ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 19/03/2012

תקנות המועצה להשכלה גבוהה(תשלום גמול והחזר הוצאות לחברי המועצה), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
14
ועדת החינוך, התרבות והספורט
19/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 597 >
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני, כ"ה באדר התשע"ב (19 במרץ 2012), שעה 12:30
סדר היום
<תקנות המועצה להשכלה גבוהה(תשלום גמול והחזר הוצאות לחברי המועצה), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
אלכס מילר – היו"ר
מוזמנים
>
עדנה הראל
_
משרד המשפטים

קטי שטרית
-
ראש צוות שר החינוך, משרד החינוך

אלי דהן
_
משרד האוצר

יעל ישראלי-נבו - לשכה משפטית באגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

לידור סבתו - מרכזת בכירה שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

מאיר אביקר - קב"ט החברה, החברה למתנ"סים

יעל טור כספא - פליישמן - יועצת משפטית, המועצה להשכלה גבוהה

משה ויגדור - מנכ"ל המועצה להשכלה גבוהה
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמת פרלמנטרית
מיטל בר-שלום
<תקנות המועצה להשכלה גבוהה(תשלום גמול והחזר הוצאות לחברי המועצה), התשע"ב-2012>
היו"ר אלכס מילר
שלום, אני פותח את ישיבת הוועדה. נא להציג את התקנות.
מירב ישראלי
האם אתם רוצים להגיד כמה מילים לפני שמקריאים?
משה ויגדור
אני אגיד כמה מילים, ואפשר יהיה להשלים אותי אחר כך מן הפן המשפטי. העברנו את תיקון 16 לחוק, לאחר שהגענו למסקנה שנכון יהיה לאפשר לחברי מל"ג, באותן ההסתייגויות המוכרות על ידי הממונה על השכר באוצר וגופים אחרים, לתת גמול על פי על ישיבות, לתת גמול ליו"ר המל"ג וגם החזר הוצאות נסיעה, כמקובל על ידי הממונה על השכר באוצר. לצורך ההכנה של התקנות עבדנו באופן מאוד אינטנסיבי עם הממונה על השכר באוצר ועם משרד המשפטים ויתר הגורמים המעורבים. בסופו של דבר הבאנו מתווה, כפי שהוא מונח כאן על השולחן, שהוסכם על ידי כל הגורמים.
היו"ר אלכס מילר
היועצת המשפטית של הוועדה תעבור על התקנות. יש תיקונים שצריך להכניס.
מירב ישראלי
קוראת סעיף 1: בתוקף סמכותי לפי סעיף 8א לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. בהגדרות אלה –

"המועצה" – המועצה להשכלה גבוהה שהוקמה לפי סעיף 4 לחוק.

"ישיבה" – ישיבת המועצה או ועדה שמינתה המועצה מבין חבריה, שכל תפקידיה להמליץ למועצה לגבי ביצוע תפקידיה על פי סמכויותיה שבחוק.

"מוסד להשכלה גבוהה" – מוסד שהוא אחד מאלה:

(1) מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק.

(2) מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק.
(3) מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק.
"עובד גוף מתוקצב" – לרבות חבר מועצה של רשות מקומית המקבל שכר.

"רבעון" – תקופה של שלושה חודשים שתחילתה ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי וב-1 באוקטובר של כל שנה.
קוראת סעיף 2, גמול לחבר מועצה
2. (א) חבר המועצה יהיה זכאי לגמול מאת המועצה בעד כהונתו במועצה, ובלבד שאינו אחד מאלה:

