ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/03/2012

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 52), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
61
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
14/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 672 >
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, כ' באדר התשע"ב (14 במרץ 2012), שעה 9:00
סדר היום
<הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 53), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר

אריה ביבי
מוזמנים
>
יעקב גנות - מנכ"ל המשרד לביטחון פנים

גנ"מ פרומית כהן - רמ"ח פיתוח ותכנון כוח אדם, המשרד לביטחון פנים

מיכל שור אדלר - רכזת בכירה, שכר וגמלאות, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק בתיה בן דוד - עוזר היועץ המשפטי, המשרד לביטחון פנים

סנ"צ חניתה כהן - רמ"ד תנאי שכר, אמ"ש, המשרד לביטחון פנים

נצ"מ אלה שושנה - רמ"ח שכר וגמלאות, החשבות, המשרד לביטחון פנים

מיטל עמר - מרכזת בכירה, שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

עו"ד אסי מסינג - הלשכה המשפטית, משרד האוצר

עו"ד ענבל רונן - הלשכה המשפטית, אגף הממונה על השכר, משרד האוצר

מאיר בינג - סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

עו"ד איתיאל מלאכי - משרד הפנים

עו"ד אלי יריב - ההסתדרות החדשה

חיים שרעבי - מנכ"ל איגוד גמלאי המשטרה ושירות בתי הסוהר

יעקב פיטוסי - איגוד גמלאי המשטרה ושירות בתי הסוהר

יורם שחל - יועץ לאיגוד גמלאי המשטרה ושירות בתי הסוהר

אברהם רובין - מייסד עמותת גמלאי המשטרה ושירות בתי הסוהר

אביגיל שררה - מנכ"לית הארגון הארצי לקידום מעמד השוטר והסוהר
ייעוץ משפטי
נועה בן שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 53), התשע"ב-2012>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. כ' באדר, 14 במרץ 2012. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 53), התשע"ב-2012.

אנחנו מדברים על תהליך של התחלת סיום של נושא הצמדת גמלאות המשטרה ושירות בתי הסוהר ושינוי שיטת העדכון מהצמדה לפעילים להצמדה למדד. אני חושב שעשינו על זה לא מעט דיונים, יותר משניים-שלושה דיונים. זה עבר במליאה ביום שני בקריאה ראשונה ואנחנו עכשיו באים להכין את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית.

היועצת המשפטית של הוועדה עזבה הכול וניסתה לטפל ולבדוק את הנושא כדי לראות אם יש בעיות או אין בעיות. והיה ואין בעיות, נוכל לקדם את ההצעה. במידה ונראה שיש בעיות, ההצעה לא תקודם. אנחנו נתחיל להקריא את הצעת החוק ואם יהיה סעיף שלמישהו יש עליו מחלוקת, הוא יעיר את הערותיו ואנחנו נדון בהן. אם אין מחלוקת, אנחנו נאשר את אותו. אני לא ראיתי את הצעת החוק לפני הדיון שאנחנו מקיימים אבל אני מקווה שלא יהיו הערות וכי הכול מוסכם.

אנחנו עוברים להקראה.
נועה בן שבת
הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 53), התשע"ב-2012

1.
תיקון סעיף 8

בחוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב), התש"ל-1970 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 8, בהגדרה "רשימת הדירוגים הבסיסית", במקום "שבתוספת השלישית" יבוא "שבחלק א' לתוספת השלישית".

2.
תיקון סעיף 70

בסעיף 70(ב) לחוק העיקרי, במקום פסקה (3) יבוא:

"(3)
סעיף 46(ב) לא יחול".

3.
הוספת סעיפים 71א עד 71א2 והחלפת סעיף 72

במקום סעיף 72 לחוק העיקרי יבוא:

"71א
מועד המעבר, המשכורת הקובעת ורשימת הדירוגים הבסיסית

(א)
ההגדרה "מועד המעבר" שבסעיף 8 תיקרא, למעט לעניין חישוב תוספות ההפרשים לפי סעיף 9א(ז) כנוסחו בסעיף 71א2 כך:"מועד המעבר" – יום ה' באייר התשע"ב (30 באפריל 2012)".


(ב)
ההגדרה "משכורת קובעת" שבסעיף 8 תיקרא כאילו בסופה בא:

"(4)
על אף הוראות פסקאות (1) ו-(2), פלוני שתכוף לפני פרישתו מהשירות היה לו מינוי לתפקיד שצמודה לו דרגה העולה על דרגתו, והמינוי לא היה זמני בלבד, תחושב משכורתו הנובעת, בהתאם להוראות הפסקאות האמורות, לפי העניין, על פי הדרגה הצמודה לאותו תפקיד ולא על פי דרגתו. היה ספק אם המינוי היה זמני או לא, יחליט בדבר המפקח הכלי של המשטרה.
היו"ר חיים כץ
מה זה יחליט? על מה מדובר כאן?
נועה בן שבת
אנחנו מדברים על כך שהמשכורת הקובעת משולמת לאדם לפי הדרגה שהוא היה בה במועד פרישתו אם הוא היה לאחר מועד המעבר. השאלה היא האם אדם שהיה לו מינוי לא זמני בלבד אלא מינוי בפועל לתפקיד מסוים בדרגה אחרת, הוא אמור לקבל את הדרגה שצמודה לאותו תפקיד. המשכורת הקובעת נחשבת לפי הדרגה שצמודה לאותו תפקיד ולא לפי הדרגה הפורמלית שלו. השאלה אם זה היה מינוי זמני או לא מינוי זמני. אם זה היה מינוי זמני בלבד, הוא לא זוכה בהטבה הזאת.
היו"ר חיים כץ
כמה זמן זה מינוי זמני?
פרומית כהן
שלושה חודשים.
היו"ר חיים כץ
לפרוטוקול, מי גברתי?
פרומית כהן
פרומית כהן, רמ"ח פיתוח משאבי אנוש, שירות בתי הסוהר. אני רוצה להדגיש שזה סעיף שהיה בנוסח המקורי.
היו"ר חיים כץ
זה לא חשוב. זה לא מעניין היכן זה היה.
פרומית כהן
בעיקרון קצין בכיר במשטרה ובשירות בתי הסוהר – מדרגת סגן-ניצב או סגן גונדר – ממילא צריך אישור שר למינוי, לרבות מינוי ממלא מקום., מינוי זמני. זה מכוח פקודת המשטרה ופקודת בתי הסוהר.
היו"ר חיים כץ
הוא שלושה חודשים בתפקיד.
פרומית כהן
גם לאותם שלושה חודשים יש צורך באישור שר.
היו"ר חיים כץ
השר אישר והוא כבר ארבעה חודשים בתפקיד.
פרומית כהן
בכל מקרה, מינוי מעבר לכך, כדי שהוא יזכה בשכר, מחייב מינוי קבוע של השר לביטחון פנים.
היו"ר חיים כץ
אם הוא כבר חצי שנה בתפקיד והשר לביטחון פנים לא נותן אישור?
פרומית כהן
הוא לא יקבל את השכר המוגדל, אם השר לא חתם.
נועה בן שבת
אם זה רק עניין של זמן, אז מה העניין של ההחלטה של המפכ"ל?
פרומית כהן
אנחנו הערנו על זה בזמנו. אנחנו מדברים כרגע על חוק הגמלאות. הוא לא באמת משקף את המצב החוקי האמיתי מכוח מה שאמרנו, אבל זה זניח.
היו"ר חיים כץ
זה לא זניח. שום דבר כאן לא זניח. אלוהים נמצא בפרטים הקטנים.
אריה ביבי
חיים, תביא לי מקרה אחד מאז קום המדינה ועד היום שמי שהוא בגמלאות קיבל מינוי זמני. אין דבר כזה.
היו"ר חיים כץ
אריה, אנחנו מחוקקים חוקים. אני לא רץ למקרים ולהיסטוריה.
אסי מסינג
אני צריך להדגיש שההוראה הזאת קיימת בחוק. אנחנו רק שינינו את המיקום שלה ומעבר לכך לא שינינו כאן פסיק.
היו"ר חיים כץ
בחוק עד עכשיו הפנסיה שלהם הייתה צמודה לפעילים. עכשיו אתה עושה שינוי דרמטי ואתה מצמיד אותה למדד. כאן לא צריך להיות שום דבר שהוא לא סגור. אם צריך לסגור את זה, אז צריך לסגור את זה. מה זה היה ספק אם המינוי זמני? תגדיר. אם הוא יושב מעל שלושה חודשים, המינוי הוא קבוע. נאמר כאן שלא היו כאלה אנשים ואם זה כך, אז מה איכפת לך?
אסי מסינג
לגבי עובדי מדינה, ברירת המחדל היא הפוכה. אדם נמצא במינוי בפועל והוא לא מקבל מינוי קבוע, הגמלה שלו מחושבת.
אריה ביבי
רד מזה. עזוב את הניסוחים המסובכים האלה.
היו"ר חיים כץ
אסי, איך אנחנו מתקנים את זה? איך אנחנו פותרים את זה?
אסי מסינג
מה מטריד אתכם, העניין של הספק? העניין של ההחלטה בדבר הספק אם המינוי זמני או לא?
היו"ר חיים כץ
כן.
אריה ביבי
אסי, רד מזה. תעשה משהו פשוט ותסגור את זה.
נועה בן שבת
השאלה אם אפשר להוריד את הסיפא.
אסי מסינג
של הספק?
היו"ר חיים כץ
כן.
אסי מסינג
רק את הסיפא.
נועה בן שבת
אנחנו מורידים את הספק. אם זה מינוי זמני, לא בא בחשבון הדרגה.
היו"ר חיים כץ
אני לא יודע מה זה מינוי זמני.
פרומית כהן
שלושה חודשים. זה מינוי ממלא מקום. זאת ההגדרה.
יורם שחל
אם המינוי עד שלושה חודשים.
היו"ר חיים כץ
מעל שלושה חודשים, זה נכנס לתוקף.
נועה בן שבת
יש מינויים עם תקופות מוארכות של שלושה חודשים?
היו"ר חיים כץ
לא.
פרומית כהן
כן, יש אפשרות.
אסי מסינג
אני לא הייתי מציע לגעת בזה. אפשר להוריד את הסמכות של המפכ"ל להחליט.
היו"ר חיים כץ
אני לא אסיים את זה עד שאני לא אהיה שקט עם עצמי. אם הבן אדם נמצא בדרגה או בתפקיד שלושה חודשים. אתה רוצה להגדיר את זה ארבעה חודשים, בסדר, ארבעה חודשים אבל הכול צריך להיות ברור. שום דבר לא יהיה פתוח. אנחנו מחוקקים חוק ואני לא רוצה פרשנות.
אסי מסינג
אינני חושב שסטנדרט של שלושה או ארבעה חודשים הוא סטנדרט שמקובל במדינה כמינוי זמני.
היו"ר חיים כץ
אבל זה מה שיש במשטרה.
אסי מסינג
אני לא יודע. לא בדקנו את זה. דבר שני, אני לא יודע לומר אם נכון לקבוע את זה עכשיו כרמה.
היו"ר חיים כץ
כמה זמן אתה צריך כדי לבדוק את זה? אנחנו נמשיך ואתה תבדוק?
אסי מסינג
השאלה היא למה.
היו"ר חיים כץ
כי אני לא אחוקק משהו שאחר כך הוא יהיה בבדיקה.
אסי מסינג
זה סעיף קיים.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מחוקקים וגם מתקנים את הקיים כי זה מושלם. שום דבר לא משולם ואפילו לא אתה. גם לא אני. שנינו לא מושלמים.
אריה ביבי
אני כן.
היו"ר חיים כץ
אריה ביבי מושלם. בכל כלל יש יוצא מן הכלל ואריה ביבי הוא היוצא מן הכלל.
אסי מסינג
אפשר להוריד את הספק ולהותיר את זה כך.
היו"ר חיים כץ
זה לא מספיק. בסדר, תרשמי שבסעיף (4) יש לנו בעיה.
בתיה בן דוד
אדוני, אם אפשר להבהיר. אני מהייעוץ המשפטי של המשטרה. לעתים מה שקורה במשטרה זה שיש דרישות קידום מפורטות ובין השאר יש פז"מ. על פי הכללים במשטרה אחרי חצי לקראת הפז"מ לדרגה הבאה, כבר אפשר בנסיבות מסוימות להציב מישהו על הדרגה שמעל הדרגה שלו. לכן הוא יקבל מינוי קבוע אבל את דרגתו כדרגת כתף הוא יקבל רק כשהוא ישלים את הפז"מ. בפער הזה נוצר איזשהו פער שמצד אחד הוא מקבל כבר משכורת של הדרגה הבאה, הוא יושב במינוי של תפקיד שזאת דרגתו הבאה אבל עדיין בפועל הוא לא קיבל את הדרגה כי הוא לא השלים את הפז"מ.
היו"ר חיים כץ
שיתייחסו לגמלאות שלו לפי השכר שהוא מקבל.
אריה ביבי
זה לא המקרה.
היו"ר חיים כץ
לא מעניינת אותי הדרגה. אתה מבין את העניין ואני לא, אבל עד שאני לא אבין – לא יקרה כאן כלום. כשיוצאים לגמלאות, הדרגה לא קובעת. לא מעניין באיזה דרגה נמצא אותו אדם אלא לוקחים את השכר שלו. יש לו משכורת. לא מעניינת אותי הדרגה שלו. כשהוא יוצא לגמלה, לא אומרים שהוא ניצב או אלוף אלא לוקחים את השכר הקובע. מבחינתי, בואו נגדיר את השכר הקובע.
נועה בן שבת
אני רוצה להציע משהו. יש היום את סעיף 72.
היו"ר חיים כץ
אני מציע שנעזוב את זה ונמשיך. יש לנו בעיה בסעיף (4).
נועה בן שבת
(5)
על אף הוראות פסקאות (1) ו-(2), שולמה לאחר יום ח' באייר התשע"ב (30 באפריל 2012), תוספת על משכורתו של פלוני עד התקופה שלפני המועד האמור, לא תובא התוספת האמורה בחשבון לעניין אותן פסקאות, אלא אם כן קבע שר האוצר אחרת, בצו".
היו"ר חיים כץ
למה?
אסי מסינג
אנחנו עוד לא הצגנו את התיקון ולכן אני אציג אותו בקצרה ולאחר מכן ניגע בסעיף הזה. עיקרו של התיקון הוא למעשה שינוי שיטת הצמדה לגבי השוטרים והסוהרים כך שהצמדת הקצבה שלהם החל משנת 2012 ואילך תתבצע בהתאם למדד. עם זאת, למרות שהניתוק מתבצע ב-30 באפריל 2012, הוחלט בסופו של יום להעניק חלק מהתוספות ששולמו לעובדי המדינה בשל הפרישה לפני המועד האמור ושעוגנו בחוק הגמלאות, להעניק אותן גם לגבי המשטרה בשיעורים שאנחנו נרחיב לגביהם מאוחר יותר.

