ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/03/2012

חוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
49
ועדת המשנה של ועדת העבודה הרווחה והבריאות

להצעת חוק הציוד הרפואי, התשע"א-2010
20/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 8>
מישיבת ועדת המשנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

להצעת חוק הציוד הרפואי, התשע"א-2010
יום שלישי, כ"ו באדר התשע"ב (20 במרץ 2012), שעה 12:00
סדר היום
<הצעת חוק ציוד רפואי, התשע"א-2010>
נכחו
חברי הוועדה: >
אריה אלדד – היו"ר

עפו אגבאריה

רחל אדטו
מוזמנים
>
רוני גמזו - מנכ"ל משרד הבריאות

אריה פז - מנהל האגף לביקורת פנים, משרד הבריאות

מיכל אלחדף - מרכז ביקורת, משרד הבריאות

נילי דיקמן - לשכה משפטית, משרד הבריאות

לירון זוהר - עוזרת מקצועית לראש המינהל, משרד הבריאות

תרי טאובין - מנהלת תהליך הרישום, טכנולוגיות רפואיות, משרד הבריאות

אוסנת לוקסנבורג - ראש מינהל טכנולוגיות רפואיות, משרד הבריאות

טל אמתי נשרי - עו"ד בלשכה המשפטית, משרד הבריאות

ערן הכהן - רפרנט בריאות באגף התקציבים, משרד האוצר

רביד דקל - ראש תחום עונשין, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

טלי שטיין - ממונה על תחום הבריאות, משרד המשפטים

יעל אהרונוביץ - קמ"ד חקירות באח"מ משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

אייל זליכה - יעוץ משפטי, שירותי בריאות כללית

זיו רוזנבוים - ראש אגף טכנולוגיות רפואיות, שירותי בריאות כללית

זמיר גת - ראש אגף רכש ולוגיסטיקה, קופת חולים מאוחדת

שני אלוני - תחום מדיניות ציבורית, ההסתדרות הרפואית

יהושע טורנובסקי - עוזר מנכ"ל, ש.ר.א.ל - שרותים ואספקה לרפואה בע"מ

יינון בירן - מנכ"ל- אסנט, איגוד לשכות המסחר

יהודה גיל - מנכ"ל - י.גיל מדיקל, איגוד לשכות המסחר

אלי טויסטר - חברת תרופארם, איגוד לשכות המסחר

מיכאל טייכר - חבר דירקטוריון חברת אסנט, איגוד לשכות המסחר

דן כרמלי - סמנכ"ל יחסי ממשל וחקיקה, איגוד לשכות המסחר

שוקי נדל - מנכ"ל - ל.ש שיווק, איגוד לשכות המסחר

אלון סגל - חברת נאופארם, איגוד לשכות המסחר

לימור סובול - חברת ג'ונסון, איגוד לשכות המסחר

איתן סוחצבסקי - רגולטור בחברת ל.ש שיווק ורישום, איגוד לשכות המסחר

מיקי פורת - מנכ"ל - פולק אינטרנשונל, איגוד לשכות המסחר

מנחם רינשטיין - מנכ"ל ג'ונסון, איגוד לשכות המסחר

מיטל שאלתיאל - מנהלת תחום - ציוד רפואי, איגוד לשכות המסחר

רעיה שוורץ - מנהלת אבטחת איכות ורגולציה בחברת תרופארם, איגוד לשכות המסחר

מיכאל שפיר - מנכ"ל שפיר טכנולוגיות, איגוד לשכות המסחר

ברוך שניר - מנהל תחום כלכלה, התאחדות המלאכה והתעשייה

שמחה תורג'מן - חברת הנהלה, התאחדות המלאכה והתעשייה

איתי גלייך - מנכ"ל זילברמן טכנולוגיות בע"מ, התאחדות התעשיינים

אנדרה ישראל סיטרון - סמנכל איכות ורגולציה, נציג ג'נרל אלקטריק מדיקל ישראל., התאחדות התעשיינים

כרמל פלדמן - סגנית מנהל איגוד הכימיה והפרמצבטיקה, התאחדות התעשיינים

רחל בר-און - יו"ר, ארגון הקוסמטיקאיות בישראל

שמחה תורג'מן - ארגון הקוסמטיקאיות ת"א

אסתר בינשטוק - רוקחת רישום חברת רפא

אבישי וצלר - מנהל שרות פיליפס מערכות רפואיות

גיל בידס - סמנכ"ל אקטיב מערכות אופטיות בע"מ, פורום IPL ולייזר

יורם גלר - יו'ר, פורום IPL ולייזר
ייעוץ משפטי
אייל לב-ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
ס.ל., חבר מתרגמים בע"מ

<הצעת חוק ציוד רפואי, התשע"א-2010>
היו"ר אריה אלדד
אני מתכבד לפתוח את הישיבה המי יודע כמה של ועדת המשנה לחוק האמ"ר (רישום אביזרים רפואיים). בפעם שעברה הגענו לסעיף העונשין, אני שמח לשמוע שיש התפתחויות בסעיף הזה.
אייל לב-ארי
הגענו לסעיף 12. (מקריא): "עונשין. 12. (א) העושה אחד מאלה דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו – כפל הקנס כאמור:

"(1) מייצר או משווק ציוד רפואי שאינו רשום בפנקס אף שהוא טעון רישום, שלא לשימושו הפרטי, או עושה שימוש במסגרת מתן טיפול רפואי, בציוד רפואי כאמור, או מייצר או משווק ציוד רפואי כאמור הרשום בפנקס, בניגוד לתנאי הרישום – בניגוד להוראות סעיף 2(א)(1) או 2(א)(2);"
היו"ר אריה אלדד
מה זה סעיף 2(א)(1) או סעיף 2(א)(2)?
אייל לב-ארי
בהמשך, כשנעבור אליו, זה הסעיף שקובע את איסור ייצור ושימוש בציוד רפואי- - -
היו"ר אריה אלדד
שאינו רשום.
אייל לב-ארי
כן. הייתה קביעה שקבענו את הכלל שכולם חייבים להיות חבי רישום, אלא אם כן הם חורגים בתוספת.
(מקריא)
"(3) בעל רישום, יצרן, משווק, מפרסם או מי שמורה על שימוש או עושה שימוש בציוד הרפואי במסגרת מתן טיפול רפואי שאינו מקיים הגבלה שניתנה הוראות סעיף 10".
היו"ר אריה אלדד
רק בשביל שנבין מה אנחנו קוראים, מה זה סעיף 10? הגבלות על ביצוע פעולות בציוד רפואי מטעמי בריאות הציבור.
נילי דיקמן
אם אפשר להבהיר, אלה כל מיני הודעות לציבור שניתנות במהלך חיי המוצר לאחר שהוא נרשם והסתבר למשל שיש בו איזה שהיא בעיית בטיחות ואנחנו מודיעים על איסור שימוש בו. זה צריך להיות מחייב.
אייל לב-ארי
"(ב) בעל רישום שאינו מקיים הוראה בדבר ביצוע פעולות מעקב וביקורת לשם הערכה של ציוד רפואי רשום ובדבר דיווח על ביצוע פעולות המעקב והביקורת כאמור ומסירת דיווח תקופתי על המידע שהגיע לידיו בעקבות ביצוע פעולות אלו, או שאינו מקיים הוראה בדבר דיווח על אירוע מיוחד הקשור בשימוש בציוד הרפואי הרשום שלא בהתאם להוראות סעיף 9, דינו – מאסר חצי שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור.
"(ג) העובר עבירה כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב) שכתוצאה ממנה נגרמה או עלולה להיגרם פגיעה ממשית לבריאות הציבור, דינו – מאסר שלוש שנים, או כפל הקנס שבית המשפט היה רשאי להטיל עליו לפי הוראות סעיף זה, בשל העבירה שבה הורשע, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו – חמש פעמים הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

"(ד) הייתה העבירה עבירה נמשכת, רשאי בית המשפט להטיל קנס נוסף, בשיעור של חמישה אחוזים מסכום הקנס הקבוע לאותה עבירה, לכל יום שבו נמשכת העבירה מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בהודעה לתיקון הליקוי ושתחילתה עם מסירתה של ההודעה; לעניין זה "הודעה" – הודעה בכתב מאת המנהל".
היו"ר אריה אלדד
משרד הבריאות רוצה להסביר במלה אחת את השינוי לעומת הנוסח שהיה מונח בפנינו בפעם שעברה?
נילי דיקמן
למעשה למרות עמדתנו הראשונית, קיבלנו את ההצעה של הוועדה בדיון הקודם לנסות לייצר איזה שהוא נוסח רך יותר. השינוי העיקרי נעשה לגבי מטפלים, ההוראות הפליליות שיחולו על מטפלים, כשאנחנו קובעים שההוראות הפליליות שיחולו על המטפלים יחולו רק ביחס לחובה שלהם לעשות שימוש בציוד רפואי רשום ולא פירטנו חובה נוספת על שימוש שלא בהתאם לרשום בפנקס, שלא בהתאם לתנאי הרישום. בכך אני חושבת שאנחנו נותנים איזה שהוא מענה להערות שניתנו כאן שטענו שאין אפשרות לפקח על הקליניקה ועל שיקול הדעת הרפואי של הרופא בזמן מתן טיפול ולהעמיד אותו בפני החשש בפני הליך פלילי, וכרגע מבחינת ההוראות הפליליות הרופא נדרש לעמוד בעצם לוודא או לעשות שימוש אך ורק בציוד שהוא רשום לעומת ציוד שאיננו רשום כלל בפנקס. זאת ההוראה הפלילית שחלה עליו.
לגבי היצרנים והמשווקים, אנחנו כמובן רוצים לאחד את ההוראה הפלילית שהייתה בנוסח הכחול ושהייתה קיימת בנוסחים הקודמים. כמובן שאיסור השיווק והייצור של הציוד צריך להיות בהתאם לתנאי הרישום. אם המנהל קבע תנאים בנוגע לאיך צריך לייצר את הציוד, או אם הוא קבע כללים לגבי השיווק, הם צריכים לעמוד בו ולשווק את הציוד אך ורק לאותן מטרות.

אלה הדברים. אנחנו הוספנו גם סעיף (ג) שמדבר על עבירה שכתוצאה ממנה נגרמה או עלולה להיגרם פגיעה ממשית לבריאות הציבור ואז רף הענישה הוא חמור יותר וקבענו אותו לשלוש שנים, ואני חושבת שזה ראוי.
דן כרמלי
אני חייב להתחיל בהתייחסות לדברי חברתי, עורכת הדין נילי, בנושא הזה, שהמענה שניתן כאן לא דומה אפילו להחלטה שפרופ' אלדד ודר' אדטו, חברי הוועדה, הציעו וביקשו מכם, וההחלטה שמצוינת, דרך אגב, פרופ' אלדד, בנוסח שהונח הבוקר, לפחות פורסם באתר של הוועדה, רק הבוקר, שונה לחלוטין מההחלטה שתואמת את החלטות הוועדה מפעם קודמת, ואני רוצה להקריא לאדוני, כי לדעתי זה לא מונח בפניו.

בנוסח שפורסם, לא ערב הדיון, אלא עוד קודם לכן, אתמול עוד זה הופיע, 'ההחלטה: משרד הבריאות התבקש להגיש נוסח כך שאי קיום הוראות מסוימות יחייב ענישה פלילית ואי קיום הוראות מסוימות אחרות לא יגרור ענישה'. אני רוצה להזכיר לאדוני שהוועדה הנכבדה הזאת, גם אדוני וגם דר' אדטו, דיברו על העניין של להחריג עניינים טכניים, כמו לדוגמה אם לא פרסמתי או לא דיווחתי על פרסום מדעי כלשהו, כיבואן או כיצרן, ופספסתי או פספסתי ביום או יומיים, זה לא יהיה פלילי כי זה עניין טכני ואין כל היגיון להחיל על כך עבירה פלילית. נכון להיום הנוסח שמונח בפני אדוני ובפני הוועדה הוא כזה שלא תואם את החלטות הוועדה, הוא כזה שכן מחיל עבירות פליליות גם על נושא דיווח. המפליא ביותר בעניין הזה הוא שאנחנו לקחנו ואמרנו שאנחנו לא נגד הורדת החבות הפלילית מרופאים, אנחנו מבינים את העניין ואת הצורך הזה, אבל אם טיפלתי לא כראוי או פעלתי שלא על פי התוויה של ציוד רפואי מסוים וגרמתי לפגיעה, ביודעין אפילו, זה לא פלילי, אבל אם לא דיווחתי על פרסום רפואי כלשהו, או איחרתי בדיווח ביום יומיים, זה פלילי מהותי.
שני אלוני
נילי, אני אשמח לעזרתך כדי להבין איך מה שאת אמרת בא לידי ביטוי כאן, כי אני מסתכלת בסעיף 12(א)(1) ואת אומרת שכל מה שזה נועד למנוע זה שימוש בציוד שהוא לא רשום, אבל רשום כאן 'בניגוד לתנאי הרישום', זאת אומרת שאנחנו עדיין מדברים על שימוש בניגוד לתנאי הרישום.
נילי דיקמן
אבל לא ביחס לעושה שימוש במסגרת מתן טיפול רפואי, אלא רק ביחס למייצר או משווק ציוד רפואי.
שני אלוני
אני חושבת שאולי כדאי לפצל את זה, רק כדי- - -
קריאה
אולי למחוק את הפסיק לאחר המלה 'בפנקס'.
שני אלוני
יכול להיות שהחיבור לא מספיק ברור. אני מבינה את מה שאת אומרת אבל אני חושבת שזה לא מספיק ברור.
היו"ר אריה אלדד
אני מבין את הפרשנות של משרד הבריאות. האם מחיקת הפסיק מנוגדת לעקרונות המשפט הישראלי? יש לדעתי כבר מספיק פסיקים בחוק.
שני אלוני
אולי לפצל את הסעיף? כי לא ברור ש'בניגוד לתנאי הרישום' מתייחס רק למשווק ומייצר ולא למטפל.
היו"ר אריה אלדד
חברים, יוחלט בזאת ויירשם בתולדות האומה שהפסיק נמחק.
נילי דיקמן
הפסיק אחרי 'בפנקס', נכון?
היו"ר אריה אלדד
זו כבר החלטה מסוג אחר לגמרי, כי אני לא בטוח שלא מיצינו את מכסת הפסיקים שלנו לעניין הזה.
שני אלוני
שאלה שנייה, לגבי הנושא של 'עלולה להיגרם פגיעה ממשית לבריאות הציבור'. אני הייתי שמחה שתסבירו מה זה המבחן הזה, זאת אומרת מה ייחשב לפגיעה ממשית לבריאות הציבור כי אני יכולה לחשוב שכל אי נעימות היא פגיעה ממשית, כי היא גורמת כאב.
היו"ר אריה אלדד
אני אתן לך דוגמה. בנתנז יוזמים פגיעה ממשית בבריאות הציבור, למשל. זה סוג של פגיעה ממשית. או מי שמפיץ ביודעין פרוטזות שד שמורכבות משאריות צמיגים ואספלט זו פגיעה ממשית בבריאות הציבור. זה להבנתי.
שני אלוני
העניין הוא שהעונש הוא מאסר שלוש שנים. שוב, אם פגיעה ממשית זה גרימת כאב, אז בוודאי שלא זאת הכוונה, אני מנחשת, בגלל זה אני שואלת מה המשמעות שלה במבחן הזה והאם הוא תואם את מה שאנחנו רוצים להכניס.
נילי דיקמן
אני חושבת שברור מהנוסח שמדובר בפגיעה שהיא משמעותית ואל תשכחו שהדבר נתון לשיקול דעת גם של התביעה וגם של בתי המשפט, ואני בטוחה שאף בית משפט לא יקבע שעצם גרימת הכאב כשלעצמה זו הפגיעה הממשית, יש כאן איזה שהן נסיבות כשהכוונה לנסיבות חמורות יותר.
שני אלוני
אז אולי אפשר להכניס 'פגיעה משמעותית'.
היו"ר אריה אלדד
אני חושב שהביטוי משמעותי מופיע בחקיקה שוב ושוב ושוב ובאמת באותם מקרים- - -
שני אלוני
לא, כאן זה 'ממשי', ואני מציעה אולי להחליף ל- - -
היו"ר אריה אלדד
ממשי, משמעותי, זה היבט שאי אפשר למדוד אותו והוא לשיקולו של בית משפט כשצריך להוכיח, יש ממשות/אין ממשות, זה משמעותי/זה לא משמעותי? הלוא אי אפשר למדוד כאב כשבבחינה לגבי מאה אנשים על סקלת כאב ליניארית עמד מעל 7 מתוך 10 . אף פעם אי אפשר להגיע בחקיקה למשמעות של מה הוא משמעותי ומה הוא ממשי וכשזה מגיע לשלב הזה אז צריכים להתדיין. אני לא חושב שהחוק יכול להיכנס ל- - -
שני אלוני
הערה קטנה למה שאמרת, מקובל עליי שזה לא יהיה משהו מדויק, אני חושבת שממשי זה משהו שאפשר להצביע עליו, בעוד שמשמעותי זה משהו שיש לו משקל. ככה אני מבינה את המלים האלה. הייתי מבקשת להחליף את זה למשמעותי.
היו"ר אריה אלדד
משרד המשפטים יודע להבדיל בין ממשי למשמעותי?
קריאה
אני מציעה להפריד את המונחים שבחוק זכויות החולה, שיש שם פגיעה חמורה או ממשית בכל מיני סעיפים, כרגע זה לא לפניי, אבל אנחנו יכולים לנסח את זה באופן שזה- - -
היו"ר אריה אלדד
שיתאים לחוק זכויות החולה.
קריאה
שאל"ף, יתאים למען ההרמוניה החקיקתית, אבל בי"ת, שיבהיר את מה שאנחנו רוצים להבהיר, כי זו פגיעה חמורה בבריאות.
דן כרמלי
זאת אומרת זה לא עלולה להיגרם אלא נגרמה.
קריאה
לא, גם עלולה.
דן כרמלי
אז אני לא מבין את ה'עלולה'. אם הוא ממשי, אז הוא לא עלול. אם הוא ממש קרה, אז הוא ממש קרה.
היו"ר אריה אלדד
חברים, אני מציע שהנוסח הזה ייכנס לניסוח של משרד המשפטים ואני אאמץ את הנוסח על פי מה שכתוב בחוק זכויות החולה.

