ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/02/2012

הצעות לתיקוני תקנון הכנסת., "ישיבות הכנסת בשבוע פורים"

פרוטוקול

 
PAGE
49
ועדת הכנסת
21/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 246>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, כ"ח בשבט התשע"ב (21 בפברואר 2012), שעה 14:00
סדר היום
<1. ישיבות הכנסת בשבוע פורים>
<2. הצעות לתיקוני תקנון הכנסת.>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר

ישראל אייכלר

זאב אלקין
מוזמנים
>
חבר הכנסת משה גפני
ירדנה מלר-הורוביץ - מזכירת הכנסת

נאזם בדר - סגן מזכירת הכנסת

וילמה מאור - מנהלת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

ענת לוי - מנהלת ועדת המדע והטכנולוגיה

תמר כנפו - מנהלת סיעת הבית היהודי

אורית רימוק - סיעת קדימה

חן שמילו - עו"ד, עוזר ליועמ"ש סיעת קדימה

אלון יששכר - עוזר לדובר ועדת הכנסת

משה שיפמן - עוזר פרלמנטרי של חבר הכנסת משה גפני
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
שמרי סגל – מתמחה
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה
<ישיבות הכנסת בשבוע פורים>
היו"ר יריב לוין
רבותי, צהרים טובים. סליחה על העיכוב. אנחנו נתחיל עם הנושא הראשון על סדר-היום: פניית יושב-ראש הכנסת בדבר ישיבות הכנסת בשבוע פורים. ירדנה, בבקשה.
ירדנה מלר-הורוביץ
בשבוע פורים, צום תענית אסתר חל ביום רביעי בשבוע, י"ג באדר, 7 במרץ. הנושא נדון בנשיאות הכנסת, והיתה בקשה שיושב-ראש הכנסת יפנה, ואכן הפנייה נעשית. אני חתומה עליה בשמו של היושב-ראש. הפנייה היא לבטל את הישיבה ביום רביעי, ולהקדים את הישיבה ביום ג' לשעה 15:00, ולקיים את הדיונים בחקיקה הפרטית, בהצעות חוק פרטיות שבדרך כלל נדונות ביום ד' בשבוע. זו הבקשה, ואנחנו נשמח את תאשרו אותה.

אנחנו השתהינו עם הפנייה לוועדה משום שרצינו לעשות את זה בתיאום עם הממשלה. כשזה עלה בישיבת הנשיאות, אמר המשנה למזכיר הממשלה שהוא יבדוק את זה. הממשלה דנה בזה, וקיבלנו השבוע תשובה שזה נוח להם, והם בהחלט מסכימים לכך.
היו"ר יריב לוין
האם יש הערות, התייחסויות?
ישראל אייכלר
אני מברך על ההצעה הזאת. זה עוזר לאנשים שצמים, וגם לאלו שלא צמים זה לא מפריע.
היו"ר יריב לוין
אין בעיה. אני מבין שמבחינת הוועדות אין שינוי.
ירדנה מלר-הורוביץ
לא. ועדה שתרצה לקיים ישיבות תשב. אנחנו מדברים רק על ישיבת המליאה. לכן, השארנו את זה פתוח.
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז. אני מציע לאשר את הבקשה. מי בעד?

הצבעה
בעד – פה אחד

הבקשה אושרה פה אחד.
היו"ר יריב לוין
פה אחד' אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.
<הצעות לתיקוני תקנון הכנסת>
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא השני: תיקוני תקנון הכנסת, המשך הדיון בפרק הוועדות. ארבל, בבקשה.
ארבל אסטרחן
היינו אמורים לחזור לנושא הרביזיה. חבר הכנסת גפני היה אמור להגיע?
קריאות
הוא היה פה.
היו"ר יריב לוין
בסדר, אז אנחנו נמשיך עם זה. אין בעיה. כשחבר הכנסת גפני יבוא נוכל להיכנס לזה. בינתיים אפשר להמשיך.
ארבל אסטרחן
סעיף הרביזיה - דיון מחדש, היה הסעיף האחרון שדנו בו, שהוא סעיף 16. הסעיף הבא הוא סעיף 17 שהוא בא להחליף את סעיף 112 הנוכחי בתקנון עם מספר שינויים. זה הסעיף שעוסק במצב שבו נושאים מתעכבים בוועדה מוועדות הכנסת, ומה הן הסמכויות של חברי הכנסת בעניין הזה.
סעיף 112 הנוכחי אומר שאם עברו שלושה חודשים מיום שעניין נמסר לוועדה, בין אם זה הצעת חוק או הצעה לסדר, והוועדה לא כללה את זה בסדר-היום, חבר הוועדה רשאי לפנות לוועדת הכנסת ולבקש את התערבותה. אני חייבת לומר שאני לא זוכרת מצב שהיתה פנייה כזאת של חבר ועדה מסוים לוועדת הכנסת ושוועדת הכנסת דנה בזה. ולכן, בנוסח המוצע ההוראה הזאת אינה נכללת.

סעיף קטן (ב) בסעיף 112 אומר שאם עברו שישה חודשים מיום שעניין עבר לוועדה, בין אם זה הצעת חוק או הצעה לסדר, והוועדה לא הניחה מסקנות או החזירה את החוק לקריאה במליאה, יו"ר הוועדה יודיע על זה בכתב ליו"ר הכנסת ועל הסיבות לכך, וכך ייעשה מידי פעם אם עברו שישה חודשים נוספים. גם ההוראה הזאת לא ממש מיושמת, וגם אותה מוצע שלא לכלול בתקנון החדש.

הוראה נוספת בתקנון בסעיף 112 הנוכחי היא שח"כ שיזם הצעת חוק פרטית או הצעה לסדר, ועברו שישה חודשים מהיום שהם עברו לוועדה, הוא יכול אם הוועדה לא סיימה את הדיון לפנות לוועדת הכנסת ולבקש את התערבותה, והיא יכולה לקצוב לוועדה זמן נוסף, וגם להעביר את המשך הדיון לוועדה אחרת תוך קציבת זמן.
נאזם בדר
לא סיימה, או שלא העלתה לסדר-היום?
ארבל אסטרחן
סיימה.
זאב אלקין
אגב, זה כולל גם הצעות חוק שעברו נניח קריאה שנייה ומחכים לשנייה ושלישית?
ארבל אסטרחן
כן.