(1) עובד, מקבל שכר או בעל זיקה דומה לו במוסד להשכלה גבוהה או במוסד שפנה למועצה בבקשה לקבל היתר או הכרה כמוסד להשכלה גבוהה או במוסד שפעילותו כפופה לרישיון לפי סעיף 25ג לחוק.
לגבי המילים "או בעל זיקה דומה לו" היתה לי הערה שזה לא מספיק ברור. אני מבינה שהגעתם לנוסח אחר.
יעל טור כספא - פליישמן
אנחנו עדיין מחכים לאישור מהממונה על השכר.
מירב ישראלי
אז נחזור על זה ברגע שהם יקבלו תשובה. אני ממשיכה לקרוא:
(2) נציג של גוף שמינויו נקבע בחוק". הכוונה כאן היא שהמינוי של הנציג נקבע בחוק. כלומר, נציג התאחדות הסטודנטים וכו'.
(3) עובד גוף מתוקצב או גוף נתמך כהגדרתם בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.
(4) עובד המדינה,
(5) יושב ראש המועצה או סגנו.
(ב) חבר המועצה כאמור בתקנת משנה (א) זכאי לגמול בעד ישיבה אם אישר סגן יושב ראש המועצה כי השתתף בישיבה כולה או רובה, כקבוע בחוזר הממונה על השכר בדבר תשלום גמול והחזר הוצאות ליושב ראש ולחברי מועצה בתאגידים הסטטוטוריים מיום ט"ז באלול התשע"א (15 בספטמבר 2011), לרבות לעניין מספר הישיבות המרבי, כעדכונו מזמן לזמן ובהתאם לסווג המועצה.

(ד) הגמול ישולם לחבר המועצה כאמור בתקנת משנה (א) לא יאוחר מתום החודש שלאחר החודש שבו התקיימה הישיבה.
קוראת סעיף 3, גמול לסגן יושב ראש המועצה
3. (א) סגן יושב ראש המועצה שלא מתקיים בו האמור בפסקאות (1) עד (4) בתקנה 2(א), והמקדיש יום בשבוע לפחות לפעילות המועצה, יהיה זכאי לגמול שנתי בעד פעילותו כאמור כקבוע בהנחיות הממונה על השכר לעניין זה כפי שיעודכנו מזמן לזמן ובהתאם לסיווג המועצה. גמול כאמור ישולם בארבעה תשלומים שווים בתום כל רבעון.

(ב) גמול שנתי יבוא במקום כל גמול אחר או החזר הוצאות לפי תקנות אלה וסגן יושב ראש המועצה לא יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי מהמועצה.

