ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/03/2012

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 52), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
15/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 674 >
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום חמישי, כ"א באדר התשע"ב (15 במרץ 2012), שעה 12:10
סדר היום
<הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 52), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
>
עו"ד אסי מסינג
-
הלשכה המשפטית, משרד האוצר

גנ"מ פרומית כהן - רמ"ח פיתוח ותכנון כוח אדם, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק בתיה בן דוד - עוזר היועץ המשפטי, המשרד לביטחון פנים

יורם שחל
ייעוץ משפטי
נועה בן שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 52), התשע"ב-2012>
היו"ר חיים כץ
צהרים טובים. יום חמישי, כ"א באדר, ה-15 במרץ 2012 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 23). אנחנו ממשיכים את הדיון שקיימנו אתמול ואני מקווה שסיום הדיון הזה יהיה יותר מוצלח מסיום הדיון הקודם. אני מקווה שלפחות את זה נוכל להביא לחקיקה בשבוע הבא. אנחנו מבחינתנו עשינו את המאמץ וסיימנו הכול. היו לנו מספר מחלוקות ואנחנו הולכים למחלוקות.
נועה בן שבת
אני אתחיל לפי הסדר. הייתה מחלוקת לגבי הנושא של המינוי הזמני.
היו"ר חיים כץ
בזה לא דנו. לא דיברנו על זה. עזבי את זה.
נועה בן שבת
יש כאן הצעה להסכמה. אנחנו נאמר שפלוני שתכוף לפני פרישתו מהשירות היה לו מינוי לתפקיד שצמודה לו דרגה העולה על דרגתו והמינוי היה לתקופה של למעלה משישה חודשים, תחושב משכורתו הקובעת בהתאם להוראות הפסקאות האמורות לפי העניין על פי הדרגה הצמודה לאותו תפקיד ולא על פי דרגתו. הסיפא תימחק.
היו"ר חיים כץ
הרווחתם שלושה חודשים.
אסי מסינג
המינוי צריך להיות לא עלה על.
נועה בן שבת
נכון.
היו"ר חיים כץ
הרווחת שלושה חודשים.
אסי מסינג
לא הרווחתי. אלה הפקודות. אין כאן עניין של רווח או לא. אם זה מינוי זמני, אלה הפקודות שלהם.
היו"ר חיים כץ
בחיים, מה שזמני הוא הכי קבוע. כמה זמן מנכ"ל האוצר זמני?
אסי מסינג
לא שישה חודשים. אנחנו נשענים על מה שאמרה הפקודה, אבל המשמעות היא שאם מישהו באמת מונה מינוי זמני ולתקופה העולה על שישה חודשים, יש סתירה בין המינוי לבין ההוראות.
היו"ר חיים כץ
ביולי הוא יהיה שנה. כמה זמן הממונה על מס הכנסה זמני?
נועה בן שבת
אם זה אפשרי מבחינת הפקודות שלהם.
היו"ר חיים כץ
בסדר. נצביע על הכול ביחד?
נועה בן שבת
כן. נצביע על הכול ביחד. אם כן, זה תיקון אחד בפסקה (4) בסעיף (2).

אנחנו בעמוד שם, בפסקה (5) באותו סעיף. דיברנו על כך שאם תהיה תוספת עתידית למשכורת, היא לא תובא בחשבון במסגרת המשכורת הקובעת אבל רצינו להבהיר שבעצם המשכורת, אם תהיה תוספת לגבי הצבא, היא כן תוכל לחול. תוספת אחרת של כוחות הביטחון תוכל לחול. לכן אנחנו אומרים בסעיף (5):

"על אף הוראות פסקות (1) ו-(2), שולמה לאחר יום ח' באייר התשע"ב (30 באפריל 2012), תוספת שמקורה בהסכם קיבוצי שהמדינה צד לו ונכרת לאחר המועד האמור, על משכורתו של שוטר בעד התקופה שלפני האמור לא תובא התוספת האמורה בחשבון מניין אותן פסקאות אלא אם כן קבע שר האוצר אחרת צו".

