ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 26/03/2012

תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי יהלומים אבני חן ופנינים) (תיקון), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת הכלכלה
26/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 813>
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, ג' בניסן התשע"ב (26 במרס 2012), שעה 14:15
סדר היום
<תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי יהלומים, אבני חן ופנינים) (תיקון), התשע"א-2011 – תקנות המחליפות צווי פיקוח>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה-הכהן – היו"ר
מוזמנים
>
חנה וינשטוק טירי - יועצת משפטית, הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

דוד ימין - עורך-דין, לשכה משפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

מרדכי שנבל - נשיא לשכת המבקרים הפנימיים בישראל

שלמה קלדרון - נשיא כבוד, לשכת המבקרים הפנימיים בישראל

ניר לוי - לשכת המבקרים הפנימיים בישראל

דוד דהן - המשמר החברתי

ליאור רותם - דובר הוועדה
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
אביגיל כספי

אמיר רוזנברג – מתמחה
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
<תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי יהלומים, אבני חן ופנינים) (תיקון), התשע"א-2011 – תקנות המחליפות צווי פיקוח>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
צהרים טובים. אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר-היום: תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי יהלומים, אבני חן ופנינים) (תיקון), התשע"א-2011 – תקנות המחליפות צווי פיקוח. בבקשה, הממשלה.
חנה וינשטוק טירי
הצו המדובר הוא צו בדבר הצגת סימני אימות זהב. עקב תקלה, הצו הזה כבר בוטל אבל אנחנו רוצים לשמר את ההוראות האלה ולקבוע אותן מכאן ואילך.

מה שהצו הזה אומר הוא שבעל עסק שמוכר מוצר זהב, יציב במקום העסק שלו שלט של מכון התקנים שמדבר על דרגת הטוהר – אם אתם מכירים, זהו השלט שאתם רואים אותו בחנויות.

על-פי הוראת התקנים (בדיקת מוצרי זהב), יש חובה שכל מוצר זהב ממשקל מסוים חייבים להעביר למכון התקנים, ומכון התקנים צריך לבדוק את המשקל שלו ולהטביע עליו את דרגת הטוהר. זה לגבי הוראה שהיא בהוראת התקנים (בדיקת מוצרי זהב).

צו הפיקוח אומר שכל בית עסק שמוכר, צריך לשים את השלט – ולא רק לשים את השלט אלא גם לספק לצרכן זכוכית מגדלת כדי שיוכל להבין את הסימון שיש על גבי התכשיט.

אנחנו התלבטנו הרבה מהי האכסניה הנכונה להוראה כזאת - לא רצינו כמובן לוותר עליה – והגענו למסקנה שנכון לעשות את זה מכוח סעיף 4, שמדבר על חובת גילוי.
יש לנו תקנות שמדברות על גילוי פרט מהותי לגבי יהלומים, אבני חן ופנינים, וחשבנו שנכון לעשות תיקון לאותן תקנות ולהוסיף גם גילוי פרט מהותי לגבי מוצרי זהב, לקבוע שהגילוי המהותי לגבי מוצרי זהב זה שכל בית עסק יציב שלט במקום העסק שלו עם השלט של מכון התקנים שמראה מהם הסימונים הנכונים של דרגות הטוהר של מוצרי הזהב.
אתי בנדלר
אתם תתחילו לאכוף את זה?
חנה וינשטוק טירי
אנחנו אוכפים את זה היום. דווקא זוהי הוראה שאנחנו אוכפים.
אתי בנדלר
אתמול, כשהתכוננתי לתקנות האלה, בדקנו בסביבה הקרובה – כמובן בדיקה אקראית לגמרי – למי יש מוצר זהב שהוא קנה לאחרונה, שהוא גם מסומן. לא מצאנו אף לא אחד.
חנה וינשטוק טירי
לא, מוצר הזהב חייב להיות מסומן בדרגת טוהר. זו הוראה מכוח חוק התקנים.
אתי בנדלר
חייב, אבל לא מסומן.
חנה וינשטוק טירי
זו הוראה מכוח חוק התקנים, זה אפילו לא מכוח חוק הגנת הצרכן.
לאה ורון
מה זאת אומרת? בתוך המוצר מופיע כמה קראט, זה ברור.
אתי בנדלר
צריך להיות.
לאה ורון
יש מישהו שקונה מוצר זהב בלי הסימון?
אתי בנדלר
כן, אתמול בדקנו.
חנה וינשטוק טירי
עורכת-דין בנדלר, יש גם תקן רשמי למוצרי זהב. אני חייבת לומר – זה תקן רשמי שהוא חוק במדינת ישראל, שמחייב את הסימון הזה.
אתי בנדלר
אוקיי, אז אם תאכפו עכשיו את השילוט אולי זה יעזור לעורר את תשומת-לב הצרכנים.
חנה וינשטוק טירי
את השילוט תמיד אכפנו. היתה תקלה, היו כמה חודשים שפשוט הצו הזה בוטל. כעיקרון, היום אנחנו לא מבצעים אכיפה אבל אנחנו רוצים שהתקנות האלה יאושרו כדי שנוכל לחזור לאכיפה כפי שעשינו קודם.