לפי מה שדיברנו, הנחיות הממונה על השכר בסעיף הזה הן לא זהות להנחיות הממונה על השכר הקודמות. אלה הנחיות הממונה על השכר שאמורות להתפרסם.
יעל טור כספא - פליישמן
נכון.
מירב ישראלי
כדאי שתגידו למה הכוונה. אני אגיד, שהסכומים לא נקבעו בתקנות אלא הם נשאבים מהמנגנונים של הממונה על השכר.
אלי דהן
אז מה אתם עושים?
מירב ישראלי
אמרו לי שעוד אין חוזר כזה.
אלי דהן
תוך שבוע ימים יהיה חוזר כזה.
היו"ר אלכס מילר
כל זה בשביל שיגיעו לישיבות.
משה ויגדור
יגיעו לישיבות ויעבדו טוב.
יהודית גידלי
ומהר.
משה ויגדור
ומהר. וכדי שנוכל לגבות אגרות.
היו"ר אלכס מילר
אני אומר לך, שבשנת 2004 הייתי סגן יו"ר איגוד הסטודנטים הארצי. ביחד עם חה"כ גילה גמליאל וענבל גבריאל פעלנו להצעת חוק לתוספת נציג סטודנטים נוסף במועצה להשכלה גבוהה. התייחסנו לגוף הזה כגוף כל כך יוקרתי וכל כך חשוב. יו"ר הארגון היה מקבל שכר של 1,000-2,000 שקלים, וכל כך חלם להגיע לשם. זה היה בעבר. אני לא יודע מה קורה עם המל"ג החדש שהולך להיות. בסופו של דבר, אני חושב שזה אחד מהגופים הכי יוקרתיים שיש במדינה. אני לא יודע כמה הסוגיה הזו של החזר הוצאות יכולה לסייע. הם בעצמם צריכים להבין על מה הם מתכנסים ומהן ההשלכות של כל דבר שמחליטים שם כאשר מישהו מהם לא נוכח בוועדה כזו או אחרת. צריכה להיות פה הבהרה. מבחינתנו, אין שום מניעה ליישר קו עם כל הגופים שיש בהם מנגנון של נציגי ציבור שנמצאים שם. לפי מה שאני מבין, פרופסורים שעובדים באוניברסיטאות ובמכללות לא יהיו זכאים. מה קורה עם הסטודנטים?
משה ויגדור
גם לא.
מירב ישראלי
גם לא. זה הסעיף שדיברתי עליו.
יעל טור כספא - פליישמן
המגבלות שהוטלו כאן נלקחו מתוך חוזר הממונה על השכר לזכאות של קבלת גמול בתאגידים סטטוטוריים. בין היתר, מי שמתמנה מכוח זה שהחוק מחייב את המינוי שלו, כי הוא מייצג גוף מסוים, לא זכאי לגמול לפי חוזר הממונה על השכר.
היו"ר אלכס מילר
זה היה מותר. זה לא גוף מתוקצב בכלל.
יעל טור כספא - פליישמן
זה גוף סטטוטורי, ואלה ההוראות הממונה על השכר. זו שאלה שצריכה להיות מופנית לנציג הממונה.
היו"ר אלכס מילר
נציג הממונה, למה הסטודנטים? הם באים על פי החוק, הם מייצגים עמותה ולא מתפרנסים מהאוניברסיטה. אלה דמי חבר שמשלמים האוניברסיטאות. אלה האנשים שהכי פחות מקבלים שכר מכל מי שנמצא אצלכם בוועדה. אלה שני אנשים המייצגים את הצד של הסטודנטים בכל המערכת הזו. למה דווקא הם מחוץ לעניין הזה? יש לכם שני ראשי ערים.
משה ויגדור
יש ראש עיר אחד.
יעל טור כספא - פליישמן
גם הוא לא זכאי לגמול.
היו"ר אלכס מילר
אז מי יהיה זכאי לגמול, שלושה אנשים?
יעל טור כספא - פליישמן