בואו נתקדם.
יהודה גיל
בסעיף (ב) כתוב 'בעל רישום שאינו מקיים הוראה בדבר פעולות מעקב וביקורת לשם הערכה של ציוד רפואי רשום'. האם כשאני מוכר מזרק אני צריך ללכת לעשות מעקב אחרי המזרק אם הוא עשה תקלה או לא תקלה, למה הכוונה מעקב?
נילי דיקמן
אני אסביר. אנחנו מתייחסים בסעיף הזה להוראות שיותקנו במסגרת סעיף 9, שם אנחנו נקבע תקנות מפורטות שיקבעו בצורה ברורה מה בעל הרישום צריך לדווח וכבר בדיון שלנו בסעיף 9 עסקנו בנושא הזה, אנחנו גם מיקדנו מעט יותר את תחולת ההוראות ולכן הסעיף רק קובע את אותו רף של אנשים וההוראות המפורטות יהיו כבר במסגרת- - -
יהודה גיל
אבל מה זה מעקב? אם יש תלונה, אני צריך לדווח על התלונה, אבל מה זה מעקב?
נילי דיקמן
מעקב זה אחר הציוד, אתה צריך לעקוב אחרי תופעות הלוואי שנובעות מהשימוש בציוד. הדברים האלה נדונו במסגרת סעיף 9.
היו"ר אריה אלדד
נכון, והזכרנו את אותם מקרים שלגבי תרופות היו דיווחים מארץ רחוקה מאוד ששם דווח על תופעות לוואי משמעותיות מאוד בעקבות החלפת פורמולה של תרופה מסוימת, וחשבנו שראוי שמי שמוכר את התרופה או משווק אותה או מייצר אותה יידע לעקוב ולעדכן את המשרד ביחס לדיווחים שיש והמשרד יצטרך להחליט אם ראוי להסיר את זה מהמדפים, לפרסם אזהרות וכיוצא באלה. זה נכון שבעולם אוטופי הייתי מצפה מהרגולטור לעשות את עבודת הסריקה הזאת כל הזמן, אבל כיוון שבריאות הציבור היא על הכף ואני רוצה להגן על המטופלים בסופו של דבר, אני רוצה שהמשרד יעשה את עבודתו והמשווקים והמוכרים והיצרנים יעשו את עבודתם, והיא מוגדרת עכשיו בסעיף הזה, כדי שברגע שהובא משהו לידיעתך ובחיפוש השגרתי שאתה צריך לפני שאתה משווק מחדש מוצר, מעלה אותו, אורז אותו בעטיפה צבעונית ומפתה, רצוי שתבדוק האם מישהו לא דיווח שאותו מזרק לא נוטה להישבר בתוך הווריד או לשלוח תסחיפים שיסכנו את בריאות המטופלים.
יהודה גיל
כן, אבל כאן בסעיף כתוב שזה כבר אחרי שנעשה הרישום, לשם הערכה של ציוד רפואי רשום.
היו"ר אריה אלדד
נכון, יש לך רישום ובניו זילנד יש תקלות חוזרות שמדווחות שם- - -
יהודה גיל
דיווחים מחוץ לארץ?
היו"ר אריה אלדד
גם, דיווחים בספרות, אני מדבר על ספרות, גם ספרות מדעית, אבל לפעמים הפרסומים הם עוד לא בספרות מדעית, אולי הפרסומים המדעיים יאחרו קצת, אבל הכותרות הראשיות באנגליה אומרות שמתו 4 יולדות כתוצאה משימוש בתכשיר מסוים, את זה צריך להעביר לידיעת המשרד ושיעשה עם זה מה שהוא רוצה.
מיקי פורת
אני שואל למה הדבר צריך להיות פלילי ועוד שלוש שנים מאסר.
נילי דיקמן
זה לא שלוש שנים מאסר, זה חצי שנת מאסר.
מיקי פורת
זה לא הגיוני.
היו"ר אריה אלדד
זה הגיוני בהיבט אחד, כשמדובר בדיני נפשות. כלומר ברור לי שגם המשרד וגם בית המשפט, אם חלילה זה יגיע לשם, יצטרך לשקול אם היה מדובר באיזה דיווח של אי נוחות, של מטרד, של תופעות לוואי מינוריות, של תקלות שאינן מסכנות חיים, או משהובא לידיעתו של אדם, של בעל רישום, תקלות מסכנות חיים במקום מסוים והוא התעלם מהן, או ניסה, להיפך, להיפטר כמה שיותר מהר מהסחורה שלו לפני שהשערורייה מתפוצצת גם בארץ, אז זה דיני נפשות. אני חושב שרצוי שמשרד הבריאות או משרד המשפטים יגידו, כדי להקל על בעלי הרישום, שבעל רישום שהתעלם מהודעות על תקלות מסכנות חיים יוכל לפחות לבחור את שכנו לתא במקרים כאלה.
מיקי פורת
אבל לפני שבוחרים את השכן לתא, לפי מה שאתה אומר, מקובל עליי לחלוטין ואני מניח שעל כולם, אבל לפי הניסוח שיש כאן, אני לא רוצה להגיע לתא הזה לשלוש שנים על דבר שלא ידעתי עליו.
נילי דיקמן
חצי שנה.
מיקי פורת
זה לא משנה, אני לא רואה את הסנקציה הפלילית- - -
היו"ר אריה אלדד
ואם אומרים לך שתשב עם שר או עם נשיא?
מיקי פורת
בסדר, אבל אני לא מתפלל, זה לא יעזור לי, אני לא יכול להגיע לשם. אבל בגדול, יש פה מן פרדוקס. מה שאתה אמרת מקובל עליי ואני חושב שיהיה מקובל על כולם, אבל לא יכול להיות שמישהו שכתוצאה ממחדל שלא תלוי בו לא דיווח- - -
נילי דיקמן
למה לא- - -
מיקי פורת
זה מה שכתוב. אני הייתי מציע פשוט לנסח את זה מחדש, שיגיע למצב כזה שמי שביודעין ידע והסתיר, בבקשה, אבל מי שלא ידע ולא יכול היה לדעת- - -
היו"ר אריה אלדד
כבר למדתי את השיעור הזה בפעם שעברה, כיוון שאנחנו מדברים פה בעונשין והכוונה הפלילית חייבת להיות מוכחת, זה מצד אחד מחמיר מאוד עם העושה, אבל מצד שני מקשה על מי שתובע ממנו או תובע אותו כי הוא עכשיו צריך להוכיח שזה לא בתום לב, שהוא פשוט לא ידע והמשיך לשווק, או לא שמע, או הובא לידיעתו משהו והוא לא הצליח להבין בין השורות משמעויות חמורות, אלא הובא לידיעתו משהו חמור מאוד והוא התעלם מזה ובמזיד עשה. זה טמון בעצם העובדה שזה מעוגן בחקיקה פלילית.
מיקי פורת
למעשה אני חושב בדיוק את אותו דבר, אני מסכים איתך לכל אורך הקו, אני רק חושב שהניסוח פה הוא קצת קיצוני לגבי אנשים וחייבים באיזה שהיא צורה להגדיר את הדברים כמו שאתה אומר.
היו"ר אריה אלדד
זו פעם ראשונה שמישהו האשים אותי בקיצוניות ואני- - -
מיקי פורת
אני לא מאשים אף אחד.
היו"ר אריה אלדד
אני רגיל, זה בסדר. אתה יכול לפתח את זה, להיפך.
מיקי פורת
בכל אופן הייתי מבקש לנסח את- - -
היו"ר אריה אלדד
משרד המשפטים רוצה להתייחס לעניין הקיצוניות?
לירון זוהר
אני רוצה קודם להבין, אני לא בטוחה שאני יורדת לשורש הבעיה. מה שסעיף 9 אומר, הוא קובע שתי חובות למעשה שהשר אמור לפרט אותן ברזולוציה יותר גבוהה בתקנות. זאת אומרת שאם השר אומר לך בתקנות, 'אתה בבקשה חייב לבצע מעקב על ציוד רפואי מסוג 1, 2, 3 והמעקב שלך צריך להיות- - -', ואני מניחה שמשרד הבריאות יעשה רגולציה כמו שצריך ויגיד איזה סוג של מעקב הוא רואה כמעקב שעונה על הסטנדרטים שהוא חושב שאתה צריך לעמוד בהם, ככל שאתה לא תבצע מעקב על משהו שלא נכלל בתקנות או שלא תבצע מעקב אחר שהתקנות לא מחייבות אותך, אין לך אחריות פה בכלל. לכן אני לא בטוחה שאני יורדת לסוף דעתך מה באמת מטריד אותך כאן.
מיקי פורת
צריך לראות את התקנות, בקיצור.
לירון זוהר
ברור, ולכן הסעיף הזה מפנה להוראות לפי סעיף 9. ברור שעד שלא תהיה הכוונה והכוונה מדויקת, אני לא רואה אפשרות שהמשרד יפעל נגד מישהו שלא מדווח או לא מבצע מעקב אם לא ניתנו הנחיות שאומרות לו איזה סוג של מעקב ואיזה סוג של דיווח הוא צריך לעשות.
מיקי פורת
זה מקובל.
היו"ר אריה אלדד
זו נקודה חשובה וטוב שהיא בפרוטוקול ואנחנו יכולים להתקדם.
דן כרמלי
אדוני רק לא התייחס ל- - -
היו"ר אריה אלדד
אני משתדל לא- - -
דן כרמלי
לא, זה לא באמת. מכיוון שבפרוטוקול לא רואים את חיוכו של אדוני.
היו"ר אריה אלדד
בואו נתקדם.
דן כרמלי
ומה לגבי שינוי ההחלטות? אדוני לא מתכוון להתייחס לנושא? זה בניגוד להחלטות הוועדה. לחלוקה בין הטכני למהותי, אדוני.
היו"ר אריה אלדד
להבנתי יש התקדמות משמעותית בנוסח שמונח לפנינו במשרד הבריאות.
דן כרמלי
שלא קשורה להחלטה של אדוני.
היו"ר אריה אלדד
היא קשורה במידה רבה להחלטה.

הלאה.
זיו רוזנבוים
בראשית דבריי אני מבקש לברך על ההתקדמות המשמעותית בסעיף 12. יחד עם זאת יש לנו עדיין מספר הארות, באל"ף. בסעיף 12(א)(1) אנחנו מבקשים להוסיף בסיפה 'ושלא בהתאם להוראות סעיף 4' וזאת משום שסעיף 4 מאפשר למשרד הבריאות להתקין תקנות שלפיהן יהיה אפשר להשתמש בציוד רפואי שאינו רשום, למשל לצרכי מחקר.
לירון זוהר
סעיף 4 למעשה קובע מצבים שבהם אין אחריות פלילית. הוא קובע סעיף של פטור, הוא אומר באיזה מצבים- - -
קריאה
פטור מרישום.
לירון זוהר
ולכן הפטור הזה לא צריך להופיע בסעיף העונשין כי סעיף העונשין ממילא לא יחול על הסיטואציה. אנחנו אף פעם לא מציינים בסעיף העונשין את הפטור, כי אנחנו אומרים שמה שממילא לא כלול- - -
היו"ר אריה אלדד
מה שממילא לא כלול, לא צריך לדון בו ולקבוע עונש.
זיו רוזנבוים
סעיף העונשין כפי שהוא מנוסח כולל כל פעולה שלא בהתאם לסעיף 2(א)(1) ו-2(א)(2). אם לוקחים את הדברים כפשוטם הרי פעולה לפי סעיף 4 סותרת את מה שרשום בסעיף 2 ולכן יש לנו- - -
לירון זוהר
לא, היא מסייגת את ההיקף של סעיף 2 וסעיף העונשין יחול רק על ההיקף המסויג של סעיף 2.
זיו רוזנבוים
אז לכן אנחנו מבקשים שכפי שהיה רשום קודם בניסוח, הרי לא סתם רשמתם 'בניגוד להוראות סעיף 4(א) ושלא בהתאם לסעיף הוראות 4(ב) ו-4(ג)' בטיוטה הקודמת, הרי זה נמחק מכאן. אנחנו פשוט מבקשים שלאור העובדה שיש עדכון נרשום 'ושלא בהתאם להוראות סעיף 4'.
נילי דיקמן
המחיקה היא לא עמדה מהותית, אלא עניין של נוסח בלבד- - -
לירון זוהר
אנחנו לא כותבים את הסייגים האלה בעבירות- - -
היו"ר אריה אלדד
אני רק מבקש להבהיר לי - לצורך העניין, העלית את נושא המחקר ומי שרוצה לבצע מחקר במכשיר מסוים על חולדות, הוא בוודאי לא צריך לרשום את המכשיר הזה, אבל אם הוא רוצה לעשות את אותו מחקר בבני אדם והוא מבקש אישור הלסינקי, הוא צריך לרשום את המכשיר קודם?
נילי דיקמן
בדרך כלל הציוד עוד לא יהיה רשום, היות שלא נאספו כל הנתונים הדרושים לזה, אז זה לא יהיה חייב ברישום בפנקס, אבל הוא יהיה חייב בהוראות לפי תקנות בריאות העם שנוגעות לניסויים בבני אדם.
אייל לב-ארי
תשובה לגבי ההפניות של סעיף 4 ולמה הפנו רק לסעיף 2. סעיף 2 קובע את האיסור וסעיף 4 מתגבר על האיסור, כי הרישה אומרת 'על אף הוראות סעיף 2(א)', לכן פשוט אין צורך באזכורים.
זיו רוזנבוים
אוקי.