כפי שאמרתי, אנחנו רוצים לעשות את זה כתיקון לתקנות קיימות, שמדברות על חובת גילוי לגבי יהלומים, אבני חן ופנינים, לאחד את הכול – זה יהיה גילוי פרט מהותי לגבי יהלומים, אבני חן, פנינים ומוצרי זהב.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
נא להקריא.
שלמה קלדרון
איך אכפתם את זה?
חנה וינשטוק טירי
אכפנו את זה עם מבקרים בשטח – מבקרים, הן של הממונה על התקינה והן של סחר הוגן.
שלמה קלדרון
כמה אנשים מסתובבים?
חנה וינשטוק טירי
אני לא יכולה לתת לך את המידע הזה. זה מידע שהייתי צריכה לבוא עם סטטיסטיקות וכדומה, אין לי את המידע כרגע בדיון.
שלמה קלדרון
יש מחלקה מיוחדת?
חנה וינשטוק טירי
אתה יכול להפנות את השאלה הזאת למשרד התמ"ת, ואני סמוכה ובטוחה שיידעו לענות לך כי אני אומרת את זה באחריות - על הנושא הזה היתה אכיפה, ואכיפה יפה מאוד.
שלמה קלדרון
לא שמענו.
חנה וינשטוק טירי
אני לא יודעת, אדוני, את מי אתה מייצג.
שלמה קלדרון
מייצג אזרח במדינת ישראל, שמביע דעה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני מבקש להקריא את התקנות.
חנה וינשטוק טירי
"תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי יהלומים, אבני חן ופנינים) (תיקון), התשע"ב-2012

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(א)(3) ו-37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בהתייעצות עם הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון השם

1. בשמן של תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי יהלומים, אבני חן ופנינים), התשנ"ה-1995 (להלן –

התקנות העיקריות), במקום "ופנינים" יבוא "פנינים ומוצרי זהב". "
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תקנה 1 מאושרת.
חנה וינשטוק טירי
"תיקון תקנה 1

2. בתקנה 1 לתקנות העיקריות, אחרי הגדרת "פנינה מלאכותית" יבוא:

"הוראות" – הוראת התקנים (בדיקת מוצרי זהב), התשכ"ז-1966;

" מוצר זהב" – מוצר המכיל 375/1000 לפחות של זהב טהור;

"מכון התקנים הישראלי" – כמשמעותו בסעיף 2 לחוק התקנים, התשי"ג-1953;

"סימן אימות" – סימן שיש להטביע בהתאם להוראות." "
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הערות? אין. תקנה 2 מאושרת.
חנה וינשטוק טירי
"הוספת תקנה 3

3. אחרי תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:

"גילוי פרט מהותי לגבי מוצרי זהב

עוסק המציע למכירה במהלך עסקו מוצר זהב יציב במקום הנראה לעין שלט של מכון התקנים הישראלי הנושא את הכותרת "סימני אימות זהב בישראל" עליו מודפסים כל סימני האימות לפי ההוראות; העוסק יגיש לצרכן זכוכית מגדלת שתאפשר השוואת סימן האימות המוטבע על מוצר הזהב לסימן המופיע בשלט סימני אימות זהב בישראל".
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
האם יש הערות? אין. תקנה 3 מאושרת.
אתי בנדלר
אדוני, סעיף תחילה בבקשה כי צריכים לפנות לכל בתי העסק שמוכרים זהב.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
60 ימים זה בסדר?
חנה וינשטוק טירי
60 ימים, כן.
אתי בנדלר
אתם תפנו אליהם ותביאו לתשומת-לבם שהם צריכים להציב שלטים כשילוט מתאים, כמובן.
חנה וינשטוק טירי
כן.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
60 ימים. סעיף התחילה גם כן אושר.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:30.>

קוד המקור של הנתונים