ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/02/2012

חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 5), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת הכספים
27/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1021>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ד' באדר התשע"ב (27 בפברואר 2012), שעה 12:45
סדר היום
<הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 5) (מועד ביטול פוליסה), התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

אמנון כהן
מוזמנים
>
אוהד מעודי - מרכז בכיר, משרד האוצר

ניר בן שמש - אגף שוק ההון, משרד האוצר

עו"ד הילה דוידוביץ - משרד המשפטים

עו"ד רונן סולומון - מנהל תחום פיננסים ושוק ההון, איגוד לשכות המסחר

עו"ד יוסי הלוי - יועץ משפטי, איגוד חברות הביטוח

עו"ד ירון אליאס - יועץ משפטי, איגוד חברות הביטוח

שמואל מלכיס - מנהל המחלקה הכלכלית, איגוד חברות הביטוח

צבי סטפק - יו"ר מיטב בית השקעות

אהרן כהן - לשכת סוכני הביטוח
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 5) (מועד ביטול פוליסה), התשע"א-2011>
היו"ר משה גפני
אנחנו ממשיכים בסדר היום. על סדר היום הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 5) (מועד ביטול פוליסה), התשע"ב-2012 של חבר הכנסת אמנון כהן.
שגית אפיק
1.
תיקון סעיף 10

בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, בסעיף 10 –
סעיף 10 לחוק חוזה ביטוח היום קובע את מועד הביטול של פוליסת ביטוח.

(1)
האמור בו יסומן "(א)" ובו במקום "ביטל אחד הצדדים את" יבוא "הודיע המבטח על ביטול" ובמקום "לצד השני" יבוא "למבוטח".
(2)
אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(ב)
הודיע המבוטח על ביטול החוזה על פי תנאיו או על פי חוק זה, מתבטל החוזה במועד שבו נמסרה הודעת הביטול למבטח".

היום סעיף 10 קובע שאם המבטח או המבוטח מבטלים את פוליסת הביטוח, היא תתבטל רק כעבור 15 ימים מהמועד שבו נמסרה הודעת הביטול. הצעת החוק הזאת מבחינה בין שני מצבים, מצב שבו המבטח מודיע על ביטול למבוטח ואז יישארו אותם 15 ימים, לבין מצב שבו המבוטח מודיע למבטח על ביטול הפוליסה. לפי הצעת החוק הזאת במועד הודעתו של המבוטח על ביטול החוזה, מתבטל החוזה על אתר.
היו"ר משה גפני
יש מישהו שמבקש להתייחס להצעת החוק?
שמואל מלכיס
שמואל מלכיס מאיגוד חברות הביטוח. עם כל הכבוד לחבר הכנסת כהן, אנחנו חושבים שההצעה הזאת לא מועילה למבוטח ולא תורמת לו שום דבר. לא סתם חוק חוזה הביטוח שישבו עליו הרבה מאוד שנים החליט לתת את הגרייס הזה של 15 ימים לאחר שמבוטח מודיע על רצונו לבטל את הביטוח מהרבה מאוד סיבות. יש יתרון לתקופת ההשהיה הזאת. ראשית, יכול להיות שהמבוטח מחליט להתחרט. שנית, לא תמיד המבוטח שמחליט בהחלטה פתאומית לבטל את הביטוח דאג לעצמו לביטוח חלופי.
אמנון כהן
מכרתי נכס, ביטלתי. למה אתה צריך ליהנות עוד שבועיים?
שמואל מלכיס
עם כל הכבוד, לראות את הביטוח רק דרך ביטוח הרכב, זה לא נכון.
אמנון כהן
נכס. מכרתי נכס. מכרתי בית. מכרתי דירה. מכרתי עסק. למה שתהנה עוד שבועיים?
שמואל מלכיס
יש ביטוחי בריאות. אדם מחליט לבטל את ביטוח הבריאות ופתאום להפתעתו הרבה הוא לא יכול למצוא ביטוח חלופי לביטוח בריאות.
אמנון כהן
סמוך על האינטליגנציה של האזרחים. מי שמבטל ביטוח, יש לו ביטוח חלופי.
שמואל מלכיס
האמת היא שחוק חוזה הביטוח כנראה בכל זאת החליט לתת את התקופה הזאת גם למצב שבו המבוטח יתחרט. מבחינה מעשית אין כאן כמעט שום יתרון. מה איכפת למבוטח אם הוא מבוטח עוד 15 ימים בחברה מסוימת ולא עובר לחברה אחרת?
שגית אפיק
כי הוא משלם על הימים האלה.
שמואל מלכיס
גם בחברה האחרת הוא ישלם.
שגית אפיק
הוא משלם גם קנס. חבל שההצעה לא מטפלת בקנסות.
שמואל מלכיס
אין כאן בכלל קשר לנושא הקנס. הוא לא מקבל שום קנס. בסך הכול יש חישוב לתקופות קצרות שלוקחות בחשבון שחלק מהוצאות המבטח נעשו כבר.
אמנון כהן
אם אני כאזרח רוצה לבטל ביטוח, אני כבר הגנתי על עצמי.
שמואל מלכיס
לא בטוח. אתה מביא את המקרה האופטימאלי בו המבוטח אכן דאג לעצמו לביטוח אחר ואז הוא מחליט לבטח. אם אנחנו מדברים על מצב שהמבוטח מסיים את הביטוח באמצע תקופת הביטוח, העובדה שהוא משלם ביטוח לתקופה קצרה בגלל שכל ההוצאות של המבטח כבר נעשו. הוא לא יכול להחזיר בחזרה את העמלה שהוא שילם לסוכן הביטוח. הוא לא יכול להחזיר אותה בחזרה. כל ההוצאות של הנפקת הפוליסה, הוצאת הפוליסה, גם פעולת הביטול כשלעצמה יש לה עלויות מסוימות. לא מדובר על קנס ואין שום קשר להצעה שקיימת עכשיו.