לגבי סעיף 3, לגבי מי שמורה על שימוש או עושה שימוש בציוד רפואי, אני חושב שצריך להבדיל בין הוראה לשימוש בטכנולוגיה מסוימת לבין הוראה לשימוש בפריט ספציפי. אני אתן דוגמה, כשרופא כותב 'יש להשתמש ב- negative wound pressure therapy, למשל, לטיפול בפצע קשה ריפוי, ואם המטפל בפועל משתמש במוצר שאין לו רישום, הרי בוודאי יש מכשירים אחרים שיש להם רישום. זאת אומרת להבדיל בין מתן ההוראה שהיא הוראה כללית לשימוש בטכנולוגיה מסוימת לגבי מתן הוראה לשימוש בפריט ספציפי שאינו- - -
היו"ר אריה אלדד
נדמה לי שזה מובן לחלוטין. כלומר זה כאילו אמרת 'הרופא אמר, אני ממליץ על ניתוח הרניה, ממליץ לתקן את הבקע הזה כי הוא עלול להיות בקע כלוא ולגרום נזקים', אם מישהו ניתח אותו במכשירים לא סטריליים, אני לא רואה בכלל צורך להבהיר את זה, זה כל כך מובן. כיוון שעשיתי פעם או פעמיים או מאה פעמים בחיי שימוש באותו אמצעי שהמלצת עליו לטיפול בפצעים קשי ריפוי ואני מודע ליתרונות שלהם, אבל ברור לי שאם אני אשתמש במקום זה בפומפה שמשמשת לצרכים אחרים כדי לפתור סתימות במערכת הביוב העירונית, אז יכול להיות שאני אהיה חשוף לעונשים הקבועים בחוק, כי אמנם אני יוצר לחץ שלילי על הפצע, אבל לא באמצעים הרשומים והמותרים, לכן זה נראה לי מובן מאליו. אני לא חושב שצריכה להיות הבהרה פה. מי שממליץ על מודליטי או על דרך טיפול מסוימת, אבל לא מתעקש שזה יהיה במכשיר פלוני שאין לו רישום, אני לא חושב שהוא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
נילי דיקמן
אני מסכימה, אני חושבת שכאן זה חלק מיסודות העבירה ואולי העמיתה שלי כאן ממשרד המשפטים תפרט, אם מדובר בעבירה שדורשת ידיעה ולכן הוא צריך לדעת שהוא מורה על שימוש בציוד שאינו רשום. אם הוא לא ידע שהציוד אינו רשום והוא התכוון לציוד אחר, אז העבירה לא תתממש.
לירון זוהר
אין לי מה להגיד יותר מזה.
היו"ר אריה אלדד
נתקדם, לי זה נראה ברור, אני לא רואה קושי.
זיו רוזנבוים
עשוי להיות פער משמעותי בלוחות הזמנים בין מתן ההוראה לבין השימוש בפועל. יכול להיות שניתנה הוראה בשנה מסוימת ומדובר בטיפול כרוני בחולה שנמשך שנתיים או שלוש שנים אפילו, האם מתן ההוראה- - - אני רק רוצה להבהיר שמתן ההוראה ייבחן בתאריך מתן ההוראה, זאת אומרת אין חובה על רופא לשנות את ההוראה הזאת בעתיד לגבי הוראות שהוא נתן בעבר וכו'.
היו"ר אריה אלדד
שמענו לא מזמן פסיקה מעניינת של בג"צ בנושא תכנית 'עובדה' שכמו שהיא אמרה היה נכון ברגע שהיא אמרה, אחר כך הסתבר שזה אחרת ובכל זאת בית המשפט אמר שמה שקובע זה התאריך שהיא אמרה. כלומר הקביעה שלה. זה נכון להבנתי גם בטיפול תרופתי. רופא המליץ על תרופה מסוימת לטיפול ביתר לחץ דם ועכשיו החולה ממשיך לקחת אותה, מפעם לפעם צריך לחדש לו את המרשם בדיוק בגלל הדברים האלה, אל"ף, לבדוק מה תגובת החולה, ובי"ת, לראות אם הוא לא פיתח איזה שהן תופעות לוואי או מגיב לטיפול, וחוץ מזה, זה מאפשר לנו גם לעקוב מעת לעת אחרי הודעות בספרות הרפואית שהרפואה באמת מורידה יתר לחץ דם אבל לפעמים עד לאפס, כלומר החולה מפסיק לפתח את התופעות הידועות, ואי אפשר ברפואה לנהוג במדיניות של שגר ושכח. כלומר פעם אחת המלצת על טיפול בתרופה מסוימת או במכשיר מסוים, אי אפשר להתייחס לזה כאילו זו הוראה קבועה ועומדת, לעולמי עולמים. מישהו צריך לעקוב אחרי הטיפול בחולה, אחרי התגובות שלו, ואגב כך גם לדעת על פי קריאת ספרות, על פי דיווחים, אולי יסתבר שהטיפול הזה מסוכן ומסכן את חייו. לכן אני מתקשה לקבל בשלמות את מה שאתה אומר, שברגע מתן ההוראה זה היה בסדר ואם אתה ממליץ לו על טיפול במכשיר מסוים, פיזיותרפיה במכשיר מסוים', זה לעולמי עולמים?
זיו רוזנבוים
לא, אדם מודע להחלטות שהוא מקבל ברגע נתון, הרי לא סביר לדרוש מרופא לזכור את כל ההוראות שהוא נתן לכל המטופלים בשנה האחרונה. לא היינו רוצים לשים את הרופאים במצב שבו הם נדרשים כרגע לבחון האם כלל ההוראות שהם נתנו בשנים האחרונות עדיין שרירות וקיימות כי לא בוצע איזה שהוא החזר מן השוק לציוד. אני בסך הכול מבקש שההוראה של רופא תיבחן במועד שבו הוא נתן את ההוראה. זה לא סביר לדרוש ממנו- - - הרי החולה לא עומד לפניו, ניתן ייעוץ במועד מסוים, אחר כך זה הופנה לרופא אחר. יש כאן בעיה יישומית קשה, אדוני.
היו"ר אריה אלדד
זה נכון, אבל אתה תסכים איתי שאי אפשר לתת הוראות בנוסח שגר ושכח ברפואה.
זיו רוזנבוים
כן, ואז במקרה כזה הרי אם חלילה נגרם נזק למטופל יש דינים שעוסקים ברשלנות רפואית, אבל לא סנקציה פלילית, אדוני.
נילי דיקמן
אני מבינה את זה כך, שהידיעה של הרופא נבחנת בזמן שהוא נתן את ההוראה. אם הוא מטפל באופן מתמשך במטופל, הוא ממשיך להפנות אותו שוב ושוב, גם אם הוא לא נותן הוראה- - -
היו"ר אריה אלדד
לא, אבל זה כאילו הוראה חדשה. לא, אנחנו מדברים על זה שהוא נתן לפני שלוש שנים הוראה לטיפול מסוים- - -
נילי דיקמן
ושכח מהמטופל, אני מסכימה שלא תהיה חובה פלילית. אבל שוב, אני אומרת, הדברים האלה הם פרטים שצריכים להיבחן בנסיבות המקרה ובבית משפט. הנושא הזה של אם הוא מטפל במרפאה שלו, הוא לא עושה את השימוש במשך זמן ארוך, אבל הוא יודע שהמטופל ממשיך ומשתמש באותו ציוד, יכול להיות שכן תקום לו איזה שהיא חובה לעדכן, אבל הדברים האלה צריכים באמת להיות לפי נסיבות המקרה. ככלל הנקודה היא בזמן מתן ההוראה, אז הוא צריך לדעת למה הוא מפנה.
אייל זליכה
האם לא ראוי לחדד את זה ולכתוב את זה על מנת שלא נידרש בבית המשפט לעדויות מומחה מסוגים כאלה ואחרים?
היו"ר אריה אלדד
ממילא נצטרך ויהיו שלושה. אחד מטעם החולה, אחד מטעם בית החולים והשלישי מטעם בית המשפט.
זיו רוזנבוים
כדי שהמומחים לא יתפרנסו שלא לצורך, האם אפשר פשוט לציין את זה בחוק?
נילי דיקמן
אני חושבת שזה חלק מה- - -
זיו רוזנבוים
הדיון פה רק מראה שזה לא כל כך ברור.
היו"ר אריה אלדד
באיזה סעיף לעשות ?
לירון זוהר
סעיף 10, הסעיף שמדברים עליו עכשיו מפנה למעשה לסעיף 10.
נילי דיקמן
לא, זה עדיין סעיף 2, הוא נותן הוראה לעשות שימוש בציוד שאינו מתאים ואז- - -
לירון זוהר
אתה מדבר על סעיף קטן (3), נכון?
זיו רוזנבוים
כן.
היו"ר אריה אלדד
אבל אם כתוב שם, 'נתן הוראה לשימוש בציוד שאינו רשום ובשעת ההוראה- - -
זיו רוזנבוים
במועד מתן ההוראה.
היו"ר אריה אלדד
---הציוד רשום, לדעתי זה מובן מאליו.
דן כרמלי
המבחן הוא מועד מתן ההוראה.
זיו רוזנבוים
מאה אחוז, בסדר גמור.