אמרתי מה קיים. סעיף 17 - הכותרת היום היא הודעה על עבודת הוועדה כי שם יש איזשהו דגש על זה שוועדה שעניין מתעכב בה צריכה להודיע. עכשיו מוצע שהוא ייקרא: עיכוב בעבודת ועדה, והוא ייקרא כך: עברו שישה חודשים מהיום שהצעת חוק או עניין אחר הועברו לדיון בוועדה על ידי הכנסת או על ידי נשיאות הכנסת, והנושא לא נכלל בסדר יומה של הוועדה בתקופה האמורה, רשאי היוזם לפנות לוועדת הכנסת ולבקש את התערבותה; ואולי פה גם נגיד שאם זה הצעת חוק ממשלתית, יכולה גם הממשלה באמצעות פנייה בכתב של מזכיר הממשלה, כמו שלאחרונה תיקנו בסעיפים בפרק החקיקה. זאת אומרת, שישה חודשים והנושא לא נכלל בסדר-היום. ועדת הכנסת יכולה לקצוב זמן נוסף ל- - -
זאב אלקין
לא עצם ההצבעה.
היו"ר יריב לוין
לא, רק דיון. הצבעה אנחנו לא מחייבים אף פעם.
ארבל אסטרחן
סדר-היום. ועדת הכנסת יכולה לקצוב זמן נוסף לוועדה כדי שהיא תביא את דיוניה לסיום ולהצבעה במשך פרק זמן זה. זאת אומרת, נוכל להגיד לה: אנחנו מבקשים שתוך חודש תסיימי את הדיון, ורשאית היא להעביר את הדיון לוועדה אחרת, לרבות תוך קציבת זמן כאמור.
ישראל אייכלר
יריב, כן כתוב להצבעה, זה דיוניה לסיום ולהצבעה.
ארבל אסטרחן
לא. הוא יכול לפנות אחרי חצי שנה אם זה לא נכלל בסדר-היום.
היו"ר יריב לוין
להצבעה - אנחנו לא יכולים לחייב אותו להצביע.
ארבל אסטרחן
לא יכולים לחייב את הוועדה לסיים?
היו"ר יריב לוין
לא, לא.
זאב אלקין
מה הניסוח היום?
ארבל אסטרחן
היום: כדי שתביא את דיוניה לסיום ולהצבעה. יש היום סמכות לוועדת הכנסת להגיד לוועדה: אנחנו נותנים לך עוד חודש - - -
זאב אלקין
אבל היא לא יכולה לכפות את זה.
ארבל אסטרחן
מה זה "לכפות"? כתוב שוועדת הכנסת רשאית לקצוב זמן לאותה ועדה כדי שזו תביא את דיוניה לסיום ולהצבעה.
היו"ר יריב לוין
לסיום, אבל היא לא מחייבת אותה ל- - -. כן, אוקיי.
ארבל אסטרחן
היא כן.
זאב אלקין
היום כן.
ארבל אסטרחן
כן, לסיום והצבעה. וכתוב: ורשאית היא להעביר את המשך הדיון לוועדה אחרת תוך קציבת זמן. אם היא מעבירה לוועדה אחרת היא חייבת לקצוב זמן. פה כתוב: לרבות תוך קציבת זמן. היום אם היא מעבירה לוועדה אחרת היא לא חייבת לקצוב לה זמן.
היו"ר יריב לוין
לא. אני הייתי כותב: ורשאית לקצוב זמן נוסף לוועדה להמשך הדיון, ולא לקבוע אם זה - - -
זאב אלקין
אתה משנה את מה שיש היום. גם כך זה הרי נשק גרעיני שלא מפעילים אותו כמעט אף פעם, אם בכלל. אבל אם אתה מוריד את זה לגמרי כאופציה תיאורטית אז אתה לא משאיר שום כלי בידי הכנסת להתמודד.
היו"ר יריב לוין
לא, אבל אתם מבינים שהתוצאה הסופית היא שאתה מחייב את כל הוועדות לגמור בשישה חודשים כל דבר.
זאב אלקין
לא.
היו"ר יריב לוין
אלא אם לא דנו. אני אגיד לכם מה הבעיה. הרי נוצר מצב אבסורדי שאם הוא דן והוא לא הצביע, אין בעיה. ואם הוא לא דן אז אומרים לו: אנחנו עכשיו גם נגיד לך מתי להצביע? מה זה קשור?
זאב אלקין
לא. אם הוא לא הצביע אפשר לפנות לוועדת הכנסת.
היו"ר יריב לוין
לא, אי-אפשר.
זאב אלקין
לא, בסעיף של היום.
היו"ר יריב לוין
מה פתאום?
ארבל אסטרחן
לא. אם עברו שישה חודשים יו"ר הוועדה צריך להגיד, ואז כתוב: חבר כנסת שיזם הצעת חוק פרטית ועברו שישה חודשים מהיום שאלה הועברו לוועדה, רשאי - - -
זאב אלקין
וועדה לא החזירה את זה למליאה, נכון?
ארבל אסטרחן
רשאי אם הוועדה לא פעלה כאמור ב-(ב). (ב) אומר לא החזירה למליאה.
זאב אלקין
נכון. אז כן, היום יש אופציה לפנות דווקא לנושא של הצבעה, לא רק על נושא של דיון. ואתה צודק שלא צריך לשנות גם את זה. צריך להיות פה היגיון. אי-אפשר לתת - - -
ארבל אסטרחן
למרות שהיום לא כתוב שוועדה חייבת לסיים תוך חצי שנה. כתוב שאם היא לא עשתה את זה, יו"ר הוועדה יודיע, ואז - - -
זאב אלקין
לא, גם פה לא כתוב שהיא חייבת לסיים. פה כתוב שיש זכות של היוזם אם עברו שישה חודשים וזה לא הסתיים - - -
היו"ר יריב לוין
שם יש זכות של הממשלה? בנוסח הקיים?
ארבל אסטרחן
כתוב: חבר כנסת שיזם הצעת חוק פרטית... - לא.
היו"ר יריב לוין
לא, ולא במקרה. זה לא במקרה, כי אם אנחנו ניתן לממשלה אפשרות לחייב לקיים הצבעות בוועדות – לא בא בחשבון.
זאב אלקין
לא. שוב, זה דרך ועדת הכנסת.
היו"ר יריב לוין
לא משנה.
ארבל אסטרחן
פה צריך לומר שיו"ר הכנסת הציע אפילו להרחיב. הוא אמר שהוא חושב שיש לתת לוועדת הכנסת איזושהי סמכות גם כאשר יו"ר ועדה מעכב סיום דיון גם אם לא עברה חצי שנה. עבר אליו איזה חוק קטן, והוא - - -
זאב אלקין
לא. חצי שנה זה פרק זמן - - -. במיוחד כשהפגרה נספרת בפנים אז זה פרק זמן - - -.
ארבל אסטרחן
צריך לזכור שברגע שהוועדה החלה לדון אי-אפשר לעשות העברה מוועדה לוועדה לפי פרק החקיקה. זאת אומרת, אם יו"ר ועדה התחיל לדון והוא לא מביא להצבעה חודשים, לא תהיה סמכות לוועדת הכנסת לפני שעברה חצי שנה, אבל אין גם סמכות להעביר - - -
זאב אלקין
אגב, שהיום יש. היום יש סמכות להעביר.
ארבל אסטרחן
לא, תיקנו את - - -
זאב אלקין
לא. בנוסח הישן היתה סמכות, פשוט היתה מסורת לא לעשות.
ארבל אסטרחן
הנושא של העברה מוועדה לוועדה לא היה מעוגן בתקנון. ברגע שהוא הוכנס לתקנון, נקבע שזה רק כל עוד הוועדה לא החלה לדון, אלא אם יו"ר הוועדה מסכים.
נאזם בדר
בפועל מה שמומש במקרה אחד - בטח יריב זוכר אותו - בקדנציה הזאת, כאשר לא הוצב על סדר-היום. לא שהסתיים דיון בנושא של הצעת חוק, אלא זה לא הוצב על סדר-היום.
ירדנה מלר-הורוביץ
אז לא התחיל הדיון.
ארבל אסטרחן
נכון, אז לא התחיל הדיון.
ירדנה מלר-הורוביץ
ואז הוא יכול לבקש העברה לוועדה. אבל אם הוא התחיל את הדיון והשהה את זה חצי שנה, אז הוא לא יוכל לבקש העברה לוועדה.
זאב אלקין
לא, הוא יוכל. אחרי חצי שנה הוא יוכל.
ירדנה מלר-הורוביץ
עד חצי שנה הוא לא יוכל לבקש להעביר לוועדה אחרת.
זאב אלקין
יריב, מבחינת הניסוח אפשר להבהיר וכו'. אבל מבחינת התוכן, לפחות מבחינת חקיקה פרטית, לא נשנה סטאטוס-קוו שיש היום.
היו"ר יריב לוין
לא. מבחינת חקיקה פרטית אין לי בעיה, אבל לא הממשלה.
זאב אלקין
לא לכאן ולא לכאן.
היו"ר יריב לוין
אין לי בעיה, אבל לא הממשלה.
ארבל אסטרחן
אוקיי, וגם פרטית זה רק היוזם.
היו"ר יריב לוין
כן.
זאב אלקין
ברור, זה מאוד חשוב.
ארבל אסטרחן
אז לממשלה לא לתת סמכות אף פעם, בשום מקרה?
היו"ר יריב לוין
לא, מה פתאום? אחרת היא תשתלט על הכנסת באותה שנייה. זו הרי אותה בעיה שיש לנו כל הזמן.
זאב אלקין
למה? אם היא לא מצליחה את זה בוועדה, למה אתה חושב שהיא תצליח בוועדת הכנסת? היא הרי צריכה החלטה של ועדת הכנסת.
היו"ר יריב לוין
לא יודע. אבל אם אני יכול לתת פה - - -. אני אגיד לך את האמת, זה לא - - -
זאב אלקין
לא, צריכה להיות לממשלה איזושהי - - -
היו"ר יריב לוין
לממשלה היום אין, אני לא אתן לה מה שאין לה. לא אתן לה, אין שום סיבה. אל תעשו את זה, כי אני אומר לכם עוד הפעם שאנחנו אחר כך נמצא את עצמנו במצבים שיפעילו עלינו פה מכבשים שאי-אפשר יהיה להתמודד איתם.
ארבל אסטרחן
מה זה "מכבשים"? חצי שנה עבר חוק ממשלתי - - -
היו"ר יריב לוין
מה לעשות? זה חלק מהכוח של יושב-ראש ועדה להגיד לו: כן, אתם לא עושים א', ב', ג' שהתחייבתם לעשות, ועד שלא תעשו זה לא יזוז. זה חלק מהשיח פה, אחרת אנחנו נשארים בלי שום כלים.
משה גפני
אדוני היושב-ראש, אני מבין שעברת כבר על הרביזיות?
היו"ר יריב לוין
לא, לא. אנחנו אמרנו שאנחנו נחזור אליהן ברגע שתבוא. נסיים את הסעיף הזה, ונדלג חזרה אחורה לרביזיה.
ארבל, אם כך, אני מציע לסכם שאנחנו משאירים את זה במתכונת הקיימת שהיא כנראה בסך-הכול טובה. אפשר לשפר את הניסוח שלה.
ארבל אסטרחן
אני רוצה לוודא שהצעות חוק ממשלתיות אנחנו מוציאים מפה בכלל.
היו"ר יריב לוין
כן.
ארבל אסטרחן
ולגבי הצעות חוק פרטיות, היוזם יכול לפנות אחרי חצי שנה. את השלושה חודשים מורידים שחבר ועדה יכול לפנות לוועדת הכנסת. היוזם יכול לפנות אחרי חצי שנה לוועדת הכנסת אם הדיון לא הסתיים, נכון? לא אם זה לא על סדר-היום.
זאב אלקין
כן, כמו שזה מנוסח היום.
ארבל אסטרחן
היום זה מנוסח קצת בצורה לא ברורה. אם הדיון לא הסתיים. אגב, יכול להיות שדיון לא מסתיים אחרי חצי שנה לא כי מעכבים, אלא כי זה חוק גדול ולא דנו בו.
ירדנה מלר-הורוביץ
תראי את ההערה של דורית ואג. היא באמת כותבת. דורית ואג מעירה: לעיתים העיכוב בוועדה נעשה בהסכמת המציע.
היו"ר יריב לוין
אני חושב שההערה של דורית היא נכונה.
זאב אלקין
לא. השאלה לא רלוונטית כי כדי לפנות לוועדת הכנסת צריך את היוזם. אם הוא הסכים לחכות אז הוא גם לא יפנה.
אורית רימוק
איזה יוזם? האם היוזם הראשון?
ארבל אסטרחן
אחד היוזמים. לא היתה פה הסכמה, אם אתם זוכרים.
היו"ר יריב לוין
זה מה שאני רציתי לעגן ולא רציתם.
ארבל אסטרחן
סהר התנגד לקבוע שאם יש מחלוקת בין היוזמים, הראשון - - -. ולכן, כשכתוב יוזם זה אחד היוזמים. כל אחד מהם יכול.
היו"ר יריב לוין
אני מאוד בעד לחזור לגרסה הוודאית שבה ליוזם הראשון יש את הבעלות.
זאב אלקין
גם אני בעד, כי אחרת היוזם הראשון הוא זה שמעכב, ואז בא היוזם השני ומנסה למשוך את זה.
היו"ר יריב לוין
אני אומר עוד הפעם, אם אתם תעשו שיקול שני ותסכימו - - -
קריאה
יש לזה חוץ משמעויות, חוץ מהמקרה הזה.
היו"ר יריב לוין
אני מסכים. לכן, אני אומר, אם תעשו שיקול שני - - -. אני חושב שלאורך כל הקו זאת היתה קביעה נכונה. אבל, - - -
זאב אלקין
אבל במקרה הזה זה מאוד בולט. לכן, אולי לפחות פה תסכימו שזה יהיה היוזם - - -
היו"ר יריב לוין
לא. אי-אפשר, זאב. כי אחרת אתה תגיע למצב שעל כל נושא ספציפי יש משהו. עזוב, אי-אפשר. יותר טוב שיהיה פשוט וקל גם במחיר של - - -. הבעיה הזאת קיימת לא רק פה, היא קיימת בכל מקום. כי אם היוזם השני מחליט להעלות את החוק לוועדת שרים, או כל מיני. יש פה המון - - -. אני אומר עוד פעם, אני חושב ששווה שתעשו איזושהי חשיבה שנייה לעניין הזה. בעיניי, עדיפה הגרסה הוודאית. אגב, הגענו ממש עד שם עם ודאות מוחלטת, ופה נעצרנו. אבל כל עוד לא תודיעו אחרת - - -. אם יש הסכמה לזה פשוט תגידו, ואז נעשה שינוי רוחבי של כל העניין מהיסוד.
נאזם בדר
יריב, בעניין של אם לא הסתיים – אני חושב שזה מכניס את הוועדה שדנה בחוק למיטת סדום. זה קשה. אם לא מועלה על סדר-היום – זאת הסבירות. מאיפה זה בא? זה בא מהמקום שיושב-ראש ועדה מעכב, לכן הוגדר קודם שלא הוצב על סדר-היום.
היו"ר יריב לוין
מה המצב הקיים היום? היום אם זה לא הוצב על סדר-היום או אם זה לא הסתיים?
ארבל אסטרחן
אני חייבת לומר שהיום זה מנוסח בצורה לא כל כך ברורה. אבל היום כתוב: עברו שישה חודשים מהיום שזה עבר לוועדה, והיא לא פעלה כאמור ב-(ב). סעיף קטן (ב) בסעיף 112 אומר שהוועדה לא הניחה את מסקנותיה על שולחן הכנסת, או לא החזירה את הצעת החוק - - -
ירדנה מלר-הורוביץ
לא הסתיים הדיון.
היו"ר יריב לוין
אם כך, לא נשנה את זה למרות ש - - -
אורית רימוק
יש לי עוד שאלה. לגבי הזמן הקצוב – ייתנו לראש הוועדה שכבר עיכב במשך חצי שנה. רשום פה שוועדת הכנסת רשאית להעביר את הדיון לוועדה אחרת. האם זה בהצבעה של כלל חברי ה- - -?
היו"ר יריב לוין
ודאי.
אורית רימוק
זה בעייתי, כי אם זה עניין קואליציוני אז גם כך בוועדה - - -
זאב אלקין
אבל ככה זה תמיד.
ארבל אסטרחן
ועדת הכנסת מקבלת הרבה החלטות.
היו"ר יריב לוין
זה המצב.
אורית רימוק
לא עשינו בזה שום דבר, אז הצעת החוק תשכב.
היו"ר יריב לוין
למה? היא לא בהכרח תשכב.
אורית רימוק
כן, בוודאי כי זה עניין קואליציוני. בכל מקרה זה יתעכב.
משה גפני
אבל אם יש רוב בוועדת הכנסת שלא להעביר או כן להעביר אז יש גם רוב להפיל את הצעת החוק.
היו"ר יריב לוין
במליאה או בוועדה.
משה גפני
או בוועדה. חוץ מזה, את בטוחה שלא תהיו בשלטון בקדנציה הבאה? אני הייתי פה וראיתי כאלה שנמצאים באופוזיציה, ומייד אחרי זה הם בקואליציה והם בשלטון. ראיתי ההיפך.
היו"ר יריב לוין
משה, העסק פה מתנהל בראייה אופוזיציונית כי הם באופוזיציה והם כנראה לא מאמינים שהם יהיו בשלטון, ואנחנו בשלטון ולא יודעים להיות בשלטון. התוצאה היא שכולנו עובדים בחשיבה אופוזיציונית.
משה גפני
לא, למה? אתם אנשים מאמינים, נכון?
זאב אלקין
בקיצור, אתה הגורם הכי בטוח פה.
משה גפני
אני בכלל לא בטוח אם אני בקואליציה או באופוזיציה. אני לא יודע באיזה יום אני בקואליציה, ובאיזה יום - - -
היו"ר יריב לוין
לא, לא. אתה יודע בוודאות שני דברים. איפה אתה, ואיפה הרבה יותר כיף לך להיות.
משה גפני
זה דיון ארוך מאוד. האם אנחנו יכולים לחזור עכשיו לרביזיות?
היו"ר יריב לוין
כן, רגע בואו נסכם את הנקודה הזאת.
ארבל אסטרחן
אז אנחנו אומרים רק הצעת חוק פרטית או הצעה לסדר, נכון? זה אותו דין להצעה לסדר. היוזם יכול לפנות לוועדת הכנסת אם חצי שנה, כולל הפגרה – זאת אומרת, זה שישה חודשים בדיוק – לא הסתיים הדיון בוועדה, ואז ועדת כנסת יכולה לקצוב זמן נוסף לאותה ועדה כדי שתביא את דיוניה - - -. אתה לא רוצה פה להצבעה, או שכן?
היו"ר יריב לוין
כן, אותו דבר.
ארבל אסטרחן
שתביא את דיוניה לסיום ולהצבעה.
היו"ר יריב לוין
בחוק פרטי, כן.
ארבל אסטרחן
רק פרטי. והיא יכולה להעביר לוועדה אחרת, לרבות תוך קציבת זמן. זאת אומרת, היא יכולה לקצוב ולא. ימי הפגרה באים. אנחנו נגיד רק את (ב), זה משהו טכני. הצעת יו"ר הכנסת לא התקבלה. אמרנו חצי שנה מיום שזה עבר לוועדה. מבחינת המועדים, אם ועדת הכנסת היא זו שקבעה את הוועדה - - -
היו"ר יריב לוין
למה היא לא התקבלה? זה גם לגבי נושא שהועבר, אם מדובר בהצעה, לפי מה שאני רואה פה.
ארבל אסטרחן
לא, יו"ר הכנסת רצה לתת סמכות ליו"ר ועדה שמעכב גם אם לא עברה חצי שנה. הוא אומר: אני עכשיו לא שם את זה על סדר-היום.
היו"ר יריב לוין
אני חושב שזה מוגזם, מוגזם, מוגזם.
וילמה מאור
מדובר רק בהצעות חוק או גם ב- - -?
היו"ר יריב לוין
לא, גם בהצעות לסדר.
ארבל אסטרחן
הצעות חוק, הצעות לסדר. גם דיונים מהירים.
תמר כנפו
גם דיונים מהירים. הם מתחילים והם לא נגמרים.
ירדנה מלר-הורוביץ
יש ועדות שלא דנות בהגדרה בהצעות לסדר.
ארבל אסטרחן
זה גם. הצעות חוק, הצעות לסדר, דיון מהיר.
וילמה מאור
אנחנו לא דנים בכלל בהצעות לסדר. אין לנו זמן. זה לא מתוך כוונות רעות, אלא מתוך הזמן שאין.
ארבל אסטרחן
(ב) הוא רק סעיף טכני שמבהיר שאם הצעת חוק או הצעה לסדר עברה לוועדת הכנסת לקביעת הוועדה אז היום שבו ועדת הכנסת מוסרת על הודעתה לכנסת או אם היא מקימה ועדה משותפת חדשה, היום שהיא מודיעה על הקמת הוועדה זה היום שממנו מתחילים לספור את השישה חודשים.
היו"ר יריב לוין
אוקיי. רביזיות.
ארבל אסטרחן
כן. בדיון הקודם דובר על נוסח, ובפניכם מונח כבר הנוסח, כולל השינויים מהישיבה הקודמת, סעיף 16 – דיון מחדש. אולי צריך לשמוע מה הן ההערות.
משה גפני
אני קראתי את הנוסח הזה. קודם כל, יש לי הערה לגבי התייעצות סיעתית, ובלבד שהדחייה תעלה על חמש דקות. אני לא חושב שזה דבר נכון. זאת אומרת, לקבוע זמן בתקנון, מכיוון שהמשמעות של העניין זה שקובעים חמש דקות. זה המשמעות של העניין, אף על-פי שהאמירה בהצעה הזאת זה שהיא תעלה על חמש דקות. אבל זה ברור שראשי הוועדות יבקשו חמש דקות. אני לא חושב שזה נכון.
היו"ר יריב לוין
למה לא?
משה גפני
מכיוון שזה לא נכון. יש לפעמים באמת שצריך התייעצות - - -
היו"ר יריב לוין
אז ייתנו יותר. תמיד ייתנו יותר.
משה גפני
- - -חמש דקות זה יהיה חמש דקות.
זאב אלקין
לא, לא נכון. ראשית, היום לפעמים נותנים דקה. שנית, היום יו"ר ועדה לא מחויב - - -
היו"ר יריב לוין
אני מציע לכתוב שלא תפחת, לא תעלה על חמש דקות. צריך לכתוב שהדחייה לא תפחת מחמש דקות.
משה גפני
בסדר.

לגבי הנושא של הרביזיות – מה שמנוסח פה זה בסדר. יש ועדה שהיא דנה בהצעת חוק. בא מישהו מהמנויים בתקנון והוא מבקש רביזיה. קובעים רביזיה בעוד חצי שעה, לפחות חצי שעה, ובזה נגמר העניין. בוועדת הכספים האופרה היא שונה לחלוטין. אני דווקא טוב כי בקדנציה הבאה אני כנראה באופוזיציה, ואז אני אוכל ל - - -
תראו מה שיקרה בוועדת כספים. לוועדת כספים יש כמה מטלות שהיא מבצעת כמעט כל יום ובמקרים רבים. היא מאשרת תקציב מדינה שזה אומנם לא כל יום, זה פעם בשנתיים או פעם בשנה. היא מאשרת העברות תקציבית, ופעמים ביום אחד יכולות להיות 100 העברות, אולי אפילו יותר. אם יש חוק הסדרים היא מאשרת סדרה ענקית של הצבעות על חקיקה.

