ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/02/2012

חוק שירותי הסעד (תיקון מס' 7), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
27/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 656>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, ד' באדר התשע"ב (27 בפברואר 2012), שעה 9:00
סדר היום
<הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון מס' 7) (שינוי הרכב ועדת ערר וערעור על החלטותיה), התשע"ב-2012
של חה"כ מרינה סולודקין, חה"כ שלמה מולה, חה"כ רוברט טיבייב, חה"כ אורית זוארץ (פ/2706). >
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
>
חבר הכנסת שלמה מולה
חברת הכנסת מרינה סולודקין

חיה דסקל - ממונה על מעמד האישה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

חנה נויברגר - יועץ משפטי בלשכה המשפטית, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

אפרים חוצ'ה - סגן מנהל אגף השיקום, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

בתיה ארטמן - יועצת משפטית, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

דין ליבנהמשה בר - יו"ר עמותת 'תנו יד לחירש ונכים למען נכים'

דניאל גלילי - מזכיר יו"ר עמותת 'תנו יד לחירש ונכים למען נכים'
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
ס.ל., חבר המתרגמים
<הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון מס' 7) (שינוי הרכב ועדת ערר וערעור על החלטותיה),>
התשע"ב-2012
של חה"כ מרינה סולודקין, חה"כ שלמה מולה, חה"כ רוברט טיבייב, חה"כ אורית זוארץ (פ/2706).
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, היום ד' באדר, ה-27 בפברואר, 2012 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות בנושא הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון מספר 7) (שינוי הרכב ועדת ערר וערעור על החלטותיה), התשע"ב-2012, של חברי הכנסת מרינה סולודקין, שלמה מולה, רוברט טיבייב ואורית זוארץ. הצעת החוק באה להכנה לקריאה שנייה ושלישית. אדוני, אני מבין שיש לך הסכמות עם הגורמים הממשלתיים, תן סקירה קצרה, נשמע אותם ונראה מה אנחנו עושים עם החוק הזה.
שלמה מולה
כל השאלה של שאלת ועדת ערר וההרכב שלה נידון בעצם. גם מרינה סולודקין וגם אני היינו בדין ודברים עם המשרדים הרלוונטיים וכל מה שיש לי להגיד, אנחנו מברכים את הממשלה, את משרדי הממשלה שהם תומכים---
היו"ר חיים כץ
חזור שנית על המשפט הראשון.
שלמה מולה
אני אומר---
היו"ר חיים כץ
חזור שנית, לא שמעתי אותך טוב.
שלמה מולה
אמרתי, אנחנו מברכים על עמדת משרד---
היו"ר חיים כץ
לא אמרת את זה, אתה רשום בפרוטוקול, אמרת, 'אנחנו מברכים על עמדת הממשלה'.
שלמה מולה
אמרתי.
היו"ר חיים כץ
לא משרד, אמרת 'הממשלה'. תגיד, תחזור.
שלמה מולה
אמרתי, אמרתי.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה לשמוע, חבר הכנסת מולה.
שלמה מולה
אמרתי, הממשלה... טוב. לכן אני לא חושב שיש פה מה לבזבז זמן, הצעת החוק היא פשוטה, קצרה, ואני מודה גם לך על שאתה מקדם אותה באופן מהיר וכמו שאתה עושה גם בחוקים אחרים.
היו"ר חיים כץ
באופן ענייני.
שלמה מולה
אמרתי, מהיר וענייני. אתה יודע, גם זה וגם זה ואנחנו מודים לך על כך.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז.

יש את נציגי המשרדים?
בתיה ארטמן
גם הממשלה מיוזמתה חשבה שהגיע הזמן לתקן את ההרכב של ועדת ערר ולשים בראשה משפטן שמופקד על הזכויות, בעיקר בעידן של זכויות. חברי הכנסת הקדימו אותנו ולכן אנחנו הצטרפנו ואנחנו מברכים על הצעת החוק, אנחנו חושבים שהתיקון הוא ראוי ואנחנו מציעים לקבל את ההצעה.
היו"ר חיים כץ
יש פה עוד מישהו שרוצה להגיד פה משהו?

מאחר שאף אחד לא רוצה להגיד שום דבר, אנחנו נעבור להקראה ולהצבעה.
אייל לב ארי
(מקריא): "הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון מס' 7), התשע"ב-2012.

"תיקון סעיף 2. 1. בחוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2 –

"(1) במקום סעיף קטן (ה) יבוא:

"(ה) בוועדת ערר יהיו שלושה חברים שימנה שר העבודה והשירותים החברתיים, ואלה הם:

"(1) משפטן הכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום, שימונה בהתייעצות עם שר המשפטים והוא יהיה היושב ראש
;

"(2) נציג ציבור שאינו עובד המדינה ואינו עובד רשות מקומית;

"(3) עובד סוציאלי שעבד בשירות המדינה או ברשות מקומית שבע שנים לפחות.