דבר נוסף, לגבי אותו סעיף 12(א)(3), אנחנו מבקשים להוסיף 'ובלבד שידע או היה עליו לדעת על ההגבלה'. יש תהליך, זה שמשרד הבריאות מחליט לעדכן את מוסדות הבריאות בדבר ההוראה האמורה בסעיף 10(ג), מהשלב הזה ועד שהרופא יודע עלול להימשך זמן מסוים.
נילי דיקמן
נשוב ונזכיר, סעיף 10 מדבר על מקרים שבהם יש סכנה לבריאות הציבור ואז למנהל יש סמכות להורות על צעדים מסוימים שלא נוגעים לשלב של המטפלים, כמו הפסקת שיווק, ואז לא תחול חובה על המטפלים, אבל יש הוראות, למשל בנושא של הפסקת השימוש בציוד הרפואי, ואז זה כן יחול על המטפלים.
היו"ר אריה אלדד
נכון, אבל השאלה היא איך הובא לידיעתו של עד אחרון הרופאים שאסור להשתמש במכשיר מסוים.
נילי דיקמן
יש שני כלים, אחד הוא הודעה לציבור- - -
רחל אדטו
אני חזרתי ואמרתי לך, נורא נוח לי להשתמש בדוגמה הזאת, אני מבקשת שתיקחי את המקרה של האלטרוסקין, למרות שיש את הוועדה ואת הוועדה שהוחלט עליה והשינוי אצלכם במשרד, קחי את הדוגמה הזאת, תביאי אותה עכשיו ותיישמי בדוגמה איך את עכשיו באותו מקרה של האלטרוקסין לוקחת בחוק החדש. איך את עכשיו מפעילה עד אחרון הרופאים בשטח שיידעו. אני אחזור כמו קאטו הזקן שהחוק הזה לא יהיה לו שיניים אם לא יהיה כוח אדם שיאכוף את הדברים האלה. אני מצטערת להגיד את זה ואני אומרת את זה כל פעם מחדש, ולכן נוח לי להשתמש בדוגמה כדי לענות להם על הדבר שהם צודקים, שיכול להיות מרווח זמן מאוד משמעותי ואז הם עומדים בחזית.
נילי דיקמן
אבל אני אמשיך עם הדוגמה שלך, כי זה לא מה שקרה באלטרוקסין, אבל אם היינו מוציאים הודעה שצריך להפסיק להשתמש באלטרוקסין ולא לתת מרשמי האלטרוקסין יותר, ואחרי יומיים, או שבוע, או שבועיים, מגיע רופא וממשיך לטפל באלטרוקסין, אז זאת הכוונה שלי ועל זה תחול החובה הפלילית שלו. באלטרקוסין המסרים היו הרבה יותר מורכבים ולא היה- - -
היו"ר אריה אלדד
אבל נניח שהחלטתם שתותבות שד מסוג מסוים עלולות לגרום נזק, כי הן כבר גרמו נזקים מתועדים. איך יידע אחרון הרופאים, שיש אצלו במרפאה עשר תותבות כאלה בארון, שהוצאתם הנחיה על איסור שימוש?
נילי דיקמן
הנחיות מהסוג הזה יוצאות גם בהודעה לציבור, בצורה מאוד מסיבית, הודעות דרך אמצעי התקשורת, דרך קופות החולים, דרך כל האמצעים הללו- - -
היו"ר אריה אלדד
ורופא שאינו בקופת חולים? אין חובה בחוק לרופא להיות חבר באיגוד מקצועי.
נילי דיקמן
אני יכולה לפרט קצת יותר על האמצעים, אני חושבת שהאמצעים הם מאוד ברורים במקרים כאלה וגם צריך לזכור שהיות שמדובר בעבירת ידיעה, אז שוב, על מנת שתהיה אחריות פלילית, הוא היה צריך לדעת שיש הוראה להפסיק לעשות שימוש והוא עדיין המשיך להשתיל PIP. זאת הסיטואציה שעליה תחול האחריות הפלילית. אם הוא לא ידע, שעה לפני יצאה הודעה לציבור, לא תהיה- - -
היו"ר אריה אלדד
לא, זה בסדר, אבל אני מדבר על זה שרופא לא חייב להיות חבר באיגוד מקצועי וכשאתם מדברים על פרסום באמצעים, על מה אתם מדברים, על מעריב, על ידיעות, על הארץ?
נילי דיקמן
כן, בהחלט. הודעת דובר.
רוני גמזו
במצבים של מוצר או משהו משמעותי שבו אנחנו יודעים שצריך לעשות לו מה שנקרא רי-קול, דרך הפרסום היא במדיה באופן מסיבי. השאלות שהיו וחברת הכנסת אדטו מדברת על האלטרוקסין, אלה כבר שאלות קצת יותר קטנות. זאת אומרת שינוי פורמולציה, איך אז אתה מודיע, או שינוי התוויה, איך אז אתה מודיע. אז כמובן ההודעה דרך כל המוסדות הרפואיים, דרך כל האיגודים, זאת ההודעה שתגיע לרוב רובם של הרופאים. רופא שהוא עצמאי לחלוטין ורופא שאומר 'תשמע, אני לא רוצה לקבל מידע, לא מהאיגוד, לא רוצה לקבל מידע מקופת חולים, לא רוצה לקבל מידע מהמוסד', הוא בעצמו צריך לקחת גם אחריות לגבי המטופלים שלו וליצור קשר- - - כמובן המידע יהיה באתר משרד הבריאות, אז הוא צריך להיות מחובר ולהתעדכן ולקבל מידע. יש גם חובה עצמאית על מטפל, אם הוא לא משתייך לגורמים שמעבירים מידע, ללכת באופן אקטיבי, באופן פרו אקטיבי לחפש את המידע, הוא לא יכול להגיד 'לא הודיעו, אין לי אינטרנט בבית, לא הגיע שליח לביתי, אז לא מילאתם את חובתכם'. זה לא סביר.
זיו רוזנבוים
אני רק רוצה להבהיר, זה בסדר שמטילים אחריות על מוסדות בריאות, אבל גם למוסד בריאות לוקח זמן עד שאנחנו מצליחים ליידע את אחרון הרופאים והאחיות, ולכן אני מבקש שיובהר כאן, או שיינתן איזה שהוא זמן סביר למעבר ההודעה, אם הנושא באחריותנו, ובכל מקרה לציין 'בלבד שידע או היה עליו לדעת'.
היו"ר אריה אלדד
מה צריך להיות כתוב בחוק, תוך חמש דקות, חמישה ימים?
דן כרמלי
קודם כל 'ובלבד שידע או היה עליו לדעת'.
רחל אדטו
אבל אם אתה השתמשת, כמוסד רפואי, מוסד בריאות, בכל הכלים הנהוגים להעביר הודעה לאחרון הרופאים, זה, כמו שרוני אמר, אם הוא יבוא ויגיד לך 'אין לי אינטרנט, או הייתי בחוץ לארץ, או הייתי...', זו לא תשובה מבחינתך, אתה צריך להוכיח שעשית את הדברים המקובלים על מנת ליידע את הרופאים. אם אתה מוכיח שאתה עשית והשתמשת בתקשורת והעברת הודעה לכל הרופאים במחשב או על ידי שליח, או כל דבר אחר, אתה הוכחת שאתה עשית את הפעולות הנכונות, אז אתה לא צריך לחכות עד אחרון הרופאים שיפתח את האינטרנט אצלו בבית.
היו"ר אריה אלדד
טוב, אני חושב שהעניין הזה מוצה. משרד המשפטים רוצה להעיר משהו בעניין?
לירון זוהר
יש כאן שתי רמות. בגופים רגולטורים יש את הרמה שבה אתה מסדיר את הדברים ואתה צריך לדאוג למנגנונים שיטמיעו את ההוראות של משרד הבריאות ויעבירו אותן לכל מי שדורש, וכאשר אתה מגיע למישור הפלילי צריך לזכור- - - ודרך אגב הציון של 'היה עליו לדעת', זה דווקא משהו שפועל לרעתכם, כי המשמעות של זה שזה סטנדרט אובייקטיבי ואתה מכניס פה אלמנט של רשלנות שאני לא בטוחה שאתם רוצים אותו. בעברות האלה כדי להגיש כתב אישום שאלת המודעות היא שאלה שעומדת בבסיס העניין וככל שמדובר במישהו שגר באיזה שהיא התיישבות בודדים בנגב ומטפל פעם בשנה באיזה מישהו או שהוא היה בחוץ לארץ תקופה וזה לא הגיע לידיו, אז השאלה של המודעות תעמוד לדיון וככל שהוא יוכיח שבאמת הוא לא היה מודע, אי אפשר להטיל עליו אחריות פלילית.
כרמל פלדמן
אני רוצה להצטרף לדבריו של דן כרמלי ולהסב באמת את המידתיות שנדרשת פה לגבי האחריות של היצרנים והיבואנים לצורך העניין בנושא של פעולות דיווח ופעולות שהם היו צריכים לדעת. נילי, את החזרת לסעיף 9, ובאותו דיון של סעיף 9 בשבוע שעבר דיברנו על זה שלרופאים בעצם יש אחריות מתוקף חוק אחר לדווח על פעולות, אז קשה לבוא ולדרוש מהיצרנים ומהיבואנים לדווח על כל דבר אם הרופאים בסופו של דבר לא באים ואחראים לדווח.
היו"ר אריה אלדד
אם זה לא מופיע בספרות ולא מופיע בתקשורת הפופולארית במידה כזאת שזה סביר שיגיע לידיעתכם, גם כשזה בארץ רחוקה, כי זה לא עלה ברשתות, אז מבחן הידיעה יעמוד כאן.
גלייך איתי
אני מחברת זילברמן. לצורך העניין אני יצרן. בתור יצרנים, ברגע שיש תקלה אנחנו מחויבים לדווח עליה ולעשות רי-קול כשצריך. זאת אומרת, כל הדוגמאות ששמעתי פה היו קשורות לעולם של תרופות, בדרך כלל לקלאס 3, לציוד יש לו קלאס 1, קלאס 2, קלאס 3, לא הייתה הבחנה. אנחנו מחויבים לדווח ולעשות רי-קול, לכל אחד מהפריטים- - -
רחל אדטו
למי לדווח, לחברה או למשרד הבריאות?
גלייך איתי
אני מדבר בתור יצרן שצריך לרשום גם את הציוד, אני מדווח למשרד הבריאות. לצורך העניין אנחנו יצואנים, אנחנו מדווחים גם לאיחוד האירופי אם יש איזה שהיא תקלה על אותו ציוד. בלי קשר לסעיף הזה, אנחנו לא מבצעים פעולות מעקב, לצורך העניין אחד המוצרים נניח זה וסת נשימה, אם יש תקלה, זה מגיע אלינו מבית החולים או מאיפה שצריך ואנחנו מיד בודקים, בודקים אם צריך רי-קול או לא ומה היו הנסיבות. אין פעולות מעקב ולא ניתן לעשות על הציוד הזה. הצורה שלי לעקוב זה לקבל דיווח שחלילה וסת, אני אגזים, קורה שהם מתפוצצים חלילה, בדרך כלל זה משימוש לא נכון, אבל זה מגיע אלינו ואין מעקב אקטיבי.
רחל אדטו
גם ברמת הווסת הבודד, לא שזו תופעה שקורית לך בחמישה מקומות שאתה מקבל דיווח מחמישה מקומות, אבל במקום ספציפי קרה משהו לווסת, אז אתה צריך להודיע על הווסת הבודד הזה גם?
גלייך איתי
זה תלוי ברמת הפגיעה שהייתה. אם הייתה פגיעה, בוודאי, אנחנו צריכים לדווח למשרד הבריאות וצריכים לדווח גם למדינות שאליהן אנחנו מייצאים. ליצרנים יש תקן שנקרא איזו 13485, הוא מחייב אותנו לדווח, יש סט של נהלים ויש פה כפילות בין נהלים של תקנים לנהלים שמתחילים להיות בחוק.
היו"ר אריה אלדד
אדוני, מה שאתה אומר, 'מה שדחפו לי אני אעביר'. ידיעה שהועברה אליי, מישהו דיווח לי על תקלה, אני אדווח עליה- - -
גלייך איתי
אני לא רק אדווח, אני אעשה רי-קול. כמו טויוטה, אם משהו קרה, היא לא יודעת לבד, עד שיודיעו לה שלאוטו אחד אין בלמים. היא לא תדע לעקוב אחרי זה- - -
היו"ר אריה אלדד
אנחנו חיים בעולם שבו אנחנו סובלים מעודף מידע, אבל אנחנו גם צריכים לנצל את הזמינות של המידע כדי להגן על חולים. אם אני מתעניין בתחום מסוים בפוליטיקה, כל מה שאני צריך לעשות בעזרת מנועי חיפוש מוכרים לגמרי זה להגדיר להם שלוש או ארבע מלים ולהגיד שבכל פעם שאלה מופיעות יחד, תשלחו לי אי-מייל, וזה עובד. אני מתעניין בנושא פוליטי מסוים, אני שם ארבע מלים, מחפש אותן חיפוש קבוע, כל מאמר בספרות, בעיתונות, צף ועולה אליי. אני עושה את זה ברפואה, אם אני מתעניין בריפוי פצעים, אני כותב ארבע מלים ואני מתעדכן אוטומטית על ידי מנועים פועלים. למה שלא תעשה את זה? תכתוב את שם הווסת שלך, תכתוב את המכשיר שבו הוא עובד, תכתוב תקלה רפואית או מוות ותקבל את המידע. מה הבעיה?
גלייך איתי
אני לא אוכל לקבל קודם כל מידע אם זה הווסת שלי. כמו שבטויוטה יש תקלה, אז מודיעים לטויוטה, היא לא צריכה לקרוא את זה בעיתון. כל תקלה בבית חולים בציוד, קודם כל מודיעים ליצרן עצמו בשביל לזהות אם זו הייתה בעיה בשימוש- - -
היו"ר אריה אלדד
אני בטוח שאדון טויוטה ביקש מהמזכירה שלו, 'כל פעם שכתוב טויוטה, אוטו- - -', בשידור אני לא רוצה להגיד כלום, אבל 'תשימי לי את הכתבה הזאת על השולחן'.
גלייך איתי
אבל זה לא ישים. גם אם אני אשמע שווסת התפוצץ, אין סיכוי שירשמו את היצרן בעיתון ואני לא יכול לבנות על זה. מה שאני בא להגיד, שיש נהלים ותהליכים שעובדים היום והתחושה שלי שיש פה איזה סוג של כפילות והעמסה, לפחות על חלק מהיצרנים, שהיא- - -
נילי דיקמן
אנחנו לא קבענו את ההוראות האופרטיביות, מדובר רק בסמכות לקבוע תקנות בתחומים האלה. אנחנו שוב מנהלים דיון על סעיף 9 במקום על סעיף 12. כל מה שאנחנו אומרים בסעיף 12 זה שאם לא עמדת בהוראות שייצאו בהתאם לסעיף 9, בתקנות, ואז אנחנו ניכנס לאותם נהלים וסביר להניח שמשרד הבריאות יאמץ גם את מה שנהוג ומקובל לגבי דיווח ומעקב אחרי תופעות לוואי כפי שקיימים באירופה ובארצות הברית, אם לא עמדת בהוראות האלה, אתה אחראי על זה גם בהיבטים הפליליים. זה כל מה שכתוב, אנחנו לא אומרים בדיוק מה אתה צריך לעשות עדיין, כי עוד לא כתבנו את התקנות.
רחל אדטו
נילי, את יודעת שיש הבדל בין יצרן שאין לו מעליו מישהו כי הוא היצרן ולכן הוא מעביר אליכם, לבין יבואן שיש לו מעליו את החברה, לכן הם שני גופים אחרים.
נילי דיקמן
נצטרך להתייחס להבדלים האלה, יבואן יצטרך לוודא שהיצרן בחוץ לארץ נותן לו את המידע שהוא צריך לדווח, וליצרן הישראלי יש את כל הדברים- - -
זיו רוזנבוים
ואם הוא לא ידווח זה פלילי.
נילי דיקמן
לפי החובות שייקבעו שם.
רוני גמזו
יש אחריות לבעל הרישום. בין אם אתה יבואן או יצרן, אתה עומד מאחורי המוצר.
היו"ר אריה אלדד
חברים, אנחנו יכולים להתקדם. אפשר לאשר את הסעיף.
מיקי פורת
סליחה שאני חוזר על משהו, הנושא של רי-קול לא בא לידי ביטוי בחוק. אני מניח שהוא יופיע בתקנות, אבל אני לא רואה את המשלוח של הנושא של רי-קול מהחוק הזה.
היו"ר אריה אלדד
למה אני צריך- - -
רוני גמזו
זה כתוב בצורה ברורה, 'לנקוט באמצעים למניעת השימוש בציוד הרפואי'.
נילי דיקמן
אנחנו דיברנו בסעיף 10 גם על סמכות להורות על החזרה מן השוק ואם לא עשית את אותה החזרה מן השוק, כפי שקיבלת הוראה לעשות אותה, אתה צפוי לאחריות פלילית.
מיקי פורת
וזה יוגדר בתקנות, כל הצורה שבה זה צריך להתבצע, כמו ברוקחות? ברוקחות זה מוגדר.
נילי דיקמן
ייתכן שנפרט את זה גם בתקנות, אבל כבר יש בהוראה החוקית שלפניך בסעיף 10 את החובה לציית להוראות המנהל בנושא החזרה מן השוק.
רחל אדטו
לפני שאנחנו מאשרים אני רוצה שתגיד לי אם אני מבינה נכון את הסעיף. מה שאנחנו אומרים, שהתיקון מהפעם הקודמת הוא שעבירה פלילית מתייחסת רק למייצר או משווק שלא רשם מה שהיה אמור להיות רשום, זה חלק א', כלומר חובת רישום בפנקס. מי שלא רושם, זו עבירה פלילית. או מי שעשה שימוש או שימוש- - -
היו"ר אריה אלדד
שהוא יודע שלציוד שהוא משתמש בו אין רישום.
רחל אדטו
זה החלק הראשון. (2), מחוק, ו-(3), בעל רישום, יצרן, משווק, מפרסם או מי שמורה על שימוש או עושה שימוש בציוד במסגרת מתן טיפול רפואי שאינו- - -
היו"ר אריה אלדד
בהתאם להוראה לפי סעיף 10.
נילי דיקמן
סעיף 10 מדבר על הוראות, למשל על החזרה מן השוק או הוראות על הפסקת שימוש בגלל בעיות של בריאות הציבור. למשל הבאנו את הדוגמה של PIP, שגילינו שיש בעיית בטיחות ואנחנו מוציאים הודעה שלא להשתיל יותר את המוצר, ורופא, בידיעה, ממשיך ומשתיל אותו.
רחל אדטו
זאת אומרת שמעתה ואילך העבירה הפלילית מתייחסת רק ליצרן, למשווק, לאלה שאמורים היו ל- - -
היו"ר אריה אלדד
או לרופא שעושה שימוש. כלומר נתקע עם כמה תותבות בסטוק ולמרות שהוא יודע שזה לא בריא, הוא ממשיך להשתיל אותן.
דן כרמלי
לרבות גם עניינים טכניים, פרופ' אלדד.
היו"ר אריה אלדד
לרבות עניינים טכניים. כן.
דן כרמלי
לרבות עניינים טכניים פעוטים, הייתי אומר.
נילי דיקמן
לא הבנתי למה הוא מתכוון.
היו"ר אריה אלדד
לא משנה, אנחנו יכולים לפתוח את הדיון מחדש.
גלייך איתי
עוד הערה קטנה, אפשר?
היו"ר אריה אלדד
הרוורס אסור בוועדה הזאת בדרך כלל, כיוון שאתה חדש פה, אני אתן לך לדבר, אבל אנחנו לא עושים שלושה סבבים על אותו סעיף. הערה קצרה, בבקשה..
גלייך איתי
רק בעניין הנושא של יצרן שהוא גם אחראי פלילי. אני הבנתי שהייצור ושיווק, לא רק ייצור, כי יכול להיווצר פה מצב אבסורדי שיצרן מייצר, לצורך יצוא ולצורך הרבה דברים, ומבחינה מעשית, בין אם זה וסתים, או פלאומט, או כל מיני דברים, יש כל מיני אופציות למיניהן, ויכול להיווצר מצב שבעצם אין רישום מסודר על איזה שהוא מק"ט, לצורך העניין נניח פלאומט או שהוסיפו לנו לאיזה שהיא דרישה פיצ'ר נוסף, ויכול להיווצר מצב שבעצם אנחנו מייצרים ציוד שאין לו אישור מאמ"ר ואנחנו הופכים להיות עבריינים. כל הסיפור של ייצור, לדעתי, שהופך להיות פה פלילי, הוא לא נכון, זה צריך להיעצר ברמת השיווק, לא ברמת היצרן, כי אחרת יש פה מצב אבסורדי שפשוט אפשר לבוא ולהגיד, לצורך העניין וסתים זה לא רק לרפואה, זה גם לתעשייה, 'טוב, יש לך 10 וסתים, 11, המק"ט הזה לא רשום, אתה עבריין'.
נילי דיקמן
הנושא הזה מוסדר, אנחנו דיברנו על זה, יש פטור, אם אתה מייצר ללא שיווק אז אתה פטור לפי 4. הנושא הזה כבר עלה פה בדיונים הקודמים וסודר.
גלייך איתי
כתוב פה 'משווק'.
רוני גמזו
ניכר מעצם השאלה שלך שאתה לא מכיר את הסעיפים הקודמים.
גלייך איתי
גם יצוא, אני מבין.
נילי דיקמן
כן, גם יצוא, מוסדר.
רחל אדטו
יש לי בעיה עם (ב). החלק הראשון, 12(א)(1), (3) בסדר.
רוני גמזו
מה הבעיה ב-(ב), רחל?
רחל אדטו
אני חושבת שה-(ב) הוא סוחף, הוא סעיף מאוד כבד במרחב שלו, הוא נותן פה דיווח תקופתי על מידע, עבירה פלילית ומאסר חצי שנה וקנס, וואלה, זה נראה לי- - -
היו"ר אריה אלדד
דיברנו על זה שתקנות שיפורסמו יפרטו בדיוק מה הם צריכים, מה הוא המעקב שהם צריכים לבצע. זה סעיף שהוא- - -
רחל אדטו
אתה רוצה להתקדם, אני מוכנה, אני מצביעה איתך על החלק הראשון, תן לי את הזמן לחלק השני.
היו"ר אריה אלדד
מאה אחוז. יש לנו עוד משהו לעשות חוץ מהסעיף הזה?
רחל אדטו
אנחנו דיברנו אתמול, ישבנו אתמול וישבנו ביחד על זה ולא הגענו בכלל לדבר הזה פה.
היו"ר אריה אלדד
טוב. רחל רוצה לקרוא את 12(ב) שוב, אז אנחנו נתקדם לסעיף 13.
רחל אדטו
את (ב) תשאיר, כי אתמול לא נכנסנו לעומק הזה כשניסינו ליישר קו.
היו"ר אריה אלדד
אוקי, 13.
רחל אדטו
(א), (1), (2) בסדר.
היו"ר אריה אלדד
בסדר, אישרתי. גם (ג), (ד) בסדר. הבעיה הייתה עם סעיף 12(ב) שרחל רוצה לעיין בו תוך כדי- - -
רחל אדטו
ולדבר עם הלשכה המשפטית, כמו שניסינו אתמול. הסעיף הזה נולד לי עכשיו, לא הייתי ערה לו אתמול, הייתי אומרת מה שאני אומרת עכשיו אם היינו מדברים עליו אתמול.
נילי דיקמן
אני אתייחס לסעיף?
היו"ר אריה אלדד
לא, סעיף 13.
אייל לב-ארי
(מקריא): "אחריות נושאי משרה בתאגיד. 13. (א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל מה שניתן למניעת עבירות לפי סעיף 12 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; לעניין סעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