נדבר על תקציב המדינה. אם אני אופוזיציה, אני פשוט עובר סעיף סעיף בתקציב המדינה ומבקש הצבעה, כמו שג'ומס בשעתו ביקש, ועל כל סעיף אני עושה רביזיה, על כל סעיף. הלכתי למקרה שקורה אחת לשנה במקרים של תקציב חד-שנתי. אבל אני מדבר על הימים הרגילים, העברות. מגיע מישהו שנמאס לו מהממשלה. היא הורידה מאחזים, למשל. מגיע מישהו עצבני לוועדת הכספים, והוא אומר: אני עכשיו אטפל בהם, אני אראה למשרד הביטחון. הוא אומר ליושב-ראש הוועדה: אני רוצה הצבעה על כל העברה. יש 150 העברות ביום אחד. זאת אומרת, זה יכול להיות בימים כאלה. הוא אומר: מצביעים על זה. הוא מתחיל לעשות פיליבסטר, והוא מדבר, מצביע נגד. ההעברה עוברת, והוא אומר שהוא מבקש רביזיה. ככה הוא עובר 150 העברות. אתם מבינים שפה בקשות הרביזיה הן לא חלק מהעניין של מה שמתכוון המחוקק במקרה הזה שהוא אומר: בסדר, רביזיה. לא יכול להיות שהיושב-ראש ילך ויחטוף הצבעה. יבוא ויגיד: אתה יודע מה? אני עצמי מגיש את הרביזיה כדי שלא יגיש רביזיה. נותנים לו חצי שעה מכיוון שזה באמת בחוק רגיל. אבל במקרים כאלה של ועדת הכספים אתם עלולים – זה לא יכול לקרות כל יום – אבל אתם עלולים בתקנון הזה לשבש פשוט את העבודה.
זאב אלקין
אבל זה כבר קורה היום, זה לא קשור לתקנון. זה לא שינוי.
ארבל אסטרחן
כן, לא השתנה.
זאב אלקין
בעקבות הנחיה של היועץ המשפטי של הכנסת שהיתה לפני כך וכך חודשים זה המצב, לא?
משה גפני
אבל זו ההזדמנות שלי לדבר על ההנחיה של היועץ המשפטי. אני התווכחתי עם היועץ המשפטי.
זאב אלקין
לא, לא. רק הסעיף הזה לא משנה את הסטאטוס היום.
משה גפני
אני התאמתי את עצמי להנחיות של היועץ המשפטי. במהלך כל התקופה הזאת, מאז שהיועץ המשפטי הוציא את ההנחיות עד היום הזה לא קרה שבא מישהו עצבני בגלל שפינו את מגרון, לא קרה. לא יודע למה, אבל לא קרה.
היו"ר יריב לוין
אני אגיד לך מה לא קרה. אתה לא זימנת אותי לישיבות של ההעברות התקציביות. פעם הבאה אני מבקש לפרוטוקול להזמין אותי לישיבות.
זאב אלקין
אתה לא ממלא מקום במקרה שם? נדמה לי שאתה מזומן. תבדוק טוב את המייל.
היו"ר יריב לוין
לא, לא. אני לא קיבלתי זימון כזה. אבל אני רשמתי בפניי. אנחנו נאמץ את ההצעה שלך, אנחנו נקבע שיש גם מנגנון של רביזיה על רביזיה. אני מבין שזה מה שאתה מציע לנו. לא, ברצינות. מה הפתרון? מה אתה רואה כפתרון לדבר?
זאב אלקין
ארבל, יש משהו אחד ממה שהוא מציע שאני חושב שאולי כדאי להחריג את זה באמת, וזה הנושא של התקציב, כי פה זה באמת נכון.
היו"ר יריב לוין
הוא מדבר על העברות.
משה גפני
גם על העברות.
ארבל אסטרחן
דווקא חוק תקציב זה יותר פשוט כי אז אמרנו שכשזה חוק- - -
משה גפני
לא חוק תקציב, על התקציב.
ארבל אסטרחן
זה חוק.
משה גפני
אנחנו מאשרים שני דברים. אנחנו מאשרים את חוק התקציב, ומאשרים את התקציב עצמו שזה גם חוק. עכשיו אני בא, אני אופוזיציה ואני אומר: בבקשה.
ארבל אסטרחן
לא. אנחנו רוצים שאפשר יהיה בחוק הזה בעצם לראות אותו כמו כל חוק אחר שיש לו כמה סעיפים, ואפשר רביזיה אחת.
משה גפני
בואי נתחיל לדבר עכשיו, עכשיו מתחיל להיות נושא.
תמר כנפו
זה מה שהתקבל, זה מה שדובר בשבוע שעבר.
וילמה מאור
אבל כשמדובר בחוק ארוך, ומצביעים אותו סעיף סעיף - - -
ארבל אסטרחן
תראו מה קבענו בפעם הקודמת, זה סעיף קטן 16 (ו) אצלכם. פה דובר על כך שהוועדה תצביע על בקשה לדון מחדש בהחלטה שהתקבלה בנושא מסוים פעם אחת בלבד, ואחר כך כתוב: היה הנושא שעל סדר-היום הצעת חוק, וגם חוק התקציב נכלל בזה, והוועדה הצביעה על חלקיה בישיבות שונות, ניתן לבקש דיון מחדש פעם אחת בכל אחת אותן ישיבות. אם דנים על תקציב משרד החינוך בישיבה אחת ומשרד הבריאות בישיבה אחרת, אפשר רביזיה פעם אחת פה, ופעם אחת פה. אבל באותה ישיבה אם הנושא על סדר-היום הוא הצעת חוק מסוימת, גם אם מצביעים על כמה סעיפים - - -
זאב אלקין
לא, אבל מפה לא ברור. אי-אפשר לבקש רביזיה על כל הצבעה?
ארבל אסטרחן
זאת היתה הכוונה, זה גם מה שאני מבינה מפה. אם צריך להבהיר את זה אז אני אבהיר את זה. אבל אני חושבת שזו היתה הכוונה כאן, וזה מה ש - - -
משה גפני
מה זאת אומרת? יש דיון בתקציב - - -
זאב אלקין
זה הרי מחולק כל סעיף בנפרד.
משה גפני
יכול להיות דיון על משרד החינוך – 16 דיונים, יכול להיות דיון על המשרד להגנת הסביבה.
ארבל אסטרחן
לא, מתי יש הצבעות.
משה גפני
זאת אומרת, ההצבעה היא רק על הדיון.
ארבל אסטרחן
- - - הסעיף של סדר-היום גם אם יש כמה הצבעות. תגידו אם זה לא מדויק, או שזה בעייתי.
היו"ר יריב לוין
זה המצב, אבל זה המצב הנכון.
משה גפני
יש לי שאלה אחרת. אם חבר ועדה מבקש ממני להצביע על כל סעיף, האם אני חייב?
ארבל אסטרחן
לא רביזיה, סתם להצביע על כל סעיף? בוודאי. ולא בהצבעה אחת על הכול? בדרך כלל בחקיקה מקובל שמצביעים סעיף סעיף.
וילמה מאור
אצלנו בוועדה כל סעיף מוצבע בנפרד.
ארבל אסטרחן
חוק ההסדרים והתקציב – שם הכול נעשה אחרת. זה לא דוגמה לכלום. ככלל בחקיקה מצביעים סעיף סעיף.
זאב אלקין
אבל את אומרת שעל החוק במידה והוא נדון בישיבה אחת, יש זכות לרביזיה אחת.
ארבל אסטרחן
כך דיברנו בישיבה הקודמת. אני מנסה לחשוב האם זה נכון.
משה גפני
עו"ד ארבל, יש לי שאלה. נאזם אומר לי והוא צודק. יש לי היום סעיף על סדר-היום של העברות תקציביות. יש 100 העברות, ואני מצביע על כל העברה בנפרד.
ארבל אסטרחן
אני הייתי אומרת שאלו סעיפים שונים.
משה גפני
זאת אומרת שיהיו 100 רביזיות?
ארבל אסטרחן
היום יש לך 100 רביזיות? הרי לא שינינו פה.
משה גפני
לא, אבל היום אין בעיה עם מגרון. פשוט יריב לוין לא ידע את הפטנט הזה. מגיע חבר כנסת חרוץ, רציני - - -
היו"ר יריב לוין
יריב לוין לא ידע שאתה מעביר כסף בכלל למקומות האלה.
משה גפני
עוד מעט נגיע לתקציב הביטחון, חבל על הזמן. יהיה בסדר. הוא הולך להגיע. את מבינה מה המשמעות של יושב-ראש ועדת כספים במקרה הזה.
ארבל אסטרחן
אני תוהה אם אין בוועדות אחרות גם - - -
משה גפני
אין דבר כזה, אין דבר כזה.
זאב אלקין
למה באמת מקבץ של העברות תקציביות שמגיע ביחד שונה מסעיפים של החוק?
ארבל אסטרחן
כי זה לא נושא אחד. אפשר להגיד שלעניין העברות - - -
זאב אלקין
לא. על סדר-היום של הוועדה זה בטוח נושא אחד כי כותבים העברות תקציביות.
ארבל אסטרחן
הם היו יכולים גם לפרט.
זאב אלקין
גם בחוק זה סעיפים שונים, מה ההבדל?
ירדנה מלר-הורוביץ
אבל יכול להיות שבמסגרת בקשת העברות אתה תאשרX סעיפים, ובסעיף אחד אתה מתנגד לבקשה.
זאב אלקין
ירדנה, זה נכון גם על החוק.
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני לא מצליח להבין לאן התפזרנו. מה השורה התחתונה בסוף? איפה הוויכוח?
משה גפני
לי היתה בעיה. אני עשיתי העברה. זה היה דבר דחוף והייתי צריך לזמן את הוועדה שלא בשעות המקובלות. היה חבר ועדה שהתרגז על העניין הזה וביקש רביזיה, והיה סיפור שלם. צריך לזכור שההעברות – הנשמה תלויה בהן. זאת אומרת, תפקוד הממשלה תלוי בדבר הזה.
ארבל אסטרחן
מה נפתח? אנחנו לא רוצים שאם חבר כנסת מערער על אחת מ-100 העברות, הכול ייפתח. אנחנו רוצים שהוא יוכל לבקש רביזיה רק על ההעברה הנקודתית.
משה גפני
נכון, נכון.
ארבל אסטרחן
אגב, גם בהצעת חוק אנחנו רוצים שיאפשרו לפתוח סעיף.
משה גפני
עם זה אין לי בעיה. אם בא חבר כנסת בהיגיון - - -
זאב אלקין
אבל, מה הבעיה שלך במקרה של העברות? ביקשו 100 רביזיות, ואתה סופר חצי שעה על כולן. הרי ביקשו אותן בו זמנית.
משה גפני
אתה מבין את המשמעות של העניין?
זאב אלקין
אתה עושה עוד 100 הצבעות בעוד חצי שעה.
משה גפני
לא, אני אגיד לך את התהליך. אם אני באופוזיציה ואתה בקואליציה ואתה יושב-ראש ועדת הכספים, אתה מביא 100 העברות, ואני מקיים דיון על כל העברה של רבע שעה. אתה לא יכול לעצור אותי. אתה יכול, אתה באמת לא תיתן לי יותר מעשר דקות. אבל עשר דקות אני אצליח. 100 העברות, עשר דקות, הצבעות, ואחר זה מתחילות רביזיות. הרביזיות חייבות להיות חצי שעה אחרי ההצבעה של כל אחת. זאת אומרת, כל עשר דקות נצטרך לעשות רביזיה. אני לא יכול לעשות רביזיה בשעה אחת – לקבוע הצבעה על הרביזיה בשעה חמש. אני אצטרך כל עשר דקות - - -
זאב אלקין
אם זה מה שאתה תעשה, מה שאני אעשה הוא שאני אקיים דיון כל ההעברות רצוף, כשאני אבין שבזה אתה משחק איתי, ואז נצביע בסדרה על כל ההעברות, וחצי שעה אחרי זה - - -
משה גפני
אבל אתה לא תדע.
היו"ר יריב לוין
בטח שאני אדע. אני אראה מה שאתה עושה.
זאב אלקין
איך אני לא אדע? תעשה לי את זה שלוש פעמים ואני אדע.
משה גפני
לא, אתה טועה בעניין הזה. אתה יודע מה? אני אפילו לא אצביע נגד. אני עושה דיון על ההעברה ראשונה עשר דקות, מצביעים. אני לא עושה כלום, אני לא אומר שום דבר. נגמרת הישיבה על ה-100, אני עושה רביזיה על הכול.
זאב אלקין
אין בעיה. אני קובע בעוד חצי שעה ישיבה נוספת, ומצביע.
משה גפני
במקרה הזה זה באמת הצבעה אחת. אבל, אם אני עושה רביזיה על כל הצבעה?
זאב אלקין
אני אחכה להצבעה האחרונה, או שאני פשוט אצביע במכה. אני אעשה דיון על כל העברה, ואז אגיד שאני מצביע.
היו"ר יריב לוין
בקשת הרביזיה נועדה לזה שלא ייקחו חוק ויגישו עליו 25 רביזיות, במקום המילה הזאת אנחנו רוצים, ובמקום סעיף זה – לא. לכן, אני אומר שאין בעיה. אני אציע את דרך הביניים. דרך הביניים תהיה שבהנחה שהתבקשה רביזיה אחת, אפשר יהיה לבקש אותה באופן נקודתי על מרכיב מסוים, ולא על הכול. אני אמרתי - בהנחה שיש רק בקשת רביזיה אחת. אם יתבקשו יותר מרביזיה אחת, הרי סיכמנו כל הרביזיות ייראו אותן כמערכת אחת, ואז הם יתייחסו לכל המכלול.
ארבל אסטרחן
כן, אבל במחשבה שנייה זה בעייתי כי אז זה פותח את כל החוק. נניח ויש לך חוק עם עשרה סעיפים.
היו"ר יריב לוין
נו, אבל מה לעשות?
ארבל אסטרחן
לא, אז אי-אפשר.
משה גפני
מה הכוונה שלכם בזה שצריך רביזיה חצי שעה מאוחר יותר? עד היום זה לא היה. מה אתם רוצים להרוויח?
ארבל אסטרחן
אנחנו מנסים לחזור לרציונאל של הרביזיה.
היו"ר יריב לוין
לא. קודם כל, זה היה. יש כבר הנחיה כזאת.
ארבל אסטרחן
מה התכלית של הרביזיה? ועדה הצביעה. למה אנחנו מאפשרים לה להצביע מחדש על משהו שהיא כבר הכריע? אני חושבת שהרעיון הוא לאפשר לחברי הכנסת להתארגן, לבוא אם הם לא באו לישיבה הקודמת, לשנות את הרכב האנשים שיושבים בחדר. כי אם מייד עושים את אותה הצבעה התוצאה תהיה זהה.
זאב אלקין
אני גם מזכיר לכם מתי זה נוצר. הסיפור הזה נוצר בעקבות הבלגאן בקדנציה הזאת בוועדה לביקורת המדינה כשהיה ערר בכלל על תוקף הזימון כי זה היה תוך כדי מליאה וכו' וכו'. ואז התכנסו שם והיתה טענה אם בכלל אפשר לבקש רביזיה. סביב כל הבלגאן הזה איל אז הוציא גם את ההנחיה של פרק הזמן. נדמה לי שבנסיבות האלה זה נוצר.
משה גפני
ארבל, אני מתחבר למה שאת אומרת, זה בסדר גמור. אני סיימתי את הישיבה על ההעברות התקציביות, יש חבר ועדה שביקש רביזיה על כל 100 ההעברות. למה אני לא יכול כדי לאפשר את ההתארגנות הזאת שעליה את מדברת, לקבוע בעוד חצי שעה ישיבה של הצבעות על הרביזיה?
קריאה
אתה יכול.
ארבל אסטרחן
לא מראש, לא מראש.
משה גפני
היתה הצבעה על הרביזיה הראשונה בשעה תשע, ועל הרביזיה האחרונה היתה הצבעה בשעה אחת-עשרה. הרביזיה הראשונה היתה באחת-עשרה. למה אני לא יכול לקבוע - - -? אה, רגע. אני יכול בעצם.
זאב אלקין
כן, באחת-עשרה וחצי אתה קובע על הכול.
היו"ר יריב לוין
זה לא הבעיה. השאלה היא לא זאת, השאלה היא אחרת. על מה מבקשים רביזיה? לכמה חתיכות אנחנו מאפשרים לפרק את העסק הזה, אם בכלל?
ארבל אסטרחן
כשצריך לזכור שרביזיה - משמעותה פתיחת נושא שהוא סגור. חבר כנסת רוצה רביזיה על פסקה מסוימת שאולי יש אפילו הסכמה עליה, אבל לא רוצים לפתוח מחדש את הכול.
היו"ר יריב לוין
הבעיה היא כזאת – אם יש חוק של 300 סעיפים. אז אם נאפשר רביזיה על סעיף בנפרד נגיע ל-300. אין בזה שום היגיון, ולא לשם אנחנו הולכים. מצד שני, יש גם היגיון לאפשר מצב שבו אם באים אומרים: אנחנו מבקשים רביזיה נקודתית על מרכיב מסוים ולא על הכול, נאפשר אותו. איך מחברים אותם? אני לא רואה דרך. לכן, הדרך היחידה, בעיניי, היתה לבוא ולהגיד שהכלל הוא שמצביעים. ברגע שמישהו הגיש רביזיה הוא יכול לבוא ולהגיד: ביקשתי את הרביזיה כי יש לי התנגדות למרכיב מסוים, אבל ההצבעה תהיה, או שפותחים את הדיון as is על כל העניין או שלא פותחים אותו. כמובן על כל סעיף שהוצבע. הרי זה על כל סעיף שהוצבע.
ארבל אסטרחן
הוועדה הצביעה על חוק בן עשרה סעיפים.
היו"ר יריב לוין
כן, שהוצבע באותה ישיבה.
ארבל אסטרחן
הסתיימה הישיבה ופתאום יש הסכמות לשנות את סעיף 2. חבר הכנסת אומר: רביזיה על סעיף 2. האם חבר כנסת אחר יכול להגיד: אני רוצה רביזיה על סעיף 3?
היו"ר יריב לוין
יכול, אבל אז לפי דעתי נראה את הרביזיות כחלות על כל החוק כולו כי אחרת נקבל עשר רביזיות, אם לא יותר.
זאב אלקין
אבל לכל אחד יש בעיה משלו. איך אתה יכול לחייב אותו לעשות רביזיה על כל החוק?
ארבל אסטרחן
זה בעיה לפתוח את הכול.
היו"ר יריב לוין
כן, אבל אז אתם מבינים לאן נגיע?
משה גפני
אני לא חושב שאפשר לעשות רביזיה על סעיף 2. גם אין חובה להצביע על כל סעיף בנפרד.
היו"ר יריב לוין
כן, ודאי. אחרת אנחנו נגיע לתוצאה בלתי סבירה.
משה גפני
ברגע שהגיעו להסכמה שרוצים לשנות את סעיף 2, צריך לעשות רביזיה על החוק.
היו"ר יריב לוין
על הכול, אני מסכים.
משה גפני
זה גם לא נכון משפטית.
היו"ר יריב לוין
אין דרך אחרת.
זאב אלקין
לא, אבל אם זה ככה צריך להפסיק להצביע לפי סעיפים, כי אי-אפשר. על כל מה שהוצבע אפשר לעשות רביזיה. אז או שצריך להפסיק את הנוהג הזה להצביע - - -
היו"ר יריב לוין
לא, אבל הנוהג שאתה מצביע על-פי סעיפים נותן לך דבר אחד – שאם לא סיימת את החוק באותה ישיבה, מה שהוצבע כבר יהיה מאחוריך. אתה מתקדם לשלב הבא בישיבה הבאה. זה מאפשר להגיש רביזיה על המרכיב שכבר נעשה. אני חושב שזה יותר - - -
משה גפני
אם החוק עדיין על סדר-היום והצבעת על סעיפים קודמים, לפי דעתי אתה יכול בלי רביזיה לשנות.
היו"ר יריב לוין
אני לא בטוח שאתה יכול.
משה גפני
לא משנה. אם מצביעים על מספר סעיפים אבל לא סיימו את החוק, לא היתה הצבעה על כל החוק, להערכתי אפשר לפתוח גם את הסעיפים שהוצבעו.
היו"ר יריב לוין
אתה יודע מה יקרה, שברגע שרוצים לעשות שינוי קטן, תהיה אפשרות בינתיים להציף רביזיות ולתקוע את התהליך.
ירדנה מלר-הורוביץ
חבר הכנסת גפני, אם אנחנו הולכים כמו שדיברנו על ההסתייגויות בוועדת הפירושים, מצביעים על הכול. היה ומתקבל מתחילים להצביע רביזיה. זאת אומרת, על סעיף סעיף.
היו"ר יריב לוין
כן, אבל אתם מבינים מה יקרה אז. אם אני אופוזיציה, בדקה שהקואליציה נמלכה בדעתה ורצתה לתקן סעיף, אני מגיש 500 רביזיות על הכול, ואז אני חוזר חזרה. איך שלא נסובב את זה יהיה תמיד - - -. לכן, אני קרוב לתפיסה שלך שאו אישרו את החוק או לא אישרו את החוק. אין חצי חוק.
משה גפני
נכון. אני אומר שכאשר מצביעים על חוק, אפשר להגיש רביזיה על החוק. האופוזיציה יכולה להגיש רביזיה על החוק ולבטל את הרביזיה מכיוון שהיא לא רוצה שהקואליציה תשנה שם משהו. אבל אז אם היא ביטלה את הרביזיה, איש הקואליציה יכול להגיש רביזיה.
היו"ר יריב לוין
נכון, זה הכלל שקבענו. זה גם הפוך.
משה גפני
בסדר. ואז אם הרביזיה מתקבלת, אפשר לשנות את סעיף 2. שינו את סעיף 2, יכולה האופוזיציה שוב לבקש רביזיה מכיוון שהחוק עכשיו השתנה. החוק הוא מקשה אחת.
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז, בזה יש היגיון. זה פותר את העניין. עשית שינוי אז - - -
ארבל אסטרחן
לא, הוא רוצה שרק על סעיף 2 אפשר יהיה - - -
משה גפני
לא, לא.
היו"ר יריב לוין
לא, לא – כל החוק.
משה גפני
אני כל הזמן מדבר על כל החוק. כדי לשנות את סעיף 2 צריך לעשות רביזיה על החוק. אם התקבל השינוי אפשר לעשות רביזיה נוספת.
ארבל אסטרחן
על סעיף אחר.
משה גפני
לא חשוב, על החוק. מבחינתי, החוק הוא אחד.
היו"ר יריב לוין
על הכול, כי אני אגיד לך מה יקרה. זה מאוד הגיוני גם.
ארבל אסטרחן
ואם הרביזיה על סעיף 2 נדחתה אז אי-אפשר לבקש עכשיו רביזיה על סעיף אחר.
משה גפני
לא, לא – גמרנו. אם אין שינוי אז נגמר הסיפור.
היו"ר יריב לוין
אין שינוי אז אין שינוי.
ארבל אסטרחן
כן, אבל כשזה סעיף אחר אני לא בטוחה שיש - - -
משה גפני
אין דבר כזה סעיף אחר. החוק הוא אחד.
היו"ר יריב לוין
לא, אז מצביעים על רביזיה אחת שבאה ואומרת האם פותחים את החוק לדיון מחדש כמכלול.
ארבל אסטרחן
לא תמיד רוצים לאפשר לפתוח את כל החוק, זה קצת בעייתי.
היו"ר יריב לוין
מה לעשות?
משה גפני
אם תפתחי סעיפים, יש לי פתרונות עכשיו גם לקואליציה וגם לאופוזיציה.
ארבל אסטרחן
אבל זה קורה שפותחים סעיפים, זה קורה. לפתוח חוק שלם על - - -
משה גפני
אם מישהו היה שומע אותך היה חושב שקרה עכשיו משהו דרמטי. יש חוק שמונח על השולחן. החליטו לשנות איזה פסיק באיזשהו סעיף, ויש שם 100 סעיפים. אומרים שפותחים את החוק, אבל מצביעים על הפסיק הזה.
זאב אלקין
לא, לא. יש מצב שיש חוק שסגרו אותו. זה חוק גדול שהגישו עליו הסתייגויות וכו' וכו'. אתה רוצה לשנות סעיף מסוים שהסכימו אפילו לשנות. אם המשמעות של זה שאתה פותח את כל החוק, אתה יכול להגיש עוד "נאגלה" של הסתייגויות, הכול הכול – להתחיל את כל הבלגאן מחדש.
ארבל אסטרחן
לא זו התכלית של הרביזיה בכלל. הולכים פה לכיוונים שלא בשבילם זה נועד.
משה גפני
אני לא מבין את הבעיה של ההסתייגות כי גם אם אתה פותח פסיק בסעיף מסוים אין שום בעיה. תשאל את אריה אלדד, הוא יגיד לך הם מגישים 2,000 הסתייגויות. מה זה משנה?
זאב אלקין
לא, יש הבדל. יש הבדל בין להתחיל מחדש עם כל הסעיפים.
ארבל אסטרחן
יכול להיות שהכלל צריך להיות שאפשר רביזיה על כל הצבעה. אם הוועדה הצביעה על כל סעיף, אפשר על כל סעיף. אם הוועדה הצביעה על כל החוק, אפשר על כל החוק. ואם רוצים לקבוע כלל מיוחד להעברות תקציביות, שהיו כמה העברות תקציביות בישיבה אחת אז אפשר לבקש רק רביזיה אחת?
זאב אלקין
לא, את ההעברות התקציביות פתרנו. זה לא בעיה. לפי המתכונת שדיברנו - - -
משה גפני
אתה יודע את המשמעות של זה. אין לי פתרון.
ארבל אסטרחן
אני חושבת שחייבים לאפשר רביזיה רק על סעיף מסוים, רק על הצבעה מסוימת.
היו"ר יריב לוין
כן, אבל איך תמנעי את זה שיהיו לך 200 רביזיות? הרי אני אבקש רביזיה על סעיף 2(א)(3), ואז - - -
זאב אלקין
לא, אתה תבקש על מה שהצביעו.
ארבל אסטרחן
נכון.
זאב אלקין
אבל פה גם צריך להבהיר את זה שלא חייבים להצביע כל סעיף וסעיף.
משה גפני
אני לא אוהב את זה. אתה פותח פה פתח נורא ואיום אם אתה אומר שאפשר להגיש רביזיה בחוק על סעיף מסוים - - -
זאב אלקין
ככה זה היום.
משה גפני
אבל אתה מגיש רביזיה על החוק.
היו"ר יריב לוין
זאב, תבין מה קורה. אתה הבאת חוק לאישור, שהחוק הזה כולל נניח הסדרים שלמים שמסדירים את המאסר והעונשים שניתנים לעברייני תנועה על כל סוגי הדברים. יש שם איזשהו מדרג מסוים. עכשיו פתאום מישהו מבקש רביזיה רק על הסעיף הנקודתי, ומסתבר שבסעיף הנקודתי הזה פתאום קיבלו החלטה שעל עבירות מהירות נותנים פי 10 מאשר על כל הדברים האחרים. זה, מבחינתך אומר שאת כל ההחמרות או ההקלות שעשית בסעיפים הקודמים אתה לא מוכן לקבל אותן עכשיו במציאות החדשה שנוצרה לך. אז מה תעשה? זה לא, אי-אפשר. הדברים הרי קשורים. אני הרי בא ואומר: תשמע, אם שינית לי את סעיף 2 אני חי בעולם אחר עכשיו. בעולם הזה אני לא רוצה את החוק בכלל.
ארבל אסטרחן
אבל אם הם לא קשורים? אם זה פרק?
היו"ר יריב לוין
אבל מה זה שייך? אני עשיתי טרייד שאני הסכמתי לתמוך בהחמרת הענישה על עברייני מהירות כנגד החמרת הענישה על מי שלא עוצר באור אדום. יבטלו לי את האור האדום ויגידו לי: אתה כבול, אתה לא יכול עכשיו להתעסק עם המהירות כי בזה כבר הצבענו והכרענו ויצאנו מזה. מה זה? זה לא הגיוני.
נאזם בדר
יריב, הכוונה היא האם יש השלכה של תוצאת הרביזיה על מהות החוק.
היו"ר יריב לוין
תמיד יש. מי יקבע אם יש או אין?
ארבל אסטרחן
ואם נלך למה שירדנה הציעה שאם יש כמה רביזיות על חוק, כן לאפשר על סעיפים או על נושאים, ואם יש כמה רביזיות על חוק יצביעו קודם כל על השאלה האם לאשר אותן, ורק אם- - -
היו"ר יריב לוין
זה פותר לך, אבל פותח מרכיב מסוים מהבעיה מכיוון שזה כובל את הידיים של מי שרוצה לעשות שינוי קטן שהוא אפילו מוסכם. זה שם אותו תחת החשש שהוא יוצף בערימה כזאת של - - -. מספיק אחד שמתנגד לחוק שכולם מסכימים עליו כדי לפתוח לו עכשיו פתח אין סופי.
ארבל אסטרחן
אני חושבת שהחשש של פתיחת חוק שלם על תיקון קטן הוא גם חשש אמיתי – לא לאפשר לוועדה לעשות רביזיה רק על נושא.
אורית רימוק
יריב, בפועל זה לא קורה. מגישים רביזיה אחת על סעיף מסוים. אין הצפות, זה לא קורה. לא נתקלתי בזה.
היו"ר יריב לוין
כי היום יש ספק גדול אם אתה יכול להגיש רביזיה כזאת על כל מרכיב בנפרד. זאת שאלה גדולה.
ארבל אסטרחן
בוועדת הכלכלה אני ראיתי פעמים על סדר-היום: רביזיה על סעיף כך וכך. זה דבר שקורה שם. אבל מזכירה עכשיו ירדנה עוד דבר. במליאה, למשל, בקריאה השנייה אפשר להחזיר לוועדה חוק שלם או נושא מסוים. ואז אותו נושא נפתח, רק אותו נושא.
היו"ר יריב לוין
כן, אבל אני מזכיר לך שאת מצביעה במליאה בקריאה שלישית על החוק כולו as is. ואז יש לך אפשרות להגיד: מאה אחוז. שיניתם לי שם, אני מתנגד לחוק במכלול, לכן יש קריאה שלישית. זה בדיוק ההבדל בין הקריאה השנייה לקריאה השלישית. בקריאה שנייה את יכול לשנות סעיפים תוך כדי התהליך, רק אז בסוף את מקבלת איזשהו מכלול שבקריאה שלישית את מצביעה אם את בעדו או לא. פה בוועדה אם את עושה תהליך כזה את עושה אותו הפוך. את אומרת: קודם נאשר את המכלול, אחר כך נגניב לך כמה תיקונים כאלה, ופתאום אישרת משהו שבכלל לא התכוונת אליו.
ארבל אסטרחן
אז הרביזיה צריכה להיות על נושא, לא על סעיף – החשש שלך.
היו"ר יריב לוין
לא יודע. אני די קרוב לראייה של גפני. אני חושב שהחוק הוא חוק על כל מרכיביו. ההפרדות האלה הן מלאכותיות.
משה גפני
אם את עושה רביזיה על כל סעיף את באת ואמרת שהרביזיה מקבלת מימד שונה לחלוטין. רביזיה זה לא מה שאמרת קודם, זה חלק מהליך החקיקה. יש רביזיה על כל פרט, על כל סעיף. החקיקה לא מסתיימת בהצבעה, יש עוד תהליך, עוברים סעיף סעיף עם רביזיות. אם רביזיה זה כדי לארגן את ההצבעה האקראית שקרתה ולארגן את האנשים ולהביא אותם בתוך חצי שעה - - -. יכולה להיות רביזיה על החוק. לא יכולה להיות רביזיה על סעיפים. אם יש רביזיה על סעיפים, המשמעות של החקיקה היא משהו אחר, והרביזיה מקבלת מימד שונה. הרביזיה זה חלק מהחקיקה, יש שתי הצבעות על כל סעיף.
היו"ר יריב לוין
נכון, אני מסכים. זה בדיוק זה. אני מסכים, אני חושב שזה ניתוח נכון - זאת דעתי.
ארבל אסטרחן
אבל זה שינוי של המצב שקיים היום.
היו"ר יריב לוין
למה זה שינוי של המצב שקיים היום?
ארבל אסטרחן
כי היום מאפשרים רביזיה על הצבעה מסוימת, על פריט מסוים, על סעיף מסוים. זה דבר שהוא בהחלט קורה.
משה שיפמן
הסתייגויות, שבמקרה כזה יוכלו להגיש הסתייגויות רק על שינוי שבוצע.
היו"ר יריב לוין
גם אפשרי. זה גם די תואם את מה שעשינו בהחזרת סעיף מהמליאה.
ארבל אסטרחן
נכון, אבל שם אמרנו שמחזירים את כל החוק או נושא מסוים. ואז אם החזרנו נושא, רק אליו אפשר להגיש הסתייגויות.
היו"ר יריב לוין
לכן, אני חוזר למה שהצעתי בהתחלה. אני אומר את האמת, אני יותר קרוב לעמדה שלך. אבל אם רוצים לגשר בין העמדות האלה אז אפשר לבוא ולומר שאפשר יהיה לבקש רביזיה בין על כל מה שאושר לבין על מרכיב מסוים ממנו – לאו דווקא סעיף אחד, על איזשהו מכלול מתוך הדברים – ובהנחה שביקשו יותר מרביזיה אחת כזאת אז יראו את כל הרביזיות ככאלה שמתייחסות לכל המכלול, ויצביעו עליהן כמקשה. זה נראה לי האיזון היחיד שאפשר לעשות פה. זה נותן אופציה לעשות את זה לפי סעיף, למרות שבעיניי זה לא נכון מבחינת התהליך. אבל מצד שני, מונע את זה שנוצף פה באלפי רביזיות שזה לא המטרה של כל העניין בכלל.
אורית רימוק
זה לא קורה.
היו"ר יריב לוין
לא קורה אז מצוין. אז מה הבעיה? אז בואו נעגן את מה שלא קורה.
אורית רימוק
גם האופוזיציה עצמה לא רוצה להיות מטורטרת כל פעם.
היו"ר יריב לוין
אין בעיה, אז בואו נעגן. זה לא עניין של אופוזיציה-קואליציה, זה עניין של הראייה הנכונה של התהליך.
משה גפני
מה זה שהאופוזיציה לא רוצה להיות מטורטרת? אני הייתי פה באופוזיציות לא כמו שלכם. אני הייתי באופוזיציה של נאומים של 11 שעות.
אורית רימוק
אז בוא תצטרף אלינו.
משה גפני
האם התחבאנו מאחורה ונכנסנו פנימה בשתיים בלילה כדי להצביע? פעם האופוזיציה היתה אופוזיציה. זה לא כמו היום.
היו"ר יריב לוין
רבותי, מה אנחנו מסכמים בסיפור הזה?
חן שמילו
אתה מציע שני מסלולים: לעשות רביזיה מצומצמת פר סעיף או רביזיה כוללת?
היו"ר יריב לוין
כן. אני אפילו מוכן שתהיה אפשרות עד שתי רביזיות לסעיף – אם רוצים. הרי אפשר לשחק עם זה איך שרוצים, למרות שאני בדעה של גפני שכל הקונספציה היא לא נכונה, שזה או החוק או אין החוק. להתחיל לחתוך אותו לחלקים זה לא נכון.
אורית רימוק
זה לא שחור או לבן, זה לא נכון. יש חוקים שהם מורכבים. יש סעיפים מסוימים ש- - -
היו"ר יריב לוין
אז ניתן אופציה. אפשר לקבוע שיהיו עד שתי רביזיות פר סעיפים.
אורית רימוק
קח את חוק התכנון והבנייה, יש שם 800 סעיפים. ישבו בוועדה, אבל אני משערת שפרקים מסוימים - - -
היו"ר יריב לוין
לא, אבל אז השאלה היא האם הצביעו על הכול במכה אחת או לא. אל תשכחי שכל נושא שהוצבע בנפרד בישיבה נפרדת ממילא הוא נתפס כנפרד.
משה גפני
נאזם אומר שיש סעיף על סדר-היום :העברות לשנת 2012. אם הוגשה רביזיה על אחת מההעברות או שהוגשה רביזיה על 4 העברות או על 100 העברות, יושב-ראש הוועדה צריך להצביע האם חוזרים לסעיף הזה מחדש - רביזיה. והיה ואני לא רוצה או היושב-ראש לא רוצה לקבל שום רביזיה, הוא לא נותן לרביזיה להתקבל, ואז לא חוזרים לסעיף הזה. ואם יש רביזיה שהיושב-ראש רוצה לקבל אותה, ורביזיה שהוא לא רוצה לקבל אותה, הוא מקבל את הרביזיה. חוזרים לסעיף ואז מצביעים רביזיה רביזיה.
ארבל אסטרחן
זה בדיוק מה שירדנה אמרה. אם יש כמה רביזיות, מצביעים פעם אחת.
היו"ר יריב לוין
אני רק הסברתי לך מה יקרה. בכל פעם שאתה כיושב-ראש תרצה לחזור למשהו, אני כאיש האופוזיציה אגיש לך 600 רביזיות. זה יהיה המחיר.
משה גפני
מאה אחוז, אבל אז באותה שעה אני מצביע.
היו"ר יריב לוין
600 פעם?
ארבל אסטרחן
כן, פעם אחת. אם זה היה הכול סרק תהיה לך רק הצבעה אחת ובה זה ייפול.
היו"ר יריב לוין
לא, אבל תהיה הבעיה. אתם לא נותנים לי מענה למצב שבו באמת יש באופן אמיתי רצון לתקן נקודה מסוימת ובגינה הולכים לרביזיה, ואז אני מביא לך 600 רביזיות נוספות.
ארבל אסטרחן
אז הוא יצטרך להחליט האם להפיל את כולן או להצביע את כולן.
היו"ר יריב לוין
מה אתם אומרים?
ארבל אסטרחן
אני אנסה לסכם שרביזיה יכולה להיות מוגשת על הצעת החוק כולה, או על עניין מסוים בהצעת החוק. זה בעצם כמו הסעיף של ההחזרה.
אורית רימוק
מה זה "עניין"? תגדירי. זה סעיף?
ארבל אסטרחן
לא, זה מונח שאנחנו משתמשים בו. ככה כתוב לגבי החזרה. זה נושא.
אורית רימוק
את מגדירה את זה כעניין, אבל זה יכול להיות על כמה סעיפים.
ארבל אסטרחן
נכון, ובלבד שיש ביניהם קשר. זה העניין.
ירדנה מלר-הורוביץ
גם במליאה כשמצביעים על עניין מסוים, זה על עניין שהיה עליו ויכוח. יודעים בדיוק. זאת אומרת, מגדירים מה זה. או מחזירים את החוק כולו, או מושכים סעיף, או לתקן עניין מסוים.
משה גפני
האם אתם מכריעים היום בעניין הזה או שאת תחשבי עוד על הרביזיה? כי זו הצעה טובה. זאת אומרת, אני לא צריך להצביע על כל ההעברות.
ארבל אסטרחן
אני רוצה להגיד את זה. על הרביזיות על כל ההעברות.
משה גפני
אני מצביע רק על זה, האם חוזרים לסעיף. אם חוזרים לסעיף, יש סעיפים שלא היה עליהם רביזיות. להם אני לא חוזר.
ארבל אסטרחן
נכון, רק על הרביזיות. העברות תקציביות זה לא חקיקה, זה נושא על סדר-היום. אבל תיכף נראה אם זה מתאים. הרביזיה תהיה על הצעת החוק כולה או על עניין מסוים בהצעת החוק. אם היו יותר מרביזיה אחת, זאת אומרת, רביזיות שונות על אותה הצעת חוק, יצביעו קודם כל הצבעה אחת האם להצביע על הרביזיות השונות. אם זה נדחה, כל הרביזיות נפלו. אם זה התקבל, יצביעו רביזיה רביזיה. אותו דבר צריך להיות ב- - -. אני לא יודעת איך להגדיר את זה כי זה - - -
משה גפני
בסעיף של העברות תקציביות.
ארבל אסטרחן
או שאני אגיד העברות, או נושא על סדר-היום.
משה גפני
זה הסעיף שעל סדר-היום. על סדר היום אני לא כותב כל העברה בנפרד.
ארבל אסטרחן
השאלה היא האם זה משהו שנראה לכם.
היו"ר יריב לוין
בסדר, אפשר לחיות עם זה. זה פשוט יעביר יותר דברים למסלול של הסתייגויות.
משה גפני
מה סיכמנו לגבי הקואליציה והאופוזיציה? להזמין אותו על ההעברות הבאות של תקציב הביטחון?
היו"ר יריב לוין
ודאי.
זאב אלקין
א', זה חובה. ולגבי קואליציה ואופוזיציה – בכנסת הבאה - - -
וילמה מאור
כל עוד לא הוצבע כל החוק, מצביעים כל ישיבה סעיפים שונים, וניתן להצביע על כל סעיף וסעיף במהלך?
ארבל אסטרחן
כן. יו"ר הישיבה יכול לעשות רביזיה אחת.
וילמה מאור
על הכול באותה ישיבה.
ארבל אסטרחן
כן, באותה ישיבה.
וילמה מאור
ואם בישיבה אחרת ביקשו - - - ?
ארבל אסטרחן
אז זה יהיה נפרד. על מה שאמרתי, על כמה בקשות רביזיה זה רק כאלה שהיו באותה ישיבה, או על אותה הצעת חוק. אני חושבת באותה ישיבה. צריך לנסח את זה ולראות.
היו"ר יריב לוין
בסדר, אוקיי. נצטרך לחזור לנוסח - זה ברור.
ארבל אסטרחן
האם זה שיקול דעת ליו"ר להחליט האם לעשות הצבעה אחת על כולן או רביזיה רביזיה, או שתמיד - - - ?
היו"ר יריב לוין
לא, זה שיקול דעת שלו – זה ברור.

