הוא באמת טוב לציבור הגמלאים, ואני לא רואה התנגדויות, אנחנו סיכמנו את כל הדברים. גם הבקשה של בנק ישראל, שהסמכות בנושא זה תהיה בידי בנק ישראל, התקבלה, מבחינתי אין שום בעיה.

אם יש איזשהן בעיות, אני אשמח לשמוע, אבל אם אין, אני מבקש להצביע. באופן כללי אנחנו דיברנו על הכול.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
האם יש הערות לגבי הסעיף? אין הערות. נא להקריא את הסעיף.
רוברט אילטוב
גם הבנקים מסכימים לו.
איתי עצמון
"הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 18) (מסירת מידע על עמלות ללקוח שהוא אזרח ותיק), התשע"ב-2012

תיקון סעיף 5א
1. בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981, בסעיף 5א(ג)(1), בסופו יבוא "הנגיד יקבע כללים לעניין

צורת הודעה כאמור הנשלחת ללקוח שהוא אזרח ותיק כהגדרתו בחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1989, ובכלל זה הגודל המזערי של האותיות באותה הודעה;"

אסביר בקצרה. סעיף 5א לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), עניינו מסירת מידע על עמלות והוא קובע כי מדי שישה חודשים תאגיד בנקאי מחויב לשלוח לכל לקוח מידע, הודעה שבה נכלל מידע מרוכז וסיכום של כל סכומי העמלות שנגבו ממנו במהלך ששת החודשים שקדמו למועד מסירת ההודעה.

בהצעת החוק מוצע להסמיך את נגיד בנק ישראל לקבוע כללים לעניין צורת ההודעה שנשלחת ללקוחות שהם אזרחים ותיקים. מדובר כאן על אזרחים שהגיעו לגיל פרישה לפי הרישום במרשם האוכלוסין. בין היתר, במסגרת אותם כללים, הנגיד יקבע הוראות לעניין הגודל המזערי של האותיות באותה הודעה כדי להקל על האזרחים הוותיקים בקריאת המידע שנכלל בהודעות האלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הצעות לשינוי? אין. מי בעד?

הצבעה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 18) (מסירת מידע על עמלות ללקוח שהוא אזרח ותיק), התשע"ב-2012, אושרה לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אושר לקריאה שנייה ושלישית, פה אחד.

תודה רבה, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 12:50.>

קוד המקור של הנתונים