"(ב) נעברה עבירה לפי סעיף 12 בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו".
דן כרמלי
בסעיף 13(א) אחרי המלים 'ככל שניתן', אנחנו דיברנו בדיון ב-7.2.12 ומשרד המשפטים אמר שהוא יבדוק ויחזור לוועדה עם תשובה בנושא הזה. אנחנו ביקשנו להוסיף, וקיימנו דיון בנושא הזה, 'ככל שניתן באופן סביר', והייתה החלטה לקבל תשובה.
היו"ר אריה אלדד
אני אמרתי על זה עשר פעמים שאחרי כל מלה בחוק אפשר לכתוב 'באופן סביר'. ההחלטה שלי לא הייתה סבירה?
דן כרמלי
אני דווקא חושב שזו הייתה אחת מהחלטותיו של אדוני שהיו סבירות.
היו"ר אריה אלדד
באמת, הלוא אי אפשר לנג'ס כל הזמן עם העניין הזה, בכל פעם, בכל שורה, בכל סעיף אפשר לכתוב 'באופן סביר', 'באופן סביר'. תכתבו בהתחלה, החוק הזה באופן סביר.
דן כרמלי
אני רק אומר שהעניין הוא שאדוני פנה למשרד המשפטים וביקש תשובה בנושא הזה.
היו"ר אריה אלדד
תשמע, אני גם מאוד לא עקבי- - -
דן כרמלי
לא מצפה גם לתשובות לפניותיו?
היו"ר אריה אלדד
אני קורא את הפרוטוקולים שלי ואני אומר 'מי אמר את השטות הזאת?' זה באמת בלתי נסבל הדבר הזה.
רוני גמזו
אבל זה סייג על סייג, כי 'ככל שניתן' זה כבר סייג.
דן כרמלי
אבל יש כאן נציגים של משרד המשפטים, אולי נשמע את דעתו של משרד המשפטים בעניין?
לירון זוהר
הסעיף הזה הוא סעיף גנרי, הוא סעיף סטנדרטי שבכל מקום שיש חוק הוא מכתיב איזה שהיא רגולציה ולרגולציה הזאת כפופים גם תאגידים, הוא יוצר חגורת בטיחות נוספת בזה שהוא מטיל אחריות מופחתת על נושאי המשרה באותו תאגיד. צריך לשים לב שהסעיף הזה לא מטיל אחריות על עצם העבירה שבוצעה, הוא אומר שיש לנושא המשרה בתאגיד, מעצם התפקיד שלו, חובה של לפקח, שהתאגיד שחי בסביבה רגולטורים מסוימת מקיים את הוראות הרגולציה וחובת הפיקוח הזאת, יש פסיקה של ערכאות נמוכות שמפרשת את חובת הפיקוח הזאת, המשמעות שלה היא חובה אפריורית ופוסטריורית. האפריורית אומרת שאתה צריך לקיים ימי עיון, להטמיע את הוראות הרגולציה בקרב העובדים הרלוונטיים, לבדוק שבאמת מדי פעם אתה מרענן את ההוראות האלה, ככל שאתה עומד בחובות האלה, אתה לא תימצא חייב אם מישהו מהעובדים שלך חטא, זה לא ישתרשר למעלה לנושאי המשרה ככל שהוא יראה שהוא באמת עשה את מה שהחוק מורה לו לעשות, לפקח. הפוסטריורית אומרת, אולי זה גם רלוונטי פה, שבמצב שבו אתה מגלה שיש הפרה, אתה צריך לעשות מה שאתה יכול כדי להפסיק את ההפרה הזאת וגם לנקוט איזה שהם צעדים שימנעו את ההישנות של ההפרה הזאת. הסעיף הזה נמצא באינספור חוקים, הוא לראשונה נחקק בחוק שמירת הניקיון, לדעתי בשנת 1995, ומאז מה שיוצא ממשרד המשפטים- - -
היו"ר אריה אלדד
עד 1995 לא שמרו כאן על ניקיון?
לירון זוהר
עד 1995 זה היה במקביל לתיקון לחוק העונשין שקבע שאתה לא יכול להטיל אחריות שילוחית. עד אז הסעיפים אמרו, התאגיד ביצע את העבירה? יראו את נושא המשרה כאילו הוא ביצע את אותה עבירה, זו יכולה להיות עבירה גם שלוש שנות מאסר. בחוק העונשין, מכיוון שתיקון 39 לחוק העונשין קבע שצריך להעניש מישהו על מעשים שהוא עושה אותם ולא על מעשים של מישהו אחר, בעקבות התיקון הזה הוכנס לחקיקה הנוסח שקובע חובה עצמאית לנושא המשרה והוא גם קובע אחריות מופחתת. אתם יכולים לראות שהסעיפים האלה לא כוללים עונש מאסר, הם רק כוללים עונש של קנס מקסימום. זאת המשמעות של הסעיף ואנחנו משתדלים לא לשנות את הנוסח, כי אנחנו רוצים שהפסיקה תהיה עקבית, כי לכל שינוי כזה יש משמעות רוחבית, מה המחוקק התכוון כאן? האם הוא התכוון להחמיר, או התכוון להקל? למה בחוק הזה צריך להקל? זה סעיף שהוא סעיף תבניתי וכך אנחנו מציעים אותו וזאת המשמעות שלו.
רחל אדטו
כל מה שכתוב כאן באחריות נושאי משרה בתאגיד, הכוונה היא רק באמת לאותה קבוצה של בעלי רישום, יצרנים, משווקים, מפרסמים וכדומה שסעיף 12 חל עליהם?
היו"ר אריה אלדד
לא, גם מנהל בית חולים.
רחל אדטו
כי הכול הולך כאן, 'ככל שניתן למנוע עבירות לפי סעיף 12 בידי התאגיד', וכל סעיף 12 מתייחס בעיקר לנושאים של מייצר, משווק, ציוד רפואי וכדומה.
לירון זוהר
ככל שהתאגיד יכול לשאת באחריות פלילית בגין הסעיפים הקטנים של סעיף 12, אפשר יהיה לבחון את האחריות שהייתה, או לא הייתה, זה לא- - -
רחל אדטו
אבל סעיף 12 הוא סעיף פלילי והסעיף הפלילי הוחל כאן לגבי מייצר, משווק, בעל רישום, מפרסם וודאי לא לגבי מנהלי בתי חולים ולא לגבי- - - כל הסעיף הזה בעיקר מתייחס ל- - -
לירון זוהר
אז את מדברת על האחריות הפלילית לפי סעיף 12 ולא לאחריות הפלילית לפי סעיף 13.
רחל אדטו
כי את קושרת את סעיף 13 ל-12.
לירון זוהר
אם סעיף 12 מאפשר גם להעמיד לדין אדם בשר ודם, או רק תאגיד, זה מה ששאלת אותי?
רחל אדטו
לא, סעיף 12, לפי מה שאני מבינה פה, אומר בדיוק למי הוא התכוון. סעיף 12, את קוראת למייצר, או משווק ציוד רפואי ובעל רישום ויצרן ומשווק ומפרסם, כל אלה הסעיף הזה חל עליהם.
היו"ר אריה אלדד
או משתמש, אם עבר על הוראות אותו סעיף, שביודעין הוא עשה שימוש בציוד שאסור להשתמש בו.
רחל אדטו
אצלי סעיף 12 כל הנושא הפלילי היה בעיקר לגבי- - -
היו"ר אריה אלדד
זה סעיף (3), 'בעל רישום, יצרן, משווק, מפרסם, או מי שמורה על שימוש או עושה שימוש בציוד רפואי במסגרת מתן טיפול רפואי שאינו מקיים את הוראת סעיף 10', כלומר מי שביודעין, הייתה הוראה להפסיק להשתמש והוא נתקע עם מלאי פרוטזות, אפילו שהוא יודע שהן גורמות נזק, אבל הוא רוצה להיפטר מהסטוק, עכשיו גם המשתמש וגם מי שהורה להשתמש.
רחל אדטו
בהסכמה של הוועדה כאן אנחנו ישבנו למצוא איזה נוסח גם לגבי רופאים, מנהלי בתי חולים, לא להכניס אותם לתוך האחריות הפלילית, אלא להשאיר אותם באחריות הנזיקית- - -
היו"ר אריה אלדד
למעט אם הם עשו שימוש במזיד. פה זה- - -
רחל אדטו
עכשיו מה שאנחנו מכניסים, מה שאתה נותן פה, מה שקורה כרגע, אנחנו מכלילים חזרה את מנהלי בתי החולים ואת הרופאים בתוך הפלילי.
היו"ר אריה אלדד
ולדעתי באופן ראוי אם הם עשו את זה בניגוד לסעיף 10. כלומר לא בכל פעם שהוא עשה שימוש במכשיר שהוא לא יכול היה לדעת שאין לו רישום בר תוקף, אבל אם הייתה הוראה להפסיק להשתמש במכשיר והוא ממשיך להשתמש בו או שותל את המשתל הזה, אני חושב שהוא ראוי לענישה פלילית.
זיו רוזנבוים
אדוני, לפי סעיף 12(א)(1) רופא שעשה שימוש בציוד רפואי שאינו רשום, לא לפי סעיף 10 בכלל, הרופא הזה הוא עבריין ונושא משרה בתאגיד בסעיף 13, שלא עשה כל שניתן למנוע מרופא להשתמש בציוד שאינו רשום, גם הוא חייב בעברה פלילית, זה מה שכתוב כאן.
רחל אדטו
וזו לא הייתה ההסכמה שלנו.
נילי דיקמן
אם אפשר להבהיר, אנחנו דיברנו על לפטור את המטפלים מאותה אחריות שנראית לכם כבדה מדי ביחס לנושא של השימוש לפי התוויה ושימוש לפי תנאי רישום, אבל סיכמנו שהעובדה שהציוד צריך להיות רשום, זאת עובדה שהיא מוסכמת וזאת המטרה של החוק. גם העבירה האפשרית של נושאי משרה בתאגיד היא רלוונטית אך ורק לעובדה שהם צריכים לוודא שבבית החולים שלהם, אם ניקח בתי חולים, קיים רק ציוד רשום. היות שדווקא במקרים האלה הרי הרופא, והבאנו את הדוגמה הזאת, שמשתמש באיזה שהוא מכשיר שנמצא בחדר ניתוח, הוא לא מסוגל לבדוק אם הציוד הוא רשום או לא רשום, ולכן בדרך כלל לא תהיה- - -
רחל אדטו
ואחות וכל אחד מהצוות.
נילי דיקמן
נכון, מי שבאמת יכול כאן לתרום את התרומה המשמעותית זה דווקא נושא המשרה בתאגיד, למשל האחראי על הרכש, או האחראי על הנושא של ציוד רפואי בתוך המוסד, הוא זה שצריך באמת לעשות כל שניתן כדי לוודא שיש בבית החולים רק ציוד רשום וזה אנחנו מצפים שזה הרף המינימלי שאנחנו נטיל על- - -
רחל אדטו
ציוד רשום, אני מסכימה, דיווח. הכנסת אותם עכשיו לתוך סל גדול חזרה, אבל- - -
נילי דיקמן
לא, אבל הדיווח לא חל על מטפלים.
רחל אדטו
אבל זה חל, כי סעיף 12 חל גם על אלה.
היו"ר אריה אלדד
איפה מי שלא מדווח בסעיף 12?
רחל אדטו
זה מה שאני אמרתי לך שיש לי קושי איתו.
נילי דיקמן
חברת הכנסת אדטו, הדיווח רלוונטי אך ורק לבעלי הרישום, הוא לא חל כלל לגבי מטפלים לפי החוק הזה ולכן 12(ב) לא רלוונטי.
רחל אדטו
את יודעת כמה יישבו בפרשנות לגבי מה שאת אומרת, כוונות וכדומה? אני לא יודעת, בכלל אם אנחנו נכניס את הסעיף הזה שאני ביקשתי כרגע לא לדבר עליו, את מכניסה שוב פעם את כל מנהלי בתי החולים- - -
נילי דיקמן
לא, ממש לא.
רחל אדטו
את מכניסה אותם- - -
קריאה
כן, בטח שכן.
היו"ר אריה אלדד
הכותרת של סעיף 12(ב) זה בעל רישום. זה רק בעל הרישום.
רחל אדטו
זה מה שאני הבנתי. כך אני התחלתי את הדבר הזה, ואמרתי שאני הבנתי שכל סעיף 12 הוא לבעל רישום, עכשיו בסעיף 13 אנחנו מכניסים את הרופאים לתוך הדבר הזה.
היו"ר אריה אלדד
12(ב) מדבר על בעל רישום, אין פה עניין של משתמש אלא בעל רישום.
דן כרמלי
יש לי רק עוד בקשה אחת לעניין הסעיף הזה, קצרה, למחוק ב-13(א) את השותף שמופיע כאן, הוא לא רלוונטי. שותף, בכוונה המשפטית שלו הכוונה גם לבעל מניות בתאגיד, אין לו שליטה, אין לו אחריות פיקוח, אני חושב שזה מיותר במקום הזה.
היו"ר אריה אלדד
למה אתם צריכים שותף, למעט שותף מוגבל?
לירון זוהר
כי יש סיטואציות שבאמת זה יכול להיות כן רלוונטי. כמו שהסברתי קודם, במצבים שזה לא רלוונטי הסעיף לא מופעל, אבל מכיוון שזה סעיף שהוא תבניתי ומושתל בכל מיני חוקים, יכולה להיות הסיטואציה שבה יש שותף ספציפי שכן מעורה ב- - -
דן כרמלי
אם הוא מעורה, אז הוא נופל לתוך ההגדרה של מנהל פעיל בתאגיד.
היו"ר אריה אלדד
נניח בית חולים פרטי שבעליו הם שלושה שותפים, למה לפטור אותם מאחריות, אם שם מתחוללות עבירות חמורות?
דן כרמלי
אם הם מנהלים פעילים בתאגיד, זאת אומרת מעבר להיותם בעלי מניות בתאגיד, אדוני צודק, ולכן אני אומר שיש כאן פתרון לנושא הזה. אם הם רק בעלי מניות, נניח אנשים שלא פעילים בתאגיד, לא מבצעים פעולות פיקוח- - -
לירון זוהר
הטענה הזאת הייתה נכונה בעוד חמישים חוקים ולכן- - -
דן כרמלי
אני חושב שאתם יכולים לוותר על זה.
לירון זוהר
אנחנו לא מוותרים על הדבר הזה משום שאנחנו לא מכניסים שינויים בסעיף הזה, אנחנו לא גורעים פה פונקציונר שאנחנו מנינו אותו, גם הסעיף של ההגדרה הוא סעיף כולל, הוא אומר, 'תבחר לך את הפונקציונר הרלוונטי מבחינתך, שנכון יהיה להגיד שהוא היה צריך לפקח'- - -
דן כרמלי
אבל תחקור גם את השותף? אם תצא הצהרה כאן ממשרד המשפטים לפרוטוקול, אני חושב שזה יניח את דעת כולם כאן, שבאה ואומרת ששותף שאינו מנהל פעיל בתאגיד או בעל- - - זה בסדר. נוכל להסתמך על כך, זה בסדר גמור.
לירון זוהר
יכולים להיות גופים בחוק הזה שהם לא תאגידים בהכרח והם שותפויות?
דן כרמלי
כן, בהחלט.
לירון זוהר
לכן הדבר הזה רלוונטי.
היו"ר אריה אלדד
אבל אתם מוכנים להצהיר לפרוטוקול שאתם תחפשו את מי שהוא באמת אחראי על ההחלטה ולא כל מי שיש לו מניה?
לירון זוהר
אני לא מחפשת, אני- - -
היו"ר אריה אלדד
לא, שמשרד המשפטים לצורך העניין אומר לפרוטוקול שלא יחפשו את כל בעלי המניות, כי בעלי המניות- - - אנשים קונים מניה בטבע, כל העם קנה מניות בטבע, עכשיו כל מי שיש לו מניה בטבע אחראי על איזה שהיא בעיה בתרופה?
לירון זוהר
אנחנו חוזרים פה על ההגדרה שבתוך הסעיף. הסעיף מדבר בעד עצמו. הסעיף אומר שאנחנו צריכים להטיל אחריות על מי שיש לו יכולת לכוון את פעילות התאגיד, זה מה שהוא אומר בתמצית. אם זה בעל מניות שיש לו 5% מהמניות, אני מניחה ואני מקווה שלא יבואו ויחפשו להטיל עליו אחריות.
היו"ר אריה אלדד
ההגדרה אומרת, 'לעניין סעיף זה "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה', מזה אני מבין שבעל מניות הוא לא נושא משרה בתאגיד. יש לו מניות, הוא רוצה את הרווחים, הוא לא פעיל בניהול.
דן כרמלי
נכון, אבל הוא נופל לתוך הגדרת שותף.
היו"ר אריה אלדד
אבל עדיין, 'למעט שותף מוגבל'.
לירון זוהר
זה לא רק ההגדרה של השותף, להגדרה של השותף מתלבשים כל התנאים האחרים שיש בסעיף הזה.
קריאה
אחרי זה מגישים כתבי אישום ואומרים שזאת לא הייתה הכוונה של החקיקה- - -
היו"ר אריה אלדד
אז שבית המשפט יחליט. בואו נתקדם.
אייל זליכה
נקודה נוספת, פרופ' אלדד, ברשותך, משרד המשפטים הצביע על כך שלמעשה הפורמולה שנמצאת כאן בסעיף 13 היא הפורמולה השכיחה בחקיקה עדכנית. אני רק רוצה לומר שהתיבה 'עשה ככל אשר לאל ידו', או 'עשה ככל שניתן כדי למלא את חובתו', נמצאת אי שם דווקא ברף העליון של הפורמולות האלה ויש פורמולות יותר רכות שאני מציע לאמץ אותן.
לירון זוהר
הפורמולה שמחייבת אותנו זה סעיף 15 לחוק שמירת הניקיון, שזה סעיף שיצא מהמחלקה שלנו, וכל השינויים שכמו שאתם רואים דוחפים פה בוועדה והשינויים שמוכנסים על ידי הכנסת, או על ידי לובי כזה או אחר, אני לא אחראית עליהם. זה הנוסח שאני עומדת מאחוריו.
היו"ר אריה אלדד
חברים, בואו נתקדם.