אם כך, אנחנו הולכים לסעיף 18.
ארבל אסטרחן
סעיף 18 הוא סעיף די פשוט כי הוא דומה מאוד למה שקיים היום, וזה הסעיף של סדרי דיון מיוחדים בוועדת הכנסת, סעיף 101א שעוסק בישיבות שבהן ועדת הכנסת יושבת כגוף מעין שיפוטי, חסינות וכו', שבשנים האחרונים יש בו כמובן פחות שימוש מאז ששונו חוקי החסינות, ולא צריך יותר ליטול חסינות על עבירות פליליות.
הוא אומר כך
זה סעיף ייחודי לוועדת הכנסת. סדרי דיון כמפורט להלן יחולו בעת שוועדת הכנסת דנה באלה: קביעת חסינות, שזה אם היועץ המשפטי לממשלה רוצה להגיש כתב אישום נגד חבר כנסת, וחבר כנסת מבקש קביעת חסינות, או נטילתה, כי עדיין ניתן היום ליטול חסינות בפני חיפוש ומעצר, או נטילת זכות מחבר הכנסת, אתם זוכרים שזה התרחש בכנסת הזאת, או הטלת סייגים על יכולתו למלא תפקידים מסוימים בכנסת או מטעמה, יש לנו על זה סעיפים ספציפיים שוועדת כנסת יכולה לקבוע שחבר כנסת לא יהיה מועמד ליו"ר ועדה וכו', לרבות השעיה מאותם תפקידים או העברה מכהונה בהם; קביעה כי חבר הכנסת פרש מסיעתו; זה לא כתוב היום בתקנון. אבל המקרה האחרון, ב-2006, שבו התקיים דיון על פרישה, נהגו לפי סדרי דיון אלה. זה גם נכון, זו החלטה משמעותית ביותר. ולפי החוק החדש, שלילת תשלומים מחבר הכנסת או חבר הכנסת לשעבר. גם לדבר הזה יש לנו תקדים מהכנסת הנוכחית.
אלה הם המקרים בהם יחולו סדרי הדיון הבאים. ומה הם סדרי הדיון? חבר הכנסת שהוא חבר ועדת הכנסת ועניינו נדון בה, לא ישתתף, בדיוני הוועדה ובהצבעה כחבר ויוכל חבר סיעתו למלא את מקומו, יחולו הכללים הרגילים. זאת אומרת, אם הוא סיעת יחיד או חבר הכנסת יחיד ואחרים שרים, הם הם לא יוכלו למלא את מקומו. אבל זה הכללים הרגילים של מילוי מקום. רשאי להשתתף בהצבעה רק חבר הכנסת שהשתתף בכל הישיבות שבהן התקיים דיון מהותי בנושא מהנושאים האלה. זאת אומרת, בשונה מנושאים אחרים, פה יכול להצביע רק מי שאכן השתתף בדיונים.
נאזם בדר
מהי ההגדרה של נושא מהותי?
ארבל אסטרחן
לא אם רק אומרים: הישיבות יהיו בתאריכים האלה והאלה, אלא אם התחילו לדון לגופו של עניין.
אורית רימוק
זה לא היה שליש?
ארבל אסטרחן
לא, לא. תראו תיכף בהמשך. זה רק השתתפות של יותר ממחצית מהישיבה.