יש דירוגים מעטים ביותר – נדמה לי שזה דירוג אחד – שטרם נעשה לגביו הסכם שכר ביחס לתקופה בגינה נותנים תוספות עבר. כלומר, התקופה שבין 2009 ל-2011. אם הגמלאים המדורגים בדירוגים הללו יטענו את הטענה, יכולה להיות טענה משפטית שאומרת שבגלל שהניתוק נעשה מה-30 באפריל 2012, אם ניתנות תוספות שכר בשנת 2012 בגין התקופה ההיא, הגמלאים זכאים שתותקן להם הקצבה גם לפי השיטה הישנה. הדבר הזה יוביל לכך שלגמלאים הללו תעודכן הקצבה פעמיים.
היו"ר חיים כץ
אל תדבר אתי בסיסמאות. תגיד לי באיזה דירוגים.
ענבל רונן
ענבל רונן, הלשכה המשפטית, אגף הממונה על השכר, משרד האוצר. ניקח דוגמא קונקרטית. מהסכם עופר עיני מה-17 באפריל 2008, הסכם המסגרת הקודם, נותרו לחלק מהדירוגים 0.3 אחוז לעשות שימוש ככל שימצאו לנכון.
היו"ר חיים כץ
נכון. כמה שנים כבר?
ענבל רונן
זה מחכה רק מ-2009.
היו"ר חיים כץ
שלוש שנים.
ענבל רונן
לא זוקפים את זה לחובת האוצר. פרט לשלושה דירוגים – משפטנים, הנדסאים וטכנאים ומהנדסים – שביקשו לקבל את זה פלט 0.3 אחוז והגמלאים של המשטרה ושירות בתי הסוהר קיבלו בהתאמה לפעילים. משפטנים ראשונים אמרו שהם רוצים את הכסף עכשיו ויפה שעה אחת קודם. הנדסאים וטכנאים ומהנדסים.
היו"ר חיים כץ
קיבלו את ה-0.3?
ענבל רונן
הפעילים שלהם קיבלו בפועל.
קריאה
המהנדסים יקבלו החודש.
ענבל רונן
כבר נחתם הסכם אתם על השימוש ב-0.3 אחוז. מאידך, לשאר הדירוגים ההסתדרותיים טרם נחתם אתם הסכם והם טרם גיבשו מה הם רוצים לעשות עם ה-0.3 אחוז. תארו לעצמכם את המצב הבא: אנחנו נתנו לגמלאים האלה כתוספת בשל הסכמי שכר קיבוציים.
היו"ר חיים כץ
את צריכה להגיד עכשיו משהו דרמטי. נתנו להם את ה-0.3, הם יקבלו שישים אחוזים פנסיה. שישים אחוזים זה 0.18 אחוז מה-0.3 אחוז. יקבלו שישים אחוזים פנסיה, יקבלו 0.18 שיצא 1.20 שקל.
אריה ביבי
1.15 שקל. חישבתי את זה. זה הסכום המדויק.
היו"ר חיים כץ
עמוס, כיועץ, יש לי אליך שאלה. הטכנאים קיבלו את ה-0.3?
ענבל רונן
במשכורות החודש הזה. כמובן שגמלאי המדינה לא יקבלו את זה. הם קיבלו את זה במסגרת החמישה אחוזים, כולם, פלט, ואחרי מועד הניתוק מה שיקרה עם הדירוגים האלה כשהם פעילים, הגמלאים לא יקבלו כי זה אחרי מועד הניתוק.

גמלאי המשטרה ושירות בתי הסוהר, נאמר שארבעה חודשים לאחר מועד המעבר יחליטו הדירוגים מה הם רוצים לעשות. אני מזכירה שהזכאות היא מדצמבר 2009 ואנחנו כבר נתנו להם את ה-0.3 אחוז.
היו"ר חיים כץ
מה הסכום הכולל? מ-2009 יש 36 חודשים כפול 1.15 שקל. יעלה חמישים שקלים.
אסי מסינג
זה נכנס לקצבה. זה לא רק בגין התקופה הזאת.
היו"ר חיים כץ
אני יודע.
קריאה
זה 0.8 אחוז כפול 36.
ענבל רונן
מר שחל התעקש אתי הרבה זמן על ה-0.3 מדצמבר 2009. כנראה שזה חשוב. אני אתן גם דוגמאות אחרות. קיצורו של דבר, כשיקבלו הפעילים במשטרה ובשירות בתי הסוהר, זה בתקופה שלפני הניתוק כאשר לגמלאים כבר נתתי את זה בחוק, הם יאמרו לי שזה מועד לפני הניתוק, אז היינו צמודים לפעילים ונאמר שהדירוג המינהלי רוצה גמול השתלמות.
היו"ר חיים כץ
כל זה את אומרת לגבי ה-0.3.
ענבל רונן
לדוגמה.
היו"ר חיים כץ
זה בסדר מה שאת עושה אם ה-0.3 וזה לא בסדר מה שאסי עשה. הבנו. תודה. אני רוצה להתקדם. הבנתי אותך.
פרומית כהן
יש לנו הערה שקשורה לסעיף הזה. בסעיף הזה כתוב שאותן תוספות שהן עקרוניות להם שנקבעו בדירוגים אבל אנחנו ביקשנו שתינתן לנו התחייבות שאם יינתנו תוספות שהן ייחודיות לכוחות הביטחון או תוספות שייקבעו על ידי בית משפט, כי יש עניינים שבמחלוקת שעדיין תלויים ועומדים על תוספות שמגיעות לכוחות הביטחון כגון תוספת אי הקביעות שמצויה כיום בהליך משפטי.
היו"ר חיים כץ
יהיה כתוב בנפרד מה התוספות למערכת הביטחון?
ענבל רונן
יופקד בידיהם מכתב.
היו"ר חיים כץ
זה לא שווה כלום. זה ייכתב בחוק.
ענבל רונן
בחוק או בפרוטוקול.
היו"ר חיים כץ
או בחוק או בפרוטוקול אבל לא מכתב. אני מכיר את המכתבים שלכם ואני מכיר את ההתייחסות למכתבים שלהם. מאחר שאנחנו מחוקקים, אם אתם לא מכבדים את המכתבים שלכם באופן כללי, בטח כאן אנחנו לא נכבד אותם. תהיה כאן התחייבות לפרוטוקול או שאני מעדיף לרשום את זה בחוק.
אסי מסינג
זאת בעיה להגדיר.
היו"ר חיים כץ
זאת לא בעיה. אצלנו בוועדה יש עורכי דין טובים והם יגדירו את זה בחקיקה. גם אצלנו בוועדה יש עורכי דין טובים ואנחנו נגדיר את זה בחקיקה.
ענבל רונן
לפרוטוקול.
היו"ר חיים כץ
תאמרי לפרוטוקול מה שאת רוצה, אבל אנחנו נגדיר את זה בחקיקה. אם נגיע היום לסוף החקיקה, אנחנו נסמיך את היועצים המשפטיים של הוועדה ושל האוצר לשבת ביחד – יחד עם נציגי המשטרה – ולנסח את ההגדרה הזאת כך שהכל יהיה כתוב ולא יהיה מותנה לא במכתב ולא בהבנה.
ענבל רונן
לפרוטוקול. אני סבורה שיהיה קושי לנסח כי זאת לא רשימה סגורה, אבל זה פחות חשוב. לאיזה תוספות אנחנו מתכוונים לשמן אנחנו משאירים מנגנון שיורי של צו שיאפשר גמישות. אנחנו מתכוונים לדירוגים שניתנים פלט, רוחבית, לכוחות הביטחון האחרים.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא מדברים רק על זה. אנחנו מדברים כאן על המשך החקיקה.
ענבל רונן
לא, לזה יש סעיפים אחרים. זה משהו אחר. בנוסף לזאת, תוספות כתוצאה מתביעות תלויות ועומדות.
אסי מסינג
תביעות תלויות ועומדות ספציפיות לעניין התוספות האלו בחוק.
ענבל רונן
ספציפיות לעניין התוספות האלו בחוק. לדוגמה, היעדר ביטחון תעסוקתי.

הדבר הנוסף הוא בקשות או דרישות מכוח ש/33. זה למקרים שמתגלה במשטרה מאוחר שבצה"ל נתנו שלא כדין כל מיני תוספות וכשזה מתגלה אומרים שצריך לתת להם רטרואקטיבית כתוצאה ממנגנון ההצמדה. אלו הדוגמאות.
היו"ר חיים כץ
תודה.
נועה בן שבת
אתה רוצה שבסוף פסקה (5) תהיה החרגה שתגיד שההוראה הזאת לא תחול אם אחרי אותו מועד התוספות שישולמו לגמלאי צה"ל ויוחלט לתת אותם למשטרה.
היו"ר חיים כץ
כן. לא יוחלט.
ענבל רונן
ההצמדה היא רק לפעילים ולא לגמלאים אבל אם זה לפני מועד הניתוק, אנחנו ניתן את זה בצו.
היו"ר חיים כץ
תחזרי שוב על הדברים.
ענבל רונן
ש/33, עניינו בהצמדת שכר הפעילים לפי הדירוגים. אין הצמדה בין גמלאות שירות בתי הסוהר והמשטרה לגמלאות משרתי הקבע. לאור זאת, ככל שיהיה בגין העבר, כשהגמלאים היו פעילים עוד, תינתן תוספת בשל פעילים בצה"ל באיחור מסיבות אלו או אחרות, לשם כך נועד המנגנון הגמיש של צו שר האוצר.
נועה בן שבת
אלא אם כן קבע שר האוצר בצו. אנחנו רוצים לומר בצורה ספציפית שהשר יקבע כך לגבי גמלאות שמשולמות לפעילי צה"ל ולכן ישולמו גם לפעילי המשטרה.
ענבל רונן
לא. זה עניין תקופתי.
היו"ר חיים כץ
אתם תנסחו את זה. מתקדמים. עורכי הדין ינסחו. הם הבינו את העיקרון.
נועה בן שבת
(ג)
ההגדרה "רשימת הדירוגים הבסיסית" שבסעיף 8 תיקרא כאילו במקום הסיפא החל במילה "שבחלק" נאמר "שבחלק ב' לתוספת השלישית".

71א1
עדכון המשכורת הקובעת

בסעיף 9 -


(1)
אחרי סעיף קטן (א) ייקרא:זאת תוספת שהוספה בישיבה שלנו אתמול והיא נוגעת לדירוג הרופאים. מדברים על כך שהם קיבלו תוספות שכר לאחרונה, באוגוסט ובפברואר, וכתוצאה מכך יתכן שיהיה שיעור ניכוי שייקבע בסעיף מאוחר יותר, בפסקה (3), בהגדרת שיעור הניכוי. אתם הצעתם ששיעור הניכוי הזה יופחת מתוספת המדדים לשנים 2009 עד 2011.
אסי מסינג
וגם 2012. כך שיצא מצב שקצבה לא תופחת. לא יהיה עדכון כפול, גם תוספות שכר וגם הצמדה בגין השנים 2009 עד 2012.
נועה בן שבת
ההפרש ינוכה מהעדכון הראשון.
אסי מסינג
כן.
נועה בן שבת
מהעדכון מכאן ואילך.
היו"ר חיים כץ
למה ינוכה מהעדכון הראשון? כמה עדכונים יש לך?
ענבל רונן
לרופאים רק שניים.
היו"ר חיים כץ
לאיזה שנים?
ענבל רונן
האחד בשנת 2011. הפעימה הראשונה שולמה באוגוסט 2011 והפעימה השנייה שולמה בפברואר השנה. אסי הקדים ואמר שיהא שיעור הניכוי אשר יהא, אולם הניכוי לא יהיה שלילי. הבוטם של הבוטם הוא אפס. לגמלאים שיש להם קצבה, אנחנו לא מפחיתים מן הקצבה בכל הדירוגים.
נועה בן שבת
"(א1)
על אף הוראות סעיף קטן (א), לגבי מי שערב פרישתו מהשירות דורג בדירוג הרופאים ופרש מהשירות לפני יום 1 בפברואר 2012 ושיעור הניכוי לפי פסקה (3) להגדרה שבסעיף 9א, בעד קצבת חודש ינואר 2013 ואילך, עולה על שיעור התוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011 המגיעה לו בעד אותו חודש, ככל שמגיעה, יופחת הפרש השיעורים האמורים משיעור העדכון לפי סעיף קטן (א) בעד שנת 2012".

(2)
ההגדרה "המדד הקודם" שבסעיף 9(ב) תירא כאילו בכל מקום, במקום "ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008)", נאמר "כ"ט בתמוז בתשע"א (31 ביולי 2011)" ובמקום "חודש דצמבר 2008" נאמר "חודש דצמבר 2011".