הצבעה
סעיף 13 - רוב

הסעיף אושר

אישרנו את סעיף 13.
אייל לב-ארי
אנחנו עוברים לסעיף 16(א) שהוסף בעקבות הדיון האחרון לסעיף 11, שהחריג את סמכויות הפיקוח של משרד הבריאות מגופים שהם גופים ביטחוניים, לגביהם החליטה הוועדה לקבוע שיהיה נוהל עבודה וגם דיווח למנהל בעניינים מסוימים.
(מקריא)
"נוהל עבודה ודיווח למנהל. 16א. (א) השר הממונה, בהתייעצות עם השר, יורה בנוהל על אופן יישום הוראות חוק זה בגוף ביטחוני לעניין השימוש בציוד רפואי והפיקוח עליו.

"(ב) גוף ביטחוני ידווח למנהל –

"(1) על כל נזק משמעותי, כמשמעותו בסעיף 9(ב);

"(2) על פי בקשת המנהל, על קבלת הודעה ויישומה בקשר להחלטת המנהל לפי סעיף 10.

"(ג) בסעיף זה –

"גוף ביטחוני" – אחד הגופים המנויים בהגדרה "מערכת הביטחון";

"השר הממונה" -

"(1) לעניין הגופים המנויים בפסקאות (1) ו-(3) להגדרה "מערכת הביטחון" – שר הביטחון;

"(2) לעניין הגופים המנויים בפסקה (2) להגדרה "מערכת הביטחון" – ראש הממשלה;

"(3) לעניין הגופים המנויים בפסקה (4) להגדרה "מערכת הביטחון" – השר לביטחון הפנים.

"מערכת הביטחון" – כהגדרתה בסעיף 11".
בסעיף 11 מדובר למעשה במשרד הביטחון, יחידות סמך של משרד הביטחון, יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה, מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותם בסעיף 20 לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר והרשות להגנה על עדים.

קיבלנו הערה מהמשרד לביטחון פנים, שהם יציגו את ההערה שלהם.
יעל אהרונוביץ
יש לנו שתי הערות לעניין סעיף 16א רבתי. בעניין הזה אני מייצגת את כל הגופים הביטחוניים לרבות משרד ראש הממשלה ומשרד הביטחון. סעיף 16א- - -
היו"ר אריה אלדד
זו אחריות כבדה ומצב נדיר.
יעל אהרונוביץ
אני אשתדל כמיטב יכולתי. לסעיף 16א(א), 'השר הממונה, בהתייעצות עם השר', מה שאנחנו מבקשים זה שייכתב כאן 'בהסכמה' ולא 'בהתייעצות'. כשמדובר בהנחיות של גופים ביטחוניים כשיש מנגד שיקולים של ביטחון מידע ושיקולים ביטחוניים נוספים- - -
רוני גמזו
אנחנו מסכימים.
היו"ר אריה אלדד
לא, את התכוונת להיפך.
נילי דיקמן
אתם קובעים את ה- - -
רוני גמזו
לא, נילי, אנחנו מסכימים.
יעל אהרונוביץ
אוקי. ההערה השנייה היא לעניין סעיף 16א(ב). למעשה אנחנו חושבים שסעיף 16א(ב) הוא מיותר היות שמה שהחוק הזה מחריג מבחינת מערכת הביטחון זה את סמכויות הפיקוח של משרד הבריאות כלפיו. כל חובות הדיווח שמפורטות בסעיף 9 ו-10 חלות על הגופים הביטחוניים באופן מלא כך שאין צורך בחקיקה ראשית, לטעמנו, לחזור על- - -
היו"ר אריה אלדד
אם זה מטעמים של אסתטיקה של החוק, אני אשאיר למשרד המשפטים לטפל בזה, אבל אם זה משהו מהותי, שאת חושבת שהוא סותר סעיף אחר שאישרנו קודם- - -
יעל אהרונוביץ
זה לא סותר, אבל אנחנו אומרים שזו חזרה מיותרת ו- - -
היו"ר אריה אלדד
אז לא משנה אם זו חזרה מיותרת, אני לא רוצה להיכנס- - -
יעל אהרונוביץ
לא, בעניין הזה אני מייצגת גם את משרד המשפטים וזה על דעתה של הגב' גבי פיסמן.
היו"ר אריה אלדד
אז אם משרד המשפטים חושב, אני לא מכיר את הגברת, שהסעיף הזה מיותר, אז תגידו. יש פה שתי נציגות חשובות של משרד המשפטים.
נילי דיקמן
אני יכולה רק להבהיר, לעניין סעיף 9 ו-10, סעיף 9 מכיל חובה לדיווח אך ורק על בעל הרישום, מערכת הביטחון היא לא בעל רישום.
רוני גמזו
מה קרה לכם? 9 לא כולל אתכם. אנחנו מוכנים לכתוב ב-9, לרבות מערכת הביטחון.
יעל אהרונוביץ
מה המשמעות בסעיף 16 שאומר שזה יחול על המדינה?
נילי דיקמן
זה בסדר, חוק זה יחול על המדינה, אבל החוק לא מטיל חובה על דיווח על גופים שהם לא מוסדות בריאות ל- - -
היו"ר אריה אלדד
ועדיין אנחנו רוצים שאם בשירות בתי הסוהר עושים שימוש במכשיר מסוים ויש בו תקלות, שיודיעו.
רוני גמזו
אבל אם אתם מעדיפים שזה ייכלל בסעיף 9 אנחנו נכתוב בסעיף 9 'לרבות מערכת הביטחון'.
נילי דיקמן
הסיבה המקורית ליוזמה הזאת הייתה שמכיוון שאנחנו לא מפקחים שם אין לנו אפשרות לדעת בפועל מה קורה בתוך אותם מוסדות וכל מה שביקשנו זה שהם ידווחו לנו על אירועים חריגים שקורים אצלם. כמו שמוסדות בריאות חייבים לעשות את זה במסגרת בתי החולים וכמו שבעלי רישום צריכים לעשות את זה לפי סעיף 9.
היו"ר אריה אלדד
איזה סיבה יש לאחד מהגופים הביטחוניים האלה לא לדווח על תקלות?
יעל אהרונוביץ
אין שום סיבה מהותית לא לדווח ואנחנו כמובן- - -
היו"ר אריה אלדד
כשפתרנו את עניין הפיקוח ולא תהיה חדירה של המפקחים שלהם לתוך מתקנים מסווגים של שירות בתי הסוהר.

הצבעה
בעד סעיף 16א - רוב

הסעיף אושר

בואו נתקדם.
קריאה
16 אושר?
היו"ר אריה אלדד
כל מה שאנחנו מתקדמים, אושר.