לגופו של עניין. גם אם המבוטח מצא לו ביטוח חלופי, מה ההבדל אם הוא יהיה מבוטח 15 ימים בחברה הישנה ורק אחרי 15 ימים הוא ייכנס לביטוח חדש? אפילו אם הוא יזכה בהנחה גדולה מאוד בחברה החדשה, מדובר בסכומים זניחים של 10-20 שקלים לגבי 15 ימים מתוך 365 ימים לגבי פרמיה ממוצעת. הנושא הזה הרבה יותר חמור בפוליסות לביטוח חיים לדוגמה. בפוליסות לביטוח חיים הרבה פעמים יש מוטבים. אם הפוליסה מתבטלת מיד, אין לחברת הביטוח שום אפשרות לברר בכלל אם קיים מוטב, היא אמורה לפנות למוטב ולשאול אותו אם הוא מעוניין להמשיך את הביטוח. לכן כל הנושא הזה הוא מאוד מאוד בעייתי. בכל מקרה צריך לדעתנו להחריג את הנושא של ביטוח חיים ובריאות מתוך הצעת החוק הזאת. גם כאן אנחנו באמת לא מוצאים שום יתרון למבוטח שתבוא מהצעת החוק הזאת.
ירון אליאס
עורך-דין ירון אליאס, מייצג את איגוד חברות הביטוח. הנושא הזה של סעיף 10 ואותם 15 ימים כבר נדון בפסיקה. בית המשפט העליון בחן את העניין וקבע שהסעיף הזה, המטרה של 15 הימים הללו היא לשרת את העניין של המבוטח, את האינטרס של המבוטח ולא של המבטח. אני אסביר ואוסיף על דבריו של חברי.

עניין אחד הוא עניין של וידוא של הביטול. איך ביטולים בדרך כלל מתבצעים? על ידי שיחת טלפון אולי לסוכן, על ידי שליחת פקס. הרבה פעמים לא ברור אם אכן מבוטח שלכאורה מבקש לבטל את החוזה, אכן מעוניין בביטול החוזה. לכן 15 הימים האלו של הגרייס מאפשרים לוודא שאכן יש כאן כוונת ביטול ובעניין הזה באמת החיפזון הוא מהשטן.