71א2
תוספות לקצבה
סעיף 9א ייקרא כאילו נאמר בו
"9א.
(א)
בסעיף זה -
"המדד השנתי" לשנה מסוימת – שיעור עליית מדד חודש דצמבר של אותה שנה לעומת מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לה.
היו"ר חיים כץ
מדד דצמבר שפורסם בינואר?
אסי מסינג
כן. מדד דצמבר שפורסם בינואר.
היו"ר חיים כץ
לא צריך לציין.
אסי מסינג
לא. אותו דבר כמו לגבי עובדי המדינה.
נועה בן שבת
"מוקבל לנושא משרה שיפוטית" – מי שערב פרישתו כיהן בתפקיד המפקח הכללי של המשטרה או נציב בתי הסוהר ומשכורתו הקובעת חושבה ערב מועד המעבר לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית.
אסי מסינג
אפשר אפילו להוריד את ה"כיהן" ולומר מי שמשכורתו הקובעת חושבה ערב מועד המעבר לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית.
נועה בן שבת
בלי התפקידים?
היו"ר חיים כץ
כן.
פרומית כהן
זה ממילא רק שירות בתי הסוהר.
ענבל רונן
גם נשיא בית הדין לערעורים בצבא.
נועה בן שבת
אם כן, יהיה "מי שמשכורתו הקובעת חושבה ערב מועד המעבר".
"קצבת הבסיס" – כמפורט להלן, לפי העניין
(1)
לעניין תוספת שחיקה כאמור בסעיף קטן (ב) – הקצבה המגיעה לפי חוק זה למי שפרש משירות או לשאירו, בצירוף תוספת לקצבה לפי חיקוק אחר המגיעה במועד המעבר למי שפרש כאמור או לשאירו, ככל שמגיעה לו.

אני רק רוצה להבין כי יש כאן נקודה שלא ברורה לי למרות שדיברנו על כך אתמול. מועד המעבר הוא בעצם באפריל והתוספות האלה יתחילו להיות משולמות מחודש ינואר 2012, רטרואקטיבית.
היו"ר חיים כץ
ומועד המעבר הוא באפריל 2012.
אסי מסינג
כמו שאמרתי, המעבר עצמו מתבצע ב-30 באפריל 2012. החוק מתייחס התייחסות נפרדת לתשלומי הקצבאות בעד שנת 2012 – תכף נדבר עליהן – ויש שם תקרה של תשלומי תוספת ב-2012. מ-2013 זה משולם ללא שום מגבלה. בגין השנים 2008 עד 2011, אלה תוספות שמגיעות בגין תוספות שחיקה, תוספת בשל מדד 2008 ותוספות בשל מדדים 2009 עד 2011, ישולמו לפי מנגנון שנקבע כאן בפריסה ובשיעור שיקבע שר האוצר והוא לא יפחת מחמישים אחוזים.
היו"ר חיים כץ
באישור ועדת העבודה והרווחה.
אסי מסינג
אפשר להוסיף את אישור הוועדה. ההתייחסות הספציפית כאן מתייחסת לתוספת לפי חיקוק אחר שניתנה לפי חיקוקים בעבר.
היו"ר חיים כץ
מה קורה עם ארבעת החודשים? עם שלושת החודשים?
אסי מסינג
אין בעיה עם שלושת החודשים. כשאנחנו רוצים לקבע את קצבת הבסיס כדי לגזור ממנה את כל התוספות, אנחנו לוקחים את הקצבה שמגיעה לפי החוק בכל חודש.
היו"ר חיים כץ
אני לא מבין. אני אשאל אותך שאלות. ביצוע המעבר בפועל.
אסי מסינג
זה לא כאן. אנחנו רק בהגדרה. אני אסביר מה מטרת ההגדרה.
היו"ר חיים כץ
ב-1 בינואר 2012, מה קורה?
אסי מסינג
לא קורה כלום כי כבר היה.
היו"ר חיים כץ
לצורך העניין, מה קרה? הוא צמוד מה-1 בינואר 2012?
אסי מסינג
מי זה הוא?
היו"ר חיים כץ
הגמלאי.
אסי מסינג
שפרש מתי?
היו"ר חיים כץ
בדצמבר.
אסי מסינג
בדצמבר 2011?
היו"ר חיים כץ
כן.
אסי מסינג
הוא צמוד למדד מדצמבר 2011. העדכון יתבצע אחת לשנה לפי שיעור עליית המדד.
היו"ר חיים כץ
הוא פרש בינואר 2008.
אסי מסינג
תן לי שתי דקות. אתה תבין הכול. זה שפרש בדצמבר 2011, הוא מוצמד ממדד חודש דצמבר 2011 והוא יקבל את עדכון מדד 2012 בהנחה שהוא חיובי בחודש ינואר 2013 כי זה העדכון אחת לשנה. אם המדד יהיה שלילי ב-2012, העדכון יהיה ב-2014, ממדד חודש דצמבר 2014.
היו"ר חיים כץ
הוא פרש. מה קורה ב-30 באפריל?
אסי מסינג
ב-30 לאפריל לא קורה שום דבר אלא שכאן אנחנו משנים את השיטה. כלומר, תוספות שכר שניתנות מה-30 באפריל ואילך לא מעדכנות את הקצבאות של הגמלאים. זה השינוי המהותי. לא תוספת המדד אלא העובדה שמרגע זה לא ניתן יותר לתת תוספות שכר שמשפיעות על הגמלאים. זאת המשמעות של 30 באפריל.
היו"ר חיים כץ
המשטרה צמודה למגזר הציבורי?
ענבל רונן
כן. המשטרה צמודה לצה"ל מ-ש/33, צה"ל צמוד למדינה. היא צמודה למגזר הציבורי.
היו"ר חיים כץ
המספרים 33 או 34, לא אומרים לי כלום. דברי אתי עברית.
ענבל רונן
צמודים מגזר הציבורי, לשירות המדינה.
היו"ר חיים כץ
מה קורה למי שפרש ביולי 2008?
אסי מסינג
מי שפרש ביולי 2008, קצבתו בגין שנת 2012 תעודכן ביחס לתוספות שמגיעות לו, שזאת תוספת שחיקה לפי השיעור בו הוא פרש, בנוסף מגיעה לו תוספת בשל מדד 2008 אם הוא מדורג ברשימת הדירוגים הבסיסים שזאת רשימת הדירוגים של ההסתדרות, ואותו הדבר גם לגבי תוספת השחיקה, והוא מקבל את מדדים 2009, 2010 ו-2011 וכל זה בגין קצבת חודש ינואר 2012 ואילך כאשר לגבי שנת 2012, אם סך התוספות שמניתי כרגע עולה על 940 שקלים, ההפרש בין ה-940 למה שהוא מקבל יינתן בפריסה בגין השנים, נדמה לי, 2015 עד 2017 או 2014 עד 2016.
ענבל רונן
2014 עד 2016.
היו"ר חיים כץ
ואם הוא לא יחיה, יקבלו השאירים.
אסי מסינג
אם הוא לא יחיה, יקבלו היורשים.
היו"ר חיים כץ
באיזו מתכונת? באופן מלא?
אסי מסינג
השאירים, לגבי הקצבה שלהם משנת 2013 מקבלים מלא.
היו"ר חיים כץ
את ההפרשים האלה.
אסי מסינג
את ההפרשים הללו שהיו מגיעים לגמלאי לפני שהוא נפטר ורק נדחה התשלום שלהם, הם יקבלו.
היו"ר חיים כץ
למה דחיתם כל כך הרבה שנים?
אסי מסינג
שיקולי פריסת תקציב.
היו"ר חיים כץ
לא הייתם יכולים להשיג חברה שתעשה את זה ב-BOT, שתשלם להם ואתם תשלמו לחברה? במתכונת כביש חוצה ישראל.
אסי מסינג
וניתן להם להפעיל את הגמלאים?
יעקב גנות
אני סיכמתי עם אגף התקציבים שלאחר שאנחנו נסגור את כל החוק, נבחן את יכולת התשלום ואולי נעגן את כל נושא הפריסה. כרגע אני לא רוצה לדבר על זה מפני שאנחנו בודקים את זה.
היו"ר חיים כץ
מי לא רוצה לדבר?
יעקב גנות
אני אומר שאנחנו נטפל בזה.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה להסביר לך. ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של כנסת ישראל, כשהיא באה לחוקק לא מעניין אותה מה אתה סיכמת. לא מעניין אותה מה אתה סיכמת. לפעמים בגופים כמו אלה מהם אתה מגיע – משטרה, צבא, שירות בתי הסוהר – כופים על הגופים החלטת מפקד ולא עושים עבודה אותם אנשים שמייצגים ובאים מהמשטרה, משירות בתי הסוהר, הצבא והמוסד שלא יכולים לייצג את עצמם כראוי מאחר שהריבון והממונים עליהם זאת הממשלה. אני כאן כדי לעשות סדר בעניין. מה שאתה מסכם, זה בסדר, אבל אנחנו כאן מחוקקים וכל הסיכומים שלכם לא מעניינים אותי.
יעקב גנות
אדוני, אז לא סיכמנו כלום. לא אמרתי כלום.
אברהם רובין
אני קצין חקירות במשטרה וברגע זה אני גם מקים עמותה בה חברים יחד אתי שישים חברים. בנושא הזה מאוד שמחתי לשמוע מה יקרה לגבי השאירים. אני בעצמי ב-24 בנובמבר 2008 עליתי לשמים בדום לב וחזרתי לכאן.
הפריסה כאן עד 2016, אבל זה אופטימי. אני כבר למדתי על בשרי ויש הרבה כמוני.
היו"ר חיים כץ
תודה.
ענבל רונן
הערה אחת לדבריו של אסי.
היו"ר חיים כץ
מה תאריך הפריסה?
ענבל רונן
אנחנו מתחייבים כמו בחוק. ייעשה מאמץ.
היו"ר חיים כץ
לא, מה תאריכי הפריסה. זה שאתם מתחייבים, זה מצוין, אבל מה תאריכי הפריסה?
אסי מסינג
2014 מחצית ההפרש. אנחנו מדברים על חמישים אחוזים מההפרש בין סך התוספות.
היו"ר חיים כץ
כמה הן סך התוספות?
אסי מסינג
שעולות מעל 940 שקלים לגבי קצבאות של 2012 בלבד. זה ישולם בפריסה של במהלך שנת 2014 מחצית מההפרש והיתרה תשולם בשני תשלומים שהשני שבהם לא יאוחר מחודש יוני 2016.
היו"ר חיים כץ
מתי ישולם הראשון שבהם?
אסי מסינג
אין מועד.
היו"ר חיים כץ
אנחנו רוצים אותו ביוני 2015 סופי, את התשלום השני. את המחצית השנייה, לא יאוחר מיוני 2015.
אסי מסינג
את המחצית או את התשלום של המחצית?
היו"ר חיים כץ
את התשלום. התשלום הראשון, חמישים אחוזים, הוא ב-2014.
אסי מסינג
החלק השני מחולק לשניים. יש רבע ורבע. חצי ב-2014.
היו"ר חיים כץ
סגור. נגמר. אתה רוצה לקרב אותו ל-2013, את החצי?
אסי מסינג
אני צריך לבדוק באגף התקציבים. אני מניח שהתשובה היא לא.
היו"ר חיים כץ
והחצי השני?
אסי מסינג
החצי השני מחולק לשניים, רבע ורבע, שהמאוחר בהם הוא יוני 2016.
היו"ר חיים כץ
אני אומר לך שהרבע והרבע יהיה תשלום אחד ביוני 2015.
אסי מסינג
כל החצי?
היו"ר חיים כץ
כן, ביוני 2015.
אסי מסינג
אני צריך לבדוק אם יש יכולת לעמוד בזה.
היו"ר חיים כץ
תבדוק. אם לא, לא יהיה כאן חוק.
ענבל רונן
זאת הייתה הצעת המשרד לביטחון הפנים, במיוחד של המנכ"ל, וזה היה מאוד חשוב לנו לשמוע את זה. הוא עשה בראש וראשונה למען הגמלאים.
היו"ר חיים כץ
אני אחזור ואומר לך. אני לא רוצה לומר לכם לגבי פריסת התשלומים. יותר טוב שזה לא ייכנס לפרוטוקול. התשלום מעבר ל-940 שקלים שהוא לא בא באופן מיידי, אני לא רוצה להגיד לך כלום וטוב שכך. באותה הזדמנות תאמרי לי גם כמה אנשים מקבלים מעל 940 שקלים.
יעקב גנות
אני אגיד לך. כ-5,000 אנשים מקבלים את ה-940 שקלים.
היו"ר חיים כץ
כמה מקבלים מעל 940 שקלים?
יעקב גנות
עוד 5,000 גמלאים שמרוויחים 5,000 שקלים לחודש.
היו"ר חיים כץ
לא, אתה לא עונה לשאלתי. אני שאלתי כמה אנשים יקבלו תוספות מעבר ל-940 שקלים. עד 940 שקלים, אין בעיה. אין פריסה והוא מקבל אותו מיד. כמה גמלאים יקבלו תוספת שהיא מעבר ל-940 שקלים? אתה לא יודע.
יורם שחל
כ-14 אלף.
יעקב גנות
כן.
היו"ר חיים כץ
איזה סכום הם יקבלו?
יעקב גנות
940 שקלים.
יורם שחל
מעבר ל-940 שקלים.
קריאה
כל אחד בהתאם לאחוזי קצבתו.
היו"ר חיים כץ
ממוצע. כמה עולים מכנסיים ליתום? אני יודע שכל אחד לפי האחוזים. אני לא מבין הרבה בנושא, אבל טיפה. כמה בממוצע יקבלו? אני רוצה לראות את הדרמטיות. יהיו כאלה שיקבלו מאה שקלים?
מיכל שור אדלר
זה יותר ינוע בין 100 שקלים ל-3,000 שקלים.
היו"ר חיים כץ
יש כאלה שיקבלו 100 שקלים. אז הוא יקבל חמישים שקלים בשנת 2014 ואת החמישים הבאים יותר מאוחר.
אסי, יש לי עצה. עד תוספת של 300 שקלים, מעבר ל-940 שקלים, יקבלו הכול ב-2014. מעל 300 שקלים יקבלו רבע ורבע, כפי שרצית.
חניתה כהן
אני יכולה להציע הצעה שתהיה יותר קלה ליישום?
היו"ר חיים כץ
מה שאמרתי, זה בדיוק מה שאת רוצה לומר. צאו מתוך נקודת הנחה שאחרי שאתם סיימתם, אני הפכתי להיות הסניגור שלכם. אם תראו שאני שוגה, תאמרו שאתם מודים לי על כוונותיי הטובות אבל אני שוגה.