מה נשאר לנו?
אייל לב-ארי
סעיף 19. בדיון בתחילת מרץ הדיון נגע, בין היתר, לגבי מועד כניסת החוק לתוקף, האם, כפי שאושר קודם, תוך 90 ימים או תוך 30 ימים מפרסום תקנות לפי סעיפים 4, 6 ו-7, אלה סעיפים שנוגעים לפטור לצורך שימוש בציוד רפואי על ידי מוסד בריאות שרישומו בוטל או חודש.
רחל אדטו
רק שנייה, 19(א) סגור על זה שזה רק אחרי פרסום התקנות?
היו"ר אריה אלדד
לא כל התקנות ואנחנו לא מדברים על 90 יום. המשרד רוצה לעדכן ביחס לתחולה?
רחל אדטו
19(א) הוא לא סעיף רלוונטי, צריך למחוק את זה. כי לא יהיה מצב שאנחנו מפרסמים את החוק בלי תקנות.
היו"ר אריה אלדד
לא כל התקנות. יש תקנות שהחוק מותנה בפרסומן ויש תקנות שעד שלא פורסמו גם לא מחייבות אף אחד ולכן זה יכול להיות בעוד עשר שנים שיפרסמו תקנות לחוק זה.
רחל אדטו
אני אגיד לך מה, יש רגישות מאוד גדולה לנושא הזה ואני אגיד לך למה. הרגישות היא כי אנחנו מטילים היום כאן סנקציות מאוד משמעותיות על דברים שלכאורה נראים דברים פעוטים, חובה כזאת וחובה כזאת וחובה כזאת וזה. זה הצד האחד, שאנחנו מטילים סנקציות פליליות, כספיות וכדומה. מאידך, הנושא של התקנות שיכול להשפיע על כל אחד מהדברים האלה הוא מאוד מהותי, ואם חס וחלילה מישהו יואשם ועדיין התקנה לא נכתבה ואתה ואני יודעים בדיוק טיבן של תקנות שלוקח לפעמים שנים עד שזה מגיע לוועדת עבודה או מגיעים לאיזה שהוא מקום לאישור, ואני לא רוצה שיהיה מצב כלשהו שיהיה חוק ויהיה חיוב ועדיין התקנות תהיינה באיזה שהוא מקום בוויכוח ה- - - איך אמרת לי אתמול? הוויכוחים הפוליטיים בין משרד הבריאות ומשרד המשפטים. אתמול כששאלתי איפה התקנות לרוקחים, שהן שנתיים מחכות לאישור, אז אמרו לי 'יש ויכוחים בין המשרדים'- - -
היו"ר אריה אלדד
ומה קורה כתוצאה מזה? שאם אין תקנות אי אפשר לאכוף את החוק.
רחל אדטו
לא, פה אתה אוכף את החוק.
היו"ר אריה אלדד
לכן אמרתי, אותן תקנות שמתנות את ביצוע החוק, החוק לא ייכנס לתוקף אם לא יתפרסמו התקנות.
רחל אדטו
אבל אם אתה קורא את 19(א)- - -
היו"ר אריה אלדד
אני מבין שלמשרד הבריאות יש ניסוח חדש ל-19(א).
נילי דיקמן
למעשה מה שאנחנו מבקשים, אין ספק ש-90 יום לא יספיקו לתקן את התקנות ולכן אנחנו מציעים לקבוע זמן תחילה של שנה או שנה וחצי לצורך כניסתו של החוק לתוקף. בתקופה הזאת אנחנו צריכים להזכיר, יש לטעמנו שני סוגים של תקנות שחייבים להיכנס לתוקף עד תחילת החוק, אחד, אלה תקנות מאוד טכניות שנוגעות להסדרי הרישום, הגשת בקשות והדברים האלה- - -
רחל אדטו
שזה הליבה של החוק?
נילי דיקמן
אנחנו פרסמנו אתמול הערות, אנחנו מבקשים הערות עד ה-1 למאי ואלה לא תקנות שיש לגביהן ויכוחים מאוד סוערים, הם לא משקפים הפרה מהותית של הנושאים, אלה תקנות טכניות שצריכות להיות מתוקננות ואנחנו חושבים שאנחנו נעמוד ביעד של שנה וחצי.
קריאה
באישור הוועדה?
נילי דיקמן
אנחנו חושבים שאין צורך באישור ועדה לתקנות מסוג זה ואנחנו נבקש את האישור שלכם להשמיט את הצורך באישור ועדה לתקנות שמסבירות הליכי הגשה ורישום של- - -
רחל אדטו
זה הליבה של החוק.
דן כרמלי
יש שם גם את המועדים, פרופ' אלדד, שאתה אמרת בעצמך שזה אחד- - -
היו"ר אריה אלדד
אבל עכשיו אנחנו אומרים, תקשיב למשרד הבריאות, שנה וחצי החוק לא נכנס לתוקף ויש לנו זמן לפרסם תקנות ואם לא, תחזירו את זה לשולחן. החוק לא נכנס לתוקף במשך שנה וחצי. אם יהיו הסתייגויות מהותיות מהתקנות, לא כמה עותקים ומי מוסמך להגיש או מי לא מוסמך להגיש. חברים, זה, אם תחזירו לשולחן, לדעתי הוא לא ידון בו.
אייל זליכה
אבל, פרופ' אלדד, השאלה היא מה יקרה לא אם תהיה טיוטה של תקנות אלא אם בכלל בנושא מסוים לא יתעסקו. אני רוצה לתת דוגמה, ברשותך. הנושא של מתן טיפול רפואי חיוני, אסור למטפל, אפילו כדי לתת טיפול רפואי חיוני, לעשות שימוש בציוד רפואי שהוא לא רשום. זה מה שקובע החוק, אלא אם הדבר הזה יטופל במסגרת התקנות. לכן אנחנו ביקשנו, ולעניות דעתי זה מה שסוכם בישיבה הקודמת, שהחוק לא ייכנס לתוקף עד שתותקנה תקנות לפי סעיף 4 רבתי ולא רק לפי סעיף 4, 6 ו-7, כפי שנכתב, אני חושב שבטעות.
זיו רוזנבוים
אני מסכים איתו.
נילי דיקמן
אמרתי בתחילת דבריי שיש שני סוגים של תקנות, האחד זה אדמיניסטרטיבי ואת זה הזכרנו, השני זה אותן תקנות שנותנות את הפטור לפי סעיף 4. אלה שני סוגי התקנות שאנחנו חייבים לתקן בשנה וחצי. ב-4א רבתי יש הוראות מעבר.
היו"ר אריה אלדד
מה זה 4א רבתי?
דן כרמלי
מִחזור, אדוני. יש הוראת מעבר לזה.
אייל זליכה
עם המחזור דווקא אין בעיה, כי זה טופל באמת. טופל בתקופת הביניים.
נילי דיקמן
הליכי האישור ומתן פטור לפי סעיף 4, אנחנו מבקשים שתיתנו לנו שנה וחצי, אנחנו נעמוד ביעד הזה- - -
רוני גמזו
שנה וחצי או אישור התקנות המוקדם.
זיו רוזנבוים
לא, לפי המאוחר, פרופ' גמזו.
רוני גמזו
לא, אם אישרנו את התקנות תוך חודשיים? למה צריך לחכות שנה וחצי?
זיו רוזנבוים
שוב, איזה תקנות?
רוני גמזו
כל התקנות. בוא נגיד שאישרנו את זה תוך ארבעה חודשים, למה צריך לחכות שנה וחצי?
דן כרמלי
פרופ' גמזו, עברה שנה וחצי ועדיין אין תקנות, מה אנחנו עושים?
היו"ר אריה אלדד
תגיד שנה- - -
מנחם רינשטיין
מה שפרופ' גמזו אומר זה שכשיהיו התקנות אפשר להחיל את החוק. אז בואו נחליט שזה התנאי, אם לא- - -
רוני גמזו
אבל אנחנו קובעים יעד, אנחנו גם רוצים להכניס את כל אלה שנמצאים למול ושותפים לתקנות שיהיו גם בתוך הדיזייר לאשר את התקנות.
היו"ר אריה אלדד
לכל מכשיר רפואי יש שני קצוות, אי אפשר להחזיק במכשיר הזה משני קצותיו ולכן אני נותן את הבררה בידי המשרד להחליט, החוק לא ייכנס לתוקף לפני שיאושרו התקנות, או לתת שנה ולצפות שבתוך הזמן הזה- - - אבל לא המועד המוקדם שבין השניים.
רחל אדטו
החלק הראשון הוא בסדר. החלק השני, אתה אומר, אוקי בואו ניתן שנה ואז אומר שבסוף השנה החוק נכנס לתוקף, עם תקנות, בלי תקנות, הוא בתוקף.
היו"ר אריה אלדד
אבל אם אין לו תקנות אי אפשר להפעיל את החוק. אנחנו חוקקנו כמה חוקים בכנסת ובהיעדר תקנות אי אפשר היה להפעיל אותו.
רחל אדטו
אריה, שלא ישתמע לשנייה שאני רוצה להכשיל פה את החוק, אני חושבת שהחוק הזה הוא חשוב במיוחד, אבל אני אומרת שהחוק הזה חשוב, זה נכון, זה טוב שהוא יהיה, צריך את הסדר הזה, מאידך, בגלל החשש, בגלל הסנקציות שאנחנו מטילים באמצעות החוק, צריכים להבין שאי אפשר להטיל את הסנקציות בלי שאנחנו נהיה בתום לב שבסוף השנה יהיו תקנות כמו שצריך.
היו"ר אריה אלדד
איזה תקנות להבנתכם מתנות את ביצוע החוק?
נילי דיקמן
התקנות שנוגעות לסדרי הרישום והגשת בקשות ותקנות שמסדירות את הפטור לפי סעיף 4. אלה שני הסוגים.
דן כרמלי
ואני מבקש את סעיף 4א רבתי, לעניין המחזור.
נילי דיקמן
בוא נדון בזה בנפרד כי זה- - -
קריאה
פתרנו את העניין הזה.
היו"ר אריה אלדד
אי אפשר להכניס רעש לסעיף מסוים ואנחנו לא נוכל להתקדם. אני מבקש שתפסיק לדבר על מחזור כרגע. באמת אנחנו תוקעים את כל העניין כל פעם, מי שיש לו איזה הערה שהוא רוצה את השפיץ שלו לחדד עוד יותר. עכשיו אני רוצה לשמוע מהמשרד פעם אחרונה, מה הן התקנות שלהבנתו הן הכרחיות לביצוע החוק, לאיזה סעיפים?
נילי דיקמן
התקנות שנוגעות לסדרי רישום, הן נוגעות לסעיף 3, לסעיף 5 ולסעיף 7. אלה תקנות שפרסמנו אתמול להערות הציבור באמצעות אתר הכנסת. התקנות הנוספות הן תקנות שנוגעות לפטור שניתן לתת לפי סעיף 4 לחוק וזה אומר אותן תקנות שאנחנו מכנים 29א, מתי למרות שזה לא רשום אפשר לעשות שימוש כזה או אחר במוצר.
היו"ר אריה אלדד
תקנות לפי סעיפים 3, 4, 5 ו-7, הן תקנות שמתנות את ביצוע החוק. לפיכך יהיה כתוב, החוק הזה ייכנס לתוקפו ביום שנה מיום אישורו בכנסת ובלבד שתקנות לפי סעיף 3, 4, 5 ו-7 אושרו עד אותו מועד. זה הכול. לא יהיה – לא יהיה חוק.
רחל אדטו
נילי, האם מה שאמרת כרגע, שזה נשמע לי בסדר, אי אפשר יהיה ללכת למישהו לפי סעיף 12, 13 ולתבוע אותו בעבור זה שהוא לא רשם?
היו"ר אריה אלדד
אם הוא עבר על 3, 4, 5 ו-7.
נילי דיקמן
לא, בגלל שלא תהיה מניעה ל- - -
רחל אדטו
זה מה שאני שואלת.
היו"ר אריה אלדד
אם פרסמו 3, 4, 5 ו-7 והוא עבר על 3, 4, 5 ו-7...
רחל אדטו
מה שאני שואלת, אם אין איזה תקנה שלא- - -
היו"ר אריה אלדד
אי אפשר להחזיק במקל הזה משני קצותיו, לבוא ולהגיד שאנחנו נפרסם תקנות, אנחנו לא רוצים בכלל את אישור הוועדה, אבל גם אם לא פרסמנו את התקנות החוק ייכנס לתוקף. זה לא יקרה. אין לי בעיה עם 90 יום, 60 יום, אבל אתם חייבים לפרסם את התקנות האלה.
רוני גמזו
חבר הכנסת אלדד, האם יוצא מדבריך שהתקנות האלה הן באחריותנו בפרסום שלנו?
היו"ר אריה אלדד
כן.
רוני גמזו
זאת אומרת תוך שנה- - -
נילי דיקמן
לא, צריך לתקן את הנוסח, כי היום הנוסח דורש אישור ועדה לתקנות האלה.
רוני גמזו
מקובל עליי הנוסח- - -
רחל אדטו
זה הליבה שלך, אלה התקנות הכי- - -
היו"ר אריה אלדד
את רוצה אישור ועדה?
רחל אדטו
---מרכזיות. אמרת שיש כאלה- - -
היו"ר אריה אלדד
אישור ועדה. אני רק אומר לפרוטוקול, לא אני מנהל את הדיונים בה.
רחל אדטו
אמרנו שהוועדה לא צריכה לדון בכל הדברים הטכניים, הלא מהותיים, אבל כל מה שאתה אומר פה אלה הדברים הכי מהותיים בחוק הזה.
היו"ר אריה אלדד
באיזה סעיפים שאישרנו כתוב אישור ועדה? איזה תקנות מחייבות? אם לא על הכול התעקשנו שזה יהיה אישור ועדה.
קריאה
אמרנו שנחזור לזה בסוף, השארנו את זה פתוח.
רחל אדטו
אמרנו בדברים המהותיים.
היו"ר אריה אלדד
נכון, עכשיו השאלה מה זה מהותי.
רחל אדטו
אני אגיד לך מה זה מהותי בעיניי? מהותי זה משהו שאתה יכול לעמוד לדין בגינו, זה בעיניי מהותי.
נילי דיקמן
מה שחייב אישור ועדה זה אותו נושא של מחזור ציוד רפואי, הנושא של דיווח על תופעות לוואי, כל סעיף 9 שדיברנו לגביו, נושאים שככל שייקבעו תנאי ייצור נאותים למפעלים, תנאי הובלה ואחסון נאותים למחסנים ולמפעלים, הנושא של אגרות רישום דורש אישור ועדה. הדברים האלה נראים לנו תקנות אבל תקנות שנוגעות למסלולי הרישום ומסלולי הפטור,מקום שאנחנו פוטרים את הציבור מחובה ולא מחילים עליו חובה פלילית. לא נראה לנו שצריך להביא לאישור ועדה ואפשר להסתפק בהליך- - -
היו"ר אריה אלדד
אני צריך בסוף רשימה שאומרת: תקנות לפי סעיף 3 - באישור הוועדה. תקנות לפי סעיף 4 - פטור מאישור הוועדה. תקנות לפי סעיף 5 - באישור ועדה. אני צריך את הריכוז הזה כדי שנוכל לעבוד, כי האמירה הכללית הזאת זה לא משהו שאני יודע להתייחס אליו.
נילי דיקמן
העברנו רשימה עם ההצעה שלנו, וככל שהיא תתקבל אנחנו נטמיע את זה בנוסח.
היו"ר אריה אלדד
אבל אנחנו לא רוצים לתת פטור גורף מאישור תקנות על ידי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
נילי דיקמן
לא פטור גורף, אנחנו כבר דיברנו על זה שיש הוראות דין כלליות שקובעות מתי צריך להביא דברים לאישור ועדה ומתי לא.
היו"ר אריה אלדד
ומה תרגומם בחוק הזה?
נילי דיקמן
תרגומם בחוק אלה הדברים שאמרתי, הנושאים של מחזור, הנושאים של מקום שאנחנו מחילים חובה פלילית על הציבור או על בעלי רישום או על יצרנים, אנחנו חייבים להביא לאישור ועדה, אבל מקום שאנחנו נותנים פטור, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו שלא להביא לאישור ועדה.
היו"ר אריה אלדד
מסכים.
נילי דיקמן
ואז סעיף 4 הוא סעיף שמקנה פטורים, כל הסעיפים של הליכי רישום הם סעיפים טכניים, הם לא מכילים חובות חדשות, ולכן גם הם פטורים. אנחנו חושבים שגם התוספות יכולות להיות פטורות, כי התוספות פוטרות סמכויות ולא מוסיפות סמכויות.
אייל זליכה
סעיף 4 הוא הסעיף הכי מהותי מבחינת הפרקטיקה הרפואית.
נילי דיקמן
הפרקטיקה הרפואית זה דבר שהשתנה מאוד, היות שאנחנו פוטרים את הנוהג, הרופא חופשי לעשות מה שהוא סבור במסגרת החוק הזה, החוק הזה לא מתערב בנוהג הרופא המקובל- - -
רוני גמזו
האם ניתן להציע בסעיף התחולה שהתחולה תהיה תוך 12 חודש ויהיה רשום שם, 'השר יוכל לדחות את תחולת הביצוע במידה שלא פורסמו תקנות'?
גלייך איתי
אבל פרופ' גמזו, ממה אתם חוששים אם זה בידיים- - -
רוני גמזו
אנחנו מניחים ששר הבריאות הוא לא- - -
רחל אדטו
לא, אחר כך הוא יעשה לנו את זה בצו עוקף.
היו"ר אריה אלדד
חברים, כיוון ששר הבריאות נכון לרגעים אלה הוא ראש הממשלה והוא עלול לעסוק בדברים- - - חודר בונקר או לא חודר בונקר, אני לא הייתי סומך עליו באותה שעה.
זיו רוזנבוים
אדוני, סעיף 4 מבחינתנו הוא סעיף מהותי ביותר.
גלייך איתי
גם מבחינת התעשיינים.
זיו רוזנבוים
אמנם הוא סעיף שמאפשר הענקת פטורים, אבל נוכח העובדה שהוא עדיין לא קיים, אז הוא מהותי כי אחרת אנחנו הופכים להיות עבריינים. סוג הפטורים, היקף הפטורים, אנחנו לא יודעים. אנחנו חייבים שהסעיף הזה יאושר טרם החלת החוק.
היו"ר אריה אלדד
אבל טרם יאושר החוק קבענו, השאלה אם באישור הוועדה או לא באישור הוועדה. 3, 4, 5 ו-7 חייבים להתפרסם לפני שהחוק נכנס לתוקפו. את זה אמרנו. השאלה אם באישור הוועדה או לא באישור הוועדה. המשרד אומר 4 הוא סעיף פטורים ולכן אין צורך להביא אותו לוועדה הזאת ל- - -
זיו רוזנבוים
אישורו הראשון נדרש שיהיה, לטעמנו, באישור הוועדה, מכיוון שהוא נושא מאוד מהותי. לאחר מכן ירצה משרד הבריאות להרחיב את הפטורים? בבקשה.
היו"ר אריה אלדד
אוקי, גם 4 באישור הוועדה. תקנות לפי סעיף 4, גם הן באישור הוועדה. אנחנו אומרים, תוך שנה ובלבד שהתפרסמו עד אז תקנות, אבל לא מה שהציע פרופ' גמזו.
נילי דיקמן
יש החלטה שהתקנות שנוגעות לסדרי רישום לא באישור הוועדה.
היו"ר אריה אלדד
סדרי רישום טכניים, להבנתי לא צריכים להיות- - -
נילי דיקמן
אז אנחנו נתקן את הנוסח בהתאם.
רוני גמזו
אני רק רוצה לשאול, אם התקנות- - -
נילי דיקמן
זה לא חבות פלילית איך להגיש, מי מגיש, מתי להגיש, איזה מסמכים לצרף.
רחל אדטו
כל סעיף 12 הוא רישום.
היו"ר אריה אלדד
לא, סעיף 12 הוא לא סעיף רישום, סעיף 12 הוא סעיף העונשין על כל הדברים.