דבר אחר שכבר הוזכר כאן הוא שיש הרבה מצבים שיש כמה מבוטחים שמבוטחים על פי הפוליסה, או למשל יכולים להיות בני זוג שמבוטחים על אותו פוליסה ועקב סכסוך מסוים אחד מעוניין בביטול הפוליסה בעוד שהאחר לא. 15 הימים הללו מאפשרים לאתר את כל המבוטחים על פי הפוליסה - אגב, זה שוב אופייני למקרים של ביטוחי חיים ובריאות – ואכן לוודא שיש כוונה לבטל את הפוליסה על ידי כל המבוטחים אם לא כן, יכול מבוטח אחד לעמוד על כך שהפוליסה תישאר בתוקף ולא תתבטל.

יש עניין של זכויות צדדים שלישיים כמו מוטבים בלתי חוזרים שיש להם זכאות לאמץ את הפוליסה. כלומר, לבוא במקום המבוטח עצמו שביטל את הפוליסה ולהיכנס בנעליו כמבוטחים. זוהי זכות שמעוגנת בחוק חוזה הביטוח עצמו, בסעיף 45(ב). יש כאן איזשהו שינוי שנעשה בסעיף 10 מבלי לבחון את ההשלכות שלו על מרכיבים אחרים בחוק. שולפים כאן איזושהי לבנה מהחומה בלי להסתכל על התמונה הכללית.

יש עניין של פרמיות ביטוח בתחום ביטוח החיים שמבוססות על חישוב חודשי ולא על חישוב יומי. לכן 15 הימים הללו עוזרים בריכוך החישוב כשרוצים לבצע את ההחזר. גם מבטחי המשנה מחשבים את הפרמיות הללו בביטוח חיים על בסיס חודשי ולא על בסיס יומי.

מכל הסיבות הללו, אנחנו חושבים שלכל הפחות יש להחריג את ביטוחי החיים והבריאות מגדר השינוי בחוק ודעתנו, שוב, שה-15 הימים האלו צריכים להישאר. אם מחליטים לבטל אותם, לפחות להחריג את תחום ביטוחי החיים והבריאות.
אוהד מעודי
אוהד מעודי מאגף שוק ההון. אני רוצה לומר שמבחינת הנוסח שהציע חבר הכנסת אמנון כהן, מבחינתנו הנוסח מקובל ומוסכם וכך גם על ידי משרד המשפטים. יש חשיבות לסוגיה של החזר הפרמיה. מה שמציע חבר הכנסת אמנון כהן הוא שאותם ימים, 15 או 21 ימים כמו בפוליסות התקניות, יהיה חסכון למבוטח כאשר הוא יקבל החזר של הפרמיה גם בגין אותם 21 ימים. אני יכול לומר שלגבי מנגנון של החזר הפרמיה, אנחנו מתקנים בפוליסות התקניות. בפוליסת רכב חובה נכון להיום ההחזר הוא כמעט יחסי ואותו הדבר יהיה גם בפוליסות רכב רכוש וגם בדירות. פוליסות רכב רכוש, התקנות כבר עברו את נסחות משרד המשפטים ובימים הקרובים השר יחתום עליהן. לגבי פוליסה תקנית של דירות, כבר יש טיוטא ראשונה ואנחנו מקדמים גם את זה במלוא המרץ.