פחות או יותר, כן. השאר יהיו זכאים רק להחזר הוצאות. אלה ההוראות של הממונה על השכר, המתייחסות לנציג של גוף שהמינוי שלו נקבע בחוק.
משה ויגדור
הרבה כסף לא ייצא מהתקנות האלה.
היו"ר אלכס מילר
לא משנה.
יהודית גידלי
אם כל כך חשוב לכם, כנראה שכן יש כסף.
משה ויגדור
לא. זה חשוב כאשר מדובר באיש ציבור, שלא מקבל ממוסדות ציבור.
יהודית גידלי
סטודנט לא מקבל.
היו"ר אלכס מילר
התאחדות הסטודנטים זה גוף ציבורי.
יעל טור כספא - פליישמן
הם מקבלים שכר מהתאחדות הסטודנטים.
היו"ר אלכס מילר
גם אותו אדם אחר מקבל שכר ממקום עבודתו.
מירב ישראלי
הוא יהיה זכאי להחזר הוצאות מעל 40 קילומטר. הוא לא יהיה זכאי לגמול.
יעל טור כספא - פליישמן
כמו שאר החברים שלא זכאים.
יהודית גידלי
כאן יש החזר הוצאות לכולם, גם לראש העיר.
מירב ישראלי
מי שלא זכאי לגמול.
יהודית גידלי
אבל יש כאלה שיקבלו גם וגם.
מירב ישראלי
לא. גמול כולל החזר הוצאות. זה לא בנוסף.
היו"ר אלכס מילר
אני מציע שתכניסו את הסטודנטים לשם.
אלי דהן
הרעיון הוא, שאם יש לך זיקה למוסד אחר אז - - -
היו"ר אלכס מילר
זה לא מוסד.
יהודית גידלי
אין לו זיקה למוסד.
היו"ר אלכס מילר
איזה מוסד זה?
עדנה הראל
הוסבר לנו, שמדובר במקרה שבו גוף שולח, כאשר שאתה מטעמו אקסופיציו, ולגוף הזה יש אינטרס בקיומו של התאגיד הסטטוטורי.
יהודית גידלי
כולם מייצגים אינטרסים.
עדנה הראל
לא.
יהודית גידלי
מי לא?
עדנה הראל
נציג הציבור לא מייצג אינטרס קונקרטי של גוף, שמטעמו הוא נמצא שם אקסופיציו. בגופים שאתה נמצא מטעם הגוף אקסופיציו, חוזר הממונה על השכר מוציא את זה. זו תהיה פגיעה רוחבית בתפיסה של הממונה על השכר. ההנחה היא שלגוף יש עניין שתהיה שם. להתאחדות הסטודנטים יש עניין. היא רואה את זה חלק מהמשימות שלך כיו"ר ההתאחדות. זו התפיסה הרוחבית.
היו"ר אלכס מילר
כל זה בשביל שלושה אנשים?
מירב ישראלי
כן.
משה ויגדור
יש פה משהו חשוב: הוצאות נסיעה לכל האחרים. כל האחרים באים היום במוניות. אין סיבה שפרופסור ישלם מכיסו כדי להגיע מחיפה לירושלים. בפעם הראשונה יש פה הסדר, הקובע שהוא יקבל החזר הוצאות לפי קילומטראז'.
יהודית גידלי
כל המוזמנים לכנסת גם לא מקבלים כלום.
משה ויגדור
אבל הוא בא פעם בשלושה שבועות בשביל לעשות עבודה.
יהודית גידלי
יש הרבה אנשים שבאים פעם בשלושה שבועות.
משה ויגדור
אין שום סיבה שמישהו ישלם מכיסו בשביל לבוא לישיבה.
עדנה הראל
אנחנו מוכנים לקבל את השינוי, אם את רוצה לשנות.
משה ויגדור
צריך לזכור, שחברי סגל אקדמי לא מקבלים החזר הוצאות נסיעה מהמוסד שלהם.
מירב ישראלי
קוראת סעיף 4, החזר הוצאות ישיבה: 4. (א) גמול לפי תקנה 2 או 3 כולל כיסוי של כל הוצאה שהוציא חבר המועצה בקש להשתתפותו בישיבה, וכולל מס ערך מוסף.

