ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/04/2012

תיקון טעויות בחוק רשות השידור (תיקון מס' 27), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדה משותפת כלכלה-חינוך לדיון בהצ"ח רשות השידור
02/04/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 17>
מישיבת ועדה משותפת כלכלה-חינוך לדיון בהצ"ח רשות השידור
יום שני, י' בניסן התשע"ב (02 באפריל 2012), שעה 11:25
סדר היום
<תיקון טעויות בחוק רשות השידור (תיקון מס' 27), התשע"ב-2012.>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה-הכהן – היו"ר
מוזמנים
>
עו"ד עידו אציל – משרד ראש הממשלה
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
אלקנה אפרתי (עוזר ליועצת המשפטית)
רכזת בכירה בוועדה
עידית חנוכה
רשם פרלמנטרי
אור שושני
<תיקון טעויות בחוק רשות השידור (תיקון מס' 27), התשע"ב-2012>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו פותחים ישיבה של ועדה משותפת לכלכלה וחינוך לדיון בהצעת חוק רשות השידור – תיקון טעויות בחוק רשות השידור (תיקון מס' 27), התשע"ב-2012. כבוד היועצת המשפטית, בבקשה.
אתי בנדלר
אדוני היושב-ראש, הכנת הצעת החוק להנחה לקריאה שנייה וקריאה שלישית, כזכור, נעשתה בלילה. מאז עבר זמן, ואנחנו גילינו מספר טעויות, יחסית מצומצם, אני חייבת לומר, ביחס ללחץ שבו עשינו את נוסח הצעת החוק. אנחנו כמובן נקרא את הטעויות שנערכו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני יכול להקריא?
אתי בנדלר
אתה רוצה להקריא? אדוני יבין כל מה ש - - - ?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן.
אתי בנדלר
אם אין צורך להסביר, אז בסדר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
1.
'בחוק רשות השידור (תיקון מס' 27), התשע"ב–2012 –


(1)
בסעיף 1, הקטע החל במילים "במקום ההגדרה" ועד המילה "והידודיים;"" יסומן "(1)";


(2)
בסעיף 3, בסעיף 3(10) המובא בו, במקום הסיפה החל במילים "בהחלטות המוסד" צריך להיות "בהחלטות האקדמיה ללשון העברית;";


(3)
בסעיף 7, בסעיף 7(ב)(1)(א)(2) המובא בו, במקום "כלכלים" צריך להיות "כלכליים" ובמקום "ניהולים" צריך להיות "ניהוליים";


(4)
בסעיף 37(1), בפסקה (3) המובאת בו, במקום "יפחת" צריך להיות "לא יפחת" ובמקום "ב-1" צריך להיות "החל ב-1";


(5)
בסעיף 40, שכותרתו "הוראת שעה" –(א)
במקום הסימון "40" צריך להיות "41";(ב)
בסעיף קטן (א)(2) –
(1)
בפסקת משנה (א)(3), במקום ""16%" יבוא "10%"" צריך להיות ""מ-16%" יקראו "מ-10%"";
(2)
בפסקת משנה (ב)(3), במקום ""16%" יקרו "מ-12%"" צריך להיות ""מ-16%" יקראו "מ-12%"";
(3)
בפסקת משנה (ג) –

(א)
בפסקה (1), במקום "120" צריך להיות "125";

(ב)
בפסקה (2), במקום "ל-20%" צריך להיות
"ל-25%";

(ג)
בפסקה (3), במקום ""16%" יקראו "13%"" צריך להיות ""מ-16%" יקראו "מ-13%"".'
אתי בנדלר
כפי שאדוני רואה, מדובר ממש בטעויות הקלדה, בפליטת קולמוס, בטעויות טכניות למיניהן, שחלקן ברורות מתוך קריאת הנוסח, כפי שאדוני עשה. דווקא הסעיף האחרון הוא סעיף יותר קריטי, כי כאן מדובר על שיעור ההפקות הקנויות, ופרסום אחוזים או שעות לא נכונים עלול לעורר חוסר נוחות בקרב ארגוני היוצרים. אדוני זוכר את המשא ומתן שנערך כאן. כאן אנחנו טעינו בכתיבה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הצבעה

בעד אישור התיקונים – פה אחד

התיקונים אושרו.

התיקונים אושרו. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:30.>

קוד המקור של הנתונים