אנחנו לא רואים בעייתיות בסוגיה הזאת. מה שמציע חבר הכנסת אמנון כהן כן יתרום להחזר גבוה יותר למבוטח בעת ביטול הפוליסה.
היו"ר משה גפני
היו להם כמה טענות אבל טענה אחת הייתה שיש מקרים בהם לא מדובר במבוטח אחד אלא בכמה מבוטחים. מבוטח אחד אומר שהוא ביטל את הביטוח על הרכב או שהוא ביטל את ביטוח הבריאות ובכך הוא דאג לעצמו, אבל יש כמה מבוטחים ולא כולם הודיעו. מה קורה במקרה כזה?
ירון אליאס
דיברנו על נסיבות למשל של ביטוחי חיים כאשר יש בני זוג שמבוטחים על פי הפוליסה או למשל בית עסק בו יש כמה שותפים שמבטחים את בית העסק.
אמנון כהן
אני ביטחתי ואני מבטל.
שמואל מלכיס
צריך זמן לברר אם באמת יש כוונת ביטול של מי שמבוטח בפוליסה.
אוהד מעודי
שלושת הימים, לא בהכרח הם פתרון נכון.
היו"ר משה גפני
אם יש בני זוג, שניהם צריכים לבטל. המבטח, בין אם הוא אחד או בין אם הוא שלושה, צריכים לבטל.
ירון אליאס
בוודאי. אם יש כמה מבוטחים, כוונת הביטול תהיה של כולם.
שגית אפיק
זה לא עולה מהנוסח כרגע?
שמואל מלכיס
צריך לברר את הדבר הזה. צריך לתת לזה זמן.
אמנון כהן
לא צריך לברר.
שגית אפיק
הנוסח כרגע אומר שהודיע המבוטח על ביטול החוזה. אם המבוטח הוא שניים או שלושה מבוטחים, הם צריכים להודיע.
הילה דוידוביץ
הילה דוידוביץ, משרד המשפטים. אנחנו עכשיו גם עובדים על איזשהו תיקון מקיף לחוק חוזה ביטוח. זה עוד לא הופץ כתזכיר, אבל אנחנו מנסים בין היתר לעשות איזשהו סדר בין בעל פוליסה למבוטח. זה קצת קשור לעניין הזה שהועלה כאן. אני כרגע לא מרחיבה כי עוד לא הופץ תזכיר.
אמנון כהן
תמשיכו לעבוד, אבל יותר מהר.
היו"ר משה גפני
אמרה היועצת המשפטית של הוועדה - ואני רוצה לדעת אם גם את חושבת כך – שכאשר כתוב כאן שהודיע המבוטח - אם למשל אלה שני בני זוג ששניהם ביטחו את הדירה, הבעל הודיע שהוא מבטל והאישה לא הודיעה - מה הכוונה לפי הצעת החוק הזאת?
הילה דוידוביץ
אני חושבת שזה מבטל את כל הפוליסה. אני מסכימה עם היועצת המשפטית של הוועדה.
היו"ר משה גפני
שזה לא נקרא ביטול?
הילה דוידוביץ
אני יכולה לבדוק את זה? אני לא רוצה לומר סתם, אבל לדעתי זאת המשמעות.
אהרן כהן
ההגדרה לא נכונה.
הילה דוידוביץ
אני לא בטוחה ששלושת הימים שמדברים עליהם כאן, ייתנו את הפתרון. צריך לציין שהסעיף הזה הוא סעיף שהוא דיספוזיטיבי וכרגע זה הכלל.
שגית אפיק
בתקנות, לפי הפוליסות התקניות, זה היה אפילו 21 ימים.
עו"ד ירון אליאס
בדיוק בגלל הסיבה הזאת אתם הולכים להפוך את זה מ-21 ימים לאפס ימים.
היו"ר משה גפני
אני לא רוצה לשמוע יותר. אנחנו מצביעים על הצעת חוק חזוה ביטוח (תיקון מס' 5) (מועד ביטול פוליסה), התשע"ב-2012. אנחנו אומרים שהודיע המבוטח והכוונה שכל המבוטחים, שלושה ימים במקום 15 ימים.
שגית אפיק
בפסקה (2), מתבטל החוזה, במקום "במועד שבו נמסרה הודעת הביטול למבטח" יבוא "מתבטל החוזה בתוך שלושה ימים מהמועד בו נמסרה הודעת הביטול למבטח".
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הצעת החוק – פה אחד

הצעת החוק אושרה
שמואל מלכיס
שלושה ימי עבודה לא נותנים כלום. לפחות שלושה ימי עסקים.
אוהד מעודי
אני לא רואה הצדקה להוספת שלושה ימי עסקים.
אהרן כהן
אתם קודם כל צריכים לתקן ל"הודיע בעל הפוליסה" ולא "המבוטח".
היו"ר משה גפני
הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית. מדובר על שלושה ימים. תודה רבה. אנחנו חוזרים לנושא הקודם.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:55>

קוד המקור של הנתונים