אם חבר כנסת הודיע לפני ישיבה מהותית שנבצר ממנו להשתתף בה מסיבה רפואית או מסיבה מוצדקת אחרת, רשאית ועדת הכנסת, במועד קיומה של הישיבה לקבוע - זאת אומרת, זה הצבעה בוועדה - כי היעדרותו לא תמנע ממנו להשתתף בהצבעה, ובלבד שהשתתף לפחות במחצית מהישיבות המהותיות באותו נושא. זאת אומרת, אם היו כמה ישיבות אחרות, הוא צריך להיות בלפחות חצי מהן כדי להצביע.

יש כאן הוראה משלימה. אם התחיל כבר הדיון ונבצר ממנו להשתתף בהמשך הדיונים, אז חבר כנסת אחר יכול להחליף אותו, ואז לגביו הוא יצטרך להיות בישיבות המהותיות, מאותו מועד. זה כל מיני התאמות. השתתפות בישיבה מהותית זה נוכחות לפחות במחצית ממשכה. אם אתם זוכרים, פה מנהלת הוועדה מקיימת רישום של חבר כנסת בדקות – נכנס יוצא, נכנס יוצא - לוודא שהוא נכח במחצית, אז אם זה נוהל שרוצים להמשיך איתו.
חבר הכנסת שעניינו נדון בוועדה רשאי להיות מיוצג בוועדה על ידי עורך דין או על ידי חבר כנסת אחר.