(ב) חבר המועצה שאינו זכאי לגמול לפי תקנה 2 או 3, המתגורר במרחק העולה על 40 קילומטר ממקום קיום הישיבה, או שהוא אדם בעל מוגבלות, כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, שהציג אישור רופא כי הוא נדרש להוצאות נסיעה מיוחדות עקב מוגבלותו, זכאי להחזר הוצאות נסיעה לישיבה בעד מספר הקילומטרים שנסע, זולת אם הוא זכאי לקבל החזר הוצאות אלה ממקור אחר.
יהודית גידלי
ואם הוא מוגבל והוא גר קרוב?
מירב ישראלי
כמו שהוא נוסע באופן רגיל. מוגבל מקבל בכל מקרה.
משה ויגדור
יש לו בכל מקרה.
מירב ישראלי
אני ממשיכה לקרוא:
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) ובתקנה 3(ב), חבר המועצה הזכאי לגמול לפי תקנה 2 או 3, זכאי להחזר הוצאות נסיעה לישיבה בעד מספר הקילומטרים שנסע, ובלבד שהוא מתגורר במרחק העולה על 100 קילומטר ממקום קיום הישיבה, ואינו זכאי לקבל החזר הוצאות אלה ממקור אחר.

(ד) תעריף תשלום בעד קילומטר נסיעה יהיה בהתאם לתעריף שבחוזר החשב הכללי של משרד האוצר בדבר החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים מיום כ"ח בסיון התשס"ח (1 ביולי 2008) ולחוזר הממונה על השכר כפי שיעודכנו מזמן לזמן". איזה חוזר ממונה על השכר זה?
אלי דהן
החוזר שהוצאנו עכשיו, החוזר של ה-15 לספטמבר 2011, ט"ז באלול התשע"א. זה מכתב של סגן בכיר לממונה על השכר, ברק שטרוסברג.
יעל טור כספא - פליישמן
אבל זה לא החוזר המסדיר את החזר הוצאות ישיבה. זה חוזר המסדיר את הגמול והוצאות של השתלמויות וימי עיון.
מירב ישראלי
עכשיו אנחנו מדברים על החזר הוצאות.
אלי דהן
זה החוזר.
משה ויגדור
כתוב פה: "חברי המועצה והמנהל, כאמור, רשאים לקבל החזר הוצאות עבור שני אלה...לפי שנקבע בסעיף 1(3) בחוזר החשב הכללי של משרד האוצר". יש פה את ההתייחסות לזה.
מירב ישראלי
אז זה אותו חוזר המוזכר בסעיף 2(ב).
משה ויגדור
זה החוזר שהזכרת עכשיו. הוא מפנה לזה.
אלי דהן
יש רק חוזר אחד של הממונה על השכר.
מירב ישראלי
אבל לגבי הגמול אמרתם שמשהו חדש הולך לצאת.
משה ויגדור
לסגן יו"ר.
אלי דהן
זה מכתב נפרד שיוצא באופן קבוע.
מירב ישראלי
אמרנו שיהיה פה אישור סגן יו"ר המועצה שישתתף בישיבה.
יעל טור כספא - פליישמן
נכון.
היו"ר אלכס מילר
הוא יצטרף לחתום?
מירב ישראלי
כן.
יעל טור כספא - פליישמן
גם רצית להוסיף את המילים: "מאת המועצה".
היו"ר אלכס מילר
אפשר גם להדפיס כרטיס?
מירב ישראלי
קוראת סעיף 5, החזר הוצאות השתלמות וימי עיון: 5. (א) המועצה תהא רשאית לשלם לחבר מועצה החזר הוצאות בעד רישומו להשתלמות בישראל בהתאם לקבוע בחוזר הממונה על השכר.
יעל טור כספא - פליישמן
אמרנו שנשנה את זה ל: "בעד השתתפותו".
מירב ישראלי
אני שאלתי אתכם, ואתם לא נתתם לי תשובה סופית.
יהודית גידלי
אגב, יש הבדל בין רישום לבין השתתפות. אלה שני דברים שונים.
מירב ישראלי
לא. החזר הוצאות זה החזר הוצאות. השאלה היא על מה החזר ההוצאות.
יהודית גידלי
זה מה שאני אומרת. יש הבדל בין מחיר הרישום לבין מחיר ההשתתפות.
מירב ישראלי
השאלה היא מה זו השתתפות. האם את נותנת גם החזר הוצאות נסיעה?
יהודית גידלי
אבל יש יום עיון, שיש בו רק דמי רישום - 100 שקלים.
מירב ישראלי
לכן שאלתי אותה אם זה רק דמי רישום או שיש דברים נוספים.
היו"ר אלכס מילר
אלי, עם מי אתה מדבר כל הזמן?
אלי דהן
בקשר לסעיף 2(א)(1), השינוי שמירב הציעה. זה שינוי שהיה צריך להגיע אלינו לפני כן. אני בקשר עם היועץ שלנו.
היו"ר אלכס מילר
מה הבעיה עם הסעיף הזה?
מירב ישראלי
העניין הזה של הזיקה. זו הערה שהעברתי להם אתמול. כרגע זה לא ברור מה זה אומר. הם צריכים להגיד לי מה הם רוצים להגיד, כדי שנכניס את זה.
אלי דהן
אנחנו מנסים, אבל יכול להיות שלא תהיה לנו תשובה עכשיו.
יעל טור כספא - פליישמן
האם מבחינתך אי אפשר להשאיר את הניסוח הזה כך?
מירב ישראלי
אני חושבת, שעדיף לא לעשות משהו שהוא לא ברור בחקיקה. שאלתי אתכם על הגמלאי. הוא אמר שלא, ואתם אומרים שכן.
יעל טור כספא - פליישמן
