ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/02/2012

צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 19), התשע"ב - 2011 (יבוא חמאה) , צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 21), התשע"ב - 2011 (שקיות לעיקור)

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכספים
22/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1018>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, כ"ט בשבט התשע"ב (22 בפברואר 2012), שעה 10:15
סדר היום
<1. צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 19), התשע"ב - 2011 (יבוא חמאה)>
<2. צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 21), התשע"ב - 2011 (שקיות לעיקור)>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
מוזמנים
>
שירלי אביבי - כלכלנית, רשות המסים, משרד האוצר

סימונה פרוימוביץ - ממונה כימיה, רשות המסים, משרד האוצר

עו"ד מני הסה - רשות המסים, משרד האוצר

עו"ד ספי זינגר - משרד המשפטים

אסף לוי - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

לירון תמיר - כלכלן ראשי, המועצה לענף החלב בישראל

יובל וורגן - מרכז המחקר והמידע, הכנסת
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 19), התשע"ב - 2011 (יבוא חמאה)>
<צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 21), התשע"ב - 2011 (שקיות לעיקור)>
היו"ר משה גפני
אנחנו ממשיכים בסדר היום.
על סדר היום צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 19), התשע"ב - 2011 (יבוא חמאה).

מי מציג את הצו?
מני הס
בוקר טוב. עורך דין מני הסה מרשות המסים ושירלי אביבי מהמחלקה לתכנון וכלכלה.

מדובר על תיקון טעות. היו מספר התדיינויות בינינו לבין משרד המשפטים כאשר אנחנו חשבנו שמדובר בטעות סופר אבל זאת לא טעות סופר. אני מתחיל מהסוף. היא לא טעות סופר במובן הרגיל כיוון שיש החלפה במספר ובכל זאת יש כאן איזושהי מהות כביכול שעומדת מאחורי זה.

צירפנו דברי הסבר מפורטים כדי להסביר את השתלשלות הדברים משנת 2007, רק כדי להראות שבאמת מדובר בטעות במספר שלא הייתה כל כוונה לכך. מדובר בהפחתה על מכס שחל ביבוא של חמאה למדינת ישראל ובטעות הסכום שנכתב שם היה אפס במקום 160 אחוזים. כמובן שהכוונה הייתה ל-160 אחוזים.

במקביל גם פורסמה מכסה ליבוא בפטור כשברור שאם היבוא בכל מקרה פטור, לא היינו צריכים לכתוב את המכסה ליבוא בפטור.

לגבי המשמעות של הרטרואקטיביות. אנחנו קיבלנו אישור לכך מסגנית היועץ המשפטי לממשלה. יושב כאן גם נציג של משרד המשפטים.
היו"ר משה גפני
אתם בעד?
ספי זינגר
כן.
היו"ר משה גפני
אבל זה רטרואקטיבי.
מני הס
אני אסביר גם את זה. כיוון שהיה מדובר בטעות שהיא כל כך ברורה ואין חולק על הדבר הזה, המשכנו בפועל, בהתייעצות עם משרד המשפטים, במחשבים שלנו לגבות את אותו סכום כי אחרת היה נוצר כאוס בתוך המערכת של יבוא חמאה למדינת ישראל. במהלך הדרך – לא אכנס לזה כרגע למרות שאפשר להיכנס לזה וגם בדברי ההסבר פירטנו את זה – נוצר פתאום מחסור במדינת ישראל ואנחנו כן שינינו את זה באמצע ועשינו שינויים כדי למנוע מצב של מחסור בייצור או בצריכת החמאה במדינת ישראל ומכאן ככל הנראה גם נבעה הטעות. לא יצא מצב שגורם שייבא למדינת ישראל יצא נפסד.
היו"ר משה גפני
יש לזה השלכה על התעשייה המקומית?
שירלי אביבי
ועדה ליבוא ללא מכסים.
שלומית ארליך
במשך איזו תקופה גביתם בפועל?
שירלי אביבי
לא גבינו כי הכול היה במסגרת מכסה ללא מכסים. אף פעם לא גבינו.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הצו – פה אחד

הצו אושר
היו"ר משה גפני
אנחנו דנים בצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 21), התשע"ב - 2011 (שקיות לעיקור).
מני הס
את שני הצווים הבאים אפשר להעביר ביחד.
היו"ר משה גפני
מה זה שני צווים?
שירלי אביבי
זה צו אחד עם שני נושאים.
מני הס
זה צו אחד עם שני נושאים. מדובר כאן בהעלאות תיאורטיות. בעקבות שינויים שנעשים בבריסל, בארגון המכס העולמי, לפעמים אנחנו צריכים לקחת פרט ולפצל אותו לכמה פרטים. לפעמים ההגדרה בהתחלה היא כללית ואחר כך אומרים שנפרוט מה נמצא בתוך הפרט. אני אתן דוגמה ממקום אחר. אם היה כתוב למשל כדורים ועכשיו אומרים לפצל כי יש כדורסל, כדורגל וכולי. אנחנו כותבים, וארגון המכס העולמי מכתיב לנו מה לכתוב בצורה שהיא בעצם כוללת את כל מה שהיה לפני כן. יתכן באופן תיאורטי שהיה משהו שארגון המכס העולמי לא חשב עליו ואנחנו לא מודעים לו. זאת העלאה תיאורטית. אנחנו לא יודעים על שום דבר שנמצא, אנחנו לא יודעים שיש כאן העלאה ויתכן שאולי תיאורטית יש כאן העלאה.
שירלי אביבי
בסופו של דבר השקיות לעיקור שהיו פטורות ממכס לפני כן, עדיין פטורות ממכס. מה שהיה חייב לפני כן, עדיין חייב ב-12 אחוזים. הסיווג משתנה והעברנו את המסים יחד עם הטובין הספציפיים. מה שהיה פטור לפני כן, גם היום פטור. צמצמנו את ההגדרה בהתאם להנחיות הבין לאומית להן אנחנו מחויבים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על אישור צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 21), התשע"ב - 2011 (שקיות לעיקור) על שני חלקיו.

הצבעה
בעד אישור הצו – פה אחד

הצו אושר

תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:20.>

קוד המקור של הנתונים