אתם רוצים להחריג את התוספת הזאת.
פרומית כהן
אנחנו מתכוונים לכך שרק תוספת שמקורה בהסכם קיבוצי שחל על כל המשק ומכוח זה גם על כוחות הביטחון, היא תוספת שתוחרג. מדובר על גמלאים שבתקופה זאת היו גמלאים. לעומת זאת, תוספות שיינתנו לכוחות הביטחון או מכוח הצמדה לצה"ל או מכוח פסיקות של בית המשפט או מכוח הסכמות אחרות, הן כן יחולו על גמלאים בתקופה הזאת כי הם לא ייכללו בסעיף הזה ומכלל הן אתה שומע לא. מה שלא כאן, הוא כן יחול.
היו"ר חיים כץ
אצלכם במשטרה כל החכמים והחכמות הן רק נשים? אני מסתכל על כל השורה ורואה רק נשים. אין אף גבר.
פרומית כהן
אני בשירות בתי הסוהר ואני לא יכולה להעיד על המשטרה.
קריאה
זאת אפליה מתקנת.
היו"ר חיים כץ
אני לא מתלונן. זה בסדר.
נועה בן שבת
כיוון שמקורה בהסכם הקיבוצי, היא לא תחול.
פרומית כהן
לכן הגמלאים קיבלו תוספות אחרות, אבל תוספות שיינתנו מכוח הצמדה לצה"ל, מכוח פסיקת בתי המשפט וכולי, הם לא בתוך הסעיף הזה ולכן הם יחולו. שאיננה נובעת מהסכם קיבוצי, שהמקור של זה אלה תוספות ייחודיות לכוחות הביטחון כגון תוספת אי קביעות שנתונה במחלוקת משפטית.
קריאה
את מציעה שזה יופיע בדברי ההסבר?
נועה בן שבת
אין לנו דברי הסבר. יש לנו את הפרוטוקול.
פרומית כהן
אנחנו ביקשנו שזה יהיה במכתב כי זאת דרך עדיפה יותר.
היו"ר חיים כץ
אני לא רוצה מכתבים. בדיון הקודם דיברנו על מכתבים ועל איזה נייר הם כתובים.
נועה בן שבת
התיקון הבא בעמוד 5. מדובר בתיקון נוסחי ולא בתיקון מהותי.
היו"ר חיים כץ
לא נוגעים בו.
נועה בן שבת
בעמוד 9, סעיף (ה1). בדיון הקודם נשמעה הערה שהייתה התחייבות שהתוספות כולן לא יפחתו מחמישה אחוזים. הסעיף הזה אמור להבטיח את זה.

"(ה1)
על אף הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ה), היה השיעור הכולל של כל התוספות המגיעות לפי הסעיפים הקטנים האמורים לפורש שערב פרישתו היה מדורג בדירוג מרשימת הדירוגים הבסיסית ופרש משירות לפני (1 בינואר 2012) נמוך מחמישה אחוזים, יתווסף לתוספת המגיעה לו לפי סעיף קטן (ה) בעד חודש ינואר 2012 ואילך שיעור ההפרש שבין חמישה אחוזים לבין השיעור הכולל כאמור. לעניין זה תובא בחשבון בשיעור הכולל האמור גם תוספ0ת לקצבה שתינתן לפורש כאמור בעד תקופת שירותו של הפורש שקדמה למועד פרישתו משירות, ככל שתיקבע לאחר מועד המעבר".

זאת אומרת, גם אם יהיו תוספות עתידיות שניתנות עבור תקופת העבר, תקופת עבודתו, גם היא תובא בחשבון בתוך חמשת האחוזים.
אסי מסינג
אלה התוספות שאנחנו דיברנו עליהן בדיון הקודם. צפוי להיות מובא לאישור הכנסת בתקופה הקרובה תיקון שהוא גם לגבי עובדי מדינה והוא יחול גם על השוטרים והסוהרים, כך שהוא מכיל את ההסכם שניתן בגין שנת 2009 עד 2013 תוספות שכר שיינתנו באופן יחסי לפי תקופות העבודה של העובד לפני פרישתו.
במסגרת הזאת כמובן שזה ייכלל בתוך חמשת האחוזים. מי שההפרש נותן תוספת, הוא יקבל את התוספת.
בתיה בן דוד
כמו שזה מנוסח עכשיו, זה רחב מדיי. גם תוספת לקצבה שתינתן לו בעד תקופת שירותו, הרי אצלנו יש תוספות אחרות.
אסי מסינג
בעד תקופת השירות?
בתיה בן דוד
כשהוא כבר גמלאי.
היו"ר חיים כץ
אחר כך ייעשו הניסוחים.
נועה בן שבת
עניין עקרוני יותר בעמוד 10. הנושא של גובה הסכום שמשולם ודחיות התשלומים. בעקבות הסיכום שהיה לך אתמול.