יו"ר ועדת הכנסת יודיע לחברי הוועדה מראש על מועדי הישיבות; התקיימה יותר מישיבה מהותית אחת, יעמיד יושב ראש ועדת הכנסת את כל הפרוטוקולים של הישיבות המהותיות לעיונם של חברי הכנסת הרשאים להשתתף בהצבעה. היום גם קבוע שהוא יכול להודיע מראש אם הוא יכול להשתתף בהצבעה, אבל חשבנו שזו הוראה מיותרת.
היו"ר יריב לוין
גם בדרך כלל אתה לא יודע עד הישיבה עצמה.
נאזם בדר
אני מבין שסעיף קטן (ד) נותן תשובה לסיעת יחיד.
היו"ר יריב לוין
לא רק, בכל מצב.
ארבל אסטרחן
לא, מיוצג על-ידי חבר כנסת אחר. האחר לא יוכל להצביע. מיוצג – מישהו יכול לדבר בשמו.
נאזם בדר
אני מתייחס לעניין שחבר כנסת מסיעת יחיד לא יכול להשתתף בדיון כשדנה בעניינו.
ארבל אסטרחן
להשתתף זה להצביע. אי-אפשר להחליף אותו.
נאזם בדר
אז חבר כנסת שעניינו נדון בוועדה שאין לו מישהו אחר מסיעת אחרת, הוא סיעת יחיד, הוא יכול לבקש מחבר כנסת אחר.
היו"ר יריב לוין
לא, לא. לייצג אותו, לא להצביע.
ארבל אסטרחן
במקום שהוא ידבר, הוא יוכל לייצג אותו.
היו"ר יריב לוין
זה לעניין ייצוג, זה לא לעניין זכות הצבעה. זה הוראות שישנן היום. אין פה שינוי מהותי.
היו"ר יריב לוין
מובן שלא תהיה התייעצות סיעתית – זה ברור.
ארבל אסטרחן
כן, זו הוראה חדשה שבדברים כאלה אין התייעצות סיעתית. אגב, הסעיף הזה הוא משלים להוראות שקיימות בחוקים שנוגעים לנושאים האלה. כי, למשל, בחוק החסינות, על קביעת חסינות או נטילתה, כתוב שהכנסת לא תדון בזה, אלא אחרי שניתנה לחבר כנסת הזדמנות להשמיע את דברו, ועוד צריך להודיע מראש וכו'. הוראות התקנון האלה הן השלמה להוראות החוק.
בזה סיימנו את הפרק הזה שעוסק בישיבות הוועדות. אני רק אזכיר שהושמטה מכאן איזה כוכבית שהיום אומרת שוועדה לא תכלול בסדר-היום שלה נושא שחבר כנסת הציע כהצעה לסדר, והמליאה החליטה לא לכלול בסדר-היום. היום יש איזושהי כוכבית שאומרת שוועדה לא תדון בזה חודש. חשבנו שאין מקום למנוע מוועדות לדון בדברים רק כי הכנסת החליטה שהיא לא רוצה לכלול את זה בסדר-יומה או להעביר לוועדה. אני רק מזכירה את זה.
נאזם בדר
נושא שמוסר מסדר-היום של המליאה. הוא לא מועבר, הוא מוסר.
ארבל אסטרחן
כן, בדיוק. אם הוא מוסר, אין הגבלה על ועדה - רוצה לדון בו, לא רוצה לדון בו.

אני קצת מתלבטת. הפרק של הפומביות הוא טיפונת בעייתית, ולכן חשבתי אולי על הפרק של ההתנהגות.
היו"ר יריב לוין
אין בעיה, בסדר.
ארבל אסטרחן
האמת היא שלא נשארו לנו הרבה פרקים. אבל הפומביות והזימון הם - - -
היו"ר יריב לוין
בסדר, נשאיר את זה לאחר כך. אין בעיה.
ארבל אסטרחן
ההתנהגות הוא פרק קל יותר כי הוא מבוסס על מה שקבענו לגבי התנהגות במליאה, בשינויים מסוימים כמובן שנגיד אותם.

זה ייקרא התנהגות חברי הכנסת בישיבות הוועדות כי יש לנו היום פרק שנקרא התנהגות במליאת הכנסת – פרק חדש כבר שנקבע.


חבר הכנסת המשתתף בישיבת ועדה ימלא אחר הוראות יושב-ראש הוועדה.
היו"ר יריב לוין
פה יש לי הסתייגות. זה בישיבת ועדת חוקה.
וילמה מאור
גם עבודה.
ארבל אסטרחן
חבר הכנסת ידבר בישיבת ועדה ברשות יושב ראש הוועדה ובמסגרת הזמן שהוקצבה לו. זה ממש זהה להוראה במליאה.


חבר הכנסת ידבר בישיבת ועדה בצורה הולמת, בלשון מקובלת ובאופן השומר על כבוד הכנסת, ולא יעשה בוועדה מעשה שיש בו פגיעה בכבוד הכנסת. בכבוד אחד מחבריה זה אמור להיות.
היו"ר יריב לוין
לא, לא. לא אחד מחברי הוועדה. אחד מחברי הכנסת האחרים, זה לא אחד מחברי הוועדה.
ארבל אסטרחן
פגיעה בכבוד הכנסת, פגיעה בכבוד אחד מחבריה, מחברי הכנסת, או בסדר דיוני הוועדה.
נאזם בדר
ארבל, סעיף קטן (ב), מבחינה לשונית זה יהיה נכון מסגרת הזמן שהוקצבה לו או שהוקצב לו?
ארבל אסטרחן
מסגרת.
היו"ר יריב לוין
לא, מה שהוקצב זה המסגרת.
ארבל אסטרחן
אגב, כך גם כתוב במליאה. (ג) גם כתוב כך במליאה. במליאה יש הוראת המשך על איסור של הצגת חפצים שחשבנו שהיא לא מתאימה, ויש גם לגבי המליאה הוראה שיעשו שימוש בתואר חבר הכנסת או בתואר חבר הממשלה. בוועדה פחות מקפידים על זה, אז זה גם מושמט מכאן.

חבר הכנסת המשתתף בישיבת ועדה לא ישוחח במהלך הישיבה בטלפון ויקפיד שמכשיר הטלפון או הזימונית שברשותו לא ירעיש. כך כתוב גם במליאה, אבל חשבתי אולי לומר מכשיר אלקטרוני. לא יודעת, רק להפנות לטלפון וזימונית?
היו"ר יריב לוין
זה בסדר.
ארבל אסטרחן
הטלפון או הזימונית. מישהו עוד הולך עם זימונית? אני לא יודעת.
היו"ר יריב לוין
כן, דווקא יש כאלה.
ארבל אסטרחן
זה כללי ההתנהגות.
קריאה לסדר והוצאה מישיבת ועדה
סבר יו"ר ועדה כי חבר הכנסת התנהג בישיבת ועדה בניגוד להוראות הסעיף שעכשיו קראנו, יקרא לו לסדר.
חן שמילו
פה רשום הוצאה עם עי"ן.
ארבל אסטרחן
נכון, בכותרת השוליים. אני רואה, אין לי מושג איך זה קרה.

נקרא חבר הכנסת לסדר שלוש פעמים בישיבה אחת של הוועדה, רשאי יו"ר הוועדה לשלול ממנו את רשות הדיבור באותה ישיבה, או להוציאו מהישיבה, ואם היה צורך בכך - להורות על הוצאתו. זה גם דומה למה שקיים במליאה.

הפר חבר הכנסת את הסדר הפרה חמורה – אין לנו הגדרה בדיוק לזה, גם במליאה לא.
נאזם בדר
לא. במליאה הוא יכול להוציא אותו, ומטבע הדברים נשללת זכותו לדבר, ולא לשלול את זכותו ואולי להוציא אותו.
ארבל אסטרחן
למה? במליאה, בסעיף 42, נקרא חבר כנסת לסדר שלוש פעמים בישיבה אחת, רשאי יו"ר הישיבה לשלול ממנו את רשות הדיבור באותה ישיבה, או להוציאו מהישיבה. כתוב: ואם היה צורך להורות על הוצאתו.
ירדנה מלר-הורוביץ
לשלול לו את הדיבור, כי הוא יכול להיכנס להצביע. הוא לא שולל ממנו את זכות ההצבעה.
ארבל אסטרחן
יש עכשיו נאומים בני דקה. אתה שלוש פעמים הפרעת, אתה לא מדבר יותר היום. לא מדבר בשעה הקרובה.
היו"ר יריב לוין
לא מדבר, לא חייב להוציא אותו.
נאזם בדר
המקרה היחידי שהיה זה ועדת האתיקה. במשך כל 33 שנותיי בכנסת לא ראיתי שנשללה זכות דיבור מחבר כנסת שהמשיך להיות נוכח בישיבה. הוא מוצא, ומטבע הדברים כאשר הוא מוצא הוא מאבד את זכות הדיבור.
ירדנה מלר-הורוביץ
אבל היה 71 משהו בעבר? אני אגיד לכם מתי זה כן היה. דליה איציק ניהלה את הישיבה, ואני אמרתי לה שאני יכולה לשלול. גדעון סער אמר את נאום הסמרטוטים והיה ויכוח. היא אמרה לו: אתה לא יכול, אני אשלול ממך את הדיבור. הוא אמר לה: את לא יכולה. אני הפניתי אותה לסעיף הזה, והיא אמרה לו: אני כן יכולה. היא לא הוציאה אותו, אבל היא אמרה לו: אתה לא תדבר. זה נדיר, זה נדיר.
ארבל אסטרחן
בכל מקרה, זה קיים. זה לקוח מהמליאה.

- - -והפר הפרה חמורה, רשאי יו"ר הוועדה להוציאו מהישיבה לאלתר, ואם היה צורך בכך - להורות על הוצאתו.
הוצא חבר הכנסת מישיבת ועדה, רשאי להשתתף במקומו ממלא מקומו – זה פשוט להבהיר שזה לא מונע. חלים הכללים הרגילים של מילוי מקום, זה לא מונע ממלא מקום – והוא רשאי להיכנס אם הרשה זאת היו"ר או לצורך הצבעה בלבד.אגב, היום הוא יכול להיכנס רק אם הוא בסיעת יחיד. זאת אומרת, אם נכנס ממלא מקומו הוא לא יכול להיכנס. אבל פה מוצע שינוי.
היו"ר יריב לוין
אין בעיה.
ארבל אסטרחן
יש כאן סעיף שמוצע להשמיט אותו – שאם הוא הוצא, יו"ר הוועדה רשאי להביא את זה לפני ועדת האתיקה, כי זה ברור.
היו"ר יריב לוין
כן, זה מיותר לגמרי. חבל על הזמן.
ארבל אסטרחן
וגם את סמכות הערעור של חבר הכנסת לוועדת האתיקה מוצע להשמיט.

אגב, במליאה כן השארנו הוראה שאם חבר כנסת הוצא מהמליאה רשאי יו"ר הישיבה או יו"ר הכנסת להביא את העניין לפני ועדת האתיקה. זה צריך להיות אחיד. אם אנחנו מוחקים את זה מכאן, נמחק את זה גם מהמליאה.
היו"ר יריב לוין
כן, כן.

אנחנו מדלגים כרגע על הפרק השביעי, ואנחנו עוברים לעמוד 22, סעיף 27.
ארבל אסטרחן
נכון. האמת שאין פה שינויים מאוד מהותיים.
ועדת חקירה פרלמנטרית – זה פרק שגם כן מבוסס מאוד על מה שקיים היום, ואני אפנה את תשומת הלב לשינויים. הוא רק נראה ארוך.

היום ועדת חקירה פרלמנטרית מוקמת מכוח חוק-יסוד: הכנסת, שקובע בסעיף 22 שהכנסת רשאית למנות ועדת חקירה, אם על-ידי הסמכת אחת הוועדות הקבועות, ואם על-ידי בחירת ועדה מבין חבריה, כדי לחקור דברים שהכנסת קבעה. סמכויותיה ותפקידיה של ועדת חקירה ייקבעו על-ידי הכנסת, ובכל ועדת חקירה יהיו גם נציגים של סיעות שאינן משתתפות בממשלה לפי יחסי הכוחות של הסיעות בכנסת. הדברים האלה נאמרים בחוק-היסוד, ואנחנו קובעים השלמות.
קודם כל, מי יכול להציע? הצעה להקים ועדת חקירה. חבר הכנסת שאינו שר או סגן שר, או כמה חברי כנסת – פה פשוט רצינו להבהיר - או ועדה מוועדות הכנסת, זה קיים גם היום, רשאים להציע לכנסת להקים ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא מסוים. כמו שאתם יודעים, בפועל היום ועדת חקירה קמה בדרך של הצעה לסדר, אבל זה לא בדיוק היה כתוב כך. אז פה מוצע לומר שעל הצעה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית יחולו הוראות הסעיפים בקשר להצעות לסדר: 52(ב), זה אומר שזה יוגש ליו"ר הכנסת באמצעות מזכיר הכנסת. אם זה הוגש עד יום ב' ב-11:00 ואושר, יובא באותו שבוע, ו-(ד) אומר שהיו"ר רשאי לשנות את נוסח ההצעה לסדר, והוא יודיע על זה לחבר הכנסת. בקיצור, הפרוצדורה היא כמו הצעה לסדר. גם סעיף קטן (ב) אומר שזה כמו הצעה לסדר. הוא אומר שזה ירד מהמכסה של ההצעות לסדר, אבל רק אם זה הצעה של חברי כנסת. אם זה הצעה של ועדה, זה כמובן לא ירד מהמכסה.
הצעה להקים ועדת חקירה תידון בישיבת הכנסת המוקדשת לדיון בהצעות חוק והצעות לסדר. זאת אומרת, ביום רביעי. זה גם כך קורה.
מה סדר הדברים?
תמר כנפו
את אומרת סעיף (1): חבר כנסת שאינו שר וכו'. בדרך כלל לרוב, זה סיעה. לא חבר כנסת יכול. הוא צריך לקבל את רשות הסיעה כי זה על המכסה של הסיעה.
ארבל אסטרחן
כתוב שזה במסגרת המכסה הסיעתית. זה כמו הצעה לסדר.
היו"ר יריב לוין
זה כמו הצעה רגילה לסדר.
תמר כנפו
זה הצעה רגילה לסדר, אבל זה כאילו הוא מקבל רשות של סיעה.
ארבל אסטרחן
כן, נכון.
היו"ר יריב לוין
ברור, זה מה שיש ב-(ב). על-פי המכסה הסיעתית.
ארבל אסטרחן
ואז מה קורה במליאה? אחד מחברי הכנסת שהציעו להקים ועדת חקירה פרלמנטרית או יו"ר ראש הוועדה המציעה, לפי העניין, ינמק את ההצעה במסגרת זמן שלא תעלה על עשר דקות, והבקשה שלו זה להעביר את זה לוועדת הכנסת.
אחרי ההנמקה רשאית הממשלה להביע את עמדתה ביחס להצעה במסגרת זמן שלא תעלה על עשר דקות, ולהודיע על הסכמתה או על התנגדותה להעברת ההצעה לוועדת הכנסת; ואז יחולו הוראות 53(ד)(2). זה כמו מי יכול לדבר בשם הממשלה על הצעה לסדר. עשינו פה איזושהי רשימה: ראש הממשלה, השר שהנושא בסמכותו או סגנו, ואם זה בסמכות ראש הממשלה אז גם השר המקשר, ובנסיבות מיוחדות שר אחר. זה נראה פה הגיוני.
נאזם בדר
ואם הממשלה לא מתייחסת כמו שקורה בהצעת חוק?
היו"ר יריב לוין
היא רשאית תמיד.
נאזם בדר
אז חבר הכנסת יכול לנצל את - - -
ארבל אסטרחן
כתוב, זה (ו). הקדמת אותי. תמכה הממשלה בהעברת ההצעה לוועדה או לא נקטה עמדה, רשאי, מיד לאחר מכן, אחד מחברי הכנסת הנוכח במליאה, כפי שיקבע יו"ר הישיבה, להציע להסיר את ההצעה מסדר היום ולנמק את התנגדותו במסגרת זמן שלא תעלה על שלוש דקות; ככה זה לגבי הצעות חוק. ופה גם הוראה שקיימת בהצעות חוק. קיבל אחד מחברי הכנסת רשות דיבור לנמק את התנגדותו אבל בדבריו תמך, יפסיקנו יו"ר הישיבה וייתן רשות דיבור לחבר כנסת אחר המבקש להתנגד.

הוא מציג, הממשלה יכולה להשיב. חבר כנסת יכול להתנגד. בתום הדיון תחליט הכנסת אם להעביר את ההצעה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית לוועדת הכנסת או להסיר מסדר היום, ולעניין דחיית ההצבעה יחול 35 שזה הכלל הרגיל שלנו של אפשרות לדחות הצבעה. אגב, היום יש אפשרות להצביע לדבר עוד הפעם אחרי הממשלה. אבל ראינו שבהצעות חוק ובהצעות לסדר אין אפשרות כזאת.
נאזם בדר
אני רוצה לחזור לסעיף (ו) כי זה רגיש. המבחן המעשי הוא התוצאה בהצבעה. לגבי חקיקה - היום הניסוח: אם הממשלה לא התייחסה, אחד מחברי הכנסת רשאי במסגרת זמן של כך וכך לבקש להסיר. מדובר לא בהסברים שלו אלא במבחן ההצבעה.
ארבל אסטרחן
אתה עוד לא יודע את ההצבעה כשאתה אומר לו: רד מהדוכן, אני מביא חבר הכנסת אחר שידבר במקומך.
נאזם בדר
למשל, היום יושב-ראש הישיבה מזהיר חברי כנסת. הוא אומר: אתה לא יכול לתמוך בהצעת החוק.
ארבל אסטרחן
אבל בדיבורים שלו הוא יכול לתמוך? חבר כנסת ביקש להעביר הצעת חוק. הממשלה לא הביעה עמדה. עולה חבר כנסת אחר ואומר: אני בסוף אצביע נגד. אבל דעו לכם שזו הצעה מעולה. היו"ר אמור להוריד אותו ולהביא חבר כנסת אחר. זה מה שכתוב. אפשר להתעלם מהסעיף הזה, אפשר לבטל אותו. אבל הוא קיים בחקיקה. אפשר להחליט אם רוצים את זה גם פה או לא רוצים. הרעיון הוא שאם הממשלה לא התנגדה מאפשרים לאחד מחברי הכנסת להתנגד. זה בדיוק כמו הצעות חוק מבחינת הנוסח.
היו"ר יריב לוין
אני לא רואה בזה בעיה.
נאזם בדר
אנחנו דיברנו על שיטות חוסמות. למה זה מהותי? מכיוון שיכול חברי כנסת כדי לחסום את הדרך בפני חבר כנסת שבאמת מתנגד לעלות על הבמה ולנמק את ההתנגדות, להסביר ולנסות לשכנע. בא מישהו ומקדים אותו. הוא אומר: אני מבקש להתנגד, והוא בפועל לא מעלה שום טיעון להתנגדות. מבחינה מהותית הוא שולל.
ארבל אסטרחן
נכון, זו הסיבה לסעיף. היו"ר אמור להפסיק אותו, ולהגיד: מישהו רוצה להתנגד? כתוב: קיבל את רשות הדיבור כדי לנמק התנגדות, אך בדבריו תמך בה. הוא אמור לעלות להתנגד, אבל הוא אומר: תשמעו, זו הצעה מצוינת. היו"ר אמור להגיד לו: אדוני, רד. בואו ניקח חבר כנסת שמתנגד שינמק.

בתום הדיון הכנסת מחליטה אם להעביר לוועדת הכנסת. החליטה הכנסת להסיר את ההצעה מסדר היום, לא יתקיים דיון בהצעה זהה או דומה בעיקרה לפני שעברו ארבעה שבועות מיום החלטת הכנסת, אלא אם כן החליט יו"ר הכנסת, לבקשת המציע, על קיצור התקופה אם מצא שחל שינוי של ממש בנסיבות. פה ארבעה שבועות – הפגרה נספרת. אם לא רוצים שהיא תיספר, צריך להגיד את זה.
היו"ר יריב לוין
לא. נספרת, נספרת.
ארבל אסטרחן
בסדר. אם זה הועבר לוועדת הכנסת, מה קורה בוועדה? הועברה הצעה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית לוועדת הכנסת, תכין הוועדה, בתוך שלושים ימים – זה משהו שקיים היום. אנחנו בזמנו דיברנו אולי להוריד את זה. אבל אני חושבת שיו"ר הכנסת הציע להשאיר. יו"ר הכנסת אמר שזה בכל זאת משהו מיוחד.
היו"ר יריב לוין
ביקש להשאיר. מה שאין הסכמה לשנות, נשאר.
ארבל אסטרחן
אוקיי, זה קיים גם היום למרות שזה חריג שמגבילים את ועדת הכנסת בתקופה.
אז תכין הוועדה בתוך שלושים ימים - ופה הפגרה לא באה במניין, אם יש פגרה באמצע זה מאריך - הצעה מטעמה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית, אולם רשאית היא להביא, בצד הצעתה, המלצה לכנסת להסיר את הנושא מסדר היום; אם הועברו לוועדה כמה הצעות בנושא דומה, תכין הוועדה הצעה אחת מטעמה - זו תוספת.
היו"ר יריב לוין
כן, זו תוספת על רקע מה שקרה לנו פה שעמדנו במצב בלתי נסבל.
ארבל אסטרחן
נכון. ומי שמחליט אם זה נושא דומה זה הוועדה כמובן.

בהצעה ועדת הכנסת יפורטו הרכבה, סמכויותיה ותפקידיה של הוועדה, וניתן לכלול בה הוראה לעניין תקופת כהונתה של הוועדה, אם רוצים שהוועדה תהיה שנה. בהצעה להקים ועדה כאמור שלא על ידי הסמכת ועדה קבועה, כי אמרתי שבחוק-היסוד אפשר להסמיך ועדה קבועה או לקבוע הרכב, לא יעלה מספר חברי הוועדה על תשעה - זה לא כתוב בחוק-היסוד, זה קיים גם היום בתקנון - וחבר הכנסת שהציע להקים את ועדת החקירה יהיה חבר בהרכב, אם ביקש זאת.
אורית רימוק
יש לי שאלה. האם קיים גם היום הוראות לעניין תקופת כהונתה של הוועדה?
ארבל אסטרחן
אני חושבת שכן.
אורית רימוק
יכול להיות שהיא לא תסיים את הדיונים שלה מסיבות אובייקטיביות.
ארבל אסטרחן
אז היא תבקש הארכה. אבל אז זה יהיה שוב החלטה של המליאה.
היו"ר יריב לוין
כן, נדמה לי שהיום היינו מוגבלים בזה.
ארבל אסטרחן
לא, אנחנו לא מוגבלים. כתוב כאן שוועדת הכנסת כשהיא מקימה ועדת חקירה היא יכולה להגביל אותה בזמן ויכולה לא להגביל בזמן, ואז היא תהיה עד סוף הכנסת.
היו"ר יריב לוין
אני מדבר על ה-30 יום של הדיון.
ארבל אסטרחן
לא על ה-30 יום היא שאלה, אלא על מה שכתוב ב-(ב). לא, אני לא רואה שזה קיים גם היום. אני חושבת שהוספנו את זה כי היו מקרים שזה קרה. כתוב כאן היום שוועדת הכנסת תפרט את ההרכב, הסמכויות והתפקידים, וניתן לכלול בה הוראה לעניין תקופת כהונתה. זאת אומרת, היא יכולה לומר: ועדת החקירה תהיה שנה וחצי, עד המושב הבא.
היו"ר יריב לוין
כן, תסיים עד מועד מסוים.
נאזם בדר
זה בכתב המינוי.
ארבל אסטרחן
כן, מלכתחילה.

מספר החברים לא יעלה על תשעה, חבר הכנסת יהיה חבר אם הוא רצה. אני מזכירה שבחוק-היסוד כתוב לנו שיהיו חברים גם נציגי האופוזיציה.

כאן הציע יו"ר ועדת הכנסת, ודיברנו על זה גם עם יו"ר הכנסת. הושמטה אפשרות לכלול בהצעת ועדת הכנסת הסתייגויות. ועדת הכנסת מכינה הצעה למליאה. המליאה מחליטה כן או לא. לא מתחילים להכניס בזה שינויים.
(ג) קיים גם היום. ראתה ועדת הכנסת כי הנושאים הנכללים בגדר סמכויותיה של ועדת החקירה עלולים לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה או בעניין כלכלי חיוני שלה – זה ביטוי שהשתמשנו בו כמה פעמים - רשאית היא לכלול בהצעתה הוראה כי הפרוטוקולים של ישיבות הוועדה יהיו חסויים. זה קיים גם היום. אני לא בטוחה שצריך להגביל אותם, אבל בסדר.
ועדת הכנסת סיימה את הדיונים, מה קורה הלאה? מזכיר הכנסת יניח על שולחן הכנסת את הצעת ועדת הכנסת להקים ועדת חקירה פרלמנטרית, ויו"ר הכנסת יעמיד את ההצעה על סדר יומה של הכנסת, לכל המוקדם למחרת ההנחה. זה בעצם כמו הצעת חוק בקריאה שנייה ושלישית,יש חובת המתנה.

חבר הכנסת או ועדה שהציעו להקים ועדת חקירה רשאים לחזור בהם - אני חושבת שזה משהו חדש שהוספנו - כל עוד ועדת הכנסת לא אישרה את ההצעה. זה בעצם כמו חזרה מהצעת חוק. ברגע שוועדת הכנסת אישרה את זה והניחה, אי-אפשר - - -
היו"ר יריב לוין
הופך להצעה של הוועדה.
ארבל אסטרחן
בדיוק. ואז הודעה על חזרה תימסר בכתב ליו"ר הכנסת אם הכנסת טרם דנה, וליו"ר ועדת הכנסת אם ההצעה הועברה לוועדה. זאת אומרת, אם הכנסת עוד לא דנה בשלב הראשון, ויו"ר הכנסת או יו"ר ועדת הכנסת, לפי העניין, יודיע לכנסת על החזרה ועם מסירת ההודעה תרד ההצעה מסדר יומה של הכנסת. היו כמה מציעים, יימחק שמו של המציע שחזר בו. זה דומה לחקיקה.
מה קורה במליאה? הדיון האישי בהצעת ועדת הכנסת להקים ועדת חקירה ייפתח בהצגת ההצעה על ידי יו"ר ועדת הכנסת. פה אמרנו שהוא יכול להסמיך אחד מחברי הוועדה. יש לנו הוראה כללית לזה. ואם המליצה להסיר את הנושא מסדר היום, יציג גם את המלצתה, כי אמרנו שוועדת הכנסת רשאית להביא בצד הצעתה המלצה להסיר. זאת אומרת, ועדת הכנסת חייבת להכין הצעה להקים. אבל היא יכולה להגיד: זאת הצעתנו, אבל בעצם אנחנו מציעים להסיר. אז הוא יגיד: זאת ההצעה, אבל בעצם בהצבעה לצד ההצעה, ועדת הכנסת ממליצה להסיר, היה רוב נגד.

שר, או סגן שר בענייני המשרד שבו הוא מכהן, רשאי להביע את עמדת הממשלה. בעצם פה זה שונה. אמרנו שבשלב הראשון זה צריך להיות אחיד.
היו"ר יריב לוין
זה צריך להיות אחיד, אין ספק.
ארבל אסטרחן
אז עדיף את זה. לא ראש הממשלה או השר, נכון? כל שר או סגן השר, זה יהיה גם בשלב הראשון.
היו"ר יריב לוין
- - -חשוב, כן. רק שזה יהיה באמת אותו הדבר.
ארבל אסטרחן
כן, נכון. רשאי להביע את עמדת הממשלה, ויש דיון אישי. בתום הדיון תצביע הכנסת, בהצבעה אחת, על הצעת ועדת הכנסת להקים ועדת חקירה, אף אם המליצה הוועדה להסיר את הנושא מסדר היום. זאת אומרת, יש הצבעה אחת בעד או נגד. היה רוב נגד - נפל.
נאזם בדר
ואם היה בעד מביאים לאשר את ההרכב.
היו"ר יריב לוין
באותה הצעה. ההרכב הוא חלק מההצעה. ההרכב, המנדט – הכול זה חתיכה אחת, עסקת חבילה.
ארבל אסטרחן
פה רשמתי לעצמי. אמרנו שאם בשלב הראשון של ההצעה לסדר זה נפל, ארבעה שבועות אי-אפשר להביא הצעה דומה. האם רוצים שגם אם בשלב הזה זה נופל?
היו"ר יריב לוין
כן. אם עשינו את זה אז בוא נעשה את זה בצורה - - -
ארבל אסטרחן
ארבעה שבועות. שוב, אלא אם חל שינוי.
נאזם בדר
מי יקבע פה אם חל - - -
ארבל אסטרחן
יו"ר הכנסת.
נאזם בדר
בוועדה, לא יושב-ראש הוועדה?
ארבל אסטרחן
לא, כי זה נפל במליאה, אז עדיין יו"ר הכנסת. אי-אפשר יהיה להביא את זה כהצעה לסדר, זה השלב הראשון.
ופה עוד הפעם בדומה לחקיקה, אם הצעת ועדת הכנסת הונחה על שולחן הכנסת, רשאית ועדת הכנסת לחדש את דיוניה, כל עוד לא החל הדיון בכנסת. אם החליטה ועדת הכנסת על זה יודיע יו"ר הוועדה ליו"ר הכנסת ומזכיר הכנסת יודיע על כך לכנסת.
החליטה ועדת הכנסת לחדש את דיוניה תכין - - -. היום אין הגבלה בתקנון פה תוך כמה זמן היא צריכה להכין. אני חשבתי שאם אמרנו שמלכתחילה יש לה 30 ימים, גם בחידוש הדיון חייב להיות.
היו"ר יריב לוין
אין בעיה.
ארבל אסטרחן
אולי עוד פעם 30 ימים?
היו"ר יריב לוין
כן.
ארבל אסטרחן
אוקיי. גם ב-(ב), אז יש לה עוד פעם 30 ימים לגמור את הדיון.

עוד פעם כמו חקיקה. בכל שלב של הדיון בהצעת ועדת הכנסת, רשאים הממשלה או יו"ר ועדת הכנסת להציע לכנסת להחזיר את הנושא לוועדה, כולו או עניין מסוים - הזכרנו את הסעיף הזה קודם בהקשר של הרביזיה - והכנסת תחליט על כך בהצבעה. זאת אומרת, כל עוד לא החל הדיון בהצעת ועדת הכנסת זה רק הודעה. ברגע שהחל הדיון במליאה ורוצים להחזיר את זה לוועדת הכנסת זה הצבעה.
ועוד הפעם, הממשלה תיוצג כמו שאמרנו קודם, כל שר או סגן השר הרלוונטי.
אם הכנסת החליטה להחזיר יופסק הדיון. ועדת הכנסת תדון ותביא מחדש בפני הכנסת את הצעתה. אז אולי גם פה נעשה תוך 30 ימים שזה יהיה עוד הפעם קוהרנטי.

חילופי חבר או יו"ר ועדת חקירה - לעניין מילוי מקום באופן ארעי, יחולו הוראות סעיף 4 שכל אחד מהסיעה יכול להיכנס. לא אפשרנו כאן מ"מ קבוע.
היו"ר יריב לוין
לא צריך.
ארבל אסטרחן
לא, אוקיי. אין מ"מ קבוע.

נתפנה מקומו של חבר ועדת חקירה פרלמנטרית שנבחר בהרכב, הכוונה היא לא כשהסמיכו ועדה, או החליטה סיעה על חילופי חבר מטעמה, תבחר ועדת הכנסת חבר אחר במקומו, ויו"ר ועדת הכנסת יודיע למליאה, וזה בתוקף מעת מסירת ההודעה. זאת אומרת, כמו בוועדות קבועות. בפעם הראשונה המליאה מצביעה. חילופין זה רק הודעה למליאה, אבל ועדת הכנסת כן.
היו"ר יריב לוין
כן, מצביעה. בטח, כן.
ארבל אסטרחן
מה הסמכויות של ועדת חקירה? לוועדת חקירה פרלמנטרית יהיו הסמכויות הנתונות לוועדה קבועה בכל הנוגע לסדרי דיון ולזימון. אולי צריך להגיד פה גם וקבלת מידע שזה הפרק שעוד לא דיברנו עליו.

ועדת חקירה פרלמנטרית תניח על שולחן הכנסת דוח המפרט את פעולותיה ומסקנותיה, בצירוף עמדת מיעוט, אם היתה - כך כתוב גם היום - והיא רשאית להניח דוח ביניים, אני חושבת שזה כתוב גם היום.
ואז יו"ר הכנסת רשאי להחליט כי הכנסת תקיים דיון אישי בדוח שהניחה ועדת חקירה. ואז אם הוא החליט לקיים דיון, יו"ר ועדת החקירה יפתח את הנושא, והוא רשאי לסכם. יש לנו הוראה כללית על מסגרת הזמן - עשר דקות - והסיעות הסיעות רשאיות להגיש הצעות החלטה לסיכום הדיון, ועל הצעת ההחלטה יחול הסעיף 56(ד) שזה הסעיף שאומר שזה יועבר לממשלה, ובתוך שישה חודשים השר צריך להודיע על פעולות שהוא פעל, כמו בהצעות לסדר.
נאזם בדר
בסעיף ג(1) האם יש עניין של תקופת הנחה, חובת הנחה, לגבי הדוח?
ארבל אסטרחן
לא, לא קבענו כאן. הונח דוח, היו"ר יכול להחליט שביום שהדוח מונח יתקיים גם הדיון.
נאזם בדר
בשונה ממה שקיים לגבי הצעת הרכב הוועדה להסיר.
ארבל אסטרחן
נכון, על עצם הקמת הוועדה. לא יודעת, אפשר לקבוע שאי-אפשר לדון ביום שהדוח מונח.
היו"ר יריב לוין
כן, לא בעיה. אפשר, כן. אני חושב שזה הגיוני.
ארבל אסטרחן
אז גם כן יום אחד? לא לפני חלוף יום שיוכלו ללמוד את הנושא.
היו"ר יריב לוין
כן.
ארבל אסטרחן
הכנסת יכולה להאריך את תקופת הכהונה של ועדת החקירה אם נקבעה תקופה לתקופה שתקבע, ולא יאוחר מתום כהונתה של אותה כנסת – זה ברור.

והסעיף האחרון שהוא לא כתוב היום. ועדת חקירה פרלמנטרית תחדל לכהן בהתקיים אחד מאלה: הסתיימה תקופת כהונתה של הכנסת – זה ברור, הסתיימה התקופה שקבעה הכנסת לכהונתה, או היא הודיעה לכנסת על סיום עבודה, והניחה דוח על שולחן הכנסת. וגם יש פה סמכות. הכנסת החליטה לפי הצעת ועדת החקירה הפרלמנטרית או ועדת הכנסת, על סיום כהונתה ובמועד שתקבע. זאת אומרת, יכולה ועדת הכנסת להציע לכנסת להפסיק את עבודתה של ועדת החקירה הפרלמנטרית.

זה הפרק הזה. הוא מבוסס על מה שקיים היום. צריך לשים לב שגם היום בתקנון, וגם פה, בעיקר מדברים על הקמת הוועדה. זאת אומרת, אין לה פה איזשהן סמכויות שהן חורגות. כמובן היא לא מחוקקת. זאת אומרת, יש לה פחות סמכויות.
היו"ר יריב לוין
מתן סמכויות זה עניין של החוק. מתן סמכויות צריך להיות בחוק. אני חושב שקשה מאוד לעשות את זה דרך התקנון.
תמר כנפו
הרי יש אפשרות או שמקימים ועדת חקירה או שאחת הוועדות הקבועות תהיה מוסמכת.
ארבל אסטרחן
אז יש לה את כל הסמכויות של הוועדה. אמרנו פה שלוועדת חקירה יהיו כל הסמכויות של ועדה קבועה לעניין סדרי דיון, זימון וקבלת מידע. זה בעצם אותן סמכויות.
וילמה מאור
ניתן יהיה להגביל את עבודת הוועדה הקבועה גם בזמן?
ארבל אסטרחן
כן. אנחנו מסמיכים אותך כוועדת חקירה, ואנחנו מבקשים דוח בתוך חצי שנה. כן, הכנסת מחליטה על זה.
נאזם בדר
סעיף 36 (4): הכנסת החליטה לפי הצעת ועדת החקירה הפרלמנטרית – מובן לי - או ועדת הכנסת על סיום כהונתה של ועדת החקירה הפרלמנטרית. היתה סמכות כזאת שוועדת הכנסת תמליץ?
ארבל אסטרחן
זה חדש.
היו"ר יריב לוין
זה חדש, חדש. אבל אני חושב שזה נכון.
ארבל אסטרחן
היא זו שהמליצה להקים. יש טענות שיש איזושהי בעייתיות בוועדת החקירה, אז איך מסיימים אותה? מי בא? יו"ר הכנסת? פה חשבנו להסדיר את זה, ולהגיד שזה יכולה להיות יוזמה של ועדת הכנסת. כמובן ההצבעה בכנסת.
היו"ר יריב לוין
כן, זה נראה הגיוני.

לגבי פרק 11 – יש כאן משהו שהוא שונה מהכללים שקבענו בתחומים האחרים?
ארבל אסטרחן
לא.
היו"ר יריב לוין
אז אפשר לעבור על זה.
ארבל אסטרחן
אגב, ההערה של יו"ר ועדת חוקה לא קשורה לזה.
היו"ר יריב לוין
כן, ברור. זה ברור לגמרי. ראיתי שזה לא קשור.
ארבל אסטרחן
זה פרק שהוא מאוד קצר. הוא קצת תקוע, אבל אין לנו מקום אחר לשים אותו.

ועדת האתיקה מוסדרת היום בחוק החסינות. אנחנו עושים השלמות. יש את זה פה בהערת שוליים.
היו"ר יריב לוין
אני רק מציע שכותרת הפרק תהיה: הוראות לעניין ועדת האתיקה, כי אדם מסתכל ולא כל כך מבין.
ארבל אסטרחן
נכון, הוא יחשוב שזה הכול. גם בכותרת השוליים הכנסתי לפי סעיף 13ד.
היו"ר יריב לוין
את זה ראיתי. זה מופיע בעמ' 27. אבל שיהיה ברור, רק השלמה.
ארבל אסטרחן
כן, אין בעיה. היום קובע חוק החסינות שוועדת האתיקה תהיה של ארבעה חברי כנסת שימנה יו"ר הכנסת, שניים קואליציה, שניים אופוזיציה, והוא מסמיך במפורש את התקנון. הוא אומר: סייגים למינוי חבר כנסת כחבר ועדת האתיקה והוראות בדבר השעייתו או בדבר העברתו מכהונה ייקבעו בתקנון, וזה הקביעה בתקנון. זה קיים לנו גם היום בסעיף 97יז.

אגב, היום לגבי נושאי תפקידים אחרים, אתם זוכרים, יש סמכות לוועדת הכנסת. פה זה כמובן יו"ר הכנסת כי הוא הממנה.

לא ימנה כחבר בוועדת האתיקה מי שהתקיים בו האמור באותו סעיף 3(א) שכבר חזרנו אליו כמה פעמים שזה מי שהיועץ הגיש כתב אישום נגדו, או שהוא הורשע בעבירה פלילית. זה אותן הפניות.

אם התקיים בחבר ועדת האתיקה - זאת אומרת, הוא מונה כבר לוועדת האתיקה ואז היועץ המשפטי לממשלה מוסר עותק של כתב אישום נגדו, או שמתקיימים נגדו הליכים פליליים - יו"ר הכנסת רשאי להשעותו. ההשעיה תסתיים עם מתן פסק דין סופי מזכה, או שאינו קובע שיש עם העבירה קלון. כמובן שאם יש פסק דין סופי עם קלון הוא עף מהכנסת. ואם נקבע שתהיה לו חסינות בפני דין פלילי, כלומר, היועץ רצה להגיש כתב אישום, אבל ועדת הכנסת קבעה חסינות אז לא מתנהלים הליכים, אי-אפשר להגיע לפסק דין, עם תקופת תום כהונתה של אותה כנסת, והכול אם לא קבע יו"ר הכנסת תקופה קצרה יותר, ויו"ר הכנסת ימנה חבר כנסת אחר שיכהן בוועדת האתיקה בתקופת ההשעיה. ועם תום תקופת ההשעיה יחליט אם חבר הכנסת שהושעה ימשיך לכהן או יוחלף. זאת אומרת, יכול להיות שההשעיה מסתיימת כי יש פסק דין מזכה, ועדיין יו"ר הכנסת יש לו שיקול דעת בעניין הזה. אני חושבת שזה נכון. כמובן ועדת האתיקה חייבים להיות הכללים החמורים ביותר. ואם הוא הורשע במהלך כהונתה בפסק דין סופי בעבירה פלילית - הכוונה היא ללא קלון, כי אם יש קלון הוא יוצא מהכנסת - יחדל לכהן בוועדת האתיקה.
קריאה
למה סופי ולא חלוט?
ארבל אסטרחן
זה המונח שאנחנו משתמשים בו. זה אומר אחרי ערעור. זה המונח שמשתמשים בו בחקיקה.

זאת אומרת, יש לנו פה לא ימונה. אם הוא כבר מונה ומתקיימים הליכים אפשר להשעות אותו, עם שיקול דעת ליו"ר. אחרי הרשעה אין שיקול דעת. הוא חדל לכהן.
היו"ר יריב לוין
בסדר גמור.
נאזם בדר
מה לגבי מינוי של חבר אופוזיציה כפי שנהוג? כך נהוג.
ארבל אסטרחן
זה כתוב בחוק, שניים קואליציה, שניים אופוזיציה.
היו"ר יריב לוין
זה החוק, זה לא פה.

אני מציע כך. ראשית, ההערה של יו"ר ועדת החוקה היא לא שייכת לכאן כמובן. אבל נדמה לי שאנחנו כבר דנו בה, ודיברנו על כך שהסדרה של חובת נוכחות וכן הלאה מצריכה חשיבה אחרת לגמרי על כל מבנה העבודה. לכן, אני לא מציע להיכנס לזה כרגע. אנחנו לא יכולים לעשות את זה במסגרת הזאת.

אני מציע לדון בסעיף 171 בנוכחות מזכירת הכנסת משום שהוא רלוונטי לעבודה שלה.
ארבל אסטרחן
נשארו לנו שני פרקים שאני חושבת שהם קצת בעייתיים.
היו"ר יריב לוין
אנחנו נחכה איתם, אנחנו לא נמשיך איתם עכשיו. את שני הפרקים האלה באמת צריך לראות, לסגור.
ארבל אסטרחן
בסדר. אני גם רוצה שמשרד המשפטים יבוא לזה כי הנושא של פרוטוקולים ומוזמנים.
היו"ר יריב לוין
כן. אז צריך להזמין אותם לישיבה הבאה כי למעשה בישיבה הבאה אנחנו נתחיל, לדעתי, ב-171. נסיים את הסיפור של הרביזיות, ואז נעבור לשני הפרקים האלה, ובזה אנחנו גומרים.
ארבל אסטרחן
ואז נשאר לנו הסעיף הראשון.
היו"ר יריב לוין
לא. אני מציע שהסעיף הראשון יישאר כנוסחו. אנחנו נאשר את כל החבילה הזאת, ואז אנחנו נקיים דיון נפרד על הסעיף הראשון – אם רוצים לשנות בו, מה רוצים לשנות בו, איך רוצים לשנות.
ארבל אסטרחן
אם כך, אני אביא אותו לישיבה כנוסחו, אולי טיפה רק עם שינויי לשון.
היו"ר יריב לוין
בסדר, זה לא בעיה. אבל אנחנו בשלב הזה אנחנו נשאיר את זה כמו שסיכמנו מלכתחילה. נאשר את כל העניין הזה, נדע שיש לנו עסק מסודר וסגור, ואז נוכל לפתוח את הדיו הגדול הזה ולראות מה אנחנו מצליחים או לא מצליחים לשנות שם. אני לא מציע לקשור את שני הדברים האלה ביחד, כי אחרת בסוף לא נגמור את כל מה שכבר סיכמנו כי שם אני לא יודע לאיזה תוצאות נגיע, אם בכלל.
ארבל אסטרחן
בסדר. נצטרך לעבור עליו, אבל לא נעשה שינויים.
היו"ר יריב לוין
בסדר, אין בעיה. אבל זה המבנה. אני לא יודע אם נגמור בישיבה הבאה, אבל נוכל להתקדם בשני הפרקים החסרים.
ארבל אסטרחן
יכול להיות שנצטרך שתיים. זה כל מה שנשאר. אני כבר אומרת, שלצערי, גם אם נצביע אני לא מבטיחה שאני אוכל להניח את זה.
נאזם בדר
אולי ברמת הניסוחים המשפטיים שייערך משהו, לא מבחינת המהות שזה באמת נושא במחלוקת.
היו"ר יריב לוין
כן. ארבל תביא את המצב הקיים בצורה מנוסחת, עם הבהרות.
ארבל אסטרחן
ואם יהיו שינויים, אני גם אצביע עליהם.
היו"ר יריב לוין
כן, בוודאי. נצביע עליהם אחד אחד שיהיה ברור לכולם שלא שינינו פה משהו - - -
ארבל אסטרחן
אני כבר אומרת שלצערי גם אם נצביע על זה תוך ישיבה או שתיים, אני לא יכולה להבטיח שזה יונח בגלל נוסח החוק.
היו"ר יריב לוין
בוא נגיד כך, קודם נעשה את העבודה ונצביע על זה תוך ישיבה אחת או שתיים, ואחר כך נקווה לטוב.
ארבל אסטרחן
בסדר. חוק התכנון והבנייה והלחץ של סוף מושב עם החוקים, הם - - -. אני אעשה את מה שאני אוכל.
היו"ר יריב לוין
רבותי, תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:45.

קוד המקור של הנתונים