הטענה של נציגי הממונה על השכר, היא שאין להם תשובה חד משמעית ושהסוגיה של גמלאי עוד לא עלתה. אין להם תשובה חד משמעית.
עדנה הראל
אני גם ניסיתי למצוא כמה פתרונות. מה החשש שלהם? אם יש פה הכרעה, היא משליכה על הפרשנות.
מירב ישראלי
אבל אני עכשיו מביאה את זה לפתחם.
עדנה הראל
הם לא יכולים לענות עכשיו. זה תלוי במועצה לתאגידים סטטוטוריים. הם אומרים שהמועצה לתאגידים סטטוטוריים היא זו שקובעת.
מירב ישראלי
לדעתי, חבל מאוד שבתקנות יופיע משהו שהוא לא ברור.
משה ויגדור
זה עדיף לנו מאשר שהן לא יעברו.
אלי דהן
אין פה בעיה. האם יש לכם מישהו שהוא פנסיונר?
עדנה הראל
כרגע אין פנסיונר. השאלה כרגע לא נמצאת. כרגע אין פנסיונרים של מוסדות. אני מסכימה שיש מקום להבהיר את זה. אני גם מבינה את החשש של השלכת רוחב על פרשנות של המונח העמום שנמצא היום בחוזר. כדאי לקבל החלטה מושכלת. אפשר אולי לבקש, שיהיה מעקב לצורך הבהרת המונח הזה.
משה ויגדור
שזה יישאר כפי שזה, ואנחנו נעשה על כך מעקב.
עדנה הראל
האם יש פנסיונר של מוסד להשכלה גבוהה?
משה ויגדור
יש. שזה יישאר כמו שזה, ואנחנו נעשה על כך בדיקה.
עדנה הראל
סליחה. ככה נמסר לי. אני אמרתי שאין.
משה ויגדור
אנחנו גם חדשים בעיר. אני אומר שוב: שזה יישאר כמו שזה, ואנחנו נעשה על זה מעקב. אם יהיה צורך לעשות שינוי לאחר שהם יקבלו החלטה, נעשה את זה.
יעל טור כספא - פליישמן
אנחנו גם נקבל את הפרשנות של הממונה על השכר.
עדנה הראל
מה זה אומר, משה?
יעל טור כספא - פליישמן
אנחנו נפנה לממונה על השכר, והוא ינחה אותנו.
עדנה הראל
השאלה היא, האם הוועדה מוכנה שזה יאושר בנוסח האמור, שקיים בחוזר. הם יקבלו הנחיה של הממונה על השכר, שיגבש את מדיניותו עד תום הפגרה של הכנסת, ואז זה יובא לפה להבהרת הנוסח בתקנות.
אלי דהן
אני מתחייב לכך.
עדנה הראל
אם אתם מוכנים, זה ירבע את המעגל בדרך האלגנטית ביותר. מבחינה חקיקתית, זה משאיר משהו עמום. אני מסכימה. בנסיבות שנוצרו, זה יהיה כך.
היו"ר אלכס מילר
אין שום נסיבות. אנחנו לא צריכים עכשיו לאשר תקציב.
משה ויגדור
אני שמעתי כל מיני אנשים שאומרים, שיש כאלה שמשלמים ברגע שאישרו את העיקרון. אנחנו רוצים לעבוד מסודר. אנחנו רוצים לעבוד רק אחרי שזה עבר. ככה התחייבנו בפניך בוועדה. לכן, חשוב לנו שזה יעבור פה. המועצה מתחילה לעבוד ביום שלישי הקרוב. אי אפשר שלא לקבל החלטה. אני לא יכול להביא אנשים מבלי שאני יודע מה מגיע להם.
היו"ר אלכס מילר
אז תביאו לי את ההבהרות אחרי כן.
עדנה הראל
לעניין אותו פנסיונר של מוסד להשכלה גבוהה, שכן נמצא במועצה, הם יהיו כפופים להנחיית הממונה על השכר, והוא לא יידע באופן ודאי את מצבו.
מירב ישראלי
כרגע.
משה ויגדור
בסדר גמור.
יעל טור כספא - פליישמן
גם לגבי השתלמות אנחנו נשאיר את הנוסח שהיה.
מירב ישראלי
בסדר. אנחנו בכל מקרה מפנים לחוזר.
משה ויגדור
בדיוק.
מירב ישראלי
איזה חוזר זה?
משה ויגדור
זה אותו חוזר.
מירב ישראלי
אני ממשיכה לקרוא:
(ב) המועצה תהא רשאית לשלם לחבר מועצה החזר הוצאות בעד השתתפות בימי עיון, בהתאם לקבוע בחוזר הממונה על השכר.

6. (א) דרישה לתשלום הוצאות יגיש חבר המועצה בסוף החודש שבו נשא בהוצאה.

(ב) החזר הוצאות ישולם לחבר מועצה לא יאוחר מתום החודש שלאחר החודש שהתקיימה בו הישיבה.

זה צריך להיות "החזר הוצאות". זה גם לגבי הישיבה וגם לגבי ההשתלמויות. מה לגבי יום עיון?
יהודית גידלי
בתום החודש. בחודש שהוא הגיש.
מירב ישראלי
"ולעניין לפי תקנה 5, לא יאוחר מתום החודש שלאחר הגשת הדרישה לתשלום".
היו"ר אלכס מילר
לאחר התיקונים ולאחר הודעת המועצה להשכלה גבוהה על כך שההבהרות סביב העניין של הזיקה- - -
מירב ישראלי
וגם שיעדכנו אותנו על החוזר החדש שיצא.
היו"ר אלכס מילר
עם אותן התניות ואותם התיקונים שהיו בנוסח התקנות, אני מעלה את התקנות של המל"ג להצבעה, ומאשר אותן פה אחד. תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:30.>

קוד המקור של הנתונים