"(ה1) ההוראות לפי חוק בתי דין מנהליים, התשנ"ב-1992 (להלן – חוק בתי דין מנהליים), למעט סעיפים 11, 12, 25 ו-45 לחוק האמור, יחולו, בשינויים המחויבים ובשינויים לפי חוק זה, על ערר ועל ועדת ערר.

"(2) בסעיף קטן (ו) במקום "בהתייעצות עם" יבוא "בהתייעצות עם שר המשפטים ועם";

"(3) אחרי סעיף קטן (ח) יבוא:

"(ט) (1) החלטה סופית של ועדת ערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לעניינים מנהליים.

"(2) החלטה אחרת של ועדת ערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לעניינים מנהליים אם ניתנה לכך רשות מאת שופט של בית משפט לעניינים מנהליים; לעניין זה, "החלטה אחרת" – החלטה לעניין עיכוב ביצוע לפי סעיף 33 לחוק בתי דין מנהליים וכן החלטה בעניין סמכות עניינית".

"תיקון חוק בתי דין מנהליים. 2. בחוק בתי דין מנהליים, התשנ"ב-1992, בתוספת, אחרי פרט 24 יבוא:

"25. ועדות ערר לפי סעיף 2(ד) לחוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958".
"תיקון חוק בתי משפט לעניינים מנהליים. 3. בחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, התש"ס-2000, בתוספת השנייה, אחרי פרט 21 יבוא:

"22. ערעור לפי סעיף 2(ט) לחוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958)".

"תחולה והוראת מעבר. 4. חוק זה יחול על עררים שיוגשו מיום תחילתו ואילך ועל ועדות ערר שימונו מיום תחילתו ואילך; ואולם, בתום שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה לא יכהנו אלא ועדות ערר שמונו לפי סעיף 2 לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה".
היו"ר חיים כץ
אנחנו נעבור להצבעה. חברת הכנסת מרינה סולודקין מחליפה את חברת הכנסת רחל אדטו, חבר הכנסת שלמה מולה מחליף את חבר הכנסת אריה ביבי. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה
הצעת חוק שירותי הסעד - רוב

אושר פה אחד
הוועדה אישרה ברוב קולות של כל חברי הכנסת שנמצאים פה את הצעת חוק שירותי הסעד כהכנה לקריאה השנייה והשלישית והחוק הזה, בלי נדר, יעלה במליאה בשבוע הבא ואני מקווה שהוא ייכנס לספר החוקים עשינו עוד צעד קטן לשיפור מצוקותיו של האזרח במדינת ישראל. תודה רבה למציעים.
מרינה סולודקין
תודה רבה ליושב ראש. אני מתנצלת על האיחור. אני אגיד שאני מאוד מודה לסגל של הוועדה ובמיוחד ליושב ראש ולחבר הכנסת שלמה מולה, רוברט אילטוב ואורית זוארץ.
היו"ר חיים כץ
לא רוברט אילטוב, רוברט טיבייב. פה במקרה הזה את יכולה להודות לרוברט אילטוב, אבל הוא לא בחוק.
מרינה סולודקין
זה נכון.
שלמה מולה
אפשר רשות דיבור?
היו"ר חיים כץ
דבר.
וילמה מאור
לא, במליאה. גם את רוצה, חברת הכנסת סולודקין?
מרינה סולודקין
כן.
היו"ר חיים כץ
בברכות או הסתייגויות?
מרינה סולודקין
לא, איזה הסתייגויות?
היו"ר חיים כץ
אז בברכות תעלו לברך.
אייל לב ארי
יש לכם אפשרות, בנוסף לרשות דיבור גם כיוזמי ההצעה לאחר שההצעה תעבור בקריאה שלישית, גם ל---
היו"ר חיים כץ
לעלות ולברך.
אייל לב ארי
אתם רוצים בנוסף לזכות שלכם לפי התקנון גם רשות דיבור? שיהיה לכם פעמיים?
שלמה מולה
כן.
מרינה סולודקין
אני אתן לשלמה לדבר לפני ואני אחרי, עם הברכות.
היו"ר חיים כץ
בסדר. תרשום לחבר הכנסת מולה הסתייגות דיבור, כי אחרת יגידו שלא נותנים לו/כן נותנים לו הסתייגות דיבור.
שלמה מולה
אני נראה לך כאחד שחושב ככה?
היו"ר חיים כץ
לא אתה תחשוב. יש נהלים בכנסת, מברך בן אדם אחד, אז היא תברך אחרי ולמען שאתה תוכל לדבר על---
שלמה מולה
אין בעיה, תודה רבה.
היו"ר חיים כץ
למען תוכל לדבר לפני, אתה מגיש הסתייגות, לא לחוק אלא הסתייגות דיבור, כי אתה רוצה לדבר. אז כך אתה מסדר את התקנון ובלי טובות של אף אחד.
וילמה מאור
ואז שוב אתה מברך.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:10.>

קוד המקור של הנתונים