תגידו מועד. אי אפשר להחזיק בזה בשני קצותיו, לא המועד המוקדם- - -
נילי דיקמן
אנחנו בעד מועד קשיח אחד.
היו"ר אריה אלדד
שנה ובתנאי.
נילי דיקמן
אם אתה תמיד מכניס את זה, אז אין משמעות לתאריך.
היו"ר אריה אלדד
אבל אחרת אין משמעות לתקנות.
רוני גמזו
כדי לכוון את כולם לפרק הזמן הרצוי כותבים שנה.
רחל אדטו
נילי, אתם אמרתם שאתם מחפשים כוח אדם ואין לכם. אתם לא תספיקו תוך שנה להתארגן ל- - -
קריאה
אולי שמשרד הבריאות יוריד חלק מהדרישות שלו בחוק ואז אפשר- - -
רוני גמזו
ואולי הוא יעלה את הדרישות.
היו"ר אריה אלדד
עכשיו אנחנו אומרים ככה, אנחנו מסכמים את העניין הזה. שישה חודשים ובלבד שאושרו התקנות, בין אם פורסמו על ידי המשרד בשעה שהן לא יהיו דורשות אישור הוועדה, ובין אם הן אותן תקנות לפי סעיף 3, 4, 5 ו-7 הדורשות אישור הוועדה.
נילי דיקמן
אז רק, ובלבד שיאושרו התקנות לפי 3, 4, 5 ו- - -
היו"ר אריה אלדד
נכון.
אייל לב-ארי
אנחנו בסעיף 20. להוראת המעבר הוסף סעיף קטן (ב).
(מקריא)
"(ב) הוראות סעיף 2(א) לא יחולו על פעולות של מחזור ציוד רפואי לשימוש חד פעמי לצורך שימוש חוזר הנעשות על ידי מוסד בריאות, כל עוד לא נכנסו לתוקפן הוראות לעניין זה לפי סעיף 4א".
היו"ר אריה אלדד
כלומר פה יש לנו התניה שזה לא חל אלא אם פורסמו הוראות לעניין הזה.
דן כרמלי
דהיינו אנחנו משמרים את המצב הקיים.
רוני גמזו
אכן כן.
היו"ר אריה אלדד
מנכ"ל משרד הבריאות אמר לפרוטוקול 'אכן כן'.
דן כרמלי
אדוני, אם אפשר רק עוד הערה אחת. פעם ראשונה שנעשה כאן, או פעם מהותית שנעשה כאן, שימוש במושג מחזור. כל פעם שהעלינו את הנושא הזה שאין הגדרה למחזור, גם לא בראשית החוק, אמרנו שנדון בזה בתקנות, אבל כרגע אנחנו ממשיכים להשתמש במושג מחזור ואנחנו לא מגדירים מחזור. אנחנו רוצים להציע, פרופ' גמזו, יכול להיות שזה יהיה משהו שיניח את דעתך בעניין הזה, ואני חושב, פרופ' גמזו, שאתה הגדרת את זה כ'שטיפה וניקוי, רה סטריליזציה ואריזה מחדש, ובלבד שפעולות אלה לא כרוכות בפירוק או שבירה או הרכבה או החלפת רכיבים'.
רוני גמזו
סליחה, לא , לא, לא. אתה עכשיו נכנס לתוך לב לבו של מה זה מחזור וכל זה.
דן כרמלי
לכן אני מעלה את זה
רוני גמזו
אפשר לבצע מחזור גם עם פירוק.
היו"ר אריה אלדד
עכשיו השאלה היא אם אפשר להתייחס בחוק למשהו שלא הוגדר בו. יש הגדרות בחוק למחזור, אבל לדעתי זה של בקבוקי פלסטיק שמתעסקים בו עבריינים למיניהם ושם משתמשים בו לייצור חומרי גלם. לא זאת הכוונה שלנו.
נילי דיקמן
לא, אבל מחזור זה כן מונח בשפה העברית שיש לו מובן ברור ובסעיף 4א אנחנו מדברים על מחזור של פריטים לשימוש חד פעמי לצורך שימוש חוזר. אני חושבת שהמשפט הזה הוא מפורט דיו על מנת להסמיך את השר- - -
היו"ר אריה אלדד
אז תכתבי אותו בסעיף ההגדרות.
נילי דיקמן
אבל כשהוא מבקש ממני הגדרה כזאת, הוא כבר נכנס לעובי הקורה.
היו"ר אריה אלדד
אני יודע מה הוא מבקש, אני גם יודע למה. למה לא תכתבי מה שהיה כתוב שם בסעיף ההגדרות?
נילי דיקמן
אם אנחנו נגיד 'מחזור של ציוד לשימוש חד פעמי לצורך שימוש חוזר', זה מקובל עלינו.
רחל אדטו
כן.
היו"ר אריה אלדד
טוב, יש לנו הגדרה.
רוני גמזו
שימוש מוגבל לצורך שימוש לא מוגבל. כי אם הוראות היצרן יהיו לא חד פעמי אלא פעמיים? אז הם יגידו לך שאסור לך למחזר את זה כי זה לא חד פעמי.
היו"ר אריה אלדד
פרופ' גמזו, אני מבקש ממך מה יהיה כתוב בסעיף ההגדרות: 'מחזור', ומה המלים הבאות? כי מוגבל/לא מוגבל, לא הבנתי.
רוני גמזו
להערכתי שימוש, אני חושב תוך כדי- - -
היו"ר אריה אלדד
אז אולי כדאי שתגישו בכתב את הדבר הזה, אני צריך הגדרה.
קריאה
אם קטטר קרוע וידביקו בדבק מגע, זה מחזור?
רוני גמזו
לא דיברנו על ציוד פגום.
היו"ר אריה אלדד
לפני שהנושא עולה למליאת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, יש הגדרה לסעיף מחזור. רחל ואני נתבונן בהגדרה, אם ההגדרה תהיה טובה בעינינו, אם לא, נעלה אותה על השולחן הכללי של הוועדה. אני לא רוצה לעכב את החוק בגלל ההגדרה, מה גם שיש לנו סעיף 20 שקראנו עכשיו שעונה על כך ש- - -
רוני גמזו
אני רק רוצה להציע משהו. יש לא מעט חוקים שאת ההגדרה של המשהו המסוים אתה יוצר בתקנות. מכיוון שאומרים שהשר יפרסם, אז השר מפרסם, לאחר אישור ועדת העבודה והרווחה והוא מגדיר 'מחזור לעניין תקנות אלה הוא', לא חייבים את זה בחקיקה הראשית.
היו"ר אריה אלדד
אבל בכל זאת, כיוון שהשתמשנו בחוק הראשי והמונח מופיע, אני רוצה שהמשרד יציע הגדרה מה לגביו הוא מחזור על פי חוק זה.
רוני גמזו
אבל מכיוון שלנושא הזה עומדות להתפרסם תקנות, יכול להיות שזה יהיה תהליך ארוך. יכול להיות שאני אציע משהו ויהיו כאן הערות רבות, עכשיו אני צריך לדעת שהם והם והם והם, כולם מסכימים להצעה- - -
היו"ר אריה אלדד
תגדיר הגדרה שנותנת לך חופש פעולה ולא מאפשרת כמות אין סופית- - -
רחל אדטו
הגדרה רחבה.
היו"ר אריה אלדד
אבל אי אפשר להשתמש בחוק- - - כי מחזור כמשמעותו בשפה העממית הידועה זה בקבוקי פלסטיק שמותר לטחון אותם ולעשות מהם בקבוקים חדשים ולא זו הכוונה. אם אנחנו משתמשים פה במונח של מחזור בהיבט צר יותר מאשר הבנתו בציבור הרחב, אז תגדירו לאיזה מחזור אתם מתכוונים. בסעיף ההגדרות.

עוד משהו?
אייל לב-ארי
התוספת השנייה, היא טרם אושרה. משרד הבריאות שלח אתמול רשימה.
(מקריא)
"תוספת שנייה (סעיף 2(ב)) – ציוד רפואי שאינו טעון רישום בפנקס.

1.אביזרים המשמשים לבדיקה כגון מטושים ומקלות עץ"- - -
נילי דיקמן
אנחנו מבקשים בבדיקה לא חודרנית.
אייל לב-ארי
(מקריא): "2. בגדים אלסטיים.

3.חוטים דנטליים.

4.חומרי חבישה לא סטריליים"
היו"ר אריה אלדד
רק להבין, מה שנקרא באידיש שְפָּדֶל זה בדיקה חודרנית? בחוק הפלילי נדמה לי שכן, אבל...
קריאה
אפשר להשתמש בשפדל במקום אחר?
היו"ר אריה אלדד
אפשר להשתמש בכפית רב פעמית ששתו איתה קודם תה, זה לא משנה. אפשר לבדוק את הגרון בהמון אמצעים, אבל ההגדרה של לא חודרנית, עד לאיזה עומק לא חודרני אתם- - -
נילי דיקמן
אולי נוסיף, או בדיקה בחלל הפה. נוסיף במפורש, כי גם אנחנו התקשינו מעט בניסוח הזה.
קריאה
רק בחלל הפה? כלומר וגינל ספקולום לא נחשב?
נילי דיקמן
לא.
אייל לב-ארי
'או בדיקה לחלל הפה' במקום 'בדיקה לא חודרנית'?
נילי דיקמן
בנוסף. 'לבדיקה לא חודרנית או לבדיקה בחלל הפה'.
היו"ר אריה אלדד
רק בשביל להבין, למה אנחנו ליברליים בעניין הזה? כשאני למדתי מיקרו ביולוגיה, למדתי שיש רק אזור אחד בגוף שהוא יותר מזוהם מהאזור האנאלי וזה חלל הפה. זה ציטוט של מיקרוביולוגים. כלומר אם אתם סופרים כמה חיידקים ומאיזה סוג וכמה הם אגרסיביים, אז זה הסיכון שלי שם להכניס משהו נוסף הוא לא גדול.
אייל לב-ארי
(מקריא): "5.חומרי חיטוי לציוד שאינו רפואי.

6.כובעונים למעט כובעונים המכילים תכשירים.

7.כפפות בדיקה למעט כפפות כירורגיות.

8.מוצרי היגיינה נשית.

9.מוצרי צמר גפן.

10.משקולות לשקילת בני אדם או לשקילת חומרים.

11.תוכנה לניהול רשומה רפואית.

12.תוכנה המשמשת בבתי חולים בשימוש משרדי".

זה לגבי התוספת השנייה.
היו"ר אריה אלדד
מה בעניין אותם מאזניים לשקילת פגים? אנחנו לא רוצים לדעת, שיכתוב 'הפג שוקל 19 קילו', לפי זה הוא יקבל תרופות ועכשיו אנה אנו באים?
נילי דיקמן
למעט לצורך שקילת פגים, ב-10.
אייל לב-ארי
אוקי.
היו"ר אריה אלדד
חברים, היו מאזניים באחד מבתי החולים האוניברסיטאיים שקבעו שחולה פלוני שוקל 114 קילו ואני הכרתי אותו והוא שקל 180 קילו, לפחות, בהערכה גסה, כשהוא היה יושב על כיסא ראש הממשלה. לפעמים מאזניים יכולות לגזור גורלו של אדם. אם אנחנו קובעים מינון תרופה על פי מאזניים, אני לא אומר לכם מה כן או מה לא, אני רק מסב תשומת לב לעובדה שלפעמים מקבלים החלטות רפואיות לא פשוטות על סמך מה שאומרות מאזניים. השאלה אם אתם רוצים מה שמחלק ועד העובדים במבצע לפסח ו- - - לא רוצים להיכנס לזה?
נילי דיקמן
כרגע לא.
היו"ר אריה אלדד
בסדר גמור. אני מזהיר את ראש הממשלה הבא.
זיו רוזנבוים
אנחנו טרם אישרנו את ההגדרה של ציוד רפואי, אבל אני רואה כאן תחולה של תוכנות בתוספת השנייה והמלה תוכנת מחשב יצאה מציוד רפואי. יש עוד מגוון רחב ביותר של תוכנות, שאם אני מבין נכון אין כוונת משרד הבריאות להגדירן כציוד רפואי.
נילי דיקמן
כמו מה?
זיו רוזנבוים
כמו תוכנות של סוני פלייסטיישן שמשמשות לשיקום, או תוכנות של ווי שמשמשות לשיקום.
היו"ר אריה אלדד
תצהירו לפרוטוקול מה כוונתכם ביחס לתוכנות ונתקדם. כי אחרת לא נזוז.
נילי דיקמן
אנחנו הבהרנו את זה באותו דיון שמדובר בתוכנה שהיא חלק מהאביזר הרפואי, שהיא משמשת לצורך התפעול של האביזר הרפואי.
היו"ר אריה אלדד
ולא בציוד היקפי או רישום או דיווח וכו'.
זמיר גת
רציתי לבקש הבהרה לגבי תוכנה לניהול רשומה, האם- - -
היו"ר אריה אלדד
לא, אמרנו שאנחנו לא מתעסקים, זה לא מכשיר שנועד לטפל. כרגע הייתה הבהרה.
אייל לב-ארי
אנחנו הולכים אחורה להגדרת ציוד רפואי בסעיף 1.
היו"ר אריה אלדד
מה השארנו?
קריאה
התוספת השלישית, אדוני היושב ראש.
נילי דיקמן
אישרנו אותה כבר בדיון על סעיף 6.
קריאה
בתוספת השלישית יש טעות קולמוס.
נילי דיקמן
אנחנו נתקן.
היו"ר אריה אלדד
תעביר את זה למשרד והוא יתקן, אם זה קולמוס.
אייל לב-ארי
(מקריא): " "ציוד רפואי" – מכשיר, לרבות אבזר, חומר כימי, מוצר ביולוגי או מוצר ביוטכנולוגי, המשמשים בטיפול רפואי או מכשיר, לרבות תוכנת מחשב, אבזר, חומר כימי, מוצר ביולוגי או מוצר ביוטכנולוגי המשמשים בטיפול רפואי הנדרשים לצורך פעולתם של מכשיר, תוכנה, אבזר, חומר כימי, או מוצר כאמור, במסגרת טיפול רפואי, עדשות מגע, או מכשיר חשמלי הפולט קרינה מייננת או בלתי מייננת המשמש בטיפול קוסמטי, ולמעט תכשיר כהגדרתו בפקודת הרוקחים;".
מיקי פורת
אתם תכניסו את זה בתקנות?
זיו רוזנבוים
להוריד 'תוכנה', בלי 'תוכנה'.
נילי דיקמן
מסכימה.
מיקי פורת
בהגדרה של ציוד רפואי אמרתם שתתקינו תקנות בנושא הזה, האם זה גם כלול בתקנות שאנחנו מחכים להן?
נילי דיקמן
ההגדרה של ציוד רפואי היא הגדרה בחוק.
מיקי פורת
ההגדרה בחוק, אני שואל לגבי ההגדרה בציוד רפואי , מה שייך לתכשיר רפואי ומה שייך ל- - -
דן כרמלי
לא, בזה מדובר על תקנות הרישום שממילא הוזכר כאן. בתקנות הרישום תהיה התייחסות למכשירים משולבים ולנוהל 47 של משרד הבריאות.
היו"ר אריה אלדד
חברים, מישהו מוכן להסביר לי בחצי משפט איפה הבעיה בסעיף הזה? רק מי שיש לו יכולת של תמצות לחצי משפט, איפה הבעיה, איפה הקושי שלנו?
זיו רוזנבוים
אני חושב שמשרד הבריאות מסכים למחוק את המלה 'תוכנה' במקום שבו היא מופיעה בפעם האחרונה במשפט.
נילי דיקמן
נכון ותיקנו את זה, זו הייתה טעות קולמוס ונמחק.
היו"ר אריה אלדד
אוקי, אישרנו את הסעיף.
רוני גמזו
בסעיף ההגדרות אנחנו יכולים להוסיף את ההגדרה- - -
היו"ר אריה אלדד
של מחזור?
רוני גמזו
אני חושב שכן.
היו"ר אריה אלדד
בסדר, אנחנו נתקדם ואתם תגמרו את הניסוח.
אייל לב-ארי
עוברים לסעיף 2. (מקריא): "איסור ייצור, שיווק או שימוש בציוד רפואי שאינו רשום בפנקס. 2. (א)(1) ייצור ושיווק של ציוד רפואי ייעשה רק לציוד רפואי שרשום בפנקס ובהתאם לתנאי הרישום בפנקס.

"(2) שימוש בציוד רפואי במסגרת מתן טיפול רפואי ייעשה רק בציוד רפואי רשום.

"(3) שימוש בציוד רפואי במסגרת מתן טיפול רפואי ייעשה רק בהתאם להתוויה ובהתאם לתנאי הרישום של הציוד הרפואי, כפי שנקבעו בתעודת הרישום, אך למעט שימוש כאמור בהתאם לנוהג רפואי מקובל".
היו"ר אריה אלדד
הוספנו פה את העניין של הנוהג הרפואי המקובל.
נילי דיקמן
כן, הוספנו את הנוהל, הפרדנו את הרכיבים. רק מבחינת הנוסח התלבטנו אם צריך 'מורה על שימוש', אז אנחנו צריכים להוסיף 'מורה על שימוש ועושה שימוש', כמו שהיה בהתחלה.
קריאה
התוספת היא ב-(3), כן?
נילי דיקמן
בכל הרכיבים, איפה שכתוב 'עושה שימוש' ב-(2) וב-(3).
אייל לב-ארי
הוספת אישור התקנות על ידי הוועדה בפסקה (3), לגבי הפטורים, פיתוח וייצור של ציוד רפואי, למעט שיווק.
נילי דיקמן
סעיף 9, שדנו בנו והציעו שינויים, אז הטמענו את זה בנוסח. אלה גם דברים שהתקבלו כבר.
היו"ר אריה אלדד
חברים, בשעה טובה אני מאשר את החוק להעלאתו למליאת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, שאני מקווה שתתקיים בקרוב. יודיעו לכם.

תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:55.>

קוד המקור של הנתונים