אני אקרא את כל פסקה (2).

(2)
עלה הסכום החודשי הכולל על סכום של 940 שקלים חדשים, ישולם ההפרש שביניהם, בתשלומים כמפורט להלן, בתוספת שיעור עליית מדד החודש שבו משולם כל תשלום כאמור לעומת מדד חודש דצמבר 2012:

(א)
במועד תשלום הקצבה בעד חודש פברואר 2014 ישולם מתוך ההפרש סכום השווה למחצית ההפרש או יתרת ההפרש שאינה עולה על 300 שקלים חדשים, הגבוה מביניהם.

(ב)
יתרת ההפרש, ככל שנותרה, תשולם בשני תשלומים שווים שישולמו במועד תשלום הקצבה בעד חודש פברואר בשנים 2015 ו-2016.
היו"ר חיים כץ
במידה ונשאר.
נועה בן שבת
כן. ככל שנותרה.
היו"ר חיים כץ
יכול להיות שב-300 שקלים, כל מי שמרוויח 6,000 שקלים לצורך העניין. עד 6,000 שקלים, ב-300 זה נגמר.
פרומית כהן
כן.
היו"ר חיים כץ
זה אפילו יותר מ-6,000. זה 6,500.
אסי מסינג
זה תלוי מתי הוא פרש.
פרומית כהן
בהנחה שהוא בין אלה שמקבלים את התוספת.
היו"ר חיים כץ
בעד חודש פברואר, זה ב-1 במרץ.
נועה בן שבת
תיקון נוסף שחל בעקבות הדיון אתמול אלה המועדים – בעמוד 14 – בסעיף (ח).

(ח)
תוספות ההפרשים לפי סעיף קטן (ז) ישולמו בתשלומים כמפורט להלן, בתוספת שיעור עליית מדד החודש שבו משולם כל תשלום כאמור לעומת מדד חודש אפריל 2012.

(1)
תוספות ההפרשים בעד קצבת חודש יולי 2008 עד קצבת חודש יולי 2011 ישולמו במועד לתשלום קצבה בעד חודש פברואר בשנים 2014 עד 2018, כך שבכל שנה ישולמו עשרים אחוזים מהתוספות כאמור.

(2)
תוספות ההפרשים בעד קצבת חודש אוגוסט 2011 עד קצבת חודש דצמבר 2011 ישולמו במועד לתשלום קצבה בעד חודש פברואר בשנים 2014 עד 2015, כך שבכל שנה ישולמו חמישים אחוזים מהתוספות כאמור.
היו"ר חיים כץ
בזה סיימנו.
נועה בן שבת
כן. בזה סיימנו.
יורם שחל
את ההפרשים, שר האוצר באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
היו"ר חיים כץ
כן.
נועה בן שבת
זה מופיע בנוסח. ודאי.
היו"ר חיים כץ
מאחר וסיימנו את הקראת החוק, אנחנו נצביע על הצעת החוק כהכנה לקריאה שנייה ושלישית.

הצבעה
בעד אישור הצעת החוק – פה אחד

הצעת החוק אושרה
היו"ר חיים כץ
כל חברי הכנסת שנמצאים כאן ויש להם זכות הצבעה הצביעו בעד. אני שמח להודיע שעשינו את מחצית הדרך וסיימנו את הקטע של הצמדת המשטרה ושירות בתי הסוהר למדד. עדיין לא סיימנו את הקטע של הצבא. אני מקווה שהצעת החוק תאושר במליאה בקריאה שנייה ושלישית ונשים סוף לסאגה הזאת. אני מקווה שעשינו טוב. המשטרה ושירות בתי הסוהר מאוד רצו את הדבר הזה ואני מקווה שאכן עשינו טוב.
תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:25.

קוד המקור של הנתונים