אסי, 300 שקלים מעל ה-940 שקלים עובר ל-2014 והשאר מעבר, רגע ורבע או הכול ב-2015.
אסי מסינג
לא הכול. המחצית.
היו"ר חיים כץ
כן, המחצית. ה-940 כבר סיימנו.
אסי מסינג
אני אבדוק.
יעקב גנות
תפסיקו עם המשחקים. מה יש כאן לבדוק?
אסי מסינג
נבדוק.
היו"ר חיים כץ
תעשה מה שביקשתי ממך. אחד שבורח ממקום תאונה ולא בודק אם יש הרוגים, והוא גם נהג רכב ציבורי, תדאג שהוא ישלם את מה שהוא צריך לשלם לחברה ואל תסגרו לו תיקים כי הוא מקורב למישהו במשטרה.
יעקב גנות
אני רוצה לראות את השופט שתשב במקומו.
היו"ר חיים כץ
המשטרה רצתה לסגור תיק של אחד שברח כי אולי הוא קרוב למישהו. הוא ברח ממקום תאונה והוא נהג רכב ציבורי.
נועה בן שבת
(2)
לעניין תוספת בשל המדד לשנת 2008 כאמור בסעיף קטן (ג) – קצבת הבסיס כאמור בפסקה (1) בצירוף תוספת השחיקה המגיעה למי שפרש משירות או לשאירו, ככל שמגיעה לו.
(3)
לעניין תוספת בשל הסכמי שכר כאמור בסעיף קטן (ד) – קצבת הבסיס כאמור בפסקה (2) בצירוף תוספת בשל המדד לשנת 2008 המגיעה למי שפרש משירות או לשאירו, ככל שמגיעה לו.

(4)
לעניין תוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011 כאמור בסעיף קטן (ה) – קצבת הבסיס כאמור בפסקה (3) בצירוף תוספת בשל הסכמי שכר המגיעה למי שפרש משירות או לשאירו, ככל שמגיעה לו.
פרומית כהן
בהסכם שאנחנו קבענו עם הממונה על השכר יש התחייבות של הממונה על השכר שגם אם המדדים יהיו נמוכים מחמישה אחוזים, תינתן התחייבות.
יעקב גנות
תושלם.
פרומית כהן
יושלם ההפרש של חמישה אחוזים וזה לא מופיע בהצעת החוק.
אסי מסינג
עד לחמישה אחוזים.
נועה בן שבת
שהמדדים בכל מקרה יהיו לפחות חמישה אחוזים?
פרומית כהן
זאת אומרת שגם אם המדדים לא מייצרים חמישה אחוזים, למשל אדם פרש בספטמבר 2011, יש התחייבות שכל מי שפרש לפני 31 בדצמבר, התחייבות של הממונה על השכר, והיא לא באה לידי ביטוי כאן.
היו"ר חיים כץ
היא תבוא. אם יש התחייבות האוצר, איך שאני מכיר את האוצר, הוא לא יתכחש להתחייבויות.
יעקב גנות
נכון.
היו"ר חיים כץ
למרות שהוא מנסה.
יעקב גנות
לא.
אסי מסינג
אני אסביר. כפי פורט בדברי ההסבר, תהיה בקרוב הצעת חוק שתקודם לגבי עובדי המדינה שהיא אמורה ליישם את ההסכם שנחתם בשל שנת 2009 עד 2013 ומשמעותה מתן תוספת עדכון של גמלאות של פורשים.
היו"ר חיים כץ
אסי, אתה מבין מה אתה מדבר אתי?
אסי מסינג
מבין. גמלאים שפרשו בתקופה שבין 2009 ל-2013, יקבלו תוספת לקצבה שלהם בגין תוספת הסכמי שכר שניתנה בהסכם שדיברתי עליו לפי התקופה בה הם פעלו.
היו"ר חיים כץ
אך לא פחות מחמישה אחוזים.
אסי מסינג
רגע. לא. זה לגבי עובדי המדינה. התיקון הזה כשהוא יקודם, כמובן שהוא גם יקודם לגבי השוטרים והסוהרים. התיקון הזה מוביל לכך שביחד עם המדדים של 2009, 2010 ו-2011 וכמובן התוספות האחרות לגבי מי שזה רלוונטי לו, לפחות עד שנת 2011 אין שאלה שיש לך ביחד מעל חמישה אחוזים תוספת לקצבה. הבעיה היחידה שנותרה שהסתבר אתמול היא לגבי מי שפרש בשנת 2011. לגבי מי שפרש בשנת 2011 אפשר ללכת לפי שתי שיטות. שיטה ראשונה מביאה בחשבון את אותם 2.25 מתוך ההסכם של ה-7.25 שדיברנו עליו וכך הוא ממילא גם במקרה הזה גם עובר את חמשת האחוזים. במקרה שבו לא מביאים בחשבון את אותם 2.75 כי הוא קיבל את זה כפעיל, אז יוצא מצב שצריך להשלים לחמישה אחוזים. התוצאה של זה תהיה שגמלאים שפרש בחודש דצמבר 2010 לעומת גמלאי שפרש בחודש ינואר 2010, יהיה להם הבדל.
היו"ר חיים כץ
של 2.75. כאילו קיבל רבע דרגה.
אסי מסינג
השאלה אם יש לכך איזושהי הצדקה.
היו"ר חיים כץ
אבל זה מה שסיכמתם. מה שסיכמתם, תרשום את זה בחוק. מה שסיכמת, תרשום בחוק.
אסי מסינג
בסדר.
היו"ר חיים כץ
תרשמי הערה. גם את רושמת את ההערות כדי שתשבו אחר כך על הניסוחים? אני מסמיך אתכם לסיים את הניסוחים.
קריאה
סמוך על פרומית. היא כבר כותבת את ההערות הבאות שלך.
היו"ר חיים כץ
אני לא סומך על אף אחד.
נועה בן שבת
"שיעור הניכוי" – כמפורט להלן, לפי העניין: (1)
לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית – שיעור של 2.25 נקודות האחוז.

(2)
לגבי מוקבל לנושא משרה שיפוטית – שיעור של 8.5 נקודות האחוז.

(3)
לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג הרופאים – שיעור שקבע שר האוצר בצו.
יש כאן הצעה של האוצר לגבי פסקה (3).
(3)
לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג הרופאים -

(א)
לגבי מי שפרש עד יום 31 ביולי 2011 -

(1)
לגבי קצבת חודש אוגוסט 2011 עד חודש ינואר 2012 – השיעור המתקבל כתוצאה מחלוקת הקצבה המגיעה לו בעד חודש אוגוסט 2011 בקצבה המגיעה לו בעד חודש יולי 2011, כשמהמנה האמורה יופחת 1. לעניין הקצבאות האמורות לא תובא בחשבון תוספת ביגוד, ותוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011, ככל שהוא זכאי להן.

(2)
לגבי קצבת חודש פברואר 2012 ואילך – השיעור המתקבל כתוצאה מחלוקת הקצבה המגיעה לו בעד חודש פברואר 2012 בקצבה המגיעה לו בעד חודש ינואר 2012, כשמהמנה האמורה יופחת 1. לעניין הקצבאות האמורות לא תובא תוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011, ככל שהוא זכאי לה.

(ב)
לגבי מי שפרש מיום 1 באוגוסט 2011 עד יום 31 בינואר 2012 – השיעור כאמור בפסקת משנה (א)(2).
אסי מסינג
אני אסביר. בהצעת החוק בכחול ביקשנו להסמיך את שר האוצר לקבוע את שיעור הניכוי לגבי רופאים. בינתיים, בין פרסום הכחול לבין היום, הגענו לנוסחה שאפשר לעגן אותה בחוק ולכן אין צורך בצו אלא אפשר לדון בזה כבר עתה. התוספות שקיבלו לגבי רופאים, ניתנו במהלך שנת 2011 ו-2012 בשתי פעימות כאשר בגין חודש אוגוסט 2011 ואילך ניתנה תוספת של 7.34 אחוזים והיא נגזרת רק מהיסוד המשולב ואינה משליכה על התוספות השקליות. לכן צריך לחלץ את ההגדלה שלה ביחס לכל הקצבה. אנחנו מציעים כאן לקחת את הקצבה בערכה כפי שהגיעה לגמלאי בחודש אוגוסט 2011, שזה אחרי העדכון, לעומת חודש יולי 2011, לפני העדכון, לנטרל תוספות שקליות. זה לא מנטרל תוספות שקליות אלא זה מביא בחשבון את השקליות ואז הוא נותן את היחס של הגידול של הקצבה ביחס לכל הקצבה שאותו אנחנו רוצים לדעת. הוא מנטרל את תוספת הביגוד כי היא לא רלוונטית, היא משולמת אחת לשנה, וכמובן אנחנו לא מביאים בחשבון את המדד שהתווסף על זה. כך אנחנו יוצרים את היחס. מהיחס הזה נוכל לדעת מה להשוות לעומת העדכון של המדד ולומר שהוא מקבל את הטוב מבין השניים.
היו"ר חיים כץ
מתי תעשה את כל זה?
אסי מסינג
זה קיים כאן. אם המדד עולה על התוספת הזאת, הוא יקבל את המדד, ואם התוספת עולה על המדד, מנכים את המדד. הוא מקבל את מלוא התוספת.

אותו הדבר אנחנו עושים לגבי המנה השנייה. המנה השנייה ניתנה בחודש פברואר 2012.
ענבל רונן
זה הגדיל את הקצבה ל-11.14.
אסי מסינג
כלומר, פער של ארבעה נקודה משהו אחוזים.
היו"ר חיים כץ
שלוש נקודה שמונה משהו.
ענבל רונן
כן, זה גדל ל-11.14.
אסי מסינג
את אותו יחוס עושים בין קצבת חודש פברואר לעומת קצבת חודש ינואר ועושים את ההפחתה הנוספת.
היו"ר חיים כץ
מתי זה יתבצע?
אסי מסינג
זה יתבצע לפי התוספות של המדדים. ככל שניתן לנכות את זה בגין התוספות של המדדים שמגיעות לאותו גמלאי. למעשה בגין מדדים 2009 עד 2011, אנחנו ננכה את זה.
היו"ר חיים כץ
קשה לי להתרכז. כמה שנים אתה יושב על זה?
יורם שחל
הרבה.
היו"ר חיים כץ
אני צריך להיות הפקח שלך עכשיו. אני שומע את הלחישות.
אסי מסינג
העדכון הראשון של התוספות הללו היה בגין קצבת חודש אוגוסט ואילך. ממנה אנחנו מקזזים את תוספות מדד בגין 2009 עד 2011 שניתנות בגין קצבאות של 2008 עד 2011 ומקזזים את אותה תוספת שדיברנו עליה קודם לכן. אחרי כן, בגין הקצבאות פברואר 2012 ואילך אנחנו מקזזים את מלוא ההעלאה.
היו"ר חיים כץ
מתי?
אסי מסינג
לפי קצבאות. לפי הקצבאות שמשולמות.
היו"ר חיים כץ
או שכבר עשית את המקדם השני. פברואר 2012 כבר עשית את המקדם?
אסי מסינג
כן. זה המקדם השני. זה מה שמופיע כאן בפסקה השנייה.
נועה בן שבת
ב-(א)(2).
היו"ר חיים כץ
עשית את המקדם?
אסי מסינג
שוב, המקדם תלוי בקצבה של האדם. זה המקדם שיהיה לפי פסקה (2) בגין קצבאות.
היו"ר חיים כץ
מתי זה יופעל?
אסי מסינג
מקצבאות פברואר 2012 ואילך. אלה הקצבאות בהן נעשה כבר העדכון השני.
ענבל רונן
הם כבר קיבלו את זה.
היו"ר חיים כץ
כבר שילמת את זה. את קצבת פברואר כבר שילמת.
אסי מסינג
כתוצאה מהתיקון הזה, בגין קצבת חודש פברואר 2012 ואילך.
היו"ר חיים כץ
זה כבר בוצע?
אסי מסינג
כן. זה אמור להיות מבוצע.
היו"ר חיים כץ
זה כבר בוצע בפועל?
ענבל רונן
כן. החודש זה יתבצע.
אסי מסינג
מקבלים הפרשים בגין פברואר.
היו"ר חיים כץ
אם כן, זה כבר שולם. זה בוצע?
ענבל רונן
זה עוד לא שולם. על הרופאים לא שילמנו. עוד לא קיבלנו הוראות הפעלה. החודש נשלם.
קריאה
זה בעד חודש פברואר. זה ישולם במשכורת מרץ. יצאה הוראת ביצוע.
ענבל רונן
החודש זה ישולם. הוראות ההפעלה עוד לא יצאו.
קריאה
יצאו הוראות הפעלה.
היו"ר חיים כץ
תחליטו אם זה בוצע או לא בוצע אבל זה לא בוצע. אם היא לא נתנה לך הוראות הפעלה, זה לא בוצע.
פרומית כהן
נכון, אני עוד לא ביצעתי.
אסי מסינג
אם זה לא יבוצע, אין בעיה כי אז זה אומר שאין קיזוז.
היו"ר חיים כץ
לא בוצע כי אין הוראות הפעלה.
אסי מסינג
זה יבוצע. אם זה לא מבוצע, אין שאלה כי אז הקצבה לא גדלה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא מדברים על האיזון המספרי. השאלה אם בוצע בפועל. מאחר שלא נתתם הוראות הפעלה, לא בוצע.
אסי מסינג
אבל זה יבוצע. אם כן, זה הראשון והשני. השלישי מתייחס לגבי מי שפרש בתקופה בין 1 באוגוסט 2011 עד 31 בינואר 2012, שזה רק השיעור השני.
היו"ר חיים כץ
קיבל את השיעור הראשון.
אסי מסינג
כן. אני צריך להוסיף ב-(2) כדי שיהיה ברור שהוא מתווסף ל-(1). אפשר להבין את זה כאילו זה בנפרד, כלומר, מקצבאות פברואר.
היו"ר חיים כץ
זה בניסוחים. אחר כך תחבר את (1) ו-(2).
אסי מסינג
לפי (2).
נועה בן שבת
אמרנו קודם שהסכום, שהניכוי הזה עולה על המדד, בעצם מקוזז ממדד 2012.
אסי מסינג
ממדד 2012.
ענבל רונן
אני רוצה להדגיש שאם בגין המדדים 2009 ועד סוף 2012, המדדים לא נותנים 11.14, יקוזז לו מה שניתן לקזז. לא יורידו לו מתחת לכך.
מיכל שור אדלר
אפשר להציע הצעת ייעול? למה לא לקחת את משכורת מרץ ולחלק אותה במשכורת יולי 2011 ופעם אחת רק להוציא את הסכום, כי הרי זה תוספתי?
היו"ר חיים כץ
הוא אומר שיש כאלה שלא מגיע להם. משכת את הצעת הייעול.
נועה בן שבת
"השיעור הקובע", לעניין תוספות הפרשים כמשמעותה בסעיף קטן (ז) – כמפורט להלן לפי העניין:

(1)
לעניין תוספת הפרשים המשולמת בעד קצבת חודש יולי 2008 עד קצבת חודש יולי 2011 – שיעור שיקבע שר האוצר בצו, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת ולא פחות מחמישים אחוזים.

(2)
לעניין תוספת הפרשים המשולמת בעד קצבת חודש אוגוסט 2011 עד קצבת חודש דצמבר 2011 – מאה אחוזים.
חיים שרעבי
חיים שרעבי, מנכ"ל איגוד גמלאי המשטרה ושירות בתי הסוהר. אני מבין שבסעיף זה יש סבירות גבוהה שההפרשים יהיו גם תשעים אחוזים על פי צו האוצר.
ענבל רונן
מאה אחוזים. אנחנו הבטחנו ואנחנו נעמוד בזה ששיעור התשלום, מה שאנחנו קוראים הפרשים רטרו, יהיה בדיוק כמו בצבא.
היו"ר חיים כץ
זה רשום.
ענבל רונן
זה רשום במכתב.
היו"ר חיים כץ
יהיה כתוב הכול. המכתבים שלכם, אני לא רוצה שיהיו כתובים על נייר.
אסי מסינג
אין עניין של מכתבים או לא. לעניין צה"ל יש שיעורי פריסה שונים שאכן צריך להשוות וההשוואה הזאת, להפנות אליה באמצעות הוראה חוקית, היא תהיה מאוד בעייתית. לכן אתה מוסיף כאן את האישור של ועדת העבודה והרווחה ויהיה את הפיקוח. אנחנו לא נעשה את זה על דעת עצמנו.
נועה בן שבת
מצד שני, אם יהיה עדכון בשכר, אין לוועדה אפשרות לשנות.
אסי מסינג
יש לי עוד הצעה. אפשר לעשות תיקון עקיף לחוק.
היו"ר חיים כץ
אני לא אשאר כאן לעולם. הקטע של הצבא, מתי הוא יבוא לכאן?
אסי מסינג
אני מקווה מאוד שהיום אנחנו נשלים את העבודה על התזכיר ואפשר יהיה להפיץ אותו.
היו"ר חיים כץ
אני לא רוצה שיבוא מישהו אחרי ולא יבין על מה מדובר.
אסי מסינג
יש להניח בסבירות מאוד גבוהה שההצעה הזאת תידון בתחילת המושב.
היו"ר חיים כץ
או במהלך הפגרה.
אסי מסינג
אנחנו צריכים מליאה.
אריה ביבי
חיים, אתה צודק. למה אנחנו צריכים מכתבים כשאפשר לרשום את זה כאן בשורה אחת?
היו"ר חיים כץ
למה אתה דואג?

תוסיפי באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
נועה בן שבת
(ב)
מי שפרש משירות לפני יום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) וערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית, תשולם לו או לשאירו תוספת לקצבה בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעורים מקצבת הבסיס הקבועים לגביו, לגבי אותן קצבאות, בחלק א' בתוספת הרביעית, בהתאם למועד פרישתו (בסעיף זה – תוספת שחיקה).
(ג)
מי שפרש מהשירות לפני יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) וערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית, תשולם לו או לשאירו, לפי העניין, תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעורים מקצבת הבסיס כמפורט להלן, הכול לפי העניין (בסעיף זה – תוספת בשל המדד לשנת 2008).
(1)
לגבי מי שפרש לפני יום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) – בשיעור ההפרש שבין המדד השנתי לשנת 2008 לבין השיעור בנקודות האחוז הקבוע לגביו בחלק ב' בתוספת הרביעית, בהתאם למועד פרישתו.
(2)
לגבי מי שפרש מהשירות בתקופה שמיום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) עד יום ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008) – בשיעור עליית מדד חודש דצמבר 2008 לעומת מדד החודש שבו פרש מהשירות.

(ד)
מי שפרש מהשירות עד יום י"ג בכסלו התש"ע (30 בנובמבר 2009) וערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית, למעט הדירוגים המפורטים בפרטים (3), (4) ו-(6) לרשימה, תשולם לו או לשאירו, לפי העניין, תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעור של 0.3 אחוז מקצבת הבסיס (בסעיף זה – תוספת בשל הסכמי שכר).

(ה)
מי שפרש מהשירות לפני יום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012), תשולם לו או לשאירו, לפי העניין, תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעור מקצבת הבסיס השווה להפרש כמפורט בפסקאות (1) עד (3), ובלבד שההפרש כאמור הוא הפרש חיובי, או לשיעור כמפורט בפסקה (4), והכל בהתאם למועד פרישתו (בסעיף זה – תוספת בשל המדד לשנים 20-09 או 2011):

(1)
לגבי מי שפרש לפני יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) – ההפרש שבין מכפלת המדד השנתי לשנת 2009 במדד השנתי לשנת 2010 ובמדד השנתי לשנת 2011, לבין שיעור הניכוי.

(2)
לגבי מי שפרש בתקופה שמיום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) עד יום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009) – ההפרש שבין מכפ0לת שיעור עליית מדד חודש דצמבר 2009 לעומת מדד החודש שבו פרש מהשירות, במדד השנתי לשנת 2010 ובמדד השנתי לשנת 2011, לבין שיעור הניכוי.

(3)
לגבי מי שפרש בתקופה מיום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) עד יום כ"ד בטבת בתשע"א (31 בדצמבר 2010) – ההפרש שבין מכפלת שיעור עליית מדד חודש דצמבר 2010 לעומת מדד החודש שבו פרש מהשירות, במדד השנתי לשנת 2011, לבין שיעור הניכוי.

(4)
לגבי מי שפרש בתקופה שמיום כ"ה בטבת בתשע"א (1 בינואר 2011) עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011) – שיעור עליית מדד חודש דצמבר 2011 לעומת מדד החודש שבו פרש מהשירות, ואולם לגבי מי שערב פרישתו מהשירות דורג בדירוג הרופאים ופרש כאמור עד יום (31 ביולי 2011) – ההפרש שבין השיעור האמור לבין שיעור הניכוי.

(ו)
על אף הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ה), הסכום הכולל של כל התוספות המגיעות לפי הסעיפים הקטנים האמורים למי שפרש משירות או לכל שאיריו בעד קצבה מקצבאות חודש ינואר 2012 עד חודש דצמבר 2012 (בסעיף קטן זה – הסכום החודשי הכולל) ישולם בהתאם להוראות אלה:

(1)
במועד תשלום הקצבה שבעדה משולם הסכום החודשי הכולל, ישולם הסכום האמור או 940 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
היו"ר חיים כץ
לגבי זה אנחנו מחכים לתשובה.
ענבל רונן
על הפריסה אנחנו נדבר ונחזור.
נועה בן שבת
נקריא את זה כרגע בנוסח הקיים?
היו"ר חיים כץ
נקריא בנוסף הקיים. יכול להיות שה-940 שקלים יעלו בעוד 300 שקלים.
נועה בן שבת
(2)
עלה הסכום החודשי הכולל על סכום של 940 שקלים חדשים, ישולם ההפרש שביניהם, בתשלומים כמפורט להלן, בתוספת שיעור עליית מדד החודש שבו משולם כל תשלום כאמור לעומת מדד חודש דצמבר 2012:
(א)
במהלך שנת 2014 תשולם מחצית ההפרש.
היו"ר חיים כץ
תקריאי כך שבמהלך שנת 2014 תשולם מחצית ההפרש וביוני 2015 – כל השאר. אם לא, אני לא מעביר את זה. אנחנו נקריא את זה כאילו זה עבר.
נועה בן שבת
(א)
במהלך שנת 2014 תשולם מחצית ההפרש ומחצית ההפרש הנותרת תשולם לא יאוחר מחודש יוני 2015.
היו"ר חיים כץ
ההבדל יכול להיות רק בסעיפים האלה.
נועה בן שבת
במחצית הראשונה.

(ז)
מי שזכאי לתוספת מהתוספות כאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ה), יהיה זכאי גם לתוספות כמפורט להלן, לפי העניין (בסעיף זה – תוספות ההפרשים):
(1)
מי שזכאי לתוספת שחיקה כאמור בסעיף קטן (ב), תשולם לו תוספת בעד קצבת חודש יולי 2008 עד קצבת חודש דצמבר 2011 בשיעור הקוב מתוספת השחיקה שהייתה משולמת לו בעד הקצבאות האמורות לפי סעיף קטן (ב), אילו הסעיף הקטן האמור היה חל לגבי אותן קצבאות, ויחולו לעניין זה השיעורים הקבועים לגבי קצבאות אלה בחלק א' שבתוספת הרביעית.
אני רוצה לשאול. הבנתי שאתם אומרים שאתם עושים כאילו היו משולמות לו הקצבאות כי הרי לא היו מגיעות לו, ועל זה אתם נותנים לו את אותה תוספת הפרשים נוספת כפוף לשיעור הקובע שכרגע זה לא פחות מחמישים אחוזים, אבל מדוע יחולו לעניין זה השיעורים הקבועים לעניין קצבאות?
אסי מסינג
אנחנו משלמים בגין קצבאות. כדי לחדד שהתשלומים בגין קצבאות חודש יוני 2008 עד מרץ 2009, וקצבאות חודש אפריל 2009 עד מרץ 2010, יש שם שיעורי תוספת שחיקה שהם שונים ממה שיש בעד קצבת חודש אפריל 2010 ואילך. שלא תהיה איזושהי הבנה, התשלום גם בגין הקצבאות ההן הוא לפי השיעורים שנקובים בטבלה.
היו"ר חיים כץ
בסדר גמור. ממשיכים.
נועה בן שבת
(2)
מי שזכאי לתוספת בשל המדד בשנת 2008 כאמור בסעיף קטן (ג), תשולם לו תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2009 עד קצבת חודש דצמבר 2011, בשיעור הקובע מהתוספת בשל המדד לשנת 2008 שהייתה משלמת לו בעד הקצבאות האמורות לפי סעיף קטן (ג),] אילו הסעיף הקטן האמור היה חל לגבו אותן קצבאות.

(3)
מי שזכאי לתוספ0ת בשל הסכמי שכר כאמור בסעיף קטן (ד), תשולם לו תוספת בעד קצבת חודש דצמבר 2009 עד קצבת חודש דצמבר 2011 בשיעור הקובע מהתוספת בשל הסכמי שכר שהייתה משולמת לו בעד הקצבאות האמורות לפי סעיף קטן (ד), אילו הסעיף הקטן האמור היה חל לגבי אותן קצבאות.

(4)
מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011 כאמור בסעיף קטן (ה)(1) או (2), תשולם לו תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2010 עד קצבת חודש דצמבר 2010 בשיעור הקובע מהסכום כמפורט להלן, לפי העניין, ואולם לגבי מוקבל לנושא משרה שיפוטית יופחת מהתוספת האמורה, בעד קצבת חודש מרץ 2010 עד קצבת חודש דצמבר 2010, סכום השוה ל-0.61 אחוז מקצבת הבסיס:

(א)
לגבי מי שפרש לפני יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) – המדד השנתי לשנת 2009 כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס.

(ב)
לגבי מי שפרש בתקופה שמיום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) עד יום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009) – שיעור עליית מדד חודש דצמבר 2009 לעומת מדד החודש שבו פרש מהשירות, כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס.
(5)
מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011 כאמור בסעיף קטן (ה)(1) עד (3) – בהתחלה היה כתוב כאן (ה)(3) או (4) -
אסי מסינג
חוץ מ-(4) שהוא לא רלוונטי. מי שפרש במהלך 2011 לא מקבל את התוספת הזאת בעד קצבאות חודש ינואר עד דצמבר 2011 כי העדכון מתבצע תמיד בשנה לאחר מכן.
נועה בן שבת
זאת אומרת, אותו אדם שפרש עד 2008, הוא מקבל גם את התוספת הראשונה שקראנו בסעיף הקודם לגבי חודשים 1 באוקטובר עד 12 באוקטובר וגם את התוספת הזאת לגבי שנת 2011.
אסי מסינג
לא, 2011 לא מופיעה כאן. כאן מופיע רק 2010. כולם יקבלו את התוספת בגין 2011 רק בקצבאות של 2012.
נועה בן שבת
אבל בסעיף הזה אתה נותן לו עד שנת 2011.
אסי מסינג
נכון. לכן מי שפרש במהלך 2011 לא מגיע לו אחורנית.
נועה בן שבת
(5)
מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011 כאמור בסעיף קטן (ה)(1) עד (3) תשולם לו תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2011 עד קצבת חודש דצמבר 2011 בשיעור הקובע מהסכום כמפורט להלן, לפי העניין, ובלבד שהסכום כאמור הוא סכום חיובי, ואולם לגבי מי שדורג ערב פרישתו בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית או בדירוג הרופאים, יופחת מהתוספת האמורה סכום השווה לשיעור הניכוי כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס, ולגבי מוקבל לנושא משרה שיפוטית יופחת מהתוספת האמורה סכום השווה ל-4.51 אחוזים מקצבת הבסיס:

(א)
לגבי מי שפרש לפני יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) – המדד השנתי לשנת 2009 כשהוא מוכפל במדד השנתי לשנת 2010 ובקצבת הבסיס.

(ב)
לגבי מי שפרש בתקופה שמיום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) עד יום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009) – שיעור עליית מדד חודש דצמבר 2009 לעומת מדד החודש שבו פרש מהשירות, כשהוא מוכפל במדד השנתי לשנת 2010 ובקצבת הבסיס.

(ג)
לגבי מי שפרש בתקופה שמיום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) עד יום כ"ד בטבת בתשע"א (31 בדצמבר 2010) – שיעור עליית מדד חודש דצמבר 2010 לעומת מדד החודש שבו פרש מהשירות, כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס.
אסי מסינג
אני רק אבהיר כמובן שכשאנחנו מדברים על שיעור ניכוי, שיעור ניכוי, כל אחד לפי שיעור הניכוי שהוא שייך אליו, לפי הדירוג שלו. יכול להיות שנצטרך לחדד את זה בנוסח.
נועה בן שבת
אני חושבת שזה ברור.
היו"ר חיים כץ
בסדר. תהיה לכם סמכות לשבת אחר כך ולנסח את זה באופן הכי ברור והכי פשוט.
נועה בן שבת
(ח)
תוספות ההפרשים לפי סעיף קטן (ז) ישולמו בתשלומים כמפורט להלן, בתוספת שיעור עליית מדד החודש שבו משולם כל תשלום כאמור לעומת מדד החודש שבו חל יום תחילתו של חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 53), התשע"ב-2012:

אולי אפשר לכתוב כאן מדד ספציפי.
אסי מסינג
מדד חודש מרץ.
נועה בן שבת
מרץ 2012.
היו"ר חיים כץ
שפורסם באפריל.
אסי מסינג
כן, אבל התיקון יפורסם ברשומות עד סוף מרץ.
נועה בן שבת
אם הוא יעבור.
אסי מסינג
בהנחה שהוא יעבור.
היו"ר חיים כץ
תלוי בכם.
אסי מסינג
בוא נניח שהוא עובר במליאה בשבוע הבא.
היו"ר חיים כץ
ביום שני. אז כן.
נועה בן שבת
הוא יפורסם שבועיים אחר כך.
אסי מסינג
תכתבי מדד אפריל.
נועה בן שבת
(1)
תוספות ההפרשים בעד קצבת חודש יולי 2008 עד קצבת חודש יולי 2011 ישולמו במהלך השנים 2014 עד 2018, כך שבכל שנה ישולמו 20 אחוזים מהתוספות כאמור.

(2)
תוספות ההפרשים בעד קצבת חודש אוגוסט 2011 עד קצבת חודש דצמבר 2011 ישולמו במהלך השנים 2014 עד 2015, כך שבכל שנה ישולמו חמישים אחוזים מהתוספות כאמור".
היו"ר חיים כץ
תסביר לי.
אסי מסינג
אנחנו מדברים עכשיו על הפריסה השנייה. הפריסה השנייה מדברת על תשלומים בעד קצבאות, חודש יולי 2008 עד דצמבר 2011. כלומר, אלה קצבאות שכבר שולמו בעבר ועכשיו אנחנו מוסיפים להן תוספות.
היו"ר חיים כץ
כמה?
אסי מסינג
בכמה זה מסתכם, אני לא יודע.
ענבל רונן
כמה מיליוני שקלים חדשים הוקצבו לרטרו שלכם? לסך הרטרו בשירות בתי הסוהר ובמשטרה גם יחד.
פרומית כהן
מאה אחוזים מהרטרו, זה סדר גודל של 780 מיליון שקלים.
אסי מסינג
זה מאה אחוזים. זה בין חמישים אחוזים למאה אחוזים.
פרומית כהן
אנחנו מניחים שזה יגיע לשיעור של מאה אחוזים. בין מאה למאה.
יורם שחל
אני יועץ של איגוד גמלאי המשטרה ושירות בתי הסוהר. גובה ההפרשים לוותיקים, אם נותנים להם מאה אחוזים, מגיע לשישה וחצי חודשי משכורת. גובה ההפרשים עליהם מדובר. אלה שפרשו עד שנת 2000, אנחנו מדברים בין שישה וחצי לשבעה חודשי פנסיה, הפרשים, שזה הרבה מאוד כסף.
חיים שרעבי
בתנאי שזה מאה אחוזים.
היו"ר חיים כץ
זה 780 מיליון?
יורם שחל
בדיוק.
מיכל שור אדלר
למשטרה ולשירות בתי הסוהר גם יחד.
יורם שחל
כן.
מיכל שור אדלר
בשיעור של מאה אחוזי רטרו.
אסי מסינג
הפריסה שמוצעת כאן מחלקת את זה לשני סוגי קצבאות. קצבאות עד חודש יולי 2011 שהמועד חודש יולי נלקח מכיוון שבחודש אוגוסט נחתם הסכם.
היו"ר חיים כץ
אתה יודע לעשות לי את הפריסה השנתית בכסף?
אסי מסינג
בכסף מעבר למה שיש כאן?
היו"ר חיים כץ
אתה יודע את הסכום. הסכום הוא 780 מיליון שקלים. איך הוא מתפרס עד 2018?
אסי מסינג
אני לא יודע לומר.
יורם שחל
בערך 155 מיליון שקלים גרוסו מודו.
אסי מסינג
פחות. 120-130 מיליון שקלים.
יורם שחל
כפול חמש.
אסי מסינג
אבל זה לא כל הסכום. זה קצת פחות. החלק השני הוא ארבע קצבאות.
אריה ביבי
זה בערך 120 מיליון שקלים.
היו"ר חיים כץ
לכמה אנחנו מורידים את ה-2018?
אסי מסינג
אני חושב שלא ניתן יהיה לשנות את זה מכיוון שהחישובים נעשו בהתאם ליכולת התקציב הקיימת. זה ידרוש תוספות תקציב שלא ברור מאין ניתן לקחת אותן. אלה סכומים משמעותיים. אנחנו מדברים על הרטרו. הקצבה של האנשים תעודכן. לא בטוח שהיה צריך לתת אבל החליטו לתת בכל זאת על אף שהניתוק נעשה בשנת 2012.
היו"ר חיים כץ
במידה שבצבא יהיו הפרשים?
אסי מסינג
בצבא הפריסה המוצעת היא לתקופה ארוכה יותר.
היו"ר חיים כץ
לא תהיה.
אסי מסינג
מה לא תהיה?
היו"ר חיים כץ
לא תהיה פריסה ארוכה יותר.
אסי מסינג
זאת הפריסה המוצעת.
היו"ר חיים כץ
עזוב מה שמוצע. לא תהיה. תרשמי שבמידה שבצבא תהיה פריסה קצרה יותר. למה אתה מודאג? אמרת שהפריסה תהיה יותר ארוכה.
אסי מסינג
אפשר להוסיף, אם רוצים, סעיף מסמיך שמאפשר לשלם את ההפרשים בצורה אחרת.
היו"ר חיים כץ
מה זה מאפשר?
אסי מסינג
מאפשר לשר האוצר לעשות פריסה שהיא שונה מהפריסה.
היו"ר חיים כץ
הוא לא יעשה. אתה מסתלבט עלי?
אסי מסינג
אפשרות אחרת היא שתמיד תוכל, אם תרצה, במסגרת התיקון של חוק שירות הקבע, לעשות תיקון עקיף לחוק הגמלאות.
אריה ביבי
אבל אם יש לך כזה ביטחון שהפריסה של הצבא יותר גדולה, למה אתה פוחד?
אסי מסינג
אבל מה נכתוב כאן?
פרומית כהן
אלה הסדרים שונים.
אסי מסינג
הסדרים שונים מבחינת ההיקפים.
היו"ר חיים כץ
תוך כמה זמן אתה יודע להביא לי את הפריסה בכסף? עזוב מה שהם אמרו לגבי ה-150. אני רוצה לראות את המספרים.
פרומית כהן
לנציגי אגף התקציבים שלא נמצאו כאן יש את זה כי אנחנו ישבנו אתם.
היו"ר חיים כץ
כמה הפריסה?
פרומית כהן
אין לי את המספרים.
אסי מסינג
אני אבדוק ואחזור אליך.
היו"ר חיים כץ
בסדר גמור. תרשום. יש לנו כאן עוד שתי מחלוקות.
אריה ביבי
זה תופס גם לגבי שאירים?
היו"ר חיים כץ
כן. שאירים יקבלו את הרטרו?
פרומית כהן
היורשים. לא שאירים. ליורשים בשיעור המלא.
היו"ר חיים כץ
יורשים הם לא שאירים?
פרומית כהן
השאירים לפי החוק מקבלים בשיעור יחסי. היורש מקבל את מלוא מה שהגיע. הוא בא בנעליו של המוריש והוא מקבל את מלוא הסכום.
היו"ר חיים כץ
כשאת מדברת אתי על שאירים, את מדברת אתי על הקצבה שהוא יקבל.
פרומית כהן
כן.
היו"ר חיים כץ
כאן זה הסדר מיוחד שהשאר הופך ליורש.
פרומית כהן
לפעמים אין שאר ויש יורש. אם למשל אין בן זוג אבל יש ילדים בגירים.
היו"ר חיים כץ
בגירים הם מעל גיל 21.
פרומית כהן
כן. אז אין שאירים שמקבלים קצבת שאירים אבל יש יורשים ואם הזכות הייתה לו בחיים ואתה רק נותן אותה בחמש פעימות, אז היורש צריך לקבל את הכול באופן מלא.
היו"ר חיים כץ
בחמש פעימות. באופן מלא בחמש פעימות כי אחרת הוא יוצר חריג.
פרומית כהן
נכון.
היו"ר חיים כץ
אם זה יהיה חמש פעימות.
פרומית כהן
אני מקווה שלא.
חיים שרעבי
בסעיף (1) כתוב "כך שבכל שנה ישולמו עשרים אחוזים מהתוספות כאמור של ההפרשים" ולא מצוין אם זה ישולם בינואר או פריסה לכל השנה. אם זה יהיה לכל השנה, זה יהיה לעג לרש.
ענבל רונן
הכוונה היא לתשלום אחד.
חיים שרעבי
זה לא מצוין כאן.
היו"ר חיים כץ
לא מצוין כאן עוד משהו, עיקרון ההצמדה. ההפרשים האלה, למה הם יהיו צמודים?
אסי מסינג
בתחילת (ח). "שיעור עליית מדד לחודש שבו וכולי".
היו"ר חיים כץ
בסדר. באיזה חודש אתה הולך לשלם?
אסי מסינג
במדד חודש אפריל.
היו"ר חיים כץ
כל שנה עשרים אחוזים, באיזה חודש?
אסי מסינג
אני לא יודע. אני צריך לבדוק.
היו"ר חיים כץ
באיזה חודש סיכמתם שישולם?
פרומית כהן
לדעתי לא סיכמנו את זה. לדעתי זה ינואר.
היו"ר חיים כץ
תרשום לברר באיזה חודש משולם.
חיים שרעבי
בתשלום אחד.
היו"ר חיים כץ
תרשמי הערה. בתשלום אחד ולקבוע את החודש.
נועה בן שבת
יש כאן מחלוקת, אבל בינתיים נקרא את זה.

(1)
תוספות ההפרשים בעד קצבת חודש יולי 2008 עד קצבת חודש יולי 2011 ישולמו במהלך השנים 2014 עד 2018, כך שבכל שנה ישולמו 20 אחוזים מהתוספות כאמור.

(2)
תוספות ההפרשים בעד קצבת חודש אוגוסט 2011 עד קצבת חודש דצמבר 2011 ישולמו במהלך השנים 2014 עד 2015, כך שבכל שנה ישולמו חמישים אחוזים מהתוספות כאמור".

גם כאן אנחנו נקבע חודש.
היו"ר חיים כץ
כן. למה זה לא בפעם אחת?
ענבל רונן
אני אסביר. הסיכום הבין משרדי שלנו עם המשרד לביטחון פנים.
היו"ר חיים כץ
הסיכומים שלכם לא מעניינים אותי.
ענבל רונן
לפי הסיכומים בינינו מגיע להם מחודש אוגוסט 2011 עד חודש דצמבר 2011 מאה אחוזים מהרטרו.
היו"ר חיים כץ
כמה כסף?
ענבל רונן
אין לי מספרים.
יורם שחל
חצי חודש לגמלאי.
היור חיים כץ
כמה כסף? לא מבין מה שאתה אומר לי.
מיכל שור אדלר
138 מיליון שקלים למשטרה ולשירות בתי הסוהר גם יחד.
היו"ר חיים כץ
ואז את פורסת אותם לשנתיים? למה שלא תשלמי אותם ב-2014, את הכול?
ענבל רונן
אתם צריכים לראות את כל מה שמשולם ב-2014 מכל המקורות. אדוני מבין?
היו"ר חיים כץ
אני מבין מה את אומרת אבל זה נראה לי הזוי שאני עושה עכשיו הסכם של הפרשים שיקבלו אותם ב-2015. תבדקי. גם את זה אני רוצה לשלם ב-2014. בגלל שזה ב-2014, תקבעו חודש בחציון השני. יוני 2014, כל התשלום. הרווחת חצי שנה של 2014 שזה יכול להיות בינואר. את עושה ביוני תשלום אחד.
נועה בן שבת
72.
דין תוספות לקצבה

סעיף 9ב ייקרא כאילו -


(1)
האמור בו מסומן "(א)" ובו, במקום "ו-62(ב)" נאמר "62(ב) ו-78".


אני מבינה שיש לכם סיכום על זה, אבל אני מבינה שזה משהו שקצת פוגע. מביאים את התוספות לקצבה גם לעניין קיזוז מהגמלה.
היו"ר חיים כץ
תקריאי את הסעיף ונדבר.
נועה בן שבת
הקראתי אותו. זאת פסקה אחת.
פרומית כהן
סעיף 78 מדבר על הקיזוזים שנעשה עם האנשים שמקבלים קצבאות ממשרד הביטחון לפי חוק נכים. זה סעיף קיים שמחייב לבצע קיזוז כי אין כפל קצבאות.
חיים שרעבי
קופה ציבורית.
פרומית כהן
לא קופה ציבורית. אני מדברת על אלמנות ועל נכים ולא על קופה ציבורית. זה סעיף שבלי קשר לדיון הזה, הוא מתבצע יום ביומו. גם לפני עדכון הקצבה אנחנו נאלצים לבצע את הקיזוזים האלה.
היו"ר חיים כץ
בסדר.
נועה בן שבת
(2)
אחרי סעיף קטן (א) בא:"(ב)
לעניין סעיף קטן (א) -

(1)
תוספות לקצבה המשולמות כאמור בסעיפים קטנים (ו) או (ז) ו-(ח) של סעיף 9א, כנוסחו בסעיף 71א2, יראו אותן לעניין הסעיפים האמורים בסעיף קטן (א), למעט לעניין סעיפים 31 ו-27, כחלק מהקצבה שבעדה הן משולמות באותו מועד שבו הן משולמות בפועל.

(2)
תוספות לקצבה המשולמות כאמור בסעיף קטן (ו) של סעיף 9א, כנוסחו בסעיף 71א2, יראו אותן לעניין סעיפים 31 ו-37 כחלק מהקצבה שבעדה הן משולמות, אף אם שולמו, כולן או חלקן, לפי הוראות אותו סעיף קטן, לאחר מועד תשלום הקצבה כאמור".

4.
ביטול סעיף 77א
סעיף 77א לחוק העיקרי – בטל.

5.
תיקון סעיף 78א

בסעיף 78א לחוק העיקרי, סעיף קטן (ב) – בטל.

6.
תיקון סעיף 81

בסעיף 81 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (5) יבוא:

"(5א)
ההגדרה "רשימת הדירוגים הבסיסית" שבסעיף 8 תיקרא כאילו במקום הסיפא החל במילה "שבחלק" נאמר "שבחלק ג' לתוספת השלישית".

7.
תיקון התוספת השלישית
בתוספת השלישית לחוק העיקרי –
(1)
תחת הכותרת "תוספת שלישית" יבוא
"חלק א'"


(2)
אחרי חלק א' יבוא
"חלק ב'

ההגדרה "רשימת הדירוגים" שבסעיף 8, כפי שהוחלה לגבי שוטרים בסעיף 71א

(1)
הדירוג האחיד.

(2)
דירוג המח"ר.

(3)
דירוג המהנדסים.

(4)
דירוג ההנדסאים והטכנאים.

(5)
דירוג המח"ר המועדף.

(6)
דירוג המשפטנים (למעט מי שמשכורתו הקובעת חושבה ערב מועד המעבר לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית).

(7)
דירוג משטרתי מיוחד.

(8)
דירוג מחקר ופיתוח משטרתי.

(9)
דירוג הקצינים הטכניים.

(10)
דירוג הקצינים המקצועיים.

חלק ג'

ההגדרה "רשימת הדירוגים" שבסעיף 8, כפי שהוחלה לגבי סוהרים בסעיף 81(5א)

(1)
הדירוג האחיד.

(2)
דירוג המח"ר.

(3)
דירג המהנדסים.

(4)
דירוג ההנדסאים והטכנאים.

(5)
דירוג המח"ר המועדף.

(6)
דירוג המשפטנים (למעט מי שמשכורתו הקובעת חושבה ערב מועד המעבר לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית.

(7)
דירוג הרוקחים.

(8)
דירוג האחים והאחיות.

(9)
דרוג טכנאי הרנטגן.

(10)
דירוג שירות בתי הסוהר מיוחד.

(11)
דירוג קצינים טכניים.

(12)
דירוג קצינים מקצועיים".

8.
תחילה והוראות מעבר
תחילתו של חוק זה ביום א' בניסן התשע"ב (1 באפריל 2012) ואולם תשלום תוספת שחיקה, תוספת מדד בשל שנת 2008, תוספת בשל הסכמי שכר ותוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011, בעד קצבת חודש ינואר 2012 עד קצבת חודש מאי 2012, כאמור בסעיף 9א(ו)(1) לחוק העיקרי, המובא בסעיף 71א2 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, יהיה לא יאוחר מהמועד שבו משולמת קצבת חודש יוני 2012.

גם התשלומים האלה בעצם נדחים וישולמו במועד מאוחר יותר. כל תשלומי הקצבאות עבור חודשים ינואר 2012.
אסי מסינג
זה זמן היערכות של תשלום.
חניתה כהן
יש שאלה שאני יודעת שבגדול דנו בה אבל לי התשובה עדיין לא ברורה. יש לנו גם דירוג מחקר ישן. אני רואה שלרופאים התייחסתם ואני לא אדע מה לענות לשוטרים.
ענבל רונן
יש שלושה דירוגים בשירות בתי הסוהר ובמשטרה שאינם דירוגים הסתדרותיים. רופאים, הקיזוז הובן כאן. סגל מחקר ביטחוני.
היו"ר חיים כץ
למה הם צמודים? למערכת הביטחון?
ענבל רונן
סגל מחקר ביטחוני זה הארגון של דורון חבצלת. הם צמודים לאוניברסיטאות. אלה אנשים שעוסקים במחקר. לגבי דירוג המחקר, אנחנו נותנים להם מדדי 2009 עד 2011, כל אחד לפי מועד פרישתו. הם לא חייבים לנו כלום ואנחנו לא חייבים להם.
היו"ר חיים כץ
איפה זה כתוב?
ענבל רונן
אם לא כתבנו ניכוי,אין ניכוי. אם לא כתבנו תוספת מעבר למדדים, אין תוספת מעבר למדדים. זאת ברירת המחדל. מדדי 2009 עד 2011 בלי ניכוי.
נועה בן שבת
שיטת עדכון הקצבה חלה גם עליהם.
ענבל רונן
ברור.
אסי מסינג
אם יינתנו להם תוספות שכר מאוחר יותר בגין התקופה, יש את אותו עניין של הצו והשאלה אם יש מקום להחיל אותם או לא.
היו"ר חיים כץ
הסכם המחקר שלהם פרוס.
פרומית כהן
נכון.
ענבל רונן
הסכם המחקר הקודם, סיימנו לשלם אותו גם לגמלאים וגם לפעילים. לגמלאים של המדינה, הצמדה לפעילים.
היו"ר חיים כץ
מתי סיימתם לשלם אותו?
ענבל רונן
בסוף 2010.
היו"ר חיים כץ
בסוף 2010 הסתיים הסכם המחקר?
ענבל רונן
כן.
היו"ר חיים כץ
זאת הייתה הפריסה האחרונה במחקר?
ענבל רונן
בסך הכול היו שלוש פעימות.
פרומית כהן
אם אני לא טועה, עכשיו זאת הפעימה האחרונה.
היו"ר חיים כץ
לדעתי עדיין לא הסתיים התשלום של הסכם המחקר.
פרומית כהן
לדעתי החודש הוא התשלום האחרון, אם אני לא טועה.
ענבל רונן
זה יסתיים לפני הניתוק. בכל מקרה, ההסכם החדש אתם טרם נחתם ואנחנו צריכים ליישם בעניינם של הסכם הסגל האחרון.
היו"ר חיים כץ
באופן כללי לא מתקיימים דיוני ועדה בזמן שהמליאה עובדת, אבל יחד עם זאת אנחנו ביקשנו אורכה על מנת לסיים את זה. עכשיו הכדור בידיכם. אסי, אם אתה רוצה שאנחנו נצביע וזה יעלה ביום שני הקרוב למליאה, יש לך עכשיו עשר דקות.
פרומית כהן
אם אפשר, עוד הערה, ברשותך. בסיכום שלנו נקבע שכל שינוי חקיקה שייערך לגבי צה"ל בחוק שירות הגמלאות, יש תיקון חקיקה שאנחנו יודעים שעומד להיות וחלקו כבר למעשה נעשה, אמנם לא במסגרת ההסכם הזה, ואני מדברת על נושא הקופה הציבורית. יש תיקון שנעשה בוועדה שלך בעבר לגבי הקופה הציבורית בצה"ל.
היו"ר חיים כץ
מערכת הביטחון ומשרד ראש הממשלה.
פרומית כהן
נכון. גמלאי שירות בתי הסוהר והמשטרה לא זוכים לאותן הטבות למרות שאצלנו אלה פחות אנשים. אנחנו סיכמנו שכל מה שיחול על צה"ל, יחול גם עלינו אבל כמו שאתה רואה זה לא נקבע בהצעת החוק הזאת.
היו"ר חיים כץ
אסי, מה יש לך להגיד על זה? שוטרים שעברו מהמשטרה למערכת הביטחון ולמשרד ראש הממשלה.
פרומית כהן
לא רק.
היו"ר חיים כץ
את דיברת על מה שבוצע בפועל.
אסי מסינג
רק שוטר שמקבל גמלה.
פרומית כהן
כן. על זה אני מדברת.
היו"ר חיים כץ
רק שוטר שמקבל גמלה והוא פחות מגיל 57 והוא עובד במערכת הביטחון או במשרד ראש הממשלה.
אסי מסינג
אחרי שיגובש התיקון הכולל לצה"ל, אנחנו נביא תיקון בהתאם להתחייבויות.
היו"ר חיים כץ
אתה מבין טוב אבל אתה לא שומע כל כך טוב. מה שהיא אמרה זה שבפועל בוצע תיקון בחקיקה של חבר הכנסת עתניאל שנלר וקבוצת חברי כנסת אחרים לפיו אנשי צבא שעובדים במפעלים ביטחוניים ובמשרד ראש הממשלה, לא יחול עליהם העניין של קופה ציבורית.
ענבל רונן
למה אצלנו במשטרה ובשירות בתי הסוהר, מי שבא מהצבא מנכים לו?
פרומית כהן
אני לא דיברתי על זה.
היו"ר חיים כץ
גמלאים של המשטרה ושירות בתי הסוהר שעובדים במערכת הביטחון ובמשרד ראש הממשלה, למה הם לא מקבלים מה שהצבא מקבל כשאתם אומרים שמה שיחול על הצבא, יחול על המשטרה?
אסי מסינג
מאחר וזה תיקון שדורש התייחסות נפרדת לאוכלוסיות שונות בחוק הגמלאות, אני מציע לעשות את זה בצורה מסודרת אחרי שיעבור התיקון לחוק שירות הקבע.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, אתה מתכוון להחיל על אנשי המשטרה את מה שחל על אנשי הצבא אבל אתה לא רוצה לעשות את זה בחוק הזה אלא אתה רוצה לעשות את זה בחוק של הצבא.
אסי מסינג
לא, אני לא בטוח. תהיה הצעת חוק נפרדת או תיקון לחוק.
פרומית כהן
אם אתה כבר יודע את התזכיר, למה לחכות?
ענבל רונן
אנחנו לא סגרנו את הנושא של הקופה הציבורית ואנחנו רוצים לעשות את זה שוויוני.
היו"ר חיים כץ
על זה בדיוק היא מדברת. היא רוצה להיאחז בסיפא שלך שרוצים לעשות את זה שוויוני, והיא אומרת שמה שלא סגרתם, לא מעניין אותם. בשלב הראשונה היא מדברת על מה שסגרתם. זה נסגר לגבי הצבא. אומרת פרומית שהיא רוצה לעשות את זה שוויוני, מה שחל על הצבא, בואי נעשה בינתיים.
ענבל רונן
אין הגיון לעשות הסדר כולל.
אסי מסינג
כמו שאמרתי, יש סיכום בין שני המשרדים.
היו"ר חיים כץ
אני חוזר ואומר לך שהסיכומים בין המשרדים כשאתה בא לכאן לא מחזיקים מים.
אסי מסינג
ברור לי. העניין הוא שכרגע צריך לקחת בחשבון שבניגוד לחוק שירות הקבע שהוא מתייחס רק לאוכלוסייה אחת, חוק הגמלאות מתייחס לשורה של אוכלוסיות שבחלקן יש ביניהן דמיון ובחלקן אין דמיון. צריך לבחון ולראות איך עושים את זה בצורה שתהיה סבירה וטובה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו עושים עכשיו הפסקה. אתה רוצה עשר דקות הפסקה?
אסי מסינג
אנחנו נבדוק. רבע שעה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מתכנסים כאן ב-11:10. אתה צריך לתת לי תשובות על כל התאריכים וגם תשובה על הקופה הציבורית. לפי התשובות שלך נראה מה אנחנו עושים.

<(הישיבה נפסקה בשעה 10:55 ונתחדשה בשעה 11:10)>
היו"ר חיים כץ
אני מחדש את הישיבה. היו לנו מספר מחלוקות בהקראת החוק והיו לנו מספר בקשות ממשרד האוצר. ראינו שכאן יש הפרזה בדחיית תשלומים בצורה שלא נראית לי מידתית. לכן פנינו אל משרד האוצר לערוך מספר שינויים בהצעת החוק והייתי רוצה לדעת את התשובות לגבי שלוש-ארבע הבקשות שהעלינו. אחר כך נראה מה אנחנו עושים.
משרד האוצר, בבקשה.
מאיר בינג
מאיר בינג, סגן הממונה על התקציבים.
היו"ר חיים כץ
בקשה ראשונה הייתה בקשר למעמד הזמני של הדרגה. הבקשה הופנתה ליועץ המשפטי.
אסי מסינג
אנחנו חשבנו שיש מקום להוריד את העניין של הספק ולהשאיר את זה.
היו"ר חיים כץ
זה ינוסח.
אסי מסינג
להוריד את הסיפא של הספק.
היו"ר חיים כץ
אבל אז זה לא נותן לנו כלום.
אסי מסינג
לגבי הזמני אני לא יודע להציב כרגע קריטריונים של מהו זמני ומהו לא זמני.
היו"ר חיים כץ
השכר. הוא מקבל שכר.
אסי מסינג
אבל תקופת הזמניות. הרי זה מינוי זמני.
היו"ר חיים כץ
הוא מקבל את השכר לפני המינוי. המינוי כבר לא מעניין. הוא מקבל את הפנסיה לפי השכר.
אסי מסינג
בוודאי שהוא מעניין. ברירת המחדל כאן בניגוד למה שיש במדינה היא שבמינוי בפועל העניין בכלל לא נכנס לקצבה. כאן עשו מדרגה נוספת לעניין הזמני. את המינוי הזמני אנחנו לא יודעים לקצוב בתקופה של זמן מכיוון שנדמה שמה שעלה כאן, שלושה חודשים, לכל הדעות הוא נחשב לתקופה קצרה שאי אפשר לומר שהיא לא קבועה.
אריה ביבי
מה בדיוק הבעיה שלך? אני לא מכיר אפילו מקרה אחד מאז קום המדינה. על מה אתם מדברים?
אסי מסינג
לכן לשם מה צריך לגעת בסעיף עצמו? הרי זה סעיף שקיים כבר שנים רבות.
היו"ר חיים כץ
החוק צריך להיות מנוסח וכתוב כמו שהוא צריך להיות ולא עוד איזה רבע מכתב שיוצא ממשרד ממשלתי כלשהו. מחוקקים כאן חוקים והם צריכים להיות מנוסחים ובהירים ולא שמישהו יקרא וישאל מה זאת הבדיחה הזאת.
אסי מסינג
חזקה שמי שניסח את החוק והעביר אותו בכנסת ידע מה הוא עושה. אני אומר שוב שאני מוכן להוריד את עניין הזמני כדי שלא יהיה ספק.
היו"ר חיים כץ
יש לנו בעיה בעניין הזה. אנחנו עוברים ליתר הבקשות. היו לנו עוד שלוש בקשות.
נועה בן שבת
היו כמה הסכמות בנושא של הבאת התוספת העתידית בחשבון בכפוף לגמלאי צה"ל וכי השיעור הקובע ייקבע בהתאם.
היו"ר חיים כץ
היה לנו קודם כל את פריסת התשלומים הראשונית. היו לנו כמה פריסות תשלומים.
מאיר בינג
לעניין סעיף (2) בעמוד 9, סעיף (ב). "מחצית ההפרש הנותרת תשולם בשני תשלומים, ובלבד שהתשלום השני ישולם לא יאוחר מחודש יוני 2016".
היו"ר חיים כץ
קודם כל לך למחצית הראשונה. מה זה במהלך שנת 2014? באיזה חודש?
מאיר בינג
אנחנו מוכנים להתחייב - לא לחודש ינואר כי הוא חודש בעייתי שיש בו הרבה תשלומים – לחודש פברואר.
היו"ר חיים כץ
בסדר. החצי הראשון פברואר 2014.
מאיר בינג
כן.
היו"ר חיים כץ
אלה החמישים אחוזים.
מאיר בינג
נכון.
היו"ר חיים כץ
תרשמי פברואר 2014.
מאיר בינג
המחצית הנותרת תשולם בשני תשלומים. אנחנו מוכנים גם כאן להתחייב לחודש, לתשלום ראשון בתחילת 2015 ולתשלום שני בתחילת 2016. אנחנו לא יודעים להקדים מ-2016 לסוף 2015.
היו"ר חיים כץ
הייתה עוד הצעה שם, להגדיל את ה-940 ב-300 שקלים.
מאיר בינג
על זה אני לא יכול לתת לך תשובה כרגע. אם לא יצביעו היום, נעשה שיעורי בית ואני אחזיר לך תשובה בהמשך.
היו"ר חיים כץ
זה אומר בפברואר.
מאיר בינג
פברואר 2015 ופברואר 2016.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, אתה לא נענה לדרישת הוועדה.
מאיר בינג
נענה. אנחנו שמים את זה בחודש הראשון האפשרי בשנה.
אסי מסינג
פלוס הקדמה ל-2015.
מאיר בינג
אנחנו מוכנים לפברואר 2015 ולפברואר 2016.
היו"ר חיים כץ
חסרים לנו ה-300 שקלים.
מאיר בינג
החלופה. בשלב זה אנחנו לא יכולים להיענות ל-300 שקלים.
היו"ר חיים כץ
כמה זמן אתם צריכים?
מאיר בינג
יומיים.
היו"ר חיים כץ
בסדר. מה עם יתר התשובות?
אסי מסינג
ההפרשים בעמוד 12.
מאיר בינג
גם כאן אני יודע להתחייב לחודש פברואר בכל שנה.
נועה בן שבת
המועד לתשלום קצבת פברואר או בחודש פברואר?
מאיר בינג
גמלה של חודש פברואר משולמת.
היו"ר חיים כץ
פברואר כל שנה.
נועה בן שבת
היה לנו את הנושא של החמישה אחוזים.
היו"ר חיים כץ
היה לנו בסעיף 2.
מאיר בינג
גם כאן חודש פברואר.
נועה בן שבת
היה לנו הנושא של חמישה אחוזים, המדד שלא יפחת מחמישה אחוזים. הנושא של הכפפה למה שייקבע לגבי גמלאי צה"ל, תוספת אקטיבית לגמלאי צה"ל תובא בחשבון בכל מקרה.
היו"ר חיים כץ
באישור ועדת העבודה והרווחה.
נועה בן שבת
השיעור הקובע שייקבע לפי הצבא.
היו"ר חיים כץ
הקופה הציבורית. הם אומרים שאין אף אחד במשטרה, אף גמלאי שהוא מתחת לגיל 57, שעובד או במשרד ראש הממשלה או בתעשיות הביטחוניות.
מאיר בינג
אני לא יודע.
היו"ר חיים כץ
אני אומר את זה לאסי.
אסי מסינג
אם אין, התיקון מיותר.
היו"ר חיים כץ
אז למה אתם מתעקשים?
אסי מסינג
ההתעקשות היא לא בגלל המשטרה ושירות בתי הסוהר. צריך לבחון איך עושים את התיקון בחוק הגמלאות כך שהוא מתייחס ליתר האוכלוסיות הרלוונטיות.
היו"ר חיים כץ
אנחנו קיבלנו תשובות חלקיות.
אריה ביבי
התיקון נחוץ. הוא אומר שהתיקון לא חוץ אבל הוא נחוץ ולו רק לשם ההרגשה.
היו"ר חיים כץ
מאחר שקיבלנו תשובות חלקיות, אנחנו לא יכולים להצביע. הגורמים הממשלתיים, אתם צריכים להבין טוב מאוד מה אתם עושים. השבוע הבא הוא השבוע האחרון בו מתקיימת המליאה. מבחינתנו כוועדה ניסינו לעשות הכול כדי להעביר את החוק. זה חוק שעבר בקריאה ראשונה ביום שני, כל סדר היום של הוועדה ליום רביעי השתנה והתקיימו בו דיונים משעה 9:00 בבוקר עד עכשיו ואפילו קיבלנו אישור לקיים את הדיונים עת יושבת המליאה. כנראה שבמשרדי הממשלה לא רוצים את החוק, ואם הם לא רוצים את החוק, אנחנו נתייחס אליהם כמו שהם רוצים ולא נעביר את החוק.

אנחנו ביררנו וגם ביום רביעי אפשר להעביר קריאה שנייה ושלישית, אנחנו מצפים שתחזרו אלינו עם שתי תשובות נוספות. האחת, ייקח לכם כמה שעות לעשות אבל ביקשת יומיים וקיבלת יומיים. אני מבין שאתכם החוק לא מעניין ולא חשוב לכם ולכן יש לכם את כל הזמן שבעולם. כנראה אני לא חכם מדיי, מפנה את היום ורץ לעשות ולקדם. אם לכם יש זמן, לי בטח יש זמן. אנחנו נשאיר את המשטרה צמודים לפעילים הרבה מאוד שנים, עד אחרי הבחירות לכנסת הבאה אבל אתם תרוויחו את זה ביושר. כנראה גם את הצבא נשאיר ואתם תרוויחו את זה ביושר. קחו את השעות שלכם, קחו את הימים שלהם. אתם בטח מכירים את פעילות הכנסת לפחות כמוני. את ההחלטות שלכם תקבלו ותעבירו לוועדה והוועדה תפעל לפי ההחלטות שלכם. אם אתם צריכים יומיים, קחו יומיים. אם אתם צריכים ארבעה ימים, קחו ארבעה ימים. הכדור אצלכם. לצערי לא הגענו היום להסכמות ואם לא הגענו להצבעות, אנחנו גם לא נצביע.
אריה ביבי
חיים, בוא ניתן להם היום עוד שלוש שעות.
היו"ר חיים כץ
לא רוצה.
אריה ביבי
אני מסכים לכל מילה שאמרת.
היו"ר חיים כץ
הם יקבלו את הזמן שהם צריכים ואני לא אפעיל עליהם לחצים.
אריה ביבי
שעתיים-שלוש יספיקו לכם?
מאיר בינג
כן. יספיקו לנו.
אריה ביבי
אם כן, בוא נתכנס בעוד שעתיים. הם מסכימים לכך.
היו"ר חיים כץ
יש שתי מחלוקות גדולות.
אריה ביבי
נשמע אותם בעוד שעתיים.
היו"ר חיים כץ
מחר יש דיון בכפר המכביה בנושא אחר של האוצר. אפשר להמשיך את הדיון מחר בכפר המכביה. יש שתי בעיות עקרונית כאשר האחת היא התשלום לשנת 2015 ו-2016 כאשר מדובר שם בכסף קטן ואם לא יודעים להביא אותו, לא יהיה חוק. התשלום השני הוא ה-300 שקלים. אם תביא לי את ה-300 שקלים, זה יפתור לי את הבעיה השנייה.
אריה ביבי
הם יכולים לתת את התשובות לך ולא לוועדה.
היו"ר חיים כץ
הוא יכול להביא עוד שעתיים, עוד שלוש וארבע שעות. אני לא כופה עליו כלום. הוא לא יוכל לומר שאני כפיתי עליו זמן כזה שהוא לא יכול לבצע את העבודה. כמה זמן שהוא צריך, זה הזמן שהוא מקבל. הוועדה מבחינתה עובדת וכפופה לממשלת ישראל. היא הגוף המבקר את הממשלה ואנחנו צריכים ליישם את מה שהממשלה ביקשה. לממשלה לקח שלוש שנים. הוועדה ביקשה יומיים. היועצת המשפטית עבדה על הצעת החוק ולא על דברים אחרים. יחד עם זאת, נציגי הממשלה צריכים לעשות חושבים.
אריה ביבי
אפשר לפתור את זה. לא מדובר בכסף גדול.
היו"ר חיים כץ
אין כאן בעיה של כסף. גם כשאני עשיתי משאים ומתנים, זאת לא הייתה חכמה לבוא אחר כך מבחוץ ולומר שהייתי עושה את זה כך ואחרת.
אריה ביבי
הם מבקשים שעתיים. תן להם.
היו"ר חיים כץ
כמה שהם צריכים, זה לא משנה. גם אם יביאו בעוד ארבע שעות, אנחנו יכולים לקבוע את הדיון למחר כדיון המשך. הוא יעביר לוועדה את ההחלטה שלו ולפי ההחלטה שלו נדע אם אנחנו מזמנים דיון או לא. אם לא ילכו לקראתנו, לא נזמן דיון. שיהיה ברור שלא יהיה דיון ולא יהיה חוק. אם לא יהיה חוק בשבוע הבא, לא יהיה חוק עד סוף הפגרה. אם לא יקבלו את מה שאנחנו מבקשים, לא יהיה חוק עד סוף הקדנציה. תודה.
אריה ביבי
לזה אני מסכים.
היו"ר חיים כץ
אמרתי את הדברים חד וחלק. הנה הקלפים על המגרש. אם לא יהיה חוק, אנחנו נפתח אותו, ואם נפתח אותו – אנחנו נבקש פי אלף דברים אחרים. אם זה יבוא דרך החוק של הצבא, זה יבוא דרך החוק של הצבא ויהיה לזה קשר ישיר והשלכה ישירה.

אנחנו מסמיכים את היועצים המשפטיים לנסח את הצעת החוק.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:20>

קוד המקור של הנתונים