ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 19/03/2012

חוק מגן דוד אדום (תיקון מס' 7), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
19/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 675>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, כ"ה באדר התשע"ב (19 במרס 2012), שעה 10:00
סדר היום
<הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון מס' 6) (אגרות בעד שירות הסעת חירום), התשע"א-2010 – החלטה על חידוש הדיון; דיון מחדש בהצעת החוק>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
אורי מקלב
מוזמנים
>
חה"כ ישראל אייכלר
ברוך לוברט - עורך-דין, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

ערן הכהן - רפרנט בריאות, אגף התקציבים, משרד האוצר

ד"ר בועז לב - משנה רפואי למנכ"ל משרד הבריאות

מירי כהן - מנהלת תחום בכיר שירות הצלה, משרד הבריאות

נתן סמוך - עורך-דין, הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

אורי מיכאל - דובר הוועדה
ייעוץ משפטי
שמרית גיטלין שקד
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
<הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון מס' 6) (אגרות בעד שירות הסעת חירום), התשע"א-2010 -החלטה על חידוש הדיון; דיון מחדש בהצעת החוק>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שני בשבוע, פותחים שבוע חדש, שבוע אחרון של המושב. היום כ"ה באדר, 19 במרס 2012, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בנושא: הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון מס' 6) (אגרות בעד שירות הסעת חירום), התשע"א-2010. גברתי היועצת המשפטית.
שמרית גיטלין שקד
הצעת החוק הונחה כבר על שולחן הכנסת. אם הוועדה רוצה לחדש את הדיון, היא צריכה להעמיד להצבעה את ההצעה לחדש את הדיון בהצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון מס' 7), התשע"ב-2012, שהונחה על שולחן הכנסת לפי סעיף 89 לתקנון הכנסת.
היו"ר חיים כץ
מי בעד חידוש הדיון, ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה לחידוש הדיון בהצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון מס' 7), התשע"ב-2012, נתקבלה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. כל חברי הכנסת אישרו. אנחנו מחדשים את הדיון.
שמרית גיטלין שקד
חידוש הדיון יהיה בכפוף להודעת יושב-ראש הכנסת במליאה על חידוש הצעת החוק כי אישור הוועדה טעון הודעה של יושב-ראש הכנסת. אנחנו נחדש את הדיון, לאחר מכן נאשר את הדיון, והכול בכפוף לאישור יושב-ראש הכנסת.

אסביר את הנושא. משרד האוצר ביקש לשנות את ההסתייגות שלו, נוסח ההסתייגות שהם מציעים מונח על שולחן הוועדה. המשמעות שלה, שאנחנו נמחק מההוראה בחוק את המלים "באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת" – זה אומר שתקנות האגרות והשירותים, לרבות ההגדרות של הטיפול וכו', לא יצטרכו באופן קבוע אישור ועדה אלא אנחנו נקבע רק הוראת שעה שאישור הוועדה יהיה לחמש שנים. זאת ההסתייגות של משרד האוצר.
היו"ר חיים כץ
זאת ההסתייגות שלכם?
ערן הכהן
שהאגרות הקיימות יהיו בהיוועצות?
קריאות
לא.
היו"ר חיים כץ
לא, לא.
ערן הכהן
השינויים הבאים יהיו לחמש שנים, הוראת שעה.
שמרית גיטלין שקד
לא, שום היוועצות. תסתכל על מה שכתבתי, זה הנוסח.
קריאה
התקנות הקיימות הן גם לא בהיוועצות.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים, מפילים, ואז הם מעלים לוועדה.
שמרית גיטלין שקד
בדיוק.
היו"ר חיים כץ
מי נגד ההסתייגות של משרד האוצר?

הצבעה

בעד – אין

נגד – 2

נמנעים – אין

ההסתייגות של משרד האוצר לחוק מגן דוד אדום (תיקון מס' 7), התשע"ב-2012, לא נתקבלה.
היו"ר חיים כץ
כל חברי הכנסת שנמצאים הצביעו נגד, ואז אתם יכולים להעלות את זה למליאה. אם כך, אנחנו צריכים לאשר את הצעת החוק מחדש.
שמרית גיטלין שקד
בדיוק.
היו"ר חיים כץ
לא צריך להקריא מחדש.
שמרית גיטלין שקד
לא.
היו"ר חיים כץ
מי בעד אישור החוק, כפי שהעברנו אותו בפעם שעברה, ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון מס' 7), התשע"ב-2012, נתקבלה לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר חיים כץ
החוק אושר כהכנה לקריאה השנייה והשלישית בוועדה, אתם יכולים להעלות אותו במליאה עם ההסתייגות שלכם.
<הישיבה ננעלה בשעה 10:15.>

קוד